SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV

11.3.2015 - (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Kinga Gál


Postup : 2014/0217(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0048/2015
Predkladané texty :
A8-0048/2015
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV

(COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0465),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0110/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0048/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      vyzýva Komisiu, aby predložila celkovú analýzu administratívnej spolupráce medzi agentúrami Európskej únie a uviedla, kde by takáto spolupráca mohla v budúcnosti vytvárať synergie,

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Na zabezpečenie vysokej kvality, súdržnosti a konzistentnosti odbornej prípravy pracovníkov orgánov presadzovania práva na úrovni Únie by sa mal CEPOL usilovať o to, aby táto príprava bola v súlade so zásadami schémy vzdelávania v oblasti presadzovania práva (LETS). Odborná príprava na úrovni EÚ by mala byť dostupná pre príslušníkov orgánov presadzovania práva bez ohľadu na ich služobné zaradenie. CEPOL by mal zaistiť, aby sa odborná príprava vyhodnocovala a závery z posudzovania potrieb odbornej prípravy boli súčasťou plánov na posilnenie účinnosti budúcich akcií. CEPOL by mal v členských štátoch propagovať uznávanie odbornej prípravy poskytnutej na úrovni Únie.

(6) Na zabezpečenie vysokej kvality, súdržnosti a konzistentnosti odbornej prípravy pracovníkov orgánov presadzovania práva na úrovni Únie by sa mala agentúra CEPOL usilovať o to, aby táto príprava bola v súlade so zásadami schémy vzdelávania v oblasti presadzovania práva (LETS), a zároveň klásť osobitný dôraz na ochranu ľudských práv a základných slobôd v kontexte presadzovania práva. Odborná príprava na úrovni EÚ by mala byť dostupná pre príslušníkov orgánov presadzovania práva bez ohľadu na ich služobné zaradenie. CEPOL by mala zaistiť, aby sa odborná príprava vyhodnocovala a závery z posudzovania potrieb odbornej prípravy boli súčasťou plánov na posilnenie účinnosti budúcich akcií. CEPOL by mala v členských štátoch propagovať uznávanie odbornej prípravy poskytnutej na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. S cieľom čo najúčinnejšie využívať zdroje agentúry CEPOL by sa jej činnosti mali zameriavať na tematické oblasti, ktoré majú pre Úniu jasnú pridanú hodnotu a cezhraničný rozmer a sú úzko prepojené so stratégiou vnútornej bezpečnosti. Je potrebné orientovať sa na budúcnosť, pričom treba vymedziť, aké opatrenia na odbornú prípravu a budovanie kapacít budú požadované v budúcnosti na úrovni Únie.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť účinnosť a vplyv agentúry CEPOL by sa jej obmedzené zdroje mali zameriavať na niekoľko tematických oblastí s jasnou európskou pridanou hodnotou bez duplicitnej práce na úrovni členských štátov a v súlade so zásadou subsidiarity. Zameraním sa na obmedzenejší počet tematických oblastí by sa uvoľnili zdroje na zvýšenie kvality a atraktívnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom vyhnúť sa duplicite v rámci činností odbornej prípravy pre príslušných pracovníkov orgánov presadzovania práva, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom existujúcich agentúr Európskej únie a ostatných príslušných orgánov, by mal CEPOL uskutočniť posúdenie strategických potrieb v oblasti odbornej prípravy a riešiť priority Únie v oblasti vnútornej bezpečnosti, ako aj vonkajších aspektov, a to v súlade s príslušnými politickými cyklami.

(7) S cieľom vyhnúť sa duplicite, nekoordinovaným iniciatívam alebo prekrývaniu v rámci činností odbornej prípravy pre príslušných pracovníkov orgánov presadzovania práva, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom existujúcich agentúr Európskej únie a ostatných príslušných orgánov, by mala CEPOL uskutočniť posúdenie strategických potrieb v oblasti odbornej prípravy a riešiť priority Únie v oblasti vnútornej bezpečnosti, ako aj vonkajších aspektov.

Odôvodnenie

Na efektívne využívanie limitovaných zdrojov je potrebná účinnejšia koordinácia medzi agentúrami v oblasti SVV, ktoré poskytujú odbornú prípravu, pričom treba využívať súčinnosť a odstrániť duplicitu.

Okrem toho by CEPOL ako jediná špecializovaná agentúra, ktorá sa zaoberá výlučne odbornou prípravou v oblasti presadzovania práva, mohla pomôcť európskym inštitúciám pri formulovaní priorít, ktoré je potrebné riešiť prostredníctvom odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V správnej rade CEPOL by mala byť zastúpená Komisia a členské štáty, s cieľom účinne kontrolovať fungovanie CEPOL. Správna rada by sa mala skladať z členov vymenovaných na základe skúseností s riadením organizácií vo verejnom alebo súkromnom sektore a znalostí vnútroštátnej politiky v oblasti odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva. Správnej rade by sa mali zveriť právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných finančných pravidiel a stratégie CEPOL, vytvorenie transparentných pracovných postupov na prijímanie rozhodnutí zo strany CEPOL; správnej rade by mali byť ďalej zverené právomoci potrebné na vymenovanie riaditeľa CEPOL, stanovenie ukazovateľov výkonnosti a vykonávanie právomocí menovacieho orgánu v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov.

 

(9) V správnej rade CEPOL by mala byť zastúpená Komisia a členské štáty, s cieľom účinne kontrolovať fungovanie CEPOL. Členovia správnej rady a ich náhradníci by mali byť vymenovaní na základe skúseností s riadením organizácií vo verejnom alebo súkromnom sektore a znalostí vnútroštátnej politiky v oblasti odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva. Správnej rade by sa mali zveriť právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných finančných pravidiel a stratégie agentúry CEPOL, vytvorenie transparentných pracovných postupov na prijímanie rozhodnutí zo strany agentúry CEPOL; správnej rade by mali byť ďalej zverené právomoci potrebné na vymenovanie výkonného riaditeľa agentúry CEPOL, stanovenie ukazovateľov výkonnosti a vykonávanie právomocí menovacieho orgánu v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Na účely zabezpečenia vedeckej kvality práce CEPOL by sa mal zriadiť ako nezávislý poradný orgán vedecký výbor, zložený z nezávislých osôb najvyššej akademickej alebo odbornej spôsobilosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(11) Na účely zabezpečenia vedeckej kvality práce agentúry CEPOL by sa mal zriadiť ako nezávislý poradný orgán vedecký výbor, zložený z nezávislých osôb najvyššej akademickej alebo odbornej spôsobilosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Členov vedeckého výboru by mala vymenovať správna rada po transparentnej výzve na predkladanie žiadostí a výberovom konaní, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) CEPOL by mal zabezpečiť, aby sa ním poskytovaná odborná príprava zameriavala na aktuálny vývoj vo výskume, a takisto by mal aj podporovať vznik silných partnerstiev medzi univerzitami a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch.

(12) CEPOL by mala zabezpečiť, aby sa ním poskytovaná odborná príprava zameriavala na aktuálny vývoj vo výskume, a takisto by mal aj podporovať vznik silných partnerstiev medzi univerzitami a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch, ako aj inými orgánmi presadzovania práva Európskej únie s cieľom dosiahnuť účinky presahovania prostredníctvom posilnenej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) CEPOL by sa mal poskytnúť samostatný rozpočet, ktorého príjmy pochádzajú v zásade z príspevkov rozpočtu Únie, aby sa zaručila jeho úplná samostatnosť a nezávislosť. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o príspevok Únie a akékoľvek ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov.

(13) Agentúre CEPOL by sa mal poskytnúť dostatočný a samostatný rozpočet, ktorého príjmy pochádzajú v zásade z príspevkov rozpočtu Únie, aby sa zaručila jeho úplná samostatnosť a nezávislosť a aby mohol riadne plniť ciele a úlohy, ktoré mu boli stanovené v tomto nariadení. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o príspevok Únie a akékoľvek ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov.

Odôvodnenie

Keďže navrhované nariadenie prideľuje agentúre CEPOL nové úlohy alebo existujúce úlohy rozširuje, mení ich či mení ich prioritu, navrhovaný rozpočet nezodpovedá tomuto cieľu, pokiaľ ide o udelenie potrebných dodatočných zdrojov. CEPOL dosiahla limit, v rámci ktorého môže využiť vnútorné prerozdelenie prostriedkov. Preto v záujme toho, aby CEPOL riadne vykonávala svoje nové úlohy, mali by sa mu poskytnúť dostatočné zdroje.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „CEPOL“) s cieľom podporiť jednotnú európsku politiku odbornej prípravy v tejto oblasti.

1. Týmto sa zriaďuje agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „CEPOL“).

 

1a. CEPOL sa zriaďuje na účely zlepšenia spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v Únii tým, že sa bude podporovať a vykonávať odborná príprava jej úradníkov pre presadzovanie práva, pokiaľ ide o predchádzanie trestným činom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie, udržiavanie práva a poriadku a policajné misie EÚ, s cieľom podporiť jednotnú európsku politiku odbornej prípravy a posilniť rozmer základných práv odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) „príslušníci orgánov presadzovania práva“ sú príslušníci policajných, colných a iných náležitých orgánov, a to vrátane orgánov Únie, zodpovedných za predchádzanie závažnej trestnej činnosti, terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých členských štátov a ktoré ovplyvňujú spoločné záujmy politík Únie a v boji proti takýmto činnostiam, za krízové riadenie a medzinárodnú policajnú činnosť v prípade významných udalostí;

a) „úradníci orgánov presadzovania práva“ sú kvalifikovaní pracovníci vrátane tých pracovníkov, ktorí ešte stále prechádzajú odbornou prípravou, alebo príslušníci policajných, colných a iných náležitých orgánov zodpovedných za predchádzanie a boj proti závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, proti terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré ovplyvňujú spoločné záujmy politík Únie, za verejný poriadok, krízové riadenie a medzinárodnú policajnú činnosť v prípade významných udalostí vrátane zamestnancov alebo odborníkov inštitúcií, orgánov, úradov a oddelení Únie, ktorých právomoci súvisia s týmito úlohami.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ciele

Ciele agentúry CEPOL

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom CEPOL je podpora, rozvoj a koordinácia odbornej prípravy pre príslušníkov orgánov presadzovania práva, a to v súlade so schémou odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva (LETS), a to najmä v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu, riadenia vysokorizikových situácií ohrozujúcich verejný poriadok a športových podujatí, plánovania a vedenia misií Únie, ako aj vodcovských schopností v oblasti presadzovania práva a jazykových zručností a predovšetkým s cieľom:

Cieľom agentúry CEPOL je podpora, rozvoj, vykonávanie a koordinácia odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva v súlade so zásadami odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva (LETS), a to najmä v oblasti predchádzania závažnej a organizovanej trestnej činnosti a boja proti nemu, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu, riadenia situácií ohrozujúcich verejný poriadok, veľkých podujatí a športových podujatí, plánovania a vedenia misií Únie, ako aj vodcovských schopností v oblasti presadzovania práva a jazykových zručností.

 

Činnosť agentúry CEPOL má zvýšiť informovanosť a znalosti o nástrojoch a aktivitách na účely spolupráce v oblasti presadzovania práva na medzinárodnej úrovni aj na úrovni Únie, najmä o agentúrach Europol, Eurojust a Frontex, o ich fungovaní a úlohe, ako aj súdnych aspektoch spolupráce v oblasti presadzovania práva. CEPOL podporuje tak všeobecné dodržiavanie a pochopenie základných práv v oblasti presadzovania práva vrátane súkromia a ochrany údajov, ako aj práva, podporu a ochranu obetí, svedkov a podozrivých osôb vrátane ochrany práv obetí rodovo motivovaného násilia. Okrem toho CEPOL:

 

 

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod -b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-b) posilňovať siete spolupráce agentúr na presadzovanie práva pri riadení tokov nelegálneho prisťahovalectva;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) povzbudzovať rozvoj regionálnej a dvojstrannej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi, orgánmi Únie a tretími krajinami;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť účinnosť a vplyv agentúry CEPOL by sa jej obmedzené zdroje mali zameriavať na niekoľko tematických oblastí s jasnou európskou pridanou hodnotou. Zameraním sa na obmedzenejší počet tematických oblastí by sa uvoľnili zdroje na zvýšenie kvality a atraktívnosti. Členské štáty môžu lepšie pokračovať v dvojstrannej a regionálnej spolupráci využívaním tematických fondov, ako je napríklad Fond pre vnútornú bezpečnosť, najmä národný segment. Okrem toho spolupráca s tretími krajinami je už zahrnutá v článku 3 písm. e) návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) vytvoriť špecifické spoločné učebné plány pre odbornú prípravu príslušníkov orgánov presadzovania práva na ich účasť na misiách Únie;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť účinnosť a vplyv agentúry CEPOL by sa jej obmedzené zdroje mali zameriavať na oblasti s jasnou európskou pridanou hodnotou. Spoločné učebné osnovy sú dôležitým prvkom na uľahčenie spoločného prístupu, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva, a nemali by byť úzko zamerané na účasť na misiách Únie. Je tiež dôležité zdôrazniť civilný charakter zapojenia sa agentúry CEPOL do SBOP. Okrem toho rozvoj iniciatív v oblasti odbornej prípravy v tomto kontexte je už zahrnutý v článku 3 písm. e) návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) podporovať členské štáty a orgány Únie v činnostiach zameraných na rozšírenie kapacity v oblasti presadzovania práva v tretích krajinách;

e) vypracovať, koordinovať a vykonávať odbornú prípravu s cieľom podporovať členské štáty a orgány Únie v oblasti odbornej prípravy úradníkov orgánov presadzovania práva na účasť na misiách Únie a v činnostiach zameraných na rozšírenie kapacity v oblasti presadzovania práva v tretích krajinách;

Odôvodnenie

Na posilnenie účinnosti a zodpovednosti agentúry je dôležité v kontexte formulovania cieľov agentúry jasne uviesť, že CEPOL by mala vypracovať, koordinovať a vykonávať odbornú prípravu, nielen poskytovať podporu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) spoločné učebné plány na zvýšenie informovanosti, odstraňovanie nedostatkov v informovanosti a/alebo spoločný prístup k cezhraničným kriminálnym javom;

b) spoločné učebné plány na zvýšenie informovanosti a znalostí, odstraňovanie nedostatkov v informovanosti a/alebo spoločný prístup k cezhraničným kriminálnym javom, najmä pokiaľ ide o terorizmus, počítačovú kriminalitu, finančné vyšetrovanie a účasť na misiách Únie;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. CEPOL môže vykonávať komunikačné činnosti z vlastnej iniciatívy v oblastiach v rámci svojho mandátu. Komunikačné činnosti nemôžu mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v odseku 1 a vykonávajú sa v súlade s príslušnými plánmi oznamovania a šírenia informácií prijatými správnou radou.

5. CEPOL môže vykonávať komunikačné činnosti z vlastnej iniciatívy v oblastiach v rámci svojho mandátu.

Odôvodnenie

Nie je možné podriadiť povinnosti obsiahnuté v nariadení externým dokumentom, ktoré neboli zverejnené (pozri usmernenie 16 spoločnej praktickej príručky pre tvorbu legislatívy EÚ).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. CEPOL prispieva k rozvoju výskumu súvisiaceho s činnosťami odbornej prípravy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä pokiaľ ide o boj proti závažnej trestnej činnosti a všeobecnejšie cezhraničné trestnoprávne záležitosti v rámci činností odborného vzdelávania.

1. CEPOL môže na základe žiadosti Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie vykonávať a podporovať vedecký výskum, prieskumy, prípravné štúdie a štúdie uskutočniteľnosti a spolupracovať v tejto oblasti, ak je to vhodné a v súlade s jeho prioritami a ročným pracovným programom, najmä pokiaľ ide o boj proti závažnej trestnej činnosti a všeobecnejšie cezhraničné trestnoprávne záležitosti v rámci činností odborného vzdelávania. Na plnenie týchto úloh môže CEPOL spravovať fondy Únie vyhradené na výskum.

Odôvodnenie

S cieľom v plnom rozsahu uplatňovať prístup k odbornej príprave v oblasti presadzovania práva, ktorý môže zaručiť a podporovať vedeckú integritu a inovácie študijných materiálov, by agentúra mala mať jasnú právnu možnosť zúčastniť sa na výskume bez toho, aby boli dotknuté jej hlavné priority.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) včas zorganizovať a koordinovať príslušné nominácie osôb, ktoré sa majú zúčastniť na činnostiach na vnútroštátnej úrovni;

b) transparentne zorganizovať a koordinovať príslušné nominácie osôb, ktoré sa majú zúčastniť na činnostiach na vnútroštátnej úrovni;

Odôvodnenie

Nominácie osôb, ktoré sa majú zúčastniť na činnostiach na úrovni jednotlivých štátov, by mali byť transparentné, všetky zverejnené pozície všeobecne prístupné a výber jasne odôvodnený.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Každý členský štát vymedzí organizáciu a zamestnancov národnej jednotky podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

4. Každý členský štát vymedzí organizáciu a zamestnancov národnej jednotky podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, pričom bude brať do úvahy toto nariadenie a zmluvy, ktoré sa uplatnia v každom prípade.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú na základe svojej odbornosti v oblasti odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva, pričom sa zohľadňujú príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany, ktoré majú svojich zástupcov v správnej rade sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v tejto rade, a to s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej činnosti. Všetky strany sa budú usilovať dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

3. Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú na základe svojej odbornosti v oblasti odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva, pričom sa zohľadňujú príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy, vzdelávania a rozpočtu. Všetky strany, ktoré majú svojich zástupcov v správnej rade sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v tejto rade, a to s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej činnosti. Všetky strany sa budú usilovať dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas. V neprítomnosti člena s hlasovacím právom je oprávnený uplatniť jeho hlasovacie právo jeho náhradník.

2. Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas. V neprítomnosti člena s hlasovacím právom je oprávnený uplatniť jeho hlasovacie právo jeho náhradník, ak ho poverí člen s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie a správnej rady, je výkonný riaditeľ pri výkone svojich povinností nezávislý a nesmie žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu.

2. Výkonný riaditeľ je pri výkone svojich povinností nezávislý a nesmie žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu.

Odôvodnenie

Jasnejšia formulácia. Zodpovednosť správnej rady a Komisie jasne vyplýva z logiky textu, hoci sa priamo neuvádza. Výraz „bez toho, aby boli dotknuté” znižuje jednoznačnosť tohto odseku (pozri usmernenie 16 bod 9 spoločnej praktickej príručky pre tvorbu legislatívy EÚ).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Výkonný riaditeľ zodpovedá za plnenie úloh, ktoré CEPOL ukladá toto nariadenie. Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za:

5. Výkonný riaditeľ zodpovedá za plnenie úloh, ktoré agentúre CEPOL ukladá toto nariadenie, najmä za:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Výkonný riaditeľ predkladá každoročne rozpočtovému orgánu všetky informácie týkajúce sa výsledkov postupov hodnotenia.

2. Výkonný riaditeľ predkladá každoročne rozpočtovému orgánu všetky informácie týkajúce sa výsledkov postupov hodnotenia a informuje o nich aj Dvor audítorov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. CEPOL je orgánom Únie. Má právnu subjektivitu.

1. CEPOL je orgánom Európskej únie. Má právnu subjektivitu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia najneskôr dva roky odo dňa uplatňovania tohto nariadenia predloží analýzu nákladov a prínosov a posúdenie vplyvu týkajúce sa sídla.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia najneskôr päť rokov po dni uvedenom v článku 41 a potom raz za päť rokov dá vypracovať hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť CEPOLjeho pracovných postupov. Hodnotenie sa zameria najmä na prípadnú potrebu upraviť mandát CEPOL a finančné dôsledky takejto úpravy.

1. Komisia najneskôr päť rokov po [dni začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom raz za päť rokov dá vypracovať hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť agentúry CEPOLjej pracovných postupov. Hodnotenie sa zameria najmä na prípadnú potrebu upraviť mandát agentúry CEPOL a finančné dôsledky takejto úpravy.

Odôvodnenie

Je vhodný súlad s návrhom nariadenia o Europole.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pri príležitosti každého druhého hodnotenia sa posúdia aj výsledky dosiahnuté CEPOL vzhľadom na jeho ciele, mandát a úlohy. Ak Komisia dospeje k záveru, že existencia CEPOL už nie je vzhľadom na stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnená, môže navrhnúť príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Komisia môže kedykoľvek navrhnúť zmeny právneho základu každej agentúry alebo navrhnúť jej zrušenie. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je teda zjednodušenie textu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla CEPOL v Maďarsku a o zariadeniach, ktoré tento členský štát sprístupní, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov CEPOL a členov ich rodín, sa vymedzia v dohode o sídle medzi CEPOL a Maďarskom, ktorá sa uzavrie po schválení správnou radou a najneskôr dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

1. Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla agentúry CEPOL v Maďarsku a o zariadeniach, ktoré tento členský štát sprístupní, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov agentúry CEPOL a členov ich rodín, sa vymedzia v dohode o sídle medzi agentúrou CEPOL a Maďarskom, ktorá sa uzavrie po schválení správnou radou.

Odôvodnenie

Dohoda o sídle už bola uzatvorená.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Potreby EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti sa neustále vyvíjajú, čo sa prejavuje zvýšeným dopytom po policajných silách a príslušníkoch orgánov presadzovania práva. Na plnenie budúcich výziev a zaručenie bezpečnosti našich občanov je dôležitá primeraná kvalifikácia. Účinná a bezproblémová cezhraničná spolupráca medzi všetkými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva je kľúčová, aby bolo možné čeliť čoraz väčšej hrozbe nadnárodnej a organizovanej trestnej činnosti. Náležitá odborná príprava príslušníkov orgánov presadzovania práva je mimoriadne dôležitá, ak chceme podporovať a udržiavať takýto druh cezhraničnej spolupráce a posilňovať vzájomnú dôveru. V Štokholmskom programe sa preto požaduje zintenzívnenie odbornej prípravy v otázkach týkajúcich sa EÚ a zabezpečenie systematickej dostupnosti pre všetkých profesionálov zapojených do presadzovania práva.

Európska policajná akadémia (CEPOL) je agentúra zodpovedná za odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva. CEPOL nie je vzdelávacím inštitútom v tradičnom zmysle slova – kurzy sa budú konať po celej EÚ, najmä prostredníctvom siete vnútroštátnych policajných akadémií pre odbornú prípravu. CEPOL má pomerne skromný rozpočet (približne 8,5 milióna EUR) a pomerne málo zamestnancov (celkovo približne 40 ľudí vrátane úradníkov/dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a pracovníkov agentúr dočasného zamestnávania). V roku 2013 sa približne 8 250 príslušníkov polície zúčastnilo približne na 100 činnostiach agentúry CEPOL (kurzy, semináre, konferencie, internetové semináre). Okrem toho približne 450 príslušníkov polície, školiteľov a výskumných pracovníkov z 25 krajín využíva európsky policajný výmenný program agentúry CEPOL typu Erasmus s cieľom stráviť určitý čas v polícii inej krajiny.

V marci 2013 Komisia navrhla Európsku schému odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva (COM(2013) 0172). Zameriava sa na odhaľovanie a odstraňovanie nedostatkov v súčasnej odbornej príprave v oblasti presadzovania práva v cezhraničných otázkach podporovaním a koordináciou poskytovania odbornej prípravy európskymi a národnými centrami excelentnosti. Má sa vzťahovať na úradníkov v oblasti presadzovanie práva na všetkých stupňoch (príslušníkov polície, pohraničnú stráž, colných úradníkov a prokurátorov), ako aj na iné kategórie profesionálov v oblasti presadzovania práva, napríklad personál príslušných agentúr a inštitúcií EÚ, má vychádzať z odbornej prípravy, ktorá existuje na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, a má sa poskytovať prostredníctvom moderných nástrojov vzdelávania, ako sú špecializované kurzy, spoločné učebné osnovy, webové študijné materiály a výmenné programy.

Súčasné navrhované nariadenie modernizuje právny základ agentúry CEPOL, uvádza ho do súladu so zmenami, ktoré sa zaviedli Lisabonskou zmluvou (vrátane úlohy Európskeho parlamentu a národných parlamentov), a poverilo CEPOL uplatňovaním zásad novej schémy odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva stanovených v uvedenom oznámení Komisie.

Spravodajkyňa vrelo víta tento návrh. Európsky parlament pri viacerých príležitostiach žiadal Komisiu, aby uviedla existujúci právny rámec agentúry CEPOL do súladu s Lisabonskou zmluvou a novými ambíciami stanovenými v Európskej schéme odborného vzdelávania v oblasti presadzovania práva. Spravodajkyňa je presvedčená, že vysoká kvalita odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva je zásadná na boj proti závažnej a organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti a k tomu je nevyhnutná moderná a efektívna agentúra CEPOL s dostatočným počtom zamestnancov.

Spravodajkyňa preto víta návrh modernizovaného legislatívneho rámca pre agentúru CEPOL. Obnovený právny rámec by agentúre CEPOL umožnil účinne uplatňovať schému odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva a slúžiť širšej európskej komunite, ktorá sa zaoberá presadzovaním práva. Spravodajkyňa tiež súhlasí s tým, aby hlavná štruktúra agentúry CEPOL – v úzkej spolupráci pri vykonávaní kurzov, ktoré sa opierajú predovšetkým o sieť vnútroštátnych policajných akadémií – zostala nezmenená. Európsky parlament prijal zásadnú pozíciu na zachovanie agentúry CEPOL ako samostatnej agentúry Únie. Táto silná podpora je založená na jednej strane na schopnosti agentúry CEPOL prispievať k vytváraniu skutočnej európskej kultúry presadzovania práva založenej na dodržiavaní základných práv a na druhej strane na životaschopnosti agentúry CEPOL ako agentúry EÚ s cieľom zaručiť efektívne vynakladanie peňazí európskych daňových poplatníkov.

Preto je mimoriadne dôležité zachovať, aby CEPOL ako agentúra Európskej únie slúžila nielen ako platforma na podporu spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, ale aby mala pevné miesto pri zavádzaní a vykonávaní úloh na európskej úrovni. Pri príprave právnych predpisov pre agentúru EÚ by Európsky parlament mal ísť nad rámec financovania iniciatív, ktoré sú zamerané len na vytváranie sietí medzi vnútroštátnymi orgánmi, pretože na tento účel sú vhodnejšie iné spôsoby a fóra, napríklad Združenie európskych policajných akadémií, alebo vytváranie sietí podobných Európskej sieti na predchádzanie trestnej činnosti, Európskej justičnej sieti, a iné iniciatívy koordinované alebo financované Európskou komisiou. S cieľom zabezpečiť, aby boli agentúra CEPOL a jej uplatňovanie schémy odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva účinnejšie, by spravodajkyňa chcela poukázať na tieto body:

•   Zameranie na pridanú hodnotu EÚ: s cieľom zabezpečiť účinnosť a vplyv agentúry CEPOL by sa jeho obmedzené zdroje mali zameriavať na niekoľko tematických oblastí s jasným európskym a cezhraničným rozmerom, úzko spojeným so stratégiou vnútornej bezpečnosti a prioritami vymedzenými európskymi inštitúciami. Dôraz by mal byť zameraný na budúcnosť, pričom treba vymedziť, aké opatrenia na odbornú prípravu a budovanie kapacít budú požadované v budúcnosti. Zameraním sa na obmedzenejší počet tematických oblastí by sa uvoľnili zdroje na zvýšenie kvality a atraktívnosti. Atraktívnosť by sa podstatne zvýšila akreditáciou, t. j. zabezpečením, aby sa účasť započítavala do systémov kvalifikácie a kariérneho postupu v krajinách pôvodu účastníkov. Možné tematické oblasti s jasnou pridanou hodnotou EÚ by mohli zahŕňať:

o nástroje a štruktúry európskej spolupráce v oblasti presadzovania práva, európske agentúry SVV a cyklus politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti;

o zručnosti, skúsenosti, znalosti a nástroje na vybavenie orgánov v oblasti presadzovania práva na boj proti novým trestným činom, ako je počítačová kriminalita, a na vyšetrovania a súvisiace forenzné digitálne techniky, ako aj forenzné finančné analýzy;

o základné ľudské práva vrátane súkromia, ochrany údajov a práv obetí;

o metódy, zručnosti a znalosti potrebné pre úspešnú policajnú prácu založenú na spravodajstve;

•   Posilňovanie koordinačnej a podpornej úlohy agentúry CEPOL: Agentúre CEPOL by sa mali udeliť dostatočné právomoci, aby náležite koordinovala odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva na úrovni EÚ a uplatňovala zásady zakotvené v schéme odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva. To by malo zahŕňať určenie strategických potrieb v oblasti odbornej prípravy na úrovni EÚ, akreditáciu odbornej prípravy, spoločné učebné osnovy a príručky odbornej prípravy, výmenu najlepších postupov a vymedzenie minimálnych poznatkov, ktoré by všetky policajné akadémie mali zahrnúť do učebných osnov. Ak je to vhodné a potrebné, CEPOL by mala byť schopná zabezpečovať odbornú prípravu na úrovni EÚ pre úradníkov, ako aj pre samotných školiteľov. Výber by mal vždy prebiehať na základe kvality:

o kvalita učebných osnov spoločne s akreditačnou a certifikačnou politikou;

o kvalita školiteľov, napríklad zriadením európskej databázy učiteľov, lektorov a výskumných pracovníkov;

o kvalita účastníkov, a to zlepšením merania výsledkov vzdelávania a získaných zručností, poznatkov a správania, a to prostredníctvom záverečných skúšok, ktoré by viedli k uznávanej kvalifikácii;

o kvalita vzdelávacieho prostredia (skutočného aj virtuálneho), a to podporou zvýšeného používania dostupných technológií a vedeckých prístupov k vzdelávaniu, vytvorením centier excelentnosti, ktoré môžu ponúknuť širšie možnosti vzdelávania, a tým, že sa vyberie najlepšie miesto na odbornú prípravu, bez ohľadu na zemepisnú polohu;

•   Efektívnosť: štruktúra riadenia agentúry CEPOL by sa mohla viac zjednodušiť, pričom sa v nej budú odzrkadľovať návrhy vypracované v rámci rokovaní o novom nariadení o Europole. Úzkou spoluprácou s Európskou komisiou a agentúrami v oblasti SVV by sa mala zvýšiť efektívnosť tým, že sa zabráni duplicite, nekoordinovaným iniciatívam a zbytočnému prekrývaniu činností. Európsky parlament musí tiež mať istotu, že činnosti a výsledky agentúry CEPOL sú v súlade s európskymi hodnotami a prioritami a že jeho ciele sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené.

•   Potrebné dostatočné zdroje: navrhované nariadenie prideľuje agentúre CEPOL nové úlohy alebo rozširuje a mení existujúce úlohy a mení ich prioritu, pričom však neprideľuje primerané zdroje. CEPOL dosiahla limit, v rámci ktorého môže využiť vnútorné prerozdelenie prostriedkov. Preto v záujme toho, aby CEPOL riadne vykonávala svoje nové úlohy, mali by sa jej v rámci rozpočtového postupu poskytnúť dostatočné zdroje.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (22.1.2015)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV
(COM(2014)0465 – C8‑0110/2014 – 2014/0217(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhla nové nariadenie o agentúre CEPOL a zrušenie a nahradenie rozhodnutia Rady 2005/681/SVV. Tento návrh nadväzuje na neúspešný pokus o zlúčenie agentúr Europol a CEPOL, ktorý zamietli Parlament aj Rada.

Výbor pre rozpočet však pripomína svoju hlavnú pozíciu vyjadrenú v stanovisku k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV (COM(2013)0173), v ktorom podporuje zlúčenie agentúr Europol a CEPOL. Je naďalej presvedčený, že zlúčenie by bolo najvýhodnejším riešením pre obe agentúry, pretože by to obom umožnilo úspory v oblasti administratívnych výdavkov a vytvorenie nových synergií medzi prevádzkovými oddeleniami.

Výbor pre rozpočet by takisto rád pripomenul, že sa postavil proti presídleniu tejto agentúry do Budapešti, o ktorom sa rozhodlo nariadením (EÚ) č. 543/2014 z 15. mája 2014. Domnieva sa, že CEPOL aj Europol by mali sídliť v Haagu. Ak by boli obe agentúry na jednom mieste, mohlo by to viesť aspoň k čiastočným úsporám a určite by sa tým dosiahli účinky presahovania prostredníctvom intenzívnejších kontaktov medzi operačnými a školiacimi pracovníkmi. Ďalej by sa mohlo stanoviť, aby sa obe agentúry dohodli na spoločnom využívaní niektorých zdrojov alebo aby Europol poskytoval určité služby agentúre CEPOL, najmä pokiaľ ide o čisto administratívne úlohy (financie, personalistika, IT, logistické alebo bezpečnostné služby). Je zrejmé, že takúto spoluprácu možno ľahšie dosiahnuť, ak sa obidve agentúry nachádzajú v tom istom meste.

Výbor pre rozpočet vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že článok 1 ods. 2 vyššie uvedeného nariadenia o presídlení agentúry CEPOL Komisia v súčasnosti vykladá len ako výzvu, aby predložila tento návrh nového nariadenia o agentúre CEPOL. Uvedeným odsekom sa vkladá nový článok 21a s doložkou o preskúmaní presídlenia a Komisia sa ním poveruje, aby do 30. novembra 2015 predložila správu o efektívnosti rozhodnutia o presťahovaní agentúry CEPOL do Budapešti. „K tejto správe sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto rozhodnutia, ktorému predchádza podrobná analýza nákladov a prínosov a posúdenie vplyvu.“ Táto dôkladná analýza nákladov a prínosov a posúdenie vplyvu neboli nikdy vykonané, keďže tento návrh Komisie bol prijatý 16. júla 2014, ale k presídleniu agentúry CEPOL došlo až potom, pričom oficiálna inaugurácia nového sídla sa uskutočnila 6. novembra.

Výbor pre rozpočet preto trvá na tom, aby sa do nového návrhu vložil podobný článok, pretože sa domnieva, že Europol a CEPOL by mali sídliť v rovnakom meste. Ak by obe agentúry spoločne využívali určitý počet administratívnych služieb, dosiahli by sa tak významné úspory v strednodobom výhľade. Tieto úspory by sa potom mohli využiť na zvýšenie prevádzkových výdavkov oboch agentúr.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) CEPOL by mal zabezpečiť, aby sa ním poskytovaná odborná príprava zameriavala na aktuálny vývoj vo výskume, a takisto by mal aj podporovať vznik silných partnerstiev medzi univerzitami a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch.

(12) CEPOL by mala zabezpečiť, aby sa ňou poskytovaná odborná príprava zameriavala na aktuálny vývoj vo výskume, a takisto by mala aj podporovať vznik silných partnerstiev medzi univerzitami a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch, ako aj inými orgánmi presadzovania práva Európskej únie s cieľom dosiahnuť účinky presahovania prostredníctvom posilnenej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Na účel plnenia svojho poslania a v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie svojich úloh, by CEPOL mal mať možnosť spolupracovať s ďalšími agentúrami Európskej únie a jej príslušnými orgánmi, ako aj s príslušnými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami, ktoré majú pôsobnosť vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a to v rámci pracovných dojednaní uzavretých v súlade s týmto nariadením alebo v rámci pracovných dojednaní uzavretých s národnými inštitútmi odbornej prípravy v tretích krajinách, a to na základe článku 8 rozhodnutia Rady 2005/681/SVV.

(15) Na účel plnenia svojho poslania a v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie svojich úloh, by CEPOL mala mať možnosť spolupracovať s ďalšími agentúrami Európskej únie a jej príslušnými orgánmi, ako aj s príslušnými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami, ktoré majú pôsobnosť vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a to v rámci pracovných dojednaní uzavretých v súlade s týmto nariadením alebo v rámci pracovných dojednaní uzavretých s národnými inštitútmi odbornej prípravy v tretích krajinách, a to na základe článku 8 rozhodnutia Rady 2005/681/SVV; vyzýva Komisiu, aby predložila celkovú analýzu administratívnej spolupráce medzi agentúrami Európskej únie a uviedla, kde by takáto spolupráca mohla v budúcnosti vytvárať synergie,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Sídlo CEPOL je v Budapešti, Maďarsko.

3. Dočasné sídlo agentúry CEPOL je v Budapešti v Maďarsku.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia predloží do 30. novembra 2016 dôkladnú analýzu nákladov a prínosov a posúdenie vplyvu týkajúce sa dočasného sídla v porovnaní s Haagom ako alternatívnym scenárom a v prípade potreby legislatívny návrh na zodpovedajúcu zmenu v odseku 3.

POSTUP

Názov

Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Cepol)

Referenčné čísla

COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.9.2014

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jens Geier

24.9.2014

Dátum prijatia

20.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

12

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Ivan Štefanec

POSTUP

Názov

Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Cepol)

Referenčné čísla

COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

Dátum predloženia v EP

16.7.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.9.2014

 

 

 

Spravodajkyňa

dátum vymenovania

Kinga Gál

24.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2014

11.12.2014

24.2.2015

 

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

43

4

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Dátum predloženia

12.3.2015