ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис

9.3.2015 - (2015/2048(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Евелин Регнер

Процедура : 2015/2048(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0044/2015
Внесени текстове :
A8-0044/2015
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис

(2015/2048(IMM))

Европейският парламент,

–       като взе предвид искането за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис, предадено от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция на 19 декември 2014 г. и обявено на пленарно заседание на 28 януари 2015 г., във връзка с наказателно производство E2010/3844, заведено пред едночленен състав на наказателното отделение на съда в Солун;

–       като взе предвид това, че Теодорос Загоракис се отказа от правото си на изслушване съгласно член 9, параграф 5 от Правилника,

–       като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–       като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.[1]

–       като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Гърция,

–       като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0044/2015),

А.     като има предвид, че във връзка с възможно наказателно преследване за предполагаемо деяние заместник-прокурорът на Върховния съд на Гърция е внесъл искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис, член на Европейския парламент;

Б.     като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.     като има предвид, че съгласно член 62 от Конституцията на Република Гърция по време на законодателния мандат срещу член на парламента не може да бъде възбуждано наказателно преследване и той не може да бъде задържан, нито свободата му да бъде ограничавана по друг начин;

Г.     като има предвид, че Теодорос Загоракис е обвинен в причиняване на телесна повреда поради небрежност и в неспазване на разпоредбите за безопасност на работното място;

Д.     като има предвид, че наказателното преследване се отнася за трудова злополука на служител на футболен клуб PAOK, настъпила на 13 май 2010 г. на стадиона на същия клуб в Солун, и че то е възбудено срещу Теодорос Загоракис в качеството му на председател и законен представител на клуба;

Е.     като има предвид, че предполагаемото наказуемо деяние явно няма връзка с длъжността на Теодорос Загоракис като член на Европейския парламент, а с неговата служба като председател на футболния клуб PAOK;

Ж.    като има предвид, че наказателното преследване не засяга изразено мнение или подаден глас при изпълнение на задълженията на член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.      като има предвид, че няма основание да се предполага, че наказателното преследване има за цел да навреди на политическата дейност на члена на ЕП (fumus persecutionis), тъй като то е възбудено няколко години преди встъпването в длъжност на члена на ЕП;

1.      реши да снеме имунитета на Теодорос Загоракис;

2.      възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада от водещата комисия на Прокуратурата на Върховния съд на Гърция.

  • [1]  Решение от 12 май 1964 г. по дело 101/63, Wagner/Fohrmann и Krier (Recueil 1964, стр. 419); Решение от 10 юли 1986 г. по дело 149/85, Wybot/Faure и др. (Recueil 1986, стр. 2403); Решение от 15 октомври 2008 г. по дело T-345/05, Mote/Парламент (Сборник 2008, стр. II-2849); Решение от 21 октомври 2008 г. по съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra/De Gregorio и Clemente (Сборник 2008, стр. I-7929); Решение от 19 март 2010  . по дело T-42/06, Gollnisch/Парламент (Сборник 2010, стр. II-1135); Решение от 6 септември 2011 г. по дело C-163/10, Patriciello (Сборник 2011, стр. I-7565);

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Jytte Guteland, Virginie Rozière