ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmenenej dohody o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more v mene Európskej únie

3.3.2015 - (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE)) - ***

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: Gabriel Mato

Postup : 2014/0274(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0038/2015
Predkladané texty :
A8-0038/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmenenej Dohody o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more v mene Európskej únie

(14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14993/2014),

–       so zreteľom na návrh zmenenej Dohody o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (15458/2014),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0027/2015),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A8-0038/2015),

1.      udeľuje súhlas s uzatvorením zmenenej dohody;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Všeobecnej rybárskej komisii pre Stredozemné more.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (ďalej len „dohoda o GFCM“), zriadená podľa ustanovení článku XIV Ustanovujúcej listiny Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), bola schválená na konferencii FAO v roku 1949 a nadobudla platnosť v roku 1952. Zmeny tejto dohody boli schválené v roku 1963, 1976 a 1997. Európske spoločenstvo pristúpilo k dohode GFCM 16. júna 1998 prostredníctvom rozhodnutia 98/416/ES. Stredozemské a čiernomorské členské štáty EÚ sú tiež zmluvnými stranami dohody.

GFCM je tzv. regionálna organizácia pre riadenie rybárstva (RFMO), ktorej cieľom je podporovať rozvoj, ochranu, racionálne hospodárenie so živými morskými zdrojmi a ich najlepšie využívanie, ako aj udržateľný rozvoj akvakultúry v Stredozemnom a Čiernom mori.

Po preskúmaní fungovania dohody GFCM ukončenom v roku 2011, pri ktorom sa dospelo k záveru, že by sa dohoda mala zmeniť s cieľom objasniť ciele a funkcie GFCM a posilniť jej efektívnosť, sa v roku 2013 začal postup zmeny dohody GFCM.

Toto zmenené znenie dohody bolo predmetom rokovaní zmluvných strán GFCM. Rada oprávnila Komisiu rokovať v mene Únie o otázkach spadajúcich do právomoci Únie. Členské štáty a Komisia viedli rokovania podľa svojich oblastí pôsobnosti v súlade s podmienkami svojich mandátov.

Zmluvné strany GFCM potvrdili „Zmenenú dohodu o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more“ na 38. výročnom zasadnutí GFCM, ktoré sa konalo 19. až 24. mája 2014.

V zmenenej dohode sa zrevidovala štruktúra a obsah predchádzajúcej dohody s cieľom zosúladiť ju s modernými nástrojmi RFMO. Hlavnými zmenami sú:

- jednoznačnejšie objasnenie cieľa dohody GFCM: v novej dohode sa stanovuje jednoznačný celkový cieľ biologickej, sociálnej, hospodárskej a environmentálnej udržateľnosti živých morských zdrojov. Takisto sa v nej zavádzajú vymedzenia pojmov, ktoré sú potrebné na správny výklad dohody.

- presnejšie vymedzené funkcie GFCM, ku ktorým patrí podpora spoločného riadenia rybolovu prostredníctvom viacročných plánov riadenia, zriadenie oblastí obmedzeného rybolovu, ako i zber a šírenie údajov. V tejto súvislosti nová dohoda zahŕňa kľúčové prvky spoločnej rybárskej politiky, pokiaľ ide o: cieľ maximálneho udržateľného výnosu, ekosystém a prístup predbežnej opatrnosti, zníženie miery odhadzovania úlovkov a boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

- sankcie: zmena vrátane ustanovení o zavádzaní opatrení/sankcií s cieľom riešiť nedodržiavanie predpisov členmi/nečlenmi.

- urovnávanie sporov: vytvorenie presne vymedzeného mechanizmu na urovnávanie sporov pre prípad vzniku sporov medzi zmluvnými stranami.

Stanovisko spravodajcu

Vzhľadom na spoločný záujem na rozvoji a riadnom využívaní živých morských zdrojov v Stredozemnom a Čiernom mori, a v presvedčení, že zachovanie a udržateľné využívanie živých morských zdrojov v oblasti uplatňovania a ochrana morských ekosystémov, v ktorých sa tieto zdroje vyskytujú, zohráva kľúčovú úlohu v rámci modrého rastu a udržateľného rozvoja, spravodajca odporúča, aby Parlament schválil uzavretie tejto zmenenej dohody.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk