Процедура : 2015/2016(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0036/2015

Внесени текстове :

A8-0036/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0041

ДОКЛАД     
PDF 218kWORD 117k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ян Олбрихт

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Европейският парламент,

–    като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–   като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0036/2015),

A. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че това заявление е сред последните две заявления, които ще се обработват по реда на Регламента за ЕФПГ от 2006 г., и че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и на Съвета, чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Полша подаде заявление EGF/2013/009 PL/Zachem за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 615 съкращения в Zaklady Chemiczne Zachem и в два от доставчиците в резултат на преустановяване на производството и преструктуриране на Zachem, което извършва дейност по разделение 20 (Производство на химикали и химически продукти) на NACE Rev. 2 в Куявско-поморското воеводство на ниво 2 по NUTS; като има предвид, че 404-ма от 615-те съкратени работници са се регистрирали като безработни в районната служба по заетостта в Бидгошч; като има предвид, че съкращенията са били предприети по време на референтния период от 31 март до 31 юли 2013 г. и са свързани със спад на пазарния дял на Съюза в химическата промишленост;

Д. като има предвид, че исканото финансово участие от ЕФПГ възлиза на 115 205 EUR (50% от общия бюджет);

Е.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени, и следователно изразява съгласие с Комисията, че Полша има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че полските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 9 октомври 2013 г. по реда на Регламента за ЕФПГ, който не определя краен срок за проучване на заявлението, и че Комисията е представила своята оценка на 21 януари 2015 г.;

3.  изразява загриженост във връзка с продължителността на процедурата от датата на първите съкращения до оценката на заявлението; припомня, че целта на ЕФПГ е да предоставя помощ на съкратените работници по възможно най-бърз начин;

4.  приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, полските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 4 март 2013 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

5.  отбелязва, че делът на Съюза на световния пазар на химикали драстично намаля за периода 1992 – 2012 г. от 35,2% през 1992 г. на 17,8% през 2012 г.(5); отбелязва, че през последните години тенденциите бяха белязани от прехвърлянето на производството на химикали към Азия, и по-специално към Китай, където делът на производството на химикали се увеличи от 8,7% през 2002 г. до 30,5% през 2012 г. вследствие на нарасналия обем на продажбите на нововъзникващите пазари и по-ниските разходи за труд, достъпа до пазари, субсидиите, данъците и регулирането; счита следователно, че съкращенията в Zachem и в два от неговите доставчици са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията;

6.  подчертава, че Zachem е най-големият работодател в района и че по време на референтния период работниците, които са били пряко или непряко уволнени от Zachem, са съставлявали 60% от новорегистриралите се безработни в районната служба по заетостта в Бидгошч;

7.  отбелязва, че съкращенията в Zachem и неговите доставчици се очаква да имат отрицателно въздействие върху Куявско-поморското воеводство, където през юли 2013 г. безработицата е достигнала най-високото в страната равнище от 17,4%, независимо от икономическия подем в региона;

8.   отбелязва, че подкрепените от ЕФПГ мерки са насочени към най-силно засегнатите 50 работници и включват следните две мерки: стимули за наемане на работа и интервенционни дейности;

9.      отбелязва, че най-големият дял от разходите за персонализирани услуги ще се използва за стимули за наемане на работа на 45 работника с цел да се насърчат работодателите, които решат да наемат тези работници за най-малко 24 месеца;

10.    отбелязва, че се предоставя подкрепа от по-малък мащаб на петима съкратени работници на възраст над 50 години, за да покрият социалноосигурителните си вноски; отбелязва, че тази възрастова група е изложена на по-голям риск от дългосрочна безработица и изключване от пазара на труда;

11.    приветства взаимното допълване на мерките по ЕФПГ с действията, финансирани от структурните фондове; отбелязва в частност, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е предназначен да допълни многобройните текущи мерки за подпомагане на съкратените работници в рамките на оперативната програма за човешки капитал, съфинансирана от Европейския социален фонд, и другите мерки, предприети от бюрата по заетостта в региона; изтъква колко е важно да се гарантира предотвратяването на двойното финансиране в случай на подобни допълващи действия;

12. отбелязва, че се планира персонализираните услуги да се прилагат до 30 септември 2015 г. и че по предварителни данни 36 работници са намерили нова работа благодарение на услугите, предлагани до момента в рамките на пакета; отбелязва, че степента на изпълнение на планирания бюджет в края на 2014 г. е 59%;

13. приветства факта, че Комитетът за социален диалог в провинцията е обсъдил възможностите за подпомагане на работниците, съкратени от Zachem S.A. и от неговите доставчици, и че предложеният пакет от персонализирани мерки е бил обсъден на заседание на Съвета по заетостта в Бидгошч, включително със синдикални организации, предприятия и представители на местните и регионалните органи на управление;

14. припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера;

15. приветства факта, че на различните етапи на изпълнение на мерките по ЕФПГ и при достъпа до тях се прилагат и ще продължат да се прилагат принципът на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недискриминация;

16. подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

17. одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

18. възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

              Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).

(5)

              The European chemical industry. Facts & Figures 2013 (Европейската химическа промишленост. Факти и цифри 2013 г.), Европейски съвет по химическа промишленост (CEFIC) (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да подпомага тяхното повторно професионално интегриране на пазара на труда.

(2)      Както е посочено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3), ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)      На 9 октомври 2013 г. Полша подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието Zachem и в два от доставчиците и производителите надолу по веригата, което беше допълвано с нова информация до 16 юни 2014 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 115 205 EUR.

(4)      С оглед на гореизложеното следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Полша,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 115 205 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

              ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)

              OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

              ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006(2) фондът не може да надхвърля максималната годишна сума от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението на Zachem, Полша и предложението на Комисията

На 21 януари 2015 г. Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на ЕФПГ в полза на Полша, за да се окаже подкрепа за повторното професионално интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени поради големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията.

Това е петото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2015 г. и се отнася за мобилизирането на обща сума в размер на 115 205 EUR от ЕФПГ за Полша. Става въпрос за 615 съкращения в рамките на референтния период от 31 март до 31 юли 2013 г. Заявлението се основава на критерия за намеса, предвиден в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ от 2006 г., според който е необходимо за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка да са били съкратени най-малко 500 работници, включително съкратените работници при негови доставчици или производители надолу по веригата.

Заявлението е изпратено на Комисията на 9 октомври 2013 г. Заключението на Комисията е, че заявлението отговаря на условията за отпускане на средства по линия на ЕФПГ, посочени в член 2, буква а) на Регламент (ЕО) № 1927/2006(4) (Регламента за ЕФПГ).

Съгласно данните, на които се позовават полските органи, ЕС е загубил значителен пазарен дял в химическата промишленост, а оттам и водещата си позиция в световен мащаб при продажбата на химикали. От 1992 до 2012 г. делът на ЕС на световния пазар на химикали драстично намаля от 35,2% през 1992 г. на 30,5% през 2002 г. и на 17,8% през 2012 г.(5) През последните години тенденциите бяха белязани от прехвърлянето на производството на химикали към Азия, и по-специално към Китай. В Китай се наблюдава извънредно увеличение на производството на химикали, чийто дял от 8,7% през 2002 г. се увеличи до 30,5% през 2012 г. вследствие на нарасналия обем на продажбите на нововъзникващите пазари. Равнището на производството в азиатските икономики е повлияно също от фактори като по-ниските разходи за труд, достъпа до пазари, субсидиите, данъците и регулирането.

Съкращенията в Zachem са били непредвидени поради внезапно нарасналото предлагане на пазара на основния произвеждан продукт TDI (толуен диизоцианат). Излишъкът в предлагането в размер на 30%, породен от инвестиции в други части на света, които предлагат възможности за икономии от мащаба и по-нататъшно интегриране по веригата за доставки, е дал възможност на тези производители да произвеждат при по-ниски средни разходи. Тези обстоятелства, наред с ниските транспортни разходи, са довели до невъзможността Zachem да се конкурира в такава среда. Що се отнася до втория източник на приходи – производството на ECH (епихлорхидрин) – продажбите са станали нерентабилни за групата вследствие на нарастване с около 160% на цените на суровината пропилен.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги за съфинансиране е насочен към най-силно засегнатите 50 работници, като включва следните две мерки: стимули за наемане на работа и интервенционни дейности.

Според полските органи изпълнението на мерките е започнало на 4 март 2013 г., като те се съчетават, така че да образуват съгласуван пакет от персонализирани услуги, и представляват активни мерки на пазара на труда с цел повторна професионална интеграция на работниците на пазара на труда.

Полските органи:

•  потвърдиха, че финансовото участие от ЕФПГ не замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори;

•  показаха, че действията осигуряват подкрепа на отделни работници и не се използват за преструктуриране на дружества или сектори;

•  потвърдиха, че за посочените по-горе правомерни действия не получават помощ от други финансови инструменти на ЕС.

По отношение на системите за управление и контрол Полша уведоми, че финансовото участие от ЕФПГ ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират средствата по Европейския социален фонд (ЕСФ). Управляващият орган, който ще отговаря за усвояването на средствата от ЕФПГ, ще бъде Министерството на инфраструктурата и развитието, и по-конкретно отделът за Европейския социален фонд. Управляващият орган ще прехвърли някои от задачите на междинното звено – областното бюро по заетостта в Торун.

III. Процедура

За да се мобилизират средства от фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума в размер на 115 205 EUR.

Това е петото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от фонда, представено на бюджетния орган към момента през 2015 г.

Тристранната процедура по предложението на Комисията за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ би могла да бъде в опростена форма, както предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, освен в случай че не бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси ще бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

(1)

                    OВ C 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

                  OВ C 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)

                  OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

           OВ C 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)

.            The European chemical industry (Европейската химическа промишленост).


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/ch D(2015)4226

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2013/009 PL/Zachem

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ, разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2013/009 PL/Zachem и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда по отношение на въпросното искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Предложенията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А) като има предвид, че заявлението се основава на член 2, буква а) от Регламент (EО) № 1927/2006 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася за 615 съкращения в Zakladi Chemizne Zachem и два негови доставчика, Zachem UCR и Metalko Sp, извършващи дейност по разделение 20 (Производство на химикали и химически продукти) на NACE Rev. 2 в Куявско-поморското воеводство на ниво 2 по NUTS (PL61) в рамките на четиримесечния референтен период от 31 март до 31 юли 2013 г.;

Б) като има предвид, че за да се установи връзка между съкращенията и големите структурни промени в световната търговия полските органи твърдят, че ЕС е загубил значителен пазарен дял в химическата промишленост, а оттам и водещата си позиция в световен мащаб при продажбата на химикали;

В) като има предвид, че делът на ЕС на световния пазар на химикали драстично намаля от 35,2% през 1992 г. на 30,5% през 2002 г. и на 17,8% през 2012 г.;

Г) като има предвид, че през последните години тенденциите бяха белязани от прехвърлянето на производството на химикали към Азия, и по-специално към Китай; като има предвид, че в Китай се наблюдава извънредно увеличение на производството на химикали, чийто дял от 8,7% през 2002 г. се увеличи до 30,5% през 2012 г. вследствие на нарасналия обем на продажбите на нововъзникващите пазари; равнището на производството в азиатските икономики е повлияно също от фактори като по-ниските разходи за труд, достъпа до пазари, субсидиите, данъците и регулирането;

Д) като има предвид, че по-голямата част (78,7%) от работниците, обхванати от мерките, са мъже и че 21,3% са жени; като има предвид, че по-голямата част (74,8%) от работниците са на възраст между 25 и 54 години, а 24,7% са на възраст между 55 и 64 години;

Е) като има предвид, че безработицата в региона е достигнала най-високото в страната равнище и че Zachem е бил най-големият работодател в района;

комисията по заетост и социални въпроси приканва следователно водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Полша, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, са изпълнени и че следователно Полша има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че поисканата сума е най-ниската в историята на ЕФПГ;

3.  отбелязва, че подкрепените от ЕФПГ мерки са насочени към най-силно засегнатите 50 работници; по-голямата част от работниците, съкратени от Zachem и неговите доставчици, се ползват от допълващи мерки, финансирани в рамките на други действия по линия на Европейския социален фонд; изтъква колко е важно да се гарантира предотвратяването на двойното финансиране в случай на подобни допълващи действия;

4.  приветства взаимодействието при управлението на различните мерки, финансирани от ЕФПГ, ЕСФ и националните фондове;

5.  отбелязва, че най-големият дял от разходите за персонализирани услуги ще се използва за стимули за наемане на работа на 45 работници с цел да се насърчат работодателите, които решат да наемат тези работници за най-малко 24 месеца;

6.  отбелязва, че се предоставя подкрепа от по-малък мащаб на петима съкратени работници на възраст над 50 години, за да покрият социалноосигурителните си вноски; отбелязва, че тази възрастова група е изложена на по-голям риск от дългосрочна безработица и изключване от пазара на труда.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ,

Изпълняващ длъжността председател, първи заместник-председател


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

ASP 09 G 205

В 1047 Брюксел

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:       Мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие бяха поискани становища по шест отделни предложения на Комисията за решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 26 февруари е планирано да се приемат доклади по всяко едно от тях в комисията по бюджети:

-          COM(2014)0725 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 981 956 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 708 работници, съкратени вследствие на закриването на Duferco Belgium SA и намаляването на персонала в предприятието NLMK La Louvière SA, осъществяващи дейност в сектора за производство на основни метали в провинция Ено, Белгия.

-          COM(2014)0726 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 1 094 760 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 657 работници, съкратени от предприятието aleo solar AG и в неговите две дъщерни предприятия aleo solar Dritte Produktion GmbH (Пренцлау) и aleo solar Deutschland GmbH (Олденбург), осъществяващи дейност в сектора за производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти в регионите Бранденбург и Везер-Емс, Германия.

-          COM(2014)0734 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 1 591 486 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 1 285 работници, съкратени от предприятието ArcelorMittal Liège S.A., осъществяващо дейност в сектора за производство на основни метали в региона на Лиеж, Белгия.

-          COM(2014)0735 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 1 222 854 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 1 030 работници, съкратени в предприятието Caterpillar Belgium S.A., осъществяващо дейност в сектора за производството на машини и оборудване в провинция Ено, Белгия.

-          COM(2015)0009 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 1 339 928 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 257 работници, съкратени в резултат на закриването на промишленото предприятие Saint-Gobain Sekurit Benelux за производство на безопасно стъкло за автомобилната промишленост в Овле, Белгия.

-          COM(2015)0013 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 115 205 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 615 работници, съкратени от завода за химически продукти Zaklady Chemiczne Zachem в Полша.

Координаторите на комисията обсъдиха предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложените мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочените суми съобразно предложенията на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Paulo Rangel

Правна информация - Политика за поверителност