JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámú kérelme)

  2.3.2015 - (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015 – 2015/2020(BUD))

  Költségvetési Bizottság
  Előadó: Victor Negrescu

  Eljárás : 2015/2020(BUD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0035/2015
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0035/2015
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámú kérelme)

  (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015 – 2015/2020(BUD))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015),

  –   tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] (EGAA-rendelet),

  –   tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[3] (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

  –   tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

  –   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

  –   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

  –   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0035/2015),

  A. mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

  B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

  C. mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

  D. mivel Belgium 1285 munkavállalónak a NACE 2. rendszer szerinti 24. ágazatban (fémalapanyag gyártása) működő ArcelorMittal Liège S.A. vállalatnál történő elbocsátását követően „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámon kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt amiatt, hogy az ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett el mindenekelőtt azért, mert gyorsan csökkent az Unió piaci részesedése; mivel várhatóan 910-en vesznek majd részt az intézkedésekben a 2014. január 1. és 2014. május 1. közötti referencia-időszak alatt és után;

  E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

  1.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdése a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Belgium jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

  2.  tudomásul veszi, hogy a belga hatóságok 2014. július 22-én − a beavatkozási kritériumok teljesülésétől számított 12 héten belül − benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelyet 2014. szeptember 16-án további információkkal egészítettek ki, és hogy a Bizottság 2014. december 9-én értékelte a kérelmet;

  3.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a belga hatóságok a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. január 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;

  4.  úgy véli, hogy az ArcelorMittal Liège S.A.-nál bekövetkezett elbocsátások összefüggésben vannak a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal, mivel a 27 tagú EU-ban 2007 és 2013 között a nyersacél gyártása 210,1 millió tonnáról 166,2 millió tonnára esett vissza[4] (−20,9%; −3,8%-os éves növekedési ráta[5]), míg a gyártás világszinten 1348,1 millió tonnáról 1649,3 millió tonnára nőtt (+22,3%; +3,4%-os éves növekedési ráta); rámutat, hogy az uniós acélgyártás 2007-ben a világ össztermelésének 16%-át, míg 2013-ban már csupán 10%-át tette ki, ami jelentősebb visszaesés, mint az Egyesült Államokban vagy Oroszországban, míg ugyanebben az időszakban Ázsia részesedése jelentősen, 56%-ról 67%-ra nőtt, amelynek hatására a liège-i fémfeldolgozó ipar az utóbbi években háttérbe szorult, 2007-ben az ágazathoz tartozó 40 vállalat 6193 munkavállalót foglalkoztatott, míg 2012-ben már csak 35 vállalat maradt, 4187 munkavállalóval, ezen időszak alatt tehát az ágazaton belüli foglalkoztatás 32%-kal esett vissza;

  5.   rámutat, hogy a kereskedelemben bekövetkezett változásokat más tényezők is súlyosbították, például az, hogy a gazdasági válság hatására az Unióban a gépjárműiparban és az építőiparban csökkent az acél iránti kereslet, továbbá arányaikban nőttek az előállítási költségek (nyersanyagok, energia, környezeti korlátok stb.). E tényezők hátrányosan befolyásolták az Unió acéliparának versenyképességét, és hatásukra több európai acélgyártó üzem bezárásra vagy szerkezetátalakításra kényszerült, ami az acélipari ágazatban számos munkahely megszűnéséhez vezetett az elmúlt években;

  6.   hangsúlyozza, hogy uniós szintű hatékony és összehangolt megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy visszafordítható legyen az uniós acélipar versenyképességének csökkenése; hangsúlyozza a megfelelő és célirányos beruházások szükségességét annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az uniós acélipar globális versenyképességének fő mozgatórugóját, az innovációt, és hogy garantálni lehessen a munkahelyek megőrzését Európában;

  7.   tudomásul veszi a „Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acéliparért” című, 2013. június 11-i bizottsági közlemény végrehajtásával kapcsolatban elért eredményekről szóló jelentést, amely arra a következtetésre jut, hogy a közleményben előirányzott intézkedések felét megvalósították; hangsúlyozza, hogy az uniós acélipar újbóli beindítását eredményező kézzelfogható eredmények elérése érdekében biztosítani kell az előirányzott intézkedések megfelelő végrehajtását;

  8.   megjegyzi, hogy az acélipari ágazatban ez a negyedik EGAA-kérelem, amelyek közül három a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz[6], a negyedik pedig a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz[7] kapcsolódik; sürgeti a Bizottságot, hogy megelőző és ösztönző intézkedések kidolgozása és végrehajtása révén előzze meg a további elbocsátásokat az ágazatban;

  9.   tudomásul veszi, hogy az ArcelorMittal Liège S.A.-nál bekövetkezett elbocsátások várhatóan rendkívül negatív hatással fognak járni az acélipari ágazattól erősen függő Liège térségére nézve, ahol az ArcelorMittalon belüli leépítésnek azért is nagy a jelentősége, mert a vállalat a fémiparon belül a helyi foglalkoztatás 78,9%-át, a feldolgozóiparban pedig a 14,3%-át biztosítja.

  10. megjegyzi, hogy a társfinanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja három fő területre terjed ki: újrafoglalkoztatás, képzés és átképzés, valamint a vállalkozói kedv ösztönzése; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az átképzési szolgáltatások az adott régió aktuális munkaerő-piaci igényeihez igazodjanak;

  11. javasolja, hogy a jövőben az EGAA-rendelet alapján a munkanélküli, illetve oktatásban vagy képzésben nem részesülő fiataloknak is lehessen támogatást nyújtani ebben a régióban;

  12. üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettekkel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el;

  13. rámutat, hogy a becsült összköltség több mint felét újrafoglalkoztatási szolgáltatásokra, nevezetesen támogatási, orientációs és visszailleszkedési intézkedésekre kell majd fordítani; megjegyzi, hogy ezeket a szolgáltatásokat az e kérelem végrehajtásában közvetítő szervként eljáró FOREM (a vallon régió állami foglalkoztatási és képzési szolgálata) fogja nyújtani;

  14. emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

  15. emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, a csomagnak pedig összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

  16. hangsúlyozza, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

  17. megjegyzi, hogy a csoportos létszámcsökkentés esetén Belgiumban előírt és az újrafoglalkoztatási egységek szokásos tevékenységeinek részeként végrehajtott intézkedések (pl. az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása érdekében nyújtott támogatás, képzés, álláskereséshez nyújtott segítség és karrier-tanácsadás stb.) nem szerepelnek ebben az EGAA-kérelemben;

  18. üdvözli, hogy az Európai Szociális Alap a múltban pénzügyi támogatást nyújtott egy olyan projektnek (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), amelynek az volt a célja, hogy általános pedagógiai módszereket dolgozzon ki az újrafoglalkoztatási egységek számára, és örömmel fogadja, hogy e projekt megállapításai várhatóan hasznosak lesznek a tervezett intézkedések végrehajtása során;

  19. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

  20. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
  • [2]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [3]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [4]               Forrás: Acélipari Világszövetség, Steel Statistical Yearbook 2014 (Acélstatisztikai évkönyv).
  • [5]               Összesített éves növekedési ütem.
  • [6]               Az EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi kérelem (a Bizottság elutasította a kérelmet), az EGF/2012/010 RO/Mechel kérelem (COM(2014)0255, 2014. május 7.), az EGF/2013/007 BE/Hainaut steel kérelem (Duferco-NLMK) (COM(2014)..) és az EGF/2013/002 BE/Carsid kérelem (COM(2014)...).
  • [7]               Az EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich kérelem, a 2011. szeptember 27-i 2011/652/EU határozat (HL L 263., 2011.10.7., 9.o.).

  MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

  az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről(Belgium „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámú kérelme)

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAU UNIÓ TANÁCSA,

  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletre[1] és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[2], és különösen annak 13. pontjára,

  tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

  mivel:

  (1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy az 546/2009/EK rendelet[3] értelmében a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

  (2)      Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet[4] 12. cikke az EGAA igénybevételét évi 150 millió euró felső korlátig engedélyezi (2011-es árakon).

  (3)      Belgium az ArcelorMittal Liège S.A. vállalatnál történt elbocsátásokra[5] tekintettel 2014. július 22-én az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be, amelyet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében további információkkal egészített ki. Ez a kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek;

  (4)      Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Belgium által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 591 486 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

  ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

  1. cikk

  Az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 591 486 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

  2. cikk

  Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

  Kelt Brüsszelben, -án/-én.

  az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

  az elnök                                                         az elnök

  • [1]               HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
  • [2]               HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [3]             Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.)
  • [4]             A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
  • [5]             Az EGAA-rendelet 3. cikkének a) pontja értelmében.

  INDOKOLÁS

  I. Háttér

  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásának célja az volt, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

  A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet[1] 12. cikkének, valamint az 1927/2006/EK rendelet[2] 12. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

  Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás[3] 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

  II. Az ArcelorMittal-kérelem és a Bizottság javaslata

  2014. december 9-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Belgium javára történő igénybevételére, hogy támogassa a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

  Ez a 2015. évi költségvetés keretében vizsgálandó harmadik kérelem, és az EGAA-ból összesen 1 591 486 euró igénybevételére irányul Belgium javára. A kérelem a 2014. január 1. és 2014. május 1. közötti referencia-időszakban bekövetkezett 752 és az említett időszakot követő 533 elbocsátást érinti. A kérelem alapját az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium képezi, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is.

  A kérelmet 2014. július 22-én küldték el a Bizottságnak. A Bizottság megállapította, hogy a kérelem eleget tesz az EGAA igénybevételéhez szükséges, a 2013. december 17-i 1309/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában megállapított követelményeknek.

  A belga hatóságok által említett adatok szerint az acélgyártási ágazat − amelyben az ArcelorMittal Liège S.A tevékenykedett − súlyos gazdasági zavarokkal küzd, nevezetesen gyorsan csökken az EU piaci részesedése.

  A 27 tagú EU-ban 2007 és 2013 között a nyersacél gyártása 210,1 millió tonnáról 166,2 millió tonnára esett vissza[4] (−20,9%; −3,8%-os éves növekedési ráta[5]), míg a gyártás világszinten 1 348,1 millió tonnáról 1 649,3 millió tonnára nőtt (+22,3%; +3,4%-os éves növekedési ráta). Ennek következményeként és a belga hatóságok által említett adatok szerint a 2007 és 2013 közötti időszakban folyamatosan csökkent az Unió részesedése az acéltermelésben (2007-ben az uniós termelés a világ össztermelésének 16%-át, míg 2013-ban csupán 10%-át tette ki). A termelés visszaesése sokkal hangsúlyosabb volt Európában, mint az Egyesült Államokban vagy Oroszországban. Ezzel szemben ugyanebben az időszakban Ázsiában jelentősen megugrott a termelés, 56%-ról 67%-ra.

  A kereskedelemben bekövetkezett e változásokat más tényezők is súlyosbították, például az, hogy a gazdasági válság hatására az EU-ban a gépjárműiparban és az építőiparban csökkent az acél iránti kereslet, továbbá arányaikban nőttek az előállítási költségek (nyersanyagok, energia, környezeti korlátok stb.). E tényezők hátrányosan befolyásolták az EU acéliparának versenyképességét, és hatásukra több európai acélgyártó üzem bezárásra vagy szerkezetátalakításra kényszerült, ami az elmúlt években számos munkahely megszűnéséhez vezetett az acélipari ágazatban.

  A társfinanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja három fő területre terjed ki: újrafoglalkoztatás, képzés és átképzés, valamint a vállalkozói kedv ösztönzése.

  A belga hatóságok szerint a 2014. január 1-jén megkezdett intézkedések összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagot és aktív munkaerő-piaci intézkedéseket alkotnak, amelyek a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésére irányulnak.

  A belga hatóságok kérelmükben megerősítették, hogy:

  –      a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

  –      a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották[6];

  –      a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt;

  –      a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

  –      az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak;

  Ami az irányítási és ellenőrzési rendszereket illeti, Belgium értesítette a Bizottságot, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják kezelni, mint az ESZA esetében. Az irányító hatóság szerepét a Vallon-Brüsszeli Közösségben működő ESZA-ügynökség egyik egysége fogja betölteni, kifizető hatóságként pedig az ESZA-ügynökség egy másik önálló egysége jár majd el. A Vallon-Brüsszeli Közösség Főtitkársága jár el igazoló hatóságként, a FOREM pedig közvetítőként.

  III. Eljárás

  Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság összesen 1 591 486 euró összegű átcsoportosításra irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatóságnak.

  2015-ben ez az alap igénybevételére irányuló első átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

  Az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról folytatott háromoldalú egyeztetés a jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése alapján egyszerűsített formát is ölthet, kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

  Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

  • [1]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [2]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
  • [3]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [4]             Forrás: Acélipari Világszövetség, Steel Statistical Yearbook 2014 (Acélstatisztikai évkönyv).
  • [5]             Összesített éves növekedési ráta.
  • [6]             Az EGAA pénzügyi hozzájárulása lehetővé teszi a belga hatóságok számára, hogy a kötelező időtartamot meghaladóan kiterjesszék az újbóli elhelyezkedés esélyét javító szolgáltatások nyújtását, valamint hogy kiegészítő intézkedéseket hajtsanak végre. Az EGAA-hoz kapcsolódó költségek kiszámítása tekintetében a belga hatóságok figyelembe veszik a jogi kötelezettség időszakában végrehajtott intézkedéseket (ez csak az „Újrafoglalkoztatás (támogatás/tanácsadás/integráció)” intézkedésre vonatkozik). Az újbóli elhelyezkedés esélyét javító szolgáltatások kötelező időszakban végrehajtott időtartamát levonják az olyan szolgáltatások teljes időtartamából, amelyeket az összes érintett kedvezményezett igénybe vett.

  MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

  ZP/ch D(2014)60424

  Jean Arthuis úr

  a Költségvetési Bizottság elnöke

  ASP 09G205

  Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal hivatkozási számú kérelemre történő igénybevételéről (COM(2014)0734)

  Tisztelt Elnök úr!

  A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

  A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

  A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

  A) mivel a kérelmet az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján nyújtották be, és a NACE rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 24. ágazatban („Fémalapanyag gyártása”) működő, Liège régiójában található ArcelorMittal Liège S.A. vállalatnál a 2014. január 1. és 2014. május 1. közötti referencia-időszakban bekövetkezett 1285 elbocsátásra, illetve tevékenységbeszüntetésre vonatkozik;

  B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására a belga hatóságok azzal érvelnek, hogy az acél előállításával foglalkozó ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett mindenekelőtt amiatt, hogy gyorsan csökkent az Unió piaci részesedése;

  C) mivel a kereskedelemben bekövetkezett e változásokat más tényezők is súlyosbították, például az, hogy a gazdasági válság hatására az EU-ban a gépjárműiparban és az építőiparban csökkent az acél iránti kereslet, továbbá arányaikban nőttek az előállítási költségek (nyersanyagok, energia, környezeti korlátok stb.), és hatásukra több európai acélgyártó üzem bezárásra vagy szerkezetátalakításra kényszerült, ami az acélipari ágazatban számos munkahely megszűnéséhez vezetett az elmúlt években;

  D) mivel az EGAA beindulása óta az acélipari ágazatban ez a negyedik EGAA-kérelem, amelyek közül három a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz, a negyedik pedig a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz kapcsolódik;

  E) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (96%-a) férfi és 4%-a nő; mivel a munkavállalók többségének (88%) életkora 30 és 54 év között van;

  F) mivel a liège-i fémfeldolgozó ipar az utóbbi években háttérbe szorult, 2007-ben az ágazathoz tartozó 40 vállalat 6193 munkavállalót foglalkoztatott, míg 2012-ben már csak 35 vállalat maradt, 4187 munkavállalóval, és ez alatt az időszak alatt az ágazaton belüli foglalkoztatás 32%-kal esett vissza; mivel az ArcelorMittalon belüli leépítések azért is további munkahelyek elvesztését eredményezik a régióban, mivel a vállalat a fémiparon belül a helyi foglalkoztatás 78,9%-át, a feldolgozóiparban pedig a 14,3%-át biztosítja;

  ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a belga kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

  1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

  2.  megjegyzi, hogy a csoportos létszámcsökkentés esetén Belgiumban előírt és az újrafoglalkoztatási egységek szokásos tevékenységeinek részeként végrehajtott intézkedések (pl. az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása érdekében nyújtott támogatás, képzés, álláskereséshez nyújtott segítség és karrier-tanácsadás stb.) nem szerepelnek ebben az EGAA-kérelemben;

  3.  javasolja, hogy a jövőben az EGAA-rendelet alapján a munkanélküli, illetve oktatásban vagy képzésben nem részesülő fiataloknak is lehessen támogatást nyújtani ebben a régióban;

  4.  üdvözli, hogy az Európai Szociális Alap a múltban pénzügyi támogatást nyújtott egy olyan projektnek (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), amelynek az volt a célja, hogy általános pedagógiai módszereket dolgozzon ki az újrafoglalkoztatási egységek számára, és örömmel fogadja, hogy e projekt megállapításai várhatóan hasznosak lesznek a tervezett intézkedések végrehajtása során;

  5.  rámutat, hogy a becsült összköltség több mint felét újrafoglalkoztatási szolgáltatásokra, nevezetesen támogatási, orientációs és visszailleszkedési intézkedésekre kell majd fordítani; megjegyzi, hogy ezeket a szolgáltatásokat az e kérelem végrehajtásában közvetítő szervként eljáró FOREM (a vallon régió állami foglalkoztatási és képzési szolgálata) fogja nyújtani;

  6.   emlékeztet, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak.

  Tisztelettel:

  Marita ULVSKOG,

  megbízott elnök, első alelnök

  MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

  Jean ARTHUIS úr

  Elnök

  Költségvetési Bizottság

  Európai Parlament

  ASP 09 G 205

  B 1047 Brüsszel

  Tisztelt Arthuis Úr!

  Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

  Hat különböző, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot terjesztettek a Regionális Fejlesztési Bizottság elé véleményezés céljából. Úgy tudom, hogy az ezekről szóló jelentések a Költségvetési Bizottságban a tervek szerint február 26-én kerülnek elfogadásra:

  -          A COM(2014)0725 javaslat 981 956 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a belgiumi Hainaut tartományban a „Fémalapanyag gyártása” ágazatban működő Duferco Belgium SA vállalat bezárásával és az NLMK La Louvière SA vállalatnál végrehajtott létszámleépítéssel összefüggésben elbocsátott 708 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

  -          A COM(2014)0726 javaslat 1 094 760 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a németországi Brandenburg és Weser-Ems régióban a „Számítógépek, valamint elektronikai és optikai termék gyártása” ágazatban működő aleo solar AG-tól és annak két leányvállalatától, az aleo solar Dritte Produktion GmbH-tól (Prenzlau) és az aleo solar Deutschland GmbH-tól (Oldenburg) elbocsátott 657 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

  -          A COM(2014)0734 javaslat 1 591 486 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a Liège régióban (Belgium) a „Fémalapanyagok gyártása” ágazatban működő ArcelorMittal Liège S.A.-nál végrehajtott létszámleépítéssel összefüggésben elbocsátott 1285 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

  -          A COM(2014)0735 javaslat 1 222 854 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a „Gépek és berendezések gyártása” ágazatban működő Caterpillar Belgium S.A vállalattól (Hainaut tartomány, Belgium) elbocsátott 1030 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

  -          A COM(2015)0009 javaslat 1 339 928 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a Saint-Gobain Sekurit Benelux (Auvelais, Belgium) gépjárműipari biztonsági üvegek gyártásával foglalkozó üzemének bezárásával összefüggésben elbocsátott 257 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

  -          A COM(2015)0013 javaslat 115 205 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a lengyelországi Zaklady Chemiczne Zachem vegyipari gyártól elbocsátott 615 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

  A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetekben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összegek odaítélése ellen.

  Tisztelettel:

  Iskra MIHAYLOVA

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  26.2.2015

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Paulo Rangel