SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu, ktorou sa zrušuje smernica Rady 83/417/EHS

2.3.2015 - (COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Giovanni La Via


Postup : 2014/0096(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0042/2015
Predkladané texty :
A8-0042/2015
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu, ktorou sa zrušuje smernica Rady 83/417/EHS

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0174),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0105/2014),

-      so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 4. júna 2014[1],

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0042/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES6 sa neuplatňuje na vzťahy medzi podnikmi (business-to-business). Keďže výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice nie sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi, ale len na prípravu potravinárskych výrobkov medzi podnikmi, je vhodné udržať a upraviť aktuálny právny rámec a zjednodušiť špecifické pravidlá, ktoré sú už zahrnuté v smernici 83/417/EHS. Tieto pravidlá poskytujú informácie potrebné pre tieto výrobky, aby umožnili prevádzkovateľom potravinárskych podnikov využiť informácie, ktoré potrebujú na označenie konečných výrobkov, napríklad pokiaľ ide o alergény, a zároveň zabrániť, aby sa tieto výrobky mohli zameniť za podobné výrobky, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

(6) Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/20116 by si mali podniky medzi sebou poskytovať dostatočné informácie, aby sa zabezpečilo, že sa ku konečnému spotrebiteľovi dostanú presné informácie o potravinách. Keďže výrobky v oblasti pôsobnosti tejto smernice nie sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi, ale len na prípravu potravinárskych výrobkov medzi podnikmi, je vhodné udržať a upraviť aktuálny právny rámec a zjednodušiť špecifické pravidlá, ktoré sú už zahrnuté v smernici 83/417/EHS. V uvedených pravidlách sa stanovujú informácie, ktoré sa majú poskytovať v súvislosti s týmito výrobkami s cieľom umožniť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov využiť informácie, ktoré potrebujú na označenie konečných výrobkov, napríklad pokiaľ ide o alergény, a zároveň zabrániť, aby sa tieto výrobky mohli zameniť za podobné výrobky, ktoré nie sú určené alebo sa nehodia na ľudskú spotrebu.

____________________

____________________

6Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29).

6Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Odôvodnenie

K 13. decembru 2014 bola smernica 2000/13/ES zrušená nariadením (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, čo by sa malo primerane odraziť v odôvodnení. Hoci produkty, na ktoré sa návrh vzťahuje (kazeíny a kazeináty), nie sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi, ale len na medzipodnikový predaj na účely prípravy potravinových produktov, je dôležité, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov disponovali informáciami, ktoré potrebujú na označovanie konečných výrobkov, najmä čo sa týka alergénov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V anglickom znení nariadenia (ES) č. 1333/2008 Európskeho parlamentu a Rady7 sa stanovuje vymedzenie pojmu „processing aids“ (technologické pomocné látky), ktorý sa v smernici 83/417/EHS označuje ako „technological adjuvants“. V dôsledku toho by sa v tejto smernici mal používať názov „processing aids“ namiesto označenia „technological adjuvants“.

(7) V anglickom znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/20087 sa stanovuje vymedzenie pojmu „processing aids“ (technologické pomocné látky), ktorý sa v smernici 83/417/EHS označuje ako „technological adjuvants“. V dôsledku toho by sa v tejto smernici mali v súlade s Codex Alimentarius pre potravinárske kazeínové výrobky používať názvy „food additives“ a „processing aids“ namiesto označenia „technological adjuvants“.

__________________

__________________

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

Odôvodnenie

V rámci medzinárodných noriem (Codex Alimentarius) sa technologické pomocné látky klasifikujú ako pomocné látky (kyseliny) alebo prídavné látky (zásady). V záujme zabezpečenia jednotnosti na medzinárodnej úrovni by sa mali tieto normy dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) „kazeíny“sú hlavná bielkovinová zložka mlieka, umytá a vysušená, nerozpustná vo vode a získaná z odstredeného mlieka zrážaním:

a) „kazeíny“ sú hlavná bielkovinová zložka mlieka, umytá a vysušená, nerozpustná vo vode a získaná zrážaním z odstredeného mlieka a/alebo iných produktov získaných z mlieka:

Odôvodnenie

Technická aktualizácia, ktorá zosúladí právny predpis s kódexom noriem N290 pre potravinársky kazeín použitím rovnakých vymedzení pojmov (medzinárodné potravinárske normy, ako ich definuje a FAO a WHO).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 je prenesená na Komisiu na neurčité obdobie od (...). (Úrad pre publikácie vyplní dátum nadobudnutia účinnosti tohto aktu).

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od … +. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

____________________

 

+ Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Právomoc prijímať delegované akty na účel prispôsobenia príloh medzinárodným normám a technickému pokroku by sa Komisii nemala udeliť na neurčité obdobie, ale na 5 rokov. S cieľom zabezpečiť, aby mohli spoluzákonodarcovia rozhodnúť o predĺžení delegovania právomoci, vypracuje Komisia v tejto súvislosti správu najneskôr 9 mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné pre súlad s touto smernicou najneskôr do 31. Marca 2015.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do +.

Bezodkladne musia Komisii oznámiť znenie týchto ustanovení.

Bezodkladne musia Komisii oznámiť znenie týchto ustanovení.

 

____________________

 

+ Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Navrhuje sa stanoviť ambiciózny, no realistický dátum začatia uplatňovania tejto smernice v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Príloha II – písmeno a – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Minimálny obsah mliečnych bielkovín v sušine; z toho minimálny obsah kazeinátov 88 hmot. %

2. Minimálny obsah mliečneho bielkovinového kazeínu vypočítaný podľa skutočného stavu 88 hmot. %.

Odôvodnenie

Existuje všeobecná zhoda, že na základe smernice 83/417/EHS, ako aj Codex Alimentarius sa znižuje obsah mliečnych bielkovín v kazeínových výrobkoch. Vďaka vypočítaniu obsahu mliečnych bielkovín na základe absolútnej hmotnosti výrobku (namiesto toho, aby sa vychádzalo z hmotnosti sušiny) sa zvyšuje čistota výrobku vo vzťahu k obsahu proteínov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia uverejnila v marci 2014 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu, ktorou sa zrušuje smernica Rady 83/417/EHS. Komisia vo svojom návrhu navrhuje 1) zrušiť smernicu Rady 83/417/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa určitých laktoproteínov (kazeínov a kazeinátov) určených na ľudskú spotrebu a 2) nahradiť ju novou smernicou z týchto hlavných dôvodov:

•         zosúladenie právomocí prenesených na Komisiu, pričom sa na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) rozlišuje medzi delegovanými a vykonávacími aktmi;

•         prispôsobenie existujúcich ustanovení ďalšiemu vývoju právnych predpisov v oblasti potravinového práva a

•         prispôsobenie požiadaviek na zloženie potravinárskych kazeínov medzinárodnej norme (Codex Alimentarius).

Pokiaľ ide o zosúladenie s medzinárodnými normami, navrhuje sa stanoviť predovšetkým maximálny obsah vlhkosti v potravinárskych kazeínoch na 12 % (namiesto predchádzajúcich 10 %) a maximálny obsah mliečneho tuku v kyslých potravinárskych kazeínoch na 2 % (namiesto predchádzajúcich 2,25 %). S cieľom zabezpečiť rýchle prispôsobenie príloh I až III (normy pre kyslé potravinárske kazeíny, sladké potravinárske kazeíny a potravinárske kazeináty týkajúce sa ich zloženia, kontaminácie, použitých pomocných látok atď.) medzinárodným normám a budúcemu technickému pokroku Komisia navrhuje tiež prijať delegované akty (článok 290 ZFEÚ).

Návrh treba vnímať v kontexte všeobecného potravinového práva (nariadenie (ES) č. 178/2002), ktorého cieľom je zaručiť voľný pohyb bezpečných a zdravých potravín, a tým značne prispieť k zdraviu a blahobytu občanov. V tejto súvislosti by sa tiež malo zabezpečiť, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o potravinách, ktoré konzumujú. Hoci produkty, na ktoré sa návrh vzťahuje (kazeíny a kazeináty), nie sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi, ale len na medzipodnikový predaj na účely prípravy potravinových produktov, je dôležité, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov disponovali informáciami, ktoré potrebujú na označovanie konečných výrobkov, najmä čo sa týka alergénov. Preto návrh zahŕňa ustanovenia o označovaní kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu (článok 5). Ak na obaloch, nádobách a etiketách nebudú uvedené spomenuté povinné informácie, nemožno takéto výrobky uvádzať na trh ako potravinárske kazeíny alebo kazeináty ani ich používať pri výrobe potravín.

Spravodajca tento návrh vo všeobecnosti podporuje. Víta predovšetkým zosúladenie požiadaviek na zloženie potravinárskych kazeínov s Codex Alimentarius, keďže sa tým zabezpečia rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na svetovom trhu. Okrem toho podporuje požiadavky na označovanie kazeínov a kazeinátov, ktoré umožnia spotrebiteľom, najmä tým, ktorí trpia potravinovou alergiou alebo neznášanlivosťou, rozhodovať sa na základe získaných informácií.

Spravodajca sa však domnieva, že by sa mali ešte doladiť niektoré aspekty návrhu. Preto navrhuje, aby sa právomoc prijímať delegované akty na účel prispôsobenia príloh neudelila Komisii na neurčité obdobie, ale na 5 rokov (pozmeňujúci návrh č. 3, článok 8). Okrem toho navrhuje stanoviť ambiciózny, no realistický dátum začatia uplatňovania tejto smernice v členských štátoch (6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice namiesto 31. marca 2015, pozmeňujúci návrh č. 4, článok 9). Napokon spravodajca navrhuje pár technických zmien v záujme zabezpečenia úplného súladu smernice s Codex Alimentarius (pozmeňujúci návrh č. 5 – príloha II a pozmeňujúci návrh č. 2 – odôvodnenie 7).

POSTUP

Názov

Aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu, ktorou sa zrušuje smernica Rady 83/417/EHS

Referenčné čísla

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Dátum predloženia v EP

20.3.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Spravodajcovia

               dátum vymenovania

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.1.2015

 

 

 

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

65

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dátum predloženia

5.3.2015