RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului

2.3.2015 - (COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Giovanni La Via


Procedură : 2014/0096(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0042/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0174),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0105/2014),

-      având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 iunie 2014[1],

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0042/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului6 nu se aplică relațiilor între întreprinderi. Întrucât produsele reglementate de prezenta directivă nu sunt destinate să fie vândute consumatorului final, ci doar de la o întreprindere la alta pentru prepararea produselor alimentare, este necesar să se mențină, să se adapteze la cadrul juridic actual și să se simplifice normele specifice deja incluse în Directiva 83/417/CEE. Normele menționate prevăd informațiile care trebuie furnizate pentru produsele respective în scopul de a permite operatorilor economici din sectorul alimentar, pe de o parte, să beneficieze de informațiile de care au nevoie în etichetarea produselor finale, de exemplu atunci când este vorba despre alergeni și, pe de altă parte, să evite situațiile în care respectivele produse pot fi confundate cu alte produse similare care nu sunt destinate consumului uman.

(6) În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1169/20116 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul relațiilor între întreprinderi trebuie să se furnizeze suficiente informații pentru a se asigura disponibilitatea și exactitatea informațiilor privind produsele alimentare destinate consumatorului final. Întrucât produsele reglementate de prezenta directivă nu sunt destinate să fie vândute consumatorului final, ci doar de la o întreprindere la alta pentru prepararea produselor alimentare, este necesar să se mențină, să se adapteze la cadrul juridic actual și să se simplifice normele specifice deja incluse în Directiva 83/417/CEE. Normele menționate prevăd informațiile care trebuie furnizate pentru produsele respective în scopul de a permite operatorilor economici din sectorul alimentar, pe de o parte, să beneficieze de informațiile de care au nevoie în etichetarea produselor finale, de exemplu atunci când este vorba despre alergeni și, pe de altă parte, să evite situațiile în care respectivele produse pot fi confundate cu alte produse similare care nu sunt destinate sau sunt improprii consumului uman.

____________________

____________________

6 Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (JO L 109, 6.5.2000, p. 29).

6 Regulamentul (CE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

Justificare

Dat fiind că, cu începere din 13 decembrie 2014, Directiva 2000/13/CE a fost abrogată de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare; considerentul ar trebui să reflecte acest lucru în mod adecvat. Deși produsele reglementate de prezenta propunere (cazeinele și cazeinații) nu sunt destinate vânzării către consumatorul final, ci doar de la o întreprindere la alta pentru prepararea produselor alimentare, este important ca operatorii economici din sectorul alimentar să dispună de informațiile necesare pentru etichetarea produselor finale, în special atunci când este vorba despre alergeni.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului7 prevede o definiție a mijloacelor auxiliare de prelucrare menționate ca adjuvanți tehnologici în Directiva 83/417/CEE. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să utilizeze termenul „mijloace auxiliare de prelucrare” în loc de „adjuvanți tehnologici”.

(7) Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului7 prevede o definiție a mijloacelor auxiliare de prelucrare menționate ca adjuvanți tehnologici în Directiva 83/417/CEE. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să utilizeze termenii adjuvanți alimentari” și „mijloace auxiliare de prelucrare” în loc de „adjuvanți tehnologici”, în conformitate cu standardul Codex Alimentarius pentru produsele din cazeină comestibilă.

__________________

__________________

7 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

7 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

Justificare

În standardul internațional (Codex Alimentarius), „adjuvanții tehnologici” sunt fie clasificați ca mijloace auxiliare de prelucrare (acizi), fie ca aditivi (alcalini). Standardul Codex ar trebui respectat pentru a asigura consecvența la nivel internațional.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Articolul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „cazeină” înseamnă constituentul proteic principal al laptelui, spălat și uscat, insolubil în apă și obținut din lapte degresat prin precipitare:

(a) „cazeină” înseamnă constituentul proteic principal al laptelui, spălat și uscat, insolubil în apă și obținut din lapte degresat și/sau alte produse obținute din lapte prin precipitare:

Justificare

Actualizare de natură tehnică care va alinia legislația la Standardul Codex N290 pentru cazeina comestibilă prin folosirea acelorași definiții (Standardele internaționale pentru produse alimentare stabilite de FAO și de OMS).

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la (...). (Oficiul pentru Publicații va completa data intrării în vigoare a prezentului act).

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ….+. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

____________________

 

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Competența de a adopta acte delegate pentru a adapta anexele la standardele internaționale și progresele tehnice nu ar trebui să fie conferită Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată, ci doar pentru cinci ani. Pentru a facilita decizia colegislatorilor în ceea ce privește prelungirea delegării de competențe, Comisia elaborează un raport în acest sens cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 martie 2015 cel mai târziu.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la …+.

Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

 

____________________

 

+JO: a se introduce data: 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Se propune stabilirea unui termen ambițios, însă realist, pentru punerea în aplicare a prezentei directive în statele membre.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Anexa II – litera a – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Conținutul minim de proteine din lapte calculat pe extract uscat 88 % din greutate

2. Conținutul minim de cazeină proteică din lapte, calculat pe baza a 88 % din greutate ca atare

Justificare

Există un consens general reflectat atât în Directiva 83/417/CEE, cât și în Codex Alimentarius privind reducerea nivelului proteic din lapte în cazeinați. Prin calcularea conținutului de proteine din lapte pe baza greutății absolute a produsului (mai degrabă decât pe bază de extract uscat), puritatea produsului în ceea ce privește conținutul de proteine este mai ridicată.

  • [1]  JO C 0, 0.0.0000, p. 0. Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia a publicat propunerea sa de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului în martie 2014. În propunerea sa, Comisia sugerează 1) abrogarea Directivei 83/417/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind anumite lactoproteine (cazeină și cazeinați) destinate consumului uman și 2) înlocuirea ei cu o nouă directivă, din următoarele motive principale :

•         necesitatea de a alinia competențele conferite Comisiei ținând seama de distincția între acte delegate și acte de punere în aplicare introduse de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

•         necesitatea de a adapta dispozițiile existente la evoluțiile viitoare ale legislației în domeniul alimentar; precum și

•         necesitatea de a adapta cerințele de compoziție a cazeinelor comestibile la standardul internațional (Codex Alimentarius).

În ceea ce privește alinierea la standardele internaționale, se propune în special stabilirea parametrilor legați de nivelul maxim de umiditate al cazeinei comestibile la 12 % (în loc de 10 %, cât era anterior) și de conținutul maxim de grăsimi din lapte al cazeinei acide comestibile la 2 % (în loc de 2,25 %). Pentru a permite adaptarea rapidă în viitor a anexelor I-III (standardele privind cazeina acidă comestibilă, cazeina cheag comestibilă și cazeinații comestibili în raport cu compoziția lor, riscul de contaminare, mijloacele auxiliare de prelucrare utilizate etc.) la standardele internaționale și progresele tehnice, Comisia sugerează și adoptarea de acte delegate (articolul 290 din TFUE).

Propunerea trebuie luată în considerare în contextul legislației generale în domeniul alimentelor [Regulamentul (CE) nr. 178/2002], care vizează asigurarea liberei circulații a unor produse alimentare sigure și sănătoase, contribuind astfel în mod semnificativ la sănătatea și bunăstarea cetățenilor. Astfel, ar trebui să se asigure, de asemenea, informarea în mod corespunzător a consumatorilor cu privire la alimentele pe care le consumă. Deși produsele reglementate de prezenta propunere (cazeinele și cazeinații) nu sunt destinate să fie vândute consumatorului final, ci doar de la o întreprindere la alta pentru prepararea produselor alimentare, este important ca operatorii economici din sectorul alimentar să dispună de informațiile necesare pentru etichetarea produselor finale, în special atunci când este vorba despre alergeni. De aceea, propunerea include dispoziții privind etichetarea cazeinei și cazeinaților destinați consumului uman (articolul 5). În cazul în care mențiunile obligatorii stabilite în acest articol nu sunt marcate pe ambalaje, containere sau etichete, produsele respective nu pot fi comercializate drept cazeine comestibile și cazeinați comestibili, neputând fi utilizate la prepararea alimentelor.

Raportorul sprijină, în general, propunerea. El salută, în special, alinierea cerințelor privind compoziția cazeinelor comestibile la cele impuse de Codex Alimentarius, ceea ce va asigura condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici din sectorul alimentar pe piața mondială. De asemenea, raportorul sprijină cerințele în materie de etichetare privind cazeinele și cazeinații, întrucât, datorită acestora, consumatorii, în special cei care suferă de alergii sau intoleranțe alimentare, vor putea face alegeri în cunoștință de cauză.

Cu toate acestea, raportorul este de părere că anumite aspecte ale propunerii ar trebui ușor îmbunătățite. În consecință, raportorul sugerează să nu fie conferită Comisiei competența de a adopta acte delegate pentru a adapta anexele pe o perioadă de timp nedeterminată, ci doar pentru cinci ani (AM 3/articolul 8). În plus, el propune stabilirea unui termen ambițios, însă realist, pentru punerea în aplicare a prezentei directive în statele membre (6 luni de la intrarea în vigoare a directivei, și nu 31 martie 2015, AM 4/articolul 9). În sfârșit, raportorul sugerează câteva amendamente tehnice cu scopul de a asigura alinierea deplină a directivei la Codex Alimentarius (AM 5/anexa II și AM 2/considerentul 7).

PROCEDURĂ

Titlu

Apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și abrogarea Directivei 83/417/CEE a Consiliului

Referințe

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Data prezentării la PE

20.3.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

29.1.2015

 

 

 

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

65

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Data depunerii

5.3.2015