Postup : 2015/2016(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0036/2015

Předložené texty :

A8-0036/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2015 - 10.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0041

ZPRÁVA     
PDF 184kWORD 115k
2.3.2015
PE 546.864v01-00 A8-0036/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem předložená Polskem)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Jan Olbrycht

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem předložená Polskem)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3)(dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–   s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0036/2015),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

C. vzhledem k tomu, že tato žádost je jednou z posledních dvou žádostí posuzovaných podle nařízení o EFG z roku 2006 a že nařízení (EU) č. 1309/2013(4) přijaté v souladu s dohodou mezi Evropským parlamentem a Radou opětovně zavádí kritérium pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvyšuje finanční příspěvek Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivňuje postup Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že zkracuje dobu jejich posuzování a schvalování, dále rozšiřuje způsobilé činnosti a příjemce tím, že mezi ně zahrnuje i osoby samostatně výdělečně činné a mladé lidi a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D. vzhledem k tomu, že Polsko předložilo žádost EGF/2013/009 PL/Zachem o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propuštění 615 zaměstnanců ze společnosti Zaklady Chemiczne Zachem a jeho dvou dodavatelských podniků působících v regionu Kujavsko-pomořské vojvodství na úrovni NUTS 2, k němuž došlo v souvislosti s přerušením výroby a s reorganizací podniku, jehož činnost podle klasifikace NACE 2 spadá do oddílu 20 „Výroba chemických látek a chemických přípravků“; vzhledem k tomu, že z 615 propuštěných pracovníků se jich 404 zaregistrovalo jako nezaměstnaní na okresním úřadu práce v Bydhošti; vzhledem k tomu, že k propouštění došlo během referenčního období od 31. března 2013 do 31. července 2013 a souviselo s poklesem podílu Unie na trhu chemického průmyslu;

E.  vzhledem k tomu, že z EFG je požadován finanční příspěvek ve výši 115 205 EUR (50 % celkového rozpočtu);

F.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a souhlasí proto s Komisí, že Polsko má podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že polské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 9. října 2013 v souladu s nařízením o EFG, které neomezuje lhůtu pro posouzení, a že závěrečné hodnocení žádosti vydala Komise dne 21. ledna 2015;

3.  je znepokojen délkou celého postupu, tj. dobou, která uplynula od data prvního propouštění do závěrečného hodnocení žádosti; připomíná, že smyslem EFG je co nejrychleji poskytnout pomoc propuštěným pracovníkům;

4.  vítá rozhodnutí polských orgánů zahájit 4. března 2013 – tedy se značným předstihem před podáním žádosti a konečným rozhodnutím o finanční podpoře navrženého koordinovaného souboru opatření z EFG – poskytování individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

5.  konstatuje, že v letech 1992 až 2012 dramaticky poklesl podíl Unie na trhu chemického průmyslu – v roce 1992 představoval 35,2 %, zatímco v roce 2012 pouze 17,8 %(5); všímá si trendu posledních let, kdy se výroba chemických látek přesouvala do Asie a zejména do Číny, jejichž podíl výroby chemických látek se díky stoupajícímu prodeji rychle se rozvíjejícím trhům, levné pracovní síle, přístupu na trhy, dotacím, daním a regulaci zvýšil z 8,7 % v roce 2002 na 30,5 % v roce 2012; domnívá se tedy, že propouštění v podniku Zachem a ve dvou dodavatelských firmách souvisí s významnými strukturálními změnami ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací;

6.  zdůrazňuje, že Zachem byl největším zaměstnavatelem v regionu a že během referenčního období tvořily osoby, které byly přímo či nepřímo propuštěny z tohoto podniku, 60% nově zaregistrovaných nezaměstnaných na okresním úřadu práce v Bydhošti;

7.  bere na vědomí obavy, že propouštění v Zachemu a jeho dodavatelských podnicích bude mít negativní dopad na Kujavsko-pomořské vojvodství, které v červenci 2013 registrovalo nevyšší míru nezaměstnanosti v zemi (17,4 %), a to i přes hospodářské oživení, z něhož mělo taktéž prospěch;

8.   bere na vědomí, že opatření, jež mají být podpořena z EFG, jsou určena 50 nejvíce znevýhodněným pracovníkům a zahrnují mimo jiné tato dvě opatření: pobídky k zaměstnávání a intervence;

9.      bere na vědomí, že největší část prostředků na individualizované služby bude vynaložena na pobídky k přijímání 45 pracovníků do zaměstnaneckého poměru; v rámci těchto pobídek bude zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou uvedené pracovníky přijmout na alespoň 24 měsíců, poskytnuty finanční pobídky;

10. bere na vědomí, že menší podpora je poskytována pěti propuštěným zaměstnancům starších 50 let na platbu příspěvků na sociální zabezpečení; poznamenává, že tato věková skupina je vystavena vyššímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce;

11.    vítá, že opatření financovaná z EFG se doplňují s činnostmi financovanými ze strukturálních fondů; všímá si zejména toho, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb má doplnit četná probíhající opatření, která mají propuštění pracovníci k dispozici v rámci operačního programu Lidský kapitál spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, a další opatření přijímaná úřady práce v dotčeném regionu; zdůrazňuje, že v případě těchto komplementárních opatření je důležité zabránit dvojímu financování;

12. konstatuje, že individualizované služby mají být podle plánu poskytovány do 30. září 2015 a že podle prozatímních údajů již 36 osob našlo díky využití služeb, které byly zatím v rámci balíčku nabízeny, nové zaměstnání; bere na vědomí, že míra plnění plánovaného rozpočtu dosáhla na konci roku 2014 59 %;

13. vítá skutečnost, že Výbor pro sociální dialog ve vojvodství diskutoval o možnostech pomoci pracovníkům propuštěným společností Zachem S.A. a jejími dodavateli a že navrhovaný balíček individualizovaných opatření byl projednán na zasedání rady pro zaměstnanost v Bydhošti a taktéž s odbory, podniky a zástupci místních a regionálních samospráv;

14. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy;

15. vítá skutečnost, že zásada rovnosti žen a mužů a rovněž zásada nediskriminace byly a i nadále budou uplatňovány během různých etap provádění opatření EFG a také v rámci přístupu k těmto opatřením;

16. zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

17.    schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

18. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

19.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).

(5)

              Evropský chemický průmysl. Fakta & čísla 2013, Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem předložená Polskem)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1), a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (dále jen „interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013“)(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1)        Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem pomoci těmto pracovníkům při jejich opětovném začleňování na trh práce.

2)        EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/201 3, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3).

3)        Polsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Zachem a u dvou dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, dne 9. října 2013 a doplňovalo ji o další informace až do dne 16. června 2014. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 115 205 EUR.

4)        Z EFG by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek v souvislosti s uvedenou žádostí Polska.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Fondu EU pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 115 205 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

              Úř. věst. L 347, 20.12.2013,s. 884.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Všeobecný rámec

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2011, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2), nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost Polska týkající se podniku Zachem a návrh Komise

Dne 21. listopadu 2015 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Polska, aby tak podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku závažných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, na trh práce.

Jedná se o pátou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2015 a týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 115 205 EUR ve prospěch Polska. Jde o 615 zaměstnanců propuštěných v referenčním období od 31. března 2013 do 31. července 2013. Žádost je založena kritériích pro pomoc podle čl. 2 písm. a) nařízení o EFG, v němž se stanoví, že během čtyř měsíců musí být v jednom podniku v některém členském státě propuštěno nejméně 500 zaměstnanců, včetně zaměstnanců jeho dodavatelů nebo odběratelů.

Žádost byla Komisi zaslána dne 9. října 2013. Komise dospěla k závěru, že žádost splňuje podmínky pro uvolnění prostředků z EFG, jak stanoví čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1927/20066(4) (nařízení o EFG).

Podle údajů, na něž se odvolávají polské orgány, přišla EU o významný podíl na trhu chemického průmyslu a ztratila světové prvenství v prodeji chemických látek. V letech 1992 až 2012 podíl EU na světovém trhu chemických látek výrazně klesl, a sice z 35,2 % v roce 1992 na 30,5 % v roce 2002 a na 17,8 % v roce 2012(5). V posledních se výroba chemických látek přesouvá do Asie, zejména do Číny. Díky rostoucímu prodeji chemických látek na rozvíjejících se trzích zažila Čína obrovský nárůst výroby – z 8,7% podílu v roce 2002 na 30,5 % v roce 2012. Objem produkce asijských ekonomik je také ovlivňován nižšími náklady na pracovní sílu, přístupem na trhy, dotacemi, daněmi a regulací.

Propouštění ve společnosti Zachem nebylo možné předvídat, protože zvýšení dodávek toluendiisokyanátu (TDI) na trh, na jehož výrobu se společnost specializovala, bylo náhlé. Třicetiprocentní přebytek dodávek vzniklý v důsledku investic, které byly provedeny v jiných částech světa za účelem využití úspor z rozsahu a další integrace dodavatelského řetězce, umožnil těmto výrobcům vyrábět za nižší průměrné náklady. Tyto faktory spolu s nízkými náklady na dopravu způsobily, že společnost Zachem nebyla schopna v tomto prostředí konkurovat. Pokud jde o druhý zdroj příjmů, výrobu ECH (epichlorhydrinu), jeho prodej se stal pro skupinu nerentabilní, neboť ceny propylenu, z něhož se ECH vyrábí, se zvýšily přibližně o 160 %.

Koordinovaný balíček individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, je zaměřen na 50 nejvíce znevýhodněných osob a zahrnuje mimo jiné tato dvě opatření: pobídky k zaměstnávání a intervence.

Opatření, jejichž realizace započala dne 4. března 2013, vytvářejí podle polských orgánů koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které představují aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je opětovné začlenění pracovníků na trh práce.

Polské orgány:

    potvrdily, že finanční příspěvek z EFG nenahrazuje opatření, za která podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv nesou odpovědnost podniky;

    prokázaly, že dotčená opatření budou podporovat jednotlivé pracovníky a nebudou určena k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

    potvrdily, že na výše uvedená způsobilá opatření není poskytována pomoc z jiných finančních nástrojů EU.

Co se týče řídících a kontrolních systémů, Polsko oznámilo, že finanční příspěvek z EFG bude řízen a kontrolován stejnými orgány, které řídí a kontrolují Evropský sociální fond. Řídícím orgánem odpovědným za provádění EFG bude ministerstvo pro infrastrukturu a rozvoj, konkrétně oddělení pro Evropský sociální fond. Řídící orgán přenese některé úkoly na zprostředkující subjekt, tj. na vojvodský úřad práce v Toruni.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z EFG předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod prostředků v celkové výši 115 205 EUR.

Jedná se o pátý návrh na převod za účelem uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu předložen v roce 2015.

Bude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o návrhu rozhodnutí Komise o uvolnění prostředků z EFG proběhnout ve zjednodušené formě podle čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody bude do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby konstruktivně přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z EFG.

(1)

             Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

            Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

          Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

           Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(5)

            Evropský chemický průmysl. Fakta & čísla 2013, Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/ch D(2015)4226

Vážený pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2013/009 PL/Zachem

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2013/009 PL/Zachem a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) Vzhledem k tomu, že žádost se opírá o čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1927/2006 a týká se 615 pracovníků propuštěných z podniku Zakladi Chemizne Zachem a jeho dvou dodavatelských podniků, tj. Zachem UCR a Metalko Sp, během čtyřměsíčního referenčního období od 31. března 2013 do 31. července 2013, a že uvedené podniky působí podle klasifikace NACE v oddílu 20 revize 2 (výroba chemických látek a chemických přípravků) a v regionu NUTS II v Kujavsko-pomořském vojvodství (PL 16);

B) vzhledem k tomu, že za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými změnami v globální struktuře polské orgány tvrdí, že EU přišla o významný podíl na trhu v chemickém průmyslu a ztrácí své světové prvenství, pokud jde o prodej chemických látek;

C) vzhledem k tomu, že v letech 1992 až 2012 podíl EU na světovém trhu chemických látek výrazně klesl, a sice z 35,2 % v roce 1992 na 30,5 % v roce 2002 a na 17,8 % v roce 2012;

D) vzhledem k tomu, že v posledních letech je v chemickém průmyslu patrná tendence přesouvat výrobu do Asie, zejména do Číny; vzhledem k tomu, že díky rostoucímu prodeji chemických látek na rozvíjejících se trzích zažila Čína obrovský nárůst výroby – z 8,7% podílu v roce 2002 na 30,5 % v roce 2012; objem produkce asijských ekonomik navíc ovlivňují takové faktory, jako jsou nižší náklady na pracovní sílu, přístup na trhy, dotace, daně a regulace;

E) vzhledem k tomu, že drtivou většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (78,7 %), zatímco ženy tvoří 21,3 %; vzhledem k tomu, že 74,8 % těchto pracovníků je ve věku 25 až 54 let a 24,7 % je ve věku 55 až 64 let;

F) vzhledem k tomu, že tento region zaznamenal nejvyšší míru nezaměstnanosti v zemi a podnik Zachem býval největším zaměstnavatelem v této oblasti;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o polské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s názorem Komise, že kritéria pro použití prostředků z fondu stanovená v čl. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1927/2006) jsou splněna, a Polsko má proto nárok na finanční příspěvek podle tohoto nařízení;

2.  konstatuje, že se jedná o nejnižší požadovanou částku v historii EFG;

3.  bere na vědomí, že opatření, jež mají být podpořena z EFG, jsou určena 50 nejvíce znevýhodněným pracovníkům; většina pracovníků propuštěných podnikem Zachem a jeho dodavateli využívá doplňková opatření financovaná v rámci jiných projektů ESF; zdůrazňuje, že v případě těchto komplementárních opatření je důležité zabránit dvojímu financování;

4.  vítá součinnost v řízení různých opatření financovaných z EFG, ESF a vnitrostátních prostředků;

5.  bere na vědomí, že největší část prostředků na individualizované služby bude vynaložena na pobídky k přijímání 45 pracovníků do zaměstnaneckého poměru; v rámci tohoto opatření bude zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou uvedené pracovníky přijmout na alespoň 24 měsíců, poskytnuty finanční pobídky;

6.  bere na vědomí, že menší podpora je poskytována pěti propuštěným zaměstnancům starších 50 let na platbu příspěvků na sociální zabezpečení; poznamenává, že tato věková skupina je vystavena vyššímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce.

S pozdravem

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně a první místopředsedkyně


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

ASP 09 G 205

B – 1047 Brusel

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel šest samostatných návrhů Komise týkajících se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací budou zprávy o následujících návrzích přijaty v Rozpočtovém výboru dne 26. února:

–         COM(2014)0725 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 981 956 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 708 pracovníků propuštěných po uzavření společnosti Duferco Belgium SA a v souvislosti se snižováním stavů zaměstnanců společnosti NLMK La Louvière SA, které působí v odvětví výroby základních kovů v provincii Hainaut v Belgii.

-          COM(2014)0726 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 094 760 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 657 pracovníků propuštěných ze společnosti Aleo Solar AG a dvou jejích dceřiných podniků, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) a Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), které působí v odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení v regionech Brandenbursko a Weser-Ems v Německu.

–         COM(2014)0734 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 591 486 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 1285 pracovníků propuštěných ze společnosti ArcelorMittal Liège S.A., která působí v odvětví výroby základních kovů v regionu Liège v Belgii.

–         COM(2014)0735 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 222 854 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 1 030 pracovníků propuštěných ze společnosti Caterpillar Belgium S.A, která působí v odvětví výroby strojů a strojních zařízení v provincii Hainaut v Belgii.

–         COM(2015)0009 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 339 928 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 257 pracovníků propuštěných po uzavření závodu podniku Saint-Gobain Sekurit Benelux, který působil v odvětví výroby bezpečnostního skla pro automobilový průmysl v Auvelais v Belgii.

–         COM(2015)0013 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 115 205 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 615 pracovníků propuštěných po uzavření závodu podniku Zaklady Chemiczne Zachem v Polsku, který se zabývá výrobou chemických produktů.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že většina tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byly z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněny výše uvedené částky navrhované Komisí.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

26.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Paulo Rangel

Právní upozornění - Ochrana soukromí