Procedure : 2014/0191(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0047/2015

Indgivne tekster :

A8-0047/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0113

BETÆNKNING     ***I
PDF 316kWORD 59k
10.3.2015
PE 541.611v02-00 A8-0047/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side (kodifikation)

(COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Andrzej Duda

(Kodifikation – forretningsordenens artikel 103)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side (kodifikation)

(COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0375),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0034/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0047/2015),

A.     der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.      vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 17. september 2014

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side (kodifikation)

COM(2014)0375 endelig af 25.6.2014 – 2014/0191(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 10. juli 2014 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(1) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kodifikation af Rådets forordning (EF) nr. 1616/2006 af 23. oktober 2006 om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side samt for anvendelsen af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Albanien på den anden side konkluderede den rådgivende gruppe enstemmigt, at forslaget udgør en enkel og direkte kodificering af eksisterende restakter uden nogen indholdsmæssige ændringer af disse.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver                     Juridisk rådgiver                     Generaldirektør

(1)

             Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE

Titel

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side (kodifikation)

Referencer

COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD)

Dato for høring af EP

25.6.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

15.1.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Andrzej Duda

11.11.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.12.2014

 

 

 

Dato for indgivelse

10.3.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik