DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změněné dohody o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři jménem Evropské unie

3.3.2015 - (14993/2014 – C8‑0027/2015 – 2014/0274(NLE)) - ***

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Gabriel Mato

Postup : 2014/0274(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0038/2015
Předložené texty :
A8-0038/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změněné dohody o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři jménem Evropské unie

(14993/2014 – C8‑0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14993/2014),

–       s ohledem na návrh změněné dohody o zřízení Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (15458/2014),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0027/2015),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A8-0038/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením změněné dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) zřízená v souladu s ustanoveními článku XIV stanov Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) byla schválena na konferenci organizace FAO v roce 1949 a vstoupila v platnost v roce 1952. Změny této dohody byly schváleny v letech 1963, 1976 a 1997. Evropské společenství přistoupilo k dohodě GFCM dne 16. června 1998 na základě rozhodnutí 98/416/ES. Státy v oblasti Středozemního a Černého moře, které jsou členy EU, jsou rovněž stranami této dohody.

GFCM je regionální organizace pro řízení rybolovu, jejímž cílem je prosazovat rozvoj, zachování, racionální řízení a co nejlepší využívání živých mořských zdrojů, jakož i trvalý rozvoj akvakultury ve Středozemním a Černém moři.

Proces změny dohody GFCM byl zahájen v roce 2013 na základě přezkumu jejího fungování, který byl dokončen v roce 2011 a který dospěl k závěru, že dohoda by měla být změněna tak, aby se vyjasnily cíle a funkce organizace GFCM a posílila její účinnost.

Změněná dohoda byla projednána se smluvními stranami GFCM. Rada zmocnila Komisi, aby jménem Unie jednala o záležitostech spadajících do pravomoci Unie. Jednání vedly členské státy a Komise podle svých příslušných oblastí pravomocí v souladu s mandátem.

Smluvní strany GFCM podpořily „změněnou dohodu o zřízení Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři“ na 38. výročním zasedání GFCM ve dnech 19.–24. května 2014.

Tato změněná dohoda mění strukturu a obsah stávající dohody tak, aby byla v souladu s moderními nástroji regionální organizace pro řízení rybolovu. Hlavní změny jsou následující:

Jasnější vysvětlení účelu a základních zásad dohody GFCM: nová dohoda stanoví jasný obecný cíl biologické, sociální, ekonomické a environmentální udržitelnosti živých mořských zdrojů. Rovněž zavádí definice pojmů, které jsou nezbytné pro správný výklad dohody.

Přesnější vymezení funkcí GFCM, mezi něž patří podpora společného řízení rybolovu prostřednictvím víceletých plánů řízení, zřízení oblastí s omezením rybolovu a shromažďování a šíření údajů. V této souvislosti nová dohoda začleňuje hlavní prvky společné rybářské politiky týkající se cíle maximálního udržitelného výnosu, přístupu založeného na ekosystémech a na zásadě předběžné opatrnosti, snížení výmětů, boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

– Sankce: změna zahrnuje ustanovení týkající se stanovení opatření/sankcí pro řešení nedodržování předpisů ze strany členů/nečlenů.

Řešení sporů: vytvoření přesně vymezeného mechanismu pro urovnávání sporů pro případ, že dojde ke sporu mezi smluvními stranami.

Postoj zpravodaje

Vzhledem ke společnému zájmu na rozvoji a řádném využívání živých mořských zdrojů ve Středozemním a Černém moři a ke svému přesvědčení, že zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů v oblasti použití a ochrana mořských ekosystémů, v nichž se tyto zdroje nacházejí, hrají v kontextu modrého růstu a udržitelného rozvoje významnou úlohu, zpravodaj doporučuje, aby Parlament udělil souhlas s uzavřením této změněné dohody.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk