RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a acordului modificat de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană

3.3.2015 - (14993/2014 – C8‑0027/2015 – 2014/0274(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportor: Gabriel Mato

Procedură : 2014/0274(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0038/2015
Texte depuse :
A8-0038/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a acordului modificat de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană

(14993/2014 – C8‑0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14993/2014),

–       având în vedere proiectul de acord modificat de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană (15458/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0027/2015),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A8-0038/2015),

1.  aprobă încheierea acordului modificat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană (CGPM), în temeiul dispozițiilor articolului XIV din Actul constitutiv al FAO, a fost aprobat de Conferința FAO din 1949 și a intrat în vigoare în 1952. Modificări la acest acord au fost aprobate în 1963, 1976 și 1997. Comunitatea Europeană a aderat la CGPM la 16 iunie 1998 prin Decizia 98/416/CE. Statele membre ale UE de la Marea Mediterană și Marea Neagră sunt, de asemenea, părți la acest acord.

CGPM este o așa-numită organizație regională de gestionare a pescuitului (ORGP) al cărei scop este promovarea dezvoltării, conservării, gestionării raționale și utilizării optime a resurselor marine vii, precum și dezvoltarea durabilă a acvaculturii în Marea Mediterană și în Marea Neagră.

O modificare a acordului CGPM a fost inițiată în 2013 ca urmare a unei analize a performanței finalizată în 2011 în care s-a ajuns la concluzia că acordul ar trebui modificat pentru a clarifica obiectivele și funcțiile CGPM și pentru a consolida eficiența acesteia.

Acordul modificat a fost negociat cu părțile contractante ale CGPM. Consiliul a autorizat Comisia să negocieze în numele Uniunii Europene cu privire la aspectele care erau de competența Uniunii. Negocierile au fost purtate de statele membre și de Comisie, pe domeniile lor de competență, în conformitate cu termenii mandatului.

Părțile contractante la CGPM au semnat „Acordul modificat de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană” la cea de-a 38-a sesiune anuală a CGPM, care a avut loc între 19 și 24 mai 2014.

Acordul modificat revizuiește structura și conținutul celui anterior astfel încât să îl alinieze la instrumentele moderne ale ORGP. Principalele modificări introduse sunt următoarele:

- O explicație mai clară cu privire la obiectivele acordului CGPM: noul acord stabilește un obiectiv de ansamblu clar care vizează sustenabilitatea biologică, socială, economică și de mediu a resurselor marine vii. De asemenea, sunt introduse definiții ale termenilor necesari pentru interpretarea corectă a acordului.

- Se definesc mai bine funcțiile CGPM, care includ promovarea gestionării comune în domeniul pescuitului prin planuri de gestionare multianuale, stabilirea unor zone de pescuit cu acces restricționat și colectarea și difuzarea de date. În acest context, noul acord integrează elementele centrale ale politicii comune în domeniul pescuitului cu privire la obiectivul producției maxime durabile, abordarea bazată pe ecosistem și pe principiul precauției, reducerea capturilor aruncate înapoi în mare, combaterea pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat.

- Sancțiuni: modificarea include dispoziții pentru elaborarea de măsuri/sancțiuni pentru gestionarea neconformității membrilor/nemembrilor.

- Soluționarea litigiilor: instituirea unui mecanism bine definit de soluționare a litigiilor în cazul în care apar litigii între părțile contractante.

Poziția raportorului

Având în vedere interesul reciproc în dezvoltarea și utilizarea corespunzătoare a resurselor marine vii în Marea Mediterană și Marea Neagră și convins de faptul că conservarea și utilizarea durabilă a resurselor marine vii în zona de aplicare și protecția ecosistemelor marine în care se găsesc respectivele resurse joacă un rol important în contextul creșterii albastre și al dezvoltării durabile, raportorul recomandă ca Parlamentul să aprobe încheierea prezentului acord modificat.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk