ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) και για την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου

  11.3.2015 - (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)) - ***I

  Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Kinga Gál


  Διαδικασία : 2014/0217(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0048/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0048/2015
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) και για την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου

  (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0465),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0110/2014),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0048/2015),

  1.      εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.      καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μία εμπεριστατωμένη ανάλυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες στο μέλλον·

  4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλής ποιότητας, ομοιόμορφη και συνεπής κατάρτιση για το προσωπικό των αρχών επιβολής του νόμου στην Ένωση, η ΕΑΑ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε η κατάρτιση αυτή να διαρθρωθεί σύμφωνα με τις αρχές του προγράμματος κατάρτισης για την επιβολή του νόμου. Κατάρτιση σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να παρέχεται σε λειτουργούς επιβολής του νόμου όλων των βαθμίδων. Η ΕΑΑ πρέπει να μεριμνά για την αξιολόγηση της παρεχόμενης κατάρτισης και για την ενσωμάτωση των συμπερασμάτων των εκτιμήσεων αναγκών κατάρτισης στις εργασίες προγραμματισμού για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων. Η ΕΑΑ πρέπει να προωθεί την αναγνώριση στα κράτη μέλη της κατάρτισης η οποία παρέχεται σε επίπεδο ΕΕ.

  (6) Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλής ποιότητας, ομοιόμορφη και συνεπής κατάρτιση για το προσωπικό των αρχών επιβολής του νόμου στην Ένωση, η ΕΑΑ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε η κατάρτιση αυτή να διαρθρωθεί σύμφωνα με τις αρχές του προγράμματος κατάρτισης για την επιβολή του νόμου, δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου. Κατάρτιση σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να παρέχεται σε λειτουργούς επιβολής του νόμου όλων των βαθμίδων. Η ΕΑΑ πρέπει να μεριμνά για την αξιολόγηση της παρεχόμενης κατάρτισης και για την ενσωμάτωση των συμπερασμάτων των εκτιμήσεων αναγκών κατάρτισης στις εργασίες προγραμματισμού για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων. Η ΕΑΑ πρέπει να προωθεί την αναγνώριση στα κράτη μέλη της κατάρτισης η οποία παρέχεται σε επίπεδο ΕΕ.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α) Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των πόρων της, οι δραστηριότητες της ΕΑΑ θα πρέπει να εστιάζονται σε θεματικούς τομείς με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία και με διασυνοριακή διάσταση, συνδεόμενες στενά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Ο στόχος θα πρέπει να είναι μακρόπνοος, προσδιορίζοντας την κατάρτιση και τα μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων που θα απαιτηθούν μελλοντικά σε επίπεδο Ένωσης.

  Αιτιολόγηση

  Για την αποτελεσματικότητα και την απήχηση της ΕΑΑ, θα πρέπει οι περιορισμένοι πόροι της να επικεντρωθούν σε λίγα θεματικά πεδία με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, χωρίς να επικαλύπτουν επ' ουδενί το έργο που γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών, και σε αρμονία με την αρχή της επικουρικότητας. Η εστίαση σε περιορισμένους θεματικούς τομείς θα απελευθερώσει πόρους για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και την ελκυστικότητα.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Για την αποφυγή της επικάλυψης των δραστηριοτήτων κατάρτισης του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την επιβολή του νόμου, οι οποίες εκτελούνται από τους υφιστάμενους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους σχετικούς φορείς, η ΕΑΑ θα πρέπει να αξιολογεί τις στρατηγικές ανάγκες κατάρτισης και να εξετάζει τις ενωσιακές προτεραιότητες στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και των εξωτερικών της πτυχών, σε πλήρη εναρμόνιση με τις σχετικές πολιτικές.

  (7) Για την αποφυγή των επαναλήψεων, των ασυντόνιστων πρωτοβουλιών ή της επικάλυψης των δραστηριοτήτων κατάρτισης του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την επιβολή του νόμου, οι οποίες εκτελούνται από τους υφιστάμενους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους σχετικούς φορείς, η ΕΑΑ θα πρέπει να αξιολογεί τις στρατηγικές ανάγκες κατάρτισης και να εξετάζει τις ενωσιακές προτεραιότητες στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και των εξωτερικών της πτυχών.

  Αιτιολόγηση

  Για την αποδοτικότερη χρήση των ισχνών πόρων, απαιτείται αποτελεσματικότερος συντονισμός των οργανισμών ΔΕΥ που παρέχουν κατάρτιση, ώστε να αξιοποιηθούν οι συνέργιες και να εξαλειφθούν οι επικαλύψεις.

  Επίσης, η ΕΑΑ, ως ο μόνος ειδικευμένος οργανισμός που ασχολείται αποκλειστικά με την κατάρτιση σε θέματα επιβολής του νόμου, θα πρέπει να μπορεί να βοηθά τα ευρωπαϊκά όργανα στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων που πρέπει να καλυφθούν μέσω της κατάρτισης.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑ προκειμένου να εποπτεύουν με αποτελεσματικό τρόπο την άσκηση των καθηκόντων της. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από μέλη τα οποία θα διορίζονται με βάση την πείρα τους στη διαχείριση οργανισμών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και τις γνώσεις τους αναφορικά με τις εθνικές πολιτικές σχετικά με την κατάρτιση των λειτουργών επιβολής του νόμου. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων και της στρατηγικής της ΕΑΑ, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων από την ΕΑΑ, τον διορισμό του διευθυντή, τη θέσπιση δεικτών επιδόσεων και την άσκηση εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

  (9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑ προκειμένου να εποπτεύουν με αποτελεσματικό τρόπο την άσκηση των καθηκόντων της. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους θα πρέπει να διορίζονται με βάση την πείρα τους στη διαχείριση οργανισμών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και τις γνώσεις τους αναφορικά με τις εθνικές πολιτικές σχετικά με την κατάρτιση των λειτουργών επιβολής του νόμου. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων και της στρατηγικής της ΕΑΑ, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων από την ΕΑΑ, τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή, τη θέσπιση δεικτών επιδόσεων και την άσκηση εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11) Για να διασφαλιστεί η επιστημονική ποιότητα των εργασιών της ΕΑΑ, θα πρέπει να συσταθεί ως ανεξάρτητος συμβουλευτικός φορέας επιστημονική επιτροπή, αποτελούμενη από ανεξάρτητα μέλη άκρως καταρτισμένα από ακαδημαϊκή ή επαγγελματική άποψη στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

  (11) Για να διασφαλιστεί η επιστημονική ποιότητα των εργασιών της ΕΑΑ, θα πρέπει να συσταθεί ως ανεξάρτητος συμβουλευτικός φορέας επιστημονική επιτροπή, αποτελούμενη από ανεξάρτητα μέλη άκρως καταρτισμένα από ακαδημαϊκή ή επαγγελματική άποψη στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής θα πρέπει να διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει μιας διαφανούς προκήρυξης και μιας διαφανούς διαδικασίας επιλογής με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Η ΕΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η παρεχόμενη από αυτήν κατάρτιση λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και να ενθαρρύνει τη δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη.

  (12) Η ΕΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η παρεχόμενη από αυτήν κατάρτιση λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και να ενθαρρύνει τη δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, καθώς και άλλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του νόμου, προκειμένου να υπάρξουν δευτερογενείς επιδράσεις μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και η ανεξαρτησία της, η ΕΑΑ πρέπει να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

  (13) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και η ανεξαρτησία της και να μπορεί να υλοποιεί σωστά τους στόχους και τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΑ πρέπει να διαθέτει επαρκή και αυτόνομο προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

  Αιτιολόγηση

  Παρόλο που ο προτεινόμενος κανονισμός αναθέτει νέες αρμοδιότητες στην ΕΑΑ ή διευρύνει, τροποποιεί και ιεραρχεί εκ νέου τις υφιστάμενες αρμοδιότητες, δεν προβλέπει ανάλογους επί πλέον πόρους. Η ΕΑΑ έχει ήδη εξαντλήσει τις δυνατότητες εσωτερικής ανακατανομής πόρων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη ΕΑΑ, για να μπορέσει αυτή να εκτελέσει ορθά τις νέες αρμοδιότητές της.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφοι 1 και 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Με το παρόν ιδρύεται οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) με σκοπό την προώθηση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου.

  1. Με το παρόν ιδρύεται οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ).

   

  1α. Η ΕΑΑ ιδρύεται με σκοπό να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στην Ένωση μέσω της υποστήριξης της εκπαίδευσης των λειτουργών τους επιβολής του νόμου όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, την τήρηση του νόμου και της τάξης και τις αστυνομικές αποστολές της ΕΕ καθώς και με σκοπό την προώθηση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την κατάρτιση και την ενίσχυση της διάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κατάρτιση για την επιβολή του νόμου.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) ως «λειτουργοί επιβολής του νόμου» νοούνται οι αξιωματικοί της αστυνομίας και οι υπάλληλοι των τελωνείων και άλλων συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ένωσης, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη και την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και μορφών εγκληματικότητας που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης, καθώς και με τη διαχείριση κρίσεων και με τη διεθνή αστυνόμευση συμβάντων μείζονος σημασίας·

  α) ως «λειτουργοί επιβολής του νόμου» νοούνται οι επαγγελματίες και οι δόκιμοι λειτουργοί επιβολής του νόμου ή οι αξιωματικοί της αστυνομίας και οι υπάλληλοι των τελωνείων και άλλων συναφών υπηρεσιών, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη και την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και μορφών εγκληματικότητας που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης, με τη δημόσια τάξη, με τη διαχείριση κρίσεων και με τη διεθνή αστυνόμευση συμβάντων μείζονος σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων των οργάνων της Ένωσης, των φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με αυτά τα καθήκοντα.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στόχοι

  Στόχοι της ΕΑΑ

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η ΕΑΑ υποστηρίζει, αναπτύσσει και συντονίζει την κατάρτιση των λειτουργών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα κατάρτισης για την επιβολή του νόμου, ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης σοβαρών μορφών εγκληματικότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας, της διαχείρισης καταστάσεων υψηλού κινδύνου για τη δημόσια τάξη και αθλητικών διοργανώσεων, του σχεδιασμού και της διοίκησης αποστολών της Ένωσης, της ανάπτυξης επιτελικών ικανοτήτων στον τομέα επιβολής του νόμου, καθώς και γλωσσικών δεξιοτήτων, με σκοπό ιδίως:

  Η ΕΑΑ υποστηρίζει, αναπτύσσει, εφαρμόζει και συντονίζει την κατάρτιση των λειτουργών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τις αρχές του προγράμματος κατάρτισης για την επιβολή του νόμου, ιδίως στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας, της διαχείρισης της δημόσιας τάξης, των συμβάντων μείζονος σημασίας και αθλητικών διοργανώσεων, του σχεδιασμού και της διοίκησης αποστολών της Ένωσης, της ανάπτυξης επιτελικών ικανοτήτων στον τομέα επιβολής του νόμου, καθώς και γλωσσικών δεξιοτήτων.

   

  Με τις δραστηριότητές της, η ΕΑΑ θα βελτιώνει την ενημέρωση και τις γνώσεις όσον αφορά τα διεθνή και ενωσιακά μέσα και μέτρα για τη συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου, τους οργανισμούς της Ένωσης, ειδικότερα δε την Εuropol, την Eurojust και τον Frontex, τη λειτουργία και το ρόλο τους καθώς και τις δικαστικές πτυχές της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου. Η ΕΑΑ θα προωθεί τον από κοινού σεβασμό και την κατανόηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιβολή του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής ζωής, της προστασίας των δεδομένων και των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλημάτων, των μαρτύρων και των υπόπτων στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των θυμάτων βίας λόγω φύλου (GBV). Επιπλέον, η ΕΑΑ θα είναι αρμόδια για:

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -β) την ενίσχυση δικτύων συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόμου, στον τομέα διαχείρισης ροών της παράνομης μετανάστευσης·

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) την ενθάρρυνση της ανάπτυξης περιφερειακής και διμερούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών, των οργάνων της Ένωσης και τρίτων χωρών·

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Για την αποτελεσματικότητα και την απήχηση της ΕΑΑ, θα πρέπει οι περιορισμένοι πόροι της να επικεντρωθούν σε λίγα θεματικά πεδία με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η εστίαση σε περιορισμένους θεματικούς τομείς θα απελευθερώσει πόρους για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και την ελκυστικότητα. Η διμερής και η πολυμερής συνεργασία μπορούν να καλυφθούν καλύτερα από τα κράτη μέλη μέσω της χρήσης θεματικών πεδίων όπως είναι το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ειδικά το εθνικό τμήμα του. Επιπλέον, η συνεργασία με τρίτες χώρες ήδη καλύπτεται από το άρθρο 3στοιχείο ε) της πρότασης της Επιτροπής.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων κατάρτισης των λειτουργών επιβολής του νόμου με αντικείμενο τη συμμετοχή αυτών σε αποστολές της Ένωσης·

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Για την αποτελεσματικότητα και την απήχηση της ΕΑΑ, θα πρέπει οι περιορισμένοι πόροι της να επικεντρωθούν σε θεματικά πεδία με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Τα κοινά προγράμματα κατάρτισης είναι σημαντικό στοιχείο για να επιτευχθεί μια κοινή προσέγγιση ως προς τη διασυνοριακή συνεργασία επιβολής του νόμου και δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται υπερβολικά στη συμμετοχή σε αποστολές της Ένωσης. Πρέπει επίσης να τονισθεί η μη στρατιωτική φύση της συμμετοχής της ΕΑΑ στην ΚΠΑΑ. Επί πλέον, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών κατάρτισης σε αυτό το πλαίσιο ήδη καλύπτεται από το άρθρο 3 στοιχείο ε) της πρότασης της Επιτροπής.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη και τους φορείς της Ένωσης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων επιβολής του νόμου σε τρίτες χώρες·

  ε) την ανάπτυξη, τον συντονισμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων κατάρτισης με σκοπό την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη και τους φορείς της Ένωσης για την κατάρτιση λειτουργών επιβολής του νόμου ώστε να συμμετέχουν σε αποστολές της Ένωσης και σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων επιβολής του νόμου σε τρίτες χώρες·

  Αιτιολόγηση

  Για να βελτιωθεί η απόδοση και η λογοδοσία της ΕΑΑ, πρέπει να ορισθεί ευκρινώς στο πλαίσιο της διατύπωσης των σκοπός της, ότι δεν παρέχει απλώς υποστήριξη, αλλά θα αναπτύσσει, θα συντονίζει και θα εφαρμόζει δραστηριότητες κατάρτισης.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) κοινά προγράμματα κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση, την κάλυψη κενών ή/και τη διευκόλυνση μιας κοινής προσέγγισης σε ό,τι αφορά διασυνοριακά εγκληματικά φαινόμενα·

  β) κοινά προγράμματα κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση και τη μεταβίβαση γνώσεων, την κάλυψη κενών ή/και τη διευκόλυνση μιας κοινής προσέγγισης σε ό,τι αφορά διασυνοριακά εγκληματικά φαινόμενα, ιδίως σε σχέση με την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, τις χρηματοπιστωτικές έρευνες και τη συμμετοχή σε αποστολές της Ένωσης·

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Η ΕΑΑ μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική της πρωτοβουλία εντός των ορίων της εντολής της. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια για την επικοινωνία και τη διάδοση που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

  5. Η ΕΑΑ μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική της πρωτοβουλία εντός των ορίων της εντολής της.

  Αιτιολόγηση

  Δεν είναι δυνατός ο ορισμός υποχρεώσεων σε έναν κανονισμό που εξαρτάται από μη δημοσιευμένα εξωτερικά έγγραφα (βλ. κατευθυντήρια οδηγία 16 του Κοινού Πρακτικού Οδηγού για τη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων της ΕΕ).

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η ΕΑΑ συμβάλλει στην ανάπτυξη έρευνας συναφούς με τις δραστηριότητες κατάρτισης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας καθώς και γενικότερα ζητήματα διασυνοριακής εγκληματικότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατάρτισης.

  1. Η ΕΑΑ, μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, δύναται να συμμετέχει, να συνεργάζεται σε επιστημονικές έρευνες και μελέτες, σε προπαρασκευαστικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας ή να τις προωθεί, όπου τούτο ενδείκνυται και συνάδει με τις προτεραιότητες και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας καθώς και γενικότερα ζητήματα διασυνοριακής εγκληματικότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Προς εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, η ΕΑΑ δύναται να διαχειρίζεται ειδικά ερευνητικά κονδύλια της Ένωσης.

  Αιτιολόγηση

  Για την πλήρη εφαρμογή στις δραστηριότητες κατάρτισης επί θεμάτων επιβολής του νόμου μιας αντίληψης που να κατοχυρώνει και να ενθαρρύνει την επιστημονική ακεραιότητα και την καινοτομία των μαθησιακών προϊόντων, η ΕΑΑ θα πρέπει να έχει σαφή νομική δυνατότητα να συμμετέχει σε έρευνες, με την επιφύλαξη των βασικών της προτεραιοτήτων.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) την έγκαιρη οργάνωση και συντονισμό του διορισμού κατάλληλων προσώπων για δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο·

  β) την διαφανή οργάνωση και συντονισμό του διορισμού κατάλληλων προσώπων για δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο·

  Αιτιολόγηση

  Ο διορισμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, όλες οι προκηρυσσόμενες θέσεις πρέπει να έχουν πλήρη δημοσιότητα και η επιλογή πρέπει να αιτιολογείται με σαφήνεια.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Κάθε κράτος μέλος προβαίνει στη διάρθρωση της οργάνωσης και του προσωπικού της εθνικής μονάδας σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

  4. Κάθε κράτος μέλος προβαίνει στη διάρθρωση της οργάνωσης και του προσωπικού της εθνικής μονάδας σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον παρόντα κανονισμό και τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με κριτήριο τις γνώσεις τους στον τομέα κατάρτισης των λειτουργών επιβολής του νόμου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ικανοτήτων τους στη διαχείριση, τη διοίκηση και την κατάρτιση προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να μην αλλάζουν συχνά οι εκπρόσωποί τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη στοχεύουν στην επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

  3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με κριτήριο τις γνώσεις τους στον τομέα κατάρτισης των λειτουργών επιβολής του νόμου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ικανοτήτων τους στη διαχείριση, τη διοίκηση, τις εκπαιδευτικές δεξιότητες και την κατάρτιση προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να μην αλλάζουν συχνά οι εκπρόσωποί τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη στοχεύουν στην επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου διαθέτει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους με δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκήσει ο αναπληρωτής του.

  2. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου διαθέτει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους με δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκήσει ο αναπληρωτής του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει εντολή από το μέλος με δικαίωμα ψήφου.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή άλλον φορέα.

  2. Ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή άλλον φορέα.

  Αιτιολόγηση

  Σαφέστερη διατύπωση. Η λογοδοτική ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής προκύπτει ως αυτονόητη από το κείμενο, ακόμη κι αν δεν μνημονεύεται. Η χρήση της έκφρασης «με την επιφύλαξη» καθιστά την παράγραφο ασαφή (βλ. κατευθυντήρια οδηγία 16, σημείο 9 του Κοινού Πρακτικού Οδηγού για τη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων της ΕΕ).

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΑΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συγκεκριμένα, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:

  5. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΑΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα δε για τα ακόλουθα:

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.

  2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης και ενημερώνει ταυτόχρονα το Ελεγκτικό Συνέδριο.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η ΕΑΑ είναι όργανο της Ένωσης και διαθέτει νομική προσωπικότητα.

  1. Η ΕΑΑ είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει νομική προσωπικότητα.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α. Το αργότερο δύο έτη από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει ανάλυση κόστους-οφέλους και εκτίμηση συνεπειών για την έδρα της ΕΑΑ.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 31 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 41 και ανά πενταετία εφεξής, η Επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια αξιολόγησης των επιπτώσεων, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της ΕΑΑ και των εργασιακών πρακτικών της. Ειδικότερα, η αξιολόγηση εξετάζει την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής της ΕΑΑ και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας τροποποίησης.

  1. Το αργότερο πέντε έτη από [την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και ανά πενταετία εφεξής, η Επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια αξιολόγησης των επιπτώσεων, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της ΕΑΑ και των εργασιακών πρακτικών της. Ειδικότερα, η αξιολόγηση εξετάζει την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής της ΕΑΑ και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας τροποποίησης.

  Αιτιολόγηση

  Συνιστάται συνέπεια με τον προτεινόμενο κανονισμό της Europol.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 31 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Με κάθε δεύτερη αξιολόγηση, θα αξιολογούνται επίσης τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει η ΕΑΑ όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά της. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν δικαιολογείται πλέον η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΑΑ σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά της, μπορεί να εισηγηθεί αντιστοίχως την τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να προτείνει τροποποιήσεις της νομικής βάσης οποιουδήποτε οργανισμού ή και τη διάλυσή του. Η τροπολογία επιδιώκει επομένως να απλουστεύσει το κείμενο.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 34 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση της ΕΑΑ στην Ουγγαρία και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή της το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό της ΕΑΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία συνάπτεται μεταξύ της ΕΑΑ και της Ουγγαρίας, αφού πρώτα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  1. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση της ΕΑΑ στην Ουγγαρία και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή της το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό της ΕΑΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία συνάπτεται μεταξύ της ΕΑΑ και της Ουγγαρίας, αφού πρώτα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο.

  Αιτιολόγηση

  Έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία για την έδρα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Οι ανάγκες εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για αστυνομικές δυνάμεις και λειτουργούς επιβολής του νόμου. Η απόκτηση των κατάλληλων ικανοτήτων έχει κρίσιμη σημασία για την κάλυψη των μελλοντικών προκλήσεων και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Για να καταπολεμηθεί η αυξανόμενη απειλή του διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος, βασικό στοιχείο είναι η αποτελεσματική και ομαλή διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όλων των αρμοδίων εθνικών αρχών επιβολής του νόμου. Για την καλλιέργεια και τη διατήρηση αυτής της διασυνοριακής συνεργασίας και για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η κατάλληλη κατάρτιση των λειτουργών επιβολής του νόμου έχει ύψιστη σημασία. Για τον λόγο αυτό, το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης ζήτησε την αναβάθμιση της κατάρτισης σε θέματα σχετικά με την ΕΕ και την παροχή συστηματικής πρόσβασης σε αυτή σε όλους τους επαγγελματίες σε θέματα επιβολής του νόμου.

  Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) είναι αρμόδια για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου. Η ΕΑΑ δεν αποτελεί εκπαιδευτικό ίδρυμα με την παραδοσιακή έννοια - τα μαθήματά της λαμβάνουν χώρα σε όλη την ΕΕ, και υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από ένα δίκτυο εθνικών αστυνομικών ακαδημιών. Η ΕΑΑ διαθέτει σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό (περίπου 8,5 εκατ. ευρώ) και λιτή στελεχική δομή (συνολικά περίπου 40 άτομα, περιλαμβανομένων των μονίμων, έκτακτων, συμβασιούχων και προσωρινών υπαλλήλων). Το 2013 περίπου 8250 αστυνομικοί συμμετείχαν σε σχεδόν 100 δραστηριότητες της ΕΑΑ (μαθήματα, σεμινάρια, διασκέψεις, διαδικτυακά σεμινάρια). Επιπλέον, περίπου 450 αστυνομικοί, εκπαιδευτές και ερευνητές από 25 χώρες χρησιμοποίησαν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής αστυνομικών της ΕΑΑ, το οποίο είναι τύπου Erasmus, για να εργαστούν για κάποιο διάστημα στις αστυνομικές δυνάμεις άλλης χώρας.

  Τον Μάρτιο του 2013, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιβολής του νόμου (COM(2013) 172). Το εν λόγω πρόγραμμα επιδιώκει να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στην υφιστάμενη κατάρτιση για την επιβολή του νόμου σε διασυνοριακά θέματα, υποστηρίζοντας και συντονίζοντας την παροχή κατάρτισης από ευρωπαϊκά και εθνικά κέντρα αριστείας. Σκοπός του είναι να προσφερθεί στους λειτουργούς επιβολής του νόμου όλων των βαθμών (αστυνομικούς, συνοριοφύλακες, τελωνειακούς και εισαγγελείς), καθώς και σε άλλες κατηγορίες λειτουργών επιβολής του νόμου, όπως το προσωπικό αρμοδίων οργανισμών και οργάνων της ΕΕ, να αξιοποιήσει την υφιστάμενη κατάρτιση σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και να παρέχεται με σύγχρονα εργαλεία μάθησης, όπως εξειδικευμένα μαθήματα, κοινά προγράμματα κατάρτισης, διαδικτυακό υλικό μάθησης και προγράμματα ανταλλαγής.

  Ο προτεινόμενος κανονισμός επικαιροποιεί τη νομική βάση της ΕΑΑ, την ευθυγραμμίζει με τις αλλαγές που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας (συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων) και αναθέτει στην ΕΑΑ την εφαρμογή των αρχών του νέου προγράμματος κατάρτισης για την επιβολή του νόμου ως έχει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής.

  Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει αρκετές φορές από την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΑΑ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και με τις νέες φιλοδοξίες που θέτει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιβολής του νόμου. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η υψηλής ποιότητας κατάρτιση για τους λειτουργούς επιβολής του νόμου είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος και, για τον σκοπό αυτό, απαιτείται μία εκσυγχρονισμένη, αποτελεσματική και κατάλληλα στελεχωμένη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία.

  Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια επικροτεί το προτεινόμενο εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο για την ΕΑΑ. Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα επιτρέπει στην ΕΑΑ να υλοποιεί αποτελεσματικά το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιβολής του νόμου και να υπηρετεί την ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα επιβολής του νόμου. Η εισηγήτρια συμφωνεί επίσης ότι ο βασικός σχεδιασμός της ΕΑΑ, δηλαδή η στενή συνεργασία για την πραγματική υλοποίηση των μαθημάτων με κύρια βάση ένα δίκτυο εθνικών αστυνομικών ακαδημιών, πρέπει να παραμείνει ως έχει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε σθεναρά τη διατήρηση της ΕΑΑ ως αυτόνομου οργανισμού της Ένωσης. Αυτή η ισχυρή υποστήριξη βασίζεται αφενός στην ικανότητα της ΕΑΑ να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής παιδείας στον τομέα της επιβολής του νόμου, η οποία θα εδράζεται στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και αφετέρου στη βιωσιμότητα της ΕΑΑ ως οργανισμού της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί η καλή απόδοση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

  Είναι, επομένως, εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ΕΑΑ ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα λειτουργεί απλώς ως πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορέων, αλλά θα αποκτήσει στέρεες βάσεις στην υλοποίηση και την παραγωγή αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τον σχεδιασμό νομοθεσίας για οργανισμό της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάζει πέρα από τις χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που απλώς αποσκοπούν στη δικτύωση των εθνικών φορέων, διότι άλλα μέσα και φόρα, όπως η Ένωση Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Σχολών, είναι καταλληλότερα για τον σκοπό αυτό, ή πέρα από τη δημιουργία δικτύων που είναι παρόμοια με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και άλλες πρωτοβουλίες που συντονίζονται ή χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή. Για να καταστεί αποτελεσματικότερη η ΕΑΑ και η εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης σε θέματα επιβολής του νόμου, η εισηγήτρια θα ήθελε να αναφέρει τα εξής ζητήματα:

  •   Έμφαση στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ: Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος της ΕΑΑ, οι περιορισμένοι πόροι της πρέπει να εστιάσουν σε λίγους θεματικούς τομείς με σαφή ευρωπαϊκή και διασυνοριακή διάσταση, σε στενή συνεργασία με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και τις προτεραιότητες που έχουν καθορίσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η εστίαση αυτή θα πρέπει να έχει μακρόπνοο χαρακτήρα και να εντοπίζει τι είδους κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων θα απαιτείται στο μέλλον. Η εστίαση σε περιορισμένους θεματικούς τομείς θα απελευθερώσει πόρους για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και την ελκυστικότητα. Η ελκυστικότητα θα ωφεληθεί σημαντικά από τη διαπίστευση, δηλαδή πρέπει η συμμετοχή να οδηγεί σε συστήματα αναγνώρισης προσόντων και προαγωγής στις χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων. Πιθανοί θεματικοί τομείς με σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

  o ευρωπαϊκά μέσα και δομές για τη συνεργασία στον τομέα επιβολής του νόμου, ευρωπαϊκοί οργανισμοί ΔΕΥ και κύκλος πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό έγκλημα·

  o δεξιότητες, εμπειρογνωσία, γνώσεις και εργαλεία με στόχο να εξοπλιστούν οι λειτουργοί επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση αναδυόμενων μορφών εγκληματικότητας, όπως το ηλεκτρονικό έγκλημα, και για τη διεξαγωγή ερευνών και ψηφιακών εγκληματολογικών ερευνών, καθώς και ψηφιακών οικονομικών αναλύσεων·

  o θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής ζωής, της προστασίας δεδομένων και των δικαιωμάτων των θυμάτων·

  o μέθοδοι, δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της αστυνόμευσης βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών·

  •   Ενίσχυση του συντονιστικού και υποστηρικτικού ρόλου της ΕΑΑ: Η ΕΑΑ πρέπει να αποκτήσει επαρκείς εξουσίες για να συντονίζει ορθά την κατάρτιση σε θέματα επιβολής του νόμου σε επίπεδο ΕΕ και για να εφαρμόζει τις αρχές που καθιερώνει το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιβολής του νόμου. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται ο εντοπισμός στρατηγικών αναγκών κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ, η διαπίστευση της κατάρτισης, τα κοινά προγράμματα και εγχειρίδια κατάρτισης, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ο καθορισμός των ελάχιστων γνώσεων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών όλων των αστυνομικών ακαδημιών. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απαιτείται, η ΕΑΑ πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει κατάρτιση σε υπαλλήλους σε επίπεδο ΕΕ καθώς και στους ίδιους τους εκπαιδευτές. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται πάντοτε στην ποιότητα:

  o ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης, σε συνδυασμό με μια πολιτική διαπίστευσης και πιστοποίησης·

  o ποιότητα των εκπαιδευτών, για παράδειγμα με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για καθηγητές, ομιλητές και ερευνητές·

  o ποιότητα των συμμετεχόντων, μέσω καλύτερης μέτρησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, της γνώσης και της συμπεριφοράς, με τελικές εξετάσεις οι οποίες θα οδηγούν σε αναγνωρισμένο τίτλο·

  o ποιότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (πραγματικού και εικονικού), μέσω βελτιωμένης χρήσης και εφαρμογής των διαθέσιμων τεχνολογιών και επιστημονικών προσεγγίσεων σε θέματα εκμάθησης, μέσω κέντρων αριστείας τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν ευρύτερες επιλογές εκμάθησης, και με την επιλογή του βέλτιστου τόπου για την κατάρτιση ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τοποθεσία.

  •   Αποτελεσματικότητα: Η δομή διακυβέρνησης της ΕΑΑ θα μπορούσε να εξορθολογιστεί περαιτέρω, για να ανταποκρίνεται στις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον νέο κανονισμό για την Ευρωπόλ. Η στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τους οργανισμούς ΔΕΥ αναμένεται ότι θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα, καθώς θα αποφεύγονται οι διπλές ενέργειες, οι ασυντόνιστες πρωτοβουλίες και οι περιττές επικαλύψεις. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΕΑΑ συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αξίες και προτεραιότητες και ότι οι στόχοι της είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά καθορισμένοι.

  •   Ανάγκη για επαρκείς πόρους: Παρόλο που ο προτεινόμενος κανονισμός αναθέτει νέες αρμοδιότητες στην ΕΑΑ ή διευρύνει, τροποποιεί και ιεραρχεί εκ νέου τις υφιστάμενες αρμοδιότητες, δεν προβλέπει ανάλογους πόρους. Η ΕΑΑ έχει ήδη εξαντλήσει τις δυνατότητες εσωτερικής ανακατανομής πόρων. Ως εκ τούτου, η διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την ΕΑΑ, για να μπορέσει αυτή να εκτελέσει ορθά τις νέες αρμοδιότητές της.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (22.1.2015)

  προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) και για την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου
  (COM(2014)0465 – C8‑0110/2014 – 2014/0217(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο κανονισμό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) και την κατάργηση και αντικατάσταση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ. Η πρόταση αυτή αποτελεί συνέχεια στην ανεπιτυχή προσπάθεια συγχώνευσης της Ευρωπόλ και της ΕΑΑ, δεδομένου ότι απορρίφθηκε τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών υπενθυμίζει, ωστόσο, την κύρια τοποθέτησή της, όπως εκφράστηκε στη γνωμοδότησή της σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ (COM(2013)0173), σύμφωνα με την οποία η επιτροπή υποστηρίζει τη συγχώνευση της Ευρωπόλ και της ΕΑΑ. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εμμένει στην πάγια πεποίθησή της ότι η συγχώνευση θα αποτελούσε την καλύτερη δυνατή επιλογή και για τους δύο οργανισμούς, δεδομένου ότι θα εξασφάλιζε εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών και νέες συνέργειες μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων.

  Ένα άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υπενθυμίσει η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι ότι ήταν αντίθετη στη μετεγκατάσταση του οργανισμού στη Βουδαπέστη, όπως αποφασίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2014 της 15ης Μαΐου 2014. Η άποψη της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι ότι και οι δύο αυτοί οργανισμοί, Ευρωπόλ και ΕΑΑ, πρέπει να βρίσκονται στη Χάγη. Η συνύπαρξη των δύο οργανισμών στον ίδιο χώρο θα μπορούσε ενδεχομένως να εξασφαλίσει τουλάχιστον μια σχετική εξοικονόμηση ενώ είναι βέβαιο ότι θα είχε δευτερογενείς επιδράσεις μέσω των αυξημένων επαφών μεταξύ επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα μπορούσε επιπλέον να εξετασθεί η δυνατότητα κοινής χρήσης ορισμένων πόρων από τους δύο οργανισμούς ή παροχής ορισμένων υπηρεσιών από την Ευρωπόλ στην ΕΑΑ, ιδίως σε σχέση με τα αμιγώς διοικητικά καθήκοντα (οικονομικά, προσωπικό, ΤΠ, υλικοτεχνική οργάνωση ή υπηρεσίες ασφαλείας). Είναι προφανές ότι μια συνεργασία αυτού του είδους θα ήταν πιο εύκολο να επιτευχθεί αν οι δύο οργανισμοί βρίσκονταν στην ίδια πόλη.

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία της για την ερμηνεία που δίνει σήμερα η Επιτροπή στο άρθρο 1 εδάφιο 2 του προαναφερθέντος κανονισμού σχετικά με τη μετεγκατάσταση της ΕΑΑ, εκλαμβάνοντάς το απλώς και μόνο ως πρόσκληση για την υποβολή πρότασης για ένα νέο κανονισμό για την ΕΑΑ. Η εν λόγω παράγραφος πρόσθεσε ένα νέο άρθρο 21α που περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης για το θέμα της μετεγκατάστασης και αναθέτει στην Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 15 Νοεμβρίου 2015, έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της απόφασης μετεγκατάστασης της ΕΑΑ στη Βουδαπέστη. «Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, εάν κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης κατόπιν εμπεριστατωμένης ανάλυσης κόστους-οφέλους και εκτίμησης επιπτώσεων.». Η εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους-οφέλους και η εκτίμηση επιπτώσεων δεν διενεργήθηκαν ποτέ, δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση της Επιτροπής εγκρίθηκε στις 16 Ιουλίου 2014 και η μετεγκατάσταση της ΕΑΑ έλαβε χώρα στη συνέχεια, ενώ τα επίσημα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν στις 6 Νοεμβρίου.

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών επιμένει, ως εκ τούτου, ότι στην παρούσα πρόταση θα πρέπει να προστεθεί ένα παρεμφερές άρθρο, καθώς εκτιμά ότι η Ευρωπόλ και η ΕΑΑ θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πόλη διότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση εφόσον οι δύο οργανισμοί μοιράζονταν ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες. Η εξοικονόμηση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών των οργανισμών.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Η ΕΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η παρεχόμενη από αυτήν κατάρτιση λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και να ενθαρρύνει τη δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη.

  (12) Η ΕΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η παρεχόμενη από αυτήν κατάρτιση λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και να ενθαρρύνει τη δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, καθώς και άλλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του νόμου προκειμένου να υπάρξουν δευτερογενείς επιδράσεις μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) Για την εκπλήρωση της αποστολής της, και στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναφείς φορείς, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και με τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με εθνικά ιδρύματα κατάρτισης τρίτων χωρών βάσει του άρθρου 8 της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

  (15) Για την εκπλήρωση της αποστολής της, και στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναφείς φορείς, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και με τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με εθνικά ιδρύματα κατάρτισης τρίτων χωρών βάσει του άρθρου 8 της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μία εμπεριστατωμένη ανάλυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες στο μέλλον·

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24 – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Ως έδρα της ΕΑΑ ορίζεται η Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

  3. Ως προσωρινή έδρα της ΕΑΑ ορίζεται η Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α. Έως τις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους-οφέλους και εκτίμηση επιπτώσεων για την προσωρινή έδρα σε σύγκριση με τη Χάγη, ως εναλλακτική δυνατότητα και, εφόσον απαιτείται, νομοθετική πρόταση για αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 3.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ίδρυση οργανισμού της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  15.9.2014

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  15.9.2014

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Jens Geier

  24.9.2014

  Ημερομηνία έγκρισης

  20.1.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  17

  12

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Tamás Deutsch, Anneli Jäätteenmäki, Γεώργιος Κύρτσος, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Ivan Štefanec

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ίδρυση οργανισμού της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  16.7.2014

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  15.9.2014

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  15.9.2014

   

   

   

  Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

  Kinga Gál

  24.9.2014

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  5.11.2014

  11.12.2014

  24.2.2015

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.2.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  43

  4

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Ημερομηνία κατάθεσης

  12.3.2015