Postup : 2015/2016(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0036/2015

Predkladané texty :

A8-0036/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0041

SPRÁVA     
PDF 205kWORD 115k
02.03.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem, Poľsko)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Jan Olbrycht

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem, Poľsko)

(COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(1) (nariadenie o EGF),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (IIA z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–   so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 IIA z 2. decembra 2013,

–   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–   so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0036/2015),

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v štruktúre svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C. keďže táto žiadosť patrí medzi posledné dve žiadosti, ktoré sa budú vybavovať podľa nariadenia o EGF z roku 2006, a prijatie nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(4) odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D. keďže Poľsko predložilo žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 615 pracovníkov v podniku Zaklady Chemiczne Zachem a u dvoch dodávateľoch, čo súvisí so zastavením výroby a s reorganizáciou podniku Zachem, ktorý pôsobí v divízii 20 klasifikácie NACE 2 „Výroba chemikálií a chemických výrobkov“ a nachádza sa v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve na úrovni NUTS 2; keďže 404 osôb zo 615 prepustených pracovníkov sa dostalo do evidencie nezamestnaných na okresnom úrade práce v Bydgoszczi; keďže k prepúšťaniu došlo počas referenčného obdobia od 31. marca 2013 do 31. júla 2013 a súvisí s poklesom trhového podielu Únie v sektore chemického priemyslu;

E.  keďže požadovaný finančný príspevok z EGF predstavuje sumu 115 205 EUR (50 % z celkového rozpočtu);

F.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1.  poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 2 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, preto súhlasí s Komisiou, že Poľsko má nárok na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  poznamenáva, že poľské orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 9. októbra 2013 v súlade s nariadením o EGF, v ktorom nie je obmedzená lehota na posúdenie, a že Komisia poskytla posúdenie žiadosti 21. januára 2015;

3.  vyjadruje znepokojenie nad dĺžkou trvania postupu od dátumu prvého prepúšťania až po posúdenie žiadosti; pripomína, že cieľom EGF je čo najrýchlejšie ponúknuť pomoc prepusteným pracovníkom;

4.  víta skutočnosť, že s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc poľské orgány rozhodli, že personalizované služby sa dotknutým pracovníkom začnú poskytovať 4. marca 2013, teda v značnom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred predložením žiadosti o túto podporu;

5.  poznamenáva, že od roku 1992 do roku 2012 podiel Únie na svetovom trhu s chemickými látkami prudko klesol, a to z 35, 2 % v roku 1992 na 17,8 % v roku 2012(5); konštatuje, že v uplynulých rokoch sa zaznamenal trend presunu chemických výrobných závodov do Ázie a najmä do Číny, kde sa podiel výroby chemických látok zvýšil z 8,7 % v roku 2002 na 30,5 % v roku 2012 v dôsledku rastúceho predaja na novovznikajúcich trhoch a vzhľadom na nižšie výrobné náklady, prístup na trhy, dotácie, dane a reguláciu; domnieva sa preto, že prepúšťanie pracovníkov v podniku Zachem a u dvoch dodávateľov súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie;

6.  zdôrazňuje, že podnik Zachem je najväčší zamestnávateľ v regióne a že v referenčnom období pracovníci, ktorí boli priamo alebo nepriamo prepustení z podniku Zachem, tvorili až 60 % zo všetkých novoregistrovaných nezamestnaných na okresnom úrade práce v Bydgoszczi;

7.  poznamenáva, že prepúšťanie pracovníkov v podniku Zachem a u jeho dodávateľov bude mať podľa očakávaní negatívny vplyv na Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, v ktorom je miera nezamestnanosti najvyššia v krajine a v júli 2013 predstavovala 17, 4 %, a to napriek hospodárskemu rozmachu, z ktorého región ťažil;

8.   poznamenáva, že opatrenia, na ktoré sa poskytuje pomoc z EGF, sú zamerané na 50 najviac znevýhodnených pracovníkov a zahŕňajú tieto 2 opatrenia: stimuly na prijatie do zamestnania a intervenčná pomoc;

9.      poznamenáva, že najväčší podiel nákladov na personalizované služby sa vynaloží na stimuly na prijatie do zamestnania zamerané na 45 pracovníkov, ktorých cieľom je povzbudiť zamestnávateľov, ktorí sa rozhodli zamestnať týchto pracovníkov aspoň na 24 mesiacov;

10.    poznamenáva, že 5 prepusteným pracovníkom vo veku nad 50 rokov sa poskytuje menšia podpora s cieľom pokryť ich príspevky na sociálne zabezpečenie; poznamenáva, že tejto vekovej skupine hrozí vyššie riziko predĺženej nezamestnanosti a vylúčenia z trhu práce;

11.    víta skutočnosť, že opatrenia EGF sa navzájom dopĺňajú s činnosťami financovanými zo štrukturálnych fondov; poznamenáva najmä, že cieľom koordinovaného balíka personalizovaných služieb je dopĺňať početné prebiehajúce opatrenia uskutočňované v záujme prepustených pracovníkov v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorý sa spolufinancuje z Európskeho sociálneho fondu, ako aj iné opatrenia, ktoré prijali úrady práce v regióne; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu v prípade takýchto doplnkových opatrení;

12. poznamenáva, že personalizované opatrenia sa podľa plánov majú uskutočňovať do 30. septembra 2015 a že podľa predbežných údajov si doposiaľ 36 osôb našlo nové zamestnanie vďaka účasti na službách poskytovaných v rámci balíka; konštatuje, že koncom roka 2014 predstavovala miera plnenia naplánovaného rozpočtu 59 %;

13. víta skutočnosť, že Výbor pre sociálny dialóg v regióne diskutoval o možnostiach pomoci robotníkom, ktorí prišli o zamestnanie v podniku Zachem S.A. a u jeho dodávateľov, a že navrhovaný balík personalizovaných opatrení bol prerokovaný na zasadnutí Rady pre zamestnanosť v Bydgoszczi vrátane odborov a zástupcov podnikateľov a miestnych a regionálnych samospráv;

14. pripomína, že je dôležité zlepšovať možnosti zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry;

15. víta skutočnosť, že počas rôznych fáz vykonávania opatrení financovaných z EGF a v rámci prístupu k nim sa uplatňuje a bude uplatňovať zásada rovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj zásada nediskriminácie;

16. zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

17. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

18. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855).

(5)

              Európsky chemický priemysel. Fakty & čísla 2013, Európska rada pre chemický priemysel (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem, Poľsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(1), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011), ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3).

(3)      Poľsko predložilo 9. októbra 2013 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v podniku Zachem a u dvoch dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov, pričom do 16. júna 2014 ju dopĺňalo o ďalšie informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje mobilizovať prostriedky vo výške 115 205 EUR.

(4)      EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Poľska,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 115 205 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                   Za Radu

predseda                                                        predseda

(1)

              Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

              Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

              Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách v roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Podnik Zachem, žiadosť Poľska a návrh Komisie

Komisia prijala 21. januára 2015 návrh rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov z EGF v prospech Poľska s cieľom podporiť opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí boli prepustení z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených globalizáciou, do trhu práce.

Toto je piata žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2015, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 115 205 EUR z EGF v prospech Poľska. Vzťahuje sa na 615 pracovníkov prepustených počas referenčného obdobia od 31. marca do 31. júla 2013. Žiadosť je založená na intervenčných kritériách uvedených v článku 2 ods. 2 nariadenia o EGF z roku 2006, podľa ktorého je potrebných najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 9. októbra 2013. Komisia dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na poskytnutie prostriedkov z fondu EGF podľa článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1927/2006(4) (nariadenie o EGF).

Podľa údajov poľských orgánov EÚ utrpela výraznú stratu trhového podielu v chemickom priemysle a prišla o vedúce postavenie vo svete, čo sa týka predaja chemických látok. V rokoch 1992 až 2012 sa podiel EÚ na celosvetovom trhu s chemickými látkami drasticky znížil, keď z 35,2 % v roku 1992 poklesol na 30,5 % v roku 2002 a na 17,8 % v roku 2012(5). V uplynulých rokoch sa zaznamenal trend presunu chemických výrobných závodov smerom do Ázie a najmä Číny. V Číne došlo k pozoruhodnému nárastu výroby chemických látok z 8,7 % podielu v roku 2002 na 30, 5 % v roku 2012 v dôsledku zvyšujúceho sa predaja na novovznikajúcich trhoch. Úroveň výroby v ázijských ekonomikách je tiež stimulovaná nižšími nákladmi práce, prístupom na trhy, dotáciami, daňami a reguláciou.

Prepúšťania pracovníkov v podniku Zachem boli nepredvídateľné kvôli náhlemu nárastu ponuky na trhu s jeho hlavným výrobkom, ktorým je toluén di-izokyanát (TDI). Títo výrobcovia nedokázali vyrábať za nižšie priemerné ceny kvôli nadbytočnej ponuke na úrovni 30 %, ktorá je dôsledkom investícií realizovaných v iných častiach sveta s cieľom ťažiť z úspor z rozsahu a ďalej integrovať dodávateľský reťazec. Toto spoločne s nízkymi výrobnými nákladmi spôsobili, že podnik Zachem nebol schopný konkurovať na trhu. Pokiaľ ide o druhý zdroj príjmov, ktorým je výroba epichlórhydrínu (ECH), jeho predaj sa stal pre podnik neziskový vzhľadom na asi 160 % zvýšenie cien jeho suroviny – propylénu.

Koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktoré sa majú spolufinancovať, sa bude zameriavať na 50 najviac znevýhodnených osôb a bude zahŕňať tieto 2 opatrenia: stimuly na prijatie do zamestnania a intervenčná pomoc.

Podľa poľských orgánov tvoria uvedené opatrenia, ktoré sa začali vykonávať 4. marca 2013, koordinovaný balík personalizovaných služieb a sú aktívnymi opatreniami na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie pracovníkov do trhu práce.

Poľské orgány:

•  potvrdili, že finančný príspevok z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd zodpovedajú podniky;

•  preukázali, že opatreniami sa poskytuje podpora jednotlivým pracovníkom a nemajú sa použiť na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

•  potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia sa neprijíma pomoc z iných finančných nástrojov EÚ.

Čo sa týka systémov riadenia a kontroly, Poľsko oznámilo, že finančný príspevok z EGF budú spravovať a kontrolovať tie isté orgány ako v prípade ESF. Riadiacim orgánom zodpovedným za implementáciu EGF bude ministerstvo infraštruktúry a rozvoja, konkrétne oddelenie pre Európsky sociálny fond. Riadiaci orgán presunie niektoré úlohy na sprostredkovateľský orgán, ktorým je vojvodský úrad práce v Toruni.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 115 205 EUR.

Toto je doteraz piaty návrh na presun týkajúci sa mobilizácie fondu predložený rozpočtovému orgánu v roku 2015.

Trialóg o návrhu Komisie na rozhodnutie o mobilizácii EGF by mohol mať zjednodušenú podobu, ako sa uvádza v článku 12 ods. 5 právneho základu, s výnimkou prípadu, keď sa medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody sa do tohto postupu zapojí Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

             Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

            Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

            Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

           Ú. v. ES L 406, 30.12.2006, s. 1.

(5)

.            Európsky chemický priemysel. Fakty & čísla 2013, Európska rada pre chemický priemysel (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/ch D(2015)4226

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2013/009 PL/Zachem

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF vo veci EGF/2013/009 PL/Zachem a prijali ďalej uvedené stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Rozhodnutie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A) keďže táto žiadosť vychádza z článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1927/2006 (nariadenie o EGF) a týka sa 615 pracovníkov prepustených v podniku Zakladi Chemizne Zachem a u jeho dodávateľov Zachem UCR a Metalko SP, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 20 (Výroba chemikálií a chemických výrobkov), v regióne na úrovni NUTS 2 Kujawsko-Pomorskie Province (PL61) počas štvormesačného referenčného obdobia od 31. marca 2013 do 31. júla 2013;

B) keďže s cieľom preukázať súvislosť medzi prepúšťaním pracovníkov a veľkými štrukturálnymi zmenami vo svetovom obchode poľské orgány tvrdia, že EÚ prišla o významný podiel na trhu v chemickom priemysle a stráca svoje svetové prvenstvo v predaji chemických látok;

C) keďže podiel EÚ sa na celosvetovom trhu s chemickými látkami drasticky znížil, keď z 35,2 % v roku 1992 poklesol na 30,5 % v roku 2002 a na 17,8 % v roku 2012;

D) keďže v uplynulých rokoch sa zaznamenal trend presunu chemických výrobných závodov smerom do Ázie a najmä Číny; keďže v Číne došlo k pozoruhodnému nárastu výroby chemických látok z 8,7 % podielu v roku 2002 na 30, 5 % v roku 2012 v dôsledku zvyšujúceho sa predaja na novovznikajúcich trhoch; úroveň výroby v ázijských ekonomikách je tiež stimulovaná nižšími nákladmi práce, prístupom na trhy, dotáciami, daňami a reguláciou;

E) keďže väčšinu (78,7 %) pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, tvoria muži a 21,3 % ženy; keďže väčšina pracovníkov (74,8 %) je vo veku od 25 do 54 rokov a 24,7 % pracovníkov je vo veku 55 – 64 rokov;

F) keďže v tomto regióne je miera nezamestnanosti najvyššia v krajine a podnik Zachem bol najväčší zamestnávateľ v tejto oblasti;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia v súvislosti so žiadosťou Poľska tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1927/2006 sú splnené, a že Poľsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  konštatuje, že požadovaná suma je najnižšia v histórii EGF;

3.  konštatuje, že opatrenia, ktoré sa majú podporiť z EGF, sú určené 50 pracovníkom, ktorí sa nachádzajú v najviac znevýhodňujúcej situácii; väčšina pracovníkov prepustených v podniku Zachem a u jeho dodávateľov využíva doplňujúce opatrenia financované z iných opatrení ESF; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu v prípade takýchto doplnkových opatrení;

4.  víta synergiu v riadení rôznych opatrení financovaných z EGF, ESF a vnútroštátnych prostriedkov;

5.  poznamenáva, že najväčší podiel nákladov na personalizované služby sa vynaloží na stimuly na prijatie do zamestnania zamerané na 45 pracovníkov, ktorých cieľom je povzbudiť zamestnávateľov, ktorí sa rozhodli zamestnať týchto pracovníkov aspoň na 24 mesiacov;

6.  poznamenáva, že 5 prepusteným pracovníkom vo veku nad 50 rokov sa poskytuje menšia podpora s cieľom pokryť ich príspevky na sociálne zabezpečenie; poznamenáva, že tejto vekovej skupine hrozí vyššie riziko predĺženej nezamestnanosti a vylúčenia z trhu práce.

S úctou,

Marita ULVSKOG,

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

ASP 09 G 205

B – 1047 Brusel

Vážený pán Arthuis,

Vec:    Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výboru pre regionálny rozvoj bolo postúpených šesť samostatných návrhov Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nim zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správy o každom z týchto návrhov majú byť prijaté vo Výbore pre rozpočet 26. februára.

         COM(2014)0725 navrhuje poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 981 956 EUR určeného na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je opätovná integrácia 708 pracovníkov prepustených z dôvodu zatvorenia podniku Duferco Belgium SA a znižovania počtu zamestnancov v podniku NLMK La Louvière SA, pôsobiacich v odvetví výroby základných kovov v provincii Hainaut v Belgicku.

        COM(2014)0726 je návrh na príspevok z EGF vo výške 1 094 760 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 657 pracovníkov prepustených v spoločnosti aleo solar AG a jej dvoch dcérskych spoločnostiach: Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) a aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg) pôsobiacich v odvetví výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov v nemeckých regiónoch Brandenbursko a Weser-Ems.

         COM(2014)0734 navrhuje poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 1 591 486 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 1285 pracovníkov prepustených v dôsledku prepúšťania v podniku ArcelorMittal Liège S.A. pôsobiacom v odvetví výroby základných kovov v regióne Liège v Belgicku.

         COM(2014)0735 je návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 1 222 854 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 1030 pracovníkov prepustených v podniku Caterpillar Belgium S.A pôsobiacom v odvetví výroby strojov a zariadení v provincii Hainaut v Belgicku.

         COM(2015)0009 navrhuje príspevok z EGF vo výške 1 339 928 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 257 pracovníkov prepustených po zatvorení závodu na výrobu automobilových bezpečnostných skiel Saint-Gobain Sekurit Benelux v Auvelais v Belgicku.

         COM(2015)0013 navrhuje príspevok z EGF vo výške 115 205 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 615 pracovníkov prepustených v podniku vyrábajúcom chemické výrobky Zaklady Chemiczne Zachem v Poľsku.

Koordinátori výboru vyhodnotili tieto návrhy a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči týmto mobilizáciám Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedených súm podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paulo Rangel

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia