BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

11.3.2015 - (COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD)) - ***I

Budgetudvalget
Ordfører: Ingeborg Gräßle


Procedure : 2014/0180(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0049/2015
Indgivne tekster :
A8-0049/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0358),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0029/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2015[1],

–       der henviser til Den Europæiske Datatilsynsførendes skrivelse af 3. december 2014;

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetkontroludvalget (A8-0049/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Det er vigtigt at nærmere at angive, hvordan de ordregivende myndigheder kan bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig udvikling, samtidig med at de sikres mulighed for at opnå det bedste forhold mellem kvalitet og pris i kontrakterne, især gennem krav om specifik mærkning og/eller anvendelse af hensigtsmæssige udvælgelsesmetoder.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Unionens offentlige udbud bør tjene til at sikre, at Unionens midler anvendes på en effektiv, gennemsigtig og hensigtsmæssig måde, og i denne forbindelse vil bør elektroniske udbud bidrage til en bedre udnyttelse af offentlige midler og gøre det nemmere for alle økonomiske operatører at få adgang til offentlige kontrakter.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Det er nødvendigt at identificere og behandle forskellige situationen, der normalt betegnes som "interessekonflikter forskelligt". Begrebet "interessekonflikt" bør udelukkende anvendes i forbindelse med sager, hvor en tjenestemand eller ansat ved en EU-institution er i en sådan situation. Hvis en økonomisk aktør ubehørigt forsøger at påvirke en procedure eller opnå fortrolige oplysninger, skal dette behandles som "alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af hvervet". Endelig kan økonomiske aktører være i en situation, hvor de ikke kan gennemføre en kontrakt på grund af en modstridende erhvervsmæssige interesser, f.eks. bør en virksomhed ikke evaluere et projekt, som den har deltaget i, og en revisor bør ikke verificere regnskaber, som denne tidligere har godkendt.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22a) I forbindelse med rammeaftaler med iværksættelse af fornyet konkurrence er det hensigtsmæssigt at fravige forpligtelsen til at oplyse de afviste tilbudsgivere om det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele, da det kan skade en fair konkurrence mellem parter i den samme rammeaftaleprocedure, hvis de modtager sådanne oplysninger, hver gang der iværksættes en ny konkurrence.

Begrundelse

Betragtningen skal klarlægge de overvejelser, der ligger bag bestemmelserne i artikel 113, stk. 3.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 47-50, hvoraf det kan udledes, at princippet om legalitet og proportionalitet mellem lovovertrædelser og straf bør sikres, og at enhver har ret til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, ret til et forsvar og ret til ikke at kunne stilles for en domstol eller dømmes to gange for samme lovovertrædelse.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 58 – stk. 8

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

(-1) Artikel 58, stk. 8, affattes således:

8. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for metoder til gennemførelse af budgettet, herunder direkte forvaltning, udøvelse af beføjelser, der er delegeret til forvaltningsorganer, og specifikke bestemmelser om indirekte forvaltning med inddragelse af internationale organer, der er omtalt i artikel 208 og 209, offentligretlige organer eller privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver, privatretlige organer undergivet lovgivningen i en medlemsstat og bemyndiget til at gennemføre et offentligt-privat partnerskab og med personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke foranstaltninger inden for FUSP.

"8. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for metoder til gennemførelse af budgettet, herunder direkte forvaltning, udøvelse af beføjelser, der er delegeret til forvaltningsorganer, og specifikke bestemmelser om indirekte forvaltning med inddragelse af internationale organer, der er omtalt i artikel 208 og 209, offentligretlige organer eller privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver, privatretlige organer undergivet lovgivningen i en medlemsstat og bemyndiget til at gennemføre et offentligt-privat partnerskab og med personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke foranstaltninger inden for FUSP. Nonprofitorganisationer, som ikke har status som en international organisation, der er oprettet efter mellemstatslige aftaler, sidestilles ikke med en sådan international organisation."

Begrundelse

Opdatering af ændringsforslag 2.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 60 – stk. 3

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

(1a) Artikel 60, stk. 3, affattes således:

3. De enheder og personer, der er bemyndiget i henhold til artikel 58, stk. 1, litra c), forebygger, opdager og korrigerer uregelmæssigheder og svig i udførelsen af deres opgaver i tilknytning til gennemførelsen af budgettet. I denne henseende udfører de i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet forudgående og efterfølgende kontrol, om nødvendigt på stedet, af repræsentative og/eller risikobaserede stikprøver af transaktioner for at sikre, at de foranstaltninger, der finansieres over budgettet, udføres og gennemføres korrekt. De inddriver også uretmæssigt udbetalte beløb og indleder retsforfølgning, hvis det i forbindelse hermed er nødvendigt.

"3. De enheder og personer, der er bemyndiget i henhold til artikel 58, stk. 1, litra c), forebygger, opdager og korrigerer uregelmæssigheder og svig i udførelsen af deres opgaver i tilknytning til gennemførelsen af budgettet. I denne henseende udfører de i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet forudgående og efterfølgende kontrol, om nødvendigt på stedet, af repræsentative og/eller risikobaserede stikprøver af transaktioner for at sikre, at de foranstaltninger, der finansieres over budgettet, udføres og gennemføres korrekt. De inddriver også uretmæssigt udbetalte beløb og indleder retsforfølgning, hvis det i forbindelse hermed er nødvendigt og underretter Kommissionen om alle påviste tilfælde af svig."

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 60 – stk. 7

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

(1b) Artikel 60, stk. 7, affattes således:

7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på Unionens bidrag til de enheder, der i henhold til artikel 208 er underlagt en særskilt dechargeprocedure.

"7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på Unionens bidrag til de enheder, der i henhold til artikel 208 og 209 er underlagt en særskilt dechargeprocedure."

Begrundelse

Med ændringsforslaget gennemføres den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om særskilt decharge for fællesforetagender i henhold til artikel 209 i finansforordningen (29.5.2014) som bekræftet af alle interessenter ved rundbordsdrøftelserne den 13. november 2014 om revision af og decharge til fællesforetagender.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 66 – stk. 2 a (nyt)

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

(1c) I artikel 66 indsættes følgende som stk. 2a:

 

"2a. I forbindelse med tvister mellem en EU-institution og en eller flere af dennes tjenestemænd eller øvrige ansatte kan parterne i tvisten indgå en aftale (»forlig«) med henblik på at fjerne en vedvarende faktuel eller retlig usikkerhed gennem gensidige indrømmelser, når den pågældende institution efter sin bedste overbevisning mener, at indgåelsen af en sådan aftale er hensigtsmæssig. Den anvisningsberettigede godkender de indtægter og udgifter, som følger af en sådan aftale."

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 d (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 66 – stk. 9 – afsnit 2

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

(1d) Artikel 66, stk. 9, andet afsnit, affattes således:

"Denne beretning skal redegøre for resultaterne af de gennemførte transaktioner i forhold til de opstillede mål og for de dermed forbundne risici samt for, hvordan de disponible ressourcer er udnyttet, og for de interne kontrolsystemers effektivitet og produktivitet og skal bl.a. indeholde en samlet vurdering af kontrollernes omkostninger og fordele.

"Denne beretning skal redegøre for resultaterne af de gennemførte transaktioner i forhold til de opstillede mål og for de dermed forbundne risici samt for, hvordan de disponible ressourcer er udnyttet, og for de interne kontrolsystemers effektivitet og produktivitet og skal bl.a. indeholde en samlet vurdering af kontrollernes omkostninger og fordele. Den skal ligeledes indeholde en vurdering af, hvorvidt transaktionerne har bidraget til virkeliggørelsen af den politiske målsætning og skabt EU-merværdi, samt af disse transaktioners overordnede resultater."

Begrundelse

Ændringsforslagene gennemfører de anbefalinger, som Revisionsretten fremsatte med punkt 10.63 og 10.65 i sine årsberetninger for regnskabsåret 2013.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 e (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 66 – stk. 9 – afsnit 3

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

(1e) Artikel 66, stk. 9, tredje afsnit, affattes således:

"Kommissionen sender senest den 15. juni hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en sammenfatning af årsberetningerne for det foregående år. Årsberetningerne fra hver af de ansvarlige anvisningsberettigede stilles også til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet.

"Kommissionen sender senest den 15. juni hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en sammenfatning af årsberetningerne for det foregående år. Årsberetningerne fra hver af de ansvarlige anvisningsberettigede, samt årsberetningerne fra de anvisningsberettigede/de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede fra de øvrige institutioner, kontorer, organer, agenturer, stilles også til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres på webstedet for de respektive institutioner, kontorer, organer, eller agenturer senest den 30. juni hvert år for det foregående år."

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 f (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 99 – stk. 3 a (nyt)

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

(1f) I artikel 99 tilføjes som nyt stk. 3a:

 

"3a. Institutionen fremsender hvert år i forbindelse med dechargeproceduren og under behørig hensyntagen til fortrolighedskravene på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet den årlige interne revisionsrapport som omhandlet i stk. 3."

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 101 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved "udbud" forstås en eller flere ordregivende myndigheders anskaffelse ved hjælp af en kontrakt af bygninger, bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser fra økonomiske aktører valgt af de ordregivende myndigheder.

1. Ved "udbud" forstås en eller flere ordregivende myndigheders anskaffelse ved hjælp af en kontrakt af bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser og erhvervelse eller leje af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom fra økonomiske aktører valgt af de ordregivende myndigheder.

Begrundelse

Tilpasning til art 10, litra a), i udbudsdirektiv 2014/24/EU.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 101 – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Ved "administrativ afgørelse" forstås en afgørelse fra en administrativ myndighed, der har endelig og bindende virkning i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, eller i den ordregivende myndigheds medlemsstat eller i forbindelse med gældende EU-ret.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 57, stk. 2 i udbudsdirektivet, som anbefalet af Revisionsretten.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 102 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Alle kontrakter skal indgås på grundlag af tilbud indkaldt fra så bred en kreds som muligt undtagen i de tilfælde, hvor proceduren med forhandling, som omhandlet i artikel 104, stk. 1, litra d), finder anvendelse.

2. Alle kontrakter skal indgås på grundlag af tilbud indkaldt fra så bred en kreds som muligt undtagen i de tilfælde, hvor proceduren med forhandling, som omhandlet i artikel 104, stk. 1, litra d), finder anvendelse.

 

En kontrakts anslåede værdi må ikke fastsættes med den hensigt at omgå de gældende regler. En kontrakt må heller ikke opdeles med dette formål.

 

Hvis den ordregivende myndighed beslutter ikke at opdele en kontrakt i partier, skal denne begrunde dette.

De ordregivende myndigheder må ikke anvende rammeaftaler uretmæssigt eller på en sådan måde, at deres formål eller virkning er at forhindre, begrænse eller forvride konkurrencen.

2a. De ordregivende myndigheder må ikke anvende rammeaftaler uretmæssigt eller på en sådan måde, at deres formål eller virkning er at forhindre, begrænse eller forvride konkurrencen.

Begrundelse

Artikel 169 i udkast til delegeret retsakt (gennemførelsesbestemmelser), som blev forelagt af Kommissionen i løbet af den første runde af ekspertgruppemøderne, indeholder nogle vigtige bestemmelser, som derfor bør integreres i selve finansforordningen.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 102 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2b. De ordregivende myndigheder foretager i overensstemmelse med princippet om bæredygtighed det fornødne for at sikre, at de økonomiske aktører ved gennemførelse af kontrakter opfylder de miljøretlige, socialretlige og arbejdsretlige forpligtelser, som er fastlagt i EU-retten eller den nationale lovgivning, kollektive aftaler eller de internationale miljømæssige, sociale og arbejdsretlige konventioner, der er opført i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU1a.

 

_____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.03.14, s. 65).

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 103 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Procedurer med en værdi under de tærskler, der er fastsat i artikel 118 eller artikel 190, skal offentliggøres på passende måde.

2. Procedurer med en værdi under de tærskler, der er fastsat i artikel 118, stk. 1, eller artikel 190, skal offentliggøres på passende måde.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 104 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for forskellige former for udbudsprocedurer, dynamiske indkøbssystemer, fælles udbudsprocedurer, kontrakter med lav værdi og betaling i henhold til faktura.

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for forskellige former for udbudsprocedurer for tildeling af kontrakter på grundlag af deres værdi i forhold til de beløbsgrænser, der henvises til i artikel 118, stk. 1 om dynamiske indkøbssystemer og om fælles udbudsprocedurer.

Begrundelse

Præcisering. Den særskilte nævnelse af det dynamiske indkøbssystem bibeholdes, idet det ikke er en udbudsprocedure.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 105 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I udbudsdokumenterne anfører den ordregivende myndighed udbuddets genstand ved at give en beskrivelse af sine behov og de karakteristika, der kræves af de bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes, og fastlægger de gældende kriterier. Den ordregivende myndighed anfører også, hvilke elementer der definerer de minimumskrav, som skal opfyldes i alle tilbud.

2. I udbudsdokumenterne anfører den ordregivende myndighed udbuddets genstand ved at give en beskrivelse af sine behov og de karakteristika, der kræves af de bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes, og fastlægger de gældende kriterier for udelukkelse, udvælgelse og tildeling. Den ordregivende myndighed anfører også, hvilke elementer der definerer de minimumskrav, som skal opfyldes i alle tilbud.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 106 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) svig, korruption, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, terrorrelaterede forbrydelser, børnearbejde eller andre former for menneskehandel, når der ligger bevis herfor, som fastslået af det panel, der er omhandlet i artikel 108, eller i en endelig dom

(d) svig, skattesvig, skatteunddragelse - herunder skatteunddragelse via ubeskattede offshorekonstruktioner - misbrug af virksomhedsaktiver, underslæb med offentlige midler, korruption, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, terrorrelaterede forbrydelser, børnearbejde eller andre former for menneskehandel, når der ligger bevis herfor, som fastslået af det panel, der er omhandlet i artikel 108, eller i en endelig dom

Begrundelse

Et af de vigtigste principper og mål med finansforordningen er beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. EU har flere gange givet udtryk for, at det har til hensigt at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse. Statistiske oplysninger viser, at omfanget af skyggeøkonomien i EU udgør næsten en femtedel af BNP. Tocifrede milliardbeløb forbliver offshore, men angives og beskattes ikke. En styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse er ikke blot et spørgsmål om indtægter, men også om retfærdighed. Beskyttelsen af Unionens finansielle interesser kan styrkes yderligere ved at integrere skatteunddragelse som en udelukkelsesgrund i forbindelse med EU-institutionernes offentlige indkøbsprocedurer.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 106 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I dette afsnit forstås ved "alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af hvervet" overtrædelse af love eller bestemmelser eller etiske standarder for det erhverv, som den økonomiske aktør hører under, samt enhver fejl, der har en indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis de afspejler forsætlig misligholdelse eller grov uagtsomhed.

 

Følgende adfærd betragtes som alvorlige fejl i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

 

(a) afgivelse af urigtige oplysninger forsætligt eller på grund af forsømmelighed

 

(b) indgåelse af aftaler med andre økonomiske aktører med sigte på at forvride konkurrencen

 

(c) krænkelse af intellektuel ejendomsret

 

(d) forsøg på at påvirke beslutningstagningsprocessen hos den ordregivende myndighed i løbet af proceduren

 

(e) forsøg på at opnå fortrolige oplysninger om proceduren.

Begrundelse

Artikel 140, stk.1, i udkast til delegeret retsakt (gennemførelsesbestemmelser), som blev forelagt af Kommissionen i løbet af den første runde af ekspertgruppemøderne, indeholder nogle vigtige bestemmelser, som derfor bør integreres i selve finansforordningen. Et nyt stykke som skal indsættes før det nye stykke, som indgår i ændringsforslag 8 til udkast til betænkning.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 106 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Beviser for, at en økonomisk operatør befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er nævnt i stk. 1, kan omfatte:

 

(a) faktiske omstændigheder, der konstateres i forbindelse med revisioner eller undersøgelser, som foretages af Revisionsretten, OLAF eller den interne revisionstjeneste eller andre inspektioner, revisioner eller kontroller, som er foretaget under den kontraherende myndigheds ansvar

 

(b) administrative afgørelser, der kan omfatte disciplinære foranstaltninger, som træffes af det kompetente tilsynsorgan med ansvar for at kontrollere anvendelsen af standarder for erhvervsetik, afgørelser, som træffes af ECB, EIB, internationale organisationer eller Kommissionen vedrørende overtrædelse af Unionens konkurrenceregler eller af nationale kompetente myndigheder.

Begrundelse

Artikel 140, stk.1, i udkastet til delegeret retsakt (gennemførelsesbestemmelser), som blev forelagt af Kommissionen i løbet af den første runde af ekspertgruppemøderne, indeholder nogle vigtige bestemmelser, som derfor bør integreres i selve finansforordningen for at præcisere, at bestemmelserne bør anvendes på beviser for alle udelukkelsesgrunde.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Undtagen i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra d), kan den ordregivende myndighed beslutte ikke at udelukke den pågældende økonomiske aktør, når denne har truffet afhjælpende foranstaltninger for at vise sin pålidelighed.

3. Undtagen i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra d), kan panelet, som er omhandlet i artikel 108, beslutte ikke at udelukke den pågældende økonomiske aktør, når denne har truffet afhjælpende foranstaltninger for at vise sin pålidelighed.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den ordregivende myndighed underretter i overensstemmelse med bestemmelserne i Afsnit IX årligt Europa-Parlamentet og Rådet om alle afgørelser, det har truffet i henhold til andet afsnit.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 106 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Den ordregivende myndighed kan også kontrollere, at en underkontrahent ikke befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel, eller befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i stk. 3 i denne artikel.

7. Den ordregivende myndighed kan også anvende stk.1-3 på en underkontrahent til den økonomiske aktør, og skal kræve, at ansøgeren eller tilbudsgiveren erstatter en underkontrahent eller en enhed, hvis kapacitet den agter at udnytte, som befinder sig i en udelukkelsessituation.

Begrundelse

Opdatering af ændringsforslag 9 - integrering af en yderligere bestemmelse fra artikel 141, stk. 5 i udkast til delegeret retsakt.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 107 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I forbindelse med en given procedure må en kontrakt ikke tildeles en økonomisk aktør, der:

1. I forbindelse med en given procedure må den ordregivende myndighed ikke tildele kontrakten til en økonomisk aktør, der:

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 107 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Den ordregivende myndighed giver, inden den træffer afgørelse om at afvise en økonomisk aktør fra en given procedure, den økonomiske aktør mulighed for at fremsætte sine bemærkninger, medmindre afvisningen begrundes i overensstemmelse med stk. 1, litra a), med en udelukkelsesafgørelse truffet over for den økonomiske aktør på grundlag af analysen af dennes bemærkninger.

Begrundelse

Som anbefalet af Revisionsretten.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) fra OLAF i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013*, når en igangværende undersøgelse foretaget af OLAF viser, at det kan være hensigtsmæssigt at træffe forebyggende foranstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser

(a) fra OLAF i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013*, når en igangværende undersøgelse foretaget af OLAF viser, at det kan være hensigtsmæssigt at træffe forebyggende foranstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser under behørig hensyntagen til processuelle og grundlæggende rettigheder og til beskyttelsen af informanter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger en anbefaling fra Transparency International.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) fra en anvisningsberettiget i Kommissionen eller i et forvaltningsorgan i tilfælde af en formodet alvorlig forsømmelse begået i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, uregelmæssigheder, svig eller grov misligholdelse af en kontrakt

(b) fra en anvisningsberettiget i Kommissionen eller i et forvaltningsorgan i tilfælde af en formodet alvorlig forsømmelse begået i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, uregelmæssigheder, svig, korruption eller grov misligholdelse af en kontrakt

Begrundelse

Som anbefalet af Transparency International.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) fra en anden institution, et organ eller et europæisk kontor i tilfælde af en formodet alvorlig forsømmelse begået i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, uregelmæssigheder, svig eller grov misligholdelse af en kontrakt.

(c) fra en anden institution, et organ eller et europæisk kontor i tilfælde af en formodet alvorlig forsømmelse begået i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, uregelmæssigheder, svig, korruption eller grov misligholdelse af en kontrakt.

Begrundelse

Som anbefalet af Transparency International.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De oplysninger, der er nævnt i første afsnit, litra a), b) og c), fremsendes hurtigst muligt via Kommissionens regnskabssystem til de anvisningsberettigede i Kommissionen og i dens forvaltningsorganer, alle andre institutioner, organer og europæiske kontorer for at gøre det muligt for dem at træffe forebyggende midlertidige foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger under gennemførelsen af budgettet. Disse foranstaltninger må ikke være mere vidtgående end det, der er fastsat i betingelserne i udbudsdokumenterne.

De oplysninger, der er nævnt i første afsnit, litra a), b) og c), fremsendes hurtigst muligt via Kommissionens regnskabssystem til de anvisningsberettigede i Kommissionen og i dens forvaltningsorganer, alle andre institutioner, organer og europæiske kontorer for at gøre det muligt for dem at træffe forebyggende foranstaltninger under gennemførelsen af budgettet. Disse foranstaltninger må ikke være mere vidtgående end det, der er fastsat i betingelserne i udbudsdokumenterne.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For de situationer, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, litra b), d), e) og f), opretter Kommissionen et panel på anmodning af en anvisningsberettiget i Kommissionen eller i et forvaltningsorgan eller et fælles panel på anmodning af en anden institution, et organ eller et europæisk kontor. Panelet anvender følgende procedure på vegne af Kommissionen og dens forvaltningsorganer, andre institutioner, organer eller europæiske kontorer:

3. For de situationer, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, litra b), d), e) og f), opretter Kommissionen et panel på anmodning af en anvisningsberettiget i Kommissionen eller i et forvaltningsorgan eller et fælles panel på anmodning af en anden institution, et organ eller et europæisk kontor. Panelet skal udpege en permanent bestyrelse på højt plan, og bestå af medlemmer med teknisk og juridisk kompetence. Kommissionen sikrer, at panelet kan arbejde uafhængigt. Panelet anvender følgende procedure på vegne af Kommissionen og dens forvaltningsorganer, andre institutioner, organer eller europæiske kontorer:

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger visse anbefalinger fra Transparency International.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) når anmodningen fra den anvisningsberettigede bl.a. er baseret på oplysningerne fra OLAF, samarbejder kontoret med panelet i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013

(c) når anmodningen fra den anvisningsberettigede bl.a. er baseret på oplysningerne fra OLAF, samarbejder kontoret med panelet i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 under behørig hensyntagen til processuelle og grundlægende rettigheder og til beskyttelsen af informanter

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger en anbefaling fra Transparency International.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) panelet kan træffe en afgørelse om udelukkelse, bl.a. vedrørende udelukkelsens varighed, og/eller kan pålægge en økonomisk sanktion på grundlag af de modtagne beviser og oplysninger under hensyntagen til proportionalitetsprincippet

(f) panelet kan træffe en afgørelse om udelukkelse, bl.a. vedrørende udelukkelsens varighed, og/eller kan pålægge en økonomisk sanktion på grundlag af de modtagne beviser og oplysninger under hensyntagen til proportionalitetsprincippet de økonomiske sanktioner skal udgøre mellem 2 % og 10 % af kontraktens samlede værdi, uden at dette berører anvendelsen af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner

Begrundelse

Artikel 145 i udkast til delegeret retsakt (gennemførelsesbestemmelser), som blev forelagt af Kommissionen i løbet af den første runde af ekspertgruppemøderne, indeholder nogle vigtige bestemmelser, som derfor bør integreres i selve finansforordningen.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I undtagelsestilfælde, herunder når der er tale om fysiske personer, eller når det er nødvendigt at bevare undersøgelsens eller en national retssags fortrolighed, kan panelet beslutte ikke at offentliggøre udelukkelsen eller den økonomiske sanktion i henhold til første afsnit, litra h), i dette stykke, under behørig hensyntagen til retten til privatlivets fred og under overholdelse af de rettigheder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 45/2001.

I undtagelsestilfælde, herunder når der er tale om fysiske personer, eller når det er nødvendigt at bevare undersøgelsens eller en national retssags fortrolighed, kan panelet beslutte ikke at offentliggøre udelukkelsen eller den økonomiske sanktion i henhold til første afsnit, litra h), i dette stykke, under behørig hensyntagen til retten til privatlivets fred og under overholdelse af de rettigheder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 45/2001. Uanset ovenstående underretter Kommissionen regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet om disse afgørelser, idet den træffer passende foranstaltninger for at sikre fortrolighed.

 

Den ordregivende myndighed træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre panelets afgørelser.

Begrundelse

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at offentliggøre panelets afgørelse, bør Kommissionen i det mindste informere Parlamentet og Rådet herom. Derudover indføjes et nyt afsnit for at præcisere forbindelsen mellem panelets afgørelse og de anvisningsberettigedes gennemførelse heraf.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) fem år i det tilfælde, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, litra d)

udgår

Begrundelse

De tilfælde, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, litra d) – korruption, finansiering af terrorisme, menneskehandel osv. – bør panelet kunne udelukke en økonomisk aktør endegyldigt.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Forældelsesfristen for at udelukke eller pålægge en økonomisk aktør økonomiske sanktioner er på fem år regnet fra en af de følgende datoer:

 

(a) den dato, hvor forseelsen blev begået eller, i tilfælde af igangværende eller gentagne forseelser, den dato, hvor forseelsen ophører, i de tilfælde, der er omhandlet i denne forordnings artikel 106, stk. 1, litra b), c), d) og e) eller

(b) den dato, hvor en national domstol afsiger en endelig dom eller en offentlig myndighed eller en international organisation træffer en endelig administrativ afgørelse i de tilfælde, der henvises til i litra b), c) og d) i artikel 106, stk. 1, i denne forordning.

Forældelsesfristen afbrydes af enhver retsakt fra Kommissionen eller enhver anden enhed, som medvirker ved gennemførelsen af EU-budgettet, som er meddelt den økonomiske aktør, og vedrører undersøgelser eller retlige procedurer. En ny forældelsesfrist løber fra dagen efter afbrydelsen.

For så vidt angår litra f) i artikel 106, stk. 1, i denne forordning, anvendes den forældelsesfrist for at udelukke eller pålægge en økonomisk aktør økonomiske sanktioner, som er fastsat i artikel 3 i Rådets forordning, (EF, Euratom) nr. 2998/95.

Begrundelse

Artikel 144, stk.2, i udkastet til delegeret retsakt (gennemførelsesbestemmelser), som blev forelagt af Kommissionen i løbet af den første runde af ekspertgruppemøderne, indeholder nogle vigtige bestemmelser, som derfor bør integreres i selve finansforordningen.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4b. For at fastlægge udelukkelsen og dennes varighed eller økonomiske sanktioner i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet tager panelet især hensyn til, hvor alvorlige forholdene er, herunder deres indvirkning på Unionens finansielle interesser og image, hvor lang tid der er gået, siden forseelsen blev begået, hvor længe den stod på, om der er forekommet gentagelser, om der er handlet forsætligt eller uagtsomt, og hvilke foranstaltninger, der er truffet for at rette op på situationen eller andre formildende omstændigheder.

Begrundelse

Artikel 144, stk.1, i udkastet til delegeret retsakt (gennemførelsesbestemmelser), som blev forelagt af Kommissionen i løbet af den første runde af ekspertgruppemøderne, indeholder nogle vigtige bestemmelser, som derfor bør integreres i selve finansforordningen.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaters og tredjelandes myndigheder samt ECB, EIB, Den Europæiske Investeringsfond og de enheder, der deltager i gennemførelsen af budgettet, jf. artikel 58 og 61, skal:

5. Når de økonomiske aktørers adfærd har været skadelig for Unionens finansielle interesser, skal medlemsstaters og tredjelandes myndigheder samt ECB, EIB, Den Europæiske Investeringsfond og de enheder, der deltager i gennemførelsen af budgettet, jf. artikel 58 og 61:

Begrundelse

Præcisering af anvendelsesområdet

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis myndighederne i medlemsstaterne ikke overholder disse krav, skal de holdes ansvarlige for eventuelle skadelige konsekvenser for Unionens finansielle interesser, som skyldes en sådan manglende overholdelse.

Begrundelse

Indførelse af en ekstra sanktion for de medlemsstater, der undlader at samarbejde med Kommissionen om systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når budgettet gennemføres ved indirekte forvaltning med tredjelande kan Kommissionen træffe afgørelse om udelukkelse eller pålæggelse af økonomiske sanktioner i overensstemmelse med den i stk. 3 omhandlede procedure, hvis det i henhold til artikel 58, stk. 1, litra c), bemyndigede tredjeland har undladt at gøre dette. Dette berører ikke tredjelandets ansvar, jf. artikel 60, stk. 3, for at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder.

Begrundelse

Tilpasning til Den Europæiske Udviklingsfonds praksis for at sikre, at Kommissionen kan træffe afgørelser om udelukkelse, hvis de befuldmægtigede undlader at gøre dette.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for Unionens system til beskyttelse af Unionens finansielle interesser, herunder standardiserede procedurer og de oplysninger, som skal offentliggøres, fristerne for udelukkelse, panelets sammensætning, udelukkelsens varighed og økonomiske sanktioner.

8. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for Unionens system til beskyttelse af Unionens finansielle interesser, herunder standardiserede procedurer og de oplysninger, som skal offentliggøres, fristerne for udelukkelse, panelets sammensætning, kriterier for medlemsskab af panelet, proceduren for udvælgelse af panelets medlemmer, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt panelets medlemmer, udelukkelsens varighed og økonomiske sanktioner.

Begrundelse

Som anbefalet af Transparency International.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 110 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de udvælgelseskriterier, der er fastsat i udbudsdokumenterne.

(c) ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de udvælgelseskriterier, der er fastsat i udbudsdokumenterne, og ikke befinder sig i en interessekonflikt, som kan påvirke kontraktens udførelse negativt.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 110 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den ordregivende myndighed lægger det økonomisk mest fordelagtige tilbud til grund for tildelingen af kontrakter.

2. Den ordregivende myndighed lægger det økonomisk mest fordelagtige tilbud til grund for tildelingen af kontrakter i overensstemmelse med artikel 67 i direktiv 2014/24/EU.

Begrundelse

Som anbefalet af Revisionsretten.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 110 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. De ordregivende myndigheder kan beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud, en kontrakt, hvis det er blevet fastslået, at buddet ikke er i overensstemmelse med de gældende miljøretlige, socialretlige og arbejdsretlige forpligtelser, som er fastlagt i EU-retten eller den nationale lovgivning, kollektive aftaler eller de internationale miljømæssige, sociale og arbejdsretlige konventioner, der er opført i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU.

Begrundelse

Som anbefalet af Revisionsretten.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 111 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når det anses for hensigtsmæssigt og proportionalt, kan den ordregivende myndighed kræve en forhåndsgaranti af tilbudsgiverne for at sikre sig, at de står ved deres tilbud.

3. Når det anses for hensigtsmæssigt og proportionalt, kan den ordregivende myndighed kræve en forhåndsgaranti af tilbudsgiverne for at sikre sig, at de står ved deres tilbud. Den krævede garanti skal stå i et rimeligt forhold til kontraktens anslåede størrelse og fastsættes på et meget lavt niveau for at forhindre forskelsbehandling af forskellige økonomiske aktører.

Begrundelse

Som anbefalet af Revisionsretten.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 112 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Under hele udbudsproceduren skal eventuelle kontakter mellem den ordregivende myndighed og ansøgerne eller tilbudsgiverne foregå på en måde, der sikrer gennemsigtighed og ligebehandling. Efter udløbet af fristen for modtagelse af tilbud kan disse kontakter ikke medføre ændringer i udbudsdokumenterne eller væsentlige ændringer i det afgivne tilbud, undtagen når en procedure, der er nævnt i artikel 104, stk. 1, specifikt tillader disse muligheder.

1. Under hele udbudsproceduren skal eventuelle kontakter mellem den ordregivende myndighed og ansøgerne eller tilbudsgiverne foregå på en måde, der sikrer gennemsigtighed, ligebehandling og god forvaltning, som omhandlet i artikel 96. Efter udløbet af fristen for modtagelse af tilbud kan disse kontakter ikke medføre ændringer i udbudsdokumenterne eller væsentlige ændringer i det afgivne tilbud, undtagen når en procedure, der er nævnt i artikel 104, stk. 1, specifikt tillader disse muligheder.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 114a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den ordregivende myndighed må kun foretage væsentlige ændringer i en kontrakt eller en rammeaftale uden en udbudsprocedure i de tilfælde, der er fastsat i delegerede retsakter vedtaget i medfør af denne forordning, og forudsat at de væsentlige ændringer ikke ændrer kontraktens eller rammeaftalens genstand.

2. Den ordregivende myndighed må kun foretage ændringer i en kontrakt eller en rammeaftale uden en udbudsprocedure i de tilfælde, der er fastsat i stk. 2a eller i delegerede retsakter vedtaget i medfør af denne forordning, og forudsat at ændringerne ikke ændrer kontraktens eller rammeaftalens genstand eller overordnede karakter.

Begrundelse

Opdatering af ændringsforslag 20 med tilføjet henvisning til stk. 2a, som følge af tilføjelsen af sidstnævnte. Sætningens slutning er tilpasset til artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 114a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. En kontrakt eller en specifik kontrakt kan ændres uden en ny udbudsprocedure i følgende tilfælde:

 

(a) når supplerende anlægs- og byggearbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige entreprenør er blevet nødvendige, og disse ikke var omfattet af det oprindelige udbud, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 

(i) en udskiftning af kontrahenten er ikke mulig af tekniske årsager, der har sammenhæng med indbyrdes ombyttelighed eller interoperabilitet med eksisterende udstyr, tjenesteydelser eller installationer

 

(ii) en udskiftning af kontrahenten ville forårsage en væsentlig forøgelse af den ordregivende myndigheds omkostninger

 

(iii) en prisstigning, herunder den samlede nettoværdi af flere på hinanden følgende ændringer, ikke overstiger 50 % af den oprindelige kontraktværdi

 

(b) når samtlige følgende betingelser er opfyldt:

 

(i) behovet for ændring er affødt af omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed

 

(ii) en prisstigning ikke overstiger 50 % af den oprindelige kontraktværdi

 

(c) når værdien af ændringen er lavere en begge følgende værdier:

 

(i) de grænser, som er fastsat i artikel 118, stk. 1 og i de delegerede retsakter, som vedtages i henhold til artikel 190, stk. 2, vedrørende EU's optræden udadtil, som er gældende på det tidspunkt, ændringen finder sted og

 

(ii) 10 % af den oprindelige kontraktværdi til tjenesteydelser og vareleverancer og koncession på bygge- og anlægsarbejder og 15 % af den oprindelige kontraktværdi for bygge- og anlægskontrakter

 

Litra a) og c) i første afsnit kan også anvendes på rammekontrakter

 

Den oprindelige kontraktværdi tager ikke hensyn til prisændringer

 

Den samlede nettoværdi af flere på hinanden følgende ændringer under litra c) i det første afsnit må ikke overstige de tærskler, der er fastsat deri

 

Den ordregivende myndighed anvender de efterfølgende offentliggørelsesforanstaltninger, der er fastsat i artikel 103, stk. 1.

Begrundelse

På Revisionsrettens anbefaling flyttes artikel 162 i udkastet til delegeret retsakt, som blev forelagt af Kommissionen i løbet af den første runde af ekspertgruppemøderne, op på finansforordningsplan, idet den indeholder centrale bestemmelser.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 115 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) at sikre, at kontrakten gennemføres på tilfredsstillende måde efter betalingen af saldoen.

(c) at sikre, at kontrakten gennemføres i fuld udstrækning i løbet af kontraktperioden.

Begrundelse

Tilpasning til international almindelig praksis / rettelse af en teknisk fejl: i nogle tilfælde finder betalingen af det udestående beløb sted ved kontraktens afslutning.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 118 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I forbindelse med kontrakter, hvis værdi overstiger de tærskler, der er nævnt i stk. 1, indgår den ordregivende myndighed først kontrakten eller rammeaftalen med den valgte tilbudsgiver efter udløbet af en standstill-periode, med de undtagelser og på de betingelser, der er fastsat i delegerede retsakter vedtaget i medfør af denne forordning.

2. I forbindelse med kontrakter, hvis værdi overstiger de tærskler, der er nævnt i stk. 1, indgår den ordregivende myndighed først kontrakten eller rammeaftalen med den valgte tilbudsgiver efter udløbet af en standstill-periode, med de undtagelser og på de betingelser, der er fastsat i delegerede retsakter vedtaget i medfør af denne forordning. Kontrakter, der underskrives før udgangen af en standstill-periode, betragtes som ugyldige.

Begrundelse

Som anbefalet af Revisionsretten.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 139 – stk. 5

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

(10a) Artikel 139, stk. 5, affattes således:

5. Når finansielle instrumenter gennemføres ved delt forvaltning med medlemsstater, fastsættes de bestemmelser, der finder anvendelse på disse instrumenter, herunder bestemmelserne om bidrag til finansielle instrumenter, som forvaltes direkte eller indirekte i overensstemmelse med dette afsnit, i de forordninger, der er omhandlet i artikel 175.

"5. Når finansielle instrumenter gennemføres ved delt forvaltning med medlemsstater, fastsættes de bestemmelser, der finder anvendelse på disse instrumenter, herunder bestemmelserne om bidrag til finansielle instrumenter, som forvaltes direkte eller indirekte i overensstemmelse med dette afsnit, i de forordninger, der er omhandlet i artikel 175. Uanset ovenstående finder artikel 140, stk. 8, ligeledes anvendelse på finansielle instrumenter inden for rammerne af delt forvaltning."

Begrundelse

En forenet og fuldstændig rapportering om alle finansielle instrumenter, uanset om de gennemføres inden for rammerne af direkte, delt eller indirekte forvaltning, er af afgørende betydning for at sætte budgetmyndigheden i stand til at opfylde sin kontrolfunktion.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 139 – stk. 5 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a. Der ydes ikke økonomisk støtte til særlige investeringsmekanismer, til finansielle formidlere og til slutmodtagere, der befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, litra a), b) og d), og artikel 107, stk. 1, litra b) og c)."

5a. Der ydes ikke økonomisk støtte til særlige investeringsmekanismer, til finansielle formidlere og til slutmodtagere, der befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, litra a), b), c) og d), og artikel 107, stk. 1, litra b) og c)."

Begrundelse

Socialt bedrageri, skattesvig og interessekonflikter bør også udgøre udelukkelseskriterier i forhold til finansielle instrumenter.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 162 – stk. 1

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 162, stk. 1, affattes således:

1. Revisionsretten meddeler senest den 30. juni Kommissionen og de berørte institutioner de bemærkninger, som den mener, bør medtages i årsberetningen. Disse bemærkninger behandles fortroligt og er genstand for en kontradiktorisk procedure. Alle institutioner sender senest den 15. oktober Revisionsretten deres svar. Alle andre institutioner end Kommissionen sender samtidig deres svar til Kommissionen.

"1. Revisionsretten meddeler senest den 30. juni Kommissionen og de berørte institutioner de bemærkninger, som den mener, bør medtages i årsberetningen. Disse bemærkninger behandles fortroligt og er genstand for en kontradiktorisk procedure. De skal ikke desto mindre stilles til rådighed for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, i givet fald på fortrolig basis. Alle institutioner sender senest den 15. oktober Revisionsretten deres svar. Alle andre institutioner end Kommissionen sender samtidig deres svar til Kommissionen."

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 b (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 163 – stk. 1

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 163, stk. 1, affattes således:

1. Revisionsretten sender den/det berørte institution eller organ alle bemærkninger, som den mener, bør medtages i en særberetning. Disse bemærkninger behandles fortroligt og er genstand for en kontradiktorisk procedure.

"1. Revisionsretten sender den/det berørte institution eller organ alle bemærkninger, som den mener, bør medtages i en særberetning. Disse bemærkninger behandles fortroligt og er genstand for en kontradiktorisk procedure.

Institutionen eller organet meddeler inden for to og en halv måned efter fremsendelsen af disse bemærkninger Revisionsretten sine eventuelle svar vedrørende disse bemærkninger.

Normalt meddeler institutionen eller organet inden for fem uger efter fremsendelsen af disse bemærkninger Revisionsretten sine eventuelle svar vedrørende disse bemærkninger.

 

Den pågældende institutions eller det pågældende organs svar omhandler direkte og udelukkende disse bemærkninger.

Senest en måned efter modtagelsen af den pågældende institutions eller organs svar vedtager Revisionsretten den endelige udgave af særberetningen.

Revisionsretten sikrer, at særberetninger udarbejdes og vedtages inden for en passende periode, som generelt ikke overstiger 12 måneder.

Særberetningerne med de berørte institutioners eller organers svar sendes straks til Europa-Parlamentet og Rådet, der hver især, eventuelt sammen med Kommissionen, afgør, hvordan de skal følges op.

Særberetningerne med de berørte institutioners eller organers svar sendes straks til Europa-Parlamentet og Rådet, der hver især, eventuelt sammen med Kommissionen, afgør, hvordan de skal følges op.

Revisionsretten tager alle nødvendige skridt til at sikre, at institutionernes eller organernes svar på dens bemærkninger offentliggøres sammen med særberetningen."

Revisionsretten tager alle nødvendige skridt til at sikre, at institutionernes eller organernes svar på dens bemærkninger, samt tidsplanen for udarbejdelse af særberetningen, offentliggøres sammen med særberetningen."

Begrundelse

Opdatering af ændringsforslag 22.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 c (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 164

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

(11c) Artikel 164 affattes således:

1. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

1. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 Unionens institutioner og de organer, der henvises til i artikel 208 og 209, decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

 

2. Hvis den frist, der er nævnt i stk. 1, ikke kan overholdes, oplyser Europa-Parlamentet eller Rådet Kommissionen om årsagerne til, at afgørelsen har måttet udsættes.

2. Hvis den frist, der er nævnt i stk. 1, ikke kan overholdes, oplyser Europa-Parlamentet eller Rådet de berørte institutioner og organer om årsagerne til, at afgørelsen har måttet udsættes.

3. Hvis Europa-Parlamentet udsætter afgørelsen om decharge, bestræber Kommissionen sig på snarest muligt at træffe foranstaltninger, der kan fjerne eller gøre det lettere at fjerne hindringerne for denne afgørelse.

3. Hvis Europa-Parlamentet udsætter afgørelsen om decharge, bestræber de berørte institutioner og organer sig på snarest muligt at træffe foranstaltninger, der kan fjerne eller gøre det lettere at fjerne hindringerne for denne afgørelse.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 d (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 165 – stk. 3

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

(11d) Artikel 165, stk. 3, affattes således:

3. Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger Kommissionen det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende i overensstemmelse med artikel 319 i TEUF.

"3. Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger de i artikel 208 og 209 omhandlede EU-institutioner og -organer det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende i overensstemmelse med artikel 319 i TEUF.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 e (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 166

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

(11e) Artikel 166 affattes således:

1. I overensstemmelse med artikel 319 i TEUF og artikel 106a i Euratomtraktaten træffer Kommissionen og de øvrige institutioner og organer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Europa-Parlamentets afgørelse om decharge samt de kommentarer, der ledsager Rådets henstilling om decharge.

"1. I overensstemmelse med artikel 319 i TEUF og artikel 106a i Euratomtraktaten træffer Kommissionen og de øvrige institutioner og organer, der er omhandlet i artikel 108 og 209, alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Europa-Parlamentets afgørelse om decharge samt de kommentarer, der ledsager Rådets henstilling om decharge.

2. Institutionerne og organerne aflægger efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet beretning om, hvilke foranstaltninger de har truffet på baggrund af disse bemærkninger og kommentarer, navnlig om de instrukser, de har givet de tjenestegrene, der medvirker ved budgettets gennemførelse. Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen ved at meddele den, hvilke foranstaltninger de har truffet for at efterkomme disse bemærkninger, så Kommissionen kan tage hensyn hertil i sin egen beretning. Institutionernes beretninger tilsendes ligeledes Revisionsretten."

2. Ovennævnte institutioner og organer aflægger efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet beretning om, hvilke foranstaltninger de har truffet på baggrund af disse bemærkninger og kommentarer, navnlig om de instrukser, de har givet de tjenestegrene, der medvirker ved budgettets gennemførelse. Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen ved at meddele den, hvilke foranstaltninger de har truffet for at efterkomme disse bemærkninger, så Kommissionen kan tage hensyn hertil i sin egen beretning. Institutionernes beretninger tilsendes ligeledes Revisionsretten."

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 13

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 190 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for udbud i forbindelse med foranstaltninger udadtil.

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for udbud i forbindelse med foranstaltninger udadtil. Disse regler omfatter specifikke bestemmelser om offentlige udbud i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks (FSFP) civile missioner for at sikre en hurtig og fleksibel gennemførelse af operationerne, idet der især indføres tilpassede hasteprocedurer for alle civile FSFP-missioner

Begrundelse

FSFP-missioner gennemføres pr. definition i krise- eller efterkrisesituationer og i et begrænset tidsrum. De generelle regler om EU-udbud er ikke tilpasset til disse situationer, og deres anvendelse er årsag til betydelige forsinkelser og manglende effektivitet. Den individuelle anvendelse af de eksisterende fleksibilitetsbestemmelser løser ikke problemet ordentligt. Der bør derfor vedtages specifikke regler ved hjælp af en delegeret retsakt under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med civil krisestyring.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 208 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

(14a) I artikel 208, stk. 1, indsættes som sidste afsnit:

 

"EU-organer, der er fuldstændigt selvfinansierende, og på hvilke denne forordning ikke finder anvendelse, etablerer om nødvendigt lignende regler for at sikre konsekvens. Det er desuden nødvendigt at sikre, at gebyrerne fastættes på et passende niveau for at dække omkostningerne i forbindelse med ydelse af tjenesterne og at undgå betydelige overskud. I tilfælde af overskud overføres pengene til budgettet".

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14 b (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 209

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

(14b) Artikel 209 affattes således:

Organer, der er juridiske personer og er nedsat ved en basisretsakt og har fået overdraget gennemførelsen af offentlig-private partnerskaber, vedtager deres egne finansielle bestemmelser.

"1. Organer, der er juridiske personer og er nedsat ved en basisretsakt og har fået overdraget gennemførelsen af offentlig-private partnerskaber, vedtager deres egne finansielle bestemmelser.

Disse bestemmelser omfatter et sæt af de principper, der er nødvendige for at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler.

Disse bestemmelser omfatter et sæt af de principper, der er nødvendige for at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage finansforordningsmodel ved en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 210, der fastlægger de nødvendige principper til at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler, og som skal baseres på artikel 60.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage finansforordningsmodel ved en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 210, der fastlægger de nødvendige principper til at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler, og som skal baseres på artikel 60.

De finansielle bestemmelser for disse organer kan kun afvige fra finansforordningsmodellen, hvis det er nødvendigt på grund af deres særlige behov, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.

De finansielle bestemmelser for disse organer kan kun afvige fra finansforordningsmodellen, hvis det er nødvendigt på grund af deres særlige behov, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.

 

2. Det er Europa-Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for de i stk. 1 omhandlede organer. De organer, der er omhandlet i stk. 1, samarbejder fuldt ud med de institutioner, der er involveret i dechargeproceduren, og fremlægger, hvor det er relevant, nødvendige supplerende oplysninger, bl.a. ved at deltage i møder med de relevante organer.

 

3. Kommissionens interne revisor har samme beføjelser over for de i stk. 1 omhandlede organer som over for Kommissionen selv.

 

4. En uafhængig ekstern revisor bekræfter, at årsregnskaberne for hvert af de i stk. 1 omhandlede organer giver et retvisende billede af det relevante organs indtægter, udgifter og finansiel stilling inden konsolideringen i Kommissionens endelige årsregnskab eller før den dato, som er fastsat i de relevante organers finansielle regler. Medmindre andet er bestemt i den basisretsakt, der er omhandlet i stk. 1, udarbejder Revisionsretten en særlig årsberetning om hvert organ i overensstemmelse med kravene i artikel 287, stk. 1, i TEUF. Revisionsretten tager i forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning hensyn til det revisionsarbejde, der er udført af uafhængige eksterne revisorer, og de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på revisorernes konklusioner."

Begrundelse

Med ændringsforslaget gennemføres den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om særskilt decharge for fællesforetagender i henhold til artikel 209 i finansforordningen (29.5.2014) som bekræftet af alle interessenter ved rundbordsdrøftelserne den 13. november 2014 om revision af og decharge til fællesforetagender.

  • [1]  OJ C 52, 12.2.2015, p. 1.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (27.1.2015)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget
(COM(2014)0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Ordfører (for udtalelse): Christian Ehler

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag, der har til formål at sikre, at finansforordningen tilpasses bestemmelserne i nye direktiver om offentlige udbud og om tildeling af koncessionskontrakter. Dette forslag indeholder en ændring af artikel 190 om offentlige indkøb i forbindelse med foranstaltninger udadtil, som er relevante for Udenrigsudvalget.

Forpligtelsen til at anvende de almindelige EU-regler for udbud i forbindelse med krisestyringsforanstaltninger som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og især de civile missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), er netop årsag til betydelige forsinkelser i leveringen af vigtigt udstyr og tjenester og har stor negativ indvirkning på missionernes gennemførelse.

Som regel finder FSFP-missioner sted i krisesituationer og i et begrænset tidsrum. De iværksættes ved en enstemmig rådsafgørelse om, at der er behov for en hurtig indsats. Men hvis man anvender de eksisterende finansielle regler, der er udformet til et velfungerende indre marked og ikke krisesituationer i lande som Mali eller Sydsudan, betyder det, at vigtige forsyninger ofte først kommer frem mere et halv år efter udbudsprocedurens iværksættelse.

Det er EU's troværdighed på den internationale scene, der står på spil, i en tid, hvor EU giver vigtige tilsagn om fred og sikkerhed som f.eks. i Georgien i 2008. Det er ofte også EU's personales sikkerhed, der er truet, hvis der mangler væsentligt udstyr såsom pansrede køretøjer. Denne farlige ineffektivitet blev kritiseret af Revisionsretten i 2012-særberetningen om EU's bistand til Kosovo, som konkluderede, at finansforordningens regler om offentlige udbud ikke er udformet til FSFP-missioner, hvor det til tider er nødvendigt at reagere hurtigt og fleksibelt.

Udenrigsudvalget mener derfor, at der bør indføres særlige bestemmelser for FSFP-missioner, som pr. definition opererer i krise- eller efterkrisemiljøer. Dette er i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2013, hvor Kommissionen, den højtstående repræsentant og medlemsstaterne opfordres til at sikre, at procedurerne og reglerne for civile missioner gør Unionen i stand til at være mere fleksibel og fremskynde deployeringen af EU's civile missioner.

Selv om udvalget støtter alle bestræbelser på at gøre de nuværende regler mere effektive, mener det, at kun et specifikt regelsæt med mere fleksible procedurer, der bevæger sig væk fra den nuværende individuelle sagsbehandling, kan sikre en hurtig deployering i tråd med de logistiske behov og sikkerhedskravene. Disse regler vil sikre en tilstrækkelig beskyttelse af Unionens finansielle interesser i forbindelse med gennemførelsen af EU 's vigtige sikkerhedsmål og følgelig sikre bedre overensstemmelse med kravet om forsvarlig og effektiv økonomisk forvaltning.

FSFP-missionernes effektivitet vil i øvrigt kunne forbedres ved hjælp af andre ændringer af finansforordningen, som Parlamentet imidlertid ikke kan behandle i forbindelse med dette forslag. Især bør Kommissionen overveje at ændre artikel 56, således at budgetgennemførelsesbeføjelser kan delegeres til den øverstbefalende for en civil operation på samme måde som til cheferne for EU-delegationer. En sådan ændring ville sikre en hurtigere og mere fleksibel oprettelse og gennemførelse af FSFP-missionerne, hvis mandat vil kunne fuldføres på en måde, der er mere effektiv og bedre tilpasset de krisesituationer, de skal fungere i.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 13

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 190 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for udbud i forbindelse med foranstaltninger udadtil.

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for udbud i forbindelse med foranstaltninger udadtil. Disse regler omfatter specifikke bestemmelser om offentlige udbud i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks (FSFP) civile missioner for at sikre en hurtig og fleksibel gennemførelse af operationerne, idet der især indføres tilpassede hasteprocedurer for alle civile FSFP-missioner.

Begrundelse

FSFP-missioner gennemføres pr. definition i krise- eller efterkrisesituationer og i et begrænset tidsrum. De generelle regler om EU-udbud er ikke tilpasset til disse situationer, og deres anvendelse er årsag til betydelige forsinkelser og manglende effektivitet. Den individuelle anvendelse af de eksisterende fleksibilitetsbestemmelser løser ikke problemet ordentligt. Der bør derfor vedtages specifikke regler ved hjælp af en delegeret retsakt under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med civil krisestyring.

PROCEDURE

Titel

Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

Referencer

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

3.7.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Christian Ehler

22.9.2014

Behandling i udvalg

3.12.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (27.1.2015)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget
(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Ordfører for udtalelse: Tamás Deutsch

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag                  1

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Offentlige udbud bør tjene til at sikre, at EU-midler anvendes på en effektiv, gennemsigtig og passende måde: når dette er tilfældet, bør udbudsprocedurerne flyttes til cyberspace, da dette vil spare betydelige økonomiske midler sammenlignet med de konventionelle offentlige udbudsprocedurer og gøre sådanne procedurer mere tilgængelige for små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Det er nødvendigt at identificere og behandle forskellige situationer, der normalt betegnes som "interessekonflikter", forskelligt. Begrebet "interessekonflikt" bør udelukkende anvendes i forbindelse med sager, hvor en tjenestemand eller ansat ved en EU-institution er i en sådan situation. Hvis en økonomisk aktør ubehørigt forsøger at påvirke en procedure eller at opnå fortrolige oplysninger, skal dette behandles som "alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af hvervet". Endelig kan økonomiske aktører være i en situation, hvor de ikke kan gennemføre en kontrakt på grund af en modstridende erhvervsmæssig interesse, f.eks. bør en virksomhed ikke evaluere et projekt, som den har deltaget i, og en revisor bør ikke verificere regnskaber, som denne tidligere har godkendt.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 47-50, hvoraf det kan udledes, at princippet om legalitet og proportionalitet mellem lovovertrædelser og straf bør sikres, og at enhver har ret til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, ret til et forsvar og ret til ikke at kunne stilles for en domstol eller dømmes to gange for samme lovovertrædelse;

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 60 – stk. 7

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a) Artikel 60, stk. 7, affattes således:

"7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på Unionens bidrag til de enheder, der i henhold til artikel 208 er underlagt en særskilt dechargeprocedure.

"7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på Unionens bidrag til de enheder, der i henhold til artikel 208 og 209 er underlagt en særskilt dechargeprocedure."

Begrundelse

Finansforordningen bør ændres for at tage højde for den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om særskilt decharge for fællesforetagender i henhold til artikel 209 i finansforordningen (25.9.2014).

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 99 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1b) Artikel 99, stk. 5, affattes således:

5. Institutionen sender hvert år Europa-Parlamentet og Rådet et resumé af antallet og de typer af interne revisioner, der er foretaget, de henstillinger, der er fremsat, og den opfølgning, der har fundet sted i forbindelse hermed.

"5. Institutionen underretter hvert år efter Parlamentets anmodning Europa-Parlamentet og Rådet om de interne revisioner, der er foretaget, og giver oplysninger om antallet og type af disse revisioner, de henstillinger, der er fremsat, og den opfølgning, der har fundet sted i forbindelse hermed."

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 319, stk. 2, sidste sætning, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde: "Kommissionen forelægger alle fornødne oplysninger for Europa-Parlamentet på dettes begæring". Finansforordningen bør formuleres på en sådan måde, at det ikke hindrer gennemførelsen af bestemmelserne i denne traktat.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 106 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) svig, korruption, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, terrorrelaterede forbrydelser, børnearbejde eller andre former for menneskehandel, når der ligger bevis herfor, som fastslået af det panel, der er omhandlet i artikel 108, eller i en endelig dom

d) svig, skattesvig, skatteunddragelse, herunder via ubeskattede offshorekonstruktioner, misbrug af virksomhedsaktiver, underslæb med offentlige midler, korruption, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, terrorrelaterede forbrydelser, børnearbejde eller andre former for menneskehandel, når der ligger bevis herfor, som fastslået af det panel, der er omhandlet i artikel 108, eller i en endelig dom

Begrundelse

Et af de vigtigste principper og mål med finansforordningen er beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. EU har flere gange givet udtryk for, at det har til hensigt at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse. Statistiske oplysninger viser, at omfanget af skyggeøkonomien i EU udgør næsten en femtedel af BNP. Tocifrede milliardbeløb forbliver offshore, men angives og beskattes ikke. En styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse er ikke blot et spørgsmål om indtægter, men også om retfærdighed. Beskyttelsen af Unionens finansielle interesser kan styrkes yderligere ved at integrere skatteunddragelse som en udelukkelsesgrund i forbindelse med EU-institutionernes offentlige indkøbsprocedurer.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 106 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Beviser for at en økonomisk operatør befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er nævnt i stk. 1, kan omfatte:

 

a) faktiske omstændigheder, der konstateres i forbindelse med revisioner eller undersøgelser, som foretages af Revisionsretten, OLAF eller den interne revisionstjeneste eller andre inspektioner, revisioner eller kontroller, som er foretaget under den kontraherende myndigheds ansvar

 

b) administrative afgørelser, der kan omfatte disciplinære foranstaltninger, som træffes af det kompetente tilsynsorgan med ansvar for at kontrollere anvendelsen af standarder for erhvervsetik, afgørelser, som træffes af ECB, EIB, internationale organisationer eller Kommissionen vedrørende overtrædelse af Unionens konkurrenceregler eller af nationale kompetente myndigheder.

Begrundelse

Artikel 140, stk.1, i udkastet til delegeret retsakt (gennemførelsesbestemmelser), som blev forelagt af Kommissionen i løbet af den første runde af ekspertgruppemøderne, indeholder nogle vigtige bestemmelser, som derfor bør integreres i selve finansforordningen for at præcisere, at bestemmelserne bør anvendes på beviser for alle udelukkelsesgrunde.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Undtagen i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra d), kan den ordregivende myndighed beslutte ikke at udelukke den pågældende økonomiske aktør, når denne har truffet afhjælpende foranstaltninger for at vise sin pålidelighed.

3. Undtagen i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra d), kan panelet, som er omhandlet i artikel 108, beslutte ikke at udelukke den pågældende økonomiske aktør, når denne har truffet afhjælpende foranstaltninger for at vise sin pålidelighed.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For de situationer, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, litra b), d), e) og f), opretter Kommissionen et panel på anmodning af en anvisningsberettiget i Kommissionen eller i et forvaltningsorgan eller et fælles panel på anmodning af en anden institution, et organ eller et europæisk kontor. Panelet anvender følgende procedure på vegne af Kommissionen og dens forvaltningsorganer, andre institutioner, organer eller europæiske kontorer:

3. For de situationer, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, litra b), d), e) og f), opretter Kommissionen et neutralt og politisk uafhængigt panel på anmodning af en anvisningsberettiget i Kommissionen eller i et forvaltningsorgan eller Kommissionen opretter et fælles panel på anmodning af en anden institution, et organ eller et europæisk kontor. Panelet eller det fælles panel udpeger et permanent organ på højt plan og består af medlemmer med teknisk og juridisk kompetence. Kommissionen sikrer, at panelet eller det fælles panel arbejder uafhængigt. Panelet eller det fælles panel anvender følgende procedure på vegne af Kommissionen og dens forvaltningsorganer, andre institutioner, organer eller europæiske kontorer:

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

udelukkelsen er permanent i tilfælde af ulovlige aktiviteter i forbindelse med organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Forældelsesfristen for at udelukke og/eller pålægge en økonomisk aktør økonomiske sanktioner er på ti år regnet fra en af de følgende datoer:

 

a) den dato, hvor forseelsen blev begået eller, i tilfælde af igangværende eller gentagne forseelser, den dato, hvor forseelsen ophører, i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 106, stk. 1, litra b), c), d) og e)

 

b) den dato, hvor en national domstol afsiger en endelig dom eller en offentlig myndighed eller en international organisation træffer en endelig administrativ afgørelse i de tilfælde, der henvises til i litra b), c) og d) i artikel 106, stk. 1.

 

Forældelsesfristen afbrydes af enhver retsakt fra Kommissionen eller enhver anden enhed, som medvirker ved gennemførelsen af EU-budgettet, som er meddelt den økonomiske aktør, og vedrører undersøgelser eller retlige procedurer. En ny forældelsesfrist løber fra dagen efter afbrydelsen.

 

For så vidt angår litra f) i artikel 106, stk. 1, i denne forordning, anvendes den forældelsesfrist for at udelukke og/eller pålægge en økonomisk aktør økonomiske sanktioner, som er fastsat i artikel 3 i Rådets forordning, (EF, Euratom) nr. 2998/95*.

 

__________________

 

* Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. For at fastlægge udelukkelsen og varigheden af denne og/eller økonomiske sanktioner i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet tager panelet især hensyn til, hvor alvorlige forholdene er, herunder deres indvirkning på Unionens finansielle interesser og image, hvor lang tid der er gået, siden forseelsen blev begået, hvor længe den stod på, om der er forekommet gentagelser, om der er handlet forsætligt eller uagtsomt, og hvilke foranstaltninger, der er truffet for at rette op på situationen, eller andre formildende omstændigheder.

Begrundelse

Artikel 144, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 flyttes op som ny artikel 108, stk. 4a i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget for så vidt angår de omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udelukkelse og varigheden af denne og/eller økonomiske sanktioner.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 108 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når budgettet gennemføres ved indirekte forvaltning med tredjelande kan Kommissionen træffe afgørelse om udelukkelse eller pålæggelse af økonomiske sanktioner i overensstemmelse med den procedure, der henvises til i stk. 3, hvis det i henhold til artikel 58, stk. 1, litra c), bemyndigede tredjeland har undladt at gøre dette. Dette berører ikke tredjelandets ansvar, jf. artikel 60, stk. 3, for at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder.

Begrundelse

Tilpasning til Den Europæiske Udviklingsfonds praksis for at sikre, at Kommissionen kan træffe afgørelser om udelukkelse, hvis de befuldmægtigede undlader at gøre dette.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 110 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de udvælgelseskriterier, der er fastsat i udbudsdokumenterne.

c) ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de udvælgelseskriterier, der er fastsat i udbudsdokumenterne, og ikke befinder sig i en interessekonflikt, som kan påvirke kontraktens udførelse negativt.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 162 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

11a) Artikel 162, stk. 1, affattes således:

1. Revisionsretten meddeler senest den 30. juni Kommissionen og de berørte institutioner de bemærkninger, som den mener, bør medtages i årsberetningen. Disse bemærkninger behandles fortroligt og er genstand for en kontradiktorisk procedure. Alle institutioner sender senest den 15. oktober Revisionsretten deres svar. Alle andre institutioner end Kommissionen sender samtidig deres svar til Kommissionen.

'1. Revisionsretten meddeler senest den 30. juni Kommissionen og de berørte institutioner de bemærkninger, som den mener, bør medtages i årsberetningen. Disse bemærkninger behandles fortroligt og er genstand for en kontradiktorisk procedure. De skal ikke desto mindre stilles til rådighed for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, i givet fald på fortrolig basis. Alle institutioner sender senest den 15. oktober Revisionsretten deres svar. Alle andre institutioner end Kommissionen sender samtidig deres svar til Kommissionen.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 164

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

11a) Artikel 164 affattes således:

1. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

"1. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n +2 EU-institutionerne og de organer, der henvises til i artikel 208 og 209, decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

2. Hvis den frist, der er nævnt i stk. 1, ikke kan overholdes, oplyser Europa-Parlamentet eller Rådet Kommissionen om årsagerne til, at afgørelsen har måttet udsættes.

2. Hvis den frist, der er nævnt i stk. 1, ikke kan overholdes, oplyser Europa-Parlamentet eller Rådet de berørte institutioner og organer om årsagerne til, at afgørelsen har måttet udsættes.

3. Hvis Europa-Parlamentet udsætter afgørelsen om decharge, bestræber Kommissionen sig på snarest muligt at træffe foranstaltninger, der kan fjerne eller gøre det lettere at fjerne hindringerne for denne afgørelse.

3. Hvis Europa-Parlamentet udsætter afgørelsen om decharge, bestræber de berørte institutioner og organer sig på snarest muligt at træffe foranstaltninger, der kan fjerne eller gøre det lettere at fjerne hindringerne for denne afgørelse.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 165 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

11a) Artikel 165, stk. 3, affattes således:

3. Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger Kommissionen det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende i overensstemmelse med artikel 319 i TEUF.

"3. Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger Unionens institutioner og organer det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende i overensstemmelse med artikel 319 i TEUF.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 166

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

11a) Artikel 166 affattes således:

1. I overensstemmelse med artikel 319 i TEUF og artikel 106A i Euratomtraktaten træffer Kommissionen og de øvrige institutioner og organer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Europa-Parlamentets afgørelse om decharge samt de kommentarer, der ledsager Rådets henstilling om decharge.

'1. I overensstemmelse med artikel 319 i TEUF og artikel 106A i Euratomtraktaten træffer Kommissionen og de øvrige institutioner og organer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Europa-Parlamentets afgørelse om decharge samt de kommentarer, der ledsager Rådets henstilling om decharge.

2. Institutionerne aflægger efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet beretning om, hvilke foranstaltninger de har truffet på baggrund af disse bemærkninger og kommentarer, navnlig om de instrukser, de har givet de tjenestegrene, der medvirker ved budgettets gennemførelse. Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen ved at meddele den, hvilke foranstaltninger de har truffet for at efterkomme disse bemærkninger, så Kommissionen kan tage hensyn hertil i sin egen beretning. Institutionernes beretninger tilsendes ligeledes Revisionsretten.

2. De øvrige institutioner og organer aflægger efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet beretning om, hvilke foranstaltninger de har truffet på baggrund af disse bemærkninger og kommentarer, navnlig om de instrukser, de har givet de tjenestegrene, der medvirker ved budgettets gennemførelse. Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen ved at meddele den, hvilke foranstaltninger de har truffet for at efterkomme disse bemærkninger, så Kommissionen kan tage hensyn hertil i sin egen beretning. Institutionernes og organernes beretninger tilsendes ligeledes Revisionsretten."

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 208 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a) I artikel 208 indsættes følgende stykke:

 

"3a. EU-organer, der er fuldstændigt selvfinansierende, og på hvilke de finansielle regler, der er fastsat i rammefinansforordningen, jf. stk. 1, ikke finder anvendelse, bør om nødvendigt etablere lignende regler for at sikre konsekvens. Det er desuden nødvendigt at sikre, at gebyrerne for disse organer fastættes på et passende niveau for at dække omkostningerne ved ydelse af deres tjenester og at undgå betydelige overskud. I tilfælde af overskud bør pengene overføres til Unionens budget."

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Artikel 209

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14a) Artikel 209 affattes således:

Artikel 209

"Artikel 209

Model for finansforordning for offentlig-private partnerskabsorganer

Model for finansforordning for offentlig-private partnerskabsorganer

Organer, der er juridiske personer og er nedsat ved en basisretsakt og har fået overdraget gennemførelsen af offentlig-private partnerskaber, vedtager deres egne finansielle bestemmelser.

1. Organer, der er juridiske personer og er nedsat ved en basisretsakt og har fået overdraget gennemførelsen af offentlig-private partnerskaber, vedtager deres egne finansielle bestemmelser.

Disse bestemmelser omfatter et sæt af de principper, der er nødvendige for at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler.

Disse bestemmelser omfatter et sæt af de principper, der er nødvendige for at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage finansforordningsmodel ved en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 210, der fastlægger de nødvendige principper til at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler, og som skal baseres på artikel 60.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en finansforordningsmodel ved en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 210, der fastlægger de nødvendige principper til at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler, og som skal baseres på artikel 60.

De finansielle bestemmelser for disse organer kan kun afvige fra finansforordningsmodellen, hvis det er nødvendigt på grund af deres særlige behov, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.

De finansielle bestemmelser for disse organer kan kun afvige fra finansforordningsmodellen, hvis det er nødvendigt på grund af deres særlige behov, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.

 

2. Det er Europa-Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for de i stk. 1, omhandlede organer. Disse organer samarbejder fuldt ud med de institutioner, der er inddraget i dechargeproceduren, og fremlægger de nødvendige supplerende oplysninger, hvor det er relevant, bl.a. ved at deltage i møder med de relevante organer.

 

3. En uafhængig ekstern revisor bekræfter, at årsregnskaberne for de i stk. 1 omhandlede organer giver et korrekt billede af indtægter, udgifter og den finansielle stilling for det relevante organ, inden konsolideringen i Kommissionens endelige årsregnskab eller før det tidspunkt, som er fastsat i det relevante organs finansielle regler. Medmindre andet er bestemt i den basisretsakt, der er omhandlet i første afsnit i stk. 1, udarbejder Revisionsretten en særlig årsberetning om hvert organ i overensstemmelse med artikel 287, stk. 1, i TEUF. Revisionsretten tager i forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning hensyn til det arbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor, og de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på revisorens konklusioner."

Begrundelse

Denne begrundelse finder også anvendelse på artikel 60, stk. 7.

PROCEDURE

Titel

Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

Referencer

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

3.7.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Tamás Deutsch

30.9.2014

Behandling i udvalg

8.1.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

PROCEDURE

Titel

Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

Referencer

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Dato for høring af EP

17.6.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Ordførere

       Dato for valg

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Dato for indgivelse

12.3.2015