Ziņojums - A8-0044/2015Ziņojums
A8-0044/2015

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti

9.3.2015 - (2015/2048(IMM))

Juridiskā komiteja
Referente: Evelyn Regner

Procedūra : 2015/2048(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0044/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0044/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti

(2015/2048(IMM))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā pieprasījumu atcelt deputāta Theodoros Zagorakis imunitāti, kuru Grieķijas Augstākās Tiesas prokurora vietnieks nosūtījis 2014. gada 19. decembrī saistībā ar Saloniku krimināltiesā ierosināto procesu lietā E2010/3844 un par kuru paziņots 2015. gada 28. janvāra plenārsēdē,

–       pēc Theodoros Zagorakis atteikšanās no Reglamenta 9. panta 5. punktā paredzētajām tiesībām tikt uzklausītam,

–       ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta un 2011. gada 6. septembra spriedumu[1],

–       ņemot vērā Grieķijas Republikas Konstitūcijas 62. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0044/2015),

A.     tā kā Grieķijas Augstākās Tiesas prokurora vietnieks ir lūdzis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Theodoros Zagorakis imunitāti saistībā ar iespējamām sankcijām, pamatojoties uz aizdomām par noziedzīgu nodarījumu;

B.     tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta attiecīgās valsts parlamenta deputātiem;

C.     tā kā Grieķijas Republikas Konstitūcijas 62. pantā ir paredzēts, ka parlamenta pilnvaru laikā pret parlamenta deputātiem bez parlamenta piekrišanas nevar vērst kriminālvajāšanu, viņus nedrīkst arestēt, apcietināt vai citādi ierobežot viņu brīvību;

D.     tā kā Theodoros Zagorakis tiek apsūdzēts miesas bojājumu nodarīšanā aiz neuzmanības un darba drošības noteikumu neievērošanā;

E.     tā kā kriminālvajāšana attiecas uz 2010. gada 13. maijā notikušu negadījumu darba vietā futbola kluba „PAOK“ stadionā Salonikos, kurā cieta minētā kluba darbinieks, un kriminālvajāšana ir vērsta pret Theodoros Zagorakis kā minētā kluba priekšsēdētāju un juridisko pārstāvi;

F.     tā kā iespējamais noziedzīgais nodarījums acīmredzami ir saistīts nevis ar Theodoros Zagorakis Eiropas Parlamenta deputāta statusu, bet gan ar viņa pienākumiem futbola kluba „PAOK“ priekšsēdētāja amatā;

G.     tā kā kriminālvajāšana nav saistīta ar personas izteiktu viedokli vai balsojumu, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus, kā noteikts 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā;

H.     tā kā nav pamata uzskatīt, ka lieta ierosināta nolūkā kaitēt attiecīgā deputāta politiskajai darbībai (fumus persecutionis), jo kriminālvajāšana tika uzsākta vairākus gadus pirms deputāta amata pienākumu uzņemšanās,

1.      nolemj atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Grieķijas Augstākās Tiesas prokuratūrai.

  • [1]  1964. gada 12. maija spriedums lietā 101/63, Wagner/Fohrmann un Krier (Recueil, 387. lpp.), 1986. gada 10. jūlija spriedums lietā 149/85, Wybot/Faure u. c. (Recueil, 2391. lpp.), 2008. gada 15. oktobra spriedums lietā T-345/05, Mote/Parlaments (Krājums, II-2849. lpp.), 2008. gada 21. oktobra spriedums apvienotajās lietās C-200/07 un C-201/07, Marra/De Gregorio un Clemente (Krājums, I-7929. lpp.), 2010. gada 19. marta spriedums lietā T-42/06, Gollnisch/Parlaments (Krājums, II-1135. lpp.), 2011. gada 6. septembra spriedums lietā C-163/10, Patriciello (Krājums, I-7565. lpp.).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

9.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

12

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Jytte Guteland, Virginie Rozière