Betänkande - A8-0048/2015Betänkande
A8-0048/2015

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF

11.3.2015 - (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Kinga Gál


Förfarande : 2014/0217(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0048/2015
Ingivna texter :
A8-0048/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF

(COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0465),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 87.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0110/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8‑0048/2014).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Kommissionen uppmanas att tillhandahålla en övergripande analys av det administrativa samarbetet mellan Europeiska unionens byråer och av de situationer där ett sådant samarbete skulle kunna skapa synergieffekter i framtiden.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att se till att utbildningen av tjänstemän inom brottsbekämpning på unionsnivå är av hög kvalitet, sammanhängande och konsekvent, bör Cepol agera i linje med principerna för utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning. Utbildning på unionsnivå bör vara tillgänglig för alla kategorier av tjänstemän inom brottsbekämpning. Cepol bör ansvara för att utbildningen utvärderas och att slutsatserna av bedömningarna av utbildningsbehovet ingår i planeringen för att öka effektiviteten på kommande åtgärder. Cepol bör främja erkännande i medlemsstaterna av utbildning som tillhandahålls på unionsnivå.

(6) För att se till att utbildningen av tjänstemän inom brottsbekämpning på unionsnivå är av hög kvalitet, sammanhängande och konsekvent, bör Cepol agera i linje med principerna för utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning och samtidigt särskilt betona skyddet av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna inom brottsbekämpning. Utbildning på unionsnivå bör vara tillgänglig för alla kategorier av tjänstemän inom brottsbekämpning. Cepol bör ansvara för att utbildningen utvärderas och att slutsatserna av bedömningarna av utbildningsbehovet ingår i planeringen för att öka effektiviteten på kommande åtgärder. Cepol bör främja erkännande i medlemsstaterna av utbildning som tillhandahålls på unionsnivå.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) För att utnyttja Cepols resurser på effektivast möjliga sätt bör dess verksamhet inriktas på tematiska områden som har ett klart europeiskt mervärde och en gränsöverskridande dimension, med en nära anknytning till strategin för inre säkerhet. Denna inriktning bör vara framåtsyftande och inbegripa ett fastställande av vilka utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsåtgärder som krävs framöver på unionsnivå.

Motivering

För att garantera effektivitet och en hög verkningsgrad bör Cepols begränsade resurser inriktas på ett fåtal tematiska områden som har ett klart europeiskt mervärde. Detta bör ske på ett sådant sätt att alla former av dubbelarbete undviks i förhållande till det arbete som utförts i medlemsstaterna, samt i linje med subsidiaritetsprincipen. En inriktning på ett mer begränsat antal tematiska områden skulle frigöra resurser för ett intensivare arbete med kvalitet och attraktivitet.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att undvika dubbelarbete i utbildningen för de behöriga tjänstemännen i brottsbekämpning som utförs av EU:s befintliga organ och övriga berörda organ bör Cepol bedöma de strategiska utbildningsbehoven och hantera de frågor EU prioriterar i fråga om inre säkerhet och yttre förbindelser, inom ramen för de aktuella politikcyklerna.

(7) För att undvika dubbelarbete, icke samordnade initiativ och överlappningar i utbildningen för de behöriga tjänstemännen i brottsbekämpning som utförs av EU:s befintliga organ och övriga berörda organ bör Cepol bedöma de strategiska utbildningsbehoven och hantera de frågor EU prioriterar i fråga om inre säkerhet och yttre förbindelser.

Motivering

För att använda de knappa resurserna på ett ändamålsenligt sätt är det viktigt med en effektivare samordning mellan de byråer som ansvarar för rättsliga och inrikes frågor och tillhandahåller utbildning, så att man utnyttjar synergieffekter och undviker dubbelarbete.

Dessutom bör Cepol, som enda specialiserade byrå med ansvar uteslutande för utbildning inom brottsbekämpning, kunna bistå EU:s institutioner i fastställandet av prioriteringar som bör ingå i utbildningen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Kommissionen och medlemsstaterna bör vara företrädda i Cepols styrelse för att effektivt kunna övervaka hur byrån utför sitt uppdrag. Styrelsen bör bestå av ledamöter som utses på grundval av sin erfarenhet av att leda offentliga eller privata organisationer och sina kunskaper om den nationella politiken för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning. Styrelsen bör få nödvändiga befogenheter för att fastställa budgeten, kontrollera budgetens genomförande, anta lämpliga finansiella bestämmelser och Cepols strategi, utarbeta öppna arbetsrutiner för Cepols beslut, utse den verkställande direktören, utarbeta resultatindikatorer och fungera som tillsättningsmyndighet i enlighet med tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda.

(9) Kommissionen och medlemsstaterna bör vara företrädda i Cepols styrelse för att effektivt kunna övervaka hur byrån utför sitt uppdrag. Styrelseledamöterna och deras suppleanter bör utses på grundval av sin erfarenhet av att leda offentliga eller privata organisationer och sina kunskaper om den nationella politiken för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning. Styrelsen bör få nödvändiga befogenheter för att fastställa budgeten, kontrollera budgetens genomförande, anta lämpliga finansiella bestämmelser och Cepols strategi, utarbeta öppna arbetsrutiner för Cepols beslut, utse den verkställande direktören, utarbeta resultatindikatorer och fungera som tillsättningsmyndighet i enlighet med tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att garantera en hög vetenskaplig nivå på Cepols arbete bör man inrätta ett oberoende rådgivande organ i form av en vetenskaplig kommitté, sammansatt av oberoende personer av högsta akademiska eller professionella rang inom de ämnen som omfattas av den här förordningen.

(11) För att garantera en hög vetenskaplig nivå på Cepols arbete bör man inrätta ett oberoende rådgivande organ i form av en vetenskaplig kommitté, sammansatt av oberoende personer av högsta akademiska eller professionella rang inom de ämnen som omfattas av den här förordningen. Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén bör utses av styrelsen efter en öppen infordran av intresseanmälningar och ett öppet urvalsförfarande som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Cepol bör se till att utbildningen tar hänsyn till relevant utveckling inom forskningen och verka för ett starkare samarbete mellan universitetsvärlden och institut med inriktning på utbildning inom brottsbekämpning i medlemsstaterna.

(12) Cepol bör se till att utbildningen tar hänsyn till relevant utveckling inom forskningen och verka för ett starkare samarbete mellan universitetsvärlden och institut med inriktning på utbildning inom brottsbekämpning i medlemsstaterna och andra brottsbekämpande organ i Europeiska unionen för att skapa spridningseffekter genom förstärkt samarbete.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att garantera Cepol fullständigt oberoende och självständighet, bör byrån ha en egen budget, med inkomster som främst består av ett bidrag från unionens budget. Unionens budgetförfarande bör gälla för unionens bidrag och för alla andra anslag från Europeiska unionens allmänna budget. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

(13) För att garantera Cepol fullständigt oberoende och självständighet och för att göra det möjligt för byrån att till fullo handla i enlighet med mål- och uppgiftsbeskrivningen i denna förordning, bör den ha en tillräcklig egen budget, med inkomster som främst består av ett bidrag från unionens budget. Unionens budgetförfarande bör gälla för unionens bidrag och för alla andra anslag från Europeiska unionens allmänna budget. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

Motivering

Samtidigt som den föreslagna förordningen ger Cepol nya uppgifter eller utvidgar, modifierar och omprioriterar de befintliga uppgifterna matchar den föreslagna budgeten inte denna ambition genom att anslå de ytterligare medel som krävs. Cepol har nått gränsen för vad som kan åstadkommas med hjälp av interna omstruktureringar. Därför bör en tillräcklig finansiering garanteras Cepol, så att byrån kan utföra sina nya uppgifter i vederbörlig ordning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkterna 1 och 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Härmed inrättas Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för att främja sammanhängande europeiska utbildningsinsatser för tjänstemän inom brottsbekämpning.

1. Härmed inrättas Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol).

 

1a. Cepol inrättas för att förbättra samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter i unionen genom att stödja och genomföra utbildningen av deras tjänstemän inom brottsbekämpning i fråga om att förebygga, upptäcka och utreda brott, upprätthålla lag och ordning och genomföra Europeiska unionens polisuppdrag, samt för att främja sammanhängande europeiska utbildningsinsatser och stärka dimensionen med de grundläggande rättigheterna inom ramen för utbildningsinsatser inom brottsbekämpning.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) tjänstemän inom brottsbekämpning: tjänstemän från polis, tull och andra relevanta myndigheter, även unionsorgan, med ansvar för förebyggande och bekämpning av allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism och sådana former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik och för att sköta krishantering och internationellt polisarbete i samband med stora evenemang.

a) tjänstemän inom brottsbekämpning: yrkesverksamma – inklusive personer som ännu inte avslutat sin utbildning – och tjänstemän från polis, tull och andra relevanta myndigheter med ansvar för förebyggande och bekämpning av allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater och terrorism och sådana former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik samt för att upprätthålla den allmänna ordningen och sköta krishantering och internationellt polisarbete i samband med stora evenemang, inbegripet anställda eller experter vid EU:s institutioner, organ, kontor och avdelningar vilkas behörighet har en anknytning till dessa uppgifter.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mål

Cepols mål

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Cepol ska stödja, utveckla och samordna utbildning för tjänstemän inom brottsbekämpning i enlighet med det europeiska utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning, särskilt när det gäller bekämpning av grov brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism, hantering av situationer som medför stora risker för allmän ordning eller idrottsevenemang, planering och ledning av EU-uppdrag, ledarskap inom brottsbekämpning samt språkfärdigheter, i första hand i följande syften:

Cepol ska stödja, utveckla, genomföra och samordna utbildning för tjänstemän inom brottsbekämpning i enlighet med principerna i det europeiska utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning, särskilt när det gäller förebyggande och bekämpning av grov och organiserad brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism, upprätthållande av den allmänna ordningen, hantering av stora evenemang eller idrottsevenemang, planering och ledning av EU-uppdrag, ledarskap inom brottsbekämpning samt språkfärdigheter.

 

Cepols verksamhet ska öka medvetenheten och kunskapen om internationella instrument och EU-instrument med avseende på samarbete inom brottsbekämpning, unionens organ, särskilt Europol, Eurojust och Frontex och deras funktion och roller, samt juridiska aspekter av samarbete inom brottsbekämpning. Cepol ska främja en ömsesidig respekt för och förståelse av grundläggande rättigheter inom brottsbekämpning, däribland rätten till integritet och uppgiftsskydd och brottsoffers, vittnens och misstänktas rättigheter, inklusive rätten till stöd och skydd samt rättigheterna för personer som fallit offer för könsrelaterat våld. Vidare ska Cepol:

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led -b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-b) Stärka nätverken för samarbete mellan brottsbekämpande organ när det gäller att hantera olagliga migrationsströmmar.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Uppmuntra utvecklingen av regionalt och bilateralt samarbete mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna, unionens organ och tredjeland.

utgår

Motivering

För att garantera effektivitet och en hög verkningsgrad bör Cepols begränsade resurser inriktas på ett fåtal tematiska områden som har ett klart europeiskt mervärde. En inriktning på ett mer begränsat antal tematiska områden skulle frigöra resurser för ett intensivare arbete med kvalitet och attraktivitet. Medlemsstaterna kan uppnå ett bättre bilateralt och regionalt samarbete genom att använda sig av tematiska fonder, såsom fonden för inre säkerhet, särskilt den nationella delen. Dessutom omfattas samarbete med tredjeländer redan av artikel 3.1 e i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Utarbeta särskilda gemensamma kursplaner för tjänstemän inom brottsbekämpning för att utbilda dem inför deltagande i unionens uppdrag.

utgår

Motivering

För att garantera effektivitet och en hög verkningsgrad bör Cepols begränsade resurser inriktas på tematiska områden som har ett klart europeiskt mervärde. Gemensamma kursplaner är en viktig komponent när det gäller att underlätta en gemensam strategi för gränsöverskridande samarbete inom brottsbekämpningen, och denna komponent bör inte begränsas till att omfatta endast deltagande i unionens uppdrag. Det är också viktigt att understryka den civila karaktären i Cepols deltagande i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Dessutom omfattas utveckling av utbildningsinitiativ i detta sammanhang redan av artikel 3.1 e i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Bistå medlemsstaterna och unionens organ i bilateral brottsbekämpande kapacitetsuppbyggnad i tredjeland.

(e) Utveckla, samordna och genomföra utbildning för att bistå medlemsstaterna och unionens organ i dels utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för deltagande i unionens uppdrag, dels bilateral brottsbekämpande kapacitetsuppbyggnad i tredjeland.

Motivering

För att öka byråns effektivitet och ansvarsskyldighet är det viktigt att i samband med utformningen av målen för byrån tydligt framhålla att Cepol bör utveckla, samordna och genomföra utbildning och inte bara bistå medlemsstaterna och unionens organ.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) gemensamma kursplaner för att öka medvetenheten, täppa till luckor eller underlätta en gemensam hållning i fråga om gränsöverskridande kriminella företeelser,

b) gemensamma kursplaner för att öka medvetenheten och kunskapen, täppa till luckor eller underlätta en gemensam hållning i fråga om gränsöverskridande kriminella företeelser, i synnerhet när det gäller terrorism, it-brottslighet, finansiella utredningar och deltagande i unionens uppdrag,

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Cepol får på eget initiativ kommunicera inom ramen för sitt uppdrag. Kommunikationen får inte skada de uppdrag som avses i punkt 1 och ska följa de relevanta planer för kommunikation och informationsspridning som antagits av styrelsen.

5. Cepol får på eget initiativ kommunicera inom ramen för sitt uppdrag.

Motivering

Det är inte möjligt att låta skyldigheter i en förordning omfattas av externa handlingar som inte offentliggjorts (se riktlinje 16 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter inom gemenskapens institutioner).

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Cepol ska bidra till utvecklingen av forskning som är av relevans för utbildningsverksamhet som omfattas av denna förordning, i synnerhet med avseende på grov brottslighet och mer allmänna utbildningsfrågor avseende gränsöverskridande brottslighet.

1. Cepol får bedriva, samarbeta med och uppmuntra vetenskaplig forskning och motsvarande undersökningar, förberedande studier och genomförbarhetsstudier, även – i tillämpliga fall och om det är förenligt med byråns prioriteringar och årliga arbetsprogram – på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen, i synnerhet med avseende på grov brottslighet och mer allmänna utbildningsfrågor avseende gränsöverskridande brottslighet. För att utföra dessa uppgifter får Cepol utnyttja unionens särskilda forskningsmedel.

Motivering

För att till fullo genomföra en strategi för utbildning inom brottsbekämpning som kan garantera och uppmuntra vetenskaplig integritet och innovation av utbildningsprodukter bör byrån ha en klar och tydlig rättslig möjlighet att delta i forskning som inte inkräktar på byråns huvudprioriteringar.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) organisera och samordna utnämning i god tid av lämpliga deltagare i verksamhet på nationell nivå,

b) organisera och samordna en transparent utnämning av lämpliga deltagare i verksamhet på nationell nivå,

Motivering

Utnämningar av deltagare i verksamhet på nationell nivå bör vara transparenta. Alla utlysta tjänster bör vara tillgängliga för alla, och det val som görs bör kunna motiveras på ett klart och tydligt sätt.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska utforma den nationella enhetens organisation och personalstyrka i enlighet med sin nationella lagstiftning.

4. Varje medlemsstat ska utforma den nationella enhetens organisation och personalstyrka i enlighet med sin nationella lagstiftning och med beaktande av denna förordning och de fördrag som är tillämpliga i varje enskilt fall.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses med hänsyn till deras kunskaper om utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning med hänsyn till relevanta förvaltningsmässiga, administrativa och finansiella färdigheter. Alla parter i styrelsen ska öka ansträngningarna för att begränsa omsättningen av företrädare i styrelsen i syfte att säkerställa kontinuiteten i styrelsens arbete. Alla parter bör sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

3. Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses med hänsyn till deras kunskaper om utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning med hänsyn till relevanta förvaltningsmässiga, administrativa, utbildningsmässiga och finansiella färdigheter. Alla parter i styrelsen ska öka ansträngningarna för att begränsa omsättningen av företrädare i styrelsen i syfte att säkerställa kontinuiteten i styrelsens arbete. Alla parter bör sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje rösteberättigad styrelseledamot ska ha en röst. Om en röstberättigad styrelseledamot är frånvarande ska dennes suppleant ha rätt att rösta i ledamotens ställe.

2. Varje rösteberättigad styrelseledamot ska ha en röst. Om en röstberättigad styrelseledamot är frånvarande ska dennes suppleant ha rätt att rösta i ledamotens ställe endast om vederbörande av den röstberättigade styrelseledamoten fått mandat att rösta.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar befogenheterna för kommissionen och styrelsen ska den verkställande direktören vara oberoende i tjänsteutövningen och får varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

2. Den verkställande direktören ska vara oberoende i tjänsteutövningen och får varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

Motivering

Tydligare lydelse. Styrelsens och kommissionens ansvarsskyldighet är mot bakgrund av logiken i texten självklar även om den inte nämns. Användningen av uttrycket ”utan att det påverkar” gör denna punkt oklar (se riktlinje 16.9 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter inom gemenskapens institutioner).

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Den verkställande direktören ska ansvara för genomförandet av de uppgifter som Cepol tilldelas i denna förordning. Den verkställande direktören ska i synnerhet ha ansvaret för följande:

5. Den verkställande direktören ska ansvara för genomförandet av de uppgifter som Cepol tilldelas i denna förordning, i synnerhet för följande:

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska varje år till budgetmyndigheten skicka alla uppgifter som rör resultatet av utvärderingsförfarandena.

2. Den verkställande direktören ska varje år till budgetmyndigheten skicka alla uppgifter som rör resultatet av utvärderingsförfarandena och även underrätta revisionsrätten om dem.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Cepol ska vara ett unionsorgan. Den ska vara en juridisk person.

1. Cepol ska vara ett EU-organ. Den ska vara en juridisk person.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska senast två år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas presentera en kostnadsnyttoanalys och en konsekvensbedömning avseende sätet.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast fem år efter den dag som anges i artikel 41 och vart femte år därefter ska kommissionen genomföra en utvärdering, för att i synnerhet granska effekterna, ändamålsenligheten och effektiviteten i Cepols arbete samt dess arbetsmetoder. Utvärderingen ska i synnerhet behandla det möjliga behovet av att ändra Cepols mandat och de finansiella följderna av varje sådan ändring.

1. Senast fem år efter [den dag då denna förordning börjar tillämpas] och vart femte år därefter ska kommissionen genomföra en utvärdering, för att i synnerhet granska effekterna, ändamålsenligheten och effektiviteten i Cepols arbete samt dess arbetsmetoder. Utvärderingen ska i synnerhet behandla det möjliga behovet av att ändra Cepols mandat och de finansiella följderna av varje sådan ändring.

Motivering

Lydelsen bör vara konsekvent i förhållande till den föreslagna Europolförordningen.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I varannan utvärderingsrapport ska även Cepols resultat granskas mot bakgrund av dess syften, mandat och uppgifter. Om kommissionen finner att Cepols existens inte längre är motiverad med avseende på de angivna målen, mandatet och uppgifterna, kan kommissionen föreslå att denna förordning ändras eller upphävs.

utgår

Motivering

Kommissionen kan när som helst föreslå ändringar av rättsliga grunder för byråer eller föreslå att sådana rättsliga grunder upphävs. Ändringen syftar därför till en förenkling av texten.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De nödvändiga bestämmelserna om de lokaler och anläggningar som Ungern ska ställa till Cepols förfogande samt de särskilda regler i värdmedlemsstaten som ska tillämpas på den verkställande direktören, på styrelseledamöterna, på Cepols anställda och på deras familjemedlemmar ska fastställas i en överenskommelse om säte mellan Cepol och Ungern som ingås efter att ha godkänts av styrelsen och senast två år efter det att denna förordning trätt i kraft.

1. De nödvändiga bestämmelserna om de lokaler och anläggningar som Ungern ska ställa till Cepols förfogande samt de särskilda regler i värdmedlemsstaten som ska tillämpas på den verkställande direktören, på styrelseledamöterna, på Cepols anställda och på deras familjemedlemmar ska fastställas i en överenskommelse om säte mellan Cepol och Ungern som ingås efter att ha godkänts av styrelsen.

Motivering

Ett avtal om säte har redan ingåtts.

MOTIVERING

EU:s interna säkerhetsbehov utvecklas ständigt, vilket innebär att det ställs allt högre krav på poliser och annan brottsbekämpande personal. Rätt kompetens är en förutsättning för att man ska kunna anta framtidens utmaningar och garantera våra medborgares säkerhet. För att kunna bemöta det växande hotet i form av gränsöverskridande och organiserad brottslighet är det mycket viktigt att det gränsöverskridande samarbetet mellan alla relevanta nationella brottsbekämpande myndigheter är effektivt och smidigt. För att främja och upprätthålla denna typ av gränsöverskridande samarbete och stärka det ömsesidiga förtroendet är ordentlig utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning av avgörande betydelse. Stockholmsprogrammet innehöll därför en uppmaning om att intensifiera utbildningen i EU-frågor och att systematiskt göra dem tillgängliga för alla berörda yrkesverksamma inom brottsbekämpningen.

Europeiska polisakademin (Cepol) är den byrå som ansvarar för utbildning inom brottsbekämpning. Cepol är inte ett utbildningsinstitut i traditionell bemärkelse, utan dess kurser hålls överallt i EU, främst inom ramen för ett nätverk för nationella polishögskolor. Cepol har en relativt beskedlig budget (cirka 8,5 miljoner euro) och en slimmad personalstyrka (sammanlagt cirka 40 personer, inklusive tjänstemän/tillfälligt anställda, kontraktsanställda och interimsanställda). Under 2013 deltog cirka 8 250 poliser i Cepols ungefär 100 verksamhetsinslag (kurser, seminarier, konferenser och onlineseminarier). Vidare utnyttjade cirka 450 poliser, lärare och forskare från 25 länder Cepols – Erasmusliknande – europeiska utbytesprogram för poliser för att tillbringa en viss tid vid ett annat lands polisstyrkor.

I mars 2013 föreslog kommissionen ett inrättande av ett europeiskt utbildningsprogram för tjänstemän inom brottsbekämpning (COM(2013)0172). Utbildningsprogrammet ska identifiera och avhjälpa brister i den befintliga utbildningen i gränsöverskridande brottsbekämpning genom stöd och samordning av utbildningen via europeiska och nationella expertcentrum. Det är avsett att tillämpas på tjänstemän i alla grader inom brottsbekämpning (poliser, gränskontrollanter, tulltjänstemän och åklagare) och även på andra kategorier av yrkesverksamma inom brottsbekämpning, såsom personal vid relevanta byråer och institutioner på unionsnivå, och ska bygga på befintlig utbildning på nationell nivå och EU-nivå. Programmet ska erbjudas genom moderna utbildningsverktyg, såsom särskilda kurser, gemensamma kursplaner, onlinebaserat utbildningsmaterial och utbytesprogram.

Genom det föreliggande förslaget till förordning moderniseras Cepols rättsliga grund så att den görs förenlig med de ändringar som Lissabonfördraget medförde (inklusive rollerna för Europaparlamentet och de nationella parlamenten). Cepol ges även uppdraget att genomföra de principer som ligger till grund för det nya utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning enligt ovannämnda meddelande från kommissionen.

Föredraganden ställer sig mycket positiv till förslaget. Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen begärt att kommissionen ska göra den befintliga lagstiftningsramen för Cepol förenlig med Lissabonfördraget och med den nya ambitionsnivå som kommer till uttryck i utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning. Föredraganden anser att högkvalitativ utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning är en förutsättning för att man ska kunna bekämpa grov och organiserad gränsöverskridande brottslighet, och för att detta ska kunna ske är ett moderniserat och effektivt Cepol med tillräcklig personal av avgörande betydelse.

Därför lovordar föredraganden den föreslagna moderniserade lagstiftningsramen för Cepol. Den nya lagstiftningsramen skulle göra det möjligt för Cepol att effektivt genomföra utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning och även bistå bredare europeiska brottsbekämpningsgrupper. Föredraganden håller också med om att upplägget för Cepol i grova drag – ett ingående arbete med och för det faktiska genomförandet av kurserna med stöd främst av ett nätverk för nationella polishögskolor – bör bibehållas. Europaparlamentet har uttryckt sitt starka stöd för Cepol som en oberoende unionsbyrå även framöver. Detta starka stöd bygger å ena sidan på Cepols kapacitet att bidra till skapandet av en verklig kultur av europeisk brottsbekämpning, förankrad i respekten för grundläggande rättigheter, och å andra sidan på Cepols livskraft som EU-byrå när det gäller att garantera att EU:s skattebetalare får valuta för pengarna.

Det är därför ytterst viktigt att hålla fast vid att Cepol som EU-byrå inte bara ska fungera som en stödplattform för samarbete mellan nationella organ, utan även bör vara djupt delaktig i genomförande och tillämpning på EU-nivå. När Europaparlamentet utarbetar lagstiftning för en EU-byrå bör det se bortom finansieringsinitiativ som bara syftar till nätverkande mellan nationella organ, eftersom det finns andra verktyg och forum bättre lämpade för detta – såsom de europeiska polisskolornas förbund –, eller till inrättande av nätverk som liknar det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet, det europeiska rättsliga nätverket och andra initiativ som samordnas eller finansieras av Europeiska kommissionen. För att göra Cepol och dess arbete med att genomföra utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning mer effektivt skulle föredraganden vilja ta upp följande punkter:

•   Inriktning på europeiskt mervärde: För att garantera effektivitet och en hög verkningsgrad för Cepol bör byråns begränsade resurser inriktas på ett fåtal tematiska områden som har en klar europeisk och gränsöverskridande dimension, med en nära anknytning till strategin för inre säkerhet och de prioriteringar som fastställts av EU:s institutioner. Denna inriktning bör vara framåtsyftande och inbegripa ett fastställande av vilka utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsåtgärder som krävs framöver. En inriktning på ett mer begränsat antal tematiska områden skulle frigöra resurser för ett intensivare arbete med kvalitet och attraktivitet. Det sistnämnda skulle i betydande grad främjas av ett verktyg genom vilket deltagande tillgodoräknas både inom ramen för kvalifikationssystem och i form av befordringar i deltagarnas hemländer. följande tematiska områden skulle kunna utgöra områden med ett klart europeiskt mervärde:

o Instrument och strukturer för samarbete inom europeisk brottsbekämpning, europeiska byråer med ansvar för rättsliga och inrikes frågor samt EU:s policycykel avseende organiserad och grov brottslighet.

o Kompetenser, expertis, kunskaper och verktyg som gör det möjligt för tjänstemän inom brottsbekämpning att både bemöta framväxande brottstyper, såsom it-brottslighet, och genomföra utredningar och använda sig av därmed sammanhängande digital kriminalteknik samt kriminaltekniska finansiella analyser.

o Grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive rätten till integritet och uppgiftsskydd samt brottsoffers rättigheter.

o De metoder, kompetenser och kunskaper som krävs för ett framgångsrikt underrättelsebaserat polisarbete.

•   Stärkande av Cepols samordnings- och stödroll: Cepol bör ges tillräckliga befogenheter för att på ett adekvat sätt kunna samordna utbildning inom brottsbekämpning på EU-nivå och genomföra de principer som fastslagits i utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning. Detta arbete bör inbegripa en sammanställning av strategiska utbildningsbehov på EU-nivå, möjligheter att tillgodoräkna sig utbildning, gemensamma kursplaner och utbildningsmanualer, utbyte av bästa metoder och fastställande av de minimikunskaper som alla polishögskolor bör inkludera i sina kursplaner. Vid behov bör Cepol på EU-nivå kunna tillhandahålla såväl utbildning för tjänstemän som erforderliga lärare. Urvalet bör utan undantag göras på grundval av följande kvalitativa kriterier:

o Kvaliteten på kursplanerna och de åtföljande planerna för tillgodoräknande och certifiering.

o Kvaliteten på de personer som håller i utbildningarna, exempelvis genom inrättande av en unionsomfattande databas med lärare, föredragshållare och forskare.

o Kvaliteten på deltagarna, genom att stärka mätningen av inlärningsresultat och nyvunna kompetenser, kunskaper och tillvägagångssätt via slutprov som resulterar i erkända meriter.

o Kvaliteten på inlärningsmiljön (såväl den konkreta miljön som onlinemiljön), genom ökad användning och tillämpning av befintliga tekniker och vetenskapliga strategier för lärande, via inrättande av expertcentrum som kan erbjuda ett större antal olika inlärningsalternativ, och genom att välja den lämpligaste platsen för utbildningen i fråga, oberoende av geografiska aspekter.

•   Effektivitet: Cepols ledningsuppbyggnad skulle kunna stramas upp ytterligare så att den kommer att spegla de förslag som lagts fram inom ramen för förhandlingarna om den nya Europolförordningen. Ett nära samarbete med Europeiska kommissionen och byråer med ansvar för rättsliga och inrikes frågor bör öka effektiviteten genom att man undviker dubbelarbete, icke samordnade initiativ och onödiga överlappningar. Det är även mycket viktigt för Europaparlamentet att Cepols verksamhet och resultat är förenliga med unionens värderingar och prioriteringar, och att byråns mål är specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidsbundna.

•   Behovet av adekvata medel: Samtidigt som den föreslagna förordningen ger Cepol nya uppgifter eller utvidgar, modifierar och omprioriterar de befintliga uppgifterna anslår den inte adekvata medel för detta. Cepol har nått gränsen för vad som kan åstadkommas med hjälp av interna omstruktureringar. Därför bör budgetförfarandet garantera Cepol en tillräcklig finansiering, så att byrån kan utföra sina nya uppgifter i vederbörlig ordning.

YTTRANDE från budgetutskottet (22.1.2015)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF
(COM(2014)0465 – C8‑0110/2014 – 2014/0217(COD))

Föredragande av yttrande: Jens Geier

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har föreslagit en ny Cepol-förordning samt att man upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF. Detta förslag är uppföljningen på det misslyckade försök att slå samman Europol och Cepol som förkastades av både parlamentet och rådet.

Budgetutskottet påminner dock om sin huvudsakliga ståndpunkt, som uttrycktes i yttrandet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF (COM(2013)0173), som stöder en sammanslagning av Europol och Cepol. Budgetutskottet är fortfarande övertygat om att en sammanslagning hade varit det bästa alternativet för båda byråerna eftersom det hade möjliggjort både besparingar av administrativa utgifter och nya synergieffekter mellan de operativa avdelningarna.

Budgetutskottet skulle också vilja påminna om att man motsatte sig flytten av byrån till Budapest enligt beslutet i förordning (EU) nr 543/2014 av den 15 maj 2014. Budgetutskottet anser att både Cepol och Europol bör ha sitt säte i Haag. Att ha båda byråerna på samma plats skulle i slutändan kunna leda till åtminstone vissa besparingar och definitivt skapa spridningseffekter genom ökade kontakter mellan operativ personal och personal som sysslar med fortbildning. Byråerna skulle dessutom eventuellt kunna komma överens om att dela på vissa resurser eller att Europol tillhandahåller vissa tjänster till Cepol, särskilt när det gäller rent administrativa uppgifter (såsom tjänster avseende ekonomi, personal, it, logistik eller säkerhet). Sådant samarbete kan naturligtvis lättare ske om båda byråerna finns i samma stad.

Budgetutskottet beklagar djupt att kommissionen nu tolkar artikel 1.2 i ovan nämnda förordning om flytten av Cepol enbart som en inbjudan att lägga fram detta förslag till ny Cepol-förordning. I punkten lades en ny artikel 21a till med en översynsklausul om flytten och kommissionen ålades att senast den 30 november 2015 utarbeta en rapport om huruvida beslutet att flytta Cepol till Budapest varit ändamålsenligt. ”Den rapporten ska, om så krävs, åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av detta beslut till följd av en grundlig kostnads-nyttoanalys och konsekvensbedömning.” Det gjordes aldrig någon grundlig kostnads-nyttoanalys och konsekvensbedömning, då kommissionens befintliga förslag antogs den 16 juli 2014 medan Cepol endast flyttade senare och den officiella invigningen av det nya sätet skedde den 6 november.

Budgetutskottet insisterar därför på att en liknande artikel måste läggas till i det befintliga förslaget eftersom man anser att Europol och Cepol bör ha sitt säte i samma stad, eftersom man skulle kunna göra betydande besparingar på medellång sikt om båda byråerna delade på vissa administrativa tjänster. Besparingarna skulle därefter kunna användas till att öka båda byråernas operativa utgifter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Cepol bör se till att utbildningen tar hänsyn till relevant utveckling inom forskningen och verka för ett starkare samarbete mellan universitetsvärlden och institut med inriktning på utbildning inom brottsbekämpning i medlemsstaterna.

(12) Cepol bör se till att utbildningen tar hänsyn till relevant utveckling inom forskningen och verka för ett starkare samarbete mellan universitetsvärlden och institut med inriktning på utbildning inom brottsbekämpning i medlemsstaterna och andra brottsbekämpande organ i Europeiska unionen för att skapa synergieffekter genom förstärkt samarbete.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att utföra sina uppgifter bör Cepol i den mån som arbetet kräver kunna samarbeta med EU:s andra organ och byråer, behöriga myndigheter i tredjeland och internationella organisationer som är verksamma på områden som omfattas av förordningen inom ramen för arbetsöverenskommelser som i enlighet med denna förordning ingås med nationella utbildningsinstitut i tredjeland på grundval av artikel 8 i rådets beslut 2005/681/RIF.

(15) För att utföra sina uppgifter bör Cepol i den mån som arbetet kräver kunna samarbeta med EU:s andra organ och byråer, behöriga myndigheter i tredjeland och internationella organisationer som är verksamma på områden som omfattas av förordningen inom ramen för arbetsöverenskommelser som i enlighet med denna förordning ingås med nationella utbildningsinstitut i tredjeland på grundval av artikel 8 i rådets beslut 2005/681/RIF. Kommissionen uppmanas att tillhandahålla en övergripande analys av det administrativa samarbetet mellan Europeiska unionens byråer och de situationer där ett sådant samarbete skulle kunna skapa synergieffekter i framtiden.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Cepol ska ha sitt säte i Budapest i Ungern.

3. Cepol ska ha sitt provisoriska säte i Budapest i Ungern.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska senast den 30 november 2016 göra en grundlig kostnads-nyttoanalys och en konsekvensbedömning av det provisoriska sätet jämfört med alternativet att ha sätet i Haag och vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag för att ändra punkt 3 i enlighet därmed.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

EU:s organ för fortbildning inom brottsbekämpning (Cepol)

Referensnummer

COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

15.9.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Geier

24.9.2014

Antagande

20.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

12

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Ivan Štefanec

ÄRENDETS GÅNG

Titel

EU:s organ för fortbildning inom brottsbekämpning (Cepol)

Referensnummer

COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)

Framläggande för parlamentet

16.7.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

15.9.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Kinga Gál

24.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2014

11.12.2014

24.2.2015

 

Antagande

24.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

4

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ingivande

12.3.2015