Postup : 2013/0306(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0041/2015

Predkladané texty :

A8-0041/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Vysvetlenie hlasovaní
PV 05/04/2017 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

SPRÁVA     ***I
PDF 345kWORD 319k
4.3.2015
PE 541.543v03-00 A8-0041/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu

(COM(2013)0615 – C7‑0263/2013 – 2013/0306(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Neena Gill

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu

(COM(2013)0615 – C7‑0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0615),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0263/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10 – 11. decembra 2013(1),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8‑0041/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2013/0306 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o fondoch peňažného trhu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)      Fondy peňažného trhu (FPT) poskytujú finančným inštitúciám, podnikom a vládam krátkodobú finančné prostriedky. Poskytovaním finančných prostriedkov týmto subjektom prispievajú fondy peňažného trhu k financovaniu európskeho hospodárstva. Tieto subjekty používajú svoje investície do FPT ako účinný spôsob, ako rozložiť svoje kreditné riziko a expozíciu, aby sa nemuseli spoliehať výhradne na bankové vklady.

(2)      Na strane dopytu predstavujú FPT nástroj riadenia krátkodobej peňažnej hotovosti prostriedkov, ktorým sa zabezpečuje vysoká miera likvidity, diverzifikácie, stability investovanej istiny v kombinácii s trhovým výnosom. FPT využíva ▌široká škála subjektov vrátane charít, bytových družstiev, miestnych orgánov a veľkých profesionálnych investorov, ako sú podniky a dôchodkové fondy, ktoré chcú krátkodobo investovať svoju prebytočnú peňažnú hotovosť. FPT preto predstavujú dôležitý spojovací článok medzi dopytom po krátkodobých peňažných prostriedkoch a ich ponukou.

(3)      Udalosti, ku ktorým došlo počas finančnej krízy, upriamili pozornosť na niekoľko aspektov FPT, na základe ktorých sú v čase zložitej situácie na finančných trhoch zraniteľnejšie, a preto môžu šíriť alebo prehlbovať riziká vo finančnom systéme. Keď začnú klesať ceny aktív, do ktorých sú FPT investované, najmä počas napätej situácie na trhu, FPT nemôže vždy dodržať prísľub okamžitého vyplatenia a udržať hodnotu istiny podielového listu alebo akcie, ktoré FPT emitoval pre investorov. Táto situácia, ktorá podľa Rady pre finančnú stabilitu (FSB) a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) môže byť obzvlášť závažná pre FPT s konštantnou alebo stabilnou čistou hodnotou aktív, môže viesť k veľmi početným a náhlym žiadostiam o vyplatenie, čo môže vyvolať širšie makroekonomické dôsledky.

(4)      V dôsledku veľkého objemu žiadostí o vyplatenie môžu byť FPT nútené predať niektoré zo svojich investičných aktív na upadajúcom trhu, čo môže prispieť ku kríze likvidity. Za týchto okolností môžu emitenti peňažného trhu čeliť vážnym ťažkostiam s financovaním v prípade vyčerpania trhov s komerčnými cennými papiermi a inými nástrojmi peňažného trhu. To by mohlo spôsobiť nákazu trhu krátkodobého financovania a viesť k priamym a zásadným ťažkostiam pri financovaní ▌ finančných inštitúcií, podnikov a vlád, a teda aj hospodárstva.

(5)      Správcovia aktív krytí sponzormi môžu rozhodnúť o poskytnutí ľubovoľnej podpory na udržanie likvidity a stability svojich FPT. Sponzori sú často nútení podporovať svoje sponzorované FPT, ktoré strácajú hodnotu, z dôvodu rizika poškodenia dobrého mena a obavy, že by sa panika mohla rozšíriť na iné podniky sponzorov. V závislosti od veľkosti fondu a miery tlaku na vyplatenie môže podpora sponzorov dosiahnuť rozmery, ktoré presahujú ich ihneď dostupné rezervy. Je preto dôležité stanoviť rámec jednotných pravidiel, aby sa zabránilo zlyhaniu sponzora a riziku nákazy ostatných subjektov, ktoré sponzorujú FPT.

(6)      Na účely zachovania integrity a stability vnútorného trhu ▌je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa fungovania FPT, najmä zloženia portfólia FPT. Tým sa FPT majú stať odolnejšími a majú sa obmedziť sa kanály nákazy. V Únii sa musia stanoviť jednotné pravidlá, aby sa zabezpečilo, že FPT budú schopné splniť žiadosti o vyplatenie investorov, najmä počas napätých situácií na trhu. Jednotné pravidlá týkajúce sa portfólia fondov peňažného trhu sú potrebné aj na to, aby sa zabezpečilo, že FPT budú schopné čeliť veľmi početným a náhlym žiadostiam o vyplatenie veľkej skupiny investorov.

(7)      Jednotné pravidlá o FPT sú potrebné aj na zabezpečenie bezproblémového fungovania trhu krátkodobého financovania pre finančné inštitúcie, podnikových emitentov krátkodobých dlhopisov a vlád. Musí sa nimi zabezpečiť aj rovnaké zaobchádzanie s investormi do FPT a zabrániť ▌tomu, aby tí, ktorí odpredávajú neskoro, boli znevýhodnení v prípade dočasného pozastavenia vyplácania alebo likvidácie.

(8)      Je potrebné zabezpečiť zosúladenie prudenciálnych požiadaviek týkajúcich sa FPT stanovením jasných pravidiel, ktorými sa FPT a ich správcom v celej Únii priamo ukladajú povinnosti. Posilnila by sa tak stabilita FPT ako zdroja krátkodobého financovania pre vládny a podnikový sektor v celej Únii. Zároveň by sa zabezpečilo, že FPT zostanú aj naďalej spoľahlivým nástrojom na uspokojovanie potrieb priemyslu Únie v oblasti riadenia peňažnej hotovosti.

(9)      Usmernenia pre FPT, ktoré prijal Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) na vytvorenie minimálnych rovnakých podmienok pre FPT v Únii, uplatňovalo rok po nadobudnutí ich účinnosti iba 12 členských štátov, čím sa preukazuje pretrvávanie rôznorodých vnútroštátnych predpisov. Rozdielnymi vnútroštátnymi prístupmi sa nerieši zraniteľnosť peňažných trhov Únie a zmierňovanie rizík nákazy, čím sa ohrozuje fungovanie a stabilita vnútorného trhu, čo sa prejavilo počas finančnej krízy. Tieto spoločné pravidlá o FPT by preto mali poskytovať vysokú úroveň ochrany investorov a mali by zabrániť prípadným rizikám nákazy vyplývajúcim z možných hromadných výberov vkladov z FPT, prípadne zmierňovať tieto riziká.

(10)    V prípade neexistencie nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá pre FPT, by sa na vnútroštátnej úrovni aj naďalej mohli prijímať odlišné opatrenia, ktoré by naďalej viedli k značnému narúšaniu hospodárskej súťaže vyplývajúcemu z významných rozdielov v základných normách na ochranu investícií. Odlišné požiadavky na zloženie portfólia, oprávnené aktíva, ich splatnosť, likviditu a diverzifikáciu, ako aj kreditnú kvalitu emitentov nástrojov peňažného trhu vedú k rôznym úrovniam ochrany investorov z dôvodu odlišnej miery rizika spojeného s investičným návrhom súvisiacim s fondom peňažného trhu. Preto je nevyhnutné prijať jednotný súbor pravidiel s cieľom zabrániť nákaze trhu krátkodobého financovania a sponzorov FPT, ktorá by do veľkej miery ohrozila stabilitu finančného trhu Únie. S cieľom zmierniť systémové riziko by mali FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia fungovať v Únii iba ako FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúce do verejného dlhu EÚ alebo ako retailové FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív alebo ako FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou. Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky odkazy na FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív uvedené v tomto nariadení by sa mali považovať za odkazy na FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúce do verejného dlhu, retailové FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív a FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou. Existujúce FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív by mali mať možnosť rozhodnúť sa fungovať ako FPT s variabilnou čistou hodnotou aktív.

(11)    Nové pravidlá o FPT sú úzko spojené so smernicou 2009/65/ES(4) a smernicou 2011/61/EÚ(5), keďže tvoria právny rámec upravujúci zriaďovanie, správu a uvádzanie FPT na trh v Únii.

(12)    Podniky kolektívneho investovania v Únii môžu pôsobiť ako podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), ktoré spravujú správcovia PKIPCP alebo investičné spoločnosti, ktoré majú povolenie na základe smernice 2009/65/ES, alebo ako alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré spravujú správcovia alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF), ktorí majú povolenie alebo sú registrovaní na základe smernice 2011/61/EÚ. Novými pravidlami o FPT sa dopĺňajú ustanovenia uvedených smerníc. Nové pravidlá o FPT by sa teda mali uplatňovať spolu s pravidlami stanovenými v smerniciach 2009/65/ES a 2011/61/EÚ. Súčasne by sa niektoré pravidlá týkajúce sa investičných politík PKIPCP stanovených v kapitole VII smernice 2009/65/ES mali výslovne prestať uplatňovať a v týchto nových jednotných ustanoveniach o FPT by sa mali stanoviť špecifické pravidlá pre produkty.

(13)    Na podniky kolektívneho investovania, ktorých charakteristické vlastnosti zodpovedajú charakteristickým vlastnostiam FPT, by sa mali uplatňovať harmonizované pravidlá. Pre PKIPCP a AIF, ktoré investujú do krátkodobých aktív, napríklad nástrojov peňažného trhu alebo vkladov, alebo ktoré uzatvárajú zmluvy o obrátených repo transakciách alebo určité zmluvy o derivátoch s jediným účelom hedžingu rizík spojených s inými investíciami fondu, a ktorých cieľom je poskytnúť návratnosť v súlade so sadzbami peňažného trhu alebo zachovať hodnotu investície, by malo byť dodržiavanie nových pravidiel týkajúcich sa FPT povinné.

(14)    Špecifickosť FPT vyplýva z kombinácie aktív, do ktorých investujú, a cieľov, na ktoré sa zameriavajú. Cieľ poskytnutia návratnosti v súlade so sadzbami peňažného trhu a cieľ zachovania hodnoty investície sa navzájom nevylučujú. FPT môže sledovať buď jeden z týchto cieľov alebo obidva ciele spoločne.

(15)    Cieľ poskytnutia návratnosti v súlade so sadzbami peňažného trhu by sa mal chápať v širšom význame. Predpokladaná návratnosť sa nemusí úplne zhodovať so sadzbou EONIA, Libor, Euribor alebo inou príslušnou sadzbou peňažného trhu. Cieľ prekonať sadzbu peňažného trhu na základe mierneho rozpätia by sa nemal považovať za vyčleňovanie PKIPCP alebo AIF mimo rozsahu pôsobnosti nových jednotných pravidiel.

(16)    Cieľ zachovania hodnoty investície by sa nemal chápať ako kapitálová záruka prisľúbená fondom. Mal by sa chápať ako cieľ, ktorý sa PKIPCP alebo AIF snažia dosiahnuť. Pokles hodnoty investícií by nemal znamenať, že podnik kolektívneho investovania zmenil cieľ zachovania hodnoty investície.

(17)    Je dôležité, aby PKIPCP a AIF, ktoré majú charakteristické vlastnosti FPT, boli identifikované ako FPT, a aby sa ich schopnosť priebežne dodržiavať nové jednotné pravidlá týkajúce sa FPT explicitne overovala. Príslušné orgány by na tento účel mali udeliť FPT povolenie. Pre PKIPCP by povolenie ako FPT malo byť súčasťou povolenia ako PKIPCP v súlade s harmonizovaným postupom stanoveným v smernici 2009/65/ES. V prípade AIF, na ktoré sa nevzťahuje harmonizovaný postup udeľovania povolení a dohľadu podľa smernice 2011/61/EÚ, je potrebné stanoviť spoločné základné pravidlá udeľovania povolení, ktoré odzrkadľujú platné harmonizované pravidlá týkajúce sa PKIPCP. Týmito postupmi by sa malo zabezpečiť, aby AIF, ktorému bolo udelené povolenie ako FPT, mal správcu alternatívneho investičného fondu (správca AIF), ktorému bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

(18)    S cieľom zabezpečiť, aby sa na všetky podniky kolektívneho investovania, ktoré majú charakteristické vlastnosti FPT, vzťahovali nové spoločné pravidlá o FPT, je potrebné zakázať používanie označenia „FPT“ alebo akéhokoľvek iného pojmu, ktorý naznačuje, že podniky kolektívneho investovania majú charakteristické vlastnosti FPT, pokiaľ nie sú dodržané ustanovenia tohto nariadenia. S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel týkajúcich sa FPT by príslušné orgány mali monitorovať trhové postupy podnikov kolektívneho investovania založených alebo uvádzaných na trh v rámci ich jurisdikcie, aby sa overilo, či nezneužívajú označenie FPT alebo nenaznačujú, že ide o FPT bez toho, aby bol dodržaný súlad s novým regulačným rámcom.

(19)    Nové pravidlá vzťahujúce sa na FPT by mali vychádzať z existujúceho regulačného rámca stanoveného na základe smernice 2009/65/ES a smernice 2011/61/EÚ, ako aj aktov prijatých na ich vykonávanie. Preto by sa okrem pravidiel o produktoch stanovených v existujúcich právnych predpisoch Únie mali uplatňovať aj pravidlá o produktoch týkajúce sa FPT, pokiaľ sa výslovne neprestali uplatňovať. Okrem toho by sa na FPT mali uplatňovať pravidlá týkajúce sa správy a uvádzania na trh stanovené v existujúcom rámci so zreteľom na skutočnosť, či ide o PKIPCP alebo AIF. Takisto pravidlá týkajúce sa cezhraničného poskytovania služieb a slobody usadenia, ktoré sú stanovené v smerniciach 2009/65/ES a 2011/61/EÚ, by sa mali uplatňovať zodpovedajúcim spôsobom na cezhraničné činnosti FPT.

(20)    Vzhľadom na to, že PKIPCP a AIF môžu mať odlišné právne formy, ktoré im nemusia nevyhnutne poskytnúť právnu subjektivitu, ustanovenia, podľa ktorých sú FPT povinné prijať opatrenia, by sa mali chápať ako odkaz na správcu FPT v prípadoch, keď bol FPT založený ako PKIPCP alebo AIF, ktorý nie je oprávnený konať vo vlastnom mene, pretože ako taký nemá právnu subjektivitu.

(21)    Pravidlá týkajúce sa portfólia FPT by mali vyžadovať jasnú identifikáciu kategórií aktív, ktoré by mali byť oprávnené na investície zo strany FPT, a podmienok, za ktorých sú oprávnené. Na zabezpečenie integrity FPT je takisto potrebné zakázať, aby sa FPT zapájali do určitých finančných transakcií, ktoré by mohli ohroziť ich investičnú stratégiu a ciele.

(22)    Nástroje peňažného trhu sú prevoditeľné nástroje, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, ako napríklad štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky miestnych orgánov, vkladové certifikáty, komerčné cenné papiere, vysoko kvalitné a likvidné cenné papiere kryté aktívami, bankové akcepty alebo strednodobé či krátkodobé obligácie. Na investovanie zo strany FPT by mali byť oprávnené len vtedy, ak dodržiavajú limity splatnosti alebo v prípade, že cenné papiere kryté aktívami sú akceptovateľné ako vysoko kvalitné aktíva podľa pravidiel týkajúcich sa likvidity uvedených v časti šesť nariadenia (EÚ) č. 575/20 a ak ich FPT považuje za nástroje s vysokou kreditnou kvalitou.

(23)    Krátkodobé obchodovateľné cenné papiere podložené aktívami by sa mali považovať za oprávnené nástroje peňažného trhu, pokiaľ spĺňajú dodatočné požiadavky. Vzhľadom na to, že počas krízy boli niektoré sekuritizácie obzvlášť nestabilné, je potrebné zaviesť limity splatnosti a kritériá kvality pre podkladové aktíva, ako aj zabezpečiť, aby bola skupina expozícií dostatočne diverzifikovaná. Nie všetky kategórie podkladových aktív sa však ukázali ako nestabilné vrátane predovšetkým tých sekuritizácií, kde boli podkladové aktíva spojené s podporou pracovného kapitálu výrobcov a predajom tovaru a služieb reálnej ekonomiky. Tieto sekuritizácie vykázali dobré výsledky a mali by byť považované za oprávnené nástroje peňažného trhu, ak sú oprávnené ako vysoko kvalitné likvidné aktíva podľa pravidiel týkajúcich sa likvidity uvedených v časti šesť nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a spresnených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č ... (6). Toto by malo platiť v prípade kvalifikovaných vysoko kvalitných a likvidných cenných papierov krytých aktívami zahŕňajúcich jednu z podkategórií sekuritizovaných podkladových aktív uvedených v článku 13 ods. 2 písm. g) bode iii) a iv) v článku 13 ods. 2) písm. g) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. ..., konkrétne v prípade pôžičiek na motorové vozidlá a lízing pre dlžníkov alebo nájomcov, ktorí sú usadení alebo majú pobyt v niektorom členskom štáte, a komerčných úverov, prenájmov alebo úverových nástrojov pre podniky so sídlom v členskom štáte na financovanie kapitálových výdavkov alebo podnikateľských činností, okrem nákupu alebo výstavby nehnuteľností určených na podnikanie. Odkaz na určité podkategórie sekuritizovaných podkladových aktív uvedených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. ... je dôležitý, aby sa zabezpečilo jednotné vymedzenie pojmu oprávnených podkladových sekuritizovaných aktív na účely nariadení o likvidite pre úverové inštitúcie a na účely tohto nariadenia, čo je zase dôležité pre likviditu takýchto nástrojov, aby bolo možné vyhnúť sa prekážkam hroziacim sekuritizáciám reálnej ekonomiky.

(23a)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o špecifikáciu kritérií na určenie jednoduchej, transparentnej a štandardizovanej sekuritizácie. Komisia by pri tom mala zabezpečiť súlad s delegovanými aktmi prijatými podľa článku 460 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 135 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) a mala by zohľadniť špecifické vlastnosti sekuritizácií, ktorých splatnosť v čase emisie bola menej ako 397 dní. Na Komisiu by sa tiež mala delegovať právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o kritériá určenia dlhopisov vysokej kreditnej kvality a komerčných cenných papierov krytých likvidnými aktívami. Komisia by mala zabezpečiť súlad s príslušnými pracovnými oblasťami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), ako aj podporu práce v týchto oblastiach.

(24)    FPT by mal mať možnosť investovať do vkladov v takom rozsahu, aby mohol kedykoľvek vybrať peňažné prostriedky. Účinná možnosť výberu by bola ohrozená, keby sankcie súvisiace s predčasným výberom boli také vysoké, že by prekročili úrok vzniknutý pred výberom. Z tohto dôvodu by mal FPT dbať na to, aby nevykonával vklady do úverovej inštitúcie, ktorá ukladá sankcie vyššie, ako sú priemerné sankcie, alebo aby nevykonával veľmi dlhodobé vklady, ak to môže viesť k príliš vysokým pokutám.

(25)    Finančné deriváty, ktoré môže FPT investovať, by mali slúžiť iba na účel zabezpečenia úrokovej sadzby a menového rizika, pričom ich podkladovým finančným nástrojom by mali byť iba úrokové sadzby, výmenné kurzy alebo indexy predstavujúce tieto kategórie. Využívanie derivátov na iný účel alebo derivátov na základe iných podkladových aktív by malo byť zakázané. Deriváty by sa mali využívať len ako doplnok k stratégii fondu, nie ako hlavný nástroj na dosiahnutie cieľov fondu. Ak FPT investuje do aktív denominovaných v inej mene, než je mena fondu, očakáva sa, že správca FPT bude hedžovať celú expozíciu voči devízovému riziku, a to aj prostredníctvom derivátov. FPT by mali byť oprávnené investovať do finančných derivátových nástrojov, ak sa s týmto nástrojom obchoduje na regulovaných trhoch uvedených v článku 50 ods. 1 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/65/ES, alebo ak sa s ním obchoduje na mimoburzovom trhu, alebo na organizovanom mieste uvedenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi.

(26)    FPT by mohli používať zmluvy o obrátených repo transakciách ako prostriedok na investovanie prebytočnej peňažnej hotovosti na veľmi krátky čas za predpokladu, že táto pozícia bude plne zabezpečená. Na ochranu záujmov investorov je potrebné zabezpečiť, aby mal kolaterál stanovený v rámci zmlúv o obrátených repo transakciách vysokú kvalitu. Žiadne iné techniky účinnej správy portfólia vrátane požičiavania a vypožičiavania cenných papierov by FPT nemal používať, pretože je pravdepodobné, že ovplyvnia dosiahnutie investičných cieľov FPT.

(27)    S cieľom obmedziť riskovanie zo strany FPT je potrebné zmierniť riziko protistrany tak, že sa na portfólio FPT budú vzťahovať jasné požiadavky na diverzifikáciu. Na tento účel je takisto potrebné, aby sa zmluvy o obrátených repo transakciách plne zabezpečili a aby v záujme obmedzenia operačného rizika nemohla jedna protistrana zmluvy o obrátených repo transakciách predstavovať viac ako 20 % aktív FPT. Na všetky mimoburzové (OTC) deriváty by sa malo vzťahovať nariadenie (EÚ) č. 648/2012(7).

(28)    Z dôvodu obozretnosti a s cieľom predísť vykonávaniu značného vplyvu na správu emitenta zo strany FPT je potrebné zabrániť nadmernej koncentrácii FPT v investíciách emitovaných tým istým emitentom.

(29)    FPT by mal byť zodpovedný za investovanie do vysoko kvalitných oprávnených aktív. FPT by mal preto mať obozretný postup ratingového hodnotenia s cieľom stanoviť kreditnú kvalitu nástrojov peňažného trhu, do ktorých má v úmysle investovať. Podľa právnych predpisov Únie, ktorými sa obmedzuje nadmerné spoliehanie sa na úverové ratingy, je dôležité, aby FPT pri posudzovaní oprávnených aktív predchádzali nadmernému spoliehaniu sa na ratingy, ktoré vydávajú ratingové agentúry. ▌

(29a)  Vzhľadom na prácu medzinárodných orgánov, akými sú IOSCO a FSB, ako aj na európske právne predpisy, napríklad nariadenie č. 462/2013 a smernica 2013/14/EÚ o znížení nadmerného spoliehania sa investorov na úverové ratingy, nie je vhodné výslovne zakázať, aby si akýkoľvek produkt, vrátane FPT, vyžiadal alebo financoval externé úverové ratingy.

(30)    S cieľom zabrániť tomu, aby správcovia FPT používali odlišné hodnotiace kritériá na vyhodnotenie kreditnej kvality nástroja peňažného trhu a pripisovali tak tomu istému nástroju odlišné rizikové vlastnosti, je dôležité, aby správcovia zaviedli postup interného hodnotenia založený na obozretných, systematických a priebežných metódach priraďovania. Príkladom hodnotiacich kritérií sú kvantitatívne opatrenia týkajúce sa emitenta nástroja, ako sú finančné ukazovatele, dynamika súvahy či pravidlá týkajúce sa ziskovosti, ktoré sa hodnotia a porovnávajú s opatreniami rovnocenných partnerov a skupín z tohto odvetvia, kvalitatívne opatrenia týkajúce sa emitenta nástroja, ako sú účinnosť riadenia, podniková stratégia, ktoré sa analyzujú s cieľom určiť, či celková stratégia emitenta nezhorší jeho budúcu kreditnú kvalitu. Najvyššie interné hodnotenia by mali odrážať skutočnosť, že úverová bonita emitenta nástrojov sa po celý čas drží na najvyššej možnej úrovni.

(31)    Správca by mal v záujme vypracovania transparentného a uceleného postupu ratingového hodnotenia zaznamenať postupy používané pri ratingovom hodnotení. Tým by sa malo zabezpečiť, aby sa tieto postupy riadili jasným súborom pravidiel, ktoré možno monitorovať, a aby sa použité metodiky na požiadanie oznamovali zainteresovaným stranám, ako aj príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

(32)    V záujme zníženia rizika portfólia FPT je dôležité stanoviť limity splatnosti a určiť maximálnu prípustnú váženú priemernú splatnosť a váženú priemernú životnosť.

(33)    Vážená priemerná splatnosť sa používa na meranie citlivosti FPT na meniace sa úrokové sadzby na peňažnom trhu. Pri určovaní váženej priemernej splatnosti by mali správcovia zohľadniť vplyv finančných derivátov, vkladov a zmlúv o obrátených repo transakciách a zohľadniť ich vplyv na úrokové riziko FPT. Keď FPT vstupuje do swapovej transakcie, aby získal expozíciu voči nástroju s pevnou sadzbou namiesto pohyblivej úrokovej sadzby, malo by sa to pri určovaní váženej priemernej splatnosti vziať do úvahy.

(34)    Vážená priemerná životnosť sa používa na meranie kreditného rizika, pretože čím dlhšie sa odkladá splatenie istiny, tým väčšie je kreditné riziko. Vážená priemerná životnosť sa používa aj na obmedzenie rizika likvidity. Na rozdiel od výpočtu váženej priemernej splatnosti neumožňuje výpočet váženej priemernej životnosti cenných papierov s pohyblivou úrokovou sadzbou a štruktúrovaných finančných nástrojov použitie časového obdobia zostávajúceho do ďalšieho nastavenia úrokovej sadzby a namiesto toho používa len stanovenú konečnú splatnosť finančného nástroja. Obdobie splatnosti používané na výpočet váženej priemernej životnosti sa zakladá na zostatkovej splatnosti do zmluvne dohodnutého splatenia, keďže je to jediný dátum, keď si správcovská spoločnosť môže byť istá, že dôjde k vyplateniu nástroja. Vlastnosti nástroja, napríklad možnosť vyplatenia ku konkrétnym dátumom, tzv. predajné opcie, nemožno zohľadniť pri výpočte váženej priemernej životnosti.

(35)    S cieľom posilniť schopnosť FPT uspokojiť žiadosti o vyplatenie a zabrániť tomu, aby boli aktíva FPT predané s výraznou zľavou, by FPT mali priebežne držať minimálnu výšku likvidných aktív splatných do jedného dňa alebo do jedného týždňa. Na výpočet podielu aktív splatných do jedného dňa a splatných do jedného týždňa by sa mal stanoviť dátum zmluvne dohodnutého splatenia aktív. Môže sa zohľadniť aj možnosť správcu vypovedať zmluvu v krátkodobom horizonte. Ak možno napríklad vypovedať zmluvu o obrátených repo transakciách s oznámením jeden deň vopred, mala by sa považovať za aktívum so splatnosťou do jedného dňa. Ak má správca možnosť vybrať peňažné prostriedky z vkladového účtu s oznámením jeden deň vopred, môžu sa považovať za aktívum so splatnosťou do jedného dňa. Štátne cenné papiere môžu byť zahrnuté ako aktíva splatné do jedného dňa, pokiaľ správca FPT určí, že štátne cenné papiere majú vysokú kreditnú kvalitu.

(36)    Vzhľadom na to, že FPT môžu investovať do aktív s rôznym rozpätím splatnosti, investori by mali byť schopní rozlišovať medzi rôznymi kategóriami FPT. FPT by sa preto mali klasifikovať ako krátkodobé FPT alebo ako štandardné FPT. Cieľom krátkodobých FPT je ponúkať výnosy porovnateľné so sadzbami peňažného trhu a zároveň zabezpečiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti pre investorov. V prípade váženej priemernej splatnosti a váženej priemernej životnosti sa riziko trvania a kreditné riziko krátkodobých FPT udržiavajú na nízkych úrovniach.

(37)    Cieľom štandardných FPT je zabezpečiť mierne vyššiu návratnosť, ako je návratnosť na peňažnom trhu, preto investujú do aktív s predĺženou splatnosťou. Okrem toho, na dosiahnutie tejto vyššej výkonnosti by táto kategória FPT mala mať možnosť využívať rozšírené obmedzenia rizika portfólia, ako je vážená priemerná splatnosť a vážená priemerná životnosť.

(38)    V súlade s pravidlami stanovenými v článku 84 smernice 2009/65/ES majú správcovia PKIPCP FPT možnosť dočasne pozastaviť vyplácanie vo výnimočných prípadoch, keď si to vyžadujú okolnosti. V súlade s pravidlami stanovenými v článku 16 smernice 2011/61/EÚ a článku 47 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013(8) môžu správcovia FPT ako AIF využívať osobitné mechanizmy s cieľom pokryť nepredvídanú nelikviditu aktív fondu.

(39)    Aby sa predišlo tomu, že riadenie rizík FPT bude skreslené krátkodobými rozhodnutiami ovplyvnenými prípadným ratingom FPT, externý úverový rating – pokiaľ si ho správca FPT vyžiada – by mal podliehať nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach, a byť vykonaný v súlade s týmto nariadením. ▌Na zabezpečenie primeraného riadenia likvidity je potrebné, aby FPT zaviedli primerané opatrenia a postupy s cieľom poznať svojich investorov. Opatrenia, ktoré musí správca zaviesť, by mali prispieť k pochopeniu investorskej základne FPT tak, aby bolo možné predvídať vyplácanie vo väčších množstvách. S cieľom predísť tomu, aby FPT museli čeliť náhlym masovým žiadostiam o vyplatenie, by sa osobitná pozornosť mala venovať veľkým investorom, ktorí tvoria podstatnú časť aktív FPT, ako v prípade jedného investora predstavujúceho viac ako podiel aktív so splatnosťou do jedného dňa. V takomto prípade by mal FPT zvýšiť svoj podiel aktív so splatnosťou do jedného dňa na úroveň podielu uvedeného investora. Správca by sa mal podľa možnosti zamerať na totožnosť investorov, dokonca aj keď sú zastúpení zverenými účtami, portálmi alebo iným nepriamym kupujúcim.

(40)    FPT by v rámci obozretného riadenia rizík mali aspoň raz za štvrť roka vykonávať stresové testovanie. Očakáva sa, že správcovia FPT budú konať v záujme posilnenia odolnosti FPT v prípade, že stresové testovanie vykáže nedostatky.

(41)    S cieľom zohľadniť skutočnú hodnotu aktív by využívanie oceňovania trhovou cenou malo byť uprednostňovanou metódou oceňovania aktív FPT. Správca by nemal mať možnosť využívať metódu oceňovania na základe modelu v prípade, že oceňovanie trhovou cenou poskytuje spoľahlivé údaje o hodnote aktív, keďže metóda oceňovania na základe modelu má sklon poskytovať menej presné ocenenie. Očakáva sa, že aktíva, ako sú všeobecne štátne pokladničné poukážky, pokladničné poukážky miestnych orgánov a strednodobé či krátkodobé obligácie, budú mať spoľahlivé ocenenie trhovou cenou. Pri oceňovaní komerčných cenných papierov alebo vkladových certifikátov by mal správca overiť, či sekundárny trh poskytuje presné stanovenie cien. Cena odkúpenia, ktorú ponúka emitent, by sa takisto mala považovať za dobrý odhad hodnoty komerčných cenných papierov. Správca by mal odhadnúť hodnotu, napríklad pomocou údajov o trhu, ako sú výnosy z porovnateľných emisií a od porovnateľných emitentov alebo pomocou medzinárodne uznávanej účtovnej metódy amortizovanej ceny, ako je uvedené v uznávaných medzinárodných účtovných štandardoch.

(42)    Cieľom FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív je zachovať kapitál investície a zároveň zabezpečiť vysokú mieru likvidity. Väčšina FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív má pri prerozdeľovaní príjmov investorom čistú hodnotu aktív na podielový list alebo akciu, napríklad 1 EUR, USD alebo GBP. Ostatné hromadia príjmy v čistej hodnote aktív fondu pri zachovaní skutočnej hodnoty aktív na konštantnej hodnote.

(43)    V snahe zohľadniť špecifiká FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív je potrebné, aby mohli FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív používať na stanovenie konštantnej čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu aj účtovnú metódu amortizovanej ceny. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, na účely zabezpečenia priebežného monitorovania rozdielu medzi konštantnou čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu a čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu by FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív mali počítať hodnotu svojich aktív aj na základe metódy oceňovania trhovou cenou alebo oceňovania na základe modelu.

(44)    Keďže FPT by mal uverejniť čistú hodnotu aktív, ktorá odráža všetky zmeny hodnoty jeho aktív, uverejnená čistá hodnota aktív by sa mala zaokrúhliť maximálne na najbližší bázický bod alebo jeho ekvivalent. Ak sa teda čistá hodnota aktív uverejňuje v konkrétnej mene, napríklad 1 EUR, k prírastkovej zmene hodnoty by malo dochádzať pri každých 0,0001 EUR. V prípade čistej hodnoty aktív vo výške 100 EUR by k prírastkovej zmene hodnoty malo dochádzať pri každých 0,01 EUR. Iba v prípade, že FPT je FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív, môže uverejniť cenu, ktorá celkom nezodpovedá zmenám hodnoty jeho aktív. V takomto prípade možno čistú hodnotu aktív zaokrúhliť na najbližší cent pre čistú hodnotu aktív pri sume 1 EUR (pri každej zmene na úrovni 0,01 EUR).

(44a)  Investori by predtým, ako investujú do FPT, mali byť jasne informovaní o tom, či ide o krátkodobý alebo štandardný. S cieľom predísť mylným očakávaniam investorov by sa v marketingovom dokumente malo takisto jasne uviesť, že FPT nie sú zaručeným investičným nástrojom.

(45)    Aby bolo možné zmierniť potenciálne vyplácanie klientov v čase napätej situácie na trhu, všetky FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúce do verejného dlhu, retailové FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív a FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou by mali mať zavedené ustanovenia týkajúce sa poplatkov za výber likvidity a obmedzení vyplácania s cieľom zamedziť značnému vyplácaniu v čase napätej situácie na trhu a zabrániť tomu, aby boli ostatní investori nespravodlivo vystavení takýmto podmienkam na trhu. Poplatok za výber likvidity by mal zodpovedať skutočným nákladom na likvidáciu aktív s cieľom vyplatiť klientov počas obdobia napätej situácie na trhu a nemal by byť sankčným poplatkom na vyrovnanie strát ostatných investorov z dôvodu vyplatenia.

(46)     FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúce do verejného dlhu a retailové FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív by mali prestať fungovať ako FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív, ak do 30 dní po zavedení poplatkov za výber likvidity a obmedzení vyplácania nemôžu splniť požiadavku na minimálne množstvo aktív s týždennou likviditou. V takomto prípade by sa príslušný FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúci do verejného dlhu alebo retailový FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív mal automaticky zmeniť na fond s premenlivou čistou hodnotu aktív alebo zlikvidovať.

(46a)  FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou by sa mali povoľovať len na obdobie piatich rokov. Komisia by mala preskúmať vhodnosť FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou štyri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Pri preskúmaní by sa mal zvážiť vplyv a vykonávanie ustanovení týkajúcich sa FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou vrátane častosti využívania ochranných mechanizmov uvedených v tomto nariadení. Pri preskúmaní by sa malo takisto zohľadniť riziko pre finančnú stabilitu finančného systému Únie a náklady pre hospodárstvo, a to vrátane podnikov, sektora FPT a všeobecnejšie finančného sektora. Zároveň by sa pri preskúmaní mala preskúmať možnosť povoľovania FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou na obdobie dlhšie ako päť rokov alebo na dobu neurčitú a ak sa takáto možnosť zavedie, malo by sa preskúmať, či režim stanovený pre FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou nie je potrebné zmeniť.

(47)    Externá podpora poskytovaná FPT ▌s cieľom zachovať likviditu alebo stabilitu ▌, alebo ktorá má de facto takéto účinky, zvyšuje riziko nákazy medzi sektorom FPT a zvyšným finančným sektorom. Tretie strany poskytujúce túto podporu o to majú záujem buď preto, že majú hospodársky záujem v správcovskej spoločnosti spravujúcej FPT, alebo preto, že chcú zabrániť poškodeniu svojho dobrého mena v prípade, že by sa ich meno spájalo so zlyhaním FPT. Keďže sa však tieto tretie strany výslovne nezaviazali poskytovať alebo zaručiť podporu, nie je isté, či bude takáto podpora FPT v prípade potreby poskytnutá. Za týchto okolností môžu diskrečné opatrenia podpory sponzora prispievať k neistote účastníkov trhu v súvislosti s tým, kto bude znášať prípadné straty FPT. Táto neistota pravdepodobne vedie k ešte väčšej zraniteľnosti FPT voči hromadnému výberu vkladov investormi počas období finančnej nestability, keď dochádza k väčším finančným rizikám a obavám týkajúcim sa dobrého stavu sponzorov a ich schopnosti poskytovať podporu pridruženým FPT. Z týchto dôvodov by ▌sa externá podpora FPT mala zakázať.

(48)    Investori by predtým, ako investujú do FPT, mali byť jasne informovaní o tom, či ide o krátkodobý alebo štandardný FPT ▌. S cieľom predísť mylným očakávaniam investorov sa v marketingovom dokumente takisto musí jasne uviesť, že FPT nie sú zaručeným investičným nástrojom. ▌

(48a)  Investori by takisto mali byť informovaní o zdrojoch získania informácií o investičnom portfóliu a o úrovni likvidity FPT.

(50)    Príslušný orgán pre FPT by mal overiť, či je FPT schopný priebežne dodržiavať toto nariadenie. Keďže príslušné orgány už disponujú rozsiahlymi právomocami podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ, je nevyhnutné, aby sa tieto právomoci rozšírili a aby sa mohli uplatňovať s odkazom na nové spoločné pravidlá týkajúce sa FPT. Príslušné orgány pre PKIPCP alebo AIF by mali takisto overiť dodržiavanie pravidiel všetkými podnikmi kolektívneho investovania, ktoré majú vlastnosti FPT a ktoré existujú v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(50a)  Komisia by tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia mala analyzovať skúsenosti získané pri uplatňovaní tohto nariadenia a vplyvy na rôzne hospodárske aspekty súvisiace s FPT. Dlhové nástroje, ktoré emitovali alebo sa za ne zaručili členské štáty, predstavujú osobitnú kategóriu investícií, ktorá sa vyznačuje špecifickými kreditnými a likvidnými charakteristikami. Štátne dlhové nástroje navyše zohrávajú významnú úlohu pri financovaní členských štátov. Komisia by mala posúdiť vývoj trhu so štátnymi dlhovými nástrojmi, ktoré emitovali alebo sa za ne zaručili členské štáty, ako aj možnosť vytvoriť osobitný rámec pre FPT, ktorý zameriava ich investičnú politiku na tento typ dlhových nástrojov.

(51)    Komisia by mala prijať delegované akty v oblasti postupu interného hodnotenia podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

(52)    Komisia by mala byť takisto splnomocnená prijímať vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010(9). ESMA by mal byť poverený vypracovaním návrhu vykonávacích technických predpisov, ktorý predloží Komisii, pokiaľ ide o vzor správy s informáciami o FPT, ktorá je určená príslušným orgánom.

(53)    ESMA by mal byť schopný vykonávať všetky právomoci, ktoré mu boli pridelené podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ v súvislosti s týmto nariadením. Zároveň je poverený aj vypracovaním návrhu regulačných a vykonávacích technických predpisov.

(54)    ▌Je mimoriadne dôležité, aby Komisia v priebehu troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia analyzovala skúsenosti získané pri uplatňovaní tohto nariadenia a vplyvy na rôzne hospodárske aspekty súvisiace s FPT. Toto preskúmanie by sa malo zamerať na účinok zmien vyžadovaných týmto nariadením na reálnu ekonomiku a finančnú stabilitu.

(55)    Nové jednotné pravidlá týkajúce sa FPT by mali byť v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES(10) a s nariadením (ES) č. 45/2001(11).

(56)    Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečenie jednotných prudenciálnych požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na FPT v celej Únii, pri úplnom zohľadnení potreby vyvážiť bezpečnosť a spoľahlivosť FPT s účinným fungovaním peňažných trhov a náklady rôznych zúčastnených strán, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(57)    Nové jednotné pravidlá o FPT rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, slobodu podnikania a ochranu osobných údajov. Nové jednotné pravidlá o FPT by sa mali uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola IVšeobecné ustanovenia

Článok 1Predmet a rozsah pôsobnosti

1.          Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré fond peňažného trhu (FPT) môže investovať, jeho portfólia a oceňovania a požiadaviek na predkladanie správ v súvislosti s FPT, ktorý je usadený v Únii, spravovaný v Únii alebo sa uvádza na trh v Únii.

Toto nariadenie sa vzťahuje na podniky kolektívneho investovania:

i. ktoré vyžadujú povolenie ako PKIPCP podľa smernice 2009/65/ES alebo ktoré sú AIF podľa smernice 2011/61/EÚ;

ii. ktoré investujú do krátkodobých aktív;

iii. ktorých osobitným alebo kumulatívnym cieľom je ponúkať výnosy v súlade so sadzbami peňažného trhu alebo zachovať hodnotu investície.

2.          Členské štáty nesmú v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia dopĺňať žiadne ďalšie požiadavky.

Článok 1aTypy FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív

Od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív fungujú v Únii iba ako:

a) FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúci do verejného dlhu;

b) retatilový FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív; alebo

c) FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou.

Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky odkazy na FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív uvedené v tomto nariadení znamenajú FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúce do verejného dlhu EÚ, retailové FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív a FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou.

Článok 2Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)         „krátkodobé aktíva“ sú finančné aktíva so zostatkovou splatnosťou, ktorá nepresahuje dva roky;

(2)         „nástroje peňažného trhu“ sú prevoditeľné nástroje uvedené v článku 2 ods. 1 písm. o) smernice 2009/65/ES, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, ako napríklad štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky miestnych orgánov, vkladové certifikáty, komerčné cenné papiere, bankové akcepty alebo strednodobé či krátkodobé obligácie, ako aj nástroje, ako je uvedené v článku 3 smernice 2007/16/ES;

(3)         „prevoditeľné cenné papiere“ sú prevoditeľné cenné papiere v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. n) smernice 2009/65/ES;

(4)         „zmluva o repo transakciách“ je každá zmluva, na základe ktorej jedna strana prevádza cenné papiere alebo práva vzťahujúce sa na toto vlastnícke právo na protistranu s prísľubom ich spätného odkúpenia za stanovenú cenu k budúcemu dátumu, ktorý je stanovený alebo sa stanoví;

(5)         „zmluva o obrátených repo transakciách“ je každá zmluva, na základe ktorej jedna strana získava cenné papiere alebo práva vzťahujúce sa na toto vlastnícke právo od protistrany s prísľubom ich spätného predaja za stanovenú cenu k budúcemu dátumu, ktorý je stanovený alebo sa stanoví;

(6)         „požičiavanie cenných papierov“ a „vypožičiavanie cenných papierov“ je každá transakcia, pri ktorej inštitúcia alebo jej protistrana prevádza cenné papiere s prísľubom, že dlžník vráti rovnocenné cenné papiere k určitému budúcemu dátumu alebo keď ho o to požiada prevádzajúca strana, pričom uvedená transakcia je požičiavaním cenných papierov v prípade inštitúcie, ktorá prevádza cenné papiere, a vypožičiavaním cenných papierov v prípade inštitúcie, na ktorú sa tieto cenné papiere prevádzajú;

(7)         „sekuritizácia“ je sekuritizácia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 61 nariadenia č. 575/2013(12); (7a)  „vysoko kvalitný a likvidný cenný papier krytý aktívami“ je kvalifikovaný cenný papier krytý aktívami, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v článku 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. ..., ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie, na základe článku 460 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý je vymedzený na účely jednotnej špecifikácie oprávnených prevoditeľných aktív, ktoré sú vysoko likvidné a majú vysokú kreditnú kvalitu v súlade s článkom 416 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(8)         „podnikové dlhové nástroje“ sú dlhové nástroje emitované podnikom, ktorý je skutočne zapojený do výroby tovaru alebo obchodovania s tovarom alebo do poskytovania nefinančných služieb alebo obchodovania s týmito službami;

(9)         „oceňovanie trhovou cenou“ je oceňovanie pozícií na základe ľahko dostupných zatváracích cien pochádzajúcich z nezávislých zdrojov vrátane cien na burze, aktuálnych cien zo systému alebo kotácií od niekoľkých nezávislých renomovaných poskytovateľov investičných služieb;

(10)       „oceňovanie na základe modelu“ je oceňovanie, ktoré musí byť porovnateľné s referenčnou hodnotou, extrapolované alebo inak vypočítané z jedného alebo viacerých trhových vstupov;

(11)       „metóda amortizovanej ceny“ je metóda oceňovania, v ktorej sa nadobúdacia cena aktíva upraví o amortizáciu prémií (alebo diskontov) až do splatnosti;

(12)       „fond peňažného trhu s konštantnou čistou hodnotou aktív“ (ďalej len „FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív“) je fond peňažného trhu, ktorý udržiava nemennú čistú hodnotu aktív na podielový list alebo akciu, pričom príjmy fondu sa pripisujú denne alebo sa môžu vyplácať investorovi a aktíva sú vo všeobecnosti oceňované metódou amortizovanej ceny alebo sa čistá hodnota aktív zaokrúhľuje na najbližší percentuálny bod alebo jeho ekvivalent v menovej jednotke;

(12a)     „retailový fond peňažného trhu s konštantnou čistou hodnotou aktív“ (ďalej len retailový FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív) je FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív, ktorý je dostupný na upísanie len pre charity, neziskové organizácie, verejné orgány a verejné nadácie.

(12b)     „fond peňažného trhu s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou“ (ďalej len FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou) je FPT, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v článku 27 ods. 1 až 4;

(13)       „krátkodobý FPT“ je fond peňažného trhu, ktorý investuje do oprávnených nástrojov peňažného trhu uvedených v článku 9 ods. 1;

(14)       „štandardný FPT“ je fond peňažného trhu, ktorý investuje do oprávnených nástrojov peňažného trhu uvedených v článku 9 ods. 1 a 2;

(15)       „úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(16)       „príslušný orgán pre FPT“ je:

a)     v prípade PKIPCP príslušný orgán domovského členského štátu PKIPCP určený v súlade s článkom 97 smernice 2009/65/ES;

b)     v prípade AIF z EÚ príslušný orgán domovského členského štátu AIF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. p) smernice 2011/61/EÚ;

c)     v prípade AIF z krajiny mimo EÚ ktorýkoľvek z týchto orgánov:

i)       príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa AIF z krajiny mimo EÚ uvádza na trh v Únii bez povolenia;

ii)      príslušný orgán správcu AIF z EÚ spravujúceho AIF z krajiny mimo EÚ v prípade, keď sa AIF z krajiny mimo EÚ uvádza na trh v Únii s povolením alebo sa neuvádza na trh v Únii;

iii)     príslušný orgán referenčného členského štátu, ak AIF z krajiny mimo EÚ nespravuje správca AIF z EÚ a ak sa uvádza na trh v Únii s povolením;

(17)       „domovský členský štát FPT“ je členský štát, v ktorom je FPT povolený;

(18)       „vážená priemerná splatnosť“ je priemerná dĺžka trvania až do zmluvne dohodnutej splatnosti všetkých podkladových aktív vo fonde, ktorá odzrkadľuje relatívne podiely v každom aktíve alebo, ak je kratšia než zmluvne dohodnutá splatnosť, do ďalšieho nastavenia úrokovej sadzby na sadzbu peňažného trhu;

(19)       „vážená priemerná životnosť“ je priemerná dĺžka trvania až do zmluvne dohodnutej splatnosti všetkých podkladových aktív vo fonde, ktorá odzrkadľuje relatívne podiely v každom aktíve;

(20)       „zmluvne dohodnutá splatnosť“ je dátum, keď sa má splatiť istina cenného papiera v plnej výške, pričom tento dátum nie je predmetom voliteľnosti;

(21)       „zostatková splatnosť“ je dĺžka trvania až do zmluvne dohodnutej splatnosti;

(22)       „predaj nakrátko“ je nekrytý predaj nástrojov peňažného trhu.

(22a)     „FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúci do verejného dlhu“ je FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív, ktorý investuje najmenej 99,5 % svojich aktív do nástrojov verejného dlhu a do roku 2020 najmenej 80 % svojich aktív do nástrojov verejného dlhu EÚ; FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúci do verejného dlhu by mal svoju investíciu do verejného dlhu realizovať postupne;

(22b)     „externá podpora“ je priama alebo nepriama podpora poskytnutá treťou stranou, vrátane sponzora FPT, ktorej cieľom alebo ktorej výsledkom by bolo zaručenie likvidity FPT alebo stabilizácia čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu FPT a zahŕňa:

             a) hotovosť poskytnutú treťou stranou;

             b) nákup aktív FPT treťou stranou za zvýšenú cenu;

             c) nákup podielových listov alebo akcií FPT treťou stranou s cieľom poskytnúť fondu likviditu;

             d) vystavenie akéhokoľvek druhu explicitnej alebo implicitnej záruky, garancie alebo podporného listu v prospech FPT treťou stranou;

             e) akékoľvek opatrenie tretej strany, ktorého priamym alebo nepriamym cieľom je zachovať profil likvidity a čistú hodnotu aktív na podielový list alebo akciu FPT.

(22c)     „nástroje verejného dlhu EÚ“ sú nástroje verejného dlhu, ktoré majú formu hotovosti, štátnych aktív členských štátov alebo zmlúv o obrátených repo transakciách, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom verejného dlhu inštitúcií Únie alebo jej orgánov, úradov či agentúr , ako sú okrem iného Európska centrálna banka, Európsky mechanizmus pre stabilitu, Európska investičná banka, Európsky investičný fond a Európsky fond pre strategické investície;

(22d)     „nástroje verejného dlhu“ sú hotovosť, štátne aktíva alebo zmluvy o obrátených repo transakciách, ktoré sú zabezpečené štátnym dlhom akéhokoľvek oprávneného zvrchovaného subjektu podľa rozhodnutia správcu FPT.

Článok 3Udeľovanie povolení FPT

1.          Žiadny podnik kolektívneho investovania sa nesmie usadiť, uvádzať na trh ani spravovať v Únii ako FPT, pokiaľ mu nebolo udelené povolenie v súlade s týmto nariadením.

Takéto povolenie je platné vo všetkých členských štátoch.

2.          Podniku kolektívneho investovania, ktorý si vyžaduje povolenie ako PKIPCP podľa smernice 2009/65/ES, sa udeľuje povolenie ako FPT v rámci postupu udeľovania povolení podľa smernice 2009/65/ES.

3.          Podniku kolektívneho investovania, ktorý je AIF, sa udeľuje povolenie ako FPT podľa postupu udeľovania povolení stanoveného v článku 4.

4.          Žiadny podnik kolektívneho investovania nesmie získať povolenie ako FPT, pokiaľ príslušný orgán pre FPT nie je presvedčený o tom, že FPT bude schopný spĺňať všetky požiadavky tohto nariadenia.

5.          Na účely udelenia povolenia predkladá FPT svojmu príslušnému orgánu tieto dokumenty:

a)     štatút alebo zakladajúce dokumenty fondu;

b)     údaje o totožnosti správcu;

c)     údaje o totožnosti depozitára;

d)     opis FPT alebo akékoľvek informácie o FPT dostupné investorom;

e)     opis opatrení a postupov potrebných na splnenie požiadaviek uvedených v kapitolách II až VII alebo akékoľvek informácie o týchto opatreniach a postupoch;

f)      akékoľvek ďalšie informácie alebo dokumenty, ktoré požaduje príslušný orgán pre FPT na overenie plnenia požiadaviek tohto nariadenia.

6.          Príslušné orgány štvrťročne informujú ESMA o povoleniach, ktoré boli udelené alebo zrušené podľa tohto nariadenia.

7.          ESMA vedie ústredný verejný register so záznamom o každom FPT, ktorému bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, o type daného FPT, jeho správcovi a o príslušnom orgáne pre FPT. Register je prístupný v elektronickej podobe.

Článok 4Postup udeľovania povolení AIF ako FPT

1.          AIF sa udeľuje povolenie ako FPT len v prípade, keď príslušný orgán pre AIF schválil žiadosť správcu AIF, ktorému bolo udelené povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ na spravovanie AIF, štatút fondu a výber depozitára.

2.          Pri predkladaní žiadosti o spravovanie AIF správca AIF s povolením poskytuje príslušnému orgánu pre FPT:

a)     písomný súhlas depozitára;

b)     informácie o podmienkach delegovania v súvislosti s riadením portfólia a rizík a správou v súvislosti s AIF;

c)     informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ďalších charakteristických vlastnostiach AIF, na ktorých spravovanie bolo správcovi AIF udelené povolenie.

Príslušný orgán pre FPT môže príslušný orgán správcu AIF požiadať o objasnenie a informácie, pokiaľ ide o dokumentáciu uvedenú v predchádzajúcom pododseku alebo o osvedčenie o tom, či FPT patria do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu AIF na spravovanie. Príslušný orgán správcu AIF poskytne odpoveď do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti, ktorú predložil príslušný orgán pre FPT.

3.          Akékoľvek následné zmeny dokumentácie uvedenej v odseku 2 musí správca AIF ihneď oznámiť príslušnému orgánu pre FPT.

4.          Príslušný orgán pre FPT môže zamietnuť žiadosť správcu AIF len v týchto prípadoch:

a)     správca AIF nedodržiava toto nariadenie;

b)     správca AIF nedodržiava smernicu 2011/61/EÚ;

c)     správca AIF nezískal povolenie od svojho príslušného orgánu na spravovanie FPT;

d)     správca AIF neposkytol dokumentáciu uvedenú v odseku 2.

Pred zamietnutím žiadosti sa príslušný orgán pre FPT poradí s príslušným orgánom správcu AIF.

5.          Povolenie AIF ako FPT nesmie podliehať požiadavke, aby AIF spravoval správca AIF, ktorý má povolenie v domovskom členskom štáte AIF, alebo aby správca AIF vykonával alebo delegoval činnosti v domovskom členskom štáte AIF.

6.          Správca AIF musí byť do dvoch mesiacov od predloženia úplnej žiadosti informovaný o tom, či AIF ako FPT bolo udelené povolenie alebo nie.

7.          Príslušný orgán pre FPT nesmie udeliť povolenie, ak právne dôvody bránia AIF uvádzať jeho podielové listy alebo akcie na trh v jeho domovskom členskom štáte.

Článok 5Používanie označenia ako FPT

1.          PKIPCP alebo AIF používa označenie „fond peňažného trhu“ alebo „FPT“ vo vzťahu k sebe samému alebo v súvislosti s podielovými listami alebo akciami, ktoré emituje, len ak bolo PKIPCP alebo AIF udelené povolenie v súlade s týmto nariadením.

PKIPCP alebo AIF používa označenie, ktoré naznačuje fond peňažného trhu, alebo používa pojmy ako „peňažná hotovosť“, „likvidný“, „peniaze“, „vysoko likvidný“, „podobný vkladom“ alebo podobné slová, len ak mu bolo udelené povolenie v súlade s týmto nariadením.

2.          Používanie označenia „fond peňažného trhu“, „FPT“ alebo označenia, ktoré naznačuje FPT, alebo používanie pojmov uvedených v odseku 1 zahŕňa ich používanie v akýchkoľvek externých alebo interných dokumentoch, správach, vyhláseniach, reklamách, oznámeniach, listoch alebo akýchkoľvek iných materiáloch adresovaných alebo určených na distribúciu potenciálnym investorom, podielovým vlastníkom, akcionárom alebo príslušným orgánom v písomnej, ústnej, elektronickej alebo akejkoľvek inej podobe.

Článok 6Platné ustanovenia

1.          FPT musí vždy dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia.

2.          FPT, ktorý je PKIPCP, a jeho správca musia vždy dodržiavať požiadavky smernice 2009/65/ES, ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak.

3.          FPT, ktorý je AIF, a jeho správca musia vždy dodržiavať požiadavky smernice 2011/61/EÚ, ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak.

4.          Správca FPT je zodpovedný za zabezpečovanie súladu s týmto nariadením. Správca je zodpovedný za všetky straty alebo škody vyplývajúce z nesúladu s týmto nariadením.

5.          Toto nariadenie nezabraňuje FPT v uplatňovaní investičných limitov, ktoré sú prísnejšie než limity požadované v tomto nariadení.

Kapitola IIPovinnosti týkajúce sa investičných politík FPT

Oddiel IVŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A OPRÁVNENÉ AKTÍVA

Článok 7Všeobecné zásady

1.          Ak FPT pozostáva z viac než jedného podfondu, každý podfond sa na účely kapitol II až VII považuje za samostatný FPT.

2.          Na FPT, ktorým bolo udelené povolenie ako PKIPCP, sa nevzťahujú povinnosti týkajúce sa investičných politík PKIPCP stanovené v článkoch 49, 50, 50a, článku 51 ods. 2 a článkoch 52 až 57 smernice 2009/65/ES, ak sa v tomto nariadení výslovne nestanovuje inak.

Článok 8Oprávnené aktíva

1.          FPT investuje len do jednej alebo viacerých z týchto kategórií finančných aktív a len za podmienok stanovených v tomto nariadení:

a)      nástroje peňažného trhu;

aa)    finančné nástroje, ktoré samostatne alebo spoločne emitovali alebo sa za ne zaručili národné, regionálne alebo miestne správne orgány členských štátov, ich centrálne banky alebo inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie, okrem iného Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Európsky investičný fond, nový Európsky fond pre strategické investície, prípadne Európsky mechanizmus pre stabilitu, Medzinárodný menový fond, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Rozvojová banka Rady Európy a Európska banka pre obnovu a rozvoj;

b)     vklady v úverových inštitúciách;

c)      oprávnené derivátové nástroje používané výhradne na účely hedžingu;

d)     zmluvy o obrátených repo transakciách alebo zmluvy o repo transakciách za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

        i) aktíva použité ako kolaterál sa nepredávajú, znovu neinvestujú ani nie sú predmetom zálohy;

        ii) zmluvy o repo transakciách sa používajú dočasne a nepoužívajú sa na investičné účely;

        iii) FPT má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu, a to prostredníctvom podania oznámenia najviac dva pracovné dni vopred;

        iv) hotovosť, ktorú FPT získa v rámci zmluvy o repo transakciách, nepredstavuje viac ako 10 % jeho aktív a nie je prevádzaná, znovu investovaná ani žiadnym iným spôsobom znovu používaná;

2.          FPT nesmie vykonávať žiadnu z týchto činností:

a)     investovať do iných aktív okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1;

b)     predávať nástroje peňažného trhu nakrátko;

c)     prevziať priamu alebo nepriamu expozíciu voči fondom obchodovaným na burze (ETF), akciám alebo komoditám, okrem iného aj prostredníctvom derivátov, osvedčení, ktoré ich zastupujú, indexov, ktoré sú na nich založené, alebo akýchkoľvek iných prostriedkov alebo nástrojov, v dôsledku ktorých by vznikla expozícia voči nim;

d)     uzatvárať zmluvy o požičiavaní cenných papierov alebo zmluvy o vypožičiavaní cenných papierov ▌alebo akékoľvek iné zmluvy, ktoré by zaťažili aktíva FPT;

e)     požičiavanie a vypožičiavanie peňažnej hotovosti;

ea)   investovanie do iných FPT.

Článok 9Oprávnené nástroje peňažného trhu

1.          FPT môže investovať nástroj peňažného trhu za predpokladu, že spĺňa všetky tieto požiadavky:

a)     patrí do jednej z kategórií nástrojov peňažného trhu uvedených v článku 50 ods. 1 písm. a), b), c) alebo h) smernice 2009/65/ES;

b)     vykazuje jednu z týchto alternatívnych charakteristických vlastností:

i)       v čase emisie má zmluvne dohodnutú splatnosť 397 dní alebo menej;

ii)      má zostatkovú splatnosť 397 dní alebo menej; alebo

iii)    je oprávnený ako vysoko kvalitný a likvidný cenný papier krytý aktívami, ako je uvedený v článku 2 ods. 7 písm. a).

c)     emitent nástroja peňažného trhu získal jeden z dvoch najvyšších interných ratingových stupňov podľa pravidiel stanovených v článku 18 tohto nariadenia;

d)     v prípade jeho expozície vyplývajúcej zo sekuritizácie sa naň vzťahujú dodatočné požiadavky stanovené v článku 10.

2.          Štandardné FPT môžu investovať aj do nástroja peňažného trhu, v prípade ktorého sa vykonáva pravidelná úprava výnosov v súlade s podmienkami peňažného trhu každých 397 dní alebo častejšie a ktorého zostatková splatnosť zároveň nepresahuje dva roky.

3.          Odsek 1 písm. c) sa nevzťahuje na nástroje peňažného trhu, ktoré emitoval alebo sa za ne zaručil ústredný orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Únia, Európsky mechanizmus pre stabilitu alebo Európska investičná banka.

Článok 10Oprávnené sekuritizácie

1.          Sekuritizácia ▌je oprávnená, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)     podkladová expozícia alebo skupina expozícií pozostáva výhradne z oprávnených dlhových nástrojov a je dostatočne diverzifikovaná;

b)     podkladové oprávnené dlhové nástroje majú vysokú kreditnú kvalitu a sú likvidné;

c)     podkladové oprávnené dlhové nástroje majú v čase emisie zmluvne dohodnutú splatnosť 397 dní alebo menej alebo majú zostatkovú splatnosť 397 dní alebo menej.

1a.        Vysoko kvalitné a likvidné cenné papiere kryté aktívami uvedené v článku 2 ods. 7 písm. a). sa považujú za oprávnené sekuritizácie.

1b.        Krátkodobé obchodovateľné cenné papiere podložené aktívami sa považujú za oprávnené sekuritizácie za predpokladu, že sú likvidné podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a že podkladové expozície majú vysokú kreditnú kvalitu.

2.          Komisia prijme do [šiestich mesiacov odo dňa uverejnenia tohto nariadenia] delegované akty v súlade s článkom 44 týkajúce sa špecifikácie kritérií na určenie jednoduchej, transparentnej a štandardizovanej sekuritizácie s ohľadom na všetky tieto aspekty:

a)     podmienky a okolnosti, za ktorých sa podkladová expozícia alebo skupina expozícií považuje za expozíciu alebo skupinu expozícií pozostávajúcu výhradne z oprávnených dlhových nástrojov, a či sa považuje za dostatočne diverzifikovanú;

b)     podmienky a číselné prahové hodnoty, na základe ktorých sa určuje, kedy majú podkladové dlhové nástroje vysokú kreditnú kvalitu a kedy sú likvidné.

ba) požiadavky týkajúce sa transparentnosti sekuritizácie a jej podkladových aktív.

Komisia pri tom zabezpečí súlad s delegovanými aktmi prijatými podľa článku 460 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 135 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) a zohľadní špecifické vlastnosti sekuritizácií, ktorých splatnosť v čase emisie bola menej ako 397 dní.

Komisia okrem toho prijme do [šiestich mesiacov odo dňa uverejnenia tohto nariadenia] delegované akty, v ktorých špecifikuje kritériá na určenie dlhopisov vysokej úverovej kvality a cenných papierov krytých likvidnými aktívami s ohľadom na odsek 1a. Komisia pri tom zabezpečí súlad s príslušnými pracovnými oblasťami EBA, ako aj podporu práce v týchto oblastiach.

Článok 11Oprávnené vklady v úverových inštitúciách

Vklad v úverovej inštitúcii je oprávnený na investíciu zo strany FPT, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)          vklad je splatný na požiadanie alebo sa môže kedykoľvek vybrať;

b)          splatnosť vkladu nepresahuje 12 mesiacov;

c)          úverová inštitúcia má sídlo v členskom štáte, alebo keď má úverová inštitúcia sídlo v tretej krajine, podlieha prudenciálnym pravidlám, ktoré sa považujú za rovnocenné pravidlám stanoveným v práve Únie v súlade s postupom stanoveným v článku 107 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 12Oprávnené finančné derivátové nástroje

Finančný derivátový nástroj je oprávnený na investíciu zo strany FPT, ak sa s ním obchoduje na regulovanom trhu uvedenom v článku 50 ods. 1 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/65/ES alebo podliehajú zúčtovacej povinnosti ustanovenej v nariadení (EÚ) č. 648/2012, za predpokladu, že sú ▌splnené všetky tieto podmienky:

a)          podklad derivátového nástroja sa skladá z úrokových sadzieb, výmenných kurzov, mien alebo indexov, ktoré zastupujú jednu z týchto kategórií;

b)          derivátový nástroj slúži len na účely hedžingu rizika trvania a devízového rizika vyplývajúceho z iných investícií FPT;

c)          protistrany ▌derivátových nástrojov sú inštitúcie, ktoré podliehajú prudenciálnym pravidlám a prudenciálnemu dohľadu a ktoré patria do kategórií, ktoré schválili príslušné orgány domovského členského štátu FPT;

d)          ▌deriváty podliehajú dennému spoľahlivému a overiteľnému oceňovaniu a na základe podnetu FPT sa môžu kedykoľvek za svoju reálnu hodnotu predať, likvidovať alebo vyrovnať protiobchodom.

Článok 13Oprávnené zmluvy o obrátených repo transakciách

1.          FPT môže uzatvárať zmluvy o obrátených repo transakciách, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)     FPT má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu, a to prostredníctvom podania oznámenia najviac dva pracovné dni vopred;

b)     trhová hodnota aktív prijatých v rámci zmluvy o obrátených repo transakciách sa vždy aspoň rovná hodnote distribuovanej peňažnej hotovosti.

2.          Aktíva, ktoré prijal FPT v rámci zmluvy o obrátených repo transakciách, sú nástroje peňažného trhu, ako je uvedené v článku 9.

3.          FPT v rámci zmluvy o obrátených repo transakciách nesmie prijímať sekuritizácie v zmysle vymedzenia v článku 10. ▌

4.          Aktíva, ktoré prijal FPT v rámci zmluvy o obrátených repo transakciách, sa zahŕňajú do výpočtu limitov diverzifikácie a koncentrácie stanovených v tomto nariadení. Tieto aktíva sa nesmú predávať, znovu investovať, byť predmetom zálohy ani byť inak prevádzané.

5.          Odchylne od odseku 2 môže FPT v rámci zmluvy o obrátených repo transakciách prijať iné likvidné prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu, než sú likvidné prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu, ktoré sú uvedené v článku 9, za predpokladu, že uvedené aktíva spĺňajú jednu z týchto podmienok:

a)     sú vysokej kreditnej kvality a emitoval ich alebo sa za ne zaručil ústredný orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Únia, Európsky mechanizmus pre stabilitu, Európska investičná banka;

b)     emitoval ich alebo sa za ne zaručil ústredný orgán alebo centrálna banka tretej krajiny, za predpokladu, že emitent aktív z danej tretej krajiny prešiel interným hodnotením podľa pravidiel stanovených v článkoch 16 až 19.

Informácie o aktívach, ktoré prijal FPT v rámci zmluvy o obrátených repo transakciách podľa prvého pododseku, sa poskytujú investorom do FPT.

Aktíva, ktoré prijal FPT v rámci zmluvy o obrátených repo transakciách podľa prvého pododseku, podliehajú pravidlám stanoveným v článku 14 ods. 6.

5a.        FPT môže poskytnúť pôžičku alebo uzatvoriť zmluvu o repo transakciách po splnení všetkých týchto podmienok:

a) zmluvy o repo transakciách sa používajú dočasne, najdlhšie však sedem pracovných dní, a nepoužívajú sa na investičné účely;

b) suma zmlúv o obrátených repo transakciách neprekračuje hranicu 10 % aktív príslušného FPT a nie je opätovne investovaná do oprávnených aktív;

c) FPT má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu, a to prostredníctvom podania oznámenia najviac dva pracovné dni vopred;

d) prijatá hotovostná zábezpeka je len:

– uložená do úschovy u subjektov, ktoré predpisuje článok 50 písm. f) smernice o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP);

– investovaná do vysoko kvalitných štátnych dlhopisov;

– využitá na účely obrátených repo transakcií, pokiaľ ide o transakcie s úverovými inštitúciami podliehajúcimi prudenciálnemu dohľadu a podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (podnik PKIPCP) má možnosť kedykoľvek získať späť hotovostnú sumu v jej plnej výške na základe toho, ako narastá;

– investovaná do krátkodobých fondov peňažného trhu vymedzených v usmerneniach o spoločnej definícii európskych fondov peňažného trhu.

Hotovostná zábezpeka, ktorá bola opätovne investovaná, je diverzifikovaná v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa diverzifikácie platnými pre nehotovostnú zábezpeku. V prospekte sú uvedené jasné informácie, ktoré investorov zoznámi sa zaisťovacie politikou podniku PKIPCP, v prípade hotovostnej zábezpeky tiež s politikou opätovného investovania podniku PKIPCP vrátane rizík, ktoré z tejto politiky vyplývajú.

Oddiel IIUstanovenia o investičných politikách

Článok 14Diverzifikácia

1.          FPT investuje najviac 5 % svojich aktív do:

a)     nástrojov peňažného trhu emitovaných tým istým subjektom;

b)     vkladov v tej istej úverovej inštitúcii.

2.          Súhrn všetkých expozícií vyplývajúcich zo sekuritizácií nesmie prekročiť 10 % aktív FPT.

3.          Súhrnná riziková expozícia voči tej istej protistrane FPT vyplývajúca z ▌ transakcií s derivátmi nesmie prekročiť 5 % jeho aktív.

4.          Súhrnná suma peňažnej hotovosti poskytnutej tej istej protistrane FPT v rámci zmlúv o obrátených repo transakciách nesmie prekročiť 10 % jeho aktív.

5.          Bez toho, aby boli dotknuté jednotlivé limity stanovené v odsekoch 1 a 3, FPT investujúci do verejného dlhu ani štandardný FPT nesmie kombinovať nasledujúce prvky v prípade, že by to viedlo k investovaniu viac než 8 % jeho aktív do jedného subjektu:

a)     investície do nástrojov peňažného trhu emitovaných daným subjektom;

b)     vklady v danom subjekte;

c)     ▌finančné derivátové nástroje, v dôsledku ktorých daný subjekt preberá expozíciu voči riziku protistrany.

6.          Odchylne od odseku 1 písm. a) môže príslušný orgán udeliť FPT povolenie, aby FPT v súlade so zásadou rozloženia rizík investoval až 100 % svojich aktív do rôznych nástrojov peňažného trhu, ktoré emitoval alebo sa za ne zaručil ústredný, regionálny alebo miestny orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Únia, Európsky mechanizmus pre stabilitu alebo Európska investičná banka, ústredný orgán alebo centrálna banka tretej krajiny alebo subjekt medzinárodného práva verejného, ktorého členom je jeden alebo viac členských štátov.

Prvý pododsek sa uplatňuje, len ak sú splnené všetky tieto požiadavky:

a)     FPT má v držbe nástroje peňažného trhu, ktoré pochádzajú aspoň zo šiestich rôznych emisií príslušného emitenta;

b)     FPT obmedzuje investície do nástrojov peňažného trhu z tej istej emisie na maximálne 30 % svojich aktív;

c)     FPT v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch fondu výslovne uvádza ústredné, regionálne alebo miestne orgány alebo centrálne bankyčlenských štátov, Európsku centrálnu banku, Úniu, Európsky mechanizmus pre stabilitu alebo Európsku investičnú banku, Európsky investičný fond, Európsky fond pre strategické investície, ústredný orgán alebo centrálnu banku tretej krajiny, nástroje verejného dlhu, Medzinárodný menový fond, Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj, Banku pre medzinárodné zúčtovanie, Rozvojovú banku Rady Európy, Európsku banku pre obnovu a rozvoj, alebo akúkoľvek ďalšiu medzinárodnú organizáciu, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov, pričom uvedené subjekty emitujú alebo ručia za nástroje peňažného trhu, do ktorých má FPT v úmysle investovať viac ako 5 % svojich aktív;

d)     FPT zreteľne vo svojom prospekte a marketingovom oznámení upozorňuje na uplatňovanie tejto výnimky a uvádza ústredné, regionálne alebo miestne orgány alebo centrálne banky členských štátov, Európsku centrálnu banku, Úniu, Európsky mechanizmus pre stabilitu, Európsku investičnú banku, Európsky investičný fond, Európsky fond pre strategické investície, ústredný orgán alebo centrálnu banku tretej krajiny, nástroje verejného dlhu, Medzinárodný menový fond, Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj, Banku pre medzinárodné zúčtovanie, Rozvojovú banku Rady Európy, Európsku banku pre obnovu a rozvoj, alebo akúkoľvek ďalšiu medzinárodnú organizáciu, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov, pričom uvedené subjekty emitujú alebo ručia za nástroje peňažného trhu, do ktorých má FPT v úmysle investovať viac ako 5 % svojich aktív.

7.          Spoločnosti, ktoré na účely konsolidovaných účtovných závierok v zmysle úpravy v smernici Rady 83/349/EHS(13) alebo v súlade s uznávanými medzinárodnými účtovnými pravidlami patria do tej istej skupiny, sa na účely výpočtu limitov uvedených v odsekoch 1 až 5 považujú za jeden subjekt.

Článok 15Koncentrácia

1.          FPT nesmie mať v držbe viac než 5 % nástrojov peňažného trhu emitovaných jedným subjektom.

2.          Limit stanovený v odseku 1 sa neuplatňuje v súvislosti s držbou nástrojov peňažného trhu, ktoré emitoval alebo sa za ne zaručil ústredný, regionálny alebo miestny orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Únia, Európsky mechanizmus pre stabilitu alebo Európska investičná banka, ústredný orgán alebo centrálna banka tretej krajiny alebo subjekt medzinárodného práva verejného, ktorého členom je jeden alebo viac členských štátov.

ODDIEL IIIKREDITNÁ KVALITA NÁSTROJOV PEŇAŽNÉHO TRHU

Článok 16Postup interného hodnotenia

1.          Správca FPT stanoví, zavedie a ▌ uplatňuje obozretný ▌postup interného hodnotenia na stanovenie kreditnej kvality nástrojov peňažného trhu s prihliadnutím na emitenta nástroja a charakteristické vlastnosti samotného nástroja.

1a.        Správca FPT zabezpečuje, aby informácie použité pri uplatňovaní postupu interného hodnotenia boli dostatočne kvalitné, aktuálne a aby pochádzali zo spoľahlivých zdrojov.

2.          Postup interného hodnotenia je založený na ▌obozretných, ▌systematických a priebežných metódach priraďovania. Použité metódy ▌podliehajú validácii správcu FPT na základe minulých skúseností a empirických dôkazov vrátane spätného testovania.

3.          Postup interného hodnotenia musí byť v súlade so všeobecnými zásadami:

a)      ▌zavedie ▌účinný postup na získavanie a aktualizáciu relevantných informácií o charakteristických vlastnostiach emitenta;

b)      správca FPT prijíma a vykonáva náležité opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol úverový rating založený na dôkladnej analýze ▌ dostupných a relevantných informácií a aby zahŕňal všetky relevantné faktory, ktoré ovplyvňujú úverovú bonitu emitenta;

c)     správca FPT priebežne monitoruje postup interného hodnotenia a ▌ každých šesť mesiacov preskúmava všetky úverové ratingy. Uvedený správca prehodnotí svoje interné hodnotenie vždy, keď dôjde k podstatnej zmene, ktorá by mohla mať vplyv na jeho ratingové hodnotenie emitenta.

d)     správca FPT uplatňuje postup interného hodnotenia na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach, a v súlade s týmto nariadením.

e)      metódy ratingového hodnotenia preskúma správca FPT aspoň každých šesť mesiacov, aby sa určilo, či sú naďalej vhodné pre aktuálne portfólio a vonkajšie podmienky, a preskúmanie sa predloží príslušným orgánom.

f)      ak sa zmenia metódy, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady použité v rámci postupov interného hodnotenia, správca FPT preskúma všetky dotknuté interné ratingové hodnotenia čo najskôr ▌;

g)      interné ratingové hodnotenia a ich pravidelné preskúmanie správcom FPT nesmú vykonávať osoby, ktoré vykonávajú riadenie portfólia FPT alebo sú zaň zodpovedné.

Článok 17

Postup interného ratingového hodnotenia

1.          Každému emitentovi nástroja peňažného trhu, do ktorého má FPT v úmysle investovať, sa vydá úverové hodnotenie podľa postupu ratingového hodnotenia vypracované v súlade s postupom interného hodnotenia.

2.          Štruktúra postupu ratingového hodnotenia je v súlade s ▌týmito všeobecnými zásadami:

a)     postup zohľadňuje kvantifikáciu kreditného rizika emitenta vzhľadom na relatívne riziko zlyhania;

b)     postup zohľadňuje kreditné riziko emitenta a dokumentuje kritériá používané na určenie úrovne kreditného rizika;

c)     pri postupe sa zohľadňuje krátkodobá povaha nástrojov peňažného trhu.

3.          Ratingové hodnotenie uvedené v odseku 1 sa zakladá na kritériách spĺňajúcich tieto požiadavky:

a)     zahŕňajú aspoň kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele o emitentovi nástroja a makroekonomickú situáciu a situáciu na finančnom trhu;

b)     odkazujú na spoločné číselné a kvalitatívne referenčné hodnoty použité na účel hodnotenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov;

c)     sú primerané pre konkrétny typ emitenta. Rozlišujú sa aspoň tieto typy emitentov: štátny, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci, finančné spoločnosti a nefinančné spoločnosti;

d)     v prípade expozície vyplývajúcej zo sekuritizácií zohľadňujú kreditné riziko emitenta, štruktúru sekuritizácie a kreditné riziko podkladových aktív.

Článok 18Dokumentácia

1.          Správca FPT zdokumentuje svoj postup interného hodnotenia a systém interných ratingov. Dokumentácia zahŕňa:

a)     návrh jeho postupov interného hodnotenia a systémov interných ratingov a ich prevádzkové podrobnosti takým spôsobom, ktorý príslušným orgánom umožňuje pochopiť zaradenie do konkrétnych stupňov a posúdiť vhodnosť zaradenia do stupňa;

b)     dôvody správcovho výberu ratingových kritérií a frekvencie ich preskúmavania a analýzu, o ktorú sa opiera jeho výber. Táto analýza zahŕňa parametre, model a limity modelu použitého na výber ratingových kritérií;

c)     všetky podstatné zmeny postupu interného hodnotenia vrátane určenia ich príčin;

d)     organizáciu postupu interného hodnotenia vrátane postupu priraďovania ratingov a štruktúry internej kontroly;

e)     úplnú históriu interných ratingov priradených emitentom a uznaným ručiteľom;

f)      dátumy priradenia interných ratingov;

g)     kľúčové údaje a metódy použité na odvodenie interného ratingu vrátane kľúčových ratingových predpokladov;

h)     totožnosť osoby alebo osôb zodpovedných za priradenie interného ratingu.

2.          Postup interného hodnotenia je podrobne opísaný v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch FPT a všetky dokumenty uvedené v odseku 1 sa sprístupňujú na žiadosť príslušných orgánov pre FPT a príslušných orgánov správcu FPT.

Článok 19Delegované akty

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 44, v ktorých sa bližšie určujú tieto body .

a)          podmienky, za ktorých sa metódy priraďovania považujú za obozretné, ▌systematické a priebežné, a podmienky validácie podľa článku 16 ods. 2;

b)          vymedzenia každého stupňa v súvislosti s kvantifikáciou kreditného rizika emitenta podľa článku 17 ods. 2 písm. a) a kritériá na kvantifikáciu kreditného rizika podľa článku 17 ods. 2 písm. b);

c)          presné referenčné hodnoty pre každý kvalitatívny ukazovateľ a číselné referenčné hodnoty pre každý kvantitatívny ukazovateľ. Tieto referenčné hodnoty pre ukazovatele sa bližšie určujú pre každý ratingový stupeň s prihliadnutím na kritériá uvedené v článku 17 ods. 3;

d)          význam slovného spojenia „podstatná zmena“ uvedeného v článku 16 ods. 3 písm. c).

Článok 20Riadenie hodnotenia kreditnej kvality

1.          Postupy interného hodnotenia schvaľuje vrcholový manažment, riadiaci orgán a funkcia dohľadu správcu FPT, ak existuje.

Tieto strany musia mať dobré znalosti o postupoch interného hodnotenia, systémoch interných ratingov, a metódach priraďovania, ktoré používa správca, a musia dôkladne rozumieť súvisiacim správam.

2.          Nevyhnutnou súčasťou predkladania správ stranám uvedeným v odseku 1 je analýza profilu kreditného rizika FPT založená na interných ratingoch. Správy zahŕňajú aspoň rizikový profil podľa jednotlivých stupňov, migráciu medzi stupňami, odhad príslušných parametrov pre jednotlivé stupne a porovnanie realizovaných mier zlyhania. Frekvencia predkladania správ závisí od významu a druhu informácií a je aspoň ročná.

3.          Vrcholový manažment priebežne zabezpečuje riadne fungovanie postupu interného hodnotenia.

Vrcholový manažment je pravidelne informovaný o výsledkoch postupu interného hodnotenia, oblastiach, v ktorých boli zistené nedostatky, a o úsilí a opatreniach prijatých na zlepšenie predtým zistených nedostatkov.

Kapitola IIIPovinnosti týkajúce sa riadenia rizík FPT

Článok 21Pravidlá týkajúce sa portfólia krátkodobých FPT

Portfólio krátkodobého FPT musí vždy spĺňať všetky tieto požiadavky:

a)          jeho portfólio má váženú priemernú splatnosť, ktorá nepresahuje 60 dní;

b)          jeho portfólio má váženú priemernú splatnosť, ktorá nepresahuje 120 dní;

c)          aspoň 10 % jeho aktív sa skladá z aktív splatných do jedného dňa. Krátkodobý FPT nesmie nadobudnúť žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného dňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia krátkodobý FPT investoval menej než 10 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného dňa;

d)          aspoň 20 % jeho aktív sa skladá z aktív splatných do jedného týždňa. Krátkodobý FPT nesmie nadobudnúť žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného týždňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia krátkodobý FPT investoval menej než 20 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného týždňa. Medzi aktíva splatné do jedného týždňa môžu byť na účely tohto výpočtu zahrnuté nástroje peňažného trhu až do výšky 5 %, pokiaľ je ich možné predať v rámci zúčtovania počas nasledujúcich piatich pracovných dní.

da)        Požiadavky na dennú a týždennú likviditu uvedené v písmenách c) a d) sú navýšené:

             – v prípade písmena c) o 5% aktív FPT s použitím postupu  amortizovaných nákladov;

             – v prípade písmena d) o 10 % aktív FPT s použitím postupu  amortizovaných nákladov.

Článok 22Pravidlá týkajúce sa portfólia štandardných FPT

1.          Štandardný FPT spĺňa všetky tieto požiadavky:

a)     vážená priemerná splatnosť jeho portfólia nikdy nepresahuje 6 mesiacov;

b)     vážená priemerná životnosť jeho portfólia nikdy nepresahuje 12 mesiacov;

c)     aspoň 10 % jeho aktív sa skladá z aktív splatných do jedného dňa. Štandardný FPT nesmie nadobudnúť žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného dňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia štandardný FPT investoval menej než 10 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného dňa;

d)     aspoň 20 % jeho aktív sa skladá z aktív splatných do jedného týždňa. Štandardný FPT nesmie nadobudnúť žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného týždňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia štandardný FPT investoval menej než 20 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného týždňa. Medzi aktíva splatné do jedného týždňa môžu byť na účely tohto výpočtu zahrnuté nástroje peňažného trhu až do výšky 5 %, pokiaľ je ich možné predať v rámci zúčtovania počas nasledujúcich piatich pracovných dní.

da)   Požiadavky na dennú a týždennú likviditu uvedené v písmenách c) a d) sú navýšené:

        – v prípade písmena c) o 5% aktív FPT s použitím postupu  amortizovaných nákladov;

        – v prípade písmena d) o 10 % aktív FPT s použitím postupu  amortizovaných nákladov.

2.          Štandardný FPT môže investovať až do 10 % svojich aktív do nástrojov peňažného trhu emitovaných jedným subjektom.

3.          Bez toho, aby bol dotknutý individuálny limit stanovený v odseku 2, môže ▌ štandardný FPT výnimočne kombinovať ktorékoľvek z nasledujúcich prvkov v prípade, že by to viedlo k investovaniu až 15 % jeho aktív do jedného subjektu:

a)     investície do nástrojov peňažného trhu emitovaných daným subjektom;

b)     vklady v danom subjekte;

c)     ▌finančné derivátové nástroje, v dôsledku ktorých daný subjekt preberá expozíciu voči riziku protistrany.

4.          Informácie o všetkých aktívach v portfóliu, ktoré štandardný FPT investuje podľa odsekov 2 a 5, sa poskytujú investorom do FPT.

5.          Štandardný FPT nesmie mať podobu FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív.

Článok 23Úverové ratingy FPT

V prípade, že FPT žiada o externý úverový rating, je tento rating vykonaný na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach.

Článok 24Politika založená na zásade „poznaj svojho klienta“

1.          Správca FPT stanoví, zavedie a uplatňuje postupy a postupuje so všetkou náležitou starostlivosťou s cieľom určiť počet investorov do FPT, ich potreby a správanie a výšku ich podielov, aby bolo možné správne predvídať účinok súbežného vyplácania viacerých investorov, pričom zohľadní aspoň typy investorov, počet akcií vo fonde vo vlastníctve jedného investora a vývoj prílivu a odlivu kapitálu. Na tento účel správca FPT zohľadňuje aspoň tieto faktory:

a)     identifikovateľnú štruktúru potrieb investorov v oblasti peňažnej hotovosti;

b)     typ investora;

c)     neochotu rôznych investorov riskovať;

d)     stupeň korelácie rôznych investorov do FPT alebo úzke prepojenie medzi nimi;

da)   cyklický vývoj počtu akcií vo FPT.

1a.        Keď investori FPT smerujú svoje investície cez sprostredkovateľa, správca FPT si vyžiada a sprostredkovateľ mu poskytne údaje, ktoré umožnia správcovi FPT primerane riadiť likviditu a koncentráciu investorov FPT.

2.          Správca FPT zabezpečuje, aby:

a)     hodnota podielových listov alebo akcií v držbe jedného investora nikdy neprekročila hodnotu aktív splatných do jedného dňa;

b)     vyplatenie investora nemalo zásadný vplyv na profil likvidity FPT.

Článok 25Stresové testovanie

1.          Pre každý FPT sa musia zaviesť spoľahlivé postupy stresového testovania, ktoré umožňujú určiť prípadné udalosti alebo budúce zmeny hospodárskych podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na FPT. Správca FPT pravidelne vykonáva stresové testovanie a vypracúva akčné plány pre rôzne možné scenáre. V prípade FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou sa v stresových testoch pre rôzne scenáre navyše odhaduje rozdiel medzi konštantnou čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu a skutočnou aktuálnou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu.

Stresové testy sú založené na objektívnych kritériách a zvažujú sa pri nich účinky extrémnych, ale hodnoverných scenárov. V scenároch stresových testov sa zohľadňujú aspoň referenčné parametre vrátane týchto faktorov:

a)     hypotetické zmeny úrovne likvidity aktív v držbe portfólia FPT;

b)     hypotetické zmeny úrovne kreditného rizika aktív v držbe portfólia FPT vrátane kreditných udalostí a ratingových udalostí;

c)     hypotetické pohyby úrokových sadzieb;

d)     hypotetické úrovne vyplácania;

da)   hypotetické rozšírenie alebo zúženie rozpätí medzi indexmi, na ktoré sú úrokové sadzby portfólia cenných papierov naviazané;

db)   hypotetické makrosystémové otrasy ovplyvňujúce hospodárstvo ako celok.

2.          V prípade FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúce do verejného dlhu a retailové FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív sa v stresových testoch pre rôzne scenáre navyše odhaduje rozdiel medzi konštantnou čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu a čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu. Na základe výsledkov stresového testu správca FPT vypracúva plány obnovy pre rôzne možné scenáre. Tieto plány obnovy schvaľujú príslušné orgány.

4.          Frekvenciu vykonávania stresových testov určuje predstavenstvo ▌FPT po zvážení vhodného a primeraného intervalu so zreteľom na trhové podmienky a po zvážení akýchkoľvek plánovaných zmien v portfóliu FPT. Táto frekvencia musí byť aspoň štvrťročná.

4a.        Ak stresové testy odhalia zraniteľnosť FPT, správca FPT prijme opatrenia na zvýšenie stability FPT vrátane opatrení, ktorými sa posilní likvidita alebo kvalita aktív FPT, a okamžite informuje príslušný orgán o prijatých opatreniach.

5.          Rozsiahla správa s výsledkami stresového testovania a navrhovaný akčný plán sa predkladajú predstavenstvu ▌FPT na preskúmanie. Predstavenstvo v prípade potreby zmení navrhnutý akčný plán a schváli konečný akčný plán. Správa sa uchováva po obdobie najmenej päť rokov.

6.          Správa uvedená v odseku 5 sa predloží príslušnému orgánu FPT. Príslušné orgány zašlú správu ESMA.

Kapitola IVPravidlá oceňovania

a účtovný postup

Článok 26Oceňovanie aktív FPT

1.          Aktíva FPT sa oceňujú aspoň raz za deň. Výsledky tohto oceňovania sa každodenne uverejňujú na internetovej stránke FPT. Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 ods. 4 písm. a) a b), vykonáva oceňovanie nezávislá tretia strana za použitia metódy oceňovania trhovou cenou alebo metódy oceňovania na základe modelu. Oceňovanie nevykonáva samotný FPT, ani jeho správca majetku či sponzor.

2.          Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 ods. 4b), aktíva FPT sa vždy, keď je to možné, oceňujú trhovou cenou.

3.          Pri použití metódy oceňovania trhovou cenou použije inštitúcia obozretnejšiu stranu nákupu/predaja, okrem prípadu, keď inštitúcia môže zatvoriť pozíciu za strednú trhovú cenu. Pri použití metódy oceňovania trhovou cenou sa používajú iba kvalitné trhové údaje poskytované uznávanými nezávislými predajcami zaoberajúcimi sa oceňovaním, pod podmienkou, že neprimerane nenarúšajú zúčtovanie v ten istý deň. Kvalita trhových údajov sa posudzuje na základe všetkých týchto faktorov:

a)     počet a kvalita protistrán;

b)     objem a obrat daného aktíva na trhu;

c)     veľkosť emisie a podiel emisie, ktorý FPT plánuje kúpiť alebo predať.

4.          Ak nie je možné použiť metódu oceňovania trhovou cenou alebo trhové údaje nie sú dostatočne kvalitné, aktíva FPT sa oceňujú konzervatívne použitím metódy na základe modelu. Model presne odhaduje vnútornú hodnotu aktív na základe týchto aktuálnych kľúčových faktorov:

a)     objem a obrat daného aktíva na trhu;

b)     veľkosť emisie a podiel emisie, ktorý FPT plánuje kúpiť alebo predať;

c)     trhové riziko, úrokové riziko a kreditné riziko spojené s týmito aktívami.

Pri použití metódy oceňovania na základe modelu sa nepoužíva metóda oceňovania na základe amortizovanej ceny.

Pri použití metódy oceňovania na základe modelu sa smú používať iba údaje pre oceňovanie poskytované uznávanými nezávislými predajcami zaoberajúcimi sa oceňovaním a metódu oceňovania na základe modelu musí schváliť príslušný orgán FPT.

5.          Odchylne od odsekov 1 – 4 môžu byť aktíva FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúceho do verejného dlhu a retailového FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív ocenené ▌pomocou metody oceňovania aktív na základe amortizovanej ceny.

Článok 27Výpočet čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu

1.          Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 13b,) aktuálna čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu sa vypočítava ako rozdiel súčtu všetkých aktív FPT a súčtu všetkých záväzkov FPT a oceňuje sa v súlade s metódou oceňovania trhovou cenou a metódou oceňovania na základe modelu, vydelený počtom nesplatených podielových listov alebo akcií FPT.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky FPT vrátane FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou, FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúcich do verejného dlhu a retailových FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív.

2.          Ak je aktuálna čistá hodnota aktív zverejnená v menovej jednotke, čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu sa zaokrúhľuje na najbližší bázický bod alebo jeho ekvivalent.

3.          Aktuálna čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu FPT sa vypočítava aspoň raz za deň.

4.          Okrem výpočtu aktuálnej čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu v súlade s odsekmi 1 až 3 môže FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou tiež zobrazovať konštantnú čistú hodnotu aktív na podielový list alebo akciu, pod podmienkou, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) použitie metódy oceňovania aktív na základe amortizovanej ceny so zostatkovou splatnosťou kratšou ako 90 dní; všetky aktíva so zostatkovou splatnosťou presahujúcou 90 dní sú oceňované za pomoci trhových alebo modelových cien;

b) aktíva sú na účely oceňovania zaokrúhľované na dve desatinné miesta, ak sa konštantná čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu neodchyľuje od aktuálnej čistej hodnoty aktív o viac než 20 bázických bodov, inak sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta;

c) odkúpenie alebo upísanie za konštantnú čistú hodnotu aktív na podielový list alebo akciu, ak sa konštantná čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu neodchyľuje od aktuálnej čistej hodnoty aktív o viac než 20 bázických bodov;

d) odkúpenie alebo upísanie za aktuálnu čistú hodnotu aktív na podielový list alebo akciu, ktorá je zaokrúhlená na štyri desatinné miesta alebo menej v prípade, že sa konštantná čistá hodnota aktív odchyľuje od aktuálnej čistej hodnoty aktív o viac než 20 bázických bodov;

e) potenciálni investori sú pred uzavretím zmluvy jednoznačne písomne informovaní o okolnostiach, za ktorých fond už nebude odkupovať alebo upisovať za konštantnú čistú hodnotu aktív;

f) rozdiel medzi konštantnou čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu a aktuálnou čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív sa priebežne monitoruje a každodenne uverejňuje na internetovej stránke FPT.

5.          Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia vykoná preskúmanie vplyvu a vykonávania tohto nariadenia vrátane častosti využívania ochranných mechanizmov podľa článku 27 ods. 4 písm. d) a predloží ho Európskemu parlamentu a Rade.

Platnosť povolení poskytovaných FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia uplynie päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisia preskúma, či FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou riadne riešia systémové riziká alebo potenciálne hrozby pre finančnú stabilitu celku alebo časti finančného systému Únie. Na základe zistenia tohto preskúmania a vplyvu na finančnú stabilitu vypracuje Komisia legislatívne návrhy v súlade s prvým pododsekom a preskúma možnosť vypustenia druhého pododseku.

Článok 28Emisná cena a cena za vyplácanie

1.          Cena za emisiu alebo vyplácanie podielových listov alebo akcií FPT, s výnimkou FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou, na ktorý sa vzťahuje článok 27 ods. 4, sa rovná čistej hodnote aktív FPT na podielový list alebo akciu.

2.          Odchylne od odseku 1 sa cena za emisiu alebo vyplácanie podielových listov alebo akcií retailového FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív a FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúceho do verejného dlhu rovná konštantnej čistej hodnote aktív FPT na podielový list alebo akciu.

Kapitola VaŠpecifické požiadavky týkajúce sa FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúcich do verejného dlhu, retailových FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív a FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou

Článok 34a

Dodatočné požiadavky týkajúce sa FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúcich do verejného dlhu a retailových FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív

Ak je čistá hodnota aktív zverejnená v menovej jednotke, FPT nesmie pri oceňovaní použiť metódu amortizovanej ceny ani propagovať konštantnú čistú hodnotu aktív na podielový list alebo akciu ani zaokrúhľovať konštantnú čistú hodnotu aktív na podielový list alebo akciu na najbližší percentuálny bod alebo jeho ekvivalent, pokiaľ nezískal výslovné povolenie ako FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúci do verejného dlhu alebo retailový FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív, alebo pokiaľ ide o FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou, na ktorý sa vzťahuje článok 27 ods. 4.

Článok 34b

Poplatky za výber a obmedzenia vyplácania v prípade FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúcich do verejného dlhu, retailových FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív a FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou

1.        Správca iného FPT než FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúceho do verejného dlhu alebo retailového FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív, alebo FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou stanoví, zavedie a dôsledne uplatňuje obozretný, dôkladný, systematický a priebežný postup interného hodnotenia na stanovenie prahov týždennej likvidity uplatniteľných na FPT. Pri spravovaní prahov týždennej likvidity sa uplatňujú tieto postupy:

a)          Vždy, keď podiel aktív splatných do jedného týždňa klesne pod 30 % celkových aktív FPT, správca a predstavenstvo FPT splnia tieto požiadavky:

i)           Správca okamžite informuje predstavenstvo FPT. Predstavenstvo vykoná a zdokumentuje zhodnotenie situácie na účely stanovenia náležitého postupu, pričom zohľadní záujmy investorov FPT a rozhodne, či uplatniť jedno alebo viacero z týchto opatrení:

– poplatky za likviditu v prípade odkúpenia, ktoré náležite odrážajú náklady vzniknuté FPT v súvislosti s dosiahnutím likvidity, a zabezpečí, aby investori, ktorí zostávajú vo fonde, neboli nespravodlivo znevýhodnení v prípade, že v danom období budú odkúpené podielové listy alebo akcie ostatných investorov;

– obmedzenia vyplácania, na základe ktorých sa obmedzí množstvo akcií alebo podielových listov, ktoré sa môžu vyplatiť za jeden pracovný deň, na 10 % akcií alebo podielových listov FPT za akékoľvek obdobie nepresahujúce 15 pracovných dní;

– pozastavenie vyplácania na akékoľvek obdobie nepresahujúce 15 pracovných dní; alebo

– neprijme žiadne okamžité opatrenia.

b)          Vždy, keď podiel aktív splatných do jedného týždňa klesne pod 10 % celkových aktív FPT, správca a predstavenstvo FPT splnia tieto požiadavky:

i)         Správca okamžite informuje predstavenstvo FPT. Predstavenstvo vykoná a zdokumentuje zhodnotenie situácie na účely stanovenia náležitého postupu, pričom zohľadní záujmy investorov FPT a rozhodne, či uplatniť jedno alebo viacero z týchto opatrení:

– poplatky za likviditu v prípade odkúpenia, ktoré náležite odrážajú náklady vzniknuté FPT v súvislosti s dosiahnutím likvidity, a zabezpečí, aby investori, ktorí zostávajú vo fonde, neboli nespravodlivo znevýhodnení v prípade, že v danom období budú odkúpené podielové listy alebo akcie ostatných investorov;

– pozastavenie vyplácania na obdobie nepresahujúce 15 dní.

c)          Potom, čo predstaventvo FPT určí náležitý postup v každom z uvedených písmen a) a b), okamžite poskytne podrobnosti o svojom rozhodnutí príslušnému orgánu FPT.

Kapitola VIExterná podpora

Článok 35Externá podpora

1.          FPT nedostáva externú podporu ▌.

3.          Externá podpora je priama alebo nepriama podpora poskytnutá treťou stranou, vrátane sponzora FPT, ktorej cieľom alebo ktorej výsledkom by bolo zaručenie likvidity FPT alebo stabilizácia čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu FPT:

Externá podpora zahŕňa:

a)     peňažné injekcie od tretej strany;

b)     nákup aktív FPT treťou stranou za zvýšenú cenu;

c)     nákup podielových listov alebo akcií FPT treťou stranou s cieľom poskytnúť fondu likviditu;

d)     vystavenie akéhokoľvek druhu explicitnej alebo implicitnej záruky, garancie alebo podporného listu v prospech FPT treťou stranou;

e)     akékoľvek opatrenie tretej strany, ktorého priamym alebo nepriamym cieľom je zachovať profil likvidity a čistú hodnotu aktív na podielový list alebo akciu FPT.

Kapitola VIIPožiadavky na transparentnosť

Článok 37Transparentnosť

1.          Investori FPT dostávajú aspoň raz týždenne tieto informácie:

a) profil likvidity FPT vrátane kumulatívneho percentuálneho podielu investícií splatných do jedného dňa a do jedného týždňa a spôsob dosiahnutia tejto likvidity;

b) úverový profil a zloženie portfólia;

c) vážená priemerná splatnosť a vážená priemerná životnosť FPT;

d) kumulatívna koncentrácia 5 najväčších investorov FPT.

2.          FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúce do verejného dlhu, retailové FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív a FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou okrem toho, že dosiahnu súlad s požiadavkami odseku 1, sprístupnia investorom tiež tieto informácie:

a) celková hodnota aktív;

b) vážená priemerná splatnosť a vážená priemerná životnosť;

c) členenie podľa lehoty splatnosti;

d) podiel aktív v portfóliu splatných do jedného dňa;

e) podiel aktív v portfóliu splatných do jedného týždňa;

f) čistý výnos;

g) orientačná denná hodnota za trhovú cenu zaokrúhlená na štyri desatinné miesta;

h) podrobnosti o aktívach držaných v portfóliu FPT, ako je názov, krajina, splatnosť a typ aktíva (vrátane podrobností o protistrane v prípade zmlúv o ďalšom predaji);

i) čistá hodnota aktív zverejnená na ich webových stránkach.

3.          FPT pravidelne sprístupňuje informácie o tom, aký podiel jeho celkového portfólia tvoria:

a) nástroje peňažného trhu emitované sponzorom FPT;

b) sekuritizácie emitované sponzorom FPT, ak sú;

c) ak je sponzor úverovou inštitúciou, zloženie hotovosti u sponzora FPT; a

d) expozícia voči sponzorovi FPT ako protistrane transakcií s mimoburzovými derivátmi.

4.          V prípade, že sponzor FPT investuje do akcií alebo podielových listov FPT, fond poskytne ostatným investorom FPT údaje o celkovej sume, ktorú sponzor investoval do FPT a následne oznámi ostatným investorom akékoľvek zmeny celkových podielov akcií alebo podielových listov v držbe.

Článok 38Podávanie správ príslušným orgánom

1.          Správca FPT poskytuje informácie o každom spravovanom FPT príslušnému orgánu pre FPT aspoň raz za štvrťrok. Správca na požiadanie poskytuje informácie aj príslušnému orgánu správcu, ak sa odlišuje od príslušného orgánu pre FPT.

2.          Informácie poskytované podľa odseku 1 zahŕňajú tieto body:

a)     typ a charakteristické vlastnosti FPT;

b)     ukazovatele týkajúce sa portfólia, ako je celková hodnota aktív, čistá hodnota aktív, vážená priemerná splatnosť, vážená priemerná životnosť, členenie podľa lehoty splatnosti, likvidita a výnosy;

d)     výsledky stresových testov;

e)     informácie o aktívach v držbe portfólia FPT:

i) charakteristické vlastnosti každého aktíva, ako je názov, krajina, kategória emitenta, riziko alebo splatnosť a priradené interné ratingy;

ii) typ aktíva vrátane podrobností o protistrane v prípade derivátov alebo zmlúv o obrátených repo transakciách;

f)      informácie o záväzkoch FPT, ktoré zahŕňajú tieto body:

i) krajinu, v ktorej je investor usadený;

ii) kategóriu investora;

iii) činnosť upisovania a vyplácania.

V nevyhnutných a riadne odôvodnených prípadoch si príslušné orgány môžu vyžiadať dodatočné informácie.

3.          ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom vypracovať vzor správy, ktorá obsahuje všetky informácie uvedené v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.          Príslušné orgány postupujú ESMA všetky informácie poskytnuté podľa tohto článku a akékoľvek iné oznámenie alebo informácie, ktoré si navzájom vymenili s FPT alebo jeho správcom na základe tohto nariadenia. Takéto informácie sa postupujú ESMA najneskôr 30 dní po skončení štvrťroka, za ktorý sa predkladajú správy.

ESMA zhromažďuje informácie na vytvorenie centrálnej databázy všetkých FPT usadených, spravovaných alebo uvádzaných na trh v Únii. Európska centrálna banka má právo prístupu k tejto databáze len na štatistické účely.

Kapitola VIIIDohľad

Článok 39Dohľad príslušných orgánov

1.          Príslušné orgány vykonávajú priebežný dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia. V prípade porušenia zákazu sponzorskej podpory sa odoberie povolenie udelené danému FPT.

2.          Príslušný orgán pre FPT je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania pravidiel stanovených v kapitolách II až VII.

3.          Príslušný orgán pre FPT je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním povinností stanovených v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch fondu a povinností stanovených v prospekte, ktoré musia byť v súlade s týmto nariadením.

4.          Príslušný orgán správcu je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad primeranosťou opatrení a nad organizáciou správcu tak, aby bol správca FPT schopný dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa týkajú zriaďovania a fungovania všetkých FPT, ktoré spravuje.

5.          Príslušné orgány monitorujú PKIPCP alebo AIF usadené alebo uvádzané na trh na ich území s cieľom overiť, či nepoužívajú označenie FPT alebo nenaznačujú, že sú FPT, pokiaľ nedodržiavajú toto nariadenie.

Článok 40Právomoci príslušných orgánov

1.          Príslušné orgány majú všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií podľa tohto nariadenia.

2.          Právomoci udelené príslušným orgánom v súlade so smernicou 2009/65/ES a smernicou 2011/61/EÚ sa vykonávajú aj v súvislosti s týmto nariadením.

Článok 41Právomoci a kompetencie ESMA

1.          ESMA má právomoci potrebné na vykonávanie úloh, ktoré mu boli pridelené podľa tohto nariadenia.

2.          Právomoci ESMA v súlade so smernicou 2009/65/ES a smernicou 2011/61/EÚ sa vykonávajú aj v súvislosti s týmto nariadením a v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

3.          Na účely nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 je toto nariadenie zahrnuté do všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 42Spolupráca medzi orgánmi

1.          Ak sa príslušný orgán pre FPT líši od príslušného orgánu správcu, tieto orgány navzájom spolupracujú a vymieňajú si informácie na účely vykonávania svojich povinností podľa tohto nariadenia.

2.          Príslušné orgány, vrátane orgánov určených členským štátom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a so smernicou 2013/36/EÚ pre úverové inštitúcie v domovskom členskom štáte FPT, jednotný mechanizmus dohľadu a Európsku centrálnu banky, a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

3.          Príslušné orgány, vrátane orgánov určených členským štátom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a so smernicou 2013/36/EÚ pre úverové inštitúcie v domovskom členskom štáte FPT, jednotný mechanizmus dohľadu a Európsku centrálnu banky, a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumenty potrebné na plnenie ich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

Kapitola IXZáverečné ustanovenia

Článok 43Zaobchádzanie s existujúcimi PKIPCP a AIF

1.          Existujúce PKIPCP a AIF, ktoré investujú do krátkodobých aktív a ktorých osobitným alebo kumulatívnym cieľom je ponúkať výnosy v súlade so sadzbami peňažného trhu alebo zachovať hodnotu investície, predložia do deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia svojmu príslušnému orgánu žiadosť spolu so všetkými dokumentmi a dokladmi potrebnými na preukázanie dodržiavania tohto nariadenia.

Článok 44Vykonávanie delegovania právomoci

1.          Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.          Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 13 a 19 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.          Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 13 a 19 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.          Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.          Delegované akty prijaté podľa článkov 13 a 19 nadobudnú účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 45Preskúmanie

Komisia do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia preskúma primeranosť tohto nariadenia z prudenciálneho a hospodárskeho hľadiska. Pri preskúmaní sa zváži, či je potrebné vykonať zmeny v režime pre retailové FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív, FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív investujúce do verejného dlhu a FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou. Pri preskúmaní sa tiež:

a)     analyzujú skúsenosti získané pri uplatňovaní tohto nariadenia, vplyv na investorov, FPT a správcov FPT v Únii;

b)     posudzuje úloha, ktorú FPT zohrávajú pri nákupe dlhových nástrojov, ktoré emitovali alebo sa za ne zaručili členské štáty;

c)     zohľadňujú osobitné charakteristiky dlhových nástrojov, ktoré emitovali alebo sa za ne zaručili členské štáty, a úloha, ktorú tieto dlhové nástroje zohrávajú pri financovaní členských štátov;

d)     zohľadňuje správa uvedená v článku 509 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

e)     zohľadňuje vývoj v regulačnej oblasti na medzinárodnej úrovni.

Výsledky tohto preskúmania, ku ktorým budú v prípade potreby pripojené primerané návrhy zmien, sa oznámia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 46Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 50.

(2)

*          Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

             Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 50.

(4)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)

          Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(6)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie.

(7)

          Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8)

          Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2013, s. 1).

(9)

          Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(10)

          Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)

         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(12)

            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1 – 337.

(13)

         Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy; Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1 – 17.


POSTUP

Názov

Fondy peňažného trhu

Referenčné čísla

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD)

Dátum predloženia v EP

4.9.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.9.2013

 

 

 

Spravodajkyňa

dátum vymenovania

Neena Gill

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.10.2014

1.12.2014

21.1.2015

 

Dátum prijatia

26.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

18

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel, Syed Kamall, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Morten Messerschmidt, Eva Paunova, Catherine Stihler

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Krzysztof Hetman, Diane James, Peter Lundgren

Dátum predloženia

4.3.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia