AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding, namens de Europese Unie, van de gewijzigde Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee

3.3.2015 - (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE)) - ***

Commissie visserij
Rapporteur: Gabriel Mato

Procedure : 2014/0274(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0038/2015
Ingediende teksten :
A8-0038/2015
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding, namens de Europese Unie, van de gewijzigde Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee

(14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (14993/2014),

–       gezien het ontwerp van gewijzigde Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (15458/2014),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0027/2015),

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A8-0038/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de overeenkomst;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee.

BEKNOPTE MOTIVERING

De Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (General Fisheries Commission for the Mediterranean – GFCM) (de "GFCM-overeenkomst"), op grond van artikel XIV van de Statuten van de FAO, werd in 1949 goedgekeurd door de FAO-conferentie en is in 1952 in werking getreden. Wijzigingen op deze overeenkomst zijn goedgekeurd in 1963, 1976 en 1997. De Europese Gemeenschap is op 16 juni 1998 toegetreden tot de GFCM-overeenkomst krachtens Besluit 98/416/EG. De EU-lidstaten rond de Middellandse Zee en de Zwarte Zee zijn ook partij bij deze overeenkomst.

De GFCM is een zogeheten regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB), die tot doel heeft de ontwikkeling, de instandhouding, het rationele beheer en het optimale gebruik van levende rijkdommen van de zee te bevorderen, alsmede de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

In 2013 werd de GFCM-overeenkomst gewijzigd naar aanleiding van een beoordeling van het functioneren ervan die in 2011 was afgerond. In deze beoordeling werd geconcludeerd dat de overeenkomst zodanig moest worden gewijzigd dat de doelstellingen en taken van de GFCM werden verduidelijkt en haar efficiëntie werd vergroot.

De gewijzigde overeenkomst kwam tot stand na onderhandelingen met de overeenkomstsluitende partijen. De Raad heeft de Commissie gemachtigd namens de Unie te onderhandelen over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Unie vallen. De onderhandelingen werden uitgevoerd door de lidstaten en de Commissie overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden conform de bepalingen van het mandaat.

De overeenkomstsluitende partijen hebben de "Gewijzigde overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee" goedgekeurd tijdens de 38e jaarvergadering van de GFCM op 19-24 mei 2014.

De gewijzigde overeenkomst herziet de structuur en inhoud van de huidige overeenkomst in die zin, dat deze in overeenstemming wordt gebracht met de hedendaagse ROVB-instrumenten. De belangrijkste ingevoerde wijzigingen zijn als volgt:

- Een duidelijkere toelichting op het doel van de GFCM-overeenkomst: De nieuwe overeenkomst stelt een duidelijk algemeen doel, namelijk de biologische, sociale, economische en ecologische duurzaamheid van de levende rijkdommen van de zee. Ook geeft ze definities van de termen die noodzakelijk zijn voor een correcte interpretatie van de overeenkomst.

- Er wordt een betere beschrijving gegeven van de taken van de GFCM, waaronder het bevorderen van het gemeenschappelijk visserijbeheer door middel van meerjarige beheerplannen, de instelling van voor de visserij beperkte gebieden, en de verzameling en verspreiding van gegevens. In dit verband integreert de nieuwe overeenkomst kernelementen van het gemeenschappelijk visserijbeleid met betrekking tot de doelstelling van de maximale duurzame opbrengst, het ecosysteem en de voorzorgsaanpak, de vermindering van de teruggooi, en de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.

- Sancties: Bepalingen voor de instelling van maatregelen/sancties bij niet-naleving door leden/niet-aangeslotenen.

- Geschillenregeling: Vaststelling van een duidelijk omschreven mechanisme voor geschillenbeslechting voor het geval er meningsverschillen tussen de overeenkomstsluitende partijen ontstaan.

Standpunt van de rapporteur

Overwegende het wederzijdse belang bij de ontwikkeling en het correcte gebruik van de levende rijkdommen van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee en ervan overtuigd dat de instandhouding en het duurzame gebruik van de levende rijkdommen van de zee in het Toepassingsgebied en de bescherming van de mariene ecosystemen waarin die rijkdommen voorkomen, een belangrijke rol spelen in het kader van blauwe groei en duurzame ontwikkeling, beveelt de rapporteur het Parlement aan zijn goedkeuring te hechten aan de sluiting van deze gewijzigde overeenkomst.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.2.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk