ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev

9.3.2015 - (2014/2259(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Andrzej Duda

Διαδικασία : 2014/2259(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0045/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0045/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev

(2014/2259(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στις 24 Νοεμβρίου 2014 (αναφ. CCAN αριθ. C-280/2013), και η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 15 Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας ακούσει τον κ. Stanishev σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013[1],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 70 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0045/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας διαβίβασε αίτηση της Εισαγγελίας της Σόφιας για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να συνεχισθούν οι ποινικές διαδικασίες κατά του Sergei Stanishev σχετικά με αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 358 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παράγραφος 1, του βουλγαρικού Ποινικού Κώδικα·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης δεν υπόκεινται σε κράτηση ή ποινική δίωξη εκτός εάν έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η άδεια της Εθνοσυνέλευσης ή, εφόσον αυτή έχει διακόψει τη λειτουργία της, του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, εκτός από την περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, δεν απαιτείται άδεια για τη κίνηση ποινικής δίωξης στην περίπτωση που το μέλος της Εθνοσυνέλευσης έχει συναινέσει γραπτώς στην έναρξη της διαδικασίας αυτής·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αποκλειστικά και μόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα αρθεί ή όχι η ασυλία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί δεόντως να συνεκτιμήσει την άποψη του βουλευτή στο πλαίσιο της απόφασης του να άρει ή μη την ασυλία του βουλευτή·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή προφανή συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του κ. Stanishev υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε συνιστά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών υπό την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαν κινηθεί προδικαστικές έρευνες κατά του Sergei Stanishev προτού καταστεί βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν συνδέονται, συνεπώς, κατά κανένα τρόπο με τη θέση του ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, αρχικά ως Πρωθυπουργός και κατόπιν ως μέλος της Εθνοσυνέλευσης, ο Sergei Stanishev υπέβαλε δύο γραπτές δηλώσεις στον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης με τις οποίες συναινούσε να κινηθούν κατά αυτού ποινικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του εν λόγω βουλευτή·

1.      αποφασίζει να άρει την ασυλία του Sergei Stanishev·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και στον κ. Sergei Stanishev.

  • [1]  Απόφαση στην υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, ΕU:C:1964:28· απόφαση στην υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων, ΕU:C:1986:310· απόφαση στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ΕU:T:2008:440· απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ΕU:C:2008:579· απόφαση στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ΕU:T:2010:102· απόφαση στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, EU:C:2011:543· απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ΕU:T:2013:23.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Ο Sergei Stanishev φέρεται να έχει απωλέσει, υπό την προηγούμενη ιδιότητά του ως Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, επτά έγγραφα που περιείχαν πληροφορίες που συνιστούσαν κρατικό απόρρητο σύμφωνα με τον βουλγαρικό νόμο σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών (εφεξής «νόμος ΠΔΠ») κατά την περίοδο από 4 Νοεμβρίου 2005 έως 27 Ιουλίου 2009. Ειδικότερα, εικάζεται ότι ο κ. Stanishev μεταβίβασε τα έγγραφα αυτά κατά παράβαση των καθορισμένων κανόνων, δεδομένου ότι η μεταβίβαση δεν καταγράφηκε δεόντως στο μητρώο διαβαθμισμένων πληροφοριών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, ο Εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι ο Sergei Stanishev δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις διαδικασίες για τη φύλαξη, τη διαβίβαση και τη διακίνηση των εγγράφων οι οποίες καθορίζονται στο νόμο ΠΔΠ, στις διατάξεις εφαρμογής του νόμου αυτού και στους εσωτερικούς κανόνες του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τον χειρισμό των διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο από το άρθρο 358 παράγραφος 1 του βουλγαρικού Ποινικού Κώδικα (εγκλήματα σε σχέση με πληροφορίες που συνιστούν κρατικό απόρρητο και διαβαθμισμένες πληροφορίες αλλοδαπής προέλευσης) σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κώδικα αυτού.

Στις 3 Νοεμβρίου 2009, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας της Βουλγαρίας απέστειλε αίτηση στην Εθνοσυνέλευση με την οποία ζητούσε να χορηγηθεί άδεια προκειμένου να κινηθούν ποινικές διαδικασίες κατά του Πρωθυπουργού Stanishev. Ο ίδιος ο κ. Stanishev συναίνεσε αμέσως στην κίνηση ποινικών διαδικασιών εναντίον του υποβάλλοντας γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Βουλγαρίας.

Οι ποινικές διαδικασίες κινήθηκαν το 2010, αλλά αργότερα απαιτήθηκε να ανασταλούν λόγω του ότι εντωμεταξύ ο κ. Stanishev είχε καταστεί μέλος της Εθνοσυνέλευσης και, συνεπώς, απόλαβε ενός νέου τύπου ασυλίας. Και πάλι, ο κ. Stanishev συναίνεσε στη συνέχιση των εναντίον του ποινικών διαδικασιών και οι διαδικασίες επανελήφθησαν στις 4 Νοεμβρίου 2013.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2013, η Εισαγγελία πρότεινε να απαλλαγεί ο κ. Stanishev από την ποινική ευθύνη για το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 358 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα και, αντ’ αυτής, να του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 78α του Ποινικού Κώδικα. Συνεπώς, ξεκίνησε μια ποινική διαδικασία διοικητικού χαρακτήρα (ΠΔΔΧ). Ωστόσο, όταν ο κ. Stanishev εξελέγη βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2014, το Δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει τις διαδικασίες λόγω του νέου τύπου ασυλίας που απόλαβε.

Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της 15ης Δεκεμβρίου 2014, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα της Βουλγαρίας, με την οποία ζητείται να αρθεί η ασυλία του κ. Sergei Stanishev προκειμένου να συνεχιστούν οι εναντίον του ποινικές διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος παρέπεμψε την αίτηση αυτή στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1. Ο Stanishev έγινε δεκτός σε ακρόαση στην επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5.

2. Νομοθεσία και διαδικασία σχετικά με την ασυλία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως εξής:

Άρθρο 8

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 9

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του απολαύουν:

α. εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

β. εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη.

Η ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν.

Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του.

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως εξής:

Άρθρο 6

Άρση της βουλευτικής ασυλίας

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(...)

Άρθρο 9

Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία

1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

Ο βουλευτής ή πρώην βουλευτής μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον βουλευτή. Η αίτηση δεν μπορεί να υποβάλλεται από άλλον βουλευτή χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου βουλευτή.

2. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την σχετική περιπλοκότητά τους, τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή τις αιτήσεις για προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας.

3. Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση αιτιολογημένης απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και της ασυλίας.

4. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί.

5. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.

Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο στην ίδια την ακρόαση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος ακρόασης.

Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, αιτιολογώντας την απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου δεν επιτρέπεται προσφυγή.

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη συμμετοχής σε αυτή.

(...)

7. Η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης, αλλά δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση της αίτησης παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση.

(...)

Το άρθρο 70 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας έχει ως εξής:

(1) Δεν είναι δυνατή η κράτηση και η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των βουλευτών, παρά μόνο για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, και ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο με την άδεια της Εθνοσυνέλευσης, και όταν αυτή δεν συνεδριάζει – με άδεια του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης. Δεν απαιτείται άδεια για επ’ αυτοφώρω σύλληψη σε περίπτωση σοβαρού εγκλήματος, αλλά ενημερώνεται αμελλητί η Εθνοσυνέλευση, και όταν αυτή δεν συνεδριάζει – ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

(2) Δεν απαιτείται άδεια για άσκηση ποινικής δίωξης σε περίπτωση που έχει δοθεί σχετική γραπτή συναίνεση του/της βουλευτή της Εθνοσυνέλευσης.

Το άρθρο 358 παράγραφος 1 του βουλγαρικού Ποινικού Κώδικα έχει ως εξής:

Οιοσδήποτε ευθύνεται για την απώλεια εγγράφων, δημοσιεύσεων ή υλικού που περιέχουν πληροφορίες που αποτελούν κρατικό απόρρητο, ή διαβαθμισμένες πληροφορίες αλλοδαπής προέλευσης που έχουν ληφθεί δυνάμει διεθνούς συμφωνίας της οποίας η Δημοκρατία της Βουλγαρίας αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, τιμωρείται με στέρηση της ελευθερίας έως δύο έτη ή με δικαστική επιτήρηση.

Το άρθρο 78α παράγραφος 1 του βουλγαρικού Ποινικού Κώδικα έχει ως εξής:

1. Κάθε ποινικά ενήλικο άτομο απαλλάσσεται από την ποινική ευθύνη από το δικαστήριο, όταν του επιβάλλεται πρόστιμο κυμαινόμενο μεταξύ 500 και 5.000 BGN και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) για το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπεται στερητική της ελευθερίας ποινή έως τρία έτη ή άλλη ηπιότερη ποινή, σε περίπτωση διάπραξης του αδικήματος εκ προθέσεως, ή στέρηση της ελευθερίας έως πέντε έτη ή άλλη ηπιότερη ποινή, σε περίπτωση διάπραξης του αδικήματος εξ αμελείας·

β) ο δράστης δεν έχει καταδικαστεί για κοινό έγκλημα και δεν έχει προηγουμένως απαλλαγεί από την ποινική ευθύνη σύμφωνα με το παρόν Τμήμα· και

γ) οι περιουσιακές ζημίες, που προκλήθηκαν από το αδίκημα, έχουν αποκατασταθεί.

3. Αιτιολόγηση της προταθείσας απόφασης

Βάσει των προαναφερόμενων πραγματικών περιστατικών, η παρούσα υπόθεση πληροί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικράτειας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους. Επιπλέον, το άρθρο 70 του Συντάγματος της Βουλγαρίας ορίζει ότι η ποινική δίωξη μελών της Εθνοσυνέλευσης υπόκειται στην προηγούμενη άδεια της τελευταίας. Συνεπώς απαιτείται απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να προχωρήσει η δίωξη του κ. Stanishev.

Το Κοινοβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει για την άρση ή μη βουλευτικής ασυλίας, εφαρμόζει τις δικές του πάγιες αρχές. Σύμφωνα με μία από τις αρχές αυτές, η ασυλία συνήθως αίρεται όταν το αδίκημα δεν συνδέεται καθόλου με την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή – επειδή εμπίπτει στο άρθρο 9 του πρωτοκόλλου –, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται fumus persecutionis, ήτοι δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η ποινική δίωξη ασκήθηκε με σκοπό να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή.

Από τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι το εικαζόμενο αδίκημα διεπράχθη όταν ο κ. Stanishev ήταν Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και μόνο στο πλαίσιο του αξιώματος αυτού, και ότι είχαν κινηθεί προδικαστικές διαδικασίες πολύ πριν καταστεί βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς, οι ποινικές διαδικασίες που επιδιώκεται να κινηθούν κατά του Sergei Stanishev δεν συνδέονται επ' ουδενί με το σημερινό του αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, ο κ. Stanishev έχει ήδη συναινέσει γραπτώς στη κίνηση ποινικών διαδικασιών εναντίον του σε σχέση με τους προαναφερόμενους ισχυρισμούς και μάλιστα δύο φορές κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σταδίων της έρευνας. Από τη συναίνεση του κ. Stanishev μπορεί να συναχθεί ότι και ο ίδιος αναγνωρίζει την απουσία fumus persecutionis.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η επιτροπή δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis στην παρούσα υπόθεση.

4. Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει τη βουλευτική ασυλία του κ. Stanishev.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Κώστας Χρυσόγονος, Емил Радев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Borghezio, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière