RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem, Poola)

    2.3.2015 - (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

    Eelarvekomisjon
    Raportöör: Jan Olbrycht

    Menetlus : 2015/2016(BUD)
    Menetluse etapid istungitel
    Dokumendi valik :  
    A8-0036/2015
    Esitatud tekstid :
    A8-0036/2015
    Arutelud :
    Vastuvõetud tekstid :

    EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

    mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem, Poola)

    (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

    Euroopa Parlament,

    –    võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015),

    –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[1] (edaspidi „fondi määrus”),

    –   võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[2], eriti selle artiklit 12,

    –   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3] (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

    –   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

    –   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

    –   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

    –   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0036/2015),

    A. arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

    B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

    C. arvestades, et käesolev on üks kahest viimasest taotlusest, mida käsitletakse 2006. aasta fondi määruse kohaselt ning et määruse (EL) nr 1309/2013[4] vastuvõtmine kajastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelist kokkulepet viia uuesti sisse fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt hindamis- ja heakskiitmisprotsessi kiirendamise teel, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada stiimuleid oma ettevõtte asutamiseks;

    D. arvestades, et Poola esitas taotluse EGF/2013/009 PL/Zachem fondist rahalise toetuse saamiseks pärast 615 töötaja koondamist ettevõttes Zaklady Chemiczne Zachem ja selle kahe tarnija juures seoses tootmise lõpetamise ja ümberkorraldustega NACE Rev. 2 osa 20 „kemikaalide ja keemiatoodete tootmine” alla kuuluvas Zachemi ettevõttes, mis asub NUTS 2. tasandi piirkonnas Kujawy-Pomorze vojevoodkonnas; arvestades, et 615 koondatud töötajast 404 on võtnud ennast töötuna arvele Bydgoszczi piirkondlikus tööhõiveametis; arvestades, et koondamised leidsid aset vaatlusperioodil 31. märtsist 2013 kuni 31. juulini 2013 ning need on seotud liidu keemiatööstuse turuosa vähenemisega;

    E.  arvestades, et fondist taotletav rahaline toetus on 115 205 eurot (50 % kogueelarvest);

    F.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

    1.  märgib, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja nõustub seega komisjoniga, et Poolal on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

    2.  märgib, et Poola ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 9. oktoobril 2013 vastavalt fondi määrusele, mis ei piira taotluste käsitlemise aega, ning et komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 21. jaanuaril 2015;

    3.  avaldab muret pika aja pärast, mis kulus koondamiste algusest kuni taotluse hindamiseni; tuletab meelde, et fondi eesmärk on anda koondatud töötajatele abi võimalikult kiiresti;

    4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Poola ametiasutused alustada individuaalsete teenuste pakkumist koondatud töötajatele 4. märtsil 2013, st aegsasti enne otsuse saamist selle kohta, kas kavandatava kooskõlastatud paketi jaoks fondi vahendeid eraldatakse, ning isegi enne sellekohase taotluse esitamist;

    5.  märgib, et aastatel 1992 kuni 2012 vähenes drastiliselt liidu turuosa kemikaalide maailmaturul (osakaal vastavalt 35,2 % 1992. aastal ja 17,8 % 2012. aastal[5]); märgib, et viimastel aastatel on ilmnenud suundumus keemiatööstusettevõtete üleviimiseks Aasiasse ja eriti Hiinasse, mille osakaal keemiatoodete tootmises oli 2002. aastal 8,7 % ja 2012. aastal juba 30,5 %, ning et seda on põhjustanud kasvavad müügimahud tärkavatel turgudel koos väiksemate tööjõukulude, turulepääsu, subsiidiumite, maksude ja õiguslike regulatsioonidega; on seetõttu seisukohal, et koondamised Zachemis ja selle kahes tarneettevõttes on seotud globaliseerumisest tingitud maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutustega;

    6.  toonitab, et Zachem oli piirkonna suurim tööandja ning et vaatlusperioodil moodustasid otseselt või kaudselt Zachemist koondatud töötajad 60 % kõigist Bydgoszczi piirkondlikus tööhõiveametis esmakordselt arvelevõetud töötutest;

    7.  märgib, et Zachemis ja tema tarneettevõtetes toimunud koondamistel arvatakse olevat negatiivne mõju Kujawy-Pomorze vojevoodkonnale, kus vaatamata piirkonnale kasuks tulnud majandustõusule valitseb kogu riigi kõrgeim tööpuudus (2013. aasta juulis 17,4 %);

    8.  märgib, et fondist toetatavad meetmed on suunatud 50 kõige raskemas olukorras olevale isikule ning hõlmavad töötajate palkamise stimuleerimist ja sekkumismeetmeid;

    9.  märgib, et suurim osa individuaalsete teenuste kuludest läheb 45 töötajale suunatud töötajate palkamise stimuleerimise meetmetele, millega tahetakse stimuleerida tööandjaid, kes otsustasid need töötajad vähemalt 24 kuuks tööle võtta;

    10. märgib, et väiksem toetussumma eraldatakse viie enam kui 50 aasta vanuse koondatud töötaja sotsiaalkindlustusmaksete katteks; märgib, et seda vanuserühma ohustavad rohkem pikaajaline töötus ja tööturult kõrvalejäämine;

    11. on rahul, et fondi meetmed täiendavad struktuurifondide rahastatud meetmeid; märgib eelkõige seda, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi eesmärk on täiendada arvukaid praegusi meetmeid, mida koondatud töötajatele pakutakse Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatava inimkapitali rakenduskava raames, ning muid, piirkonna tööhõiveametite võetavaid meetmeid; juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on selliste lisameetmete korral tagada topeltrahastamise vältimist;

    12. märgib, et individuaalseid teenuseid pakutakse kavade kohaselt kuni 30. septembrini 2015 ning et esialgsete andmete kohaselt on tänu paketi raames antavatele teenustele praeguseks 36 inimest leidnud uue töökoha; märgib, et 2014. aasta lõpuks oli täidetud 59% kavandatud eelarvest;

    13. on rahul asjaoluga, et vojevoodkonna sotsiaalse dialoogi komisjon arutas ettevõttes Zachem S.A. ja selle tarneettevõtetes koondatud töötajate abistamise võimalusi ning et kavandatud individuaalsete teenuste paketti arutati Bydgoszczis toimunud tööhõivenõukogu koosolekul, kus osalesid ametiühingute, ettevõtete ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad;

    14. tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevust;

    15. on rahul asjaoluga, et fondi meetmete rakendamise eri etappidel ning meetmete kättesaadavaks tegemisel on järgitud ja järgitakse ka edaspidi meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

    16. rõhutab, et fondi toetusest võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

    17. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

    18. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

    19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

    • [1]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
    • [2]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
    • [3]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
    • [4]               Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).
    • [5]               The European chemical industry. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)

    LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

    Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem, Poola)

    EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

    võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

    võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[1], eriti selle artikli 12 lõiget 3,

    võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[2], eriti selle punkti 13,

    võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

    ning arvestades järgmist:

    (1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud globaliseerumise tõttu maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tulemusena, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

    (2)      Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)[3] artiklis 12 on sätestatud, et EGF ei tohi ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

    (3)      Poola esitas 9. oktoobril 2013 taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses ettevõttes Zachem ning kahes selle tarneettevõttes ja järgmise tasandi ettevõttes aset leidnud koondamistega ning esitas täiendavat teavet 16. juunini 2014. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seepärast teeb komisjon ettepaneku võtta kasutusele 115 205 euro suurune summa.

    (4)      Seetõttu tuleks Poola taotluse rahuldamiseks EGFi vahendid kasutusele võtta,

    ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

    Artikkel 1

    Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 115 205 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

    Artikkel 2

    Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

    Brüssel,

    Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

    president                                                       eesistuja

    • [1]               ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
    • [2]               ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
    • [3]               ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

    SELETUSKIRI

    I. Taust

    Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel.

    Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)[1] artikli 12 sätetele ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artikli 12 sätetele ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohased summad kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringuna.

    Korra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[3] punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

    II. Ettevõte Zachem, Poola taotlus ja komisjoni ettepanek

    Komisjon kiitis 21. jaanuaril 2015. aastal heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Poolale vahendite eraldamiseks, et toetada globaliseerumisest tingitud maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tõttu koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

    See on viies taotlus, mida tuleb käsitleda 2015. aasta eelarve raames ja see puudutab fondist kokku 115 205 euro kasutuselevõtmist Poola kasuks. Taotlus puudutab 615 töötaja koondamist vaatlusperioodil, mis kestis 31. märtsist 2013 kuni 31. juulini 2013. Taotlus põhineb 2006. aasta fondi määruse artikli 2 punkti a sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud vähemalt 500 töötajat, kusjuures see hõlmab ka nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmiste etappide tootjate juures koondatud töötajaid.

    Taotlus esitati komisjonile 9. oktoobril 2013. Komisjon leidis, et taotlus vastab määruse (EÜ) nr 1927/2006[4] artikli 2 punktis a sätestatud fondi kasutuselevõtmise tingimustele.

    Vastavalt Poola ametiasutuste viidatud andmetele on ELi keemiatööstus kaotanud tublisti oma turuosa ega ole enam kemikaalide müüjana maailmas juhtpositsioonil. Aastatel 1992 kuni 2012 vähenes drastiliselt ELi turuosa ülemaailmsel kemikaalide turul (osakaal 1992. aastal 35,2 %, 2002. aastal 30,5 % ja 2012. aastal 17,8 %)[5]. Viimastel aastatel on ilmnenud suundumus keemiatööstusettevõtete üleviimiseks Aasiasse ja eriti Hiinasse. Hiina osakaal keemiatoodete tootmises oli 2002. aastal 8,7 % ja 2012. aastal juba 30,5 %, seda tänu kasvanud müügimahtudele tärkavatel turgudel. Tootmise kasvu Aasia riikides soodustavad ka madalamad tööjõukulud, juurdepääs turgudele, subsiidiumid, maksud ja regulatsioonid.

    Koondamisi Zachemis ei suudetud ette näha, kuna väga järsult kasvas tema tähtsaima toote TDI (tolueen di-isotsüanaat) pakkumine maailmaturul. Pakkumine kasvas 30 % tänu mujal maailmas tehtud investeeringutele mastaabisäästu ärakasutamiseks ja tarneahelate täiendavaks integreerimiseks, mis võimaldas konkurentidel odavamalt toota. Lisame siia veel madalad transpordikulud ning tulemus oli, et Zachem ei suutnud muutunud majanduskeskkonnas konkureerida. Ettevõtte teise suurema tuluallika ECH (epiklorohüdriin) müügi muutis kontserni jaoks kahjumlikuks selle tooraine propüleeni hinna tõus umbes 160 % võrra.

    Kaasrahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on suunatud 50 kõige raskemas olukorras olevale isikule ning hõlmab töötajate palkamise stimuleerimist ja sekkumismeetmeid.

    Poola ametiasutuste hinnangul moodustavad 4. märtsil 2013. aastal algatatud meetmed üheskoos kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi ja kujutavad endast aktiivseid tööturumeetmeid, mille eesmärk on aidata töötajatel naasta tööturule.

    Poola ametiasutused on:

    •  kinnitanud, et fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute vastutusalas;

    •  tõendanud, et kavandatud meetmetega toetatakse üksikuid töötajaid ja meetmeid ei kasutata ettevõtete ega sektorite restruktureerimiseks;

    •  kinnitanud, et eelnimetatud toetuskõlblikke meetmeid ei toetata ELi muudest rahastamisvahenditest.

    Poola on seoses juhtimis- ja kontrollisüsteemidega teatanud, et fondi rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, kes seda teevad Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) saadava rahastamise korral. Fondi rakendamise eest vastutav haldusasutus on infrastruktuuri ja arengu ministeerium, täpsemalt ministeeriumi Euroopa Sotsiaalfondi osakond. Haldusasutus delegeerib osa oma ülesandeid vahendusasutusele, milleks on vojevoodkonna tööhõiveamet Torunis.

    III. Menetlus

    Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamistaotluse kogusummas 115 205 eurot.

    See on 2015. aastal seni viies ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmiseks esitatud.

    Kolmepoolne menetlus seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud kujul, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu kokkuleppele ei jõua.

    Vastavalt sisekokkuleppele kaasatakse protsessi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab fondi kasutuselevõtmise taotlusi hinnata.

    • [1]                      ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
    • [2]                    ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
    • [3]                    ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
    • [4]             ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
    • [5]             The European chemical industry. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)

    LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

    ZP/ch D(2015)4226

    Hr Jean Arthuis

    Eelarvekomisjoni esimees

    ASP 09G205

    Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2013/00P PL/Zachem puhul

    Austatud esimees

    Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2013/009 PL/Zachem puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

    Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

    Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

    A) arvestades, et taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktil a ja puudutab 615 koondamist, mis toimusid neljakuulise vaatlusperioodi jooksul 31. märtsist 2013 kuni 31. juulini 2013 ettevõttes Zakladi Chemizne Zachem ja tema kahes tarneettevõttes Zachem UCR Sp ja Metalko Sp, mis kuulusid NACE Revision 2 osa 20 (Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine) alla ja tegutsesid NUTS II tasandi piirkonnas Kujawy-Pomorze vojevoodkonnas (PL61);

    B) arvestades, et näitamaks seost koondamiste ja maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidavad Poola ametiasutused, et EL on kaotanud keemiatööstuses suure osa turuosast, loovutades oma esikoha maailmas kemikaalide müügi alal;

    C) arvestades, et ELi osa kemikaalide maailmaturul on drastiliselt vähenenud (35,2 % 1992. aastal, 30,5 % 2002. aastal ja 17,8 % 2012. aastal);

    D) arvestades, et viimaste aastate suundumus näitab, et kemikaalide tootmine kolib Aasiasse, eelkõige Hiinasse; arvestades, et arenevatel turgudel toimuva müügi tõttu on kemikaalide tootmine Hiinas hüppeliselt suurenenud: 8,7 % turuosalt 2002. aastal 30,5 % turuosale 2012. aastal; tootmist Aasia riikides elavdavad ka väiksemad tööjõukulud, juurdepääs turgudele, toetused, maksud ja regulatsioon;

    E) arvestades, et enamus (78,7 %) meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed ja 21,3 % on naised; arvestades, et enamik töötajaid (74,8 %) on 25–54-aastased ning 55–64-aastaseid on 24,7 %;

    F) arvestades, et töötuse määr piirkonnas oli riigi kõrgeim ning Zachem oli piirkonna suurim tööandja.

    Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Poola taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

    1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Poolal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

    2.  märgib, et taotletav summa on kõige väiksem kogu fondi tegevusaja jooksul;

    3.  märgib, et fondist toetatavad meetmed on suunatud 50 kõige raskemas olukorras olevale isikule; enamik ettevõttes Zachem ja tema tarneettevõtetes koondatud töötajaid saavad kasu lisameetmetest, mida rahastatakse teiste Euroopa Sotsiaalfondi projektide raames; juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on selliste lisameetmete korral tagada topeltrahastamise vältimist;

    4.  väljendab heameelt EGFi, ESFi ja riiklike fondide rahastatavate meetmete juhtimise sünergia üle;

    5.  märgib, et suurim osa individuaalsete teenuste kuludest läheb 45 töötajale suunatud töötajate palkamise stimuleerimise meetmetele, millega tahetakse stimuleerida tööandjaid, kes otsustasid need töötajad vähemalt 24 kuuks tööle võtta;

    6.  märgib, et väiksem toetussumma eraldatakse viie enam kui 50 aasta vanuse koondatud töötaja sotsiaalkindlustusmaksete katteks; märgib, et seda vanuserühma ohustavad rohkem pikaajaline töötus ja tööturult kõrvalejäämine.

    Lugupidamisega,

    Marita ULVSKOG,

    esimehe kohusetäitja, esimene aseesimees

    LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

    Hr Jean ARTHUIS

    esimees

    Eelarvekomisjon

    Euroopa Parlament

    ASP 09 G 205

    B 1047 Brüssel

    Austatud hr Arthuis

    TeemaGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmine

    Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks kuus Euroopa Komisjoni ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 26. veebruaril kavas vastu võtta raportid kõigi kuue ettepaneku kohta:

             COM(2014)0725 on ettepanek eraldada fondist 981 956 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Hainaut’ piirkonnas metallitootmise valdkonnas tegutseva ettevõtte Duferco Belgium SA sulgemise ja ettevõttes NLMK La Louvière SA töötajate arvu vähendamise tagajärjel koondatud 708 töötaja tööturule tagasipöördumist.

            COM(2014)0726 on ettepanek eraldada fondist 1 094 760 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Saksamaal Brandenburgi ja Weser-Emsi piirkonnas arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest aleo solar AG ja tema kahest tütarettevõttest, aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), koondatud 657 töötaja tööturule tagasipöördumist.

             COM(2014)0734 on ettepanek eraldada fondist 1 591 486 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Liège’i piirkonnas metallitootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest ArcelorMittal Liège S.A. koondatud 1285 töötaja tööturule tagasipöördumist.

             COM(2014)0735 on ettepanek eraldada fondist 1 222 854 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Hainaut’ piirkonnas masinate ja seadmete tootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest Caterpillar Belgium S.A. koondatud 1030 töötaja tööturule tagasipöördumist.

             COM(2015)0009 on ettepanek eraldada fondist 1 339 928 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Auvelais’ piirkonnas autotööstuses kasutatavat turvaklaasi tootnud tehase Saint-Gobain Sekurit Benelux sulgemise tõttu koondatud 257 töötaja tööturule tagasipöördumist.

             COM(2015)0013 on ettepanek eraldada fondist 115 205 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Poola keemiatoodete tootmisega tegelevast ettevõttest Zaklady Chemiczne Zachem koondatud 615 töötaja tööturule tagasipöördumist.

    Komisjoni koordinaatorid on neid ettepanekuid hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et komisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealustel juhtudel ega Euroopa Komisjoni poolt pakutud eelnimetatud summade eraldamisele.

    Lugupidamisega,

    Iskra MIHAYLOVA

    PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

    Vastuvõtmise kuupäev

    26.2.2015

     

     

     

    Lõpphääletuse tulemus

    +:

    –:

    0:

    29

    2

    0

    Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

    Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

    Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

    Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

    Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

    Paulo Rangel