Eljárás : 2015/2016(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0036/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0036/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/03/2015 - 10.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0041

JELENTÉS     
PDF 209kWORD 123k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelme)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Jan Olbrycht

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelme)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015),

–   tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–       tekintettel a 2013. december 2-i háromoldalú egyeztetés eredményére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0036/2015),

A. mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C. mivel ez a 2006-os rendelet hatálya alá tartozó utolsó két kérelem egyike, és az 1309/2013/EU rendelet(4) elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D. mivel Lengyelország az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be (EGAA/2013/009/Zachem) a Zaklady Chemiczne Zachemnél és két beszállítójánál történt 615 elbocsátást követően, amelyekre a NACE 2 rendszer szerinti 20. ágazatban („Vegyi anyag és termék gyártása”) tevékenykedő és a NUTS 2 szintű Kujawsko-Pomorskie tartományban található Zachem vállalatnál bekövetkezett termelés-leállítással és szerkezetátalakítással összefüggésben került sor; mivel a 615 elbocsátott személyből 404-et regisztráltak munkanélküliként a bydgoszczi kerületi munkaügyi hivatalban; mivel az elbocsátásokra a 2013. március 31. és 2013. július 31. közötti referencia-időszakban került sor, és mivel azok az Unió vegyipari piaci részesedésének csökkenésével függenek össze;

E.  mivel az EGAA-ból igényelt pénzügyi hozzájárulás összege 115 205 EUR (a teljes költségvetés 50%-a);

F.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Lengyelország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a lengyel hatóságok 2013. október 9-én benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelynek benyújtási határidejét az EGAA-rendelet nem köti határidőhöz, és hogy a Bizottság 2015. január 21-én értékelte a kérelmet;

3.  aggodalmának ad hangot az első elbocsátások és a kérelem elbírálása között eltelt idő hosszúsága miatt; emlékeztet arra, hogy az EGAA célja az, hogy minél hamarabb segítséget nyújtson az elbocsátott munkavállalók részére;

4.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a lengyel hatóságok a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2013. március 4-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;

5.  megjegyzi, hogy az Unió részesedése a vegyipari termékek világpiacán drasztikusan csökkent 1992 és 2012 között, az 1992-es 35,2%-ról a 2012-es 17,8%-ra(5); megjegyzi, hogy az elmúlt évek tendenciája alapján egyértelművé vált, hogy a vegyipari gyártás Ázsiába, elsősorban Kínába tevődik át, ahol a vegyipari termékek előállítása a 2002-es 8,7%-os világpiaci részesedésről 2012-re 30,5%-ra ugrott, melynek okai a feltörekvő piacok növekvő eladásai, a munkaerő alacsonyabb költsége, a piacokhoz való hozzáférés, a támogatások, az adók és a szabályozás; úgy véli ezért, hogy a Zachemnél és két beszállítójánál bekövetkezett elbocsátások összefüggenek a világkereskedelemben a globalizáció folytán bekövetkező fő strukturális átalakulásokkal;

6.  hangsúlyozza, hogy a Zachem volt a régió legnagyobb munkaadója, és hogy az adott referencia-időszakban a Zachemtől közvetlenül vagy közvetett módon elbocsátott munkások az újonnan regisztrált munkanélküliek 60%-át tették ki a bydgoszczi kerületi munkaügyi hivatalban;

7.  megjegyzi, hogy a Zachemnél és beszállítóinál bekövetkezett elbocsátások várhatóan negatív hatással lesznek Kujawsko-Pomorskie tartományra, ahol az országban a régió számára előnyös gazdasági fellendülés ellenére a legnagyobb volt a munkanélküliségi ráta, 2013 júliusában 17,4%;

8.   megjegyzi, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap által támogatott intézkedések az 50 leghátrányosabb helyzetű dolgozó részére nyújtanak támogatást, és a következő 2 intézkedést foglalják magukban: munkaerő-felvétel ösztönzése és intervenciós intézkedések;

9.      megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások költségének legnagyobb részét a munkaerő-felvétel 45 dolgozóra kiterjedő ösztönzése teszi ki, amely ösztönzést kíván nyújtani azoknak a munkaadóknak, akik vállalják, hogy legalább 24 hónapos időtartamra alkalmazzák ezeket a dolgozókat;

10.    megjegyzi, hogy öt, 50 év feletti dolgozó kisebb mértékű, a társadalombiztosítási járulékot fedező támogatásban részesül; megjegyzi, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kiszorulás kockázatának;

11.    üdvözli az EGAA-intézkedéseknek a strukturális alapokból finanszírozott fellépést kiegészítő jellegét; kiemeli, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagjának célja, hogy kiegészítse az elbocsátott munkavállalók számára elérhető számos, az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott, a Humántőke operatív program keretében zajló intézkedést, és a regionális munkaügyi hivatalok egyéb intézkedéseit; rámutat arra, hogy fontos elejét venni a kettős finanszírozásnak a hasonló, egymást kiegészítő intézkedéseket tartalmazó esetekben;

12. megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtására a tervek szerint 2015. szeptember 30-ig kerül sor, továbbá, hogy az ideiglenes adatok alapján eddig 36 személynek sikerült új munkahelyet találnia a csomagban nyújtott szolgáltatásoknak köszönhetően; megjegyzi, hogy a tervezett költségvetés végrehajtási aránya a 2014-es év végén 59%-ot tett ki;

13. üdvözli annak tényét, hogy a tartomány szociális párbeszédért felelős bizottsága megvitatta a Zachem S.A. vállalattól és beszállítóitól elbocsátott munkavállalóknak nyújtható támogatás lehetőségeit, és hogy a személyre szabott szolgáltatások javasolt csomagját megvitatták a szakszervezetek, valamint az üzleti, a helyi és a regionális önkormányzatok képviselőit tömörítő bydgoszczi Foglalkoztatási Tanács ülésén;

14. emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák;

15. üdvözli, hogy az EGAA-intézkedések végrehajtásának különböző szakaszaiban és a támogatottak kiválasztása során érvényesítették, és továbbra is érvényesíteni fogják a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elvét;

16. hangsúlyozza, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartozó, sem pedig a vállalati vagy ágazati szerkezetváltására irányuló intézkedéseket;

17. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

18. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(4)

              Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).

(5)

              Az európai vegyipar, Tények és adatok, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) célja, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben a globalizáció folytán bekövetkezett fő strukturális változások következményei miatt elbocsátott munkavállalóknak az ismételt beilleszkedéshez a munkaerőpiacon.

(2)      Az EGAA éves maximális összege nem haladhatja meg a 150 millió eurót (2011-es árakon számítva) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében(3) meghatározottaknak megfelelően.

(3)      Lengyelország 2013. október 9-én kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevételére a Zachem vállalatnál és két beszállítójánál történt elbocsátásokat illetően, amelyet később 2014. június 16-ig terjedő információkkal egészített ki; A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 115 205 euró rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(4)      az Alapot tehát igénybe kell venni a Lengyelország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 115 205 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Büsszel, …-án/én.

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

              HL L 406., 2006.12.30.,1. o.

(2)

              HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

              HL L 347., 2013.12.20.,884. o.


INDOKOLÁS

I. Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap célja, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1927/2006/EK rendelet(2) 12. cikkének rendelkezései értelmében az alap igénybevétele nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) legfeljebb 150 millió eurós éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. A Zachem (Lengyelország) kérelme és a Bizottság javaslata

2015. január 21-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Lengyelország javára történő igénybevételéről, hogy támogassa a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2015. évi költségvetés keretében vizsgálandó ötödik kérelem, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból összesen 115 205 euró igénybevételére irányul Lengyelország javára. A kérelem a 2013. március 31. és 2013. július 31. közötti referencia-időszakban bekövetkezett 615 elbocsátást érinti. A kérelem a 2006-os EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt beavatkozási kritériumon alapul, amely azt szabja feltételül, hogy legalább 500 főt bocsássanak el négyhónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve annak a beszállítói vagy termelési-értékesítési láncban lejjebb lévő termelői körében elbocsátott munkavállalókat is.

A kérelmet 2013. október 9-án küldték el a Bizottságnak. A Bizottság megállapította, hogy a kérelem eleget tesz az EGAA igénybevételéhez szükséges, az 1927/2006/EK rendelet(4) (az EGAA-rendelet) 2. cikkének a) pontjában megállapított követelményeknek.

A lengyel hatóságok által hivatkozott adatok szerint az Unió jelentős piacvesztést szenvedett el a vegyipari termékek esetében, elveszítve egykori vezető helyét a vegyipari termékek eladásában. Az EU részesedése a vegyi anyagok világpiacán 1992 és 2012 között drasztikusan csökkent, az 1992. évi 35,2 %-ról 2002-re 30,5 %-ra, 2012-re pedig 17,8 %-ra esett vissza(5). Az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, hogy a vegyi anyagok gyártása egyre inkább Ázsiába, ezen belül Kínába települ át. Kínában látványosan bővült a vegyi anyagok gyártása, mivel a feltörekvő piacokon tapasztalt forgalomnövekedés hatására a 2002. évi 8,7 %-ról 2012-re 30,5 %-ra emelkedett a részesedése. Az ázsiai gazdaságok termelését az alacsonyabb munkaerőköltség, a piacokhoz való hozzáférés, valamint a támogatások, az adók és a szabályozás is ösztönzi.

A Zachemnél történt elbocsátások nem voltak előre láthatóak, mivel fő terméke, a TDI (toloul-diizocianát) piaci kínálata hirtelen növekedett. A világ más részein a méretgazdaságosságból származó előnyök kiaknázása és az ellátási lánc további integrálása érdekében megvalósított beruházások lehetővé tették e gyártók számára, hogy alacsonyabb átlagköltségen termeljenek, így 30 %-os túlkínálat alakult ki. Ennek és az alacsony szállítási költségeknek az együttes eredményeként a Zachem nem volt versenyképes ebben a környezetben. Ami a második bevételi forrást, az ECH (epiklórhidrin) gyártását illeti, értékesítése gazdaságtalanná vált a csoport számára, mivel nyersanyaga, a propilén ára körülbelül 160 %-kal nőtt Európában.

A személyre szabott szolgáltatások összehangolt, az alap által társfinanszírozott csomagjának címzettje az 50 leginkább hátrányos helyzetű személy lesz, és a következő két intézkedést foglalja magában: munkaerő-felvétel ösztönzése és intervenciós intézkedések;

A lengyel hatóságok szerint a 2013. március 4-én megkezdett intézkedések összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagot és aktív munkaerő-piaci intézkedéseket alkotnak, amelyek a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésére irányulnak.

A lengyel hatóságok:

•  megerősítették, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív megállapodások alapján a vállalatok felelőssége;

•  bizonyították, hogy az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak;

•  megerősítették, hogy a fent említett támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást.

Ami az irányítási és ellenőrzési rendszereket illeti, Lengyelország értesítette a Bizottságot, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, mint az ESZA esetében. Az EGAA végrehajtásáért felelős irányító hatóság az Infrastrukturális és Fejlesztési Minisztérium és különösen annak az Európai Szociális Alapért felelős osztálya lesz. Az irányító hatóság egyes feladatokkal a közreműködő szervezetet, a toruńi tartományi munkaügyi hivatalt bízza meg.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 115 205 euró teljes összegű átcsoportosításra irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatóságnak.

2015-ben ez az alap igénybevételére irányuló ötödik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról folytatott háromoldalú egyeztetés a jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése alapján egyszerűsített formát is ölthet, kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

                    HL L 347.,2013.12. 20.,.884. o.

(2)

                  HL L 406., 2006.12.30.,1. o.

(3)

                  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

           HL L 406., 2006.12.30.,1. o.

(5)

.            Az európai vegyipar, Tények és adatok, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/ch D(2015)4226

Jean Arthuis úr

A Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap „EGF/2013/009 PL/Zachem” referenciaszámú ügyben történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök Úr,

A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2013/009 PL/Zachem ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A) mivel ez a kérelem az 1927/2006/EU rendelet (EGAA-rendelet) 2. cikke a) pontján alapul, és a NUTS 2 szintű Kujawsko-Pomorskie tartományban (PL61) a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 20. gazdasági ágazatban („Vegyi anyag és termék gyártása”) működő Zakladi Chemizne Zachemtől és két beszállítójától, a Zachem UCR és a Metalko Sp cégektől a 2013. március 31. és 2013. július 31. közötti négyhónapos referencia-időszakban elbocsátott 615 munkavállalóra vonatkozik;

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Lengyelország azzal érvel, hogy az EU jelentős piaci részesedést veszített a vegyiparban, és elveszítette vezető szerepét a vegyi anyagok világkereskedelme terén;

C) mivel az EU részesedése a vegyi anyagok világpiacán 1992 és 2012 között drasztikusan csökkent, az 1992. évi 35,2 %-ról 2002-re 30,5 %-ra, 2012-re pedig 17,8 %-ra esett vissza;

D) mivel az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, hogy a vegyi anyagok gyártása egyre inkább Ázsiába, ezen belül Kínába települ át; mivel Kínában látványosan bővült a vegyi anyagok gyártása, a feltörekvő piacokon tapasztalt forgalomnövekedés hatására ugyanis a 2002. évi 8,7 %-ról 2012-re 30,5 %-ra emelkedett a részesedése; az ázsiai gazdaságok termelését az alacsonyabb munkaerőköltség, a piacokhoz való hozzáférés, valamint a támogatások, az adók és a szabályozás is ösztönzi;

E) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (78,7%-a) férfi és 21,3%-a nő; mivel a munkavállalók 74,8%-a 25 és 54 év közötti, és 24,7%-uk 55 és 64 év közötti;

F) mivel ebben a régióban a legmagasabb a munkanélküliség az országban, és a Zachem volt a környék legnagyobb munkáltatója;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetéke s bizottságot, hogy a lengyel kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Lengyelország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megjegyzi, hogy a kérelmezett összeg a legalacsonyabb az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap eddigi történetében;

3.  megjegyzi, hogy az EGAA által támogatott intézkedések az 50 legnehezebb helyzetben lévő dolgozó megsegítését célozzák; a Zahcem és beszállítói által elbocsátott dolgozók többsége kiegészítő intézkedések révén részesül támogatásban, amelyeket az Európai Szociális Alap egyéb projektjei révén finanszíroznak; rámutat arra, hogy fontos elejét venni a kettős finanszírozásnak a hasonló, kiegészítő intézkedéseket tartalmazó esetekben;

4.  üdvözli az EGAA, ESZA és a nemzeti alapok által finanszírozott különböző intézkedések irányításának szinergiáját;

5.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások költségének legnagyobb részét a munkaerő-felvétel 45 dolgozóra kiterjedő ösztönzése teszi ki, amely ösztönzést kíván nyújtani azoknak a munkaadóknak, akik vállalják, hogy legalább 24 hónapos időtartamra alkalmazzák ezeket a dolgozókat;

6.  megjegyzi, hogy öt, 50 év feletti dolgozó kisebb mértékű, a társadalombiztosítási járulékot fedező támogatásban részesül; megjegyzi, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kiszorulás kockázatának;

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

megbízott elnök, első alelnök


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS úr

Elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

ASP 09 G 205

B - 1047 Brüsszel

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Hat különböző, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot terjesztettek a Regionális Fejlesztési Bizottság elé véleményezés céljából. Úgy tudom, hogy az ezekről szóló jelentések a Költségvetési Bizottságban a tervek szerint február 26-án kerülnek elfogadásra.

-          A COM(2014)0725 javaslat 981 956 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a belgiumi Hainaut tartományban a „Fémalapanyag gyártása” ágazatban működő Duferco Belgium SA vállalat bezárásával és az NLMK La Louvière SA vállalatnál végrehajtott létszámleépítéssel összefüggésben elbocsátott 708 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

-          A COM(2014)0726 javaslat 1 094 760 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a németországi Brandenburg és Weser-Ems régióban a „Számítógépek, valamint elektronikai és optikai termék gyártása” ágazatban működő aleo solar AG-tól és annak két leányvállalatától, az aleo solar Dritte Produktion GmbH-tól (Prenzlau) és az aleo solar Deutschland GmbH-tól (Oldenburg) elbocsátott 657 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

-          a COM(2014)0734 javaslat 1 591 486 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő, olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a belgiumi Liège régióban a „Fémalapanyagok gyártása” ágazatban működő ArcelorMittal Liège S.A.-nal végrehajtott létszámleépítéssel összefüggésben elbocsátott 1285 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

-          a COM(2014)0735 javaslat 1 222 854 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő, olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a belgiumi Hainaut tartományban a „Gépek és berendezések gyártása” ágazatban működő Caterpillar Belgium S.A.-tól elbocsátott 1030 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

-          a COM(2015)0009 javaslat 1 339 928 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő, olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a belgiumi Auvelaisban működő Saint-Gobain Sekurit Benelux gépjárműipari biztonsági üvegek gyártásával foglalkozó üzemének bezárásával összefüggésben elbocsátott 257 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

-          A COM(2015)0013. javaslat 115 205 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a lengyelországi Zaklady Chemiczne Zachem vegyipari gyártól elbocsátott 615 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetekben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összegek odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

26.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Paulo Rangel

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat