PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju v imenu Evropske unije

3.3.2015 - (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE)) - ***

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Gabriel Mato
PR_NLE-AP_Agreement

Postopek : 2014/0274(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0038/2015
Predložena besedila :
A8-0038/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju v imenu Evropske unije

(14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14993/2014),

–       ob upoštevanju osnutka spremenjenega sporazuma o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (15458/2014),

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0027/2015),

–       ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1) ter členov 99(2) in 108(7) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A8-0038/2015),

1.      odobri sklenitev sporazuma;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je Konferenca FAO v skladu z določbami člena XIV ustanovne listine FAO odobrila leta 1949, veljati pa je začel leta 1952. Spremembe tega sporazuma so bile odobrene v letih 1963, 1976 in 1997. Evropska skupnost je h GFCM pristopila 16. junija 1998 z Sklepom (ES) št. 98/416. Pogodbenice tega sporazuma so tudi sredozemske in črnomorske države članice EU.

GFCM je takoimenovana regionalna organizacija za upravljanje ribištva, katere namen je spodbujanje razvoja, ohranitve, smotrnega upravljanja in najboljšega izkoriščanja živih morskih virov ter trajnostnega razvoja akvakulture v Sredozemskem in Črnem morju.

Postopek spremembe Sporazuma GFCM se je začel leta 2013 po pregledu uspešnosti, ki se je zaključil leta 2011 s sklepno ugotovitvijo, da je Sporazum treba spremeniti tako, da se jasneje opredelijo cilji in naloge GFCM ter poveča njena učinkovitost.

O spremenjenem sporazumu so se pogajale pogodbenice GFCM. Svet je Komisijo pooblastil, da se je v imenu Unije pogajala zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti Unije. Države članice in Komisija so pogajanja izvedle glede na svoja področja pristojnosti v skladu s pooblastilom.

Pogodbenice GFCM so „spremenjeni Sporazum o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju“ odobrile na 38. letnem zasedanju GFCM, ki je potekalo med 19. in 24. majem 2014.

Spremenjeni sporazum ima v primerjavi s sedanjim spremenjeni strukturo in vsebino, da bi ga uskladili s sodobnimi instrumenti regionalnih organizacij za upravljanje ribištva. Med glavnimi uvedenimi spremembami so:

jasnejša razlaga namena Sporazuma GFCM: novi sporazum določa jasen splošni cilj, to je biološka, družbena, gospodarska in okoljska trajnost živih morskih virov. Uvaja tudi opredelitve pojmov, ki so potrebne za pravilno razlago Sporazuma.

bolje opredeljene naloge GFCM, ki vključujejo spodbujanje skupnega upravljanja ribištva z večletnimi načrti upravljanja, vzpostavitvijo zaprtih območij za ribolov ter zbiranjem in razširjanjem podatkov. V zvezi s tem novi sporazum vključuje ključne elemente skupne ribiške politike glede cilja največjega trajnostnega donosa, ekosistemskega in previdnostnega pristopa, zmanjšanja zavržkov ter boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenem ribolovu.

sankcije: spremenjeni sporazum vsebuje določbe za uvedbo ukrepov/kazni za obravnavanje kršitev s strani članic/nečlanic.

reševanje sporov: vzpostavitev natančno opredeljenega mehanizma za reševanje sporov med pogodbenicami.

Stališče poročevalca

Glede na to, da je ustrezna uporaba živih morskih virov v Sredozemskem in Črnem morju v skupnem interesu, in ker je prepričan, da imajo ohranitev in trajnostna raba živih morskih virov na področju uporabe ter varovanje morskih ekosistemov, v katerih se ti viri pojavljajo, poglavitno vlogo pri modri rasti in trajnostnem razvoju, poročevalec priporoča, da Parlament odobri sklenitev sedanjega spremenjenega sporazuma.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

24.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk