Procedūra : 2015/2016(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0036/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0036/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/03/2015 - 10.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0041

ZIŅOJUMS     
PDF 202kWORD 116k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Jan Olbrycht

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,(2) un jo īpaši tās 12. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–   ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0036/2015),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C. tā kā šis ir viens no pēdējiem diviem pieteikumiem, kas jāizskata saskaņā ar 2006. gada EGF regulu, un tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013(4) pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā, saīsinot vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D. tā kā Polija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/009 PL/Zachem, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka saistībā ar ražošanas pārtraukšanu un uzņēmuma reorganizāciju uzņēmumā Zaklady Chemiczne Zachem un divos tā piegādes uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 20. nodaļas "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana" nozarē Kujāvijas-Pomožes vojevodistē, kas ir NUTS 2 līmeņa reģions, no darba ir atlaisti 615 darbinieki; tā kā no 615 atlaistajiem darbiniekiem 404 darbinieki ir reģistrējušies kā bezdarbnieki Bidgoščas rajona nodarbinātības dienestā; tā kā šī darbinieku atlaišana notika pārskata periodā no 2013. gada 31. marta līdz 31. jūlijam un ir saistīta ar ķīmiskās rūpniecības izstrādājumu Savienības tirgus daļas samazināšanos;

E.  tā kā pieprasītais EGF finansiālais ieguldījums ir EUR 115 205 (50 % no kopējām izmaksām);

F.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.      norāda, ka EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Polija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.      norāda, ka Polijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2013. gada 9. oktobrī, kas neierobežo apmācīšanai paredzēto laiku, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2015. gada 21. janvārī;

3.      pauž bažas par ilgo laikposmu, kas pagājis no dienas, kad tika atlaisti pirmie darbinieki, līdz pieteikuma novērtēšanai; atgādina, ka EGF mērķis ir pēc iespējas ātrāk sniegt palīdzību no darba atlaistiem darbiniekiem;

4.      atzinīgi vērtē to, ka Polijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt, sākot no 2013. gada 4. marta — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

5.      ņem vērā, ka laikposmā no 1992. līdz 2012. gadam Savienības daļa ķīmisko produktu pasaules tirgū strauji samazinājās — no 35,2 % 1992. gadā līdz 17,8 % 2012. gadā(5); konstatē, ka pēdējo gadu tendences liecina par ķīmisko produktu ražošanas pārcelšanu uz Āziju un jo īpaši Ķīnu, kur sakarā ar tirdzniecības apjoma palielināšanos jaunietekmes tirgos, kā arī zemākām darbaspēka izmaksām, tirgu pieejamību, subsīdijām, labvēlīgāku nodokļu režīmu un regulējumu ķīmisko produktu ražošanas īpatsvars šo produktu pasaulē saražotajā apjomā palielinājās no 8,5 % 2002. gadā līdz 30,5 % 2012. gadā; tādēļ uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Zachem un divos tā piegādes uzņēmumos ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos;

6.      uzsver, ka Zachem bija lielākais darba devējs reģionā un ka pārskata periodā tā tieši vai netieši no darba atlaisto darbinieku skaits bija 60 % no visiem Bidgoščas rajona nodarbinātības dienestā no jauna reģistrētajiem bezdarbniekiem;

7.      atzīmē, ka ir sagaidāms, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Zachem un tā piegādes uzņēmumos negatīvi ietekmēs Kujāvijas-Pomožes vojevodisti, kurā, neraugoties uz ekonomiskās ekspansijas sniegtajiem labumiem, ir valstī visaugstākais bezdarba līmenis, kas 2013. gada jūlijā sasniedza 17,4 %;

8.      norāda, ka EGF atbalstītie pasākumi ir paredzēti 50 visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem atlaistajiem darbiniekiem un ietver divus pasākumus — darbā pieņemšanas stimulēšanu un intervences pasākumus;

9.      norāda, ka lielākā daļa no individualizēto pakalpojumu izmaksām tiks izmantotas darbā pieņemšanas stimuliem, kas plānoti attiecībā uz 45 darba ņēmējiem nolūkā nodrošināt stimulu darba devējiem, kuri nolemj pieņemt darbā šos cilvēkus uz vismaz 24 mēnešiem;

10.    norāda, ka mazāka mēroga atbalsts tiek sniegts 5 atlaistiem darbiniekiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem, lai segtu viņu sociālās nodrošināšanas iemaksas; norāda, ka šajā vecuma grupā ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū;

11.    atzinīgi vērtē EGF pasākumu papildināmību ar darbībām, ko finansē no struktūrfondiem; jo īpaši norāda, ka saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma mērķis ir papildināt daudzos pašreiz īstenotos pasākumus, kas ir pieejami no darba atlaistiem darbiniekiem saistībā ar Darbības programmu cilvēkkapitāla jomā, kuru līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda, un ar citiem pasākumiem, ko šajā reģionā veic nodarbinātības dienesti; norāda, ka šādu papildinošu darbību gadījumā ir svarīgi nodrošināt finansējuma nedublēšanos;

12.    norāda, ka individualizētos pakalpojumus ir paredzēts sniegt līdz 2015. gada 30. septembrim un ka saskaņā ar provizoriskajiem datiem, pateicoties dalībai līdz šim sniegtajos kopumā paredzētajos pakalpojumos, jaunu darbu ir atradušas 36 personas; norāda, ka 2014. gada beigās plānotais budžets bija izpildīts 59 % apmērā;

13.    atzinīgi vērtē to, ka Sociālā dialoga komiteja attiecīgajā vojevodistē apsprieda iespējas palīdzēt uzņēmuma Zachem S.A. un tā piegādes uzņēmumu atlaistajiem darbiniekiem un ka ierosinātais individualizēto pasākumu kopums tika apspriests Bidgoščā notikušajā Nodarbinātības padomes sēdē, kurā piedalījās arī arodbiedrību, uzņēmumu un vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji;

14.    atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences;

15.    atzinīgi vērtē to, ka dažādajos EGF izmantošanas posmos un attiecībā uz piekļuvi šim fondam ir piemērots un arī turpmāk tiks piemērots sieviešu un vīriešu līdztiesības un nediskriminācijas princips;

16.    uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

17.    apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

18.    uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

19.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

             Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).

(5)

             Eiropas ķīmiskā rūpniecība. 2013. gada fakti un skaitļi, Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome (CEFIC) (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba tāpēc, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3), 12. pantā.

(3)      Polija 2013. gada 9. oktobrī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Zachem un divos tā piegādes uzņēmumos un līdz 2014. gada 16. jūnijam sniedza papildu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1927/2006 10. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai. Tādēļ Komisija ierosina izmantot līdzekļus EUR 115 205 apmērā.

(4)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Polijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 115 205 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

OV L 347, 20.12.2013, 884. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,(1) un 12. pantu Regulā (EK) Nr. 1927/2006(2) EGF drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Uzņēmuma Zachem pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2015. gada 21. janvārī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Polijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti no darba, jo globalizācijas ietekmē ir notikušās lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Šis ir piektais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2015. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Polijai par kopējo summu EUR 115 205. Tas attiecas uz 615 darbiniekiem, kas atlaisti no darba pārskata periodā no 2013. gada 31. marta līdz 31. jūlijam. Pieteikuma pamatā ir 2006. gada EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā minētais intervences kritērijs, kas paredz, ka četru mēnešu laikā kādā dalībvalsts uzņēmumā kopā ir atlaisti vismaz 500 darbinieki, ieskaitot darbiniekus, kuri atlaisti tā piegādes uzņēmumos un pakārtotajās ražotnēs.

Pieteikums Komisijai tika iesniegts 2013. gada 9. oktobrī. Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst Regulā (EK) Nr. 1927/2006(4) (EGF regula) 2. panta a) punktā izklāstītajiem nosacījumiem par EGF izmantošanu.

Saskaņā ar datiem, uz kuriem atsaucas Polijas iestādes, ES tirgus daļa ķīmiskajā rūpniecībā būtiski samazinājās, un tā zaudēja savu augsto pozīciju pasaulē ķīmisko produktu pārdošanas jomā. Laikposmā no 1992. līdz 2012. gadam ES daļa pasaules ķīmisko produktu tirgū strauji samazinājās — no 35,2 % 1992. gadā līdz 30,5 % 2002. gadā, un līdz 17,8 % 2012. gadā(5). Pēdējos gados vērojamā tendence liecina par ķīmisko produktu ražošanas pārcelšanu uz Āziju un jo īpaši Ķīnu. Pateicoties ķīmisko produktu pārdošanas apjoma pieaugumam jaunietekmes tirgos, strauji palielinājās Ķīnas daļa ķīmisko produktu ražošanā — no 8,7 % 2002. gadā līdz 30,5 % 2012. gadā. Ražošanas līmeni Āzijas valstīs virza arī zemākas darbaspēka izmaksas, tirgu pieejamība, subsīdijas, kā arī labvēlīgs nodokļu režīms un regulējums.

Atlaišana no darba uzņēmumā Zachem bija negaidīta — to izraisīja uzņēmuma ražotā galvenā produkta TDI (toluloldiizocianāta) piedāvājuma pēkšņā palielināšanās tirgū. Piedāvājuma pārpalikums 30 % apmērā, ko izraisīja investīcijas citās pasaules valstīs, kuru mērķis bija gūt labumu no apjomradītiem ietaupījumiem un vēl vairāk integrēt piegādes ķēdi, ļāva šiem ražotājiem samazināt ražošanas vidējās izmaksas. Minētais faktors kopā ar zemām transporta izmaksām radīja apstākļus, kuros Zachem zaudēja savu konkurētspēju. Attiecībā uz otro ienākumu avotu — ECH (epihlorhidrīna) ražošanu —, šī produkta pārdošana kļuva grupai nerentabla, jo strauji palielinājās izejvielas propilēna cenas (par aptuveni 160 %).

Līdzfinansējamais saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir paredzēts ne vairāk kā 50 visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem atlaistajiem darbiniekiem, un tajā ir iekļauti divi pasākumi — darbā pieņemšanas stimulēšana un intervences paasākumi.

Saskaņā ar Polijas iestāžu sniegto informāciju pasākumi, kuru īstenošana sākās 2013. gada 4. martā, veido individualizēto pakalpojumu saskaņotu kopumu un ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt darba ņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū.

Polijas iestādes ir:

•  apstiprinājušas, ka ar EGF finansiālo ieguldījumu netiek aizstātas darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

•  pierādījušas, ka attiecīgās darbības nodrošina atbalstu konkrētiem darbiniekiem un ka tās nav paredzēts izmantot uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

•  apstiprinājušas, ka iepriekš minētās kritērijiem atbilstošās darbības netiek finansētas no citiem ES finanšu instrumentiem.

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmām Polija ir informējusi Komisiju, ka EGF finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas struktūras, kuras pārvalda un kontrolē finansiālo ieguldījumu no ESF. Par EGF līdzekļu izlietošanu atbildīgā pārvaldes iestāde būs Infrastruktūras un attīstības ministrija, konkrēti — tās Eiropas Sociālā fonda departaments. Pārvaldes iestāde dažus uzdevumus deleģēs starpniekinstitūcijai — vojevodistes nodarbinātības dienestam Toruņā.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus par kopējo summu EUR 115 205.

Šis ir piektais budžeta lēmējinstitūcijai 2015. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Trialogs par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu var notikt vienkāršotā veidā, kā noteikts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlaments un Padome nav panākuši vienošanos.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp. 1.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(5)

.Eiropas ķīmiskā rūpniecība. 2013. gada fakti un skaitļi, Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome (CEFIC) (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/ch D(2015)4226

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2013/009 PL/Zachem

God. priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja, kā arī ar tās darba grupa EGF jautājumos pārbaudīja EGF izmantošanu lietā EGF/2013/009 PL/Zachem un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Šajā sakarībā EMPL komiteja ir sagatavojusi dažas piezīmes, neapšaubot maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1927/2006 (EGF regula) 2. panta a) punktu un attiecas uz tiem 615 darbiniekiem, kas četru mēnešu pārskata periodā no 2013. gada 31. marta līdz 2013. gada 31. jūlijam tika atlaisti uzņēmumā Zaklady Chemiczne Zachem un divos tā piegādes uzņēmumos Zachem UCR un Metalko Sp, kuri darbojas NACE 2. red. 20. nodaļas (Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana) nozarē Kujāvijas-Pomožes vojevodistē (PL61), kas ir NUTS 2. līmeņa reģions;

B) tā kā, lai pierādītu saistību starp atlaišanu un lielām strukturālām pārmaiņām, kas notikušas pasaules tirdzniecības modeļos, Polijas iestādes apgalvo, ka ES tirgus daļa ķīmijas rūpniecībā ir ievērojami samazinājusies un ES ir zaudējusi savu vadošo vietu pasaulē ķīmisko vielu pārdošanas jomā;

C) tā kā laikposmā no 1992. gada līdz 2012. gadam ES daļa pasaules ķīmisko produktu tirgū strauji samazinājās — no 35,2 % 1992. gadā līdz 30,5 % 2002. gadā, un līdz 17,8 % 2012. gadā;

D) tā kā pēdējos gados vērojamā tendence liecina par ķīmisko produktu ražošanas pārcelšanu uz Āziju un jo īpaši Ķīnu; tā kā, pieaugot ķīmisko produktu pārdošanas apjomam jaunietekmes tirgos, strauji palielinājās Ķīnas daļa ķīmisko produktu ražošanā — no 8,7 % 2002. gadā līdz 30,5 % 2012. gadā; tā kā ražošanas līmeni Āzijas valstīs nosaka arī zemākas darbaspēka izmaksas, tirgu pieejamība, subsīdijas, kā arī labvēlīgs nodokļu režīms un regulējums;

E) tā kā lielākā daļa (78,7 %) darba ņēmēju, kuriem paredzēti pasākumi, ir vīrieši, bet 21,3 % — sievietes; tā kā lielākā daļa (74,8 %) darba ņēmēju ir vecumā no 25 līdz 54 gadiem un 24,7% — vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

F) tā kā minētajā reģionā ir vērojams valstī visaugstākais bezdarba līmenis un uzņēmums Zachem bija lielākais darba devējs šajā teritorijā,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja tādēļ aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Polijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1927/2006 2. panta a) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Polija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka pieprasītā summa ir mazākā, kāda jebkad no EGF pieprasīta;

3.  norāda, ka EGF atbalstītie pasākumi ir paredzēti 50 visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem atlaistajiem darbiniekiem; norāda, ka lielākajai daļai uzņēmuma Zachem un tā piegādes uzņēmumu atlaisto darbinieku tiek piemēroti citi no ESF finansēti papildinoši pasākumi; norāda, ka šādu papildinošu darbību gadījumā ir svarīgi nodrošināt finansējuma nedublēšanos;

4.  atzinīgi vērtē EGF, ESF un valsts fondu finansēto dažādo pasākumu pārvaldības sinerģiju;

5.  norāda, ka lielākā daļa no individualizēto pakalpojumu izmaksām tiks izmantotas darbā pieņemšanas stimuliem, kas plānoti attiecībā uz 45 darba ņēmējiem nolūkā nodrošināt stimulu darba devējiem, kuri nolemj pieņemt darbā šos cilvēkus uz vismaz 24 mēnešiem;

6.  norāda, ka mazāka mēroga atbalsts tiek sniegts 5 atlaistiem darbiniekiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem, lai segtu viņu sociālās nodrošināšanas iemaksas; norāda, ka šajā vecuma grupā ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū.

Cieņā

Marita ULVSKOG,

priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Eiropas Parlaments

ASP 09 G 205

B-1047 Brussels

Godātais Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par sešiem dažādiem Komisijas priekšlikumiem lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumus par šiem priekšlikumiem Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2015. gada 26. februārī.

-          COM(2014)0725 ir priekšlikums piešķirt EUR 981 956 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 708 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti saistībā ar uzņēmuma Duferco Belgium SA slēgšanu un darbinieku skaita samazināšanu uzņēmumā NLMK La Louvière SA, kurš darbojas metālu ražošanas nozarē Eno provincē Beļģijā.

-          COM(2014)0726 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 094 760 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 657 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti uzņēmumā aleo solar AG un divos tā meitasuzņēmumos aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenclava) un aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburga), kuri darbojas datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē Brandenburgas un Vēzeres-Emsas reģionos Vācijā.

-          COM(2014)0734 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 591 486 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 1285 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti uzņēmumā ArcelorMittal Liège S.A., kurš darbojas metālu ražošanas nozarē Ljēžas reģionā Beļģijā.

-          COM(2014)0735 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 222 854 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 1030 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti uzņēmumā Caterpillar Belgium S.A., kurš darbojas iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozarē Eno provincē Beļģijā.

-          COM(2015)0009 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 339 928 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 257 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti saistībā ar neplīstoša automobiļu stikla ražošanas uzņēmuma Saint-Gobain Sekurit Benelux slēgšanu Ovelē Beļģijā.

-          COM(2015)0013 ir priekšlikums piešķirt EUR 115 205 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 615 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti ķīmisko produktu ražošanas uzņēmumā Zaklady Chemiczne Zachem Polijā.

Komitejas koordinatori šos priekšlikumus ir novērtējuši un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minētās summas, kā to ierosinājusi Komisija.

Cieņā

Iskra MIHAYLOVA


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

26.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paulo Rangel

Juridisks paziņojums - Privātuma politika