Процедура : 2014/0191(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0047/2015

Внесени текстове :

A8-0047/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0113

ДОКЛАД     ***I
PDF 689kWORD 71k
10.3.2015
PE 541.611v02-00 A8-0047/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна (кодифициран текст)

(COM(2014)0375 – C8‑0034/2014 – 2014/0191(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Анджей Дуда

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна (кодифициран текст)

(COM(2014)0375 – C8‑0034/2014 – 2014/0191(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0375),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0034/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1)

–  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0047/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

OВ C 102, 4.4.1996  г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 17 септември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна

COM(2014) 375 окончателен от 25.6.2014 г. – 2014/0191(COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове, и по-специално член 4 от него, Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията проведе свое заседание на 10 юли 2014 г., за да разгледа, наред с всичко останало, по-горе посоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание(1), след като разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за кодифициране на Регламент (ЕО) № 1616/2006 на Съвета от 23 октомври 2006 година относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейската общност и Република Албания, Консултативната работна група заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт        Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

  Консултативната работна група работи въз основата на текста на английски език, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD)

Дата на представяне на ЕП

25.6.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.1.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Andrzej Duda

11.11.2014

 

 

 

Дата на приемане

2.12.2014

 

 

 

Дата на внасяне

10.3.2015

Правна информация - Политика за поверителност