Procedūra : 2014/0191(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0047/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0047/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0113

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 528kWORD 66k
10.3.2015
PE 541.611v02-00 A8-0047/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses (kodificēta redakcija)

(COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))

Sesijas dokuments

Referents: Andrzej Duda

(Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses (kodificēta redakcija)

(COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0375),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0034/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–       ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0047/2015),

A.     tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2014. gada 17. septembrī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses

(COM(2014)0375 final, 25.6.2014 – 2014/0191(COD))

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2014. gada 10. jūlijā rīkoja sanāksmi, lai cita starpā apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē(1), izskatot šo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru kodificē Padomes 2006. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 1616/2006 par dažām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, un lai piemērotu Pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

juriskonsults                           juriskonsults                           ģenerāldirektors

(1)

             Konsultatīvās darba grupa strādāja ar šā priekšlikuma angļu valodas versiju, kas ir izskatāmā teksta oriģinālvalodas versija.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses (kodificēta redakcija)

Atsauces

COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

25.6.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.1.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Andrzej Duda

11.11.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.12.2014

 

 

 

Iesniegšanas datums

10.3.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika