ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

11.3.2015 - (COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD)) - ***I

Комисия по бюджети
Докладчик: Ингеборг Гресле


Процедура : 2014/0180(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0049/2015
Внесени текстове :
A8-0049/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2014)0358),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 322 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C8-0029/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид становището на Европейската сметна палата от № 1/2015[1],

–       като взе предвид писмото на Европейския надзорен орган по защита на данните от 3 декември 2014 г.,

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по външни работи и комисията по бюджетен контрол (A8-0049/2015),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската сметна палата, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Важно да се изясни как възлагащите органи могат да допринесат за опазването на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие като същевременно гарантират, че могат да получат най-доброто съотношение качество/цена за своите договори за обществени поръчки, по-специално чрез изисквания за определени етикети и/или чрез използване на подходящи методи на възлагане на обществени поръчки.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Обществените поръчки на Съюза следва да гарантират, че средствата на Съюза се използват по ефективен, прозрачен и подходящ начин и в тази връзка електронното възлагане на обществени поръчки следва да допринася за по-доброто използване на публичните средства и да увеличи достъпа до обществени поръчки за всички стопански субекти.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Трябва да се прави разлика между очевидно различните видове случаи, които обикновено се описват като „конфликт на интереси“, и към тях да се подхожда по съответния начин. Понятието „конфликт на интереси“ следва да се използва единствено за случаите, в които длъжностно лице или служител на институция на Съюза се намира в такова положение. Ако икономически оператор се опита да окаже нерегламентирано влияние върху дадена процедура или да получи поверителна информация, това трябва да се разглежда като „тежко професионално нарушение“. И накрая икономическите оператори могат да се окажат в ситуация, при която не могат да изпълнят поръчка поради конфликт на професионални интереси, например дадено дружество не следва да извършва оценка на проект, в който е участвало, или одитор следва да не може да одитира счетоводни отчети, които преди това е заверил.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22a) задължението на отхвърлените оференти да се представят характеристиките и относителните предимства на спечелилата оферта следва да отпадне при рамковите споразумения с подновяване на състезателната процедура, тъй като получаването на такава информация от страни по едно и също рамково споразумение при всяко подновяване на процедурата може да накърни лоялната конкуренция между тях;

Обосновка

Целта на това съображение е да изясни логиката на разпоредбите от член 113, параграф 3.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 47 – 50 от нея, от които следва, че принципите на законност и на пропорционалност на престъплението и наказанието трябва да бъдат гарантирани и че всеки има право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, право на защита и право да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 58 – параграф 8

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1) Член 58, параграф 8 се заменя със следното:

8. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за методите на изпълнение на бюджета, включително прякото управление, упражняването на правомощията, делегирани на изпълнителните агенции, и специфичните разпоредби за непряко управление с международни организации, с органи, посочени в членове 208 и 209, с публичноправни органи или частноправни органи със задължение за обществена услуга, с органи, уредени от частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, и с лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС.

8. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за методите на изпълнение на бюджета, включително прякото управление, упражняването на правомощията, делегирани на изпълнителните агенции, и специфичните разпоредби за непряко управление с международни организации, с органи, посочени в членове 208 и 209, с публичноправни органи или частноправни органи със задължение за обществена услуга, с органи, уредени от частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, и с лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС. Организациите с нестопанска цел, които нямат статут на създадена с междуправителствено споразумение международна организация, не се приравняват към такива международни организации.“

Обосновка

Актуализиране на изменение 2.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 60 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a) Член 60, параграф 3 се заменя със следното:

3. Субектите и лицата, на които е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), предотвратяват, откриват и коригират нередностите и измамите при извършването на задачи по изпълнението на бюджета. За тази цел те извършват, в съответствие с принципа на пропорционалност, предварителен и последващ контрол, включително, когато е целесъобразно, проверки на място на представителни и/или основани на оценка на риска извадки от сделки, с цел да се гарантира, че финансираните от бюджета дейности са действително и правилно осъществени. Наред с това те събират недължимо платените средства и образуват съдебни производства, ако е необходимо.

3. Субектите и лицата, на които е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), предотвратяват, откриват и коригират нередностите и измамите при извършването на задачи по изпълнението на бюджета. За тази цел те извършват, в съответствие с принципа на пропорционалност, предварителен и последващ контрол, включително, когато е целесъобразно, проверки на място на представителни и/или основани на оценка на риска извадки от сделки, с цел да се гарантира, че финансираните от бюджета дейности са действително и правилно осъществени. Наред с това те събират недължимо платените средства, образуват съдебни производства, ако е необходимо, и съобщават на Комисията за всеки открит случай на измама.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 60 – параграф 7

 

Текст в сила

Изменение

(1б) Член 60, параграф 7 се заменя със следното:

7. Параграфи 5 и 6 не се прилагат към вноските на Съюза за субектите, които подлежат на отделна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 208.

7. Параграфи 5 и 6 не се прилагат към вноските на Съюза за субектите, които подлежат на отделна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно членове 208 и 209.

Обосновка

С изменението се прилага съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно отделната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместните предприятия съгласно член 209 от Финансовия регламент (29 май 2014 г.), потвърдено от всички заинтересовани страни на кръглата маса от 13 ноември 2014 г. относно одита и освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместните предприятия.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 66 – параграф 2 а (нов)

 

Текст в сила

Изменение

(1в) В член 66 се добавя следният параграф 2а:

 

„2a. Във всеки спор между институция на Съюза и едно или повече нейни длъжностни лица или други служители, страните в спора могат да постигнат споразумение („споразумение за уреждане на спор“) с оглед преодоляване на продължителна фактическа или правна несигурност чрез взаимни отстъпки, когато съответната институция е убедена, че сключването на такова споразумение е целесъобразно. Разпоредителят с бюджетни кредити изпълнява приходите и разходите, произтичащи от такова споразумение.“

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 г (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 66 – параграф 9 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(1г) В член 66, параграф 9 втората алинея се заменя със следното:

Отчетът за дейността посочва резултатите от действията по отношение на определените цели, рисковете, свързани с тези действия, използването на предоставените ресурси и ефективността и ефикасността на системите за вътрешен контрол, в т.ч. цялостна оценка на разходите, свързани с контрола, и ползите от него.

Отчетът за дейността посочва резултатите от действията по отношение на определените цели, рисковете, свързани с тези действия, използването на предоставените ресурси и ефективността и ефикасността на системите за вътрешен контрол, в т.ч. цялостна оценка на разходите, свързани с контрола, и ползите от него. Той включва и оценка на това, до каква степен действията са допринесли за постиженията на политиките и генерирали добавена стойност на Съюза, както и на резултатите от тези действия като цяло.“

Обосновка

С това изменение се изпълняват препоръките на Сметната палата в параграф 10.63 и 10.65 в годишния доклад за финансовата 2013 година.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 д (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 66 – параграф 9 – алинея 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(1д) В член 66, параграф 9 третата алинея се заменя със следния текст:

Не по-късно от 15 юни всяка година Комисията изпраща до Европейския парламент и до Съвета обобщение на годишните отчети за дейността за предходната година. На Европейския парламент и на Съвета се предоставя и годишният отчет за дейността на всеки оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Не по-късно от 15 юни всяка година Комисията изпраща до Европейския парламент и до Съвета обобщение на годишните отчети за дейността за предходната година. На Европейския парламент и на Съвета се предоставят и годишният отчет за дейността на всеки оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, както и годишните отчети за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити/оправомощените разпоредители с бюджетни кредити на другите институции, служби, органи и агенции, които се публикуват на уебсайтовете на съответните институции, служби, органи или агенции не по-късно от 30 юни всяка година за предходната година.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 e (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 99 – параграф 3 а (нов)

 

Текст в сила

Изменение

(1е) В член 99 се добавя следния параграф 3а:

 

3a. Всяка година, в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и при надлежно спазване на изискванията за поверителност, институцията представя на Парламента и Съвета годишния отчет за вътрешния одит, посочен в параграф 3 при поискване от тяхна страна.“

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 101 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. „Обществена поръчка“ означава придобиването от страна на един или няколко възлагащи органа посредством договор на недвижими имоти, строителство, доставки или услуги от икономически оператори, избрани от тези възлагащи органи.

1. „Обществена поръчка“ означава придобиването от страна на един или няколко възлагащи органа посредством договор на строителство, доставки или услуги, и придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или друга недвижима собственост от икономически оператори, избрани от тези възлагащи органи.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 10, буква а) от Директива 2014/24/EС.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 101 – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. „Административно решение“ означава решение на административен орган с окончателен и обвързващ характер, в съответствие с правото на държавата, в която икономическият оператор е установен, с това на държавата членка на възлагащия орган или с приложимото право на Съюза;

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 57, параграф 2 от Директивата за обществените поръчки, съгласно препоръките на Сметната палата.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 102 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всички договори са обект на процедура, която се провежда при осигуряване на конкуренция на възможно най-широка основа, освен когато се използва процедурата на договаряне, посочена в член 104, параграф 1, буква г).

2. Всички договори са обект на процедура, която се провежда при осигуряване на конкуренция на възможно най-широка основа, освен когато се използва процедурата на договаряне, посочена в член 104, параграф 1, буква г).

 

Прогнозната стойност на дадена поръчка не може да се определя с цел заобикаляне на приложимите правила, нито поръчката да се разделя със същата цел.

 

Възлагащият орган мотивира решението си да не разделя договор за възлагане на обществена поръчка на лотове.

Възлагащите органи не може да използват рамковите споразумения неправомерно или по начин, при който споразуменията имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

2a. Възлагащите органи не може да използват рамковите споразумения неправомерно или по начин, при който споразуменията имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

Обосновка

Член 169 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане), представен от Комисията по време на първия кръг от заседания на експертната група, съдържа важни разпоредби, които следва да бъдат интегрирани в самия Финансов регламент.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 102 – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б. В съответствие с принципа на устойчивостта възлагащите органи предприемат подходящи мерки за да гарантират, че при изпълнение на поръчките икономическите оператори спазват екологичните, социалните и трудовите задължения, установени с правото на Съюза или националното право, колективните договори или международните конвенции в социалната област, в областта на околната среда и в областта на труда, включени в списъка в приложение Х на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламенти и на Съвета.

 

_____________

 

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 103 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Процедурите на стойност под праговете, определени в член 118 или член 190, се обявяват по подходящ начин.

2. Процедурите на стойност под праговете, определени в член 118, параграф 1 или член 190, се обявяват по подходящ начин.

Обосновка

Изясняване.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 104 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за видовете процедури за възлагане, динамичната система за покупки, съвместното възлагане, договорите с ниска стойност и плащането по фактури.

5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за видовете процедури за възлагане на поръчки, като се посочва тяхната стойност, съотнесена към праговете, посочени в член 118, параграф 1, за динамичната система за покупки и за съвместното възлагане.

Обосновка

Изясняване. Отделното споменаване на динамичната система за покупки остава, защото тя не представлява процедура за възлагане на обществени поръчки.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 105 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В документацията за обществената поръчка възлагащият орган определя предмета на поръчката, като описва своите потребности и характеристиките, изисквани по отношение на строителството, доставките или услугите, които ще бъдат придобити, и посочва приложимите критерии. Той посочва също така кои елементи определят минималните изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти.

2. В документацията за обществената поръчка възлагащият орган определя предмета на поръчката, като описва своите потребности и характеристиките, изисквани по отношение на строителството, доставките или услугите, които ще бъдат придобити, и посочва приложимите критерии за отстраняване, подбор и възлагане. Той посочва също така кои елементи определят минималните изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти.

Обосновка

Изясняване.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 106 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпления, свързани с терористични дейности, детски труд или други форми на трафик на хора, въз основа на доказателства, установени от органа, посочен в член 108, или с окончателно съдебно решение;

г) измама, данъчни измами, укриване на данъци, включително чрез необлагаеми офшорни структури, злоупотреба с корпоративни активи, присвояване на публични средства, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпления, свързани с терористични дейности, детски труд или други форми на трафик на хора, въз основа на доказателства, установени от органа, посочен в член 108, или с окончателно съдебно решение;

Обосновка

Защитата на финансовите интереси на Съюза е сред основните принципи и цели на Финансовия регламент. ЕС нееднократно е обявявал намерението си да се бори срещу данъчните измами и укриването на данъци. Статистическите данни сочат, че размерът на сивата икономика в ЕС представлява почти една пета от БВП. Освен това десетки милиарди евро остават в офшорни зони, като често не се декларират и не се облагат с данъци. Засилването на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци е не само въпрос на приходи, но и на справедливост. Защитата на финансовите интереси на Съюза може да бъде допълнително засилена чрез включването на данъчните измами като основание за отстраняване в процедурите за възлагане на обществени поръчки на институциите на Съюза.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 106 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. За целите на настоящия дял „тежко професионално нарушение“ означава неспазване на законите или нормите, или на етичните стандарти на професията, която икономическият оператор упражнява, както и неправомерно поведение, което се отразява върху професионалната благонадеждност на съответния оператор, които разкриват умисъл или груба небрежност.

 

Всяко едно от следните поведения представлява сериозно професионално нарушение:

 

а) предоставяне на невярна информация посредством измамни действия или поради небрежност;

 

б) договаряне с други икономически оператори с цел нарушаване на конкуренцията;

 

в) нарушаване на правата на интелектуална собственост;

 

г) опит за повлияване на процеса на вземане на решение на възлагащия орган по време на процедурата;

 

д) опит за получаване на поверителна информация относно процедурата.

Обосновка

Член 140 параграф 1 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане), представен от Комисията по време на първия кръг от заседания на експертната група, съдържа важни разпоредби, които следователно трябва да бъдат интегрирани в самия Финансов регламент. Допълнителен параграф, който трябва да бъде добавен преди новия параграф от изменение 8 от проектодоклада.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 106 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Доказателствата за това, че икономически оператор се намира в някое от положенията за отстраняване, изброени в параграф 1, могат да включват:

 

а) факти, установени по време на одити или разследвания, извършени от Сметната палата, Службата за борба с измамите (OLAF) или Службата за вътрешен одит (СВО), или всяка друга проверка, одит или осъществен контрол, извършени в рамките на отговорностите на възлагащия орган;

 

б) административни решения, които могат да включват дисциплинарни мерки, предприети от компетентния надзорен орган, който отговаря за проверката за прилагането на стандартите за професионална етика, решения на ЕЦБ, ЕИБ, международни организации или Комисията, във връзка с нарушаване на правилата на Съюза за конкуренцията, или решения на компетентен национален орган.

Обосновка

Член 140, параграф 1 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане), представен от Комисията по време на първия кръг от заседания на експертната група, съдържа някои важни разпоредби, които следва да бъдат интегрирани впоследствие в самия Финансов регламент, за да се поясни, че разпоредбата следва да се прилага за доказателствата за всички основания за отстраняване.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 106 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С изключение на случаите, предвидени в параграф 1, буква г), възлагащият орган може да реши да не отстрани съответния икономически оператор, когато този оператор е предприел коригиращи мерки, за да докаже своята надеждност.

3. С изключение на случаите, предвидени в параграф 1, буква г), органът, посочен в член 108, може да реши да не отстрани съответния икономически оператор, когато този оператор е предприел коригиращи мерки, за да докаже своята надеждност.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 106 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Възлагащият орган докладва всяка година на Европейския парламент и на Съвета, в съответствие с разпоредбите от дял ІХ, за решения, взети по силата на втората алинея.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 106 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Възлагащият орган може също така да проверява дали подизпълнител не е в някое от положенията за отстраняване, посочени в параграф 1 от настоящия член, или дали попада в някой от случаите, посочени в параграф 3 от настоящия член.

7. Възлагащият орган може също така да прилага параграфи 1 – 3 по отношение на подизпълнител на икономическия оператор и да изисква от кандидат или оферент да смени подизпълнител или субект, на чийто капацитет възнамерява да разчита, който се намира в положение на отстраняване.

Обосновка

Актуализиране на изменение 9 – интегриране на допълнителна разпоредба от член 141, параграф 5 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане).

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 107 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Не се възлага договор за дадена процедура на икономически оператор, който:

1. Възлагащият орган не възлага договор за дадена процедура на икономически оператор, който:

Обосновка

Изясняване.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 107 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Преди да вземе решение за отхвърляне на икономически оператор от дадена процедура, възлагащият орган дава на икономическия оператор възможност да представи своите коментари, освен ако отхвърлянето не е било оправдано, в съответствие с параграф 1, буква а), от решение за отстраняване, взето по отношение на икономическия оператор, след разглеждане на неговите коментари.

Обосновка

Съгласно препоръките на Сметната палата.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) от OLAF в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета*, когато текущо разследване, провеждано от OLAF, сочи, че може да е подходящо да се предприемат предпазни мерки с цел да се защитят финансовите интереси на Съюза;

а) от OLAF в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета*, когато текущо разследване, провеждано от OLAF, сочи, че може да е подходящо да се предприемат предпазни мерки с цел да се защитят финансовите интереси на Съюза, като се обръща надлежно внимание на зачитането на процедурните и основните права и на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности;

Обосновка

Това изменение следва препоръка на „Трансперънси интернешънъл“.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) от разпоредител с бюджетни кредити на Комисията или на изпълнителна агенция в случай на предполагаемо тежко професионално нарушение, нередност, измама или сериозно нарушение на договор;

б) от разпоредител с бюджетни кредити на Комисията или на изпълнителна агенция в случай на предполагаемо тежко професионално нарушение, нередност, измама, корупция или сериозно нарушение на договор;

Обосновка

Съгласно препоръка на „Трансперънси интернешънъл“.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) от друга институция, орган или европейска служба в случай на предполагаемо тежко професионално нарушение, нередност, измама или сериозно нарушение на договор.

в) от друга институция, орган или европейска служба в случай на предполагаемо тежко професионално нарушение, нередност, измама, корупция или сериозно нарушение на договор.

Обосновка

Съгласно препоръка на „Трансперънси интернешънъл“.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, посочена в първа алинея, букви а), б) и в), се предава без забавяне чрез счетоводната система на Комисията на разпоредителите с бюджетни кредити на Комисията и на нейните изпълнителни агенции, както и на всички останали институции, органи и европейски служби, за да им се даде възможност да предприемат превантивни временни и предпазни мерки при изпълнението на бюджета. Тези мерки не трябва да излизат извън рамките на предвиденото в условията от документацията за обществената поръчка.

Информацията, посочена в първа алинея, букви а), б) и в), се предава без забавяне чрез счетоводната система на Комисията на разпоредителите с бюджетни кредити на Комисията и на нейните изпълнителни агенции, както и на всички останали институции, органи и европейски служби, за да им се даде възможност да предприемат превантивни мерки при изпълнението на бюджета. Тези мерки не трябва да излизат извън рамките на предвиденото в условията от документацията за обществената поръчка.

Обосновка

Изясняване.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За положенията, посочени в член 106, параграф 1, букви б), г), д) и е), Комисията създава орган по искане на разпоредител с бюджетни кредити на Комисията или на изпълнителна агенция или съвместен орган по искане на друга институция, орган или европейска служба. Органът прилага следната процедура от името на Комисията, нейните изпълнителни агенции и другите институции, органи или европейски служби:

3. За положенията, посочени в член 106, параграф 1, букви б), г), д) и е), Комисията създава орган по искане на разпоредител с бюджетни кредити на Комисията или на изпълнителна агенция или съвместен орган по искане на друга институция, орган или европейска служба. Органът назначава постоянен съвет на високо равнище и е съставен от членове с технически и правни компетенции. Комисията гарантира, че органът може да работи независимо. Органът прилага следната процедура от името на Комисията, нейните изпълнителни агенции и другите институции, органи или европейски служби:

Обосновка

Това изменение следва някои препоръки на „Трансперънси интернешънъл“.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) когато искането на разпоредителя с бюджетни кредити се основава, inter alia, на информацията, предоставена от OLAF, Службата си сътрудничи с органа в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013;

в) когато искането на разпоредителя с бюджетни кредити се основава, inter alia, на информацията, предоставена от OLAF, Службата си сътрудничи с органа в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, като обръща надлежно внимание на зачитането на процедурните и основните права и на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности;

Обосновка

Това изменение следва някои препоръки на „Трансперънси интернешънъл“.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 3 – алинея 1 – буква e

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) органът може да вземе решение за отстраняване, включително по отношение на продължителността на отстраняването, и/или може да наложи финансова санкция въз основа на получените доказателства и информация, като вземе предвид принципа на пропорционалност;

е) органът може да вземе решение за отстраняване, включително по отношение на продължителността на отстраняването, и/или може да наложи финансова санкция въз основа на получените доказателства и информация, като вземе предвид принципа на пропорционалност; финансовата санкция представлява от 2% до 10% от общата стойност на поръчката, без да се засяга прилагането на обезщетения за загуби и пропуснати ползи и други договорни санкции;

Обосновка

Член 145 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане), представен от Комисията по време на първия кръг от заседания на експертната група, съдържа важни разпоредби, които следва да бъдат интегрирани в самия Финансов регламент.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 3 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В изключителни случаи, включително когато са засегнати физически лица или когато е необходимо да се запази поверителността на разследването или на национално съдебно производство, органът може да вземе решение да не публикува отстраняването или финансовата санкция, както е определено в първа алинея, буква з) от настоящия параграф, при надлежно отчитане на правото на неприкосновеност на личния живот и спазването на правата, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

В изключителни случаи, включително когато са засегнати физически лица или когато е необходимо да се запази поверителността на разследването или на национално съдебно производство, органът може да вземе решение да не публикува отстраняването или финансовата санкция, както е определено в първа алинея, буква з) от настоящия параграф, при надлежно отчитане на правото на неприкосновеност на личния живот и спазването на правата, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001. Независимо от горепосоченото, Комисията редовно информира Европейския парламент и Съвета за тези решения, като използва подходящи мерки за осигуряване на поверителност.

 

Възлагащият орган приема необходимите мерки за изпълнение на решението на органа.

Обосновка

В случаите, в които публикуването на решението на органа не е възможно, Комисията трябва поне да информира Парламента и Съвета за това. Освен това се добавя нова алинея за изясняване на връзката между решението, взето от органа и изпълнението му от разпоредителите с бюджетни кредити.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 4 – алинея 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) пет години за случая, посочен в член 106, параграф 1, буква г);

заличава се

Обосновка

За случаите, посочени в член 106, параграф 1, буква г) – корупция, финансиране на тероризъм, трафик на хора и т.н. органът следва да има възможност да отстрани икономическия оператор завинаги.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Давностният срок на отстраняването или налагането на финансови санкции на икономически оператор е пет години, считано от една от следните дати:

а) датата на извършване на нарушението или, в случаи на продължаващи или повтарящи се нарушения, от датата на прекратяване на нарушението — за случаите, посочени в член 106, параграф 1, букви б), в), г) и д) от настоящия регламент; или

б) датата на окончателното съдебно решение на национална юрисдикция или окончателното административно решение на публичен орган или международна организация — за случаите, посочени в член 106, параграф 1, букви б), в) и г) от настоящия регламент.

Давностният срок се прекъсва от акт на Комисията или на всеки друг субект, участващ в изпълнението на бюджета на Съюза, за който е съобщено на икономическия оператор и който е свързан с разследвания или съдебни производства. Нов давностен срок започва да тече от деня след прекъсването.

За целите на член 106, параграф 1, буква е) от настоящия регламент се прилага давностният срок за отстраняване или налагане на финансови санкции на икономически оператор, предвиден в член 3 от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 2988/95.

Обосновка

Член 144 параграф 2 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане), представен от Комисията по време на първия кръг от заседания на експертната група, съдържа важни разпоредби, които следва да бъдат интегрирани в самия Финансов регламент.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4б. С цел определяне на отстраняването и неговия срок или финансовите санкции в съответствие с принципа на пропорционалност, органът отчита по-специално сериозността на положението, включително въздействието върху финансовите интереси и имиджа на Съюза, изминалото от нарушението време, продължителността и повторяемостта на нарушението, наличието на умисъл или степента на небрежност и предприетите мерки за поправяне на положението или всякакви други смекчаващи обстоятелства.

Обосновка

Член 144 параграф 1 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане), представен от Комисията по време на първия кръг от заседания на експертната група, съдържа важни разпоредби, които следва да бъдат интегрирани в самия Финансов регламент.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Органите на държавите членки и на трети държави, както и ЕЦБ, ЕИБ, Европейският инвестиционен фонд и субектите, които участват в изпълнението на бюджета в съответствие с членове 58 и 61:

5. Когато поведението на икономически субекти е навредило на финансовите интереси на Съюза, органите на държавите членки и на трети държави, както и ЕЦБ, ЕИБ, Европейският инвестиционен фонд и субектите, които участват в изпълнението на бюджета в съответствие с членове 58 и 61:

Обосновка

Изясняване на обхвата.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато органите на държавите членки не спазват тези условия, те носят отговорност за всякакви щети, причинени на финансовите интереси на Съюза, произтичащи от това.

Обосновка

Въвеждане на допълнителен механизъм за санкциониране на държави членки, които не сътрудничат с Комисията в рамките на системата за ранно установяване е отстраняване.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато бюджетът се изпълнява чрез непряко управление с трети държави, Комисията може да вземе решение за отстраняване или налагане на финансови санкции в съответствие с процедурата, посочена в параграф 3, след като третата държава, на която е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), не е направила това. Това не засяга отговорността, съгласно член 60, параграф 3, на третата държава да предотвратява, открива и коригира нередности и измами.

Обосновка

Привеждане в съответствие с практиката на ЕФР, за да се гарантира, че Комисията може да взема решения за отстраняване вместо оправомощените лица, които не са направили това.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за системата на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза, включително нейните стандартни процедури и данните, които подлежат на публикуване, сроковете, приложими по отношение на отстраняването, организацията на органа, продължителността на отстраняването и финансовите санкции.

8. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за системата на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза, включително нейните стандартни процедури и данните, които подлежат на публикуване, сроковете, приложими по отношение на отстраняването, организацията на органа, критериите за членство в органа, процеса на подбор на членове на органа, предотвратяването и управлението на конфликт на интереси на членовете на органа, продължителността на отстраняването и финансовите санкции.

Обосновка

Съгласно препоръка на „Трансперънси интернешънъл“.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 110 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) кандидатът или оферентът отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за обществената поръчка.

в) кандидатът или оферентът отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за обществената поръчка, и не се намира в положение на конфликт на интереси, което може да засегне по негативен начин изпълнението на поръчката.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 110 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Възлагащият орган възлага договорите въз основа на икономически най-изгодната оферта.

2. Възлагащият орган възлага договорите въз основа на икономически най-изгодната оферта в съответствие с член 67 от Директива 2014/24/EС.

Обосновка

Съгласно препоръките на Сметната палата

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 110 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Възлагащият орган може да реши да не възлага договора на оферента, представил икономически най-изгодната оферта, ако бъде установено, че офертата не отговаря на приложимите екологични, социални и трудовоправни изисквания, установени с правото на Съюза или националното законодателство, колективни договори или международни конвенции в социалната област, в областта на околната среда и в областта на труда, включени в списъка на приложение Х на Директива 2014/24/ЕС.

Обосновка

Съгласно препоръките на Сметната палата.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 111 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако бъде счетено за уместно и пропорционално, възлагащият орган може да изиска от оферентите да представят предварително обезпечение, за да се гарантира, че представените оферти няма да бъдат оттеглени.

3. Ако бъде счетено за уместно и пропорционално, възлагащият орган може да изиска от оферентите да представят предварително обезпечение, за да се гарантира, че представените оферти няма да бъдат оттеглени. Необходимото обезпечение е пропорционално на очакваната стойност на поръчката и се определя на много ниско равнище, за да се предотврати дискриминация на различни икономически оператори.

Обосновка

Съгласно препоръките на Сметната палата.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 112 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Докато процедурата за възлагане на обществена поръчка е в ход, всички контакти между възлагащия орган и кандидатите или оферентите трябва да отговарят на условия, които гарантират прозрачност и равно третиране. След като изтече срокът за получаване на офертите, тези контакти не водят до промени в документацията за обществената поръчка или до съществени промени в условията на представените оферти, освен в случаите, когато тези възможности са предвидени изрично в процедура, определена в член 104, параграф 1.

1. Докато процедурата за възлагане на обществена поръчка е в ход, всички контакти между възлагащия орган и кандидатите или оферентите трябва да отговарят на условия, които гарантират прозрачност, равно третиране и добро администриране в съответствие с член 96. След като изтече срокът за получаване на офертите, тези контакти не водят до промени в документацията за обществената поръчка или до съществени промени в условията на представените оферти, освен в случаите, когато тези възможности са предвидени изрично в процедура, определена в член 104, параграф 1.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 114а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Възлагащият орган може да изменя съществено договор или рамково споразумение без процедура за възлагане на обществена поръчка само в случаите, предвидени в приетите съгласно настоящия регламент делегирани актове, и при положение че същественото изменение не променя предмета на договора или рамковото споразумение.

2. Възлагащият орган може да изменя договор или рамково споразумение без процедура за възлагане на обществена поръчка само в случаите, предвидени в параграф 2а или в приетите съгласно настоящия регламент делегирани актове, и при положение че изменението не променя предмета или цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение.

Обосновка

Актуализиране на изменение 20 с добавено позоваване на параграф 2а след добавянето му. В края изречението е приведено в съответствие с член 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 114а – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Възлагащият орган може да изменя договор или конкретна поръчка без процедура за възлагане на обществена поръчка в следните случаи:

 

а) когато станат необходими допълнителни строителни работи, доставки или услуги от страна на първоначалния изпълнител, които не са били включени при първоначалното възлагане на обществената поръчка и когато са изпълнени всички изброени по-долу условия:

 

i) смяна на изпълнителя не може да се извърши по технически причини, свързани с изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващото оборудване, услуги или инсталации;

 

ii) смяната на изпълнителя би предизвикала съществено дублиране на разходите на възлагащия орган;

 

iii) възможната промяна в цената, включително нетната обща стойност на последователните изменения не надвишава 50% от първоначалната стойност на поръчката;

 

б) когато са изпълнени всички изброени по-долу условия:

 

i) необходимостта от изменение е предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган не би могъл да предвиди;

 

ii) промяната в цената не надвишава 50% от първоначалната стойност на поръчката;

 

в) когато стойността на промяната е под и двете посочени по-долу стойности:

 

i) праговете, посочени в член 118, параграф 1 и делегираните актове, приети в съответствие с член 190, параграф 2 за външните поръчки, приложими по време на изменението; както и

 

ii) 10% от първоначалната договорна цена за договорите за услуги и доставки и договорите за концесии (за строителни работи или услуги) и 15% от първоначалната договорна цена за договорите за строителни работи.

 

Букви а) и в) от първа алинея може да се прилагат и към рамковите споразумения.

 

Първоначалната стойност на поръчката не отчита преразглеждания на цените.

 

Нетната обща стойност на няколко последователни изменения съгласно буква в) от първата алинея не надвишава определен в нея праг.

 

Възлагащият орган прилага последващите мерки за публичност, предвидени в член 103, параграф 1.

Обосновка

По препоръка на Сметната палата, член 162 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане), представен от Комисията по време на първия кръг от заседания на експертната група се интегрира в самия Финансов регламент, тъй като съдържа важни разпоредби.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 115 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да се гарантира пълното изпълнение на договора след плащането на остатъка.

в) да се гарантира пълното изпълнение на договора по време на срока на отговорност на договора.

Обосновка

Привеждане в съответствие с обичайната международна практика / поправка на техническа грешка: в някои случаи плащането на остатъка става след изтичането на договора.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 118 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При спазване на изключенията и условията, определени в приетите съгласно настоящия регламент делегирани актове, ако стойността на договора надхвърля праговете, определени в параграф 1, възлагащият орган не подписва договора или рамковото споразумение със спечелилия оферент до изтичането на период на изчакване.

2. При спазване на изключенията и условията, определени в приетите съгласно настоящия регламент делегирани актове, ако стойността на договора надхвърля праговете, определени в параграф 1, възлагащият орган не подписва договора или рамковото споразумение със спечелилия оферент до изтичането на период на изчакване. Договорите, подписани преди края на периода на изчакване са нищожни.

Обосновка

Съгласно препоръките на Сметната палата.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 1 – точка 10 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 139 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

(10a) Член 139, параграф 5 се заменя със следното:

5. Когато финансовите инструменти се изпълняват чрез споделено управление с държавите членки, приложимите спрямо тези инструменти разпоредби, включително правилата за вноските за финансовите инструменти, управлявани пряко или непряко в съответствие с настоящия дял, се определят в регламентите, посочени в член 175.

5. Когато финансовите инструменти се изпълняват чрез споделено управление с държавите членки, приложимите спрямо тези инструменти разпоредби, включително правилата за вноските за финансовите инструменти, управлявани пряко или непряко в съответствие с настоящия дял, се определят в регламентите, посочени в член 175. Независимо от горното обаче, член 140, параграф 8 се прилага и към финансови инструменти под споделено управление.“

Обосновка

Единното и пълното отчитане на всички финансови инструменти, независимо от това дали се изпълняват чрез пряко, споделено или непряко управление, е важно, за да може бюджетният орган да изпълнява пълноценно контролните си функции.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 139 – параграф 5 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. Не се предоставя финансова подкрепа на специални инвестиционни механизми, на финансови посредници и на крайни получатели, които се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1, букви а), б) и г) и член 107, параграф 1, букви б) и в).

5a. Не се предоставя финансова подкрепа на специални инвестиционни механизми, на финансови посредници и на крайни получатели, които се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1, букви а), б), в) и г) и член 107, параграф 1, букви б) и в).

Обосновка

Измамите, свързани със социалното осигуряване, данъчните измами и конфликтите на интереси също представляват критерии за отстраняване за финансовите инструменти.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 162 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

(11a) Член 162, параграф 1 се заменя със следното:

1. До 30 юни Сметната палата предава на Комисията и на съответните институции всички забележки, които по нейно мнение са от такова естество, че следва да бъдат включени в годишния доклад. Тези забележки запазват поверителния си характер и подлежат на състезателна процедура. До 15 октомври всяка институция изпраща своя отговор на Сметната палата. Отговорите на останалите институции, различни от Комисията, се изпращат същевременно и на Комисията.

1. До 30 юни Сметната палата предава на Комисията и на съответните институции всички забележки, които по нейно мнение са от такова естество, че следва да бъдат включени в годишния доклад. Тези забележки запазват поверителния си характер и подлежат на състезателна процедура. Въпреки това при поискване те се предоставят на Европейския парламент, ако е целесъобразно, при условия на поверителност. До 15 октомври всяка институция изпраща своя отговор на Сметната палата. Отговорите на останалите институции, различни от Комисията, се изпращат същевременно и на Комисията.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 163 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

(11б) Член 163, параграф 1 се заменя със следното:

1. Сметната палата предава на съответната институция или орган всички забележки, които по нейно мнение следва да бъдат включени в специален доклад. Тези забележки запазват поверителния си характер и подлежат на състезателна процедура.

1. Сметната палата предава на съответната институция или орган всички забележки, които по нейно мнение следва да бъдат включени в специален доклад. Тези забележки запазват поверителния си характер и подлежат на състезателна процедура.

Съответната институция или орган информира Сметната палата в срок от два месеца и половина от предаването на забележките за всички отговори, които желае да направи във връзка с тези забележки.

Съответната институция или орган информира Сметната палата по принцип в срок от пет седмици от предаването на забележките за всички отговори, които желае да направи във връзка с тези забележки.

 

Отговорите на институцията или органа са свързани пряко и изключително със забележките.

През месеца след получаването на отговорите на съответната институция или орган Сметната палата приема окончателен вариант на специалния доклад.

Сметната палата гарантира изготвянето и приемането на специални доклади в рамките на подходящ срок, който по принцип не надхвърля 12 месеца.

Специалните доклади, заедно с отговорите на съответните институции или органи, се предават незабавно на Европейския парламент и на Съвета, като всеки от тях решава, при необходимост съгласувано с Комисията, какви последващи действия да предприеме спрямо тях.

Специалните доклади, заедно с отговорите на съответните институции или органи, се предават незабавно на Европейския парламент и на Съвета, като всеки от тях решава, при необходимост съгласувано с Комисията, какви последващи действия да предприеме спрямо тях.

Сметната палата предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че отговорите на нейните забележки от всяка съответна институция или орган се публикуват заедно със специалния доклад.

Сметната палата предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че отговорите на нейните забележки от всяка съответна институция или орган, както и графикът за изготвяне на специалния доклад, се публикуват заедно със специалния доклад.

Обосновка

Актуализиране на изменение 22.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 164

 

Текст в сила

Изменение

(11в) Член 164 се заменя със следния текст:

1. Преди 15 май на година n + 2 по препоръка на Съвета и с квалифицирано мнозинство Европейският парламент освобождава Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година n.

1. Преди 15 май на година n + 2 по препоръка на Съвета и с квалифицирано мнозинство Европейският парламент освобождава институциите на Съюза и органите, посочени в членове 208 и 209, от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година n.

2. В случай че датата, посочена в параграф 1, не може да бъде спазена, Европейският парламент или Съветът информират Комисията за причините за отлагането.

2. В случай че датата, посочена в параграф 1, не може да бъде спазена, Европейският парламент или Съветът информират съответните институции и органи за причините за отлагането.

3. В случай че Европейският парламент отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, Комисията полага всички усилия за възможно най-бързо предприемане на мерки за отстраняване или улесняване на отстраняването на препятствията пред това решение.

3. В случай че Европейският парламент отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, съответните институции и органи полагат всички усилия за възможно най-бързо предприемане на мерки за отстраняване или улесняване на отстраняването на препятствията пред това решение.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 г (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 165 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

(11г) Член 165, параграф 3 се заменя със следното:

3. Комисията представя на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за безпроблемното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 319 от ДФЕС.

3. Институциите на Съюза и органите, посочени в членове 208 и 209, представят на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за безпроблемното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 319 от ДФЕС.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 д (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 166

 

Текст в сила

Изменение

(11д) Член 166 се заменя със следното:

1. В съответствие с член 319 от ДФЕС и член 106а от Договора за Евратом Комисията и останалите институции правят всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и по коментарите, придружаващи препоръката за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, приета от Съвета.

1. В съответствие с член 319 от ДФЕС и член 106а от Договора за Евратом Комисията и останалите институции и органите, посочени в членове 208 и 209 правят всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и по коментарите, придружаващи препоръката за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, приета от Съвета.

2. По искане на Европейския парламент или Съвета институциите докладват за мерките, предприети с оглед на тези забележки и коментари, и по-специално за указанията, които са дали на своите служби, отговарящи за изпълнението на бюджета. Държавите членки сътрудничат на Комисията, като я информират за мерките, които са предприели по тези забележки, така че Комисията да ги вземе предвид при изготвянето на собствения си отчет. Отчетите на институциите се предават и на Сметната палата.

2. По искане на Европейския парламент или Съвета горепосочените институции и органи докладват за мерките, предприети с оглед на тези забележки и коментари, и по-специално за указанията, които са дали на своите служби, отговарящи за изпълнението на бюджета. Държавите членки сътрудничат на Комисията, като я информират за мерките, които са предприели по тези забележки, така че Комисията да ги вземе предвид при изготвянето на собствения си отчет. Отчетите на институциите се предават и на Сметната палата.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 190 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за възлагането на обществени поръчки за външни дейности.

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за възлагането на обществени поръчки за външни дейности. Тези правила включват специфични разпоредби относно възлагането на обществени поръчки във връзка с граждански мисии в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) с цел гарантиране на бързото и гъвкаво провеждане на операциите чрез установяване, по-специално, на адаптирани ускорени процедури, които да се прилагат за всички граждански мисии в рамките на ОПСО.

Обосновка

По дефиниция мисиите в рамките на ОПСО осъществят дейността си в условия на криза или след криза и в рамките на ограничен период от време. Общите правила на ЕС относно обществените поръчки не са съобразени с тези ситуации и тяхното прилагане е причина за значителни закъснения и неефективност. Прилагането на действащите разпоредби за гъвкавост според всеки конкретен случай не осигурява достатъчно добро решение на въпроса. Поради това следва да се приемат специфични правила, чрез делегиран акт, като се вземат надлежно предвид особеностите на гражданското управление на кризи.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 208 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

 

Текст в сила

Изменение

 

(14a) Към член 208, параграф 1 се добавя следната алинея:

 

„Органите на Съюза, които са изцяло самофинансиращи се и спрямо които не се прилага настоящият регламент, установяват, по целесъобразност и за целите на последователността, подобни правила. Освен това е необходимо да се гарантира, че таксите се определят на подходящо ниво, както за покриване на разходите за предоставянето на услугите, така и за избягване на значителни излишъци. При наличие на излишъци средствата се насочват към бюджета.“

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 209

 

Текст в сила

Изменение

(14б) Член 209 се заменя със следното:

Имащите правосубектност органи, които са създадени с основен акт и на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, приемат свои финансови правила.

1. Имащите правосубектност органи, които са създадени с основен акт и на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, приемат свои финансови правила.

Тези правила включват набор от принципи, необходими за осигуряване на добро финансово управление на средствата на Съюза.

Тези правила включват набор от принципи, необходими за осигуряване на добро финансово управление на средствата на Съюза.

На Комисията се предоставят правомощия да приеме примерен финансов регламент чрез делегиран акт в съответствие с член 210, който установява необходимите принципи за осигуряване на добро финансово управление и който се основава на член 60.

На Комисията се предоставят правомощия да приеме примерен финансов регламент чрез делегиран акт в съответствие с член 210, който установява необходимите принципи за осигуряване на добро финансово управление и който се основава на член 60.

Финансовите правила за тези органи не може да се отклоняват от примерния финансов регламент, освен когато това се налага поради техните специфични потребности и с предварителното съгласие на Комисията.

Финансовите правила за тези органи не може да се отклоняват от примерния финансов регламент, освен когато това се налага поради техните специфични потребности и с предварителното съгласие на Комисията.

 

2. Органите, посочени в параграф 1, се освобождават от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетите си от Европейския парламент по препоръка на Съвета. Органите, посочени в параграф 1, сътрудничат изцяло с институциите, които участват в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и предоставят, по целесъобразност, всяка необходима допълнителна информация, включително чрез присъствие на заседания на съответните органи.

 

3. Вътрешният одитор на Комисията упражнява спрямо посочените в параграф 1 органи същите правомощия като тези, които упражнява спрямо Комисията.

 

4. Независим външен одитор проверява дали годишните отчети на всеки от органите, посочени в параграф 1, отразяват правилно приходите, разходите и финансовото състояние на съответния орган преди консолидацията в окончателните отчети на Комисията или в срока, определен във финансовите правила на съответните органи. Освен когато е предвидено друго в основния акт, посочен в параграф 1, Сметната палата изготвя специфичен годишен доклад за всеки орган в съответствие с изискванията на член 287, параграф 1 от ДФЕС. При изготвянето на доклада Палатата взема предвид одита на независимия външен одитор и мерките, които са предприети в отговор на неговите констатации.

Обосновка

С изменението се прилага съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно отделната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместните предприятия съгласно член 209 от Финансовия регламент (29 май 2014 г.), потвърдено от всички заинтересовани страни на кръглата маса от 13 ноември 2014 г. относно одита и освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместните предприятия.

  • [1]  OВ C 52, 12.2.2015 г., стр. 1.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (27.1.2015)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
(COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))

Докладчик по становище: Кристиян Елер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложение, чиято цел е да се приведе Финансовият регламент в съответствие с разпоредбите на новите директиви относно обществените поръчки и възлагането на договори за концесия. Предложението включва изменение на член 190 „Възлагане на поръчки за външни дейности“, който е в сферата на компетентност на комисията по външни работи.

В действителност задължението да се прилагат общи правила на ЕС за обществените поръчки по отношение на мерките за управление на кризи в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, и по-специално гражданските мисии в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), е причина за значителни закъснения при доставката на основно оборудване и услуги със значителни отрицателни последици за работата на мисиите.

По правило мисиите в рамките на ОПСО осъществяват дейността си в условия на криза и в рамките на ограничен период от време. Те се създават с единодушно решение на Съвета, с което се потвърждава, че е необходимо да се предприемат спешни действия в отговор на криза. Прилагането обаче на действащите финансови правила, изготвени за условията на функциониращ европейски вътрешен пазар, а не за кризисни ситуации в страни като Мали и Южен Судан, често означава, че основните материали се доставят след повече от шест месеца от започването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

В случая става дума за авторитета на ЕС на международната сцена в моменти, когато Съюзът поема важни ангажименти за мир и сигурност, както беше в Грузия през 2008 г. Често става също така въпрос за сигурността на неговите служители, които са лишени от основно оборудване, като например бронирани превозни средства. Тази опасна неефективност беше подчертана от Сметната палата в нейния специален доклад от 2012 г. относно подкрепата на ЕС за Косово, в който се заключава, че правилата за възлагане на обществени поръчки, установени във Финансовия регламент, „не са разработени с оглед на мисии по ОПСО ..., при които понякога е необходима бърза и гъвкава реакция“.

Поради това комисията по външни работи счита, че следва да се въведат специални правила за мисиите в рамките на ОПСО, които по дефиниция работят в условия на криза или след криза. Горепосоченото е в съответствие със заключенията на Европейския съвет от декември 2013 г., който прикани „Комисията, върховния представител и държавите членки да направят необходимото процедурите и правилата за гражданските мисии да дават възможност за по-голяма гъвкавост от страна на Съюза и за по-бързо разполагане на гражданските мисии на ЕС“.

Въпреки че комисията подкрепя усилията за повишаване на ефективността при прилагане на действащите правила, тя е на мнение, че само специфичен набор от правила с по-гъвкави процедури, които се отдалечават от настоящия подход на действие в зависимост от конкретния случай, може да осигури бързо развръщане в съответствие с логистичните потребности и изискванията за сигурност. Тези правила ще гарантират адекватна защита на финансовите интереси на Съюза в контекста на преследването на основните цели на ЕС в областта на сигурността, като ще отговорят по-адекватно на необходимостта от добро, ефективно и ефикасно финансово управление.

Освен това други изменения на Финансовия регламент биха способствали за повишаването на ефикасността на мисиите в рамките на ОПСО, но този въпрос не може да бъде разгледан от Парламента в рамките на настоящото предложение. Комисията следва да обмисли по-специално изменението на член 56, за да осигури възможност за делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета на командващия гражданските операции така, както направи за ръководителите на делегации на ЕС. Изменението ще ускори и ще повиши гъвкавостта при установяването и функционирането на мисиите в рамките на ОПСО, като им осигури условия да изпълняват мандата си по начин, който е по-ефикасен и съобразен в по-голяма степен с условията на кризата, в които тези мисии работят.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 190 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за възлагането на обществени поръчки за външни дейности.

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за възлагането на обществени поръчки за външни дейности. Тези правила включват специфични разпоредби относно възлагането на обществени поръчки във връзка с граждански мисии в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) с цел гарантиране на бързото и гъвкаво провеждане на операциите чрез установяването, по-специално, на съобразени с условията ускорени процедури, които да се прилагат за всички граждански мисии в рамките на ОПСО.

Обосновка

По дефиниция мисиите в рамките на ОПСО осъществят дейността си в условия на криза или след криза и в рамките на ограничен период от време. Общите правила на ЕС относно обществените поръчки не са съобразени с тези ситуации и тяхното прилагане е причина за значителни закъснения и неефективност. Прилагането на действащите разпоредби за гъвкавост според всеки конкретен случай не осигурява достатъчно добро решение на въпроса. Поради това следва да се приемат специфични правила, чрез делегиран акт, като се вземат надлежно предвид особеностите на гражданското управление на кризи.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Позовавания

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

3.7.2014

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Кристиян Елер

22.9.2014

Разглеждане в комисия

3.12.2014

 

 

 

Дата на приемане

26.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (27.1.2015)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за регламент на Европейския парламенти на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Докладчик по становище: Тамаш Дойч

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) При възлагането на обществени поръчки следва да се гарантира, че средствата на Съюза се използват по ефективен, прозрачен и подходящ начин: при това положение процедурите за възлагане на обществени поръчки следва да бъдат компютризирани, тъй като по този начин ще се спестят много средства в сравнение с традиционните процедури за възлагане на обществени поръчки и тези процедури ще станат по-достъпни за малките и средните предприятия.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Целесъобразно е да се идентифицират и третират по различен начин отделните случаи, които обикновено се наричат ситуации на „конфликт на интерес“. Понятието „конфликт на интереси“ следва да бъде използвано единствено за случаите, в които длъжностно лице или служител на институция на ЕС се намира в такава ситуация. Ако икономически оператор се опита да окаже нерегламентирано влияние върху дадена процедура или да получи поверителна информация, това трябва да се разглежда като „тежко професионално нарушение“. На последно място, икономическият оператор може да се окаже в ситуация, при която не може да изпълни договор поради конфликт на професионални интереси, например дадено дружество не следва да извършва оценка на проект, в който е участвало, или одитор следва да не може да одитира счетоводни отчети, които преди това е заверил.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 47 до 50 от нея, от които може да се заключи, че законността и пропорционалността на престъплението и наказанието трябва да бъдат гарантирани и че всеки има правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, правото на защита и правото да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 60 – параграф 7

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a) Член 60, параграф 7 се заменя със следното:

„7. Параграфи 5 и 6 не се прилагат към вноските на Съюза за субектите, които подлежат на отделна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 208.

„7. Параграфи 5 и 6 не се прилагат към вноските на Съюза за субектите, които подлежат на отделна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно членове 208 и 209.“

Обосновка

Финансовият регламент следва да бъде изменен, за да се вземе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно отделната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместните предприятия съгласно член 209 от Финансовия регламент (29 май 2014 г.).

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 99 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б) Член 99, параграф 5 се заменя със следното:

5. Всяка година институцията изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ обобщение на броя и вида на извършените вътрешни одити, отправените препоръки и действията, предприети по тях.

5. Всяка година институцията докладва на Европейския парламент и на Съвета, по искане на Парламента, относно извършените вътрешни одити, като предоставя информация относно броя и вида на тези одити, отправените препоръки и действията, предприети по тях.

Обосновка

В съответствие с последното изречение от член 319, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз: „Комисията предоставя пред Европейския парламент всякаква необходима информация при поискване от негова страна.“ Финансовият регламент следва да бъде формулиран така, че да не възпрепятства прилагането на тази разпоредба на Договора.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 106 – параграф 1 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпления, свързани с терористични дейности, детски труд или други форми на трафик на хора, въз основа на доказателства, установени от органа, посочен в член 108, или с окончателно съдебно решение;

г) измама, данъчни измами, укриване на данъци, включително чрез необлагаеми офшорни структури, злоупотреба с корпоративни активи, присвояване на публични средства, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпления, свързани с терористични дейности, детски труд или други форми на трафик на хора, въз основа на доказателства, установени от органа, посочен в член 108, или с окончателно съдебно решение;

Обосновка

Един от основните принципи и цели на Финансовия регламент е защитата на финансовите интереси на Съюза. ЕС няколкократно изрази намерението си за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци. Статистическите данни сочат, че размерът на сивата икономика в ЕС представлява около една пета от БВП. Освен това десетки милиарди евро остават в офшорни зони, като често не се декларират и не се облагат с данъци. Засилването на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци е не само въпрос на приходи, но и на справедливост. Защитата на финансовите интереси на Съюза може да бъде допълнително засилена чрез включването на укриването на данъци като основание за отстраняване в процедурите за възлагане на обществени поръчки на институциите на Съюза.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 106 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Доказателствата за това, че икономически оператор се намира в някое от положенията за отстраняване, изброени в параграф 1, могат да включват:

 

а) факти, установени в рамките на одити или разследвания, извършени от Сметната палата, Службата за борба с измамите или Службата за вътрешен одит, или всяка друга проверка, одит или контрол, извършен под отговорността на възложителя;

 

б) административни решения, които могат да включват дисциплинарни мерки, предприети от компетентния надзорен орган, който отговаря за проверката на прилагането на стандартите за професионална етика, решения на ЕЦБ, ЕИБ, международни организации или Комисията, във връзка с нарушаване на правилата на Съюза за конкуренцията, или решения на компетентен национален орган.

Обосновка

Член 140, параграф 1 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане), представен от Комисията по време на първия кръг от заседания на експертната група, съдържа някои важни разпоредби, които следва да бъдат интегрирани впоследствие в самия Финансов регламент, за да се поясни, че разпоредбата следва да се прилага за доказателствата за всички основания за отстраняване.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 106 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С изключение на случаите, предвидени в параграф 1, буква г), възлагащият орган може да реши да не отстрани съответния икономически оператор, когато този оператор е предприел коригиращи мерки, за да докаже своята надеждност.

3. С изключение на случаите, предвидени в параграф 1, буква г), органът, посочен в член 108, може да реши да не отстрани съответния икономически оператор, когато този оператор е предприел коригиращи мерки, за да докаже своята надеждност.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За положенията, посочени в член 106, параграф 1, букви б), г), д) и е), Комисията създава орган по искане на разпоредител с бюджетни кредити на Комисията или на изпълнителна агенция или съвместен орган по искане на друга институция, орган или европейска служба. Органът прилага следната процедура от името на Комисията, нейните изпълнителни агенции и другите институции, органи или европейски служби:

3. За положенията, посочени в член 106, параграф 1, букви б), г), д) и е), Комисията създава неутрален и политически независим орган по искане на разпоредител с бюджетни кредити на Комисията или на изпълнителна агенция или съвместен орган по искане на друга институция, орган или европейска служба. Органът или съвместният орган назначава постоянен орган на високо равнище и е съставен от членове с технически и правни правомощия. Комисията гарантира, че органът или съвместният орган работи независимо. Органът или съвместният орган прилага следната процедура от името на Комисията, нейните изпълнителни агенции и другите институции, органи или европейски служби:

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Отстраняването е завинаги в случай на незаконни дейности в контекста на организираната престъпност.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 4 – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Давностният срок за отстраняване и/или налагане на финансови санкции на икономически оператор е десет години, считано от някоя от следните дати:

 

а) датата на извършване на нарушението или, в случаи на продължаващи или повтарящи се нарушения, от датата на прекратяване на нарушението — за случаите, посочени в член 106, параграф 1, букви б), в), г) и д);

 

б) датата на окончателното съдебно решение на национален съд или окончателното административно решение на публичен орган или международна организация — за случаите, посочени в член 106, параграф 1, букви б), в) и г).

 

Давностният срок се прекъсва от всеки акт на Комисията или всеки друг субект, участващ в изпълнението на бюджета на Съюза, за който е съобщено на икономическия оператор и който е свързан с разследвания или съдебни производства. Новият давностен срок започва да тече от деня след прекъсването.

 

За целите на член 106, параграф 1, буква е) от настоящия регламент се прилага давностният срок за отстраняване и/или налагане на финансови санкции на икономически оператор, предвиден в член 3 от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 2988/95*.

 

__________________

 

* Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. С цел определяне на отстраняването и неговия срок и/или финансовите санкции в съответствие с принципа на пропорционалност, органът отчита по-специално сериозността на положението, включително въздействието върху финансовите интереси и имиджа на Съюза, изминалото от нарушението време, продължителността и повторяемостта на нарушението, наличието на умисъл или степента на небрежност и предприетите мерки за поправяне на положението или всяко друго смекчаващо обстоятелство.

Обосновка

Член 144, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 е преместен в новия член 108, параграф 4а от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, който касае обстоятелствата, които трябва да бъдат взети предвид при налагането на отстраняване и неговия срок и/или финансови санкции.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 108 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато бюджетът се изпълнява чрез непряко управление с трети държави, Комисията може да вземе решение за отстраняване или налагане на финансови санкции в съответствие с процедурата, посочена в параграф 3, след като третата държава, на която е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), не е направила това. Това не засяга отговорността на третата държава, съгласно член 60, параграф 3, да предотвратява, открива и коригира нередностите и измамите.

Обосновка

Съгласуване с практиката на ЕФР, за да се гарантира, че Комисията може да взема решения за отстраняване вместо оправомощените лица, които не са направили това.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 110 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) кандидатът или оферентът отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за обществената поръчка.

в) кандидатът или оферентът отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за обществената поръчка, и не се намира в положение на конфликт на интереси, което може да засегне по негативен начин изпълнението на поръчката.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 162 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(11a) Член 162, параграф 1 се заменя със следното:

1. До 30 юни Сметната палата предава на Комисията и на съответните институции всички забележки, които по нейно мнение са от такова естество, че следва да бъдат включени в годишния доклад. Тези забележки запазват поверителния си характер и подлежат на състезателна процедура. До 15 октомври всяка институция изпраща своя отговор на Сметната палата. Отговорите на останалите институции, различни от Комисията, се изпращат същевременно и на Комисията.

1. До 30 юни Сметната палата предава на Комисията и на съответните институции всички забележки, които по нейно мнение са от такова естество, че следва да бъдат включени в годишния доклад. Тези забележки запазват поверителния си характер и подлежат на състезателна процедура. Въпреки това те се предоставят на Европейския парламент при поискване, ако е целесъобразно при условия на поверителност. До 15 октомври всяка институция изпраща своя отговор на Сметната палата. Отговорите на останалите институции, различни от Комисията, се изпращат същевременно и на Комисията.“

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 164

 

Текст в сила

Изменение

 

(11a) Член 164 се заменя със следното:

1. Преди 15 май на година n + 2 по препоръка на Съвета и с квалифицирано мнозинство Европейският парламент освобождава Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година n.

1. Преди 15 май на година n + 2 по препоръка на Съвета и с квалифицирано мнозинство Европейският парламент освобождава институциите и органите на Съюза, посочени в членове 208 и 209, от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година n.

2. В случай че датата, посочена в параграф 1, не може да бъде спазена, Европейският парламент или Съветът информират Комисията за причините за отлагането.

2. В случай че датата, посочена в параграф 1, не може да бъде спазена, Европейският парламент или Съветът информират съответните институции и органи за причините за отлагането.

3. В случай че Европейският парламент отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, Комисията полага всички усилия за възможно най-бързо предприемане на мерки за отстраняване или улесняване на отстраняването на препятствията пред това решение.

3. В случай че Европейският парламент отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, съответните институции и органи полагат всички усилия за възможно най-бързо предприемане на мерки за отстраняване или улесняване на отстраняването на препятствията пред това решение.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 165 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(11a) Член 165, параграф 3 се заменя със следното:

3. Комисията представя на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за безпроблемното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 319 от ДФЕС.

3. Институциите и органите на Съюза представят на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за безпроблемното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 319 от ДФЕС.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 166

 

Текст в сила

Изменение

 

(11a) Член 166 се заменя със следното:

1. В съответствие с член 319 от ДФЕС и член 106а от Договора за Евратом Комисията и останалите институции правят всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и по коментарите, придружаващи препоръката за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, приета от Съвета.

1. В съответствие с член 319 от ДФЕС и член 106а от Договора за Евратом Комисията и останалите институции и органи правят всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и по коментарите, придружаващи препоръката за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, приета от Съвета.

2. По искане на Европейския парламент или Съвета институциите докладват за мерките, предприети с оглед на тези забележки и коментари, и по-специално за указанията, които са дали на своите служби, отговарящи за изпълнението на бюджета. Държавите членки сътрудничат на Комисията, като я информират за мерките, които са предприели по тези забележки, така че Комисията да ги вземе предвид при изготвянето на собствения си отчет. Отчетите на институциите се предават и на Сметната палата.

2. По искане на Европейския парламент или Съвета останалите институции и органи докладват за мерките, предприети с оглед на тези забележки и коментари, и по-специално за указанията, които са дали на своите служби, отговарящи за изпълнението на бюджета. Държавите членки сътрудничат на Комисията, като я информират за мерките, които са предприели по тези забележки, така че Комисията да ги вземе предвид при изготвянето на собствения си отчет. Отчетите на институциите и органите се предават и на Сметната палата.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14 а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 208 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) В член 208 се създава следният параграф:

 

„3a. Органите на Съюза, които са изцяло самофинансиращи се и спрямо които не се прилагат финансовите правила, установени в рамковия финансов регламент, посочен в параграф 1, следва да установят от съображения за съгласуваност подобни правила по целесъобразност. Освен това е необходимо да се гарантира, че таксите на тези органи се определят на подходящо ниво за покриване на разходите за предоставяне на услугите им и за избягване на значителни излишъци. При наличие на излишъци средствата следва да бъдат насочени към бюджета на Съюза.“

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14 а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 209

 

Текст в сила

Изменение

 

(14a) Член 209 се заменя със следното:

Член 209

„Член 209

Примерен финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство

Примерен финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство

Имащите правосубектност органи, които са създадени с основен акт и на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, приемат свои финансови правила.

1. Имащите правосубектност органи, които са създадени с основен акт и на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, приемат свои финансови правила.

Тези правила включват набор от принципи, необходими за осигуряване на добро финансово управление на средствата на Съюза.

Тези правила включват набор от принципи, необходими за осигуряване на добро финансово управление на средствата на Съюза.

На Комисията се предоставят правомощия да приеме примерен финансов регламент чрез делегиран акт в съответствие с член 210, който установява необходимите принципи за осигуряване на добро финансово управление и който се основава на член 60.

На Комисията се предоставят правомощия да приеме примерен финансов регламент чрез делегиран акт в съответствие с член 210, който установява необходимите принципи за осигуряване на добро финансово управление и който се основава на член 60.

Финансовите правила за тези органи не може да се отклоняват от примерния финансов регламент, освен когато това се налага поради техните специфични потребности и с предварителното съгласие на Комисията.

Финансовите правила за тези органи не може да се отклоняват от примерния финансов регламент, освен когато това се налага поради техните специфични потребности и с предварителното съгласие на Комисията.

 

2. Органите, посочени в параграф 1, се освобождават от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета си от Европейския парламент по препоръка на Съвета. Тези органи сътрудничат изцяло с институциите, които участват в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и осигуряват, по целесъобразност, всяка необходима допълнителна информация, включително чрез присъствие на заседания на съответните органи.

 

3. Независим външен одитор проверява дали годишните отчети на органите, посочени в параграф 1, отразяват правилно приходите, разходите и финансовото състояние на съответния орган преди консолидацията в окончателните отчети на Комисията или до датата, определена във финансовите правила на съответния орган. Освен ако не е предвидено друго в основния акт, посочен в параграф 1, първа алинея, Сметната палата изготвя специфичен годишен доклад за всеки орган в съответствие с член 287, параграф 1 от ДФЕС. При изготвянето на доклада Сметната палата взема предвид работата на независимия външен одитор и мерките, които са предприети в отговор на неговите констатации.“

Обосновка

Тази обосновка се отнася и за член 60, параграф 7.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Позовавания

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CONT

3.7.2014

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Тамаш Дойч

30.9.2014

Разглеждане в комисия

8.1.2015

 

 

 

Дата на приемане

27.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Позовавания

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.6.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ингеборг Гресле

24.9.2014

 

 

 

Дата на приемане

26.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Дата на внасяне

12.3.2015