AJÁNLÁS a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló módosított megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

3.3.2015 - (14993/2014 – C8‑0027/2015 – 2014/0274(NLE)) - ***

Halászati Bizottság
Előadó: Gabriel Mato

Eljárás : 2014/0274(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0038/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0038/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló módosított megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(14993/2014 – C8‑0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (14993/2014),

–       tekintettel a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló módosított megállapodás tervezetére (15458/2014),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0027/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A8-0038/2015),

1.      egyetért a módosított megállapodás megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságnak.

RÖVID INDOKLÁS

A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) létrehozásáról szóló, a FAO alapokmánya XIV. cikkének rendelkezései szerinti megállapodást a FAO konferenciája 1949-ben hagyta jóvá, és a megállapodás 1952-ben lépett hatályba. A megállapodás módosításait 1963-ban, 1976-ban és 1997-ben hagyták jóvá. Az Európai Közösség 1998. június 16-án, a 3179/78/EGK tanácsi rendelettel csatlakozott a GFCM-hez. Az Európai Unió földközi-tengeri és fekete-tengeri tagállamai is részes felei e megállapodásnak.

A GFCM egy úgynevezett regionális halászati gazdálkodási szervezet, amelynek célja, hogy elősegítse az élő tengeri erőforrások fejlesztését, megóvását, lehető legjobb hasznosítását és a velük való ésszerű gazdálkodást, valamint előmozdítsa az akvakultúra fenntartható fejlődését a Földközi-tengeren és a Fekete- tengeren.

A GFCM megállapodás módosításának folyamata 2013-ban kezdődött meg egy 2011-ben véglegesített teljesítményértékelést követően, amely megállapította, hogy a megállapodást a GFCM céljainak és funkcióinak tisztázása, valamint hatékonyságának javítása érdekében módosítani kell.

A módosított megállapodást megtárgyalták a GFCM szerződő feleivel. A Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió nevében tárgyalásokat folytasson az Unió hatáskörébe tartozó ügyekben. A tárgyalásokat a tagállamok és a Bizottság folytatták saját hatáskörükben, a megbízatásuk feltételeinek megfelelően.

A GFCM szerződő felei a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló módosított megállapodást a GFCM 2014. május 19–24. között tartott, 38. éves ülésszakán hagyták jóvá.

A módosított megállapodás úgy dolgozza át a jelenlegi megállapodás szerkezetét és tartalmát, hogy összhangba hozza azt a regionális halászati gazdálkodási szervezetek modern eszközeivel. A bevezetett főbb változtatások az alábbiak:

- A GFCM-megállapodás céljának világosabb magyarázata: az új megállapodás egyértelmű, átfogó célkitűzése az élő tengeri erőforrások biológiai, társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatósága. A megállapodás emellett bevezeti azokat a fogalommeghatározásokat, amelyek szükségesek a megállapodás helyes értelmezéséhez.

- Pontosabb meghatározásra kerültek a GFCM funkciói, amelyek magukban foglalják a közös halászati gazdálkodás többéves gazdálkodási tervek révén történő előmozdítását, a halászati korlátozás alá tartozó területek létrehozását, valamint az adatok gyűjtését és terjesztését. Ebben az összefüggésben az új megállapodás a maximális fenntartható hozamra, az ökoszisztémára és az elővigyázatossági megközelítésre, a visszadobások csökkentésére, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre vonatkozó célkitűzések tekintetében integrálja a közös halászati politika központi elemeit.

- Szankciók: a módosítás a követelmények tagok/nem tagok általi be nem tartásának kezelésére szolgáló intézkedések/szankciók meghozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

- Viták rendezése: jól meghatározott vitarendezési mechanizmus létrehozása arra az esetre, ha vita merül fel a szerződő felek között.

Az előadó álláspontja

Tekintettel arra, hogy a Földközi-tenger és a Fekete-tenger élő tengeri erőforrásainak fejlesztése és megfelelő hasznosítása közös érdek, és azzal a meggyőződéssel, hogy az alkalmazási terület élő tengeri erőforrásainak megőrzése és fenntartható hasznosítása, illetve a tengeri ökoszisztémák védelme, amelyekben ezek az erőforrások előfordulnak, fontos szerepet játszik a kék növekedés és a fenntartható fejlődés összefüggésében, az előadó a jelen módosított megállapodás megkötésének jóváhagyását ajánlja a Parlamentnek.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk