Procedūra : 2015/2016(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0036/2015

Pateikti tekstai :

A8-0036/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/03/2015 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0041

PRANEŠIMAS     
PDF 194kWORD 117k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/009 PL/Zachem“)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Jan Olbrycht

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/009 PL/Zachem“)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–       atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1) (EGF Reglamentas),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–       atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0036/2015),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C. kadangi tai viena iš dviejų paskutinių paraiškų, kurios bus svarstomos pagal 2006 m. EGF reglamentą, ir kadangi priimtame Reglamente (ES) Nr. 1309/2013(4) atspindimas Europos Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Europos Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D. kadangi Lenkija pateikė paraišką „EGF/2013/009 PL/Zachem“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes iš įmonės „Zakladi Chemizne Zachem“ ir dviejų jos tiekėjų, vykdančių NACE 2 red. 20 skyriaus „Chemikalų ir cheminių produktų gamyba“ veiklą Kujavijos Pamario NUTS 2 vaivadijoje, dėl gamybos nutraukimo ir įmonės „Zachem“ reorganizavimo buvo atleista 615 darbuotojų; kadangi 404 asmenys iš 615 atleistų darbuotojų įsiregistravo kaip bedarbiai Bydgoščiaus pavieto užimtumo įstaigoje; kadangi minėti darbuotojų atleidimai, susiję su mažėjančia Sąjungos chemijos pramonės rinkos dalimi, vyko per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. kovo 31 d. iki 2013 m. liepos 31 d.;

E.  kadangi iš EGF prašomos finansinės paramos suma yra 115 205 EUR (50 proc. viso biudžeto);

F.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pažymi, kad įvykdytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytos sąlygos, todėl pritaria Komisijai, kad Lenkija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad 2013 m. spalio 9 d. Lenkijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti pagal EGF reglamentą, kuriame nenustatytas tikrinimo terminas, ir kad 2015 m. sausio 21 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą;

3.  reiškia susirūpinimą ilga procedūra, kuri truko nuo pirmųjų atleidimų iš darbo dienos iki paraiškos įvertinimo; primena, kad EGF tikslas – kuo greičiau pasiūlyti pagalbą atleistiems darbuotojams;

4.  palankiai vertina tai, kad Lenkijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2013 m. kovo 4 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą ir netgi prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti priemones pagal individualius poreikius;

5.  pažymi, kad 1992–2012 m. Sąjungos dalis pasaulio chemikalų rinkoje smarkiai sumažėjo nuo 35,2 proc. 1992 m. iki 17,8 proc. 2012 m.(5); atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis pastarųjų metų tendencijomis, chemikalų gamyba buvo perkeliama į Aziją, visų pirma į Kiniją, kurioje dėl didėjančių pardavimų besiformuojančiose rinkose ir mažesnių darbo sąnaudų, galimybių patekti į rinkas, subsidijų, mokesčių ir reguliavimo chemikalų gamyba išaugo nuo 8,7 proc. 2002 m. iki 30,5 proc. 2012 m.; todėl mano, kad darbuotojų atleidimai iš įmonės „Zachem“ ir dviejų jos tiekėjų yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, kuriuos nulėmė globalizacija;

6.  pabrėžia, kad „Zachem“ buvo didžiausias darbdavys šioje vietovėje ir kad per nurodytą ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai arba netiesiogiai iš „Zachem“ atleisti darbuotojai sudarė 60 proc. visų neseniai Bydgoščiaus pavieto užimtumo įstaigos įregistruotų darbo netekusių asmenų;

7.  pažymi, jog tikimasi, kad „Zachem“ ir jos tiekėjų darbuotojų atleidimas turės neigiamo poveikio Kujavijos Pamario vaivadijai, kurios nedarbo lygis buvo didžiausias šalyje ir 2013 m. birželio mėn. siekė 17,4 proc., nepaisant to, kad regionas pasinaudojo ekonomikos plėtra;

8.   atkreipia dėmesį į tai, kad pagal EGF remiamos priemonės skirtos 50 labiausiai nukentėjusių darbuotojų ir apima 2 toliau nurodytas priemones: samdos paskatas ir intervencinius darbus;

9.      pažymi, kad didžiausia prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidų dalis bus skirta 45 darbuotojams numatytoms samdos paskatoms, kuriomis siekiama suteikti paskatas tiems darbdaviams, kurie nuspręs šiuos darbuotojus priimti į darbą bent 24 mėnesiams;

10.    pažymi, kad mažesnės apimties parama teikiama 5 atleistiems darbuotojams, kuriems yra daugiau kaip 50 metų, siekiant padengti jų socialinio draudimo įmokas; taip pat pažymi, kad šiai amžiaus grupei gresia didesnė užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos rizika;

11.    palankiai vertina tai, kad EGF priemonės papildomos pagal struktūrinius fondus finansuojamais veiksmais; ypač pažymi, kad suderintu prie individualių poreikų pritaikytu paslaugų paketu siekiama papildyti daugelį esamų bendrai iš Europos socialinio fondo finansuojamų priemonių, kuriomis naudojasi atleisti darbuotojai pagal Žmogiškojo kapitalo veiksmų programą, taip pat kitas priemones, kurias vykdo regiono užimtumo tarnybos; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti, jog tokiais papildomų veiksmų atvejais būtų išvengta dvigubo finansavimo;

12. pažymi, kad prie individualių poreikių pritaikytas priemones numatyta įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. ir kad, atsižvelgiant į negalutinius duomenis, iki šios dienos 36 asmenys rado naują darbą dėl to, kad pasinaudojo pakete numatytomis paslaugomis; atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. pabaigoje suplanuoto biudžeto įvykdymas siekė 59 proc.;

13. džiaugiasi tuo, kad provincijos Socialinio dialogo komitetas aptarė galimybes teikti pagalbą „Zachem S.A“ ir jos tiekėjų atleistiems darbuotojams ir kad individualiems poreikiams pritaikytų priemonių paketo pasiūlymas buvo svarstomas Bydgoščiaus Užimtumo tarybos posėdyje, kuriame taip pat dalyvavo profesinių sąjungų, verslo, vietos ir regioninių valdžios institucijų atstovai;

14. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą;

15. palankiai vertina tai, kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir suteikiant teisę gauti EGF paramą, taikyti ir toliau bus taikomi moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo principai;

16.    taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

17.    pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

18.    paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

19.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

              2013 m. gruod˛io 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).

(5)

              Europos chemijos pramonė. 2013 m. faktai ir skaičiai, CEFIC (\http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą

(Lenkijos paraiška „EGF/2013/009 PL/Zachem“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)      kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3), 12 straipsnyje, EGF negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis);

(3)      2013 m. spalio 9 d. Lenkija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Zachem“ ir dviejų tiekėjų bei galutinės grandies gamintojų ir iki 2014 m. birželio 16 d. ją papildė išsamesne informacija. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 115 205 EUR sumą;

(4)      todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos finansinei paramai pagal Lenkijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 115 205 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                              Tarybos vardu

Pirmininkas                                                     Pirmininkas

(1)

              OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(2)

              OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

              OL L 347, 2013 12 20, p. 884.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006(2) 12 straipsnio nuostatomis, Fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: jei paraiška įvertinta teigiamai, Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir tuo pat metu pateikia atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Lenkijos Paraiška „Zachem“ ir Komisijos pasiūlymas

2015 m. sausio 21 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo Lenkijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kuriuos nulėmė globalizacija, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai penktoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2015 m. biudžetą, dėl bendros 115 205 EUR sumos mobilizavimo iš EGF Lenkijos reikmėms. Ji susijusi su 615 darbuotojų, atleistų per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. kovo 31 d. iki 2013 m. liepos 31 d. Ši paraiška grindžiama EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos per keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėje atleistų darbuotojų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 500, įskaitant darbuotojus, kuriuos atleido jos tiekėjai ar galutinės grandies gamintojai.

Paraiška Komisijai pateikta 2013 m. spalio 9 d. Komisija nusprendė, kad paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 1927/2006(4) (EGF reglamentas) 2 straipsnio a punkte nustatytas EGF paramos skyrimo sąlygas.

Atsižvelgiant į Lenkijos valdžios institucijų pateiktus duomenis, ES prarado didelę chemijos pramonės rinkos dalį ir lyderės poziciją pasaulinėje chemikalų prekyboje. 1992–2012 m. ES dalis pasaulio chemikalų rinkoje smarkiai sumažėjo nuo 35,2 proc. 1992 m. iki 30,5 proc. 2002 m. ir 17,8 proc. 2012 m.(5). Remiantis pastarųjų metų tendencijomis, chemikalų gamyba buvo perkeliama į Aziją, visų pirma į Kiniją. Dėl didėjančių pardavimų besiformuojančiose rinkose Kinijoje sparčiai išaugo chemikalų gamyba nuo 8,7 proc. 2002 m. iki 30,5 proc. 2012 m. Gamybos lygį Azijos šalyse taip pat lemia mažesnės darbo sąnaudos, galimybės patekti į rinkas, subsidijos, mokesčiai ir reguliavimas.

Pagrindinio jos produkto – TDI (tolueno diizocianato) pasiūla rinkoje padidėjo staiga, todėl atleisti „Zachem“ darbuotojų nebuvo numatyta. Dėl 30 proc. perteklinės pasiūlos, susidariusios dėl investicijų kitose pasaulio šalyse siekiant pasinaudoti masto ekonomija ir toliau integruoti tiekimo grandinę, šie gamintojai galėjo gaminti produktą mažesnėmis vidutinėmis sąnaudomis. Dėl šios priežasties ir dėl mažų transporto sąnaudų tokiomis aplinkybėmis „Zachem“ nebegalėjo konkuruoti. Kalbant apie antrą pajamų šaltinį – ECH (epichlorhidrino) gamybą, jo pardavimas grupei tapo nepelningas dėl to, kad žaliavos propileno kainos padidėjo apie 160 proc.

Suderintas bendrai finansuotinų prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas bus skirtas 50 labiausiai nukentėjusių asmenų ir apims 2 toliau nurodytas priemones: samdos paskatas ir intervencinius darbus;

Lenkijos valdžios institucijų nuomone, 2013 m. kovo 4 d. pradėtos taikyti priemonės sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų rinkinį ir yra aktyvios darbo rinkos priemonės, kurias taikant siekiama vėl įtraukti darbuotojus į darbo rinką.

Lenkijos valdžios institucijos:

•  patvirtino, kad EGF finansinė parama nepakeičia priemonių, kurias įmonės privalo taikyti pagal nacionalinius teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

•  įrodė, kad veiksmais parama teikiama atskiriems darbuotojams ir nenaudojama įmonėms arba sektoriams restruktūrizuoti;

•  patvirtino, kad nurodytiems tinkamiems finansuoti veiksmams neteikiama pagalba pagal kitas ES finansines priemones.

Atsižvelgiant į valdymo ir kontrolės sistemas, Lenkija pranešė, kad EGF finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo ir kontroliuoja ESF teikiamą paramą. Už EGF paramos įgyvendinimą atsakinga vadovaujančioji institucija bus Infrastruktūros ir vystymosi ministerija, konkrečiai ‒ Europos socialinio fondo departamentas. Dalį užduočių vadovaujančioji institucija perduos tarpinei institucijai – Torunės vaivadijos užimtumo įstaigai.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą perkelti bendrą 115 205 EUR sumą.

2015 m. iki šiol tai yra penktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Siekiant aptarti Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo galėtų būti surengtas supaprastintas trišalis dialogas, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, nebent Parlamentui ir Tarybai nepavyktų pasiekti susitarimo.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas bus įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

(1)

                    OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

                  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

                  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

           OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(5)

.            Europos chemijos pramonė. 2013 m. faktai ir skaičiai, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/ch D(2015)4226

Biudžeto komiteto pirmininkui

Jeanui Arthuis'ui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2013/009 PL/Zachem“

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką EGF/2013/009 PL/Zachem ir patvirtino toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos ir neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 (EGF reglamento) 2 straipsnio a punktu ir susijusi su 615 darbuotojų, per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį nuo 2013 m. kovo 31 d. iki 2013 m. liepos 31 d. atleistų iš įmonės „Zakladi Chemizne Zachem“ ir jos dviejų tiekėjų „Zachem UCR“ ir „Metalko Sp“, vykdančių NACE 2 red. 20 skyriaus (Chemikalų ir cheminių produktų gamyba) veiklą Kujavijos Pamario NUTS 2 vaivadijoje (PL61);

B) kadangi, siekdamos nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, Lenkijos valdžios institucijos tvirtina, kad ES prarado didelę chemijos pramonės rinkos dalį ir lyderės poziciją pasaulinėje chemikalų prekyboje;

C) kadangi ES dalis pasaulio chemikalų rinkoje smarkiai sumažėjo nuo 35,2 proc. 1992 m. iki 30,5 proc. 2002 m. ir 17,8 proc. 2012 m.;

D) kadangi, remiantis pastarųjų metų tendencijomis, chemikalų gamyba buvo perkeliama į Aziją, visų pirma į Kiniją; kadangi dėl didėjančių pardavimų besiformuojančiose rinkose Kinijoje sparčiai išaugo chemikalų gamyba nuo 8,7 proc. 2002 m. iki 30,5 proc. 2012 m.; kadangi gamybos lygį Azijos šalyse taip pat lemia mažesnės darbo sąnaudos, galimybės patekti į rinkas, subsidijos, mokesčiai ir reguliavimas;

E) kadangi didžioji dalis (78,7 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 21,3 proc. – moterys; kadangi 74,8 proc. darbuotojų amžius yra nuo 25 iki 54 metų, o 24,7 proc. darbuotojų amžius – nuo 55 iki -64 metų;

F) kadangi šio regiono nedarbo lygis buvo didžiausias šalyje ir įmonė „Zachem“ buvo didžiausia šios srities darbdavė;

todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Lenkijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinami Reglamento (ES) Nr. 1927/2006 2 straipsnio a punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Lenkija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad prašoma suma yra mažiausia per visą EGF istoriją;

3.  pažymi, kad pagal EGF remiamos priemonės skirtos 50 labiausiai nukentėjusių darbuotojų; dauguma iš įmonės „Zachem“ ir jos tiekėjų atleistų darbuotojų naudojasi papildomomis priemonėmis, finansuojamomis pagal kitas ESF priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti, jog tokiais papildomų veiksmų atvejais būtų išvengta dvigubo finansavimo;

4.  palankiai vertina įvairių priemonių, finansuojamų EGF, ESF ir nacionalinių fondų lėšomis, valdymo sąveiką;

5.  pažymi, kad didžiausia prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidų dalis bus skirta 45 darbuotojams numatytoms samdos paskatoms, kuriomis siekiama suteikti paskatas tiems darbdaviams, kurie nuspręs šiuos darbuotojus priimti į darbą bent 24 mėnesiams;

6.  pažymi, kad mažesnės apimties parama teikiama 5 atleistiems darbuotojams, kuriems yra daugiau kaip 50 metų, siekiant padengti jų socialinio draudimo įmokas; taip pat pažymi, kad šiai amžiaus grupei gresia didesnė užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos rizika.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

laikinai einanti pirmininko pareigas, pirmoji pirmininko pavaduotoja


PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS'UI

Biudžeto komiteto

Pirmininkui

Europos Parlamentas

ASP 09 G 205

B-1047 Briuselis

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomones dėl trijų atskirų Komisijos pasiūlymų dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad vasario 26 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimus dėl visų šių pasiūlymų.

         COM(2014) 0725 pateikiamas pasiūlymas skirti 981 956 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 708  darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius įmonę „Duferco Belgium SA“ ir sumažinus darbuotojų skaičių įmonėje „NLMK La Louvière SA“, abi įmonės veikia pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija).

         COM(2014) 0726 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 094 760 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 657 darbuotojus, kurie buvo atleisti iš įmonės „Aleo Solar AG“ ir jos dviejų patronuojamųjų bendrovių „Aleo Solar Dritte Produktion GmbH “ (Prenclau) ir „Aleo Solar Deutschland GmbH“ (Oldenburgas), vykdžiusių veiklą kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje Brandenburgo ir Vėzerio-Emso regionuose (Vokietija).

         COM(2014) 0734 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 591 486 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 1 285 darbuotojus, atleistus iš įmonės „ArcelorMittal Liège S.A“, vykdančios veiklą pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Lježo regione (Belgija).

         COM(2014) 0735 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 222 854 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 1 030 darbuotojų, atleistų iš darbo iš įmonės „Caterpillar Belgium S.A.“, kuri vykdo veiklą mašinų ir įrangos gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija).

         COM(2015) 0009 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 339 928 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 257 darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius „Saint-Gobain Sekurit Benelux“ automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamyklą Ovelėje (Belgija).

         COM(2015) 0013 pateikiamas pasiūlymas skirti 115 205 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 615 darbuotojų, kurie buvo atleisti iš Lenkijos įmonės „Zaklady Chemiczne Zachem“, cheminių produktų gamintojos.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė manęs raštu pranešti Jums, kad komiteto dauguma neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paulo Rangel

Teisinė informacija - Privatumo politika