POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Teodorosa Zagorakisa

9.3.2015 - (2015/2048(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Evelyn Regner

Postopek : 2015/2048(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0044/2015
Predložena besedila :
A8-0044/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Teodorosa Zagorakisa

(2015/2048(IMM))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Teodorosa Zagorakisa, ki jo je 19. decembra 2014 posredoval namestnik državnega tožilca z grškega vrhovnega sodišča in ki je bila predstavljena na plenarnem zasedanju 28. januarja 2015, v zvezi z zadevo E2010/3844, ki jo vodi sodnik za prekrške v Solunu,

–       ob upoštevanju, da se je Teodoros Zagorakis odrekel pravici do zagovora v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–       ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–       ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011[1],

–       ob upoštevanju člena 62 grške ustave,

–       ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0044/2015),

A.     ker namestnik državnega tožilca na vrhovnem sodišču v Grčiji zahteva odvzem parlamentarne imunitete Teodorosa Zagorakisa, poslanca Evropskega parlamenta, v zvezi z morebitnim pregonom domnevnega kaznivega dejanja;

B.     ker imajo poslanci Evropskega parlamenta v skladu s členom 9 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije na ozemlju svoje države imuniteto, priznano članom parlamenta te države;

C.     ker člen 62 grške ustave določa, da se poslanca ne sme sodno preganjati, aretirati ali pripreti ali mu drugače omejevati svobode brez soglasja parlamenta;

D.     ker je Teodoros Zagorakis obdolžen povzročitve telesne poškodbe iz malomarnosti in neupoštevanja varnostnih predpisov na delovnem mestu;

E.     ker se kazenski postopek nanaša na delovno nesrečo, ki se je zgodila 13. maja 2010 na stadionu nogometnega kluba PAOK v Solunu in v kateri je bil poškodovan delavec, zaposlen pri tem klubu, in ker se postopek vodi zoper Teodorisa Zagorakisa kot predsednika in zakonitega zastopnika kluba;

F.     ker je očitno, da domnevno kaznivo dejanje ni povezano s poslanskim mandatom Teodorosa Zagorakisa v Evropskem parlamentu, temveč se nanaša na njegovo funkcijo predsednika nogometnega kluba PAOK;

G.     ker se kazenski postopek ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je poslanec Evropskega parlamenta izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti, v smislu člena 8 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

H.     ker ni razloga za domnevo, da bi bil v ozadju sodnega postopka poskus škodovanja politični dejavnosti poslanca (fumus persecutionis), saj je bil uveden več let pred nastopom funkcije;

1.      se odloči, da odvzame imuniteto Teodorosu Zagorakisu;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora takoj posreduje državnemu tožilstvu na vrhovnem sodišču v Grčiji.

  • [1]  Sodba z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier (101/63, Recueil, str. 387); sodba z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi (149/85, Recueil, str. 2391); sodba z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu (T-345/05, ZOdl., str. II-2849); sodba z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente (C-200/07 in C-201/07, ZOdl., str. I-7929); sodba z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu (T-42/06, ZOdl., str. II-1135); sodba z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello (C-163/10, ZOdl., str. I-7565).

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

9.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

12

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Jytte Guteland, Virginie Rozière