Postupak : 2015/2016(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0036/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0036/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0041

IZVJEŠĆE     
PDF 207kWORD 126k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem, Poljska)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Jan Olbrycht

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 EXPLANATORY STATEMENT
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem, Poljska)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(1) (Uredba o EGF-u),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–       uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0036/2015),

A. budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi pomogla pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što brže i učinkovitije, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C. budući da je taj zahtjev među dvama posljednjima koji se obrađuju prema Uredbi o EGF-u iz 2006. godine te da je usvajanje Uredbe (EU) br. 1309/2013(4) odraz sporazuma koji su postigli Parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kraćenjem vremena za procjenu i odobrenje u Parlamentu i Vijeću, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D. budući da je Poljska predala zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 615 radnika u poduzeću Zaklady Chemiczne Zachem i dvama dobavljačima, što je povezano s prekidom proizvodnje i reorganizacijom poduzeća Zachem koje posluje u odjeljku 20. klasifikacije NACE 2 „Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda” u Kujavsko-pomeranskom vojvodstvu razine 2 podjele NUTS; budući da su se 404 osobe od 615 otpuštenih radnika prijavile kao nezaposlene u područnom uredu za zapošljavanje u Bydgoszczu; budući da su radnici otpušteni tijekom referentnog razdoblja između 31. ožujka 2013. i 31. srpnja 2013. te da je to povezano s padom tržišnog udjela Unije u kemijskoj industriji;

E.  budući da je od EGF-a zatražena financijska pomoć u iznosu od 115 205 EUR (što je 50 % ukupnog proračuna);

F.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  napominje da su uvjeti iz članka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni te se stoga slaže s Komisijom da Poljska ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  prima na znanje da su poljske vlasti 9. listopada 2013. predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a u skladu s Uredbom o EGF-u, u kojoj se ne navodi krajnji rok za ispitivanje zahtjeva, i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 21. siječnja 2015. godine;

3.  izražava zabrinutost zbog količine vremena koje je proteklo od datuma prvih otpuštanja do izrade ocjene zahtjeva; podsjeća na to da je cilj EGF-a da se njime u što kraćem roku pruži pomoć otpuštenim radnicima;

4.  pozdravlja činjenicu da su poljske vlasti 4. ožujka 2013. radi brze pomoći radnicima odlučile započeti s pružanjem usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, što je bilo mnogo prije odluke o odobravanju zahtjeva, pa čak i izrade zahtjeva za odobravanje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

5.  napominje da je udio Unije na svjetskom tržištu kemikalija od 1992. do 2012. drastično pao, počevši s 35,2 % 1992. godine te smanjivši se na 17,8 % 2012. godine(5); primjećuje da su trendovi posljednjih godina pokazali premještanje proizvodnje kemikalija prema Aziji, posebno Kini, gdje se udio proizvodnje kemikalija povećao s 8,7 % 2002. godine na 30,5 % 2012. godine zbog sve veće prodaje na tržištima u usponu i niže cijene radne snage, pristupa tržištima, subvencija, poreza i uređenja; stoga smatra da su otpuštanja u Zachemu i njegovim dvama dobavljačima povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije;

6.  ističe da je Zachem bio najveći poslodavac u regiji i da je u zadanom referentnom razdoblju broj radnika otpuštenih iz Zachema izravno ili neizravno činio 60 % svih novoprijavljenih nezaposlenih osoba u područnom uredu za zapošljavanje u Bydgoszczu;

7.  napominje da se očekuje da će otpuštanja u Zachemu i njegovim dobavljačima imati negativan učinak na Kujavsko-pomeransko vojvodstvo, koje je imalo najvišu stopu nezaposlenosti u Poljskoj, a koja je iznosila 17,4 % u srpnju 2013., unatoč gospodarskom širenju koje je ta regija doživjela;

8.  napominje da su mjere za koje se daje potpora iz EGF-a usmjerene na 50 najugroženijih radnika i obuhvaćaju sljedeće dvije mjere: poticaje za zapošljavanje i subvencionirano zapošljavanje;

9.  napominje da će se najveći dio sredstava za personalizirane usluge utrošiti na poticaje za zapošljavanje usmjerene na 45 radnika, čime se nastoji dati poticaj poslodavcima koji odluče zaposliti te radnike na najmanje 24 mjeseca;

10. napominje da se potpora manjih razmjera daje za petero otpuštenih radnika starijih od 50 godina kako bi se pokrili njihovi doprinosi za socijalno osiguranje; napominje da je ta dobna skupina izložena većem riziku od dugotrajne nezaposlenosti i isključenosti s tržišta rada;

11. pozdravlja komplementarnost mjera EGF-a s aktivnostima koje se financiraju iz strukturnih fondova; posebno napominje da se usklađenim paketom prilagođenih usluga nastoje dopuniti brojne aktualne mjere dostupne otpuštenim radnicima u okviru operativnog programa za razvoj ljudskog kapitala koje sufinancira Europski socijalni fond i druge mjere koje poduzimaju uredi za zapošljavanje u toj regiji; ističe važnost jamčenja da će se spriječiti dvostruko financiranje takvih komplementarnih mjera;

12. napominje da bi se prilagođene usluge prema rasporedu trebale provoditi do 30. rujna 2015. i da je prema privremenim podacima 36 osoba pronašlo novo zaposlenje zahvaljujući korištenju uslugama koje su dosad pružene u sklopu paketa; primjećuje da je na kraju 2014. godine izvršenje planiranoga proračuna iznosilo 59 %;

13. pozdravlja činjenicu da je Odbor za socijalni dijalog u toj regiji raspravljao o mogućnostima potpore radnicima koje su Zachem S.A. i njegovi dobavljači otpustili te da se o predloženom paketu prilagođenih mjera raspravljalo na sastanku Vijeća za zapošljavanje u Bydgoszczu uz sudjelovanje sindikata, predstavnika poduzeća te predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti;

14. podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere kada je riječ o povećanju mogućnosti zapošljavanja svih radnika;

15. pozdravlja činjenicu da se tijekom različitih faza pristupa mjerama EGF-a i njihove provedbe primjenjivalo i da će se i dalje primjenjivati načelo jednakosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

16. naglašava da se financijskim doprinosima iz EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode k trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da pomoć iz EGF-a ne smije zamijeniti mjere za koje su na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora nadležna trgovačka društva ni mjere za restrukturiranje društava ili sektora;

17. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

18. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

19. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 406, 30.12.2006., str. 1.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

              Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).

(5)

              Europska kemijska industrija. Činjenice i brojke 2013., CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem, Poljska)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(1), a posebno njezin članak 12. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima koji su otpušteni slijedom velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije te da bi im se olakšala reintegracija na tržište rada.

(2)      Doprinos iz EGF-a ne premašuje najveći dopušteni godišnji iznos od150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3)

(3)  Poljska je 9. listopada 2013. predala zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Zachem i njegovim dvama dobavljačima i daljnjim proizvođačima te ga je do 16. lipnja 2014. dopunjavala dodatnim podacima. Taj je zahtjev u skladu sa zahtjevima za određivanje financijskih doprinosa kako je utvrđeno člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1927/2006. Komisija stoga predlaže da se mobilizira iznos od 115 205 EUR.

(4)      EGF bi stoga trebalo mobilizirati kako bi se osigurao financijski doprinos u iznosu od 115 205 EUR za zahtjev koji je podnijela Poljska,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji mobilizirat će se u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. kako bi se osigurao iznos od 115 205 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

              SL L 406, 30.12.2006., str. 1.

(2)

              SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

              SL L 347, 20.12.2013., str. 884.


EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020(1) and of the Article 12 of Regulation (EC) No 1927/2006(2), the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(3), in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The Zachem, Poland application and the Commission's proposal

On 21 January 2015, the Commission adopted a proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of Poland to support the reintegration in the labour market of workers made redundant, due to major structural changes in world trade patterns due to globalisation.

This is the fifth application to be examined under the 2015 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 115 205 from the EGF for Poland. It concerns 615 redundancies in the reference period from 31 March 2013 to 31 July 2013. The application is based on the intervention criteria of Article 2(a) of the 2006 EGF Regulation, which requires at least 500 redundancies over a four-month period in an enterprise in a Member State, including workers made redundant in its suppliers or downstream producers.

The application was sent to the Commission on 9 October 2013. The Commission has concluded that the application meets the conditions for deploying the EGF as set out in Article 2(a) of Regulation (EC) No 1927/2006(4) (EGF Regulation),

According to data referred to by the Polish authorities, the EU has undergone a significant loss of market share in the chemical industry, losing its top position in the world for sales of chemicals. From 1992 to 2012, the EU share in the world market of chemicals drastically declined, from 35.2% in 1992 to 30.5% in 2002 and to 17.8% in 2012(5). The trend in recent years has evidenced the migration of chemical manufacturing towards Asia, and China in particular. China witnessed a spectacular increase in the manufacture of chemicals from a 8.7% share in 2002 to 30.5% in 2012, due to rising sales in the emerging markets. The level of production in the Asian economies is also driven by lower labour costs, access to markets, subsidies, taxes and regulation.

The redundancies in Zachem were unforeseen because of the suddenness of the increase in market supply of its flagship product TDI (toluene di-isocyanate). The surplus supply of 30%, as a result of investments undertaken in other parts of the world to benefit from economies of scale and to further integrate the supply chain, enabled these producers to manufacture at a lower average cost. This together with low transport costs resulted in Zachem's inability to compete in this environment. As far as the second source of revenue is concerned, the manufacture of ECH (Epichlorohydrin), its sale became unprofitable for the group due to the increase by around 160% of the prices of its raw material propylene.

The coordinated package of personalised services to be co-funded will be aimed at the 50 most disadvantaged persons and will include the following 2 measures: hiring incentives and intervention works.

According to the Polish authorities, the measures initiated on 4 March 2013 combine to form a co-ordinated package of personalised services and represent active labour market measures with the aim of re-integrating the workers into the labour market.

The Polish authorities have:

•  confirmed that the financial contribution from the EGF does not replace measures which are the responsibility of companies by virtue of national law or collective agreements;

•  demonstrated that the actions provide support for individual workers and are not to be used for restructuring companies or sectors;

•  confirmed that the eligible actions referred to above do not receive assistance from other EU financial instruments.

Concerning management and control systems, Poland has notified that the financial contribution from the EGF will be managed and controlled by the same bodies as for the ESF. The Managing Authority, responsible for the implementation of the EGF, will be the Ministry of Infrastructure and Development, and specifically the Department for the European Social Fund. The Managing Authority will transfer some tasks to the Intermediate Body, the Provincial Employment Office in Torun.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR 115 205.

This is the fifth transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2015.

The trilogue on the Commission's proposal for a Decision on the mobilisation of the EGF could take a simplified form, as provided for in Article 12(5) of the legal base, unless there is no agreement between the Parliament and the Council.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee will be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

(1)

            OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

          SL L 406, 30.12.2006.., str. 884.

(3)

          OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

           OJ L 347, 20.12.2013, p. 855.

(5)

.            The European chemical industry. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/ch D(2015)4226

G. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2013/009 PL/Zachem

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2013/009 PL/Zachem i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci Odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se zahtjev temelji na članku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 615 otpuštenih radnika poduzeća Zakladi Chemiczne Zachem i njegovih dvaju dobavljača, Zachem UCR i Metalko Sp, koji su poslovali u djelatnostima razvrstanima u odjeljak 20. NACE Rev. 2 (Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda) u Kujavsko-pomeranskom vojvodstvu (PL61), regiji razine NUTS 2, u četveromjesečnom referentnom razdoblju od 31. ožujka 2013. do 31. srpnja 2013. godine;

B) budući da radi utvrđivanja veze između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u svjetskim tokovima, poljske vlasti tvrde da je EU pretrpio znatne gubitke tržišnog udjela u kemijskoj industriji te je izgubio vodeći položaj u svijetu u prodaji kemikalija;

C) budući da se udio EU-a na svjetskom tržištu kemikalija drastično smanjio, s 35,2 % u 1992. na 30,5 % u 2002. i na 17,8 % u 2012. godini;

D) budući da trendovi posljednjih godina pokazuju migraciju proizvodnje kemikalija prema Aziji, a posebno Kini; budući da je zbog povećanja prodaje na novim tržištima Kina doživjela znatno povećanje u proizvodnji kemikalija s 8,7 % udjela u 2002. na 30,2 % u 2012. godini, a razina proizvodnje u azijskim gospodarstvima također je potaknuta nižim troškovima rada, pristupom tržištima, subvencijama, porezima i propisima;

E) budući da većinu radnika (78,7 %) obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 21,3 % žene; budući da većina radnika (74,8 %) ima između 25 i 54 godine, a 24,7 % radnika između 55 i 64 godine;

F) budući da u toj regiji vlada najviša stopa nezaposlenosti u državi i da je Zachem bio najveći poslodavac na tom području;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s poljskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1927/2006 ispunjeni i da Poljska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da je zatraženi iznos najniži u povijesti EGF-a;

3.  napominje da su mjere za koje se daje potpora iz EGF-a usmjerene na 50 radnika u najtežem položaju; te da je većina radnika koje su otpustili Zachem i njegovi dobavljači među korisnicima komplementarnih mjera koje se financiraju u okviru drugih mjera ESF-a; ističe važnost jamčenja da će se spriječiti dvostruko financiranje takvih komplementarnih mjera;

4.  pozdravlja sinergiju upravljanja raznim mjerama koje se financiraju iz EGF-a, ESF-a i nacionalnih fondova;

5.  napominje da će se najveći dio sredstava za personalizirane usluge utrošiti na poticaje za zapošljavanje usmjerene na 45 radnika, čime se nastoji dati poticaj poslodavcima koji odluče zaposliti te radnike na najmanje 24 mjeseca;

6.  napominje da se potpora manjih razmjera daje za petero otpuštenih radnika starijih od 50 godina kako bi se pokrili njihovi doprinosi za socijalno osiguranje; napominje da je ta dobna skupina izložena većem riziku od dugotrajne nezaposlenosti i isključenosti s tržišta rada.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

Vršiteljica dužnosti predsjednika, prva potpredsjednica


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

ASP 09 G 205

B 1047 Bruxelles

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:          Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Šest različitih prijedloga odluka Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućena su Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Poznato mi je da je predviđeno da Odbor za proračune 26. veljače usvoji izvješće o svakom pojedinačnom prijedlogu.

-          U prijedlogu COM(2014)0725 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 981 956 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 708 otpuštenih radnika nakon zatvaranja poduzeća Duferco Belgium SA i smanjenja broja radnika u poduzeću NLMK La Louvière SA koja posluju u sektoru proizvodnje metala u pokrajini Hainaut u Belgiji.

-          U prijedlogu COM(2014)0726 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 094 760 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 657 otpuštenih radnika u poduzeću Aleo Solar AG i njegove dvije podružnice, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) i Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), koji djeluju u sektoru proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda u regijama Brandenburg i Weser-Ems u Njemačkoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0734 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 591 486 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 1285 otpuštenih radnika nakon otpuštanja u poduzeću ArcelorMittal Liège S.A. koje je bilo djelovalo u sektoru proizvodnje metala u regiji Liège u Belgiji.

-          U prijedlogu COM(2014)0735 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 222 854 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 1030 otpuštenih radnika u poduzeću Caterpillar Belgium S.A koje je djelovalo u sektoru proizvodnje strojeva i uređaja u pokrajini Hainaut u Belgiji.

-          U prijedlogu COM(2015)0009 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 339 928 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 257 otpuštenih radnika nakon zatvaranja postrojenja za proizvodnju sigurnosnog stakla za automobile Saint-Gobain Sekurit Benelux u općini Auvelais u Belgiji.

-          U prijedlogu COM(2015)0013 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 115 205 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 615 otpuštenih radnika u poduzeću za proizvodnju kemijskih proizvoda Zaklady Chemiczne Zachem u Poljskoj.

Koordinatori Odbora razmotrili su te prijedloge i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina Odbora ne protivi ovim mobilizacijama Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenih iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

26.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Paulo Rangel

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti