ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015

5.3.2015 - (2014/2222(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Sergio Gutiérrez Prieto


Διαδικασία : 2014/2222(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0043/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0043/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015

(2014/2222(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 145, 148, 152 και 153 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ σχετικά με τα ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

–       έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ιδίως το άρθρο 30 για το δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές[1],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014[2],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2015» (COM(2014)0902) και το προσαρτημένο σε αυτήν σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» (COM(2013)0690),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020[3],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2011[4],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία “Ευκαιρίες για τους νέους”» (COM(2011)0933),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις πτυχές της απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των εργασιών της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής[5],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση[6],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις[7],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την απασχόληση των νέων[8],

–       έχοντας υπόψη την «Παγκόσμια Έκθεση για τους Μισθούς 2014/2015» της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) που δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ με τίτλο «Τάσεις της εισοδηματικής ανισότητας και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη» (Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth) της 9ης Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας» (COM(2014)0446),

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους[9] και της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους[10],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0043/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που εξασφαλίζει βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση ώστε να προσφέρει στην επόμενη γενιά θέσεις εργασίας και όχι χρέη·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στην ΕΕ παραμένει δυσοίωνο και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής το 2014, η ανάκαμψη της οικονομίας παραμένει εύθραυστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα αρνητικά ποσοστά αύξησης της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ κατά τα τελευταία δύο έτη, ο ρυθμός ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να φθάσει στο 0,8 % το 2014 και στο 1,1 % το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι για λίγα μόνο κράτη μέλη υπάρχουν βελτιωμένες προβλέψεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναθεωρήσει συστηματικά προς τα κάτω τις προβλέψεις της κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι το προβλεπόμενο συνολικό έλλειμμα στην ΕΕ των 28 μειώθηκε στο 3 % για το 2014, παραμένει υψηλό σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση η οποία είναι συμβατή με την ανάπτυξη και καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, καθώς η ανάκαμψη δεν είναι ισχυρή ούτε βασίζεται σε στιβαρή βάση·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γρήγορος δρόμος για τη δημοσιονομική εξυγίανση που υιοθετήθηκε κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση εμπόδισε τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένες και προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη κατάσταση κάθε κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να δώσει μία ακόμη ώθηση στην οικονομία πολλών κρατών μελών, ιδιαίτερα εάν οδηγήσει γρήγορα σε μείωση του ενεργειακού κόστους για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τις οικονομικές και κοινωνικές της πολιτικές προκειμένου να επιτευχθούν το συντομότερο δυνατό οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ταυτόχρονα να ξεπεραστούν οι κίνδυνοι της χρόνιας στασιμότητας και του αποπληθωρισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι προσπάθειες προώθησης των επενδύσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικολογικός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί η μετάβαση προς μια αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία και η αειφόρος ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί ανησυχητικά λόγω της κρίσης, της απώλειας της βιομηχανικής της βάσης και της έλλειψης εμπιστοσύνης των επενδυτών και επιχειρηματιών, ενώ άλλες χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ τον Οκτώβριο του 2014, οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν στο 35-40 % στα τέλη του έτους·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χάραξη πολιτικών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την απασχόληση των νέων, και ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την ταχεία γήρανση του πληθυσμού της το συντομότερο δυνατό·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την επίτευξη ορισμένων βελτιώσεων (για πρώτη φορά από το 2011 έχει σημειωθεί μικρή αύξηση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης), ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς σχεδόν 25 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους (αύξηση 4 % από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων δεν έχουν ελαττωθεί σημαντικά (μειώθηκαν μόνο κατά 1,9 % σε σύγκριση με το 2013), με τον μέσο όρο της ΕΕ να αγγίζει το 21,2 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75% των μακροχρόνια ανέργων στην ΕΕ είναι κάτω των 35 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς εργασίας – με την εξαίρεση ορισμένων κρατών μελών – είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους νέους ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καθώς και η Εγγύηση για τη Νεολαία και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως και ορθά προκειμένου να χρηματοδοτούνται βιώσιμα έργα για να καταπολεμηθεί η ανεργία, ιδιαίτερα η ανεργία των νέων·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) έχει παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι Ρομά υπερεκπροσωπούνται στην ομάδα αυτή·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι παράγοντες – μεταξύ άλλων, η αδυναμία δημιουργίας θετικού περιβάλλοντος για την προώθηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης, η μείωση των εσόδων της αγοράς και η αποδυνάμωση του αντικτύπου των κοινωνικών μεταβιβάσεων με την πάροδο του χρόνου[11], καθώς και οι προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών να αποκαταστήσουν την οικονομική τους ισορροπία μειώνοντας τις δαπάνες για την κοινωνική προστασία – έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των ευρωπαϊκών οικογενειών που διατρέχουν τον κίνδυνο αποκλεισμού και στην ανησυχητική αύξηση των ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποαπασχόληση και η επισφαλής απασχόληση έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους και ότι για το 50 % του συνόλου των αναζητούντων εργασία, η εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να τους απαλλάξει από τη φτώχεια·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2013, τα πλέον πρόσφατα καταγεγραμμένα, η μακροχρόνια ανεργία ευρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα της τάξης του 5,1 % του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία όχι μόνο έχει σοβαρές επιπτώσεις για τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μπορεί επίσης να μετατραπεί σε διαρθρωτική ανεργία στην ΕΕ·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25,1 % του πληθυσμού της ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό αύξησης της παιδικής φτώχειας είναι υψηλότερο από το μέσο ποσοστό αύξησης της συνολικά και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ένα στα τρία παιδιά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι η ομάδα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες μακροχρόνιας ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το ήμισυ των εργαζομένων ηλικίας 55–65 ετών είχαν εργασία το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πλήττονται περισσότερο από τις μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες στους τομείς των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών και των κοινωνικών παροχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, όπως άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών, γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ηλικιωμένοι μετανάστες ή ηλικιωμένα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον κίνδυνο της φτώχειας·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση, έχουν περικόψει σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες τους, ακριβώς σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία έχει αυξηθεί η ζήτηση για κοινωνική προστασία λόγω της αύξησης της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια των εθνικών προϋπολογισμών για την κοινωνική ασφάλιση συρρικνώνονται περαιτέρω λόγω της μείωσης των εισφορών μετά τις μεγάλης κλίμακας περικοπές θέσεων εργασίας και τις περικοπές στους μισθούς, με αποτέλεσμα να απειλείται σοβαρά το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτούμενες μεταρρυθμίσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της φτώχειας δεν είναι απλώς ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», αλλά αποτελεί και κοινωνική ευθύνη των κρατών μελών, και η αξιοπρεπής και βιώσιμη απασχόληση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εξόδου από την φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως για τα άτομα που είναι πιο απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανισότητες στους όρους απασχόλησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ηλικία των 55 ετών, οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού απ’ ό,τι οι άνδρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών έχουν ενταθεί περαιτέρω, ενώ για τον στόχο της περιφερειακής σύγκλισης ισχύει το αντίθετο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας όσον αφορά την ανεργία έχει αυξηθεί από 3,5 % το 2000 σε 10 % το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απόκλιση αυξάνει τον κίνδυνο κατακερματισμού και απειλεί την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκτη έκθεση συνοχής επισημαίνει τον ρόλο των διαρθρωτικών ταμείων στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 174 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.»·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, μικρότερη οικονομική ανάπτυξη και έλλειψη σημαντικών επενδύσεων για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, κατά τα τελευταία δύο έτη, έχει προειδοποιήσει για τους κοινωνικούς κινδύνους του αποπληθωρισμού σε συνδυασμό με χαμηλή ανάπτυξη, υψηλή ανεργία και συρρίκνωση των μισθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προέβλεψε χαμηλό πληθωρισμό σε βάθος χρόνου και προειδοποίησε για τις επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής στην εσωτερική ζήτηση, την ανάπτυξη και την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποπληθωρισμός έχει γίνει πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 2014 σε οκτώ κράτη μέλη (εκ των οποίων έξι ανήκουν στη ζώνη του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την επικρατούσα αδυναμία παροχής πιστώσεων στις ΜΜΕ και την ανάγκη μείωσης του υπερβολικού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους με ιδιαίτερη προσοχή στα ενυπόθηκα δάνεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ποσοστών πληθωρισμού επιδεινώνει σημαντικά αυτές τις δυσκολίες αυξάνοντας τα πραγματικά επιτόκια και το πραγματικό δανειακό βάρος και θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο οικονομικής ύφεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ αντέδρασε σε όλες αυτές τις πτυχές στις 22 Ιανουαρίου 2015 με την εφαρμογή ενός διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, με συνδυασμένες μηνιαίες αγορές περιουσιακών στοιχείων που θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισεκατομμύρια EUR, το οποίο θα εκτελεστεί τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 2016·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επεκτατική νομισματική πολιτική για την ενθάρρυνση των εξαγωγών προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομία της ΕΕ βραχυπρόθεσμα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλά επιτόκια για να τονωθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση έχει προχωρήσει και έχουν τεθεί νέοι εμβληματικοί στόχοι που εστιάζουν περισσότερο στα διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά ελλείμματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εξέλιξη αυτή, το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος στόχος και ο στόχος για το χρέος ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα προάγει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να εκτιμάται συστηματικά ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτών των μέτρων καθώς και ο αντίκτυπός τους όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη αναγκάζουν συχνά τις ΜΜΕ να κλείσουν ή να μετεγκατασταθούν, με αποτέλεσμα απώλεια θέσεων εργασίας και υποχρεωτική επαγγελματική κινητικότητα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ΕΕ έχουν μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό και έχουν φθάσει σήμερα σχεδόν στο 20 % κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα, δηλαδή σε επίπεδο χαμηλότερο από ό,τι στους κύριους οικονομικούς εταίρους ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία (συμπεριλαμβανομένων έργων μικρότερης κλίμακας), μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων ενεργειακή ένωση, την ψηφιακή ενιαία αγορά, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ πρέπει να συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς έχουν ουσιαστική σημασία όχι μόνο για την εξασφάλιση της ανάκαμψης αλλά και για την επέκταση του οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο έχει περιορίσει την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη και την ανάπτυξη κοινωνικών, διατηρήσιμων και χωρίς αποκλεισμούς λύσεων και έχει μειώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των μισθών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

ΦΙΛΟΔΟΞΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

1.      χαιρετίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη, που βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική υπευθυνότητα· ζητεί να εφαρμοστεί μια φιλόδοξη, επεκτατική οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), προκειμένου να τονωθεί η έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να διατηρηθούν καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η αλληλεγγύη αποτελεί τη βασική αξία πάνω στην οποία είναι οικοδομημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών διατυπώνοντας συγκεκριμένες συστάσεις που είναι χρήσιμες για τα κράτη μέλη αλλά και για την ΕΕ συνολικά, ώστε να μην αντιμετωπίζουν μόνο τη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με κοινωνικά ισορροπημένο, οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο· τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την υψηλή μακροχρόνια ανεργία των νέων, περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη φτώχεια·

2.      έχει επίγνωση της σχέσης μεταξύ της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της ανάγκης τόνωσης των επενδύσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του ΣΣΑ· επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης»· ζητεί από τους εταίρους, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την ευελιξία που προβλέπεται ήδη στους κανόνες και στις συμφωνίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι συμβατή με την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και το κράτος πρόνοιας·

3.      υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη· σημειώνει ότι, ενώ ορισμένα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις πέτυχαν να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά, οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και με τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· ζητεί, προς επίτευξη αυτών των στόχων, να διευρυνθεί το πεδίο εστίασης αυτών των μεταρρυθμίσεων και να συμπεριληφθούν τομείς όπως η ψηφιακή ενιαία αγορά, η ενεργειακή ένωση και οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην αγορά εργασίας πρέπει να δημιουργούν επίσης την ευελιξία και την ασφάλεια που απαιτούνται για να τεθεί τέλος στον κατακερματισμό και να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς μισθοί·

4.      επικροτεί το γεγονός ότι το νέο μείγμα πολιτικής προσθέτει τις επενδύσεις στις προηγούμενες προτεραιότητες της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· θεωρεί ωστόσο ότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) θα πρέπει να αποδίδει μεγαλύτερη προσοχή στη συλλογική ζήτηση και στη σχέση της με την αύξηση των μισθών και τις κοινωνικές ανισότητες· υπογραμμίζει ότι η κορυφαία προτεραιότητα για τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν θα πρέπει να είναι η αύξηση των πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά η τόνωση της ανάπτυξης, η αύξηση των επενδύσεων και των ποσοστών απασχόλησης, καθώς και η μείωση του ποσοστού φτώχειας·

5.      εκφράζει την ανησυχία του διότι οι επενδύσεις στην ΕΕ έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη και έχουν φθάσει σήμερα σχεδόν στο 20% κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα· προειδοποιεί ότι η μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη στα κράτη μέλη της περιφέρειας όπου τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης ήταν αυστηρότερα· υπογραμμίζει εκ νέου το δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που διαθέτει η πράσινη οικονομία η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, θα μπορούσε να δημιουργήσει πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 μόνο στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή επίπεδα επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς και να προβλέψουν τις μελλοντικές δεξιότητες των εργαζομένων·

6.      επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Επιτροπής για το 2015 είναι οι επενδύσεις και ζητεί την υλοποίηση του σχεδίου χωρίς καθυστέρηση· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν θα υπολογίζονται κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο τόσο του προληπτικού όσο και του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ·

7.      θεωρεί ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της Επιτροπής για το 2015 πρέπει να εφαρμοστούν από κοινού προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις με υπεύθυνο τρόπο στους τομείς που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως η ψηφιακή οικονομία, οι πράσινοι τομείς και η υγειονομική περίθαλψη·

8.      λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ θα βασίζεται σε υφιστάμενους πόρους της ΕΕ και δεν θα προβεί σε άντληση νέων δημόσιων κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισεκατομμυρίων EUR που θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)· τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά με την πιθανότητα προσέλκυσης του κύριου όγκου της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· ζητεί από την ΕΤΕπ να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του προσανατολισμού της από μια μέθοδο καθαρά εμπορικών τραπεζικών δραστηριοτήτων σε ένα μοντέλο εκτίμησης του κινδύνου έργων βάσει καθορισμένων κριτηρίων και διαφάνειας· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων νέων πόρων για να διασφαλίσει ότι το ΕΤΣΕ θα επιτύχει τους στόχους του·

9.      ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο τραπεζικό σύστημα και στους τελικούς αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και τις δημόσιες εταιρείες·

10.    τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων επενδύσεων στους τομείς στους οποίους υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού (παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως (φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης και να προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, επενδύσεις με υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων εργασίας ή στην κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας, όπως συστήματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικές υπηρεσίες ή επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις·

11.    ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τις επενδύσεις σε οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, ενώ οι επιλογές θα πρέπει να γίνονται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των οικονομικών χαρακτηριστικών των επενδύσεων· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχει ανάγκη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε αναπτυσσόμενους τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία, οι πράσινοι τομείς και η υγειονομική περίθαλψη·

12.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν συγκεκριμένους ενισχυμένους μηχανισμούς για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των οποίων η μεγάλη απόσταση, ο γεωγραφικός κατακερματισμός, οι ευπαθείς οικονομίες και οι φυσικοί περιορισμοί οδηγούν σε εντονότερες ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, αγαθά και υπηρεσίες·

13.    ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα κατά τον προγραμματισμό του ευρωπαϊκού επενδυτικού σχεδίου, ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες·

14.    ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει σε βάθος και να βελτιώσει την πρωτοβουλία της ΕΕ και της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων που δρομολογήθηκε ως πιλοτικό σχέδιο το 2012 για τη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου επενδύσεων, με σκοπό να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στην προώθηση της απασχόλησης· ζητεί, εν προκειμένω, να πραγματοποιηθεί λεπτομερής επανεξέταση των ομολόγων κοινωνικού αντικτύπου που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις·

Υπεύθυνη πολιτική με νέα εστίαση στις επενδύσεις, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη

15.    επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα των προσπαθειών τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες, για να είναι επιτυχείς, πρέπει να υποστηριχθούν από ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους· επικροτεί το γεγονός ότι στην ΕΕΑ για το 2015 απευθύνεται για άλλη μια φορά έκκληση προς τις χώρες με δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την ενθάρρυνση της ζήτησης και των επενδύσεων στην Ευρώπη·

16.    επικροτεί την επιτάχυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που εστιάζουν περισσότερο στα διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά ελλείμματα και θα έχουν λογικά θετική επίδραση στην απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες συνθήκες παραμένει παρ’ όλα αυτά πολύ υψηλό και ότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει τη χρήση της μέγιστης δυνατής ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του ΣΣΑ·

17.    ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι όλες οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση της κοινωνικής προόδου· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου και, επιπλέον, να ελέγχει και να μετρά τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επενδύσεων σε πραγματικούς όρους· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικούς στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του νέου ΕΤΣΕ η οποία θα εγκρίνει τα προς χρηματοδότηση έργα, καθώς και να εξασφαλίσει ότι ένα από τα βασικά κριτήρια σε αυτή τη διαδικασία επιλογής θα είναι ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος·

18.    τονίζει τη σημασία της ευελιξίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του υφιστάμενου ΣΣΑ για να διασφαλιστεί περιθώριο ελιγμών για κοινωνικές επενδύσεις, κυρίως κοινωνικές επενδύσεις σε άτομα, στα οποία θα παρέχονται οι απαραίτητες δεξιότητες και οι κατάλληλες συνθήκες για παραγωγική και πραγματική συμμετοχή στην οικονομία και στην κοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους· τονίζει, εν προκειμένω, τον δυνητικό ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς·

Αποκατάσταση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας

19.    τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί, συνεπώς, τις νέες συστάσεις της Επιτροπής για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την αφερεγγυότητα και την επιχειρηματική αποτυχία· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει, εφόσον κρίνεται αναγακίο, την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των αρχών που ορίζονται στη σύστασή της, της 12ης Μαρτίου 2014, μέσω ειδικών συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ)· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις με επικεφαλής γυναίκες και οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε χρηματοδότηση· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα αίτια αυτής της κατάστασης και να προτείνει μέτρα επίλυσης του προβλήματος·

20.    τονίζει τη σημασία της δημιουργίας επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μείωση των φραγμών στην αυτοαπασχόληση και τη σύσταση επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να υποστηριχθεί από ένα ευφυές μείγμα χρηματοδοτικής στήριξης, όπως ο άξονας «μικροχρηματοοτήσεις και κοινωνική επιχειρηματικότητα» του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) ή μέσω λύσεων θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης στις δημόσιες διοικήσεις για την εγγραφή νέων επιχειρήσεων·

21.    εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο χρηματοπιστωτικός κατακερματισμός στη ζώνη του ευρώ διακυβεύει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ· ζητεί την αποκατάσταση της δανειοδοτικής ικανότητας της οικονομίας, η οποία επιτρέπει στις ΜΜΕ να πραγματοποιούν επενδύσεις και να δημιουργούν θέσεις εργασίας, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην επιχειρηματικότητα και της πρόσβασης των ΜΜΕ σε προγράμματα όπως το COSME ή το «Ορίζοντας 2020»·

22.    ζητεί από τα κράτη μέλη να εξαλείψουν την περιττή διοικητική επιβάρυνση και τη γραφειοκρατία για τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να δημιουργήσουν καταλληλότερες συνθήκες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

23.    επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης· ζητεί από την ΕΚΤ να συμπληρώσει αυτή την πολιτική δράση και να αναζητήσει μέσα αγοράς περιουσιακών στοιχείων ΜΜΕ καθώς και να στηρίξει την ανάπτυξη των ΜΜΕ στο πλαίσιο προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης βασισμένων σε ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες οικονομικές περιοχές ή να λειτουργήσει ως εγγυητής για τις πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ που παράγουν έως και το 80% της απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη·

24.    λαμβάνει υπό σημείωση το διευρυμένο πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, το οποίο απευθύνεται, για άλλη μια φορά, στο τραπεζικό σύστημα· ζητεί, συνεπώς, από την ΕΚΤ να βελτιστοποιήσει το δυναμικό της για τη βελτίωση της πραγματικής οικονομίας με την παροχή πιστώσεων, προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη και να αντιμετωπιστεί η ανεργία στην ΕΕ·

25.    επικροτεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή και αποσκοπούν στην τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ μέσω της προσφοράς δυνατοτήτων εναλλακτικών προς την χορήγηση τραπεζικών δανείων, καθώς και στη βελτίωση του ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου με σκοπό την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε ΜΜΕ· ζητεί να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα χωρίς καθυστέρηση· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει επίσης έργα μικρότερης κλίμακας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρηματοοικονομικών συνεταιρισμών για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ (πιστωτικές ενώσεις) ως εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης και να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδότηση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

26.    τονίζει τη σημασία των ενδιάμεσων φορέων που συνδέονται με τις ΜΜΕ, όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, ως μηχανών με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ για τις ΜΜΕ και ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο συνεργασίας με τους εν λόγω φορείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα οι πολιτικές της ΕΕ για τις ΜΜΕ ώστε να τονωθεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

Αποδοτικότερη χρήση των πόρων

27.    τονίζει ότι οι πολιτικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση έχουν διαφορετικές εδαφικές επιπτώσεις, ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε περιφέρειας της ΕΕ, και ότι οι περιφερειακές ανισότητες έχουν διευρυνθεί από τότε που ξεκίνησε η κρίση· τονίζει ότι οι ΣΑΧ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εδαφικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών ώστε να τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας διατηρουμένης ταυτόχρονα της εδαφικής συνοχής·

28.    εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μείωση των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων και διαρθρωτικών ανισορροπιών στις περιφέρειες που την έχουν περισσότερο ανάγκη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατάλληλες λύσεις για τα κράτη μέλη που, αν και αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, υποχρεώνονται να επιστρέψουν κονδύλια της ΕΕ λόγω προβλημάτων συγχρηματοδότησης· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προχρηματοδότησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων από τα εν λόγω κράτη μέλη την περίοδο 2014-2020, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της δημοσιονομικής λογοδοσίας·

29.    ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για την καταπολέμηση του φορολογικού ντάμπινγκ, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, και ζητεί να εγκριθεί, σε επίπεδο Συμβουλίου, ένας φιλόδοξος φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, καθώς και τα δύο μέτρα θα καθιστούσαν δυνατή την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

30.    πιστεύει ακράδαντα ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση εθνικών προσπαθειών, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την παροχή πρόσθετης στήριξης με τρόπο που συμπληρώνει και βελτιώνει τα εθνικά προγράμματα σύμφωνα με την απόφαση των κρατών μελών·

31.    ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν την πλήρη εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 και να ευθυγραμμίσουν αυστηρά το ΕΚΤ και άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία με τη στρατηγική «ΕΕ 2020»· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αυστηρή παρακολούθηση του 20 % κλειστής διάρθρωσης του ΕΚΤ για τη φτώχεια· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επόμενη ΕΕΑ και στις ΣΑΧ ένα κεφάλαιο σχετικά με την υλοποίηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)·

32.    ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές ενέργειας για την επίτευξη μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης, λιγότερο εξαρτώμενης από εξωτερικές πηγές, και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού (π.χ. προμήθεια αλγερινού φυσικού αερίου)·

Μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση του δυναμικού ανάπτυξης, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της παραγωγικότητας

33.    σημειώνει ότι τα αποφασιστικά σχέδια επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΚΤ, μπορούν να είναι επιτυχή μόνον εάν συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ποιοτική συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τονώνουν τη δραστηριότητα και την παραγωγικότητα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ομάδων, και στηρίζουν ισχυρά κοινωνικά συστήματα και συστήματα κοινωνικής προστασίας· επισημαίνει ότι η απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) αποτελεί καίριο στοιχείο στην προσπάθεια βελτίωσης των αγορών εργασίας· θεωρεί ότι στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα πρέπει να καθιερωθούν μέτρα εσωτερικής ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση της απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών αναταραχών, θα εξασφαλίζουν την ποιότητα των θέσεων εργασίας και την ασφάλεια κατά τη μετάβαση από μία θέση εργασίας σε άλλη και θα παρέχουν συστήματα χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα βασίζονται σε ρεαλιστικές απαιτήσεις ενεργοποίησης, θα εξασφαλίζουν τη στήριξη των απολυμένων εργαζόμενων και θα συνδέονται με πολιτικές επανένταξης·

34.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εστίαση της Επιτροπής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προσανατολίζεται υπερβολικά προς τη μείωση της προστασίας της απασχόλησης για τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες θέσεις εργασίας· υπενθυμίζει πως τα στοιχεία δείχνουν ότι ακριβώς η επίμονη επιδίωξη εσφαλμένων πολιτικών αποκρίσεων, που συνδυάζουν ευελιξία και χαμηλότερα εισοδήματα, είναι αυτή που καθυστερεί την ανάκαμψη· τονίζει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται με ευρύτερη και περισσότερο ολιστική προοπτική – προσαρμοσμένη σε κάθε κράτος μέλος και με στόχο διάφορα ζητήματα, όπως: εταιρική διαχείριση, οργανωτική διαχείριση και διαχείριση της αγοράς εργασίας· εκπαίδευση· έρευνα και καινοτομία· δημόσια διοίκηση και φορολογικά συστήματα – και θα πρέπει να αποσκοπούν στην τόνωση του δυναμικού ανάπτυξης και της βιωσιμότητας και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων·

35.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν καινοτόμους τρόπους ενθάρρυνσης των επενδύσεων στην ΕΕ· επισημαίνει την πρόσφατη τάση των εταιρειών να επαναπατρίζουν την παραγωγή και τις υπηρεσίες τους στην ΕΕ, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει το γεγονός αυτό για δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους· πιστεύει ότι οι οικονομίες της ΕΕ έχουν μια μοναδική ευκαιρία να επισπεύσουν αυτήν την τάση επαναπατρισμού των θέσεων εργασίας·

36.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν εξατομικευμένες πολιτικές για να στηριχθεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια άνεργους, τους ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι μετανάστες, η κοινότητα Ρομά και τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων υπέρ της προώθησης πολιτικών για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, τη διά βίου μάθηση και την κατάρτιση, καθώς και για να καταπολεμηθεί το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης που πλήττει ορισμένες από αυτές τις ομάδες, πολλές από τις οποίες διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί να αντιμετωπίζεται συστηματικά στις ΣΑΧ το ζήτημα της μείωσης των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τις αμοιβές και τις συντάξεις· παροτρύνει την Επιτροπή να ζητήσει από κάθε κράτος μέλος να καταρτίσει εθνικό σχέδιο απασχόλησης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη στο Εαρινό Συμβούλιο του 2012·

37.    ζητεί από την Επιτροπή να εγκαινιάσει μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης για τους Ρομά στα κράτη μέλη μέσω μέτρων για την προώθηση των δεξιοτήτων και των προσόντων και για την καταπολέμηση των διακρίσεων, και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, για παράδειγμα μέσω της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της χρήσης καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων·

38.    ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητά τους τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, ιδίως αντιμετωπίζοντας τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και εφαρμόζοντας μέτρα που θα διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω αύξησης της διαθεσιμότητας παιδικών σταθμών·

39.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν έχει ευθυγραμμιστεί ικανοποιητικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τα οικονομικά μέτρα που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τους κοινωνικούς στόχους και τους στόχους απασχόλησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με τις κοινωνικές αρχές που ορίζονται στις Συνθήκες· ζητεί να καταβληθούν πιο αποφασιστικές προσπάθειες καθοδήγησης και συντονισμού των πολιτικών της ΕΕ για την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος ως προς τον στόχο της μείωσης της φτώχειας και άλλους κοινωνικούς στόχους, καθώς και την ανάγκη να βελτιωθεί η ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών·

Εκπαίδευση και ενεργές πολιτικές αγοράς εργασίας με στόχο την αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου

40.    θεωρεί ότι ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός ο οποίος ωθείται από ένα εργατικό δυναμικό που διαθέτει ολοένα και περισσότερες δεξιότητες έχει φέρει την ΕΕ αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις και αναντιστοιχίες ως προς τις δεξιότητες, φαινόμενα που επιδρούν ανασταλτικά στην οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί ότι, προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν μια ρεαλιστική ευκαιρία να επιτύχουν τους στόχους απασχόλησης της στρατηγικής «ΕΕ 2020», πρέπει να εστιάσουν στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

41.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν ένα πυλώνα για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

42.    επισημαίνει ότι η στρατηγική για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στο κόστος εργασίας, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

43.    ζητεί από τα κράτη μέλη να επαναφέρουν τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο στο προ της κρίσης επίπεδο, με στόχο κυρίως να διευκολυνθεί η μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία, και να επενδύσουν στην επαγγελματική κατάρτιση και σε προγράμματα δια βίου μάθησης·

44.    επικροτεί το γεγονός ότι στην ΕΕΑ για το 2015 η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να προωθήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη που έχουν ήδη περιορισμένους προϋπολογισμούς δεν διαθέτουν επαρκή μέσα για την υλοποίηση αυτού του στόχου· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να εξαιρέσει τις παραγωγικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη από τους στόχους για το έλλειμμα που έχουν καθοριστεί δυνάμει των κανόνων της ΕΕ·

45.    τονίζει τη σημασία των ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας για ορισμένα κράτη μέλη στις παρούσες συνθήκες· ζητεί από τα εν λόγω κράτη μέλη να αυξήσουν την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας·

Ποιοτικές θέσεις εργασίας και ποιοτικοί μισθοί ως μοχλοί παραγωγικότητας και ανάπτυξης

46.    ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα υψηλά ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται στις μειονεκτούσες ομάδες και να δώσουν προτεραιότητα στην πρόσβαση και την ένταξη στην αγορά εργασίας καθώς και στη συνεκτίμηση των πολιτικών πρόσβασης και ένταξης, δεδομένου ότι η απασχόληση είναι το κλειδί για την επιτυχημένη ένταξη·

47.    υπενθυμίζει ότι ο αξιοπρεπής μισθός είναι σημαντικός όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής ανάκαμψης και μιας παραγωγικής οικονομίας· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τον αντίκτυπο της καθιέρωσης κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μείωσης των μισθολογικών ανισοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώσει μια διάσκεψη για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς·

48.    εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας σε πολλά κράτη μέλη δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον αριθμό επισφαλών θέσεων εργασίας· παρατηρεί ότι το 50% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2014 ήταν θέσεις προσωρινής απασχόλησης· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η φτώχεια στην εργασία συνεχίζεται και ότι για το 50% του συνόλου των ατόμων που αναζητούν εργασία, η εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να απαλλαγούν από τη φτώχεια ούτε και αυξάνει την παραγωγικότητα· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταστήσουν προτεραιότητα την ποιότητα των θέσεων εργασίας και να αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας έχουν ως στόχο – παράλληλα με την προώθηση της δημιουργίας καλύτερων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης – τη μείωση του κατακερματισμού, την προώθηση της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη μείωση της φτώχειας στην εργασία και την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων·

49.    θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν θέσεις εργασίας μόνον εάν το επιτρέπει η αγορά, εάν μπορούν να βασίζονται σε ένα εργατικό δυναμικό που διαθέτει τα αναγκαία προσόντα, εάν οι αγορές εργασίας διαθέτουν επαρκή ευελιξία, εάν το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, συμβαδίζει με την παραγωγικότητα, εάν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας καθιστούν την εργασία περισσότερο ελκυστική και εάν το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι αναλογικό και βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία·

50.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ στην ΕΕ, το οποίο βλάπτει σοβαρά τόσο τους εργαζόμενους που το υφίστανται όσο και τα συστήματα πρόνοιας των κρατών μελών· ζητεί, επιπλέον, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα αυτών των προσπαθειών·

51.    επικροτεί την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αδήλωτη εργασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με επισφαλείς συμβάσεις εργασίας ή οι αυτοαπασχολούμενοι απολαμβάνουν ένα βασικό σύνολο δικαιωμάτων και επαρκή κοινωνική προστασία, ιδίως όσον αφορά την οικογένεια και τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει ειδικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πρόσθετων προβλημάτων που προκαλούνται από την αναγκαστική μερική απασχόληση και την προσωρινή απασχόληση καθώς και την ψευδοαυτοαπασχόληση·

52     εκφράζει ανησυχία για την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες και τους δείκτες για την απασχόληση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν γίνεται σχεδόν καμία αναφορά στην ποιότητα ή τη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών, οι οποίες υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις μερικής απασχόλησης λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στον συνδυασμό της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής·

53.    θεωρεί ότι η επίτευξη των στόχων επανεκβιομηχάνισης είναι υψίστης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και εκτιμά ότι η εκ νέου δρομολόγηση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής θα μπορούσε να προωθήσει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας·

54.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όταν γίνεται αναφορά στα ποσοστά ανεργίας, δεν λαμβάνονται δεόντως υπόψη άλλοι παράγοντες, όπως το αυξανόμενο ποσοστό μη ενεργών ατόμων, η κινητικότητα και η μετανάστευση·

Ανεργία των νέων και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

55.    επικροτεί τη μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων αλλά επισημαίνει ότι τα ποσοστά αυτά εξακολουθούν να είναι ανησυχητικά και να μην βασίζονται κατ’ ανάγκη στην καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η υποαπασχόληση έχουν επίσης αυξηθεί και ότι 43% των νέων εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες, με αναγκαστικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή ως ψευδοαυτοαπασχολούμενοι·

56.    ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων για την εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού· ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, να θέσουν σε εφαρμογή τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία χωρίς καθυστέρηση και να διασφαλίσουν ότι από αυτές θα επωφεληθούν επίσης νέοι που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα· ζητεί να προβλεφθεί επαρκής προϋπολογισμός στην ενδιάμεση αξιολόγηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΟΕ, για την επίλυση του προβλήματος της ανεργίας των νέων απαιτούνται 21 δισεκατομμύρια EUR·

57.    παροτρύνει την Επιτροπή να υπερβεί τη σύσταση του Συμβουλίου του Μαρτίου 2014 σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και να προτείνει ένα νέο ποιοτικό πλαίσιο με σκοπό την πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των νέων εργαζομένων και της εκμετάλλευσής τους·

58.    ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των προσώπων που έχουν οικογενειακά καθήκοντα, όπως η ανατροφή παιδιών και η επιμέλεια μελών της οικογένειάς τους που χρήζουν φροντίδας· ζητεί, συνεπώς, μέτρα που ευνοούν τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας που προωθούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

59.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κατάρτισης κατά την απασχόληση· ζητεί να αξιολογηθούν τα εθνικά συστήματα δια βίου μάθησης στο πλαίσιο των στρατηγικών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας·

60.    τονίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, υπάρχουν 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ και ότι το 2013 μόλις το 3,3% του ενεργού πληθυσμού εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος, γεγονός που σημαίνει ότι τα επίπεδα κινητικότητας εξακολουθούν να είναι χαμηλά σε σύγκριση με τα επίπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία· υπενθυμίζει ότι οι αποκλίσεις στα ποσοστά επαγγελματικής κινητικότητας – τα οποία φτάνουν έως και τις 10 ποσοστιαίες μονάδες στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση – μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της χρήσης της πλατφόρμας EURES· εκφράζει τη συνεχή στήριξή του στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας·

61.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των ΔΥΑ προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό·

62.    θεωρεί ότι, δεδομένου του αριθμού των εργαζομένων, ιδίως των νέων, που εγκαταλείπουν σήμερα τις χώρες καταγωγής τους με προορισμό άλλα κράτη μέλη προς αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, είναι επειγόντως αναγκαίο να αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική κινητικότητα στην ΕΕ μέσω εργαλείων όπως το EURES, τηρώντας παράλληλα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και διαφυλάσσοντας τους μισθούς και τα κοινωνικά πρότυπα· καλεί κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ίσης αμοιβής στον ίδιο τόπο εργασίας σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ιδίως με γνώμονα την ισότητα των φύλων·

63.    υπενθυμίζει τους στόχους της ΕΕ στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, κυρίως τους στόχους επίτευξης ποσοστού απασχόλησης 75% για τις γυναίκες και τους άνδρες μέχρι το 2020 και μείωσης του αριθμού των ατόμων που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια κατά 20 εκατομμύρια·

64.    παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για τη γονική άδεια η οποία θα συμβάλει στη διασφάλιση ίσων συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες και τους άνδρες, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την ταχεία γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη μελλοντική ικανότητα των κρατών μελών να διατηρήσουν τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν περισσότερες πολιτικές που συνεισφέρουν στη δημογραφική ανάπτυξη της ΕΕ μέσω της τόνωσης είτε του ποσοστού των γεννήσεων είτε της μετανάστευσης·

65.    εκφράζει τη λύπη του διότι τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν από την ΕΕ με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών οδήγησαν μόνο στην επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης και των κοινωνικών συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ προκαλώντας αύξηση των ποσοστών ανεργίας, περισσότερη φτώχεια και μεγαλύτερες ανισότητες·

66.    ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα·

Μια αποφασιστική έκκληση για την κοινωνική διάσταση και τη σύγκλιση στην ΕΕ

67.    επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του για τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και για τους κινδύνους που απειλούν τη βιωσιμότητά της και το σταθερό αναπτυξιακό δυναμικό της λόγω της αντιστροφής της περιφερειακής σύγκλισης· υπενθυμίζει ότι περισσότερα από 122 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας στην εργασία και της παιδικής φτώχειας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 19% των παιδιών στην ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο φτώχειας και επιμένει ότι τα επίπεδα αυτά είναι απαράδεκτα και πρέπει να μειωθούν άμεσα· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει την κοινωνική διάσταση στην ΕΕ· αναγνωρίζει το έργο της Επιτροπής σχετικά με τον κοινωνικό πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ως μέρος της διαδικασίας ενσωμάτωσης της κοινωνικής διάστασης στη σημερινή διάρθρωση των μηχανισμών οικονομικής διακυβέρνησης και ζητεί να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο να προχωρήσει η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

68.    εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχουν δείκτες και σαφείς ορισμοί της απόλυτης φτώχειας, ένα ζήτημα που απασχολεί πολλά κράτη μέλη·

69.    υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές για την προώθηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου θα πρέπει να διέπουν όλες τις πολιτικές της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να εξασφαλίσει τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

70.    επισημαίνει ότι η κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτική – ειδικότερα τα επιδόματα ανεργίας, η στήριξη του ελάχιστου εισοδήματος και η προοδευτική φορολογία – συνέβαλαν αρχικά στη μείωση του βάθους της ύφεσης και σταθεροποίησαν τις αγορές εργασίας και την κατανάλωση· τονίζει, ωστόσο, ότι οι κοινωνικοί σταθεροποιητές έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως ως παράγοντες προσαρμογής από τα μέλη της ΟΝΕ που βιώνουν αρνητικούς οικονομικούς κλυδωνισμούς· τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και οι κοινωνικές πολιτικές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Ευρωπαϊκοί κοινωνικοί σταθεροποιητές

71.    παρατηρεί ότι η Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της 2013 σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, τονίζει τη σημασία που έχουν οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως εγγύηση κατά των κοινωνικών κινδύνων· υπενθυμίζει τη σημασία των αυτόματων σταθεροποιητών για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων κλυδωνισμών, για την αποτροπή της υπερβολικής συρρίκνωσης των εθνικών κρατών πρόνοιας και, συνεπώς, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ΟΝΕ στο σύνολό της· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις ΣΑΧ που εκδίδει τη σημασία της διατήρησης ισχυρών αυτόματων σταθεροποιητών στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής καθώς και στην τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και της αύξησης της οικονομίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπονήσει Πράσινη Βίβλο σχετικά με τους αυτόματους σταθεροποιητές στη ζώνη του ευρώ·

72.    λαμβάνει υπό σημείωση τον στόχο της Επιτροπής «να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ λιγότερο επαχθή, απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων»· τονίζει ότι αυτή η άρση των κανονιστικών φραγμών δεν θα πρέπει να υπονομεύσει ούτε το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο σε τομείς όπως η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτούς, ούτε τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, ούτε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, και ότι θα πρέπει να σέβεται την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων όπως προβλέπεται στη Συνθήκη· παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει αξιόπιστες προσπάθειες για τη διασφάλιση της προστασίας των εγκύων εργαζομένων και των εργαζομένων που έχουν γεννήσει πρόσφατα·

Κοινωνικοί δείκτες

73.    επικροτεί το γεγονός ότι η Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση που προσαρτάται στην ΕΕΑ περιλαμβάνει πίνακα αποτελεσμάτων για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον οι δείκτες αυτοί είναι επαρκείς ώστε να πραγματοποιηθεί ενδελεχής ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των κρατών μελών· τονίζει τη σημασία της κατανόησης της δυναμικής και των επιπτώσεων των μεταβολών του εισοδήματος των νοικοκυριών και των αυξανόμενων εισοδηματικών ανισοτήτων· εκφράζει τη λύπη του διότι μεγάλο μέρος των δεδομένων που παρουσιάστηκαν στον πίνακα αποτελεσμάτων του τρέχοντος έτους είναι παρωχημένα· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιεί περισσότερο τον πίνακα αποτελεσμάτων κατά τη διαμόρφωση πολιτικών· ζητεί μια λεπτομερή επισκόπηση των επιλογών των κρατών μελών στους διάφορους τομείς πολιτικής και επισκόπηση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα του πίνακα αποτελεσμάτων ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά την κατάρτιση συστάσεων ανά χώρα·

74.    τονίζει ότι η απασχόληση και οι κοινωνικές παράμετροι θα πρέπει να τεθούν σε ίση βάση με τις μακροοικονομικές παραμέτρους κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

75.    ζητεί να προσδιοριστούν οι σημαντικότερες μακροοικονομικές και μακροκοινωνικές ανισορροπίες εντός της ΕΕ και των οικονομιών της ζώνης του ευρώ και να διατυπωθούν σε αυτή τη βάση οι ΣΑΧ που έχουν προετοιμαστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων προς επίτευξη σύγκλισης των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και συντονισμού της διαμόρφωσης των μισθών·

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

76.    εκφράζει τη λύπη του διότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης και η Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση δεν περιλαμβάνουν κανένα μέτρο ή πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο στόχος αυτός θα λαμβάνεται με καλύτερο τρόπο υπόψη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

77.    υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κεκτημένου, της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας και του πρωτοκόλλου σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

78.    επιδοκιμάζει την έκκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος με σκοπό τη μείωση της φτώχειας στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια πρωτοβουλία με σκοπό να προωθηθεί η καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη· τονίζει ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να ορίσει το επίπεδο ελάχιστου εισοδήματος και ότι αυτό θα πρέπει να είναι ανάλογο με την ειδική κοινωνικοοικονομική κατάσταση του κάθε κράτους μέλους·

79.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσέγγιση της Επιτροπής για την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ζήτημα του συνδυασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής ως ζήτημα που αφορά τις γυναίκες· σημειώνει ότι η θέσπιση μέτρων που προωθούν τον εν λόγω συνδυασμό, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, είναι κρίσιμης σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται· σημειώνει ότι η πρόσβαση σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον εμπόδιο για τον εν λόγω συνδυασμό και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον δείκτη κατά την ανάλυση του πίνακα αποτελεσμάτων των κύριων δεικτών απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών·

80.    ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να αντιμετωπιστεί άμεσα η ανησυχητική αύξηση της παιδικής φτώχειας σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω μακροπρόθεσμων και ολιστικών μέτρων που θα βασίζονται στις ορθές πρακτικές ορισμένων κρατών μελών, ιδιαίτερα μέτρων αύξησης της κρατικής στήριξης για τη διατροφή στα σχολεία, καθώς για να υλοποιηθεί η βασιζόμενη σε τρεις πυλώνες σύσταση της Επιτροπής «Επένδυση στα παιδιά», που περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις·

81.    επισημαίνει ότι οι εμφανιζόμενες νέες μορφές φτώχειας που επιδεινώνονται από την κρίση χρέους – όπως η φτώχεια στην εργασία σε συνδυασμό με δυσκολίες όπως π.χ η αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων ή οι υψηλές τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφελείας που δημιουργούν ενεργειακή ένδεια – έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των εξώσεων, των κατασχέσεων και των αστέγων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες πολιτικές που θα προάγουν την κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης με στόχο τη μείωση του αριθμού των εξώσεων και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας βάσει των ορθών πρακτικών κρατών μελών, καθώς και να θέσουν τέλος στην ποινικοποίηση των αστέγων που έχει παρατηρηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει αμέσως ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φαινόμενο των αστέγων, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και άλλα όργανα της ΕΕ, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση του επείγοντος και ταχέως εντεινόμενου προβλήματος των αστέγων·

82.    ζητεί από την Επιτροπή να χαράξει μια στρατηγική προς στήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων μέσω ολοκληρωμένων πολιτικών και κατάλληλων κοινωνικών επενδύσεων·

83.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων· επισημαίνει ότι αυτή η ακραία εκδήλωση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και έχει σημειώσει αύξηση στην πλειονότητα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων, όπως ζητείται στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους·

84.    ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, κατά πόσον είναι δυνατό να ενισχυθεί το ΤΕΒΑ·

Βιώσιμες συντάξεις και υγειονομικές υπηρεσίες

85.    ζητεί προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της παιδικής μέριμνας και της φροντίδας εξαρτημένων ατόμων που θα καθιστούν δυνατή, ιδίως για τις γυναίκες, την επιστροφή στην απασχόληση και θα διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

86.    υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι προκειμένου να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα, η ασφάλεια και η επάρκεια των συντάξεων, οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικές οι οποίες: αναπτύσσουν δυνατότητες απασχόλησης για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και τους εργαζόμενους νέους προκειμένου να συνεισφέρουν σε ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα· περιορίζουν τα κίνητρα των προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και άλλων δυνατοτήτων πρόωρης αποχώρησης από τον εργασιακό βίο· προβλέπουν αποζημίωση για τον χρόνο που αφιερώνεται στη φροντίδα των παιδιών ή εξαρτημένων μελών της οικογένειας· αναπτύσσουν δυνατότητες απασχόλησης για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας· διασφαλίζουν την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους άνεργους κάθε ηλικίας· προωθούν την υγιή γήρανση στον χώρο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους σωματικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια· καθιερώνουν πολιτικές παροχής φορολογικών κινήτρων για παράταση του εργασιακού βίου· και στηρίζουν την ενεργό και υγιή γήρανση· τονίζει ότι οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις προϋποθέτουν εθνική πολιτική και κοινωνική συνοχή και, για να είναι επιτυχείς, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και με εκπροσώπους των νεότερων και των παλαιότερων γενεών που είναι οι άμεσα θιγόμενες ομάδες του πληθυσμού· ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράσινη και τη Λευκή βίβλο για τις συντάξεις·

87.    λαμβάνει υπό σημείωση τη σύσταση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ούτως ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά την παροχή καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες μέριμνας υψηλής ποιότητας – συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε φάρμακα, ιδίως σε φάρμακα που σώζουν ζωές – καθώς και για εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας· παρατηρεί ότι, ως συνέπεια της κρίσης, ορισμένα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν πλήρη κάλυψη της δημόσιας υγείας· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει συγκεκριμένες συστάσεις για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι δεν απειλείται η ποιότητα και η οικονομική προσιτότητα των υγειονομικών υποδομών·

88.    σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι οι τομείς της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης χαρακτηρίζονται από σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης και αντιπροσωπεύουν καίριους τομείς για την πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την επίτευξη βιώσιμων οικονομιών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προόδου σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης με στόχο την ποιοτική απασχόληση·

89.    ζητεί να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης στον τομέα της υγείας, όπως για παράδειγμα η «υγιής δια βίου γήρανση», με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ταυτόχρονα να μειωθούν οι δαπάνες των εθνικών συστημάτων υγείας για ιατρικές θεραπείες και φάρμακα κατά τα ύστερα χρόνια της ζωής·

Δικαιότερα συστήματα φορολόγησης της εργασίας

90.    τονίζει ότι ο αντίκτυπος της φορολογικής επιβάρυνσης είναι μεγαλύτερος για τους χαμηλόμισθους και εκείνους που συνεισφέρουν δεύτερο εισόδημα σε νοικοκυριό και ότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπό σημείωση την έκθεση του ΔΝΤ του Οκτωβρίου του 2013 για τη φορολογία, στην οποία επισημαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για καλύτερες και περισσότερο προοδευτικές μορφές φορολόγησης·

91.    επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να μειωθεί η φορολόγηση της εργασίας, ιδίως των χαμηλά αμειβόμενων και χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων, των μακροχρόνια ανέργων και άλλων ευάλωτων ομάδων, διασφαλιζομένης παράλληλα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να μετατοπίσουν το βάρος της φορολογίας από την εργασία στην κατανάλωση, τους φόρους κεφαλαίου και τους περιβαλλοντικούς φόρους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις πιθανές αναδιανεμητικές επιπτώσεις·

Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

92.    εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον περιορισμένο ρόλο του και τον περιορισμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων καθώς και των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη και διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο ώστε να βελτιωθεί η νομιμοποίηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την ανάπτυξη συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών·

93.    ζητεί τη συμμετοχή υποεθνικών κοινοβουλίων καθώς και τοπικών και περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, με βάση, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

94.    παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση της ΕΕΑ και γενικότερα να επισημοποιήσει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

95.    επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια διοργανική συμφωνία που θα προβλέπει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ΕΕΑ και των κατευθυντηρίων γραμμών για την οικονομική πολιτική και την απασχόληση·

96.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

10

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Ivo Vajgl, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Андрей Ковачев