Menettely : 2015/2016(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0036/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0036/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0041

MIETINTÖ     
PDF 168kWORD 93k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Jan Olbrycht

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (1) (EGR-asetus),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen(2) vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 ja erityisesti sen 12 artiklan,

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–       ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0036/2015),

A.     ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.     katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.     ottaa huomioon, että tämä hakemus on toinen kahdesta viimeisestä vuoden 2006 EGR-asetuksen mukaan käsiteltävästä hakemuksesta ja että asetuksen (EU) No 1309/2013(4) hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaansaamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamista koskevia kannustimia;

D.     ottaa huomioon, että Puola toimitti hakemuksen EGF/2013/009 PL/Zachem EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 20 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimiva yritys Zaklady Chemiczne Zachem ja sen kaksi tavarantoimittajaa olivat vähentäneet 615 työntekijää NUTS II -tason alueella Kujavia-Pommerin voivodikunnassa toimivan Zachemin tuotannon keskeyttämisen ja yhtiön uudelleenjärjestelyjen vuoksi; ottaa huomioon, että 615 vähennetystä työntekijästä 404 on rekisteröitynyt työttömiksi Bydgoszczin aluetyövoimatoimistoon; ottaa huomioon, että työntekijävähennykset tehtiin viiteajanjaksolla 31. maaliskuuta 2013–31. heinäkuuta 2013 ja ne liittyvät unionin markkinaosuuden laskuun kemikaaliteollisuuden alalla;

E.     ottaa huomioon, että EGR:stä pyydetty rahoitusosuus on yhteensä 115 205 euroa (50 prosenttia kokonaiskustannuksista);

F.     ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.      toteaa, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Puola on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.      toteaa, että Puolan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 9. lokakuuta 2013 noudattaen EGR-asetusta, jossa käsittelyaikaa ei rajata, ja että komissio antoi hakemuksesta arvionsa 21. tammikuuta 2015;

3.      panee huolestuneena merkille menettelyn pitkän keston ensimmäisistä irtisanomisista hakemuksen arviointiin; muistuttaa, että EGR:n päämääränä on tarjota mahdollisimman nopeasti apua irtisanotuille työntekijöille;

4.      panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Puolan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 4. maaliskuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

5.      toteaa, että vuosina 1992–2012 EU:n osuus kemikaalien maailmanmarkkinoista pieneni merkittävästi (35,2 % vuonna 1992 ja 17,8 % vuonna 2012)(5); panee merkille, että viime vuosien suuntauksena on ollut kemikaalituotannon siirtyminen Aasiaan ja erityisesti Kiinaan, jossa kemikaalituotanto on kasvanut 8,7 prosentista (vuonna 2002) 30,5 prosenttiin (vuonna 2012) johtuen kehittyvien markkinoiden kasvavasta myynnistä sekä alhaisemmista työvoimakustannuksista, markkinoillepääsystä, tuista, veroista ja sääntelystä; katsoo tästä syystä, että Zachemin ja sen kahden tavarantoimittajan työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakennemuutoksiin;

6.      korostaa, että Zachem oli alueen suurin työnantaja ja että kyseisellä viiteajanjaksolla suoraan tai epäsuorasti Zachemista vähennetyt työntekijät muodostivat 60 prosenttia kaikista uusista työttömiksi rekisteröityneistä henkilöistä Bydgoszczin aluetyövoimatoimistossa;

7.      toteaa, että Zachemin ja sen tavarantoimittajien työntekijävähennyksillä odotetaan olevan kielteinen vaikutus Kujavia-Pommerin maakuntaan, jossa on maan korkein työttömyysaste (17,4 % heinäkuussa 2013) huolimatta alueen talouskasvusta;

8.      toteaa, että EGR:n tukemat toimet on suunnattu kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 50 työntekijälle, ja ne sisältävät seuraavat kaksi toimenpidettä: kannustimet työntekijöiden palkkaamiseen ja työllistämistyöt;

9.      panee merkille, että suurin osuus yksilöllisiin palveluihin tarkoitetuista varoista käytetään kannustimiin 45 työntekijän palkkaamiseksi, joilla pyritään kannustamaan työnantajia, jotka ovat päättäneet palkata kyseiset työntekijät vähintään 24 kuukaudeksi;

10.    toteaa, että pienemmän mittakaavan tukea myönnetään viidelle yli 50-vuotiaalle vähennetylle työntekijälle heidän sosiaalikustannustensa kattamiseksi; toteaa, että tällä ikäryhmällä on suurempi riski pitkäaikaistyöttömyyteen ja syrjäytymiseen työmarkkinoilta;

11.    pitää myönteisenä EGR.n toimien täydentävyyttä rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa; toteaa erityisesti, että yksilöllisten palveluiden koordinoidulla paketilla pyritään täydentämään irtisanotuille työntekijöille tarkoitettuja lukuisia meneillään olevia toimenpiteitä Euroopan sosiaalirahaston yhteisrahoittaman henkilöresurssien kehittämistä koskevan toimenpideohjelman yhteydessä sekä alueen työvoimatoimistojen toteuttamia muita toimenpiteitä; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että tällaisten täydentävien toimien yhteydessä estetään rahoituksen päällekkäisyys;

12.    panee merkille, että yksilölliset palvelut on tarkoitus panna täytäntöön 30. syyskuuta 2015 mennessä ja että väliaikaistietojen mukaan 36 henkilöä on tähän mennessä löytänyt uuden työpaikan pakettiin sisältyviin palveluihin osallistumisen ansiosta; toteaa, että suunnitellusta talousarviosta toteutui 59 prosenttia vuoden 2014 loppuun mennessä;

13.    pitää ilahduttavana, että maakunnan työmarkkinaosapuolten neuvottelukomitea keskusteli mahdollisuuksista tukea Zachem S.A.:sta ja sen toimittajayrityksistä irtisanottuja työntekijöitä ja ehdotetusta yksilöllisten toimenpiteiden paketista keskusteltiin Bydgoszczin työllisyysneuvoston kokouksessa, johon osallistuivat myös ammattiyhdistykset sekä liike-elämän ja alue- ja paikallishallinnon edustajat;

14.    palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen;

15.    on tyytyväinen, että tasa-arvon sekä syrjimättömyyden periaatteita on sovellettu ja sovelletaan edelleen EGR:n täytäntöönpanon eri vaiheissa ja haettaessa siitä tukea;

16.    painottaa, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

17.    hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

18.    kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

19.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, (EU) N:o 1309/2013, 17. joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).

(5)

The European chemical industry. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)      Puola toimitti 9 päivänä lokakuuta 2013 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön yrityksen Zachem ja kahden sen toimittajan ja jatkojalostajan toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi ja täydensi hakemusta lisätiedoilla 16 päivään kesäkuuta 2014 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 115 205 euroa.

(4)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Puolan hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 115 205 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2015 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puhemies

(1)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.


PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklan(1) sekä asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklan(2) mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohtaa(3), jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely.

II. Zachemia, Puola, koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 21. tammikuuta 2015 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Puolan hyväksi, jotta voidaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömäksi jääneiden työntekijöiden palaamista työmarkkinoille.

Tämä on viides vuoden 2015 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja koskee yhteensä 115 205 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Puolan hyväksi. Viiteajanjaksolla eli 31. maaliskuuta 2013 ja 31. heinäkuuta 2013 välisenä aikana vähennettiin 615 työntekijää. Hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa vahvistettuihin toimintakriteereihin, joissa edellytetään vähintään 500 työntekijän vähentämistä neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään sen tavarantoimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta.

Hakemus jätettiin komissiolle 9. lokakuuta 2013. Komissio totesi, että hakemus täyttää asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa esitetyt EGR:n rahoitustuen myöntämisen edellytykset(4).

Puolan viranomaisten tietojen mukaan EU menettänyt merkittävästi markkinaosuuttaan kemianteollisuudessa ja asemansa maailman kärjessä kemikaalien myynnin alalla. Vuosina 1992–2012 EU:n osuus kemikaalien maailmanmarkkinoista pieneni merkittävästi (35,2 % vuonna 1992, 30,5 % vuonna 2002 ja vain 17,8 % vuonna 2012)(5). Viime vuosina kemianteollisuus on selvästi ollut siirtymässä Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Kiinassa valmistettiin kemikaaleista 8,7 % vuonna 2002, mutta vuonna 2012 sen osuus oli jo 30,5 % myynnin kasvettua kehittyvillä markkinoilla. Aasian talouksien tuotantotasoa ylläpitävät myös halvemmat työvoimakustannukset, markkinoille pääsy, tuet, verot ja sääntelyyn liittyvät kysymykset.

Zachemin työntekijävähennykset olivat ennakoimattomia, koska sen tuotannon lippulaivan TDI:n (tolueeni-di-isosyanaatti) tarjonta markkinoilla kasvoi yllättäen. Muualla maailmassa mittakaavaetujen hyödyntämiseksi ja toimitusketjun integroinnin lisäämiseksi toteutetuista investoinneista johtuneen 30 %:n ylitarjonnan turvin näiden tuottajien keskimääräiset tuotantokustannukset pysyivät alhaisempina. Tämä yhdessä alhaisten kuljetuskustannusten kanssa johti siihen, että Zachem ei pystynyt kilpailemaan tässä ympäristössä. Toisen tulonlähteen eli ECH:n tuotannon osalta on todettava, että myynti ei ollut konsernille kannattavaa, koska sen raaka-aineen propyleenin hinnat nousivat noin 160 prosenttia.

Yhteisrahoitettava yksilöllisten palveluiden koordinoitu paketti on tarkoitettu heikoimmassa asemassa oleville 50 henkilölle, ja se sisältää seuraavat kaksi toimenpidettä: kannustimet työntekijöiden palkkaamiseen ja työllistämistyöt.

Puolan viranomaisten mukaan 4. maaliskuuta 2013 käynnistetyt toimet muodostavat yhdessä yksilöllisten palveluiden koordinoidun paketin ja ne ovat aktiivisia työmarkkinatoimia, joilla työntekijät pyritään integroimaan uudelleen työmarkkinoille.

Puolan viranomaiset ovat

•       vahvistaneet, ettei EGR:stä saatavalla rahoitustuella korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten vastuualaan kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla;

•       osoittaneet, että suunnitelluilla toimilla tuetaan yksittäisiä työntekijöitä eikä niitä käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen;

•       vahvistaneet, ettei edellä tarkoitetuille tukikelpoisille toimille saada avustusta muista EU:n rahoitusvälineistä.

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta Puola on ilmoittanut, että EGR:n rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, joille kuuluu myös Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) saatavan rahoituksen hallinnointi ja valvonta. EGR:n täytäntöönpanosta vastaavana hallintoviranomaisena toimii infrastruktuuri- ja kehitysministeriö ja etenkin sen osasto, joka huolehtii Euroopan sosiaalirahastoon liittyvästä hallinnoinnista. Hallintoviranomainen siirtää eräitä tehtäviä välittävälle elimelle, joka on Torunissa sijaitseva voivodikunnan työvoimavirasto.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 115 205 eurosta.

Tämä on tähän mennessä viides budjettivallan käyttäjälle vuonna 2015 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Trilogi komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1. 1.

(3)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(5)

.The European chemical industry. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/ch D(2015)4226

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Aihe: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2013/009 PL/Zachem perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)     Tämä hakemus perustuu asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohtaan (EGR-asetus) ja liittyy siihen, että yritys Zaklady Chemiczne Zachem ja sen kaksi tavarantoimittajaa Zachem UCR ja Metalko Sp olivat vähentäneet 615 työntekijää NACE Rev 2:n kaksinumerotasolla 20 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus) NUTS II -alueella Kujavia-Pommerin voivodikunnassa (PL61) neljän kuukauden viiteajanjaksolla eli 31. maaliskuuta 2013 ja 31. heinäkuuta 2013 välisenä aikana.

B)     Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakennemuutosten välillä Puolan viranomaiset perustelevat, että EU menettänyt merkittävästi markkinaosuuttaan kemianteollisuudessa ja asemansa maailman kärjessä kemikaalien myynnin alalla.

C)     Vuosina 1992–2012 EU:n osuus kemikaalien maailmanmarkkinoista pieneni merkittävästi (35,2 % vuonna 1992, 30,5 % vuonna 2002 ja vain 17,8 % vuonna 2012).

D)     Viime vuosina kemianteollisuus on selvästi ollut siirtymässä Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Kiinassa valmistettiin kemikaaleista 8,7 % vuonna 2002, mutta vuonna 2012 sen osuus oli jo 30,5 % myynnin kasvettua kehittyvillä markkinoilla. Aasian talouksien tuotantotasoa ylläpitävät myös halvemmat työvoimakustannukset, markkinoille pääsy, tuet, verot ja sääntelyyn liittyvät kysymykset.

E)     Suuri enemmistö (78,7 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä ja 21,3 prosenttia heistä on naisia. Työntekijöistä 74,8 prosenttia on 25–54-vuotiaita ja 24,7 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

F)     Alueella on maan korkein työttömyysaste ja Zachem oli aiemmin alueen suurin työllistäjä.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Puolan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.      on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1927/2006 2 artiklan a kohdassa esitetyt kriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Puola on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.      panee merkille, että pyydetty summa on EGR:n historian alhaisin;

3.      toteaa, että EGR:n tukemat toimet on suunnattu kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 50 työntekijälle: toteaa, että suurin osa Zachemin ja sen tavarantoimittajien irtisanomista työntekijöistä hyötyy muista ESR:n hankkeista rahoitettavista täydentävistä toimista; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että tällaisten täydentävien toimien yhteydessä estetään rahoituksen päällekkäisyys;

4.      pitää myönteisenä EGR:n, ESR:n ja kansallisten rahastojen erilaisten toimien hallinnoinnin synergiaa;

5.      panee merkille, että suurin osuus yksilöllisiin palveluihin tarkoitetuista varoista käytetään kannustimiin 45 työntekijän palkkaamiseksi, joilla pyritään kannustamaan työnantajia, jotka ovat päättäneet palkata kyseiset työntekijät vähintään 24 kuukaudeksi;

6.      toteaa, että pienemmän mittakaavan tukea myönnetään viidelle yli 50-vuotiaalle vähennetylle työntekijälle heidän sosiaalikustannustensa kattamiseksi; toteaa, että tällä ikäryhmällä on suurempi riski pitkäaikaistyöttömyyteen ja syrjäytymiseen työmarkkinoilta.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG,

Puheenjohtajana toiminut ensimmäinen varapuheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

ASP 09 G 205

B-1047 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Aihe:   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten kuusi erillistä komission ehdotusta päätöksiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä kutakin ehdotusta koskevat mietinnöt 26. helmikuuta.

         COM(2014)0725 koskee 981 956 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut’n läänissä metalliteollisuuden alalla toimivien Duferco Belgium SA:n sulkemiseen liittyvien työntekijävähennysten ja NLMK La Louvière SA:n työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 708 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0726 koskee 1 094 760 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Saksassa Brandenburgin ja Weser-Emsin alueilla tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen alalla toimivan Aleo Solar AG:n ja sen kahden tytäryhtiön, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 657 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0734 koskee 1 591 486 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Liegen alueella metalliteollisuuden alalla toimivan ArcelorMittal Liège S.A.:n työntekijävähennysten vuoksi irtisanottujen 1 285 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0735 koskee 1 222 854 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut'n läänissä koneiden ja laitteiden alalla toimivasta Caterpillar Belgium S.A -yrityksestä työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 1 030 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2015)0009 koskee 1 339 928 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Auvelais'ssa sijaitsevan turvalasia autoteollisuudelle valmistavan Saint-Gobain Sekurit Benelux SA:n tehtaan sulkemisen seurauksena irtisanottujen 257 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2015)0013 koskee 115 205 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Puolassa toimivasta kemiallisia tuotteita valmistavasta Zaklady Chemiczne Zachemista irtisanottujen 615 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseiset ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisten komission ehdottamien määrien myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paulo Rangel

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö