Διαδικασία : 2014/0096(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2015

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2015 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0340

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 797kWORD 280k
2.3.2015
PE 546.615v02-00 A8-0042/2015

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/EΟΚ

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Giovanni La Via

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/EΟΚ

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0174),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0105/2014),

-      έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 20141,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0042/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

____________________

ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0. / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η οδηγία 2000/13/ΕK6 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή αλλά μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση για την παρασκευή τροφίμων, είναι σκόπιμο να παραμείνουν σε ισχύ, να προσαρμοστούν στο ισχύον νομικό πλαίσιο και να απλουστευθούν οι ειδικοί κανόνες που έχουν ήδη περιληφθεί στην οδηγία 83/417/ΕΟΚ. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τα συγκεκριμένα προϊόντα ώστε, αφενός, οι επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για την επισήμανση των τελικών προϊόντων, για παράδειγμα όταν πρόκειται για αλλεργιογόνα, και αφετέρου, να μην συγχέονται τα εν λόγω προϊόντα με άλλα ομοειδή που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

(6) Δυνάμει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1169/20116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες κατά τις επαφές μεταξύ επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ύπαρξη και η ακρίβεια πληροφοριών για τα τρόφιμα προς τον τελικό καταναλωτή. Δεδομένου ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή αλλά μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση για την παρασκευή τροφίμων, είναι σκόπιμο να παραμείνουν σε ισχύ, να προσαρμοστούν στο ισχύον νομικό πλαίσιο και να απλουστευθούν οι ειδικοί κανόνες που έχουν ήδη περιληφθεί στην οδηγία 83/417/ΕΟΚ. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τα συγκεκριμένα προϊόντα ώστε, αφενός, οι επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για την επισήμανση των τελικών προϊόντων, για παράδειγμα όταν πρόκειται για αλλεργιογόνα, και αφετέρου, να μην συγχέονται τα εν λόγω προϊόντα με άλλα ομοειδή που δεν προορίζονται ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

____________________

____________________

6Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29)·

6Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).

Αιτιολόγηση

Από 13 Δεκεμβρίου 2014, η οδηγία 2000/13/ΕΚ καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, πράγμα που θα πρέπει να αποτυπώνεται επαρκώς στην αιτιολογική σκέψη. Μολονότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την πρόταση (καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα) δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή αλλά μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση για την παρασκευή τροφίμων, έχει σημασία για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για την επισήμανση των τελικών προϊόντων, ειδικά όταν πρόκειται για αλλεργιογόνα.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 περιλαμβάνει τον ορισμό των τεχνολογικών βοηθημάτων, τα οποία αναφέρονται ως βοηθητικά τεχνολογίας στην οδηγία 83/417/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο όρος «τεχνολογικά βοηθήματα» αντί του όρου «βοηθητικά τεχνολογίας».

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 περιλαμβάνει τον ορισμό των τεχνολογικών βοηθημάτων, τα οποία αναφέρονται ως βοηθητικά τεχνολογίας στην οδηγία 83/417/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι όροι «πρόσθετα τροφίμων» και «τεχνολογικά βοηθήματα» αντί του όρου «βοηθητικά τεχνολογίας» σύμφωνα με το πρότυπο του Codex Alimentarius για τα προϊόντα βρώσιμης καζεΐνης.

__________________

__________________

7Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16).

7Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16).

Αιτιολόγηση

Στο διεθνές πρότυπο (Codex Alimentarius), τα «βοηθητικά τεχνολογίας» ταξινομούνται είτε ως τεχνολογικά βοηθήματα (οξέα) είτε ως πρόσθετα (άλατα αλκαλίων). Ο Codex θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα σε διεθνή κλίμακα.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) το κυριότερο πρωτεϊνικό συστατικό του γάλακτος, το οποίο έχει εκπλυθεί και ξηρανθεί, είναι αδιάλυτο στο νερό, λαμβάνεται από αποκορυφωμένο γάλα μέσω καθίζησης με:

(α) «καζεΐνες»: το κυριότερο πρωτεϊνικό συστατικό του γάλακτος, το οποίο έχει εκπλυθεί και ξηρανθεί, είναι αδιάλυτο στο νερό, λαμβάνεται από αποκορυφωμένο γάλα και/ή από άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από το γάλα μέσω καθίζησης με:

Αιτιολόγηση

Τεχνική ενημέρωση που θα ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία με το πρότυπο Codex N290 για τη βρώσιμη καζεΐνη χρησιμοποιώντας τους ίδιους ορισμούς (διεθνή πρότυπα τροφίμων που καθορίζονται από τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας).

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από (….) (Θα προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πράξης).

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …+ Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

____________________

 

+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων στα διεθνή πρότυπα και την τεχνική πρόοδο δεν θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον αλλά για πέντε έτη. Προκειμένου οι συννομοθέτες να αποφασίσουν εάν θα ανανεωθεί η εξουσιοδότηση, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη του διαστήματος των πέντε ετών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 31η Μαρτίου 2015.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις ...+.

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

 

____________________

 

+ ΕΕ: έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να οριστεί μια φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική ημερομηνία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – στοιχείο α – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνη γάλακτος, υπολογιζόμενη επί ξηρού 88 % κατά βάρος

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνη γάλακτος, υπολογιζόμενη στην «ως έχει» μορφή 88 % κατά βάρος

Αιτιολόγηση

Υπάρχει γενική συναίνεση τόσο η οδηγία 83/417/ΕΟΚ όσο και ο Codex Alimentarius να χαμηλώσουν το επίπεδο πρωτεΐνης γάλακτος του προϊόντος καζεϊνικών αλάτων. Υπολογίζοντας την περιεκτικότητα σε πρωτεϊνική καζεΐνη γάλακτος βάσει του απόλυτου βάρους του προϊόντος (αντί επί ξηρού), η καθαρότητα του προϊόντος σε σχέση με την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη αυξάνεται.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ τον Μάρτιο 2014. Στην πρότασή της η Επιτροπή εισηγείται 1) να καταργηθεί η οδηγία 83/417/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με ορισμένες πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα) που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου και 2) να αντικατασταθεί με νέα οδηγία, για τους ακόλουθους λόγους:

•         ευθυγράμμιση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή με τη διάκριση μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση / εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

•         προσαρμογή των υφισταμένων διατάξεων στην περαιτέρω εξέλιξη της νομοθεσίας ιδίως της νομοθεσίας για τα τρόφιμα· και

•         προσαρμογή των απαιτήσεων όσον αφορά τη σύνθεση των βρώσιμων καζεΐνών στο διεθνές πρότυπο Codex.

Όσον αφορά την ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα, προτείνεται να καθοριστούν, ιδιαίτερα, οι παράμετροι σε σχέση με τη μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία για τις βρώσιμες καζεΐνες σε σε 12% (αντί 10 % που ίσχυε προηγουμένως) και σε σχέση με τη μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος για την όξινη βρώσιμη καζεΐνη σε 2% (αντί 2,25 % που ίσχυε προηγουμένως). Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία προσαρμογή των παραρτημάτων I έως III (πρότυπα για την βρώσιμη όξινη καζεΐνη, πρότυπα για τη βρώσιμη καζεΐνη πυτίας και για τα βρώσιμα καζεϊνικά άλατα όσον αφορά τη σύνθεσή τους, τη μόλυνση, τα τεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται κ.λπ.) στα διεθνή πρότυπα και την τεχνική πρόοδο στο μέλλον, η Επιτροπή προτείνει επίσης τη θέσπιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ).

Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002) που αποσκοπεί στην ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίμων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά στην υγεία και την ευημερία των πολιτών. Επ’ αυτού, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές είναι κατάλληλα ενημερωμένοι όσον αφορά τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Μολονότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την πρόταση (καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα) δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή αλλά μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση για την παρασκευή τροφίμων, έχει σημασία για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για την επισήμανση των τελικών προϊόντων, ειδικά όταν πρόκειται για αλλεργιογόνα. Για τον λόγο αυτό, η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις για την επισήμανση καζεϊνών και καζεϊνικών αλάτων που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (άρθρο 5). Σε περίπτωση που η υποχρεωτική ενημέρωση που ορίζεται στις διατάξεις αυτές δεν αναγράφεται στις συσκευασίες, τα δοχεία ή τις ετικέτες, τα προϊόντα αυτά δεν τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά ως βρώσιμες καζεΐνες ή βρώσιμα καζεϊνικά άλατα ούτε χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία τροφίμων.

Ο εισηγητής υποστηρίζει ευρέως την πρόταση. Εκφράζει την ικανοποίησή του, ιδιαίτερα, για την ευθυγράμμιση των απαιτήσεων όσον αφορά τη σύνθεση για τις βρώσιμες καζεΐνες στον Codex Alimentarius καθώς αυτό θα εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά για τις επιχειρήσεις τροφίμων. Επιπροσθέτως, υποστηρίζει τις απαιτήσεις επισήμανσης για καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που θα δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές, ιδιαίτερα σε εκείνους που πάσχουν από τροφική αλλεργία ή δυσανεξία να μπορούν να κάνουν ενήμεροι επιλογές.

Εντούτοις, ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση βελτίωση από ορισμένες απόψεις. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων να μην ανατεθεί στην Επιτροπή επ’ αόριστον αλλά για πέντε έτη (τροπ. 3/άρθρο 8). Προτείνει ακόμη να οριστεί μια φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική ημερομηνία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη (έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας αντί της 31ης Μαρτίου 2015, τροπ.4/άρθρο 9). Τέλος, ο εισηγητής προτείνει μερικές τεχνικές τροπολογίες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η οδηγία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον Codex Alimentarius (τροπ. 5/Παράρτημα II και τροπ. 2/Αιτιολογική σκέψη 7).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.3.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.1.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

65

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ημερομηνία κατάθεσης

5.3.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου