Procedure : 2015/2016(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0036/2015

Indgivne tekster :

A8-0036/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0041

BETÆNKNING     
PDF 185kWORD 87k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem, Polen)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Jan Olbrycht

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem, Polen)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1) (EGF-forordningen),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–       der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–       der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–       der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0036/2015),

A.     der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og for at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.     der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.     der henviser til, at denne anvendelse er blandt de sidste to, der skal behandles under EGF-forordningen fra 2006, og vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1309/2013(4) afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.     der henviser til, at Polen indgav ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem om økonomisk støtte fra EFG efter 615 afskedigelser i Zaklady Chemiczne Zachem og to underleverandører, der hænger sammen med standsning af produktionen og omstrukturering af selskabet Zachem, der er aktivt inden for Nace 2, hovedgruppe 20 "Fremstilling af kemikalier og kemiske produkter", og som begge er beliggende i NUTS 2 Kuawsko-Pomorskie-Provinsen; der henviser til, at 404 af de 615 afskedigede arbejdstagere har meldt sig som arbejdsløse i distriktsbeskæftigelseskontoret i Bydgoszcz; der henviser til, at afskedigelserne fandt sted under referenceperioden fra den 31. marts 2013 til den 31. juli 2013 og hænger sammen med et fald i Unionens markedsandel i den kemiske industri;

E.     der henviser til, at den økonomiske EGF-støtte, der anmodes om, beløber sig til 115 205 EUR (50 % af det samlede budget);

F.     der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.      bemærker, at betingelserne i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Polen dermed er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne forordning;

2.      bemærker, at de polske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra EGF den 9. oktober 2013 i henhold til EGF-forordningen, som ikke begrænser vejledningsperioden, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 21. januar 2015;

3.      udtrykker bekymring over procedurens længde fra datoen for de første afskedigelser til vurderingen af ansøgningen; minder om, at EGF's målsætning er at tilbyde bistand til afskedigede arbejdstagere så hurtigt som muligt;

4.      glæder sig over, at de polske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 4. marts 2013, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

5.      bemærker, at Unionens andel af verdensmarkedet for kemikalier er faldet drastisk fra 1992 til 2012, begyndende med 35,2 % i 1992 og til 17,8 % i 2012(5); konstaterer, at tendensen i de senere år har været, at kemikalieproduktionen er blevet flyttet til Asien og især Kina, hvor fremstilling af kemikalier er vokset fra en andel på 8,7 % i 2002 til en andel på 30,5 % i 2012 på grund af voksende afsætning på nye markeder og lavere arbejdsomkostninger, adgang til markeder, støtte, skatter og regulering; finder derfor, at afskedigelserne i Zachem og de to underleverandører er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen;

6.      understreger, at Zachem var den største arbejdsgiver i regionen, og at andelen af arbejdstagere, der blev afskediget direkte eller indirekte fra Zachem, i den givne referenceperiode nåede op til 60 % af alle de arbejdsløse personer, der for nylig er registreret i distriktsbeskæftigelseskontoret i Bydgoszcz;

7.      bemærker, at afskedigelserne i Zachem og dens underleverandører forventes at have negativ indflydelse på Kujawsko-Pomorskie-provinsen, der havde den højeste arbejdsløshed i landet, hele 17,4 % i juli 2013, til trods for den økonomiske fremgang, som regionen har nyt godt af;

8.      noterer sig, at de foranstaltninger, der understøttes af EGF, er rettet mod de 50 dårligst stillede arbejdstagere og omfatter følgende to foranstaltninger: ansættelsesincitamenter og interventionsarbejder;

9.      bemærker, at den største del af udgifterne til individualiserede tilbud vil gå til ansættelsesincitamenter rettet mod 45 arbejdstagere, hvilket har til formål at skabe et incitament for arbejdsgivere, der har besluttet at ansætte disse arbejdstagere i mindst 24 måneder;

10.    bemærker, at der ydes støtte i mindre omfang til 5 afskedigede arbejdstagere, der er over 50 år gamle, til dækning af deres socialsikringsbidrag; bemærker, at der for denne aldersgruppe er en højere risiko for længerevarende arbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet;

11.    glæder sig over EGF-foranstaltningerne som supplement til de foranstaltninger, der finansieres af Strukturfondene; bemærker navnlig, at den samordnede pakke af individualiserede tjenesteydelser har til formål at supplere de adskillige løbende foranstaltninger, der er stillet til rådighed for afskedigede arbejdstagere inden for rammerne af det operationelle program for menneskelig kapital, der medfinansieres fra Den Europæiske Socialfond, og de andre foranstaltninger, der træffes af beskæftigelseskontorerne i regionen; påpeger, at det er vigtigt at forebygge dobbelt finansiering i tilfælde af sådanne supplerende foranstaltninger;

12.    bemærker, at de individualiserede tjenesteydelser efter planen skal implementeres frem til 30. september 2015, og at 36 personer ifølge de foreløbige oplysninger har fundet ny beskæftigelse på grund af deltagelse i de tjenesteydelser, der hidtil er indgået i pakken; bemærker, at gennemførelsen af det planlagte budget nåede op på 59 % i slutningen af 2014;

13.    glæder sig over, at udvalget for den sociale dialog i provinsen drøftede mulighederne af at yde bistand til de arbejdstagere, der var blevet afskediget af Zachem S.A. og dets underleverandører, og at den foreslåede pakke af individualiserede foranstaltninger blev drøftet på et møde i beskæftigelsesrådet i Bydgoszcz, herunder fagforeninger og repræsentanter for erhvervsvirksomheder og lokale og regionale myndigheder;

14.    minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv;

15.    glæder sig over, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder samt princippet om ikke-forskelsbehandling er blevet og fortsat vil blive anvendt i EGF's forskellige gennemførelsesfaser og med hensyn til adgang til EGF-foranstaltninger;

16.    understreger, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

17.    godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

18.    pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

19.    pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

              Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).

(5)

              Den europæiske kemiske industri. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem, Polen)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3).

(3)      Polen indgav den 9. oktober 2013 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Zachem og hos 2 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled og supplerede den med yderligere oplysninger i tiden indtil den 16. juni 2014. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 115 205 EUR.

(4)      Der bør derfor som følge af Polens ansøgning ydes støtte fra EGF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 115 205 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

              EUT L 406 af 30.12. 2006, s. 1.

(2)

              EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

              EUT L 347 af 30.12. 2013, s. 884.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Zachem, Polen-ansøgningen og Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 21. januar 2015 et forslag til afgørelse om anvendelse af EGF til fordel for Polen til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget som følge af store ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen.

Dette er den femte ansøgning, som skal behandles under 2015-budgettet, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 115 205 EUR til Polen. Den vedrører 615 afskedigelser i referenceperioden fra den 31. marts 2013 til den 31. juli 2013. Ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen fra 2006, som forudsætter mindst 500 afskedigelser i løbet af en firemåneders periode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive afskedigelser hos leverandører og hos producenter i efterfølgende produktionsled.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 9. oktober 2013. Kommissionen har konkluderet, at ansøgningen opfylder de betingelser for anvendelse af EGF, der er opstillet i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006(4) (EGF-forordningen).

Ifølge de oplysninger, som de polske myndigheder henviser til, har EU oplevet betydelige tab af markedsandele i den kemiske industri og har mistet sin førende position i verden med hensyn til salg af kemikalier. Fra 1992 til 2012 er EU’s andel af det verdensomspændende marked for kemikalier faldet drastisk fra 35,2 % i 1992 til 30,5 % i 2002 og til 17,8 % i 2012(5). Det fremgår af tendensen fra de seneste år, at den kemiske håndværksindustri flytter til Asien, og til Kina i særdeleshed. Kina har oplevet en spektakulær stigning i fremstillingen af kemikalier fra en andel på 8,7 % i 2002 til 30,5 % i 2012 som følge af det stigende salg på de nye vækstmarkeder. Produktionsniveauet i de asiatiske økonomier er også drevet af lavere lønomkostninger, adgang til markeder, subsidier, skatter og regulering.

Afskedigelserne i Zachem var uforudseelige på grund af den pludseligt opståede stigning i udbuddet på markedet for selskabets flagskibsprodukt TDI (toluen di-isocyanat). Overskudsforsyningen på 30 % som følge af investeringer, der er foretaget i andre dele af verden for at opnå stordriftsfordele og for yderligere at integrere forsyningskæden, gjorde det muligt for disse producenter at fremstille til lavere gennemsnitsomkostninger. Dette sammen med de lave transportomkostninger resulterede i Zachems manglende evne til at konkurrere i dette miljø. For så vidt angår den anden indtægtskilde, nemlig fremstillingen af ECH (epichlorohydrin), blev salget heraf urentabelt for gruppen på grund af en stigning på ca. 160 % i prisen på råvaren propylen.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, er rettet mod de 50 dårligst stillede personer og omfatter følgende to foranstaltninger: ansættelsesincitamenter og interventionsarbejder.

Ifølge de polske myndigheder indgår foranstaltningerne, der blev påbegyndt den 4. marts 2013, i en samordnet pakke af individualiserede tilbud og udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som tager sigte på at få arbejdstagerne tilbage på arbejdsmarkedet.

De polske myndigheder har:

•  bekræftet, at støttebeløbet fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler;

•  dokumenteret, at de påtænkte aktioner er støtte til de enkelte arbejdstagere og ikke skal tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer;

•  bekræftet, at de ovennævnte støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra andre af EU's finansielle instrumenter.

Med hensyn til forvaltnings- og kontrolsystemer har Polen meddelt, at den økonomiske støtte fra EGF vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer som dem, der forvalter og kontrollerer ESF. Den forvaltningsmyndighed, der er ansvarlig for implementeringen af EGF, vil være ministeriet for infrastruktur og udvikling, nærmere bestemt departementet for Den Europæiske Socialfond. Forvaltningsmyndigheden vil overføre nogle disse opgaver til det bemyndigede organ, det lokale arbejdsformidlingskontor i Torun.

III. Procedure

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel på i alt 115 205 EUR.

Dette er det femte overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2015.

Trepartsproceduren om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af EGF kan antage forenklet form, jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

(1)

            EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

          EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

          EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

           EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(5)

            Den europæiske kemiske industri. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/ch D(2015)4226

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Vedr.: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sagen EGF/2013/009 PL/Zachem

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2013/009 PL/Zachem og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og Arbejdsgruppen om EGF støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at ansøgningen er baseret på artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006 (EGF-forordningen) og vedrører 615 afskedigelser i Zakladi Chemizne Zachem og dens to leverandører i Zachem UCR og Metalko Sp i hovedgruppe 20 ("Fremstilling af kemiske produkter") i NACE rev. 2 i NUTS 2-regionen Kujawsko-Pomorskie (PL61) i referenceperioden på fire måneder fra den 31. marts 2013 til den 31. juli 2013;

B) der henviser til, at de polske myndigheder for at fastslå, at der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, anfører, at EU har oplevet betydelige tab af markedsandele i den kemiske industri og har mistet sin førende position i verden med hensyn til salg af kemikalier;

C) der henviser til, at EU's andel af det verdensomspændende marked for kemikalier faldt drastisk fra 35,2 % i 1992 til 30,5 % i 2002 og til 17,8 % i 2012;

D) der henviser til, at tendensen fra de seneste år har vist, at den kemiske håndværksindustri flytter til Asien, og til Kina i særdeleshed; der henviser til, at Kina har oplevet en spektakulær stigning i fremstillingen af kemikalier fra en andel på 8,7 % i 2002 til 30,5 % i 2012 som følge af det stigende salg på de nye vækstmarkeder; der henviser til, at produktionsniveauet i de asiatiske økonomier også er drevet af lavere lønomkostninger, adgang til markeder, subsidier, skatter og regulering;

E) der henviser til, at størstedelen (78,7 %) af de arbejdstagere, som foranstaltningerne retter sig mod, er mænd, mens 21,3 % er kvinder; der henviser til, at størstedelen (74,8 %) af arbejdstagerne er mellem 25 og 54 år, og 24,7 % er mellem 55 og 64 år;

F) der henviser til, at regionen havde den højeste arbejdsløshed i landet, og at Zachem tidligere var den største arbejdsgiver i området.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den polske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006 er opfyldt, og at Polen derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at det beløb, der anmodes om, er det laveste i EGF's historie;

3.  noterer sig, at de foranstaltninger, der understøttes af EGF, er rettet mod de 50 dårligst stillede arbejdstagere, og at størstedelen af de arbejdstagere, der er afskediget af Zachem og dens leverandører, nyder godt af supplerende foranstaltninger, der finansieres af andre ESF-foranstaltninger; påpeger, at det er vigtigt at forebygge dobbelt finansiering i tilfælde af sådanne supplerende foranstaltninger;

4.  glæder sig over synergierne mellem forvaltningen af de forskellige foranstaltninger, der finansieres af EGF, ESF og nationale fonde;

5.  bemærker, at den største del af udgifterne til individualiserede tilbud vil gå til ansættelsesincitamenter rettet mod 45 arbejdstagere, og at disse har til formål at skabe et incitament for arbejdsgivere, der har besluttet at ansætte disse arbejdstagere i mindst 24 måneder;

6.  bemærker, at der ydes støtte i mindre omfang til 5 afskedigede arbejdstagere, der er over 50 år gamle, til dækning af deres socialsikringsbidrag; bemærker, at der for denne aldersgruppe er en højere risiko for længerevarende arbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

Fungerende formand, første næstformand


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 09 G 205

B 1047 Bruxelles

Kære Jean Arthuis

Vedr.:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Der er blevet henvist seks separate forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages betænkninger om hvert af disse forslag på Budgetudvalgets møde den 26. februar:

-          COM(2014)0725 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 981 956 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 708 arbejdstagere, der blev afskediget efter lukningen af Duferco Belgium SA og personalenedskæringer hos NLMK La Louvière SA, der er aktive inden for sektoren for fremstilling af metal i Hainaut-regionen i Belgien.

-          COM(2014)0726 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 1 094 760 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 657 arbejdstagere, der blev afskediget i Aleo Solar AG og dens to dattervirksomheder, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) og Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), som er aktive inden for sektoren for fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter i regionerne Brandenburg og Weser-Ems i Tyskland.

-          COM(2014)0734 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 1 591 486 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 1 285 arbejdstagere, som blev afskediget i ArcelorMittal Liège S.A., der er aktiv inden for sektoren for fremstilling af metal i Liège-regionen i Belgien.

-          COM(2014)0735 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 1 222 854 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 1 030 arbejdstagere, der blev afskediget i Caterpillar Belgium S.A, som er aktiv inden for sektoren for fremstilling af maskiner og udstyr i Hainaut-regionen i Belgien.

-          COM(2015)0009 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 1 339 928 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 257 arbejdstagere efter lukningen af det anlæg til produktion af sikkerhedsglas til bilindustrien, der hører under Saint-Gobain Sekurit Benelux, i Auvelais i Belgien.

-          COM(2015)0013 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 115 205 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 615 arbejdstagere, der blev afskediget hos Zaklady Chemiczne Zachem, en producent af kemiske produkter i Polen.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod disse mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Paulo Rangel

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik