Procedura : 2014/0096(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0042/2015

Teksty złożone :

A8-0042/2015

Debaty :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0340

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 706kWORD 277k
2.3.2015
PE 546.615v02-00 A8-0042/2015

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Giovanni La Via

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0174),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0105/2014),

-      uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 czerwca 2014 r.(1),

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0042/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady6 nie ma zastosowania do relacji między przedsiębiorstwami. Produkty objęte niniejszą dyrektywą nie są sprzedawane konsumentowi końcowemu, a jedynie między przedsiębiorstwami do celów przygotowania produktów spożywczych, należy zatem utrzymać i uprościć przepisy szczegółowe już zawarte w dyrektywie 83/417/EWG oraz dostosować je do obecnych ram prawnych. Przepisy te określają rodzaj informacji, jakie należy dostarczać odnośnie do tych produktów, aby – z jednej strony – umożliwić podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze uzyskanie informacji koniecznych do etykietowania produktów końcowych, np. informacje dotyczące alergenów, a z drugiej strony – aby uniknąć sytuacji, w której produkty te byłyby mylone z podobnymi produktami nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi.

(6) Na mocy rozporządzenia (UE) nr 1169/20116 Parlamentu Europejskiego i Rady w środowisku biznesowym przekazywać należy wystarczająco dużo informacji, tak by zapewnić przekazanie dokładnych informacji na temat żywności końcowemu konsumentowi. Produkty objęte niniejszą dyrektywą nie są sprzedawane konsumentowi końcowemu, a jedynie między przedsiębiorstwami do celów przygotowania produktów spożywczych, należy zatem utrzymać i uprościć przepisy szczegółowe już zawarte w dyrektywie 83/417/EWG oraz dostosować je do obecnych ram prawnych. Przepisy te określają rodzaj informacji, jakie należy dostarczać odnośnie do tych produktów, aby – z jednej strony – umożliwić podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze uzyskanie informacji koniecznych do etykietowania produktów końcowych, np. informacje dotyczące alergenów, a z drugiej strony – aby uniknąć sytuacji, w której produkty te byłyby mylone z podobnymi produktami nieprzeznaczonymi bądź nienadającymi się do spożycia przez ludzi.

____________________

____________________

6 Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29).

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).

Uzasadnienie

W dniu 13 grudnia 2014 r. dyrektywa 2000/13/WE została uchylona rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, co należy odpowiednio uwzględnić w motywie. Mimo że produkty, których dotyczy wniosek (kazeiny i kazeiniany) nie są przeznaczone do sprzedaży końcowemu konsumentowi, a jedynie do handlu między przedsiębiorstwami, które wykorzystują je do przygotowywania produktów spożywczych, to ważne jest, aby podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze dysponowały informacjami koniecznymi do etykietowania produktów końcowych, zwłaszcza dotyczącymi alergenów.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady7 ustanowiono definicję substancji pomocniczych w przetwórstwie, w dyrektywie 83/417/EWG zwanych pomocniczymi środkami technologicznymi. W związku z tym w niniejszej dyrektywie należy zastosować termin „substancje pomocnicze w przetwórstwie” zamiast „pomocnicze środki technologiczne”.

(7) W rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady7 ustanowiono definicję substancji pomocniczych w przetwórstwie, w dyrektywie 83/417/EWG zwanych pomocniczymi środkami technologicznymi. W związku z tym w niniejszej dyrektywie należy zastosować terminy dodatki do żywności” i „substancje pomocnicze w przetwórstwie” zamiast „pomocnicze środki technologiczne” zgodnie z normą zawartą w Kodeksie Żywnościowym dotyczącą produktów zawierających jadalną kazeinę.

__________________

__________________

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16).

Uzasadnienie

Międzynarodowa norma (Kodeks Żywnościowy) stanowi, że „pomocnicze środki technologiczne” są klasyfikowane jako substancje pomocnicze w przetwórstwie (kwasy) lub jako dodatki (zasady). Należy respektować kodeks, aby zagwarantować spójność na poziomie międzynarodowym.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „kazeiny” oznaczają podstawowe białka będące składnikiem mleka, płukane i osuszone, nierozpuszczalne w wodzie i otrzymane z mleka odtłuszczonego metodą wytrącania:

a) „kazeiny” oznaczają podstawowe białka będące składnikiem mleka, płukane i osuszone, nierozpuszczalne w wodzie i otrzymane z mleka odtłuszczonego i/lub innych produktów otrzymanych z mleka metodą wytrącania:

Uzasadnienie

Aktualizacja techniczna, która dostosuje przepisy do normy N290 Kodeksu dla jadalnej kazeiny przez zastosowanie tych samych definicji (międzynarodowe normy żywnościowe określone przez FAO i WHO.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia (...) r. (Urząd Publikacji wprowadza datę wejścia w życie niniejszego aktu zmieniającego).

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia …+. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

____________________

 

+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych konieczne do dostosowania załączników do międzynarodowych norm i postępu technicznego nie powinno być powierzane Komisji na czas nieograniczony, ale tylko na 5 lat. Zanim współustawodawcy podejmą decyzję o ewentualnym przedłużeniu tych uprawnień na dłuższy okres Komisja sporządzi sprawozdanie w tej kwestii najpóźniej 9 miesięcy przed końcem 5-letniego okresu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie do dnia ...+ przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

 

____________________

 

+ Dz.U.: proszę wstawić datę sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Proponuje się wyznaczenie ambitnej, ale jednak realistycznej daty wdrożenia niniejszej dyrektywy w państwach członkowskich.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – litera a – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zawartość minimalna kazeiny proteinowej mlecznej obliczona na ekstrakcie suchym 88 % masy

2. Zawartość minimalna kazeiny proteinowej mlecznej obliczona na podstawie 88 % masy „jaka jest”.

Uzasadnienie

Panuje powszechna zgoda, że zarówno dyrektywa 83/417/EWG, jak i Kodeks Żywnościowy obniżają poziom białek mleka w produkcie zawierającym kazeiniany. Dzięki obliczaniu zawartości białek mleka na podstawie całkowitej masy produktu (zamiast na podstawie suchego ekstraktu) czystość wyrobu – jeśli chodzi o zawartość białka – rośnie.

(1)

Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Komisja opublikowała wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG w marcu 2014 r. W swym wniosku Komisja sugeruje 1) uchylić dyrektywę 83/417/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do niektórych białek mleka (kazein i kazeinianów) przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz 2) zastąpić ją nową dyrektywą z następujących powodów:

•         dostosowanie uprawnień powierzonych Komisji do nowego rozróżnienia między aktami delegowanymi i wykonawczymi jakie wprowadził Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

•         dostosowanie obowiązujących przepisów do dalszych zmian przepisów prawnych w odniesieniu do prawa żywnościowego; oraz

•         dostosowanie wymogów dotyczących składu jadalnych kazein do międzynarodowych norm (Kodeks Żywnościowy).

Jeśli chodzi o dostosowanie do międzynarodowych norm proponuje się zwłaszcza zwiększyć maksymalny poziom wilgotności jadalnej kazeiny do 12% (z poprzednio obowiązujących 10%) oraz zmniejszyć maksymalną zawartość tłuszczu w mleku dla jadalnej kazeiny kwasowej do 2% (z 2,25%). Z myślą o szybkim dostosowywaniu w przyszłości załączników I do III (normy dla jadalnej kazeiny kwasowej, jadalnej kazeiny podpuszczkowej i jadalnych kazeinianów dotyczące ich składu, skażenia, wykorzystanych substancji pomocniczych etc.) do międzynarodowych norm i postępu technicznego Komisja proponuje także przyjmowanie aktów delegowanych (art. 290 TFUE).

Wniosek należy postrzegać w szerszym kontekście ogólnych zasad prawa żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 178/2002), które mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu bezpiecznej i zdrowej żywności, co w znacznym stopniu poprawi zdrowie i dobrostan obywateli. W tym zakresie należy także zapewnić konsumentom odpowiednie informacje na temat konsumowanej żywności. Mimo że produkty, których dotyczy wniosek (kazeiny i kazeiniany) nie są przeznaczone do sprzedaży końcowemu konsumentowi, a jedynie do handlu między przedsiębiorstwami, które wykorzystują je do przygotowywania produktów spożywczych, to ważne jest, aby podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze dysponowały informacjami koniecznymi do etykietowania produktów końcowych, zwłaszcza dotyczącymi alergenów. Z tego powodu wniosek zawiera przepisy dotyczące etykietowania kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (art. 5). Jeśli obowiązkowe informacje, o których tam mowa, nie znajdą się na opakowaniach, pojemnikach lub etykietach, takie produkty nie mogą być wprowadzone do obrotu jako jadalne kazeiny lub kazeiniany ani nie mogą zostać wykorzystane do przygotowania środków spożywczych.

Sprawozdawca zasadniczo popiera wniosek. Z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza dostosowanie wymogów dotyczących składu jadalnych kazein do wymogów Kodeksu Żywnościowego, ponieważ zapewni to równe szanse podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze na rynku światowym. Ponadto sprawozdawca popiera wymogi dotyczące etykietowania kazein i kazeinianów, które umożliwią konsumentom, a zwłaszcza tym, którzy cierpią na alergię pokarmową lub nietolerancję, na dokonanie świadomego wyboru.

Sprawozdawca uważa jednak, że wniosek należy pod pewnymi względami dopracować. W związku z tym sprawozdawca sugeruje, że uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych w celu dostosowania załączników nie powinno być przyznawane Komisji na nieograniczony czas, ale tylko na 5 lat (poprawka nr 3/ art. 8). Ponadto proponuje wyznaczenie ambitnej, ale jednocześnie realistycznej daty wdrożenia niniejszej dyrektywy w państwach członkowskich (6 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy zamiast 31 marca 2015 r., poprawka nr 4/art. 9). Ponadto sprawozdawca sugeruje kilka technicznych poprawek, aby zagwarantować, że dyrektywa będzie w pełni zgodna z Kodeksem Żywnościowym (poprawka nr 5/załącznik II i poprawka nr 20/motyw 7).


PROCEDURA

Tytuł

Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylających dyrektywę 83/417/EWG

Odsyłacze

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Data przedstawienia w PE

20.3.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2015

 

 

 

Data przyjęcia

24.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

65

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Data złożenia

5.3.2015

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności