Förfarande : 2015/2016(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0036/2015

Ingivna texter :

A8-0036/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/03/2015 - 10.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0041

BETÄNKANDE     
PDF 169kWORD 90k
2.3.2015
PE 546.864v02-00 A8-0036/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Jan Olbrycht

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen)

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0013 –C8-0010/2015),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (1),

–   med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–   med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0036/2015), och av följande skäl:

A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C. Denna ansökan är en av de två sista att behandlas enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, och antagandet av förordning (EU) nr 1309/2013(4) speglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

D. Polen lämnade in sin ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av att 615 anställda vid Zaklady Chemiczne Zachem och två underleverantörer blivit uppsagda, till följd av att produktionen upphört och Zachem omstrukturerats, ett bolag som inom Nace 2 hänförs till huvudgrupp 20 ”Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter” och som ligger i Nuts 2-regionen Kujavien-Pommern. Av de 615 uppsagda arbetstagarna har 404 registrerats som arbetslösa vid den lokala arbetsförmedlingen i Bydgoszcz. Uppsägningarna ägde rum under referensperioden mellan den 31 mars 2013 och den 31 juli 2013 och hänger samman med en minskning av unionens marknadsandel inom den kemiska industrin.

E.  Ansökan om ekonomiskt stöd från fonden gäller 115 205 euro (50 % av de sammanlagda kostnaderna).

F.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd, som fastställs i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet konstaterar att villkoren enligt artikel 2 a i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda och håller därför med kommissionen om att Polen är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de polska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 9 oktober 2013 i enlighet med förordningen om fonden, vilken inte begränsar tiden för behandling, och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 21 januari 2015.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över förfarandets längd, från tidpunkten för de första uppsägningarna till bedömningen av ansökan. Parlamentet påminner om att fondens mål är att så fort som möjligt erbjuda uppsagda arbetstagare hjälp.

4.  Europaparlamentet ser positivt på att de polska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 4 mars 2013 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

5.  Parlamentet konstaterar att unionens andel på världsmarknaden för kemikalier minskade drastiskt mellan 1992 och 2012 – från 35,2 % 1992 till 17,8 % 2012(5). Parlamentet noterar att de senaste årens tendens är att den kemiska tillverkningen har flyttat till Asien, framför allt till Kina, där tillverkningen av kemikalier ökade från en andel på 8,7 % 2002 till 30,5 % 2012 på grund av en ökad försäljning i tillväxtmarknaderna och lägre arbetskraftskostnader, marknadstillträde, subventioner och regleringar. Parlamentet anser därför att uppsägningarna vid Zachem och dess två underleverantörer är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln som orsakats av globaliseringen.

6.  Europaparlamentet understryker att Zachem var den största arbetsgivaren i regionen och att antalet direkt eller indirekt uppsagda arbetstagare vid Zachem under denna referensperiod uppgick till 60 % av alla nyregistrerade arbetslösa personer vid den lokala arbetsförmedlingen i Bydgoszcz.

7.  Europaparlamentet konstaterar att uppsägningarna vid Zachem och dess underleverantörer förväntas ha en negativ effekt på regionen Kujavien-Pommern, som hade landets högsta arbetslöshet på 17,4 % i juli 2013, trots den ekonomiska expansion som regionen har upplevt.

8.  Europaparlamentet noterar att de åtgärder som stöds genom fonden är riktade till de 50 hårdast drabbade arbetstagarna och innehåller följande två åtgärder: anställningsstöd och subventionerade anställningar.

9.  Europaparlamentet konstaterar att den största andelen utgifter för individanpassade tjänster kommer att omfatta anställningsstöd avsett för 45 arbetstagare, vars syfte är att bistå med ett incitament till arbetsgivare som beslutat att anställa dessa arbetstagare för en period på minst 24 månader.

10. Europaparlamentet konstaterar att ett mindre stöd har avsatts för 5 arbetslösa personer som är över 50 år för att täcka deras socialförsäkringsavgifter. Denna åldersgrupp riskerar i högre grad långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden.

11. Europaparlamentet välkomnar att fondens åtgärder kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet noterar framför allt att syftet med det samordnade paket med individanpassade tjänster är att komplettera de många pågående åtgärder som finns för de uppsagda arbetstagarna inom ramen för handlingsprogrammet för humankapitalet, vilka samfinansieras av EU:s socialfond och andra åtgärder som vidtagits av regionens arbetsförmedlingar. Parlamentet påpekar vikten av se till att dubbel finansiering undviks i samband med sådana kompletterande åtgärder.

12. Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänsterna ska genomföras fram till den 30 september 2015, och att enligt preliminära uppgifter har 36 personer fått nya arbeten efter att ha deltagit i de åtgärder som paketet hittills erbjudit. Parlamentet noterar att genomförandet av den planerade budgeten mot slutet av 2014 uppgick till 59 %.

13. Europaparlamentet välkomnar att kommittén för den sociala dialogen i regionen har diskuterat möjligheterna till stöd för arbetstagare som blivit uppsagda av Zachem S.A. och dess underleverantörer, och att det föreslagna paketet med individanpassade tjänster diskuterades vid sysselsättningsrådet i Bydgoszcz, med bl.a. fackföreningar, företrädare för företag samt för lokala och regionala myndigheter.

14. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv.

15. Europaparlamentet välkomnar att principen för jämställdhet mellan män och kvinnor och icke-diskriminering har tillämpats och kommer att fortsätta tillämpas under de olika leden av genomförandet av fonden och tillgången till fondens åtgärder.

16. Parlamentet betonar att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar och långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

17. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).

(5)

Den europeiska kemiska industrin. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

1)     Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta dessa arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden.

2)     Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser)(3).

3)     Mot bakgrund av uppsägningarna vid företaget Zachem och två av dess underleverantörer och producenter i efterföljande led lämnade Polen den 9 oktober 2013 in en ansökan om stöd från fonden. Ansökan kompletterades med ytterligare information fram till den 16 juni 2014. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 115 205 euro ska anslås.

4)     Fonden bör därför utnyttjas för det ekonomiska stöd Polen ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska tas i anspråk för att tillhandahålla beloppet 115 205 EUR i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006(2), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Zachem (Polen) och kommissionens förslag

Den 21 januari 2015 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Polen medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen.

Detta är den femte ansökan som behandlas inom ramen för budgeten för 2015, och den avser ett totalbelopp på 115 205 euro ur fonden för Polens del. Ansökan gäller 615 arbetstagare som sades upp under referensperioden mellan den 31 mars 2013 och den 31 juli 2013. Ansökan baseras på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter från 2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp på ett företag i en medlemsstat under en period på fyra månader, inklusive arbetstagare hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

Ansökan lämnades till kommissionen den 9 oktober 2013. Kommissionen har slagit fast att ansökan uppfyller villkoren för att fonden ska kunna utnyttjas enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006(4).

Enligt uppgifter som de polska myndigheterna hänvisar till har EU drabbats av en betydande förlust av marknadsandelar inom kemisk industri och förlorat sin ledande position på världsmarknaden för kemikalier. Från 1992 till 2012 sjönk EU:s marknadsandel av världsmarknaden för kemikalier drastiskt, från 35,2 % år 1992 till 30,5% år 2002 och till 17,8 % år 2012(5). De senaste årens tendens är att den kemiska tillverkningsindustrin har flyttat till Asien, särskilt till Kina. Kina har bevittnat en dramatisk ökning av sin andel i tillverkningen av kemikalier, från 8,7 % år 2002 till 30,5 % år 2012 på grund av ökande försäljning i tillväxtmarknader. Produktionsnivån i de asiatiska ekonomierna drivs också av lägre arbetskraftskostnader, marknadstillträde, subventioner och regleringar.

Uppsägningarna vid Zachem kunde inte förutses på grund av att tillgången på dess flaggskeppsprodukt TDI (toluen di-isocyanat) på marknaden plötsligt ökade. Ett överskott på 30 %, som följde av investeringar som gjorts i andra delar av världen för att utnyttja stordriftsfördelar och ytterligare integrera leveranskedjan, möjliggjorde lägre genomsnittliga produktionskostnader för dessa tillverkare. Detta tillsammans med lägre transportkostnader ledde till Zachems oförmåga att konkurrera i denna miljö. Vad gäller den andra inkomstkällan, tillverkningen av ECH (epiklorhydrin), blev försäljningen olönsam för gruppen då priset på råmaterialet propylen steg med omkring 160 %.

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska samfinansieras är riktat till de 50 hårdast drabbade personerna och innehåller följande två åtgärder: anställningsstöd och subventionerade anställningar.

Enligt de polska myndigheterna kommer de åtgärder som inleddes den 4 mars 2013 att tillsammans bilda ett samordnat paket med individanpassade tjänster och aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

De polska myndigheterna har

•  bekräftat att det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal,

•  visat att åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering av företag eller sektorer,

•  bekräftat att de stödberättigande åtgärderna inte beviljas stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Polen meddelat att det ekonomiska stödet från fonden kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar stödet från ESF. Förvaltningsmyndigheten som ska ansvara för genomförandet av fonden är ministeriet för infrastruktur och utveckling, särskilt avdelningen för Europeiska socialfonden. Förvaltningsmyndigheten kommer att överföra en del av uppgifterna till det förmedlande organet, provinsarbetsförmedlingen i Torun.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 115 205 euro.

Detta är det femte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2015.

Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av fonden kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse kommer utskottet för sysselsättning och sociala frågor att delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(5)

.Den europeiska kemiska industrin. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2015)4226

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2013/009 PL/Zachem

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärendet EGF/2013/009 PL/Zachem och antog följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan baseras på artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 och gäller de 615 arbetare som avskedades vid Zakladi Chemizne Zachem och dess två underleverantörer, Zachem UCR och Metalko Sp, som inom Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 2 (Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter) i Nuts 2-regionen Kujavien-Pommern (PL61), under referensperioden på fyra månader mellan den 31 mars 2013 och den 31 juli 2013.

B) För att etablera ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln, hävdar de polska myndigheterna att EU har drabbats av en betydande förlust av marknadsandelar inom kemisk industri och förlorat sin ledande position på världsmarknaden för kemikalier.

C) EU:s marknadsandel av världsmarknaden för kemikalier sjönk drastiskt, från 35,2 % år 1992 till 30,5% år 2002 och till 17,8 % år 2012.

D) De senaste årens tendens är att den kemiska tillverkningsindustrin har flyttat till Asien, särskilt till Kina. Kina har bevittnat en dramatisk ökning av sin andel i tillverkningen av kemikalier, från 8,7 % år 2002 till 30,5 % år 2012 på grund av ökande försäljning i tillväxtmarknader. Produktionsnivån i de asiatiska ekonomierna drivs också av lägre arbetskraftskostnader, marknadstillträde, subventioner och regleringar.

E) De flesta (78,7%) arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 21,3% är kvinnor. En majoritet (74,8%) av arbetstagarna är mellan 25–54 år och 24,7% är mellan 55–64 år.

F) Regionen hade landets högsta arbetslöshet och Zachem brukade vara den största arbetsgivaren i regionen.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Polens ansökan:

1.  Europaparlamentet är överens med kommissionen om att interventionskriterierna enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 är uppfyllda och att Polen därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att det begärda beloppet är det lägsta i fondens historia.

3.  Europaparlamentet noterar att de åtgärder som stöds genom fonden är riktade till de 50 hårdast drabbade arbetstagarna. En majoritet av de arbetstagare som sagts upp av Zachem och dess underleverantörer omfattas av kompletterande åtgärder som finansieras av andra ESF-åtgärder. Parlamentet påpekar vikten av se till att dubbel finansiering undviks i samband med sådana kompletterande åtgärder.

4.  Europaparlamentet välkomnar synergierna i förvaltningen av de olika åtgärderna som finansieras av fonden, ESF och med nationella medel.

5.  Europaparlamentet konstaterar att den största andelen utgifter för individanpassade tjänster kommer att vara anställningsstöd avsett för 45 arbetstagare, vars syfte är att ge incitament till de arbetsgivare som beslutat att anställa dessa arbetstagare för en period på minst 24 månader.

6.  Europaparlamentet konstaterar att ett mindre stöd har avsatts för 5 arbetslösa personer som är över 50 år för att täcka deras socialförsäkringsavgifter. Denna åldersgrupp riskerar i högre grad långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden.

Med vänlig hälsning,

Marita Ulvskog,

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

B - 1047 Bryssel

Till ordföranden

Ärende:           Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Tre separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet den 26 februari.

         COM(2014)0725 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 981 56 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 708 arbetstagare som har sagts upp efter både nedläggningen av Duferco Belgium SA och personalnedskärningarna hos NLMK La Louvière SA, med verksamhet inom sektorn för tillverkning av basmetaller i provinsen Hainaut i Belgien.

        COM(2014)0726 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 1 094 760 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 657 arbetstagare som har sagts upp från Aleo Solar AG och dess två dotterföretag Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) och Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), som tillverkar datorer, elektronikvaror och optik i regionerna Brandenburg och Weser-Ems i Tyskland

         COM(2014)0734 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 1 591 486 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 285 arbetstagare som har sagts upp från ArcelorMittal Liège S.A., som verkar inom sektorn för tillverkning av basmetaller i regionen Liège i Belgien.

         COM(2014)0735 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 222 854 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 030 arbetstagare som har sagts upp från Caterpillar Belgium S.A, som verkar inom sektorn för maskiner och utrustning i provinsen Hainaut i Belgien.

         COM(2015)0009 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 339 928 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 257 arbetstagare som har sagts upp till följd av nedläggningen av Saint Gobains anläggning för produktion av säkerhetsglas för bilar i Auvelais i Belgien.

         COM(2015)0013 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 115 205 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 615 arbetstagare som har sagts upp från Zaklady Chemiczne Zachem, en tillverkare av kemiska produkter i Polen.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning,

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

26.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Paulo Rangel

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy