JELENTÉS az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

2.3.2015 - (COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Giovanni La Via


Eljárás : 2014/0096(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0042/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0042/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0174),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0105/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. június 4-i véleményére[1],

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8-0042/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 2008/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet6 a vállalkozások közötti kapcsolatokra nem kell alkalmazni. Mivel az irányelv hatálya alá tartozó termékek nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt termékek, hanem azokat kizárólag vállalkozások értékesítik vállalkozásoknak élelmiszerek előállítása céljából, helyénvaló fenntartani és kiigazítani a meglévő jogszabályi kereteket, és egyszerűsíteni a 83/417/EGK irányelvbe már belefoglalt specifikus szabályokat. E szabályok rendelkeznek az említett termékek tekintetében fennálló tájékoztatási kötelezettségről, ami egyrészről lehetővé teszi az élelmiszeripari szereplők számára a szükséges információk felhasználását – például az allergén anyagok vonatkozásában – a végső termék címkézésekor, másrészről elkerüli azt, hogy az érintett termékek összetéveszthetők legyenek egyéb, nem emberi fogyasztásra szánt hasonló termékekkel.

(6) Az 1169/20116/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a vállalkozások közötti kapcsolatokban elégséges információt kell szolgáltatni annak érdekében, hogy a végső fogyasztók pontos tájékoztatást kaphassanak az élelmiszerekről. Mivel az irányelv hatálya alá tartozó termékek nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt termékek, hanem azokat kizárólag vállalkozások értékesítik vállalkozásoknak élelmiszerek előállítása céljából, helyénvaló fenntartani és kiigazítani a meglévő jogszabályi kereteket, és egyszerűsíteni a 83/417/EGK irányelvbe már belefoglalt specifikus szabályokat. E szabályok rendelkeznek az említett termékek tekintetében fennálló tájékoztatási kötelezettségről, ami egyrészről lehetővé teszi az élelmiszeripari szereplők számára a szükséges információk felhasználását – például az allergén anyagok vonatkozásában – a végső termék címkézésekor, másrészről elkerüli azt, hogy az érintett termékek összetéveszthetők legyenek egyéb, nem emberi fogyasztásra szánt vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan hasonló termékekkel.

____________________

____________________

6 Az Európai Parlamenti és a Tanács 2000. március 20-i 2000/13/EK irányelve az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 109., 2000.5.6., 29. o.).

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EK rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.)

Indokolás

2014. december 13-i hatállyal a 2000/13/EK irányelv helyébe a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet lépett, amit ennek a preambulumbekezdésnek megfelelően tükröznie kell. Bár a javaslatban említett termékeket (kazeineket és kazeinátokat) nem a végső fogyasztó számára történő, hanem vállalkozások közötti értékesítésre szánják élelmiszer-ipari termékek előállítása céljából, fontos, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók rendelkezzenek a végtermékek címkézéséhez szükséges információkkal, különösen az allergének tekintetében.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet7 rendelkezik a 83/417/EGK irányelvben technológiai segédanyagok néven szereplő élelmiszeripari segédanyagok fogalommeghatározásáról. Az irányelvnek következésképpen az „élelmiszeripari segédanyagok” kifejezés helyett a „technológiai segédanyagok” kifejezést kell használnia.

(7) Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet7 rendelkezik a 83/417/EGK irányelvben technológiai segédanyagok néven szereplő élelmiszeripari segédanyagok fogalommeghatározásáról. Az irányelvnek következésképpen az „élelmiszeripari segédanyagok” kifejezés helyett az „élemiszer-adalékanyagok” és a „technológiai segédanyagok” kifejezéseket kell használnia, a Codex Alimentarius étkezési kazeintermékekre vonatkozó előírásával összhangban.

__________________

__________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az élemiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az élemiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

Indokolás

A nemzetközi szabvány (Codex Alimentarius) a „technológiai segédanyagokat” az élelmiszeripari segédanyagok (savak) vagy az élelmiszer-adalékanyagok (lúgok) csoportjába sorolja. A következetesség nemzetközi szintű biztosítása érdekében a Codex előírásait tiszteletben kell tartani.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a „kazein” a tej mosott, szárított, vízben oldhatatlan fő fehérje-összetevője, amelyet sovány tejből kicsapatással nyernek:

a) a „kazein” a tej mosott, szárított, vízben oldhatatlan fő fehérje-összetevője, amelyet sovány tejből és/vagy tejből nyert egyéb termékekből kicsapatással nyernek:

Indokolás

Technikai frissítés, amely összhangba hozza a jogszabályt a Codex étkezési kazeinre vonatkozó N290. sz. előírásával, az abban szereplő meghatározások (a FAO és a WHO által meghatározott nemzetközi élelmiszerügyi szabványok) használata révén.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól …-tól/-től kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal tölti ki.)

(2) A Bizottság 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 éves időtartamra szól ... –tól/-től+ kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

____________________

 

+ HL: Kérjük, illessze be az irányelv hatálybalépésének dátumát.

Indokolás

A Bizottságot nem határozatlan időre, hanem öt évre kell felhatalmazni arra, hogy a mellékletek nemzetközi szabványokhoz és műszaki fejlődéshez való igazítása céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhasson el. Annak érdekében, hogy a társjogalkotók dönteni tudjanak a felhatalmazás meghosszabbításáról, a Bizottság e vonatkozásban legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2015. március 31-ig megfeleljenek.

(1) A tagállamok …-ig+ hatályba léptetik azokat törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

 

____________________

 

+ HL: Kérjük, illessze be a dátumot: hat hónappal az irányelv hatálybalépése után.

Indokolás

Ambiciózus, de reális határidő megállapítása javasolt az irányelv tagállamokban való végrehajtása vonatkozásában.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – a pont – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Tejfehérjekazein-tartalom száraz kivonatra számítva legalább 88 %

2. Tejfehérjekazein-tartalom adott súlyra számítva legalább 88 %

Indokolás

Általános konszenzus, hogy mind a 83/417/EGK irányelv, mind a Codex Alimentarius csökkenti a kazeinát-termék tejfehérje-szintjét. A tejfehérje-tartalomnak a száraz kivonat helyett a termék teljes tömegére vonatkozóan történő számítása révén növekszik a termék tisztasága a fehérjetartalom viszonylatában.

  • [1]  HL C 0, 0000.0.0., 0. o./ A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

2014 márciusában a Bizottság közzétette az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatát. A bizottsági javaslat a következőket tartalmazza: 1) az emberi fogyasztásra szánt egyes tejfehérjékre (kazeinekre és kazeinátokra) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 83/417/EGK irányelv hatályon kívül helyezése és 2) új irányelv hatályba léptetése a következő fő indokok miatt:

•         a Bizottságra ruházott hatáskörök összehangolása, különbséget téve az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) által bevezetett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok között;

•         a meglévő rendelkezések hozzáigazítása az élelmiszerjog területéhez kapcsolódó jogszabályok további kialakításához; továbbá

•         az étkezési kazeinek összetevőire vonatkozó előírások hozzáigazítása a nemzetközi szabványhoz (Codex Alimentarius).

A nemzetközi szabványokhoz való igazítás tekintetében javasolt különösen az étkezési kazeinek maximális nedvességtartalmának 12%-ban (a korábbi 10% helyett), az étkezési savkazein maximális tejzsírtartalmának pedig 2%-ban (2,25% helyett) való meghatározása. Annak érdekében, hogy az I. és III. mellékletet (étkezési savkazeinre, étkezési oltós kazeinre és étkezési kazeinátokra az összetételük, szennyezettségük és a feldolgozáshoz felhasznált segédanyagok stb. tekintetében vonatkozó előírások) a jövőben mielőbb hozzáigazítsák a nemzetközi szabványokhoz és a műszaki fejlődéshez, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását is javasolja (EUMSZ 290. cikk).

A javaslatot az általános élelmiszerjog (178/2002/EK rendelet) összefüggésében kell értelmezni, amelynek célja, hogy biztosítsa a biztonságos és egészséges élelmiszerek szabad mozgását, amely jelentősen hozzájárul az állampolgárok egészségéhez és jólétéhez. E tekintetben azt is biztosítani kell, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz jussanak az általuk fogyasztott élelmiszerekkel kapcsolatosan. Bár a javaslatban említett termékeket (kazeineket és kazeinátokat) nem a végső fogyasztó számára történő, hanem vállalkozások közötti értékesítésre szánják élelmiszer-ipari termékek előállítása céljából, fontos, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók rendelkezzenek a végtermékek címkézéséhez szükséges információkkal, különösen az allergének tekintetében. Ezért a javaslat rendelkezéseket tartalmaz az emberi fogyasztásra szánt kazeinek és kazeinátok címkézése vonatkozásában (5. cikk). Amennyiben az 5. cikkben előírt kötelező információk nem jelennek meg a csomagoláson, tárolóedényen vagy címkén, az ilyen terméket nem lehet étkezési kazeinként és kazeinátként forgalomba hozni vagy élelmiszerek előállítására felhasználni.

Az előadó nagyrészt támogatja a javaslatot. Különösen üdvözli az étkezési kazeinek összetételére vonatkozó követelmények hozzáigazítását a Codex Alimentariushoz, mivel ez biztosítani fogja, hogy az élelmiszeripari vállalkozások a világpiacon egyenlő versenyfeltételek mellett végezhessék tevékenységüket. Támogatja továbbá a kazeinek és kazeinátok címkézésére vonatkozó követelményeket, amelyek lehetővé teszik majd a – különösen az élelmiszer-allergiában vagy -intoleranciában szenvedő – fogyasztók számára, hogy tájékozott döntést hozhassanak.

Az előadó azonban úgy véli, hogy a javaslatot bizonyos szempontok tekintetében „finomhangolni” kell. Ezért azt javasolja, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a mellékletek kiigazítása céljából történő elfogadásának hatáskörével a Bizottságot ne korlátlan ideig, hanem 5 évre (AM 3/8. cikk) hatalmazzák fel. Továbbá ambiciózus, de reális határidő megállapítását javasolja az irányelv tagállamokban való végrehajtása vonatkozásában (2015. március 31. helyett 6 hónappal az irányelv hatálybalépése után , AM 4/9. cikk). Végül az előadó néhány technikai módosítást javasol annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv tökéletesen összhangban legyen a Codex Alimentarius rendelkezéseivel (AM 5/II. melléklet és AM 2/(7) preambulumbekezdés).

ELJÁRÁS

Cím

Az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.3.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

65

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Benyújtás dátuma

5.3.2015