Postup : 2014/0180(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0049/2015

Předložené texty :

A8-0049/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0341

ZPRÁVA     ***I
PDF 975kWORD 589k
11.3.2015
PE 544.201v02-00 A8-0049/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0358),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 322 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C8‑0029/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora č. 1/2015(1),

–       s ohledem na dopis evropského inspektora ochrany údajů ze dne 3. prosince 2014,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0049/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Je důležité vyjasnit, jak mohou veřejní zadavatelé přispět k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje, a zároveň zajistit, aby pro své veřejné zakázky získali nejlepší poměr kvality a ceny, zejména požadováním specifických označení nebo využíváním vhodných postupů přidělení zakázky.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Veřejné zakázky Unie by měly sloužit k zajištění toho, aby byly finanční prostředky Unie využívány účinným, transparentním a vhodným způsobem, a v tomto ohledu by mělo elektronické zadávání veřejných zakázek přispět k lepšímu využívání veřejných finančních prostředků a zlepšit přístup všech hospodářských subjektů k veřejným zakázkám.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Je vhodné identifikovat a rozlišovat různé případy, které jsou obvykle nazývány „střetem zájmů“. Pojem „střet zájmů“ by se měl používat pouze v případech, kdy se v této situaci nachází úředník nebo zaměstnanec orgánu nebo instituce Unie. Pokus hospodářského subjektu neoprávněně ovlivnit některý postup nebo získat důvěrné informace je třeba považovat za „vážné profesní pochybení“. Hospodářské subjekty mohou být také v situaci, kdy nemohou zakázku provést z důvodu protichůdného profesního zájmu, například by společnost neměla hodnotit projekt, jehož se sama zúčastnila, nebo by auditor neměl provádět audit účetních závěrek, které předtím ověřoval.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22a) U soutěží na rámcovou smlouvu, u nichž došlo k opětovnému vyhlášení, je záhodno neukládat povinnost sdělit neúspěšným uchazečům vlastnosti a relativní výhody přijaté nabídky, a to z toho důvodu, že pokud by strany téže rámcové smlouvy získaly takovéto informace pokaždé při opětovném vyhlášení soutěže, mohlo by to ohrozit spravedlivou soutěž mezi nimi.

Odůvodnění

Cílem tohoto bodu odůvodnění je vyjasnit důvody ustanovení čl. 113 odst. 3.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména v článcích 47 a 50 této listiny, z čehož lze vyvodit, že musí být zajištěna zákonnost a úměrnost mezi přestupky a tresty a že každý má právo na účinný opravný prostředek a spravedlivé soudní řízení, právo na obhajobu a právo nebýt dvakrát stíhán nebo trestán za tentýž trestný čin.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 58 – odst. 8

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-1) V článku 58 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se způsobů plnění rozpočtu, včetně přímého řízení, výkonu pravomocí svěřených výkonným agenturám, a zvláštní ustanovení upravující nepřímé řízení s mezinárodními organizacemi, se subjekty uvedenými v článcích 208 a 209, s veřejnoprávními subjekty a soukromoprávními subjekty pověřenými výkonem veřejné služby, se soukromoprávními subjekty členského státu pověřenými uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a se subjekty pověřenými prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se způsobů plnění rozpočtu, včetně přímého řízení, výkonu pravomocí svěřených výkonným agenturám, a zvláštní ustanovení upravující nepřímé řízení s mezinárodními organizacemi, se subjekty uvedenými v článcích 208 a 209, s veřejnoprávními subjekty a soukromoprávními subjekty pověřenými výkonem veřejné služby, se soukromoprávními subjekty členského státu pověřenými uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a se subjekty pověřenými prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Neziskové organizace, které nemají statut mezinárodní organizace zřízené mezivládními dohodami, nejsou za takovéto mezinárodní organizace považovány.“

Odůvodnění

Aktualizace pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 60 – odst. 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1a) V článku 60 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Při plnění úkolů souvisejících s plněním rozpočtu předcházejí subjekty a osoby pověřené podle čl. 58 odst. 1 písm. c) nesrovnalostem a podvodům, odhalují je a napravují. Za tímto účelem provádějí při dodržení zásady proporcionality kontroly ex ante a ex post, je-li to vhodné, včetně kontrol na místě na reprezentativním vzorku nebo na vzorku vybraném na základě rizika výskytu chyb, aby se zajistilo skutečné provedení činností financovaných z rozpočtu a jejich řádné plnění. Kromě toho zpětně získávají neoprávněně vyplacené finanční prostředky, a je-li to za tímto účelem nezbytné, zahajují správní a soudní řízení.

3. Při plnění úkolů souvisejících s plněním rozpočtu předcházejí subjekty a osoby pověřené podle čl. 58 odst. 1 písm. c) nesrovnalostem a podvodům, odhalují je a napravují. Za tímto účelem provádějí při dodržení zásady proporcionality kontroly ex ante a ex post, je-li to vhodné, včetně kontrol na místě na reprezentativním vzorku nebo na vzorku vybraném na základě rizika výskytu chyb, aby se zajistilo skutečné provedení činností financovaných z rozpočtu a jejich řádné plnění. Kromě toho zpětně získávají neoprávněně vyplacené finanční prostředky, je-li to za tímto účelem nezbytné, zahajují správní a soudní řízení a oznamují Komisi zjištěné podvody.“

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 60 – odst. 7

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

1b) V článku 60 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

7. Odstavce 5 a 6 se nepoužijí na příspěvky Unie poskytnuté subjektům, na něž se podle článku 208 vztahuje zvláštní postup udělení absolutoria.

7. Odstavce 5 a 6 se nepoužijí na příspěvky Unie poskytnuté subjektům, na něž se podle článků 208 a 209 vztahuje zvláštní postup udělení absolutoria.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh naplňuje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o zvláštním postupu udělování absolutoria společným podnikům podle článku 209 finančního nařízení (ze dne 29. 5. 2014), které potvrdily všechny zúčastněné strany při kulatém stolu o auditu společných podniků a udělování absolutoria těmto podnikům, který se konal dne 13. listopadu 2014.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 c (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 66 – odst. 2 a (nový)

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

1c) V článku 66 se doplňuje nový odstavec 2a, který zní:

 

„2a. Při jakémkoli sporu mezi orgánem nebo institucí Unie a jedním nebo více jejich úředníky nebo ostatními zaměstnanci mohou strany sporu uzavřít dohodu („dohoda o urovnání sporu“) s cílem odstranit přetrvávající faktickou nebo právní nejistotu, přičemž učiní vzájemné ústupky, pokud příslušný orgán nebo instituce podle svého nejlepšího přesvědčení pokládá uzavření takové dohody za vhodné. Příslušná schvalující osoba schválí příjmy a výdaje vyplývající z takovéto dohody.“

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 d (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 66 – odst. 9 – pododstavec 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1d) V čl. 66 odst. 9 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Zpráva o činnosti uvádí výsledky operací vzhledem ke stanoveným cílům, rizika spojená s těmito operacemi, využití zdrojů, které byly k dispozici, a účinnost a účelnost systémů vnitřní kontroly, včetně celkového zhodnocení nákladů a přínosů kontrol.

Zpráva o činnosti uvádí výsledky operací vzhledem ke stanoveným cílům, rizika spojená s těmito operacemi, využití zdrojů, které byly k dispozici, a účinnost a účelnost systémů vnitřní kontroly, včetně celkového zhodnocení nákladů a přínosů kontrol. Zpráva také posoudí, v jakém rozsahu tyto operace přispěly k politickým úspěchům a vytvořily přidanou hodnotu Unie, i celkové výsledky těchto operací.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh naplňuje doporučení Účetního dvora uvedené v jeho výroční zprávě za rozpočtový rok 2013 v bodech 10.63 a 10.65.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 e (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 66 – odst. 9 – pododstavec 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1e) V čl. 66 odst. 9 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

Do 15. června každého roku předá Komise Evropskému parlamentu a Radě shrnutí výročních zpráv o činnosti za předchozí rok. Evropskému parlamentu a Radě jsou rovněž zpřístupněny výroční zprávy o činnosti každé pověřené schvalující osoby.

Do 15. června každého roku předá Komise Evropskému parlamentu a Radě shrnutí výročních zpráv o činnosti za předchozí rok. Evropskému parlamentu a Radě jsou rovněž zpřístupněny výroční zprávy o činnosti každé pověřené schvalující osoby i výroční zprávy o činnosti za předchozí rok schvalujících osob nebo pověřených schvalujících osob ostatních orgánů, úřadů, subjektů a agentur a jsou každoročně zveřejňovány na webových stránkách příslušného orgánu, úřadu, subjektu nebo agentury nejpozději do 30. června následujícího roku.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 f (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 99 – odst. 3 a (nový)

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

1f) V článku 99 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

 

3a. Každoročně orgán nebo instituce v rámci postupu udělování absolutoria a s patřičným přihlédnutím k požadavkům na důvěrnost předá na žádost Evropského parlamentu a Rady výroční zprávu útvaru interního auditu uvedenou v odstavci 3.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 101 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. „Zadáváním veřejných zakázek“ se rozumí pořízení nemovitostí, stavebních prací, dodávek nebo služeb prostřednictvím veřejné zakázky, a to jedním či více veřejnými zadavateli od hospodářských subjektů vybraných těmito veřejnými zadavateli.

1. „Zadáváním veřejných zakázek“ se rozumí pořízení stavebních prací, dodávek nebo služeb a nabývání nebo nájem pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí prostřednictvím veřejné zakázky, a to jedním či více veřejnými zadavateli od hospodářských subjektů vybraných těmito veřejnými zadavateli.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s čl. 10 písm. a) směrnice o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 101 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. „Správním rozhodnutím“ se rozumí rozhodnutí správního orgánu, který má konečnou a závaznou platnost v souladu s právními předpisy země, v níž je hospodářský subjekt usazen, s právem členského státu veřejného zadavatele nebo s platnými právními předpisy Unie.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s čl. 57 odst. 2 směrnice o zadávání veřejných zakázek podle doporučení Účetního dvora.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 102 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Všechny veřejné zakázky se zadávají formou co nejširší veřejné soutěže, s výjimkou případů, kdy se použije jednací řízení uvedené v čl. 104 odst. 1 písm. d).

2. Všechny veřejné zakázky se zadávají formou co nejširší veřejné soutěže, s výjimkou případů, kdy se použije jednací řízení uvedené v čl. 104 odst. 1 písm. d).

 

Odhadovaná hodnota zakázky nesmí být určena s cílem obejít platné předpisy ani nesmí být za tímto účelem zakázka rozdělena.

 

Veřejný zadavatel zdůvodní své případné rozhodnutí nerozdělit zakázku na jednotlivé části.

Veřejní zadavatelé nesmějí rámcových smluv na veřejné zakázky zneužívat ani je používat tak, aby jejich účelem nebo důsledkem bylo zabránění hospodářské soutěži anebo její omezení či narušení.

2a. Veřejní zadavatelé nesmějí rámcových smluv na veřejné zakázky zneužívat ani je používat tak, aby jejich účelem nebo důsledkem bylo zabránění hospodářské soutěži anebo její omezení či narušení.

Odůvodnění

Článek 169 návrhu aktu v přenesené pravomoci (RAP), který předložila Komise v prvním kole schůzek se skupinami expertů, obsahuje některá podstatná ustanovení, která by tudíž ze své povahy měla být začleněna přímo do finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 102 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. V souladu se zásadou udržitelnosti přijmou veřejní zadavatelé vhodná opatření k zajištění toho, aby hospodářské subjekty při provádění zakázek dodržovaly environmentální, sociální a pracovněprávní povinnosti stanovené právními předpisy Unie nebo jednotlivých členských států, kolektivními smlouvami nebo mezinárodními environmentálními, sociálními a pracovněprávními úmluvami uvedenými v příloze X směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU1a.

 

_____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 103 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Řízení, v nichž není dosažen finanční limit podle článku 118 nebo článku 190, se vyhlašují vhodným způsobem.

2. Řízení, v nichž není dosažen finanční limit podle čl. 118 odst. 1 nebo článku 190, se vyhlašují vhodným způsobem.

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 104 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se druhů zadávacích řízení, dynamického nákupního systému, společného zadávání veřejných zakázek, veřejných zakázek nízké hodnoty a platby na základě faktur.

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se druhů zadávacích řízení pro přidělování zakázek s ohledem na jejich hodnotu ve srovnání s limity uvedenými v čl. 118 odst. 1, dynamického nákupního systému a společného zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění

Upřesnění. Zvláštní zmínka o dynamickém nákupním systému je zachována, protože se nejedná a zadávací řízení.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 105 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci vymezí předmět veřejné zakázky pomocí popisu svých potřeb a požadovaných vlastností stavebních prací, dodávek nebo služeb, jež mají být pořízeny, a stanoví použitelná kritéria. Zároveň uvede, které prvky představují minimální požadavky, jež musí splňovat všechny nabídky.

2. Veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci vymezí předmět veřejné zakázky pomocí popisu svých potřeb a požadovaných vlastností stavebních prací, dodávek nebo služeb, jež mají být pořízeny, a stanoví použitelná kritéria pro vyloučení, výběr a přidělení. Zároveň uvede, které prvky představují minimální požadavky, jež musí splňovat všechny nabídky.

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 106 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) podvodu, korupce, účasti na zločinném spolčení, praní peněz, financování terorismu, teroristických trestných činů, dětské práce či jiných forem obchodování s lidmi, jež byly prokázány důkazy konstatovanými výborem podle článku 108 nebo v pravomocném rozsudku;

d) podvodu, daňového podvodu, daňových úniků, včetně daňových úniků prostřednictvím nezdaněných offshorových struktur, zneužívání podnikových aktiv, zpronevěry veřejných prostředků, korupce, účasti na zločinném spolčení, praní peněz, financování terorismu, teroristických trestných činů, dětské práce či jiných forem obchodování s lidmi, jež byly prokázány důkazy konstatovanými výborem podle článku 108 nebo v pravomocném rozsudku;

Odůvodnění

K hlavním zásadám a cílům finančního nařízení patří ochrana finančních zájmů Unie. EU několikrát vyjádřila svůj úmysl bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům. Statistické údaje ukazují, že rozměr šedé ekonomiky v EU dosahuje téměř jednu pětinu HDP. Desítky miliard eur také zůstávají v offshorových strukturách, často nenahlášené a nezdaněné. Při posilování boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům nejde jen o příjmy, ale také o spravedlnost. Ochranu finančních zájmů Unie je možné dále posílit začleněním daňových úniků mezi důvody k vyloučení z postupů zadávání veřejných zakázek orgánů Unie.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 106 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pro účely této hlavy se „vážným profesním pochybením“ rozumí porušení právních předpisů či etických norem platných v oboru, v němž hospodářský subjekt působí, i případné pochybení, jež má dopad na jeho profesní důvěryhodnost, pokud k němu došlo s úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 

Za vážné profesní pochybení je považováno každé následující jednání:

 

a) zkreslování informací z podvodných pohnutek nebo z nedbalosti;

 

b) uzavírání dohod s jinými hospodářskými subjekty s cílem narušit hospodářskou soutěž;

 

c) porušování práv duševního vlastnictví;

 

d) pokus o ovlivňování rozhodovacího procesu veřejného zadavatele v průběhu řízení;

 

e) snaha o získání důvěrných informací o řízení.

Odůvodnění

Čl. 140 odst. 1 návrhu aktu v přenesené pravomoci (RAP), který předložila Komise v prvním kole schůzek se skupinami expertů, obsahuje některá podstatná ustanovení, která by tudíž ze své povahy měla být začleněna přímo do finančního nařízení. Dodatečný odstavec má být vložen před nový odstavec obsažený v pozměňovacím návrhu 8 k návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 106 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. K důkazům o tom, že se hospodářský subjekt nenachází v některé ze situací podle odstavce 1 zakládajících vyloučení, mohou patřit:

 

a) fakta zjištěná při auditech nebo vyšetřování Účetního dvora, úřadu OLAF nebo útvaru interního auditu nebo při jakékoli jiné prověrce, auditu či kontrole prováděné na pokyn veřejného zadavatele;

 

b) správní rozhodnutí, jež mohou zahrnovat disciplinární opatření přijatá příslušným orgánem dohledu odpovědným za ověřování uplatňování norem profesní etiky, rozhodnutí ECB, EIB, mezinárodních organizací nebo rozhodnutí Komise týkající se porušení právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže nebo rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu.

Odůvodnění

Čl. 140 odst. 1 návrhu aktu v přenesené pravomoci (RAP), který předložila Komise v prvním kole schůzek se skupinami expertů, obsahuje některá podstatná ustanovení, která by tudíž ze své povahy měla být začleněna přímo do finančního nařízení, aby se vyjasnilo, že se ustanovení má vztahovat na důkazy týkající se všech důvodů pro vyloučení.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. S výjimkou případů podle odst. 1 písm. d) je veřejný zadavatel oprávněn rozhodnout, že dotčený hospodářský subjekt nevyloučí, přijme-li tento subjekt k prokázání své spolehlivosti nápravná opatření.

3. S výjimkou případů podle odst. 1 písm. d) je výbor uvedený v článku 108 oprávněn rozhodnout, že dotčený hospodářský subjekt nevyloučí, přijme-li tento subjekt k prokázání své spolehlivosti nápravná opatření.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Veřejný zadavatel podává v souladu s ustanoveními hlavy IX Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu o případných rozhodnutích přijatých podle druhého pododstavce.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 106 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Veřejný zadavatel je rovněž oprávněn ověřit, zda se v žádné ze situací podle odstavce 1 tohoto článku zakládajících vyloučení nenachází subdodavatel nebo že je u tohoto subdodavatele dán některý z případů podle odstavce 3 tohoto článku.

7. Veřejný zadavatel je rovněž oprávněn uplatnit odstavce 1 až 3 na subdodavatele hospodářského subjektu a požaduje, aby zájemce či uchazeč nahradil subdodavatele nebo subjekt, jehož způsobilosti hodlá využít, pokud se tento subjekt nachází v situaci zakládající vyloučení.

Odůvodnění

Aktualizace pozměňovacího návrhu 9 – začlenění dodatečného ustanovení z čl. 141 odst. 5 návrhu aktu v přenesené pravomoci (RAP).

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 107 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Veřejnou zakázku nelze v daném řízení zadat hospodářskému subjektu, který:

1. Veřejný zadavatel nesmí veřejnou zakázku v daném řízení zadat hospodářskému subjektu, který:

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 107 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Před přijetím rozhodnutí o odmítnutí hospodářského subjektu v určitém řízení poskytne veřejný zadavatel tomuto hospodářskému subjektu příležitost předložit připomínky, pokud odmítnutí nebylo v souladu s odst. 1 písm. a) odůvodněno rozhodnutím o vyloučení tohoto hospodářského subjektu přijatým po přezkoumání jeho připomínek.

Odůvodnění

V souladu s doporučením Účetního dvora.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) úřad OLAF v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013*, jestliže při probíhajícím vyšetřování zjistí, že by mohlo být vhodné přijmout preventivní opatření k ochraně finančních zájmů Unie;

a) úřad OLAF v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013*, jestliže při probíhajícím vyšetřování zjistí, že by mohlo být vhodné přijmout preventivní opatření k ochraně finančních zájmů Unie, s řádným ohledem na dodržování procesních a základních práv a na ochranu informátorů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje doporučení organizace Transparency International.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) schvalující osoba na straně Komise či výkonné agentury, a to v případě předpokládaného vážného profesního pochybení, nesrovnalostí, podvodu nebo závažného porušení smlouvy na veřejnou zakázku;

b) schvalující osoba na straně Komise či výkonné agentury, a to v případě předpokládaného vážného profesního pochybení, nesrovnalostí, podvodu, korupce nebo závažného porušení smlouvy na veřejnou zakázku;

Odůvodnění

V souladu s doporučením organizace Transparency International.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) jiný orgán, instituce či evropský subjekt, a to v případě předpokládaného vážného profesního pochybení, nesrovnalostí, podvodu nebo závažného porušení smlouvy na veřejnou zakázku.

c) jiný orgán, instituce či evropský subjekt, a to v případě předpokládaného vážného profesního pochybení, nesrovnalostí, podvodu, korupce nebo závažného porušení smlouvy na veřejnou zakázku.

Odůvodnění

V souladu s doporučením organizace Transparency International.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace podle prvního pododstavce písm. a), b) a c) je nutno předložit neprodleně prostřednictvím účetního systému Komise schvalujícím osobám na straně Komise a jejích výkonných agentur, všech ostatních orgánů, institucí a jiných evropských subjektů, tak aby mohly přijmout preventivní dočasná a ochranná opatření při plnění rozpočtu. Tato opatření nesmějí překročit rámec, jejž vymezují podmínky zadávací dokumentace.

Informace podle prvního pododstavce písm. a), b) a c) je nutno předložit neprodleně prostřednictvím účetního systému Komise schvalujícím osobám na straně Komise a jejích výkonných agentur, všech ostatních orgánů, institucí a jiných evropských subjektů, tak aby mohly přijmout preventivní opatření při plnění rozpočtu. Tato opatření nesmějí překročit rámec, jejž vymezují podmínky zadávací dokumentace.

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě situací podle čl. 106 odst. 1 písm. b), d), e) a f) ustaví Komise výbor, jestliže o to požádá schvalující osoba na straně Komise či výkonné agentury, nebo ustaví společný výbor, jestliže o to požádá jiný orgán, instituce nebo jiný evropský subjekt. Tento výbor je jménem Komise a jejích výkonných agentur, jiných orgánů, institucí či evropských subjektů povinen uplatňovat tento postup:

3. V případě situací podle čl. 106 odst. 1 písm. b), d), e) a f) ustaví Komise výbor, jestliže o to požádá schvalující osoba na straně Komise či výkonné agentury, nebo ustaví společný výbor, jestliže o to požádá jiný orgán, instituce nebo jiný evropský subjekt. Tento výbor jmenuje stálý orgán na vysoké úrovni a je složen z členů s technickými a právními znalostmi. Komise zajistí, aby výbor mohl pracovat nezávisle. Tento výbor je jménem Komise a jejích výkonných agentur, jiných orgánů, institucí či evropských subjektů povinen uplatňovat tento postup:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje některá doporučení organizace Transparency International.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) opírá-li se žádost schvalující osoby mj. o informace, jež předložil úřad OLAF, je tento úřad povinen s výborem spolupracovat v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013;

c) opírá-li se žádost schvalující osoby mj. o informace, jež předložil úřad OLAF, je tento úřad povinen s výborem spolupracovat v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013, s řádným ohledem na dodržování procesních a základních práv a na ochranu informátorů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje doporučení organizace Transparency International.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) na základě důkazů a získaných informací a s přihlédnutím k zásadě proporcionality je výbor oprávněn přijmout rozhodnutí o vyloučení hospodářského subjektu včetně určení doby trvání nebo mu uložit finanční sankci;

f) na základě důkazů a získaných informací a s přihlédnutím k zásadě proporcionality je výbor oprávněn přijmout rozhodnutí o vyloučení hospodářského subjektu včetně určení doby trvání nebo mu uložit finanční sankci; finanční sankce se pohybuje mezi 2 % a 10 % z celkové hodnoty zakázky, aniž je dotčeno vymáhání náhrady škod nebo jiných smluvních sankcí;

Odůvodnění

Článek 145 návrhu aktu v přenesené pravomoci (RAP), který předložila Komise v prvním kole schůzek se skupinami expertů, obsahuje některá podstatná ustanovení, která by tudíž ze své povahy měla být začleněna přímo do finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 3 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve výjimečných případech, kdy se mj. jedná o fyzické osoby nebo kdy je nezbytné zachovat důvěrnost vyšetřování nebo vnitrostátního soudního řízení, je výbor oprávněn rozhodnout, že s ohledem na právo na soukromí a při respektování práv upravených v nařízení (ES) č. 45/2001 nebude údaj o vyloučení hospodářského subjektu nebo finanční sankci zveřejňovat podle prvního pododstavce písm. h) tohoto odstavce.

Ve výjimečných případech, kdy se mj. jedná o fyzické osoby nebo kdy je nezbytné zachovat důvěrnost vyšetřování nebo vnitrostátního soudního řízení, je výbor oprávněn rozhodnout, že s ohledem na právo na soukromí a při respektování práv upravených v nařízení (ES) č. 45/2001 nebude údaj o vyloučení hospodářského subjektu nebo finanční sankci zveřejňovat podle prvního pododstavce písm. h) tohoto odstavce. Bez ohledu na výše uvedené Komise pravidelně informuje o těchto rozhodnutích Evropský parlament a Radu, přičemž učiní patřičná opatření k zajištění důvěrnosti.

 

Veřejný zadavatel přijme opatření nutná k uskutečnění rozhodnutí výboru.

Odůvodnění

V případech, kdy zveřejnění rozhodnutí výboru není možné, by o něm měla Komise přinejmenším informovat Parlament a Radu. Dále se vkládá nový pododstavec, který vyjasňuje vazbu mezi rozhodnutím výboru a jeho uskutečněním, za které odpovídají schvalující osoby.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) lhůtu pěti let v případě podle čl. 106 odst. 1 písm. d);

vypouští se

Odůvodnění

V případech uvedených v čl. 106 odst. 1 písm. d) – korupce, financování terorismu, obchodování s lidmi atd. – by měl mít výbor možnost vyloučit daný hospodářský subjekt natrvalo.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a. Promlčecí lhůta pro vyloučení hospodářského subjektu nebo uložení finančních sankcí činí pět let od jednoho z následujících dat:

a) ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo, nebo v případě jeho pokračování či opakování ode dne, kdy je protiprávní jednání ukončeno, v případech uvedených v čl. 106 odst. 1 písm. b), c), d) a e) tohoto nařízení; nebo

b) ode dne pravomocného rozhodnutí vnitrostátního soudu nebo pravomocného správního rozhodnutí veřejného orgánu nebo mezinárodní organizace v případech uvedených v čl. 106 odst. 1 písm. b), c) a d) tohoto nařízení.

Promlčecí lhůta se přeruší jakýmkoli aktem Komise nebo jiného subjektu zapojeného do plnění rozpočtu Unie, který byl hospodářskému subjektu doručen v souvislosti s vyšetřováním nebo soudním řízením. Nová promlčecí lhůta počíná běžet v den následující po přerušení.

Pro účely čl. 106 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení se uplatní promlčecí lhůta pro vyloučení hospodářského subjektu nebo uložení finančních sankcí stanovená v článku 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95.

Odůvodnění

Čl. 144 odst. 2 návrhu aktu v přenesené pravomoci (RAP), který předložila Komise v prvním kole schůzek se skupinami expertů, obsahuje některá podstatná ustanovení, a měl by tudíž být začleněn přímo do finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4b. Aby vyloučení a jeho trvání nebo finanční sankce byly stanoveny v souladu se zásadou proporcionality, zohlední výbor zejména závažnost situace, včetně dopadu na finanční zájmy Unie a její pověst, doby, která uplynula od okamžiku, kdy k protiprávnímu jednání došlo, doby jeho trvání a opakování, úmyslu nebo stupně nedbalosti a opatření přijatých k nápravě situace nebo jiných případných polehčujících okolností.

Odůvodnění

Čl. 144 odst. 1 návrhu aktu v přenesené pravomoci (RAP), který předložila Komise v prvním kole schůzek se skupinami expertů, obsahuje některá podstatná ustanovení, a měl by tudíž být začleněn přímo do finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Orgány členských států a třetích zemí, jakož i ECB, EIB, Evropský investiční fond a subjekty zapojené do plnění rozpočtu podle článků 58 a 61 jsou povinny:

5. Pokud jednání hospodářských subjektů vedlo k poškození finančních zájmů Unie, orgány členských států a třetích zemí, jakož i ECB, EIB, Evropský investiční fond a subjekty zapojené do plnění rozpočtu podle článků 58 a 61 jsou povinny:

Odůvodnění

Vyjasnění oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud orgány členského státu tyto požadavky nedodrží, ponesou odpovědnost za jakékoli poškození finančních zájmů Unie, které je důsledkem tohoto nedodržení požadavků.

Odůvodnění

Zavedení dalšího mechanismu sankcí vůči členským státům, které nebudou spolupracovat s Komisí v rámci systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud je rozpočet plněn v nepřímém řízení se třetími zeměmi, může Komise přijmout rozhodnutí o vyloučení nebo uložit finanční sankci v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3, pokud tak neučiní třetí země pověřená v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c). Tím není dotčena odpovědnost třetí podle čl. 60 odst. 3 předcházet nesrovnalostem a podvodům, zjišťovat je a napravovat je.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s praxí ERF, aby bylo zajištěno, že Komise bude moci přijmout rozhodnutí o vyloučení, pokud tak neučiní pověřený subjekt nebo osoba.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se systému Unie k ochraně jejích finančních zájmů, včetně standardizovaných postupů a zveřejňovaných podrobností, lhůt vyloučení, organizace výboru, doby vyloučení a finančních sankcí.

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se systému Unie k ochraně jejích finančních zájmů, včetně standardizovaných postupů a zveřejňovaných podrobností, lhůt vyloučení, organizace výboru, kritérií pro členství ve výboru, postupu pro výběr členů výboru, předcházení střetům zájmů členů výboru a jejich řešení, doby vyloučení a finančních sankcí.

Odůvodnění

V souladu s doporučením organizace Transparency International.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 110 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zájemce či uchazeč splňuje kritéria pro výběr stanovená v zadávací dokumentaci.

c) zájemce či uchazeč splňuje kritéria pro výběr stanovená v zadávací dokumentaci a nepodléhá protichůdným zájmům, které by mohly mít negativní dopad na plnění zakázky.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 110 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Veřejný zadavatel zadává veřejné zakázky podle kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

2. Veřejný zadavatel zadává veřejné zakázky podle kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky v souladu s článkem 67 směrnice 2014/24/EU.

Odůvodnění

V souladu s doporučením Účetního dvora.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 110 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Veřejný zadavatel se může rozhodnout nepřidělit zakázku uchazeči, který předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídku, pokud zjistí, že nabídka nesplňuje platné environmentální, sociální a pracovněprávní povinnosti stanovené právními předpisy Unie nebo jednotlivých členských států, kolektivními smlouvami nebo mezinárodními environmentálními, sociálními a pracovněprávními úmluvami uvedenými v příloze X směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU.

Odůvodnění

V souladu s doporučením Účetního dvora.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 111 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Je-li to považováno za vhodné a přiměřené, může veřejný zadavatel od uchazečů požadovat, aby předem poskytli jistotu k zajištění toho, že svou nabídku nestáhnou.

3. Je-li to považováno za vhodné a přiměřené, může veřejný zadavatel od uchazečů požadovat, aby předem poskytli jistotu k zajištění toho, že svou nabídku nestáhnou. Požadovaná jistota by měla být úměrná odhadované hodnotě zakázky a měla by být stanovena na velmi nízké úrovni, aby se předešlo diskriminaci různých hospodářských subjektů.

Odůvodnění

V souladu s doporučením Účetního dvora.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 112 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V průběhu zadávacího řízení je styk veřejného zadavatele se zájemci nebo uchazeči přípustný pouze za podmínek, které zajišťují transparentnost a rovné zacházení. Po uplynutí lhůty k doručení nabídek nesmí v důsledku těchto kontaktů docházet ke změnám v zadávací dokumentaci ani k podstatným změnám v podmínkách podaných nabídek, s výjimkou případů, kdy některé z řízení podle čl. 104 odst. 1 takovou možnost výslovně připouští.

1. V průběhu zadávacího řízení je veškerý styk zadavatele se zájemci nebo uchazeči přípustný pouze za podmínek, které zajišťují průhlednost, rovné zacházení a řádnou správu podle článku 96. Po uplynutí lhůty k doručení nabídek nesmí v důsledku těchto kontaktů docházet ke změnám v zadávací dokumentaci ani k podstatným změnám v podmínkách podaných nabídek, s výjimkou případů, kdy některé z řízení podle čl. 104 odst. 1 takovou možnost výslovně připouští.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 114 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Veřejný zadavatel je oprávněn provést ve smlouvě či rámcové smlouvě na veřejnou zakázku podstatné změny, aniž by proběhlo zadávací řízení, pouze v případech, jež stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto nařízení, a za předpokladu, že tyto podstatné změny nepovedou ke změně předmětu dané smlouvy či rámcové smlouvy.

2. Veřejný zadavatel je oprávněn provést ve smlouvě či rámcové smlouvě na veřejnou zakázku změny, aniž by proběhlo zadávací řízení, pouze v případech, jež stanoví odstavec [2a] nebo akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto nařízení, a za předpokladu, že tyto změny nepovedou ke změně předmětu nebo celkové povahy dané smlouvy či rámcové smlouvy.

Odůvodnění

Aktualizace pozměňovacího návrhu 20 s přidaným odkazem na odstavec 2a, který byl do textu přidán. Konec věty byl uveden do souladu s čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 114a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Zakázku nebo zvláštní zakázku lze bez nového zadávacího řízení změnit ve všech následujících případech:

 

a) pokud jsou nezbytné dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby původního dodavatele, které nebyly zahrnuty v původním zadání zakázky, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 

i) změna dodavatele není možná z technických důvodů souvisejících s požadavky na zaměnitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi;

 

ii) změna dodavatele by veřejnému zadavateli způsobila výrazné zvýšení nákladů;

 

iii) zvýšení ceny, včetně čisté kumulativní hodnoty po sobě následujících změn, nepřesahuje 50 % původní hodnoty zakázky;

 

b) pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 

i) potřeba změny byla vyvolána okolnostmi, které pečlivý veřejný zadavatel nemohl předvídat;

 

ii) případné zvýšení ceny nepřesahuje 50 % původní hodnoty zakázky;

 

c) pokud je hodnota změny nižší než obě následující hodnoty:

 

i) limity stanovené v čl. 118 odst. 1 a v aktech v přenesené pravomoci přijatých v souladu s čl. 190 odst. 2 v oblasti vnějších akcí platných v době změny a

 

ii) 10 % z původní hodnoty zakázky v případě zakázek na služby a dodávky a v případě koncesí (na stavební práce nebo služby) a 15 % z původní hodnoty zakázky v případě zakázek na stavební práce.

 

Písmena a) a c) prvního pododstavce se také mohou vztahovat na rámcové smlouvy.

 

Původní hodnota zakázky nezohledňuje úpravy cen.

 

Čistá kumulativní hodnota několika po sobě následujících změn podle prvního pododstavce písm. c) nepřesahuje žádný limit v něm stanovený.

 

Veřejný zadavatel uplatní opatření týkající se uveřejňování informací ex post stanovené v čl. 103 odst. 1.

Odůvodnění

Podle doporučení Účetního dvora je článek 162 návrhu aktu v přenesené pravomoci (RAP), který předložila Komise v prvním kole schůzek se skupinami odborníků, začleněn do finančního nařízení, protože obsahuje podstatná ustanovení.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 115 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zajištění plnění smlouvy na veřejnou zakázku v plném rozsahu poté, co je vyplacen zůstatek.

c) zajistit plnění smlouvy na veřejnou zakázku v plném rozsahu během období odpovědnosti za zakázku.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s obvyklou mezinárodní praxí / oprava technické chyby: v některých případech je zůstatek vyplacen po dokončení zakázky.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 118 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S výhradou výjimek a podmínek, které jsou blíže určeny v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto nařízení, není veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky, jejíž hodnota překračuje finanční limity podle odstavce 1, oprávněn podepsat s úspěšným uchazečem na tuto veřejnou zakázku smlouvu či rámcovou smlouvu do doby, než uplyne odkladná lhůta.

2. S výhradou výjimek a podmínek, které jsou blíže určeny v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto nařízení, není veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky, jejíž hodnota překračuje finanční limity podle odstavce 1, oprávněn podepsat s úspěšným uchazečem na tuto veřejnou zakázku smlouvu či rámcovou smlouvu do doby, než uplyne odkladná lhůta. Smlouvy podepsané před koncem odkladné lhůty jsou neplatné.

Odůvodnění

V souladu s doporučením Účetního dvora.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 10 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 139 – odst. 5

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

10a) Článek 139 odst. 5 se nahrazuje tímto:

5. Jsou-li finanční nástroje uplatňovány v rámci sdíleného řízení s členskými státy, jsou pravidla pro tyto nástroje, včetně pravidel týkajících se příspěvků na finanční nástroje spravované přímo či nepřímo podle této hlavy, stanovena v nařízeních uvedených v článku 175.

5. Jsou-li finanční nástroje uplatňovány v rámci sdíleného řízení s členskými státy, jsou pravidla pro tyto nástroje, včetně pravidel týkajících se příspěvků na finanční nástroje spravované přímo či nepřímo podle této hlavy, stanovena v nařízeních uvedených v článku 175. Bez ohledu na výše uvedené se čl. 140 odst. 8 uplatní také na finanční nástroje ve sdíleném řízení.“

Odůvodnění

Jednotné a plné podávání zpráv o všech finančních nástrojích uplatňovaných v rámci sdíleného nebo nepřímého řízení je zásadní pro to, aby rozpočtový orgán mohl řádně plnit svou kontrolní funkci.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 139 – odst. 5 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Finanční podporu nelze poskytnout účelovým investičním jednotkám, finančním zprostředkovatelům a konečným příjemcům, kteří se nacházejí v některé ze situací podle čl. 106 odst. 1 písm. a), b) a d) a čl. 107 odst. 1 písm. b) a c).

5a. Finanční podporu nelze poskytnout účelovým investičním jednotkám, finančním zprostředkovatelům a konečným příjemcům, kteří se nacházejí v některé ze situací podle čl. 106 odst. 1 písm. a), b), c) a d) a čl. 107 odst. 1 písm. b) a c).

Odůvodnění

Kritérii vyloučení u finančních nástrojů by měly být také podvody ve vztahu k placení příspěvků na sociální zabezpečení, daňové podvody a střety zájmů.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 162 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

11a) Článek 162 odst. 1 se nahrazuje tímto:

1. „Účetní dvůr předá Komisi a dotčeným orgánům do 30. června své připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve výroční zprávě. Tyto připomínky zůstávají důvěrné a jsou předmětem sporného řízení. Každý orgán podá svou odpověď Účetnímu dvoru do 15. října. Orgány jiné než Komise předávají své odpovědi současně Komisi.

1. „Účetní dvůr předá Komisi a dotčeným orgánům do 30. června své připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve výroční zprávě. Tyto připomínky zůstávají důvěrné a jsou předmětem sporného řízení. V případě potřeby jsou však důvěrně poskytnuty Evropskému parlamentu na jeho žádost. Každý orgán podá svou odpověď Účetnímu dvoru do 15. října. Orgány s výjimkou Komise zašlou své odpovědi současně Komisi.“

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 163 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

11b) Článek 163 odst. 1 se nahrazuje tímto:

1. Účetní dvůr předloží dotčenému orgánu nebo subjektu veškeré připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve zvláštní zprávě. Tyto připomínky zůstávají důvěrné a jsou předmětem sporného řízení.

1. Účetní dvůr předloží dotčenému orgánu nebo subjektu veškeré připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve zvláštní zprávě. Tyto připomínky zůstávají důvěrné a jsou předmětem sporného řízení.

Dotčený orgán nebo subjekt uvědomí Účetní dvůr ve lhůtě dvou a půl měsíce od předložení těchto připomínek o jakékoli odpovědi, kterou si přeje k těmto připomínkám učinit.

Dotčený orgán nebo subjekt uvědomí Účetní dvůr zpravidla ve lhůtě pěti týdnů od předložení těchto připomínek o jakékoli odpovědi, kterou si přeje k těmto připomínkám učinit.

 

Odpovědi dotčeného orgánu nebo subjektu se přímo a výhradně vyjadřují k těmto připomínkám.

Účetní dvůr přijme konečné znění zvláštní zprávy během měsíce, který následuje po obdržení odpovědí od dotčených orgánů nebo subjektů.

Účetní dvůr zajistí, aby zvláštní zprávy byly vypracovány a přijímány v přiměřené lhůtě, která obecně nesmí překročit 12 měsíců.

Zvláštní zprávy spolu s odpověďmi dotčených orgánů nebo subjektů jsou neprodleně předány Evropskému parlamentu a Radě a každý z nich, případně ve spolupráci s Komisí, rozhodne o případných dalších krocích.

Zvláštní zprávy spolu s odpověďmi dotčených orgánů nebo subjektů jsou neprodleně předány Evropskému parlamentu a Radě a každý z nich, případně ve spolupráci s Komisí, rozhodne o případných dalších krocích.

Účetní dvůr přijme nezbytná opatření, aby odpovědi dotčených orgánů nebo subjektů na jeho připomínky byly zveřejněny společně se zvláštní zprávou.

Účetní dvůr přijme nezbytná opatření, aby odpovědi dotčených orgánů nebo subjektů na jeho připomínky i harmonogram pro vypracování zvláštní zprávy byly zveřejněny společně se zvláštní zprávou.

Odůvodnění

Aktualizace pozměňovacího návrhu 22.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 c (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Článek 164

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

11c) Článek 164 se nahrazuje tímto:

1. Evropský parlament uděluje na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou do 15. května roku n + 2 Komisi absolutorium za plnění rozpočtu rozpočtového roku n.

1. Evropský parlament uděluje na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou do 15. května roku n + 2 orgánům Unie a subjektům uvedeným v článcích 208 a 209 absolutorium za plnění rozpočtu rozpočtového roku n.

2. Nelze-li lhůtu stanovenou v odstavci 1 dodržet, sdělí Evropský parlament nebo Rada Komisi důvody odkladu.

2. Nelze-li lhůtu stanovenou v odstavci 1 dodržet, sdělí Evropský parlament nebo Rada příslušným orgánům a subjektům důvody odkladu.

3. Pokud Evropský parlament odloží rozhodnutí o udělení absolutoria, snaží se Komise co nejdříve přijmout opatření, která by odstranila nebo umožnila odstranit překážky bránící toto rozhodnutí přijmout.

3. Pokud Evropský parlament odloží rozhodnutí o udělení absolutoria, snaží se příslušné orgány a subjekty co nejdříve přijmout opatření, která by odstranila nebo umožnila odstranit překážky bránící toto rozhodnutí přijmout.“

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 d (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 165 – odst. 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

11d) Článek 165 odst. 3 se nahrazuje tímto:

3. Komise předloží podle článku 319 Smlouvy o fungování EU Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udílení absolutoria pro příslušný rozpočtový rok.

3. Orgány a subjekty Unie uvedené v článcích 208 a 209 předloží podle článku 319 Smlouvy o fungování EU Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udílení absolutoria pro příslušný rozpočtový rok.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 e (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Článek 166

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

11e) Článek 166 se nahrazuje tímto:

1. V souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování EU a článkem 106 Smlouvy o Euratomu učiní Komise a ostatní orgány všechna vhodná opatření, aby vyhověly připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o absolutoriu a poznámkám provázejícím doporučení o absolutoriu přijaté Radou.

1. V souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování EU a článkem 106 Smlouvy o Euratomu učiní Komise a ostatní orgány a subjekty uvedené v článcích 208 a 209 všechna vhodná opatření, aby vyhověly připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o absolutoriu a poznámkám provázejícím doporučení o absolutoriu přijaté Radou.

2. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady podají orgány zprávu o opatřeních učiněných na základě těchto připomínek a poznámek, a zejména o pokynech daných všem útvarům, které odpovídají za plnění rozpočtu. Členské státy spolupracují s Komisí tak, že jí oznamují opatření učiněná na základě těchto připomínek, aby je Komise mohla zohlednit ve vlastní zprávě. Zprávy orgánů se zasílají rovněž Účetnímu dvoru.“

2. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady podají výše uvedené orgány a subjekty zprávu o opatřeních učiněných na základě těchto připomínek a poznámek, a zejména o pokynech daných všem útvarům, které odpovídají za plnění rozpočtu. Členské státy spolupracují s Komisí tak, že jí oznamují opatření učiněná na základě těchto připomínek, aby je Komise mohla zohlednit ve vlastní zprávě. Zprávy orgánů se zasílají rovněž Účetnímu dvoru.“

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 190 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek na vnější akce.

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek na vnější akce. Tato pravidla musí obsahovat specifická ustanovení o zadávání veřejných zakázek pro potřeby civilních misí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), aby bylo zajištěno rychlé a flexibilní provádění operací, přičemž by měly být zejména vytvořeny zrychlené postupy, které budou uplatňovány u všech civilních misí SBOP.

Odůvodnění

Mise SBOP ze své podstaty působí v krizovém nebo pokrizovém prostředí a v omezeném časovém rámci. Obecná pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek těmto situacím nevyhovují a jejich uplatňováním vznikají značná zpoždění a celý proces je neefektivní. Uplatňovat případ od případu stávající ustanovení umožňující flexibilitu není dostatečným řešením tohoto problému. Měla by proto být aktem v přenesené pravomoci přijata specifická pravidla, která zohlední specifika civilních operací pro řešení krizí.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 14 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 208 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

14a) V čl. 208 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„Plně samofinancované subjekty Unie, na něž se toto nařízení nevztahuje, by ve vhodných případech měly v zájmu jednotnosti zavést podobné předpisy. Dále je nezbytné zajistit, aby byly poplatky stanoveny na přiměřené úrovni, aby pokryly náklady na poskytování služeb a aby nevznikaly významné přebytky. V případě přebytků jsou finanční prostředky převedeny do rozpočtu.“

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 14 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Článek 209

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

14b) Článek 209 se nahrazuje tímto:

Subjekty s právní subjektivitou, jež jsou zřízeny základním právním aktem a jsou pověřeny realizací partnerství soukromého a veřejného sektoru, přijmou finanční pravidla své činnosti.

 

„1. Subjekty s právní subjektivitou, jež jsou zřízeny základním právním aktem a jsou pověřeny realizací partnerství soukromého a veřejného sektoru, přijmou finanční pravidla své činnosti.

Tato pravidla zahrnují soubor zásad nezbytných pro zajištění řádného finančního řízení při správě finančních prostředků Unie.

Tato pravidla zahrnují soubor zásad nezbytných pro zajištění řádného finančního řízení při správě finančních prostředků Unie.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210 vzorové finanční nařízení, které stanoví zásady nezbytné pro zajištění řádného finančního řízení finančních prostředků Unie a které bude založeno na článku 60.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210 vzorové finanční nařízení, které stanoví zásady nezbytné pro zajištění řádného finančního řízení finančních prostředků Unie a které bude založeno na článku 60.

Finanční pravidla těchto subjektů se smějí odchýlit od vzorového finančního nařízení pouze tehdy, je-li to nezbytné z hlediska jejich zvláštních potřeb a s předchozím souhlasem Komise.

Finanční pravidla těchto subjektů se smějí odchýlit od vzorového finančního nařízení pouze tehdy, je-li to nezbytné z hlediska jejich zvláštních potřeb a s předchozím souhlasem Komise.

 

2. Evropský parlament uděluje subjektům uvedeným v odstavci 1 na doporučení Rady absolutorium za plnění rozpočtů. Subjekty uvedené v odstavci 1 plně spolupracují s orgány zapojenými do postupů udělování absolutoria a v případě potřeby poskytnou veškeré další nezbytné informace, mimo jiné i prostřednictvím účasti na schůzích příslušných subjektů.

 

3. Interní auditor Komise vykonává vůči subjektům uvedeným v odstavci 1 stejné pravomoci jako vůči Komisi.

 

4. Nezávislý externí auditor ověří, že jsou v roční účetní závěrce každého ze subjektů uvedených v odstavci 1 řádně zaznamenány jeho příjmy, výdaje a finanční situace před konsolidací v rámci konečné účetní závěrky Komise nebo před datem stanoveným ve finančních předpisech příslušných subjektů. Není-li v základním právním aktu uvedeném v odstavci 1 stanoveno jinak, vypracuje Účetní dvůr v případě každého subjektu zvláštní výroční zprávu v souladu s požadavky čl. 287 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Při vypracovávání této zprávy Účetní dvůr vezme v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora a opatření přijatá na základě jeho zjištění.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh naplňuje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o zvláštním postupu udělování absolutoria společným podnikům podle článku 209 finančního nařízení (ze dne 29. 5. 2014), které potvrdily všechny zúčastněné strany při kulatém stolu o auditu společných podniků a udělování absolutoria těmto podnikům, který se konal dne 13. listopadu 2014.

(1)

Úř. věst. C 52, 12.2.2015, s. 1.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (27.1.2015)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Navrhovatel: Christian Ehler

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh, jehož cílem je uvést finanční nařízení do souladu s ustanoveními nových směrnic o zadávání veřejných zakázek a o udělování koncesí. Tento návrh obsahuje změnu článku 190 o zadávání veřejných zakázek na vnější akce, která je relevantní pro Výbor pro zahraniční věci.

Povinnost uplatňovat obecná pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek při opatřeních k řešení krize v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a zejména při civilních misích v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), je totiž důvodem značných zpoždění při opatřování základního vybavení a služeb a má výrazný negativní dopad na působení těchto misí.

Mise SBOP musí zpravidla působit v krizovém prostředí a v omezeném časovém rámci. Vznikají na základě jednomyslného rozhodnutí Rady, podle něhož je skutečně naléhavě zapotřebí reagovat na určitou krizi. Pokud však uplatňujeme stávající finanční pravidla, určená pro fungování vnitřního trhu v Evropě, nikoli pro krizové situace v zemích typu Mali či Jižního Súdánu, často to znamená, že se na dodávky materiálu základní potřeby čeká více než půl roku po zahájení nabídkového řízení.

V sázce je tak důvěryhodnost EU na mezinárodní scéně, a to ve chvílích, kdy na sebe Unie bere významné závazky s cílem zajistit mír a bezpečnost, jako například v Gruzii v roce 2008. Často jde také o bezpečnost personálu mise, kterému schází základní vybavení, jako například obrněná vozidla. Na tuto neefektivnost, která skýtá řadu nebezpečí, kriticky poukázal Účetní dvůr v roce 2012 ve své zvláštní zprávě o pomoci EU Kosovu, v níž vyslovil závěr, že postupy pro zadávání veřejných zakázek stanovené ve finančním nařízení „nejsou určeny pro mise SBOP, kde jsou někdy nutné rychlé a pružné reakce“.

Výbor pro zahraniční věci je proto přesvědčen, že by pro mise SBOP, které ze své podstaty působí v krizovém nebo pokrizovém prostředí, měla být zavedena specifická pravidla. Tento postoj je v souladu se závěry ze zasedání Evropské rady v prosinci 2013, které vyzvaly „Komisi, vysokou představitelku a členské státy, aby zajistily, aby postupy a pravidla pro civilní mise umožňovala Unii být pružnější a urychlit nasazení civilních misí EU“.

Výbor sice podporuje veškerou snahu o zvýšení efektivnosti v rámci platných pravidel, je nicméně toho názoru, že pouze specifický soubor pravidel s flexibilnějšími postupy, díky němuž skončí dosavadní praxe řešení situace případ od případu, může zajistit rychlé nasazení misí se všemi logistickými potřebami a bezpečnostními požadavky. Taková pravidla by zajistila odpovídající ochranu finančních zájmů Unie při plnění klíčových bezpečnostních cílů EU a v důsledku toho by byla lépe naplňována potřeba řádného, účinného a efektivního finančního řízení.

Mimoto by bylo namístě provést i další změny finančního nařízení, aby se zvýšila efektivnost misí SBOP, těmi se ovšem Parlament v souvislosti s tímto návrhem nemůže zabývat. Komise by měla zejména uvažovat o změně článku 56 tak, aby umožňoval přenést pravomoci plnění rozpočtu na civilního velitele operace stejně, jako je to možné u vedoucích delegací EU. Díky této změně by mohly být mise SBOP zřízeny rychleji a pružněji a mohly by lépe fungovat, umožnilo by jim plnit svůj mandát efektivněji a tak, aby to lépe vyhovovalo krizovým prostředím, ve kterých působí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 190 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek na vnější akce.

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek na vnější akce. Tato pravidla musí obsahovat specifická ustanovení o zadávání veřejných zakázek pro potřeby civilních misí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), aby bylo zajištěno rychlé a flexibilní provádění operací, přičemž by měly být zejména vytvořeny zrychlené postupy, které budou uplatňovány u všech civilních misí SBOP.

Odůvodnění

Mise SBOP ze své podstaty působí v krizovém nebo pokrizovém prostředí a v omezeném časovém rámci. Obecná pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek těmto situacím nevyhovují a jejich uplatňováním vznikají značná zpoždění a celý proces je neefektivní. Uplatňovat případ od případu stávající ustanovení umožňující flexibilitu není dostatečným řešením tohoto problému. Měla by proto být aktem v přenesené pravomoci přijata specifická pravidla, která zohlední specifika civilních operací pro řešení krizí.

POSTUP

Název

Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

Referenční údaje

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

3.7.2014

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Christian Ehler

22.9.2014

Projednání ve výboru

3.12.2014

 

 

 

Datum přijetí

26.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (27.1.2015)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Navrhovatel: Tamás Deutsch

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Veřejné zakázky by měly sloužit k zajištění toho, aby byly finanční prostředky Unie používány účinným, transparentním a vhodným způsobem – proto by postupy zadávání veřejných zakázek měly být přesunuty do kyberprostoru, čímž by se ve srovnání s běžnými postupy zadávání veřejných zakázek ušetřilo velké množství finančních prostředků a malé a střední podniky by k těmto postupům měly snazší přístup.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Je vhodné identifikovat a rozlišovat různé případy, které jsou obvykle nazývány „střetem zájmů“. Pojem „střet zájmů“ by se měl používat pouze v případech, kdy se v této situaci nachází úředník nebo zaměstnanec orgánu nebo instituce EU. V případě, že se hospodářský subjekt pokusí neoprávněně ovlivnit některý postup nebo získat důvěrné informace, má to být považováno za „vážné profesní pochybení“. Hospodářské subjekty mohou být také v situaci, kdy nemohou zakázku provést z důvodu protichůdného profesního zájmu, například by společnost neměla hodnotit projekt, jehož se sama zúčastnila, nebo by auditor neměl provádět audit účetních závěrek, které předtím ověřoval.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, zejména v článcích 47 a 50 této listiny, z čehož lze vyvodit, že musí být zajištěna zákonnost a úměrnost mezi přestupky a tresty a že každý má právo na účinný opravný prostředek a spravedlivé soudní řízení, právo na obhajobu a právo nebýt dvakrát stíhán nebo trestán za tentýž trestný čin.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 60 – odst. 7

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1a) V článku 60 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

7. Odstavce 5 a 6 se nepoužijí na příspěvky Unie poskytnuté subjektům, na něž se podle článku 208 vztahuje zvláštní postup udělení absolutoria.

„7. Odstavce 5 a 6 se nepoužijí na příspěvky Unie poskytnuté subjektům, na něž se podle článků 208 a 209 vztahuje zvláštní postup udělení absolutoria.

Odůvodnění

Je vhodné upravit finanční nařízení s cílem zahrnout do něj společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o odděleném udělování absolutoria společným podnikům podle článku 209 finančního nařízení (29.5.2014).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 99 – odst. 5

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1b) V článku 99 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5. Každý orgán předává každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující shrnutí počtu a druhu provedených interních auditů, učiněná doporučení a opatření přijatá na základě těchto doporučení.

„5. Každý orgán podává každoročně na žádost Parlamentu Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provedených interních auditech, včetně informací o počtu a typu těchto auditů, učiněných doporučeních a opatřeních přijatých na základě těchto doporučení.“

Odůvodnění

V čl. 319 odst. 2 poslední větě Smlouvy o fungování Evropské unie se uvádí: „Komise podá Evropskému parlamentu na jeho žádost všechny nezbytné informace.“ Finanční nařízení by mělo být formulováno tak, aby nenarušovalo provádění tohoto ustanovení Smlouvy.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 106 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) podvodu, korupce, účasti na zločinném spolčení, praní peněz, financování terorismu, teroristických trestných činů, dětské práce či jiných forem obchodování s lidmi, jež byly prokázány důkazy konstatovanými výborem podle článku 108 nebo v pravomocném rozsudku;

d) podvodu, daňového podvodu, daňových úniků, včetně daňových úniků prostřednictvím nezdaněných offshorových struktur, zneužívání podnikových aktiv, zpronevěry veřejných prostředků, korupce, účasti na zločinném spolčení, praní peněz, financování terorismu, teroristických trestných činů, dětské práce či jiných forem obchodování s lidmi, jež byly prokázány důkazy konstatovanými výborem podle článku 108 nebo v pravomocném rozsudku;

Odůvodnění

K hlavním zásadám a cílům finančního nařízení patří ochrana finančních zájmů Unie. EU několikrát vyjádřila svůj úmysl bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům. Statistické údaje ukazují, že rozměr šedé ekonomiky v EU dosahuje téměř jednu pětinu HDP. Desítky miliard eur také zůstávají v offshorových strukturách, často nenahlášené a nezdaněné. Při posilování boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům nejde jen o příjmy, ale také o spravedlnost. Ochranu finančních zájmů Unie je možné dále posílit začleněním daňových úniků mezi důvody k vyloučení z postupů zadávání veřejných zakázek orgánů Unie.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 106 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. K důkazům o tom, že se hospodářský subjekt nenachází v některé ze situací podle odstavce 1 zakládajících vyloučení, mohou patřit:

 

a) fakta zjištěná v souvislosti s audity nebo vyšetřováním Účetního dvora, úřadu OLAF nebo útvaru interního auditu nebo s jakoukoli jinou prověrkou, auditem či kontrolou prováděnou na pokyn veřejného zadavatele;

 

b) správní rozhodnutí, jež mohou zahrnovat disciplinární opatření přijatá příslušným orgánem dohledu odpovědným za ověřování uplatňování norem profesní etiky, rozhodnutí ECB, EIB, mezinárodních organizací nebo rozhodnutí Komise týkající se porušení právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže nebo rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu.

Odůvodnění

Čl. 140 odst. 1 návrhu aktu v přenesené pravomoci (RAP), který předložila Komise v prvním kole schůzek se skupinami expertů, obsahuje některá podstatná ustanovení, která by tudíž ze své povahy měla být začleněna přímo do finančního nařízení, aby se vyjasnilo, že se ustanovení má vztahovat na důkazy týkající se všech důvodů pro vyloučení.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. S výjimkou případů podle odst. 1 písm. d) je veřejný zadavatel oprávněn rozhodnout, že dotčený hospodářský subjekt nevyloučí, přijme-li tento subjekt k prokázání své spolehlivosti nápravná opatření.

3. S výjimkou případů podle odst. 1 písm. d) je výbor uvedený v článku 108 oprávněn rozhodnout, že dotčený hospodářský subjekt nevyloučí, přijme-li tento subjekt k prokázání své spolehlivosti nápravná opatření.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě situací podle čl. 106 odst. 1 písm. b), d), e) a f) ustaví Komise výbor, jestliže o to požádá schvalující osoba na straně Komise či výkonné agentury, nebo ustaví společný výbor, jestliže o to požádá jiný orgán, instituce nebo jiný evropský subjekt. Tento výbor je jménem Komise a jejích výkonných agentur, jiných orgánů, institucí či evropských subjektů povinen uplatňovat tento postup:

3. V případě situací podle čl. 106 odst. 1 písm. b), d), e) a f) ustaví Komise neutrální a politicky nezávislý výbor, jestliže o to požádá schvalující osoba na straně Komise či výkonné agentury, nebo Komise ustaví společný výbor, jestliže o to požádá jiný orgán, instituce nebo jiný evropský subjekt. Tento výbor nebo společný výbor jmenuje stálý orgán na vysoké úrovni a je složen z členů s technickými a právními znalostmi. Komise zajistí, aby výbor nebo společný výbor pracoval nezávisle. Tento výbor nebo společný výbor je jménem Komise a jejích výkonných agentur, jiných orgánů, institucí či evropských subjektů povinen uplatňovat tento postup:

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vyloučení je trvalé v případě nezákonných činností v souvislosti s organizovaným zločinem.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Promlčecí lhůta k vyloučení nebo uložení finančních sankcí hospodářskému subjektu trvá deset let, které lze vztahovat k jakémukoli z následujících dat:

 

a) ke dni, kdy k protiprávnímu jednání došlo, nebo v případě jeho pokračování či opakování ode dne, kdy je protiprávní jednání ukončeno, v případech uvedených v čl. 106 odst. 1 písm. b), c), d) a e);

 

b) ke dni pravomocného rozhodnutí vnitrostátního soudu nebo pravomocného správního rozhodnutí veřejného orgánu nebo mezinárodní organizace v případech uvedených v čl. 106 odst. 1 písm. b), c) a d).

 

Promlčecí lhůta se přeruší jakýmkoli aktem Komise nebo jiného subjektu zapojeného do plnění rozpočtu Unie, který byl hospodářskému subjektu doručen v souvislosti s vyšetřováním nebo soudním řízením. Nová promlčecí lhůta počíná běžet v den následující po přerušení.

 

Za účelem čl. 106 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení se uplatní promlčecí lhůta k vyloučení nebo uložení finančních sankcí hospodářskému subjektu stanovená v článku 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95*.

 

__________________

 

* Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Aby vyloučení a jeho trvání nebo finanční sankce byly stanoveny v souladu se zásadou proporcionality, zohlední výbor zejména závažnost situace, včetně dopadu na finanční zájmy Unie a její pověst, doby, která uplynula od okamžiku, kdy k protiprávnímu jednání došlo, doby jeho trvání a opakování, úmyslu nebo stupně nedbalosti a opatření přijatých k nápravě situace nebo jiných případných polehčujících okolností.

Odůvodnění

Čl. 144 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 o prováděcích pravidlech k nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 je přemístěn do čl. 108 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, o okolnostech, které je třeba zohlednit při ukládání vyloučení a doby jeho trvání nebo finančních sankcí.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 108 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud je rozpočet plněn v nepřímém řízení se třetími zeměmi, může Komise přijmout rozhodnutí o vyloučení nebo uložit finanční sankci v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku, pokud tak neučiní třetí země pověřená v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c). Tím není dotčena odpovědnost třetí podle čl. 60 odst. 3 předcházet nesrovnalostem a podvodům, zjišťovat je a napravovat je.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s praxí ERF, aby bylo zajištěno, že Komise bude moci přijmout rozhodnutí o vyloučení, pokud tak neučiní pověřený subjekt nebo osoba.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zájemce či uchazeč splňuje kritéria pro výběr stanovená v zadávací dokumentaci.

c) zájemce či uchazeč splňuje kritéria pro výběr stanovená v zadávací dokumentaci a nepodléhá protichůdným zájmům, které by mohly mít negativní dopad na plnění zakázky.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 162 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

11a) V článku 162 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. „Účetní dvůr předá Komisi a dotčeným orgánům do 30. června své připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve výroční zprávě. Tyto připomínky zůstávají důvěrné a jsou předmětem sporného řízení. Každý orgán podá svou odpověď Účetnímu dvoru do 15. října. Orgány jiné než Komise předávají své odpovědi současně Komisi.

1. „Účetní dvůr předá Komisi a dotčeným orgánům do 30. června své připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve výroční zprávě. Tyto připomínky zůstávají důvěrné a jsou předmětem sporného řízení. V případě potřeby jsou však důvěrně poskytnuty Evropskému parlamentu. Každý orgán podá svou odpověď Účetnímu dvoru do 15. října. Orgány s výjimkou Komise zašlou své odpovědi současně Komisi.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Článek 164

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

11a) Článek 164 se nahrazuje tímto:

1. Evropský parlament uděluje na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou do 15. května roku n + 2 Komisi absolutorium za plnění rozpočtu rozpočtového roku n.

1. Evropský parlament uděluje na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou do 15. května roku n + 2 orgánům a institucím uvedeným v článcích 208 a 209 absolutorium za plnění rozpočtu rozpočtového roku n.

2. Nelze-li lhůtu stanovenou v odstavci 1 dodržet, sdělí Evropský parlament nebo Rada Komisi důvody odkladu.

2. Nelze-li lhůtu stanovenou v odstavci 1 dodržet, sdělí Evropský parlament nebo Rada orgánům a institucím důvody odkladu.

3. Pokud Evropský parlament odloží rozhodnutí o udělení absolutoria, snaží se Komise co nejdříve přijmout opatření, která by odstranila nebo umožnila odstranit překážky bránící toto rozhodnutí přijmout.

3. Pokud Evropský parlament odloží rozhodnutí o udělení absolutoria, snaží se orgány a instituce co nejdříve přijmout opatření, která by odstranila nebo umožnila odstranit překážky bránící toto rozhodnutí přijmout.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 165 – odst. 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

11a) V článku 165 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Komise předloží podle článku 319 Smlouvy o fungování EU a článku 106a Smlouvy o Euratomu Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udílení absolutoria pro příslušný rozpočtový rok.

3. Orgány a instituce předloží podle článku 319 Smlouvy o fungování EU a článku 106a Smlouvy o Euratomu Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udílení absolutoria pro příslušný rozpočtový rok.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Článek 166

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

11a) Článek 166 se nahrazuje tímto:

1. V souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování EU a článkem 106 Smlouvy o Euratomu učiní Komise a ostatní orgány všechna vhodná opatření, aby vyhověly připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o absolutoriu a poznámkám provázejícím doporučení o absolutoriu přijaté Radou.

1. V souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování EU a článkem 106 Smlouvy o Euratomu učiní Komise a ostatní orgány a instituce všechna vhodná opatření, aby vyhověly připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o absolutoriu a poznámkám provázejícím doporučení o absolutoriu přijaté Radou.

2. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady podají orgány zprávu o opatřeních učiněných na základě těchto připomínek a poznámek, a zejména o pokynech daných všem útvarům, které odpovídají za plnění rozpočtu. Členské státy spolupracují s Komisí tak, že jí oznamují opatření učiněná na základě těchto připomínek, aby je Komise mohla zohlednit ve vlastní zprávě. Zprávy orgánů se zasílají rovněž Účetnímu dvoru.

2. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady podají ostatní orgány a instituce zprávu o opatřeních učiněných na základě těchto připomínek a poznámek, a zejména o pokynech daných všem útvarům, které odpovídají za plnění rozpočtu. Členské státy spolupracují s Komisí tak, že jí oznamují opatření učiněná na základě těchto připomínek, aby je Komise mohla zohlednit ve vlastní zprávě. Zprávy orgánů a institucí se zasílají rovněž Účetnímu dvoru.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 14 a (nový)

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Čl. 208 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a) V článku 208 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3a. Subjekty Unie, které jsou plně samofinancovány a na něž se nevztahují finanční předpisy stanovené v rámcovém finančním nařízení uvedeném v odstavci 1, by případně měly z důvodu soudržnosti zavést podobné předpisy. Dále je nezbytné zajistit, aby byly poplatky těmto subjektům stanoveny na přiměřené úrovni, aby pokryly náklady na poskytování služeb a aby nevznikaly významné přebytky. V případě přebytků by finanční prostředky měly být převedeny do rozpočtu EU.“

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 14 a (nový)

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

Článek 209

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

14a) Článek 209 se nahrazuje tímto:

Článek 209

Článek 209

Vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

Vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

Subjekty s právní subjektivitou, jež jsou zřízeny základním právním aktem a jsou pověřeny realizací partnerství soukromého a veřejného sektoru, přijmou finanční pravidla své činnosti.

1. Subjekty s právní subjektivitou, jež jsou zřízeny základním právním aktem a jsou pověřeny realizací partnerství soukromého a veřejného sektoru, přijmou finanční pravidla své činnosti.

Tato pravidla zahrnují soubor zásad nezbytných pro zajištění řádného finančního řízení při správě finančních prostředků Unie.

Tato pravidla zahrnují soubor zásad nezbytných pro zajištění řádného finančního řízení při správě finančních prostředků Unie.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210 vzorové finanční nařízení, které stanoví zásady nezbytné pro zajištění řádného finančního řízení finančních prostředků Unie a které bude založeno na článku 60.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210 vzorové finanční nařízení, které stanoví zásady nezbytné pro zajištění řádného finančního řízení finančních prostředků Unie a které bude založeno na článku 60.

Finanční pravidla těchto subjektů se smějí odchýlit od vzorového finančního nařízení pouze tehdy, je-li to nezbytné z hlediska jejich zvláštních potřeb a s předchozím souhlasem Komise.

Finanční pravidla těchto subjektů se smějí odchýlit od vzorového finančního nařízení pouze tehdy, je-li to nezbytné z hlediska jejich zvláštních potřeb a s předchozím souhlasem Komise.

 

2. Evropský parlament uděluje subjektům uvedeným v odstavci 1 na doporučení Rady absolutorium za plnění rozpočtu. Tyto subjekty plně spolupracují s orgány zapojenými do postupu udělování absolutoria a v případě potřeby poskytují další nezbytné informace, a to i formou účasti na zasedáních příslušných subjektů.

 

3. Nezávislý externí auditor ověří, že jsou v roční účetní závěrce každého ze subjektů uvedených v odstavci 1 řádně zaznamenány jeho příjmy, výdaje a finanční situace před konsolidací v rámci konečné účetní závěrky Komise nebo před datem stanoveným ve finančních předpisech příslušného subjektu. Není-li v základním právním aktu uvedeném v prvním pododstavci odstavce 1 stanoveno jinak, vypracuje Účetní dvůr zvláštní výroční zprávu pro každý subjekt v souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Při přípravě této zprávy Účetní dvůr zohlední činnost nezávislého externího auditora a opatření přijatá v návaznosti na jeho zjištění.“

Odůvodnění

Toto odůvodnění se vztahuje také na čl. 60 odst. 7.

POSTUP

Název

Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

Referenční údaje

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

3.7.2014

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Tamás Deutsch

30.9.2014

Projednání ve výboru

8.1.2015

 

 

 

Datum přijetí

27.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

POSTUP

Název

Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

Referenční údaje

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Datum předložení EP

17.6.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Datum přijetí

26.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Datum předložení

12.3.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí