Pranešimas - A8-0038/2015Pranešimas
A8-0038/2015

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl iš dalies pakeisto Susitarimo, įkuriančio Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisiją, priėmimo Europos Sąjungos vardu projekto

3.3.2015 - (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE)) - ***

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Gabriel Mato

Procedūra : 2014/0274(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0038/2015
Pateikti tekstai :
A8-0038/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl iš dalies pakeisto Susitarimo, įkuriančio Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisiją, priėmimo Europos Sąjungos vardu projekto

(14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14993/2014),

–       atsižvelgdamas į iš dalies pakeisto Susitarimo, įkuriančio Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisiją, projektą (15458/2014),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0027/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį ir 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A8–0038/2015),

1.      pritaria susitarimo sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisijai.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1949 m. Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) konferencija pagal FAO konstitucijos XIV straipsnio nuostatas patvirtino Susitarimą, įkuriantį Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisiją (toliau – Bendroji Viduržemio jūros žvejybos komisija, BVJŽK); jis įsigaliojo 1952 m. 1963, 1976 ir 1997 m. patvirtinti šio susitarimo pakeitimai. 1998 m. birželio 16 d. sprendimu 98/416/EB prie BVJŽK prisijungė Europos bendrija. Viduržemio ir Juodosios jūrų regionui priklausančios ES valstybės narės taip pat yra šio susitarimo šalys.

BVJŽK yra vadinamoji regioninė žuvininkystės valdymo organizacija (RŽVO), kurios tikslas – skatinti gyvųjų jūrų išteklių plėtojimą, išsaugojimą, racionalų valdymą ir optimaliausią panaudojimą, taip pat darnų Viduržemio ir Juodosios jūrų akvakultūros vystymą.

2011 m. užbaigus veiklos rezultatų peržiūrą, per kurią buvo padaryta išvada, jog siekiant patikslinti BVJŽK tikslus ir funkcijas ir padidinti jos veiksmingumą reikėtų iš dalies pakeisti susitarimą, 2013 m. buvo pradėta BVJŽK susitarimo dalinio keitimo procedūra.

BVJŽK susitariančiosios šalys vedė derybas dėl iš dalies keičiamo susitarimo. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos vardu vesti derybas klausimais, priklausančiais Sąjungos kompetencijai. Valstybės narės ir Komisija vedė derybas pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis vadovaudamosi derybiniais įgaliojimais.

2014 m. gegužės 19–24 d. įvykusioje 38-oje metinėje BVJŽK sesijoje BVJŽK susitariančiosios šalys patvirtino iš dalies pakeistą Susitarimą, įkuriantį Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisiją.

Šiame iš dalies pakeistame susitarime patikslinta dabartinio susitarimo struktūra ir turinys, siekiant jį suderinti su esamais RŽVO dokumentais. Pagrindiniai nauji pakeitimai yra šie:

aiškiau išdėstytas BVJŽK susitarimo tikslas. Naujajame susitarime nustatytas aiškus bendras tikslas – biologinis, socialinis, ekonominis ir aplinkosauginis gyvųjų jūrų išteklių tvarumas. Jame taip pat pateiktos terminų, kurie reikalingi susitarimui teisingai aiškinti, apibrėžtys;

geriau apibrėžtos BVJŽK funkcijos: skatinti bendrą žvejybos valdymą rengiant daugiamečius valdymo planus, nustatyti ribojamos žvejybos rajonus ir rinkti bei platinti duomenis. Į tai atsižvelgiant naujajame susitarime integruojami pagrindiniai bendros žuvininkystės politikos elementai, susiję su didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslu, ekosisteminiu požiūriu ir atsargumo metodu, išmetamų žuvų kiekio mažinimu ir kova su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba;

sankcijos. Pakeistame susitarime įrašytos nuostatos dėl priemonių ir (arba) sankcijų, taikytinų tais atvejais, kai narės ir (arba) subjektai, kurie nėra nariai, nesilaiko reikalavimų;

ginčų sprendimas. Nustatytas konkrečiai apibrėžtas ginčų sprendimo mechanizmas, taikomas kilus susitariančiųjų šalių ginčui.

Pranešėjo pozicija

Atsižvelgdamas į abipusį interesą plėtoti ir tinkamai naudoti gyvuosius Viduržemio ir Juodosios jūrų išteklius ir įsitikinęs, kad gyvųjų jūrų išteklių išsaugojimas ir tvarus naudojimas Susitarimo taikymo rajonuose bei jūrų ekosistemų, kuriose tie ištekliai gyvena, apsauga yra ypač svarbu mėlynajam augimui ir darniam vystymuisi, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas pritartų dabartinio iš dalies pakeisto susitarimo sudarymui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk