SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamise muudetud lepingu Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta

3.3.2015 - (14993/2014 – C8‑0027/2015 – 2014/0274(NLE)) - ***

Kalanduskomisjon
Raportöör: Gabriel Mato

Menetlus : 2014/0274(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0038/2015
Esitatud tekstid :
A8-0038/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamise muudetud lepingu Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta

(14993/2014 – C8‑0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14993/2014),

–       võttes arvesse Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamise muudetud lepingu projekti (15458/2014),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0027/2015),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–       võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A8-0038/2015),

1.  annab nõusoleku muudetud lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ja Vahemere üldisele kalanduskomisjonile.

LÜHISELGITUS

Vahemere üldise kalanduskomisjoni (edaspidi „kalanduskomisjon”) asutamise leping võeti vastu FAO põhikirja artikli XIV alusel FAO konverentsil 1949. aastal ning see jõustus 1952. aastal. Kõnealust lepingut muudeti 1963., 1976. ja 1997. aastal. Euroopa Ühendus ühines kalanduskomisjoniga otsuse 98/416/EÜ kohaselt 16. juunil 1998. Vahemere ja Musta mere ääres asuvad ELi liikmesriigid on samuti kõnealuse lepingu osalised.

Kalanduskomisjon on nn piirkondlik kalandusorganisatsioon, mille eesmärgiks on mere elusressursside arendamise, kaitsmise, otstarbeka majandamise ja parima kasutamise edendamine ning vesiviljeluse jätkusuutlik arendamine Vahemeres ja Mustas meres.

Kalanduskomisjoni lepingu muutmist alustati 2013. aastal pärast 2011. aastal valminud tulemuslikkuse analüüsi, milles järeldati, et lepingut tuleks muuta, et täpsustada kalanduskomisjoni eesmärke ja ülesandeid ning muuta see tõhusamaks.

Lepingu muutmiseks toimusid läbirääkimised kalanduskomisjoni lepinguosalistega. Nõukogu volitas komisjoni pidama liidu nimel läbirääkimisi liidu pädevusse kuuluvates küsimustes. Läbirääkimisi pidasid liikmesriigid ja komisjon vastavalt nende pädevusvaldkondadele ja volitustes kehtestatud tingimuste alusel.

Kalanduskomisjoni lepinguosalised kinnitasid Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamise muudetud lepingu 19.–24. mail 2014 toimunud kalanduskomisjoni 38. aastaistungil.

Muudetud lepingu kohaselt vaadatakse läbi senise lepingu struktuur ja sisu, et viia see kooskõlla nüüdisaegsete piirkondliku kalandusorganisatsiooni õigusaktidega. Peamised muudatused on järgmised.

Selgitatakse täpsemalt kalanduskomisjoni lepingu eesmärki: uue lepinguga seatakse selgeks üldeesmärgiks mere elusressursside bioloogiline, sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline jätkusuutlikkus. Lisaks määratletakse lepingu õigeks tõlgendamiseks vajalikud mõisted.

Määratletakse paremini kalanduskomisjoni ülesanded, mille hulka kuulub kalavarude ühise majandamise edendamine mitmeaastaste majandamiskavade abil, püügipiirangutega piirkondade loomine ning andmete kogumine ja levitamine. Sellega seoses lisatakse uude lepingusse ühise kalanduspoliitika põhielemendid, mis seostuvad maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärgiga, ökosüsteemipõhise käsituse ja ettevaatuspõhimõttega, tagasiheite vähendamisega ning ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemisega.

Sanktsioonid: muudetud leping sisaldab sätteid liikmete/mitteliikmete suhtes eeskirjade eiramise korral rakendatavate meetmete/sanktsioonide kohta.

Vaidluste lahendamine: selge vaidluste lahendamise korra kehtestamine lepinguosaliste vahel tekkivate erimeelsuste puhuks.

Raportööri seisukoht

Arvestades vastastikust huvi Vahemere ja Musta mere elusressursside arendamise ja nõuetekohase kasutamise vastu ning olles veendunud, et lepingu kohaldamispiirkonnas esinevate mere elusressursside kaitse ja säästev kasutamine koos nende elupaigaks olevate ökosüsteemide kaitsega on tähtis nn sinise majanduskasvu ja säästva arengu seisukohalt, soovitab raportöör Euroopa Parlamendil käesolev muudetud leping heaks kiita.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk