Menettely : 2014/0180(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0049/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0049/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0341

MIETINTÖ     ***I
PDF 864kWORD 533k
11.3.2015
PE 544.201v02-00 A8-0049/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Ingeborg Gräßle

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0358),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 322 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0029/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 1/2015(1),

–       ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 3. joulukuuta 2014 päivätyn kirjeen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A8-0049/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) On tärkeää selventää, miten hankintaviranomaiset voivat edistää ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä varmistaen samalla, että ne saavat hankintasopimuksilleen parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen etenkin vaatimalla erityisiä merkkejä ja/tai käyttämällä asianmukaisia sopimustentekomenetelmiä.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Unionin julkisissa hankinnoissa olisi varmistettava, että unionin varoja käytetään tehokkaalla, avoimella ja asianmukaisella tavalla, ja tältä osin sähköisen hankintamenettelyn olisi edistettävä julkisten varojen parempaa käyttöä ja laajennettava julkisten sopimusten saamismahdollisuutta kaikille talouden toimijoille.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) On tarpeen kartoittaa ja käsitellä erikseen erilaiset tapaukset, joihin tavallisesti viitataan ”eturistiriitatilanteina”. Eturistiriidan käsitettä olisi käytettävä ainoastaan tapauksissa, joissa unionin toimielimen virkamies tai muu toimihenkilö on tällaisessa tilanteessa. Jos talouden toimija yrittää epäasianmukaisesti vaikuttaa menettelyyn tai saada luottamuksellista tietoa, tätä on käsiteltävä ”ammatin harjoittamiseen liittyvänä vakavana virheenä”. Lisäksi on todettava, että talouden toimijat saattavat olla tilanteessa, jossa he eivät voi ammattiin liittyvän eturistiriidan takia panna sopimusta täytäntöön, esimerkiksi yrityksen ei pitäisi arvioida hanketta, johon se on osallistunut, tai tilintarkastaja ei saisi tarkastaa tilejä, jotka hän on aiemmin varmentanut.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(22 a) Kun tehdään puitesopimuksia, jotka perustuvat uudelleen kilpailuttamiseen, on aiheellista luopua velvollisuudesta antaa hylätyille tarjoajille tiedoksi valitun tarjouksen ominaisuudet ja suhteelliset edut, koska jos saman puitesopimuksen osapuolet saavat tällaisia tietoja joka kerta, kun kilpailutetaan uudelleen, niiden välinen rehellinen kilpailu voi vaarantua.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on selkeyttää 113 artiklan 3 kohdan taustalla olevia perusteita.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti sen 47–50 artiklassa tunnustettuja periaatteita, joiden mukaisesti laillisuus ja rikoksista määrättävien seuraamusten oikeasuhteisuus on varmistettava ja jokaisella on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeus puolustukseen sekä oikeus olla joutumatta syytetyksi ja rangaistuksi oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

58 artikla – 8 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1) Korvataan 58 artiklan 8 kohta seuraavasti:

8. Siirretään komissiolle valta antaa 210 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat talousarvion toteuttamistapoja, mukaan lukien suora hallinnointi, toimeenpanovirastoille siirretyn toimivallan käyttö ja erityissäännökset välillisestä hallinnoinnista kansainvälisten järjestöjen, 208 ja 209 artiklassa tarkoitettujen elinten, julkisoikeudellisten elinten tai julkisen palvelun tehtäviä hoitavien yksityisoikeudellisten elinten, sellaisten jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisten elinten, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano, ja sellaisten henkilöiden, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia, kanssa.

8. Siirretään komissiolle valta antaa 210 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat talousarvion toteuttamistapoja, mukaan lukien suora hallinnointi, toimeenpanovirastoille siirretyn toimivallan käyttö ja erityissäännökset välillisestä hallinnoinnista kansainvälisten järjestöjen, 208 ja 209 artiklassa tarkoitettujen elinten, julkisoikeudellisten elinten tai julkisen palvelun tehtäviä hoitavien yksityisoikeudellisten elinten, sellaisten jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisten elinten, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano, ja sellaisten henkilöiden, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia, kanssa. Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, joilla ei ole hallitusten välisissä sopimuksissa vahvistettua kansainvälisen järjestön asemaa, ei saa rinnastaa tällaisiin kansainvälisiin järjestöihin.”

Perustelu

Päivitys tarkistukseen 2.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

60 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 a) Korvataan 60 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Yhteisöjen ja henkilöiden, joille toteuttamistehtäviä on siirretty 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, on talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan ehkäistävä, todettava ja korjattava sääntöjenvastaisuudet ja petokset. Tätä varten niiden on suoritettava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ennakko- ja jälkikäteisvalvontaa, johon tarvittaessa kuuluvat myös paikan päällä edustavien ja/tai riskiperusteisten otosten perusteella suoritettavat toimien tarkastukset, varmistaakseen, että talousarviosta rahoitettavat toimet toteutetaan tehokkaasti ja moitteettomasti. Niiden on myös perittävä takaisin aiheettomasti maksetut varat sekä saatettava tarvittaessa asia tuomioistuinten käsiteltäväksi.

3. Yhteisöjen ja henkilöiden, joille toteuttamistehtäviä on siirretty 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, on talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan ehkäistävä, todettava ja korjattava sääntöjenvastaisuudet ja petokset. Tätä varten niiden on suoritettava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ennakko- ja jälkikäteisvalvontaa, johon tarvittaessa kuuluvat myös paikan päällä edustavien ja/tai riskiperusteisten otosten perusteella suoritettavat toimien tarkastukset, varmistaakseen, että talousarviosta rahoitettavat toimet toteutetaan tehokkaasti ja moitteettomasti. Niiden on myös perittävä takaisin aiheettomasti maksetut varat, saatettava tarvittaessa asia tuomioistuinten käsiteltäväksi ja ilmoitettava komissiolle mahdollisesta havaitusta petoksesta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

60 artikla – 7 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(1 b) Korvataan 60 artiklan 7 kohta seuraavasti:

7. Edellä olevia 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta unionin sellaisille yhteisöille maksamiin rahoitusosuuksiin, joihin sovelletaan erillistä vastuuvapausmenettelyä 208 artiklan nojalla.

7. Edellä olevia 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta unionin sellaisille yhteisöille maksamiin rahoitusosuuksiin, joihin sovelletaan erillistä vastuuvapausmenettelyä 208 ja 209 artiklan nojalla.

Perustelu

Tarkistuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma (29.5.2014) varainhoitoasetuksen 209 artiklassa tarkoitetusta yhteisyritysten erillisestä vastuuvapausmenettelystä, jonka kaikki osapuolet vahvistivat 13. marraskuuta 2014 pyöreän pöydän keskustelussa yhteisyritysten tarkastuksesta ja vastuuvapaudesta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 c kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

66 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(1 c) Lisätään 66 artiklaan 2 a kohta seuraavasti:

 

”2 a. Unionin toimielimen ja yhden tai useamman virkamiehen tai toimihenkilön välisessä kiistatapauksessa osapuolet voivat tehdä sopimuksen (”sovintosopimus”), jotta poistettaisiin jatkuva tosiasiallinen tai oikeudellinen epävarmuus tekemällä molemminpuolisia myönnytyksiä, jos kyseinen toimielin katsoo parhaan harkintansa mukaan, että tällaisen sopimuksen tekeminen on asianmukaista. Tulojen ja menojen hyväksyjä toteuttaa sopimuksesta aiheutuvat tulot ja menot.”

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 d kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

66 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 d) Korvataan 66 artiklan 9 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Kertomuksesta on käytävä ilmi, vastaavatko saavutetut tulokset asetettuja tavoitteita, millaisia riskejä tapahtumiin liittyy, miten käyttöön asetetut varat on käytetty ja miten tehokkaasti ja vaikuttavasti sisäinen valvontajärjestelmä toimii, ja siihen on sisällyttävä yleisarvio tarkastusten kustannustehokkuudesta.

Kertomuksesta on käytävä ilmi, vastaavatko saavutetut tulokset asetettuja tavoitteita, millaisia riskejä tapahtumiin liittyy, miten käyttöön asetetut varat on käytetty ja miten tehokkaasti ja vaikuttavasti sisäinen valvontajärjestelmä toimii, ja siihen on sisällyttävä yleisarvio tarkastusten kustannustehokkuudesta. Kertomukseen on sisällyttävä myös arvio laajuudesta, jolla tapahtumat ovat auttaneet poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja luoneet unionille lisäarvoa, sekä kyseisten tapahtumien yleisistä vaikutuksista.”

Perustelu

Tarkistuksella pannaan täytäntöön varainhoitovuotta 2013 koskevan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 10.63 ja 10.65 kohdissa annetut suositukset.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 e kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

66 artikla – 9 kohta – 3 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 e) Korvataan 66 artiklan 9 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

Komissio toimittaa vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenvedon edellisen vuoden toimintakertomuksista. Kunkin valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vuotuinen toimintakertomus on myös asetettava Euroopan parlamentin ja neuvoston saataville.

Komissio toimittaa vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenvedon edellisen vuoden toimintakertomuksista. Kunkin valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän edellisen vuoden vuotuinen toimintakertomus sekä muiden toimielinten, virastojen ja elinten tulojen ja menojen hyväksyjien / valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien edellisen vuoden vuotuiset toimintakertomukset on myös asetettava Euroopan parlamentin ja neuvoston saataville ja julkaistava kunkin kyseisen toimielimen, viraston tai elimen verkkosivustolla viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 f kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

99 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(1 f) Lisätään 99 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:

 

3 a. Toimielin toimittaa vastuuvapausmenettelyn yhteydessä ja ottaen asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain pyynnöstä 3 kohdassa tarkoitetun sisäistä tarkastusta koskevan vuosikertomuksen.”

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

101 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. ’Hankinnalla’ tarkoitetaan sopimuksen avulla tapahtuvaa rakennusten, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen hankintaa, jonka yksi tai useampi hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan talouden toimijoilta.

1. ’Hankinnalla’ tarkoitetaan sopimuksen avulla tapahtuvaa rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen hankintaa sekä maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai vuokrausta, jonka yksi tai useampi hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan talouden toimijoilta.

Perustelu

Teksti saatetaan julkisia hankintoja koskevan direktiivin 2014/24/EU 10 artiklan a kohdan mukaiseksi.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

101 artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a. ’Hallinnollisella päätöksellä’ tarkoitetaan hallintoviranomaisen päätöstä, joka on lainvoimainen ja sitova talouden toimijan sijoittautumismaan tai hankintaviranomaisen jäsenvaltion tai unionin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Perustelu

Teksti saatetaan julkisia hankintoja koskevan direktiivin 57 artiklan 2 kohdan mukaiseksi, kuten tilintarkastustuomioistuin suositteli.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

102 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kaikki sopimukset on kilpailutettava mahdollisimman laajasti, paitsi silloin, kun käytetään 104 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua neuvottelumenettelyä.

2. Kaikki sopimukset on kilpailutettava mahdollisimman laajasti, paitsi silloin, kun käytetään 104 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua neuvottelumenettelyä.

 

Hankinnan ennakoitua arvoa määritettäessä ei saa pyrkiä välttämään sovellettavia sääntöjä, eikä hankintaa saa jakaa osiin samassa tarkoituksessa.

 

Hankintaviranomaisen on perusteltava päätöksensä olla jakamatta sopimusta osiin.

Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää puitesopimuksia väärin tai siten, että niiden tarkoituksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen tai että niillä tosiasiallisesti estetään, rajoitetaan tai vääristetään kilpailua.

2 a. Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää puitesopimuksia väärin tai siten, että niiden tarkoituksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen tai että niillä tosiasiallisesti estetään, rajoitetaan tai vääristetään kilpailua.

Perustelu

Komission asiantuntijaryhmän ensimmäisellä kokouskierroksella esittämän esityksen delegoiduksi säädökseksi (soveltamissäännöt) 169 artiklassa on tiettyjä keskeisiä säännöksiä, jotka olisi sisällytettävä itse varainhoitoasetukseen.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

102 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

2 b. Hankintaviranomaisten on kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että hankintasopimuksia toteuttaessaan talouden toimijat noudattavat ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön velvoitteita, jotka on vahvistettu unionin tai kansallisessa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1a liitteessä X luetelluissa sosiaali- ja ympäristöaloja sekä työtä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa.

 

_____________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

103 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Menettelyt, joiden arvo on pienempi kuin 118 tai 190 artiklassa säädetty kynnysarvo, julkaistaan asianmukaisin keinoin.

2. Menettelyt, joiden arvo on pienempi kuin 118 artiklan 1 kohdassa tai 190 artiklassa säädetty kynnysarvo, julkaistaan asianmukaisin keinoin.

Perustelu

Selkeytetään tekstiä.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

104 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 210 artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat hankintamenettelytyyppejä, dynaamista hankintajärjestelmää, yhteisesti toteutettavia hankintamenettelyjä, vähäisiä hankintoja ja maksamista laskun perusteella.

5. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 210 artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat hankintamenettelytyyppejä, jotka koskevat hankintasopimusten tekemistä viitaten sopimusten arvoon 118 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kynnysarvoihin verrattuna, dynaamista hankintajärjestelmää ja yhteisesti toteutettavia hankintamenettelyjä.

Perustelu

Selkeytetään tekstiä. Dynaamista hankintajärjestelmää koskeva erillinen maininta säilytetään, koska se ei ole hankintamenettely.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

105 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen on määriteltävä hankinta-asiakirjoissa hankinnan kohde esittämällä kuvaus tarpeistaan ja hankittavilta rakennusurakoilta, tavaroilta tai palveluilta vaadittavista ominaisuuksista sekä täsmennettävä hankintaan sovellettavat perusteet. Lisäksi sen on ilmoitettava, missä kuvauksen osissa määritellään vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä.

2. Hankintaviranomaisen on määriteltävä hankinta-asiakirjoissa hankinnan kohde esittämällä kuvaus tarpeistaan ja hankittavilta rakennusurakoilta, tavaroilta tai palveluilta vaadittavista ominaisuuksista sekä täsmennettävä hankintaan sovellettavat poissulkemis-, valinta- ja ratkaisuperusteet. Lisäksi sen on ilmoitettava, missä kuvauksen osissa määritellään vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä.

Perustelu

Selkeytetään tekstiä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

106 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) sen on todistettu syyllistyneen petokseen, korruptioon, rikollisjärjestöön osallistumiseen, rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, terrorismirikoksiin, lapsityövoiman käyttöön tai muihin ihmiskaupan muotoihin, mikä on todettu 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen päätöksessä tai lainvoimaisessa tuomiossa;

d) sen on todistettu syyllistyneen petokseen, veropetokseen, veronkiertoon, verotuksen ulkopuolelle jäävien veroparatiisirakenteiden välityksellä tapahtuva veronkierto mukaan luettuna, yhtiövarallisuuden väärinkäyttöön, julkisten varojen kavaltamiseen, korruptioon, rikollisjärjestöön osallistumiseen, rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, terrorismirikoksiin, lapsityövoiman käyttöön tai muihin ihmiskaupan muotoihin, mikä on todettu 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen päätöksessä tai lainvoimaisessa tuomiossa;

Perustelu

Varainhoitoasetuksen keskeisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin kuuluu unionin taloudellisten etujen suojaaminen. Unioni on ilmaissut useaan otteeseen aikomuksensa torjua veropetoksia ja veronkiertoa. Tilastotiedot osoittavat, että unionin harmaan talouden koko on lähes viidennes BKT:sta. Lisäksi veroparatiiseihin jää kymmeniä miljardeja euroja, joita ei usein ilmoiteta eikä veroteta. Veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostaminen ei liity ainoastaan tuloihin, vaan kyse on myös oikeudenmukaisuudesta. Unionin taloudellisia etuja voidaan suojata entistä tehokkaammin sisällyttämällä veronkierto syihin, joiden vuoksi poissulkeminen unionin toimielinten hankintamenettelyistä on mahdollinen.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

106 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tämän osaston soveltamista varten ’ammatin harjoittamiseen liittyvällä vakavalla virheellä’ tarkoitetaan lakien tai määräysten tai talouden toimijan harjoittaman ammatin eettisten sääntöjen rikkomista sekä mitä tahansa muuta virheellistä toimintaa, joka vahingoittaa talouden toimijan ammatillista uskottavuutta, jos kyseessä on vilpillinen aikomus tai vakava laiminlyönti.

 

Seuraavia toimintoja pidetään ammatin harjoittamiseen liittyvinä vakavina virheinä:

 

a) väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai huolimattomasti;

 

b) sopimuksen tekeminen muiden talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi;

 

c) teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen;

 

d) yritys vaikuttaa hankintaviranomaisen päätöksentekoon menettelyn aikana;

 

e) yritys saada luottamuksellista tietoa menettelystä.

Perustelu

Komission asiantuntijaryhmän ensimmäisellä kokouskierroksella esittämän esityksen delegoiduksi säädökseksi (soveltamissäännöt) 140 artiklan 1 kohdassa on tiettyjä keskeisiä säännöksiä, jotka olisi sisällytettävä itse varainhoitoasetukseen. Lisäkohta lisätään ennen mietintöluonnoksen tarkistuksessa 8 olevaa uutta kohtaa.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

106 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Todisteisiin siitä, että talouden toimija on jossakin 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemiseen johtavista tilanteista, voi kuulua

 

a) tilintarkastustuomioistuimen, OLAFin tai sisäisen tarkastuksen suorittaman tilintarkastuksen tai tutkinnan tai hankintaviranomaisen vastuulla suoritettavan muun tarkastuksen, tilintarkastuksen tai valvonnan yhteydessä havaittuja tosiseikkoja;

 

b) hallinnolliset päätökset, joihin saattaa sisältyä ammattietiikkaa koskevien normien noudattamisen varmentamisesta vastaavan toimivaltaisen valvontaelimen toteuttamia kurinpitotoimia, EKP:n, EIP:n, kansainvälisten järjestöjen tai komission päätökset, jotka koskevat unionin kilpailusääntöjen rikkomista, tai toimivaltaisen kansallisen viranomaisen päätökset.

Perustelu

Delegoidun säädöksen luonnoksen 140 artiklan 1 kohta (soveltamissäännöt), sellaisena kuin komissio sen esitti asiantuntijaryhmän kokousten ensimmäisellä kierroksella, sisältää eräitä oleellisia säännöksiä, jotka olisi näin ollen sisällytettävä itse varainhoitoasetukseen, jotta selvennetään, että säännöstä olisi sovellettava todisteisiin kaikkien poissulkemisperusteiden osalta.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta hankintaviranomainen voi päättää, että se ei sulje pois asianomaista talouden toimijaa, jos tämä on toteuttanut korjaavia toimenpiteitä luotettavuutensa osoittamiseksi.

3. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta 108 artiklassa tarkoitettu tutkintaelin voi päättää, että se ei sulje pois asianomaista talouden toimijaa, jos tämä on toteuttanut korjaavia toimenpiteitä luotettavuutensa osoittamiseksi.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

106 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Hankintaviranomainen antaa IX osaston säännösten mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen kaikista toisen alakohdan nojalla tekemistään päätöksistä.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

106 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Hankintaviranomainen voi myös varmistaa, ettei alihankkija ole missään 1 kohdassa luetelluista poissulkemiseen johtavista tilanteista tai että se on jossakin tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tilanteista.

7. Hankintaviranomainen voi soveltaa 1–3 kohtaa myös talouden toimijan alihankkijaan. Hankintaviranomaisen on vaadittava, että ehdokas tai tarjoaja korvaa alihankkijan tai yhteisön, jonka valmiuksia se aikoo hyödyntää ja joka on poissulkemiseen johtavassa tilanteessa.

Perustelu

Päivitys tarkistukseen 9. Lisäsäännösten ottaminen delegoidun säädöksen luonnoksen 141 artiklan 5 kohdasta.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

107 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Sopimusta ei tehdä tietyn menettelyn osalta sellaisen talouden toimijan kanssa, joka

1. Hankintaviranomainen ei tee sopimusta tietyn menettelyn osalta sellaisen talouden toimijan kanssa, joka

Perustelu

Selkeytetään tekstiä.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

107 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Ennen kuin hankintaviranomainen tekee päätöksen talouden toimijan hylkäämisestä tietystä menettelystä, sen on annettava talouden toimijalle mahdollisuus esittää huomautuksia, ellei hylkäämistä ole perusteltu 1 kohdan a alakohdan mukaisesti talouden toimijaa koskevalla poissulkemispäätöksellä sen jälkeen, kun talouden toimijan esittämät huomautukset on käsitelty.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) OLAF Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013* mukaisesti, kun OLAFin meneillään olevassa tutkimuksessa ilmenee, että voi olla aiheellista toteuttaa turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;

a) OLAF Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013* mukaisesti, kun OLAFin meneillään olevassa tutkimuksessa ilmenee, että voi olla aiheellista toteuttaa turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ottaen asianmukaisesti huomioon menettelylliset ja perusoikeudet ja väärinkäytösten paljastajien suojelun;

Perustelu

Tarkistuksella lisätään Transparency International -järjestön suositus.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) komission tai toimeenpanoviraston tulojen ja menojen hyväksyjä, kun on kysymys epäillystä ammatin harjoittamiseen liittyvästä vakavasta virheestä, sääntöjenvastaisuudesta, petoksesta tai vakavasta sopimusrikkomuksesta;

b) komission tai toimeenpanoviraston tulojen ja menojen hyväksyjä, kun on kysymys epäillystä ammatin harjoittamiseen liittyvästä vakavasta virheestä, sääntöjenvastaisuudesta, petoksesta, korruptiosta tai vakavasta sopimusrikkomuksesta;

Perustelu

Transparency International -järjestön suosituksen mukaisesti.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) muu toimielin, elin tai unionin toimipaikka, kun on kysymys epäillystä ammatin harjoittamiseen liittyvästä vakavasta virheestä, sääntöjenvastaisuudesta, petoksesta tai vakavasta sopimusrikkomuksesta.

c) muu toimielin, elin tai unionin toimipaikka, kun on kysymys epäillystä ammatin harjoittamiseen liittyvästä vakavasta virheestä, sääntöjenvastaisuudesta, petoksesta, korruptiosta tai vakavasta sopimusrikkomuksesta.

Perustelu

Transparency International -järjestön suosituksen mukaisesti.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan viipymättä komission kirjanpitojärjestelmän välityksellä komission ja sen toimeenpanovirastojen sekä kaikkien muiden toimielinten, elinten ja unionin toimipaikkojen tulojen ja menojen hyväksyjille, jotta nämä voivat toteuttaa ennaltaehkäiseviä väliaikaisia turvaamistoimenpiteitä talousarvion toteuttamisen yhteydessä. Nämä toimenpiteet eivät saa ylittää hankinta‑asiakirjoihin sisältyviä ehtoja.

Ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan viipymättä komission kirjanpitojärjestelmän välityksellä komission ja sen toimeenpanovirastojen sekä kaikkien muiden toimielinten, elinten ja unionin toimipaikkojen tulojen ja menojen hyväksyjille, jotta nämä voivat toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä talousarvion toteuttamisen yhteydessä. Nämä toimenpiteet eivät saa ylittää hankinta-asiakirjoihin sisältyviä ehtoja.

Perustelu

Selkeytetään tekstiä.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio perustaa 106 artiklan 1 kohdan b, d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja tilanteita varten komission tai toimeenpanoviraston tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä tutkintaelimen tai muun toimielimen, elimen tai unionin toimipaikan pyynnöstä yhteisen tutkintaelimen. Tutkintaelin soveltaa komission ja sen toimeenpanovirastojen, muiden toimielinten, elinten tai unionin toimipaikkojen puolesta seuraavaa menettelyä:

3. Komissio perustaa 106 artiklan 1 kohdan b, d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja tilanteita varten komission tai toimeenpanoviraston tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä tutkintaelimen tai muun toimielimen, elimen tai unionin toimipaikan pyynnöstä yhteisen tutkintaelimen. Tutkintaelin nimittää pysyvän korkean tason johtokunnan ja koostuu jäsenistä, joilla on tekninen ja oikeudellinen pätevyys. Komissio varmistaa, että tutkintaelin voi toimia riippumattomasti. Tutkintaelin soveltaa komission ja sen toimeenpanovirastojen, muiden toimielinten, elinten tai unionin toimipaikkojen puolesta seuraavaa menettelyä:

Perustelu

Tarkistuksella lisätään eräitä Transparency International -järjestön suosituksia.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) jos tulojen ja menojen hyväksyjän pyyntö perustuu muun muassa OLAFin antamiin tietoihin, OLAF tekee yhteistyötä tutkintaelimen kanssa asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 mukaisesti;

c) jos tulojen ja menojen hyväksyjän pyyntö perustuu muun muassa OLAFin antamiin tietoihin, OLAF tekee yhteistyötä tutkintaelimen kanssa asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon menettelylliset ja perusoikeudet ja väärinkäytösten paljastajien suojelun;

Perustelu

Tarkistuksella lisätään Transparency International -järjestön suositus.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f) tutkintaelin voi tehdä päätöksen poissulkemisesta, mukaan lukien poissulkemisen kestosta, ja/tai määrätä taloudellisia seuraamuksia sille toimitettujen näytön ja tietojen perusteella ottaen huomioon suhteellisuusperiaatteen;

f) tutkintaelin voi tehdä päätöksen poissulkemisesta, mukaan lukien poissulkemisen kestosta, ja/tai määrätä taloudellisia seuraamuksia sille toimitettujen näytön ja tietojen perusteella ottaen huomioon suhteellisuusperiaatteen; taloudellinen seuraamus on 2–10 prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta, tämän kuitenkaan vaikuttamatta sopimussakkojen soveltamiseen tai muihin sopimuksen mukaisiin seuraamuksiin;

Perustelu

Komission asiantuntijaryhmän ensimmäisellä kokouskierroksella esittämän esityksen delegoiduksi säädökseksi (soveltamissäännöt) 145 artiklassa on tiettyjä keskeisiä säännöksiä, jotka olisi sisällytettävä itse varainhoitoasetukseen.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Poikkeustapauksissa, mukaan lukien silloin, kun on kyse luonnollisista henkilöistä tai on tarpeen säilyttää tutkinnan tai kansallisen oikeuskäsittelyn luottamuksellisuus, tutkintaelin voi päättää pidättyä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdan mukaisesta poissulkemista tai taloudellista seuraamusta koskevien tietojen julkaisemisesta ottaen asianmukaisesti huomioon oikeuden yksityisyyteen ja noudattaen asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä oikeuksia.

Poikkeustapauksissa, mukaan lukien silloin, kun on kyse luonnollisista henkilöistä tai on tarpeen säilyttää tutkinnan tai kansallisen oikeuskäsittelyn luottamuksellisuus, tutkintaelin voi päättää pidättyä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdan mukaisesta poissulkemista tai taloudellista seuraamusta koskevien tietojen julkaisemisesta ottaen asianmukaisesti huomioon oikeuden yksityisyyteen ja noudattaen asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä oikeuksia. Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti tiedon näistä päätöksistä käyttäen asianmukaisia menettelyjä luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

 

Hankintaviranomainen hyväksyy tarvittavat toimenpiteet tutkintaelimen päätöksen panemiseksi täytäntöön.

Perustelu

Tapauksissa, joissa tutkintaelimen päätöksen julkistaminen on mahdotonta, komission olisi ainakin annettava parlamentille ja neuvostolle tieto päätöksestä. Lisäksi lisätään uusi alakohta, jolla selkeytetään tutkintaelimen tekemän päätöksen ja hankintaviranomaisten toteuttaman täytäntöönpanon välistä yhteyttä.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) viisi vuotta 106 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

Poistetaan.

Perustelu

Mitä tulee 106 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin – korruptio, terrorismin rahoitus, ihmiskauppa jne. – tutkintaelimen olisi voitava sulkea talouden toimija hankintamenettelyjen ulkopuolelle pysyvästi.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

4 a. Talouden toimijan poissulkemista tai sille määrättäviä taloudellisia seuraamuksia koskeva vanhentumisaika on viisi vuotta laskettuna jommastakummasta seuraavasta päivämäärästä:

a) tämän asetuksen 106 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rikkomisen tapahtumispäivästä tai, jos on kyse jatkuvasta tai toistuvasta rikkomisesta, sen päättymispäivästä tai

b) tämän asetuksen 106 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallisen tuomioistuimen lopullisen tuomion tai viranomaisen tai kansainvälisen järjestön lopullisen hallinnollisen päätöksen päivämäärästä.

Seuraamusmenettelyn vanhentuminen keskeytyy, kun komissio tai muu unionin talousarvion toteuttamiseen osallistuva elin antaa talouden toimijalle tiedoksi tutkimuksen tai menettelyn vireilletulon. Vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen jokaista keskeytettävää toimea seuraavana päivänä.

Tämän asetuksen 106 artiklan 1 kohdan f alakohdan soveltamista varten noudatetaan neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 3 artiklassa tarkoitettua talouden toimijan poissulkemista tai sille määrättäviä taloudellisia seuraamuksia koskevaa vanhentumisaikaa.

Perustelu

Komission asiantuntijaryhmän ensimmäisellä kokouskierroksella esittämän esityksen delegoiduksi säädökseksi (soveltamissäännöt) 144 artiklan 2 kohdassa on tiettyjä keskeisiä säännöksiä, jotka olisi sisällytettävä itse varainhoitoasetukseen.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

4 b. Poissulkemisen ja sen keston tai taloudellisten seuraamusten määrittelemiseksi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tutkintaelimen on erityisesti otettava huomioon tilanteen vakavuus, myös vaikutus unionin taloudellisiin etuihin ja julkisuuskuvaan, väärinkäytöksestä kulunut aika, sen kesto ja mahdollinen toistuminen, sen tahallisuus tai tuottamuksellisuuden aste sekä toimenpiteet, jotka asianomainen yhteisö on toteuttanut tilanteen korjaamiseksi tai muut mahdolliset lieventävät seikat.

Perustelu

Komission asiantuntijaryhmän ensimmäisellä kokouskierroksella esittämän esityksen delegoiduksi säädökseksi (soveltamissäännöt) 144 artiklan 1 kohdassa on tiettyjä keskeisiä säännöksiä, jotka olisi sisällytettävä itse varainhoitoasetukseen.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden viranomaisten samoin kuin Euroopan keskuspankin, Euroopan investointipankin, Euroopan investointirahaston sekä 58 ja 61 artiklan mukaisesti talousarvion toteuttamiseen osallistuvien yhteisöjen on

5. Jos talouden toimijoiden toiminta on vahingoittanut unionin taloudellisia etuja, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden viranomaisten samoin kuin Euroopan keskuspankin, Euroopan investointipankin, Euroopan investointirahaston sekä 58 ja 61 artiklan mukaisesti talousarvion toteuttamiseen osallistuvien yhteisöjen on

Perustelu

Soveltamisalan selventäminen.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos jäsenvaltioiden viranomaiset eivät täytä näitä vaatimuksia, ne ovat vastuussa kaikista unionin taloudellisille eduille koituvista vahingoista, jotka johtuvat täyttämättä jättämisestä.

Perustelu

Lisätään uusi seuraamusmekanismi, jos jäsenvaltio ei toimi yhteistyössä komission kanssa varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmän osalta.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Kun talousarviota toteutetaan kolmansien maiden kanssa välillisen hallinnoinnin kautta, komissio voi päättää poissulkemisesta tai määrätä taloudellisen seuraamuksen tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos kolmas valtio, jolle on siirretty toteuttamistehtäviä 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, ei ole niin tehnyt. Tämä ei vaikuta kolmannen maan 60 artiklan 3 kohdan mukaiseen vastuuseen estää, havaita ja korjata sääntöjenvastaisuudet ja petokset.

Perustelu

Yhdenmukaistus EKR:n käytännön kanssa, jonka mukaan varmistetaan, että komissio voi tehdä päätöksen poissulkemisesta, jos valtuutuksen saanut ei sitä tee.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 210 artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat unionin järjestelmää taloudellisten etujensa suojaamiseksi, mukaan lukien vakiomenettelyt sekä julkaistavat yksityiskohdat, poissulkemisen vanhentumisaika, tutkintaelimen kokoonpano, poissulkemisen kesto ja taloudelliset seuraamukset.

8. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 210 artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat unionin järjestelmää taloudellisten etujensa suojaamiseksi, mukaan lukien vakiomenettelyt sekä julkaistavat yksityiskohdat, poissulkemisen vanhentumisaika, tutkintaelimen kokoonpano, tutkintaelimen jäsenyyskriteerit, tutkintaelimen jäsenten valintamenettely, tutkintaelimen jäsenten eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta, poissulkemisen kesto ja taloudelliset seuraamukset.

Perustelu

Transparency International -järjestön suosituksen mukaisesti.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

110 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintaasiakirjoissa vahvistetut valintaperusteet.

c) ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintaasiakirjoissa vahvistetut valintaperusteet eikä hänellä ole eturistiriitoja, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti sopimuksen täyttämiseen.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

110 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen on tehtävä sopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella.

2. Hankintaviranomaisen on tehtävä sopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella direktiivin 2014/24/EU 67 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

110 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Hankintaviranomainen voi päättää olla tekemättä hankintasopimusta taloudellisesti kaikkein edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa, jos on osoitettu, että tarjous ei ole niiden voimassa olevien ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön velvoitteiden mukainen, jotka on vahvistettu unionin tai kansallisessa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1a liitteessä X luetelluissa sosiaali- ja ympäristöaloja sekä työtä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

111 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Hankintaviranomainen voi, jos se katsoo sen asianmukaiseksi ja oikeasuhteiseksi, vaatia tarjoajilta etukäteen vakuuden tarjousten poisvetämisen varalta.

3. Hankintaviranomainen voi, jos se katsoo sen asianmukaiseksi ja oikeasuhteiseksi, vaatia tarjoajilta etukäteen vakuuden tarjousten poisvetämisen varalta. Vaaditun vakuuden on oltava oikeassa suhteessa sopimuksen arvioituun arvoon ja erittäin alhainen, jotta estetään erilaisten talouden toimijoiden syrjintä.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

112 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Hankintamenettelyn aikana hankintaviranomainen ja ehdokas tai tarjoaja saavat olla yhteydessä toisiinsa ainoastaan, jos avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteet voidaan turvata. Tarjousten vastaanottamisen määräajan päätyttyä tapahtunut yhteydenotto ei saa johtaa muutoksiin hankinta-asiakirjoissa tai merkittäviin muutoksiin tarjouksen ehdoissa, ellei 104 artiklan 1 kohdassa säädetyssä menettelyssä nimenomaisesti anneta tähän mahdollisuutta.

1. Hankintamenettelyn aikana hankintaviranomainen ja ehdokas tai tarjoaja saavat olla yhteydessä toisiinsa ainoastaan, jos avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteet sekä 96 artiklassa vahvistettu hyvä hallinto voidaan turvata. Tarjousten vastaanottamisen määräajan päätyttyä tapahtunut yhteydenotto ei saa johtaa muutoksiin hankinta-asiakirjoissa tai merkittäviin muutoksiin tarjouksen ehdoissa, ellei 104 artiklan 1 kohdassa säädetyssä menettelyssä nimenomaisesti anneta tähän mahdollisuutta.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

114 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Hankintaviranomainen saa muuttaa sopimusta tai puitesopimusta merkittävästi ilman hankintamenettelyä ainoastaan tapauksissa, joista säädetään tämän asetuksen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä, ja edellyttäen, että tällä merkittävällä muutoksella ei muuteta sopimuksen tai puitesopimuksen kohdetta.

2. Hankintaviranomainen saa muuttaa sopimusta tai puitesopimusta ilman hankintamenettelyä ainoastaan tapauksissa, joista säädetään 2 a kohdassa tai tämän asetuksen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä, ja edellyttäen, että tällä muutoksella ei muuteta sopimuksen tai puitesopimuksen kohdetta tai yleistä luonnetta.

Perustelu

Päivitetään tarkistusta 20 ja lisätään viite 2 a kohtaan kyseisen kohdan lisäyksen johdosta. Virkkeen loppu on saatettu direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseksi.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

114 a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Hankintasopimusta tai erillissopimusta voidaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä seuraavissa tapauksissa:

 

a) jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai ‑palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen hankintasopimukseen, ja jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 

i) toimeksisaajaa ei voida vaihtaa teknisistä syistä, jotka liittyvät vaatimukseen korvattavuudesta tai yhteentoimivuudesta olemassa olevien laitteiden, palvelujen tai laitteistojen kanssa;

 

ii) toimeksisaajan vaihtaminen aiheuttaisi kustannusten olennaista päällekkäisyyttä hankintaviranomaiselle;

 

iii) mahdollinen hinnan nousu, mukaan luettuna toisiaan seuraavien muutosten kumulatiivinen nettoarvo, ei ylitä 50 prosenttia alkuperäisestä sopimusarvosta;

 

b) jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 

i) muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintaviranomainen ei voinut ennakoida;

 

ii) mahdollinen hinnan nousu ei ylitä 50 prosenttia alkuperäisestä sopimusarvosta;

 

c) muutoksen arvo on vähemmän kuin kumpikaan seuraavista arvoista:

 

i) muutosajankohtana sovellettavat 118 artiklan 1 kohdassa ja 190 artiklan 2 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetut ulkoista toimintaa koskevat kynnysarvot; sekä

 

ii) 10 prosenttia alkuperäisestä sopimusarvosta palvelu- ja toimitussopimuksissa sekä käyttöoikeussopimuksissa (rakennusurakat tai palvelut) ja 15 prosenttia alkuperäisestä sopimusarvosta rakennusurakkasopimuksissa.

 

Ensimmäisen alakohdan a ja c alakohtia voidaan soveltaa myös puitesopimuksiin.

 

Alkuperäisessä sopimusarvossa ei oteta huomioon hinnantarkistuksia.

 

Ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukainen useiden toisiaan seuraavien muutosten kumulatiivinen nettoarvo ei saa ylittää samassa kohdassa asetettua kynnysarvoa.

 

Hankintaviranomaisen on toteutettava 103 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedotustoimenpiteet jälkikäteen.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta komission asiantuntijaryhmän ensimmäisellä kokouskierroksella esittämän esityksen delegoiduksi säädökseksi (soveltamissäännöt) 162 artiklassa on tiettyjä keskeisiä säännöksiä, jotka olisi sisällytettävä itse varainhoitoasetukseen.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

115 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) sopimuksen täyttämisen varmistamiseksi kaikilta osin loppumaksun suorittamisen jälkeen.

c) sopimuksen täyttämisen varmistamiseksi kaikilta osin sopimuksen vastuuaikana.

Perustelu

Mukautetaan kansainväliseen tavanomaiseen käytäntöön / korjataan tekninen virhe; joissakin tapauksissa loppumaksu suoritetaan sopimuksen päättyessä.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

118 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jollei tämän asetuksen nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä säädetyistä poikkeuksista tai edellytyksistä muuta johdu 1 kohdassa tarkoitetut kynnysarvot ylittävien sopimusten osalta, hankintaviranomainen saa allekirjoittaa sopimuksen tai puitesopimuksen valitun tarjoajan kanssa vasta odotusajan kuluttua.

2. Jollei tämän asetuksen nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä säädetyistä poikkeuksista tai edellytyksistä muuta johdu 1 kohdassa tarkoitetut kynnysarvot ylittävien sopimusten osalta, hankintaviranomainen saa allekirjoittaa sopimuksen tai puitesopimuksen valitun tarjoajan kanssa vasta odotusajan kuluttua. Ennen odotusajan päättymistä allekirjoitetut sopimukset ovat mitättömiä.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

139 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(10 a) Korvataan 139 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5. Kun rahoitusvälineitä hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, näihin rahoitusvälineisiin sovellettavat säännökset, mukaan lukien tämän osaston mukaisesti suoraan tai välillisesti hallinnoituihin rahoitusvälineisiin maksettavia rahoitusosuuksia koskevat säännöt, annetaan 175 artiklassa tarkoitetuissa asetuksissa.

5. Kun rahoitusvälineitä hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, näihin rahoitusvälineisiin sovellettavat säännökset, mukaan lukien tämän osaston mukaisesti suoraan tai välillisesti hallinnoituihin rahoitusvälineisiin maksettavia rahoitusosuuksia koskevat säännöt, annetaan 175 artiklassa tarkoitetuissa asetuksissa. Edellä mainitun estämättä 140 artiklan 8 kohtaa sovelletaan myös yhteistyössä hallinnoitaviin rahoitusvälineisiin.”

Perustelu

Yhtenäinen ja täydellinen raportointi kaikista rahoitusvälineistä, oli se sitten toteutettu suoralla, jaetulla tai epäsuoralla hallinnoinnilla, on oleellista sen kannalta, että budjettivallan käyttäjä voi asianmukaisesti hoitaa valvontatehtävänsä.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

139 artikla – 5 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5 a. Rahoitustukea ei myönnetä erityisille sijoitusvälineille, rahoituksen välittäjille tai sellaisille lopullisille saajille, jotka ovat jossakin 106 artiklan 1 kohdan a, b tai d alakohdassa taikka 107 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetuista tilanteista.”

”5 a. Rahoitustukea ei myönnetä erityisille sijoitusvälineille, rahoituksen välittäjille tai sellaisille lopullisille saajille, jotka ovat jossakin 106 artiklan 1 kohdan a, b, c tai d alakohdassa taikka 107 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetuista tilanteista.”

Perustelu

Sosiaaliturvapetosten, veropetosten ja eturistiriitojen olisi myös oltava peruste rahoitusvälineiden poissulkemiselle.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

162 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(11a) Korvataan 162 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa komissiolle ja asianomaisille toimielimille viimeistään 30 päivänä kesäkuuta huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä vuosikertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina, ja niihin sovelletaan kuulemismenettelyä. Kaikki toimielimet toimittavat vastauksensa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 15 päivänä lokakuuta. Muut toimielimet kuin komissio toimittavat vastauksensa samanaikaisesti komissiolle.

1. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa komissiolle ja asianomaisille toimielimille viimeistään 30 päivänä kesäkuuta huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä vuosikertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina, ja niihin sovelletaan kuulemismenettelyä. Ne on kuitenkin annettava pyynnöstä Euroopan parlamentin saataville tarvittaessa luottamuksellisesti. Kaikki toimielimet toimittavat vastauksensa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 15 päivänä lokakuuta. Muut toimielimet kuin komissio toimittavat vastauksensa samanaikaisesti komissiolle.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 b kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

163 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(11 b) Korvataan 163 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa asianomaiselle toimielimelle tai elimelle huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä erityiskertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina, ja niihin sovelletaan kuulemismenettelyä.

”1. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa asianomaiselle toimielimelle tai elimelle huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä erityiskertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina, ja niihin sovelletaan kuulemismenettelyä.

Asianomainen toimielin tai elin toimittaa kahden ja puolen kuukauden kuluessa näiden huomautusten toimittamisesta tilintarkastustuomioistuimelle vastauksensa kyseisiin huomautuksiin.

Asianomainen toimielin tai elin toimittaa yleensä viiden viikon kuluessa näiden huomautusten toimittamisesta tilintarkastustuomioistuimelle vastauksensa kyseisiin huomautuksiin.

 

Asianomaisen toimielimen tai elimen vastaukset koskevat suoraan ja yksinomaan kyseisiä huomautuksia.

Saatuaan asianomaisen toimielimen tai elimen vastaukset tilintarkastustuomioistuin vahvistaa seuraavan kuukauden kuluessa erityiskertomuksen lopullisen tekstin.

Tilintarkastustuomioistuin varmistaa, että erityiskertomukset laaditaan ja hyväksytään asianmukaisen ajanjakson kuluessa, joka ei yleisesti saa ylittää 12:ta kuukautta.

Erityiskertomukset ja niiden mukana olevat asianomaisten toimielinten tai elinten vastaukset toimitetaan viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotka päättävät kumpikin osaltaan jatkotoimenpiteistä, mahdollisesti yhdessä komission kanssa.

Erityiskertomukset ja niiden mukana olevat asianomaisten toimielinten tai elinten vastaukset toimitetaan viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotka päättävät kumpikin osaltaan jatkotoimenpiteistä, mahdollisesti yhdessä komission kanssa.

Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, jotta kaikkien asianomaisten toimielinten tai elinten vastaukset sen huomautuksiin julkaistaan erityiskertomuksen yhteydessä.

Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, jotta kaikkien asianomaisten toimielinten tai elinten vastaukset sen huomautuksiin sekä erityiskertomuksen laatimisen aikataulu julkaistaan erityiskertomuksen yhteydessä.

Perustelu

Päivitys tarkistukseen 22.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 c kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

164 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(11 c) Korvataan 164 artikla seuraavasti:

1. Ennen vuoden n + 2 15 päivää toukokuuta Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta komissiolle vastuuvapauden varainhoitovuoden n talousarvion toteuttamisesta.

1. Ennen vuoden n + 2 15 päivää toukokuuta Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta unionin toimielimille sekä 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille vastuuvapauden varainhoitovuoden n talousarvion toteuttamisesta.

2. Jos 1 kohdassa säädettyä määräaikaa ei voida noudattaa, Euroopan parlamentti tai neuvosto antaa komissiolle tiedon siitä, miksi päätöstä on täytynyt lykätä.

2. Jos 1 kohdassa säädettyä määräaikaa ei voida noudattaa, Euroopan parlamentti tai neuvosto antaa asianomaisille toimielimille ja elimille tiedon siitä, miksi päätöstä on täytynyt lykätä.

3. Jos Euroopan parlamentti lykkää vastuuvapauden myöntämistä koskevaa päätöstä, komissio pyrkii viipymättä toteuttamaan kaikki toimenpiteet helpottaakseen tämän päätöksen tiellä olevien esteiden poistamista.

3. Jos Euroopan parlamentti lykkää vastuuvapauden myöntämistä koskevaa päätöstä, asianomaiset toimielimet ja elimet pyrkivät viipymättä toteuttamaan kaikki toimenpiteet helpottaakseen tämän päätöksen tiellä olevien esteiden poistamista.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 d kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

165 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(11 d) Korvataan 165 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Komissio antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki asianomaista varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi tarvittavat tiedot SEUT‑sopimuksen 319 artiklan mukaisesti.

3. Unionin toimielimet sekä 208 ja 209 artiklassa tarkoitetut elimet antavat Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki asianomaista varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi tarvittavat tiedot SEUT‑sopimuksen 319 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 e kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

166 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(11 e) Korvataan 166 artikla seuraavasti:

1. SEUT-sopimuksen 319 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 106 a artiklassa mukaisesti komissio ja muut toimielimet pyrkivät kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen huomautusten sekä neuvoston vastuuvapaussuosituksiin liitettyjen huomioiden mukaisesti.

1. SEUT-sopimuksen 319 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 106 a artiklan mukaisesti komissio ja muut toimielimet sekä 208 ja 209 artiklassa tarkoitetut elimet pyrkivät kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen huomautusten sekä neuvoston vastuuvapaussuosituksiin liitettyjen huomioiden mukaisesti.

2. Toimielimet antavat Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä selvityksen toimenpiteistä, jotka on toteutettu näiden huomautusten ja huomioiden perusteella, ja erityisesti ohjeista, jotka ne ovat antaneet talousarvion toteuttamiseen osallistuville yksiköilleen. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyössä komission kanssa ilmoittamalla sille näiden huomautusten perusteella toteuttamansa toimenpiteet, jotta komissio voi ottaa ne huomioon omassa selvityksessään. Toimielinten selvitykset toimitetaan myös tilintarkastustuomioistuimelle.

2. Edellä mainitut toimielimet ja elimet antavat Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä selvityksen toimenpiteistä, jotka on toteutettu näiden huomautusten ja huomioiden perusteella, ja erityisesti ohjeista, jotka ne ovat antaneet talousarvion toteuttamiseen osallistuville yksiköilleen. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyössä komission kanssa ilmoittamalla sille näiden huomautusten perusteella toteuttamansa toimenpiteet, jotta komissio voi ottaa ne huomioon omassa selvityksessään. Toimielinten selvitykset toimitetaan myös tilintarkastustuomioistuimelle.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 13 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

190 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 210 artiklan mukaisesti ulkoisiin toimiin liittyviä hankintoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 210 artiklan mukaisesti ulkoisiin toimiin liittyviä hankintoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Näihin sääntöihin sisältyy erityisiä määräyksiä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) kuuluviin siviilioperaatioihin liittyvistä hankinnoista, jotta voidaan varmistaa operaatioiden nopeus ja joustavuus ja erityisesti ottaa käyttöön mukautettuja nopeutettuja menettelyjä, joita on määrä soveltaa kaikissa YTPP:n siviilioperaatioissa.

Perustelu

Määritelmänsä mukaisesti YTTP-operaatiot toimivat kriisiympäristöissä tai kriisin jälkeisissä ympäristöissä ja niiden kesto on rajattu. Unionin yleiset hankintasäännöt eivät sovellu näihin tilanteisiin. Siksi niiden soveltaminen aiheuttaa huomattavia viivästymisiä ja tehottomuutta, sillä olemassa olevien joustavuusmääräysten tapauskohtaisella soveltamisella ei ratkaista tätä ongelmaa riittävällä tavalla. Siksi olisi delegoidulla säädöksellä otettava käyttöön erityiset säännöt, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon siviilikriisinhallinnan erityispiirteet.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 14 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

208 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(14 a) Lisätään 208 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Täysin omarahoitteisten unionin elinten, joihin tätä asetusta ei sovelleta, on johdonmukaisuuden vuoksi vahvistettava tarvittaessa samanlaiset säännöt. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että maksut asetetaan asianmukaiselle tasolle, jotta niillä voidaan kattaa palvelujen tarjoamisen kustannukset ja välttää huomattavia ylijäämiä. Mahdolliset ylijäämät on osoitettava talousarvioon.”

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 14 b kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

209 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

(14 b) Korvataan 209 artikla seuraavasti:

Perussäädöksellä perustetut elimet, joilla on oikeushenkilöllisyys ja joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano, antavat omat varainhoitoa koskevat sääntönsä.

”1. Perussäädöksellä perustetut elimet, joilla on oikeushenkilöllisyys ja joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano, antavat omat varainhoitoa koskevat sääntönsä.

Näiden sääntöjen on sisällettävä unionin varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi tarvittavat periaatteet.

Näiden sääntöjen on sisällettävä unionin varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi tarvittavat periaatteet.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä varainhoidon malliasetus antamalla delegoidun säädöksen 210 artiklan mukaisesti; malliasetus sisältää unionin varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi tarvittavat periaatteet ja se perustuu 60 artiklaan.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä varainhoidon malliasetus antamalla delegoidun säädöksen 210 artiklan mukaisesti; malliasetus sisältää unionin varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi tarvittavat periaatteet ja se perustuu 60 artiklaan.

Näiden elinten varainhoitoa koskevat säännöt voivat poiketa varainhoidon malliasetuksesta ainoastaan, jos se on välttämätöntä elinten erityistarpeiden vuoksi ja jos komissio antaa siihen ennalta suostumuksen.

Näiden elinten varainhoitoa koskevat säännöt voivat poiketa varainhoidon malliasetuksesta ainoastaan, jos se on välttämätöntä elinten erityistarpeiden vuoksi ja jos komissio antaa siihen ennalta suostumuksen.

 

2. Euroopan parlamentti antaa neuvoston suosituksesta vastuuvapauden 1 kohdassa tarkoitettujen elinten talousarvioiden toteuttamisesta. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut elimet toimivat täydessä yhteistyössä vastuuvapausmenettelyyn osallistuvien toimielinten kanssa ja toimittavat tarvittaessa tarpeelliset lisätiedot, mukaan lukien osallistumalla asiaankuuluvien elinten kokouksiin.

 

3. Komission sisäisellä tarkastajalla on 1 kohdassa tarkoitettujen elinten osalta samat toimivaltuudet kuin komission osalta.

 

4. Riippumaton ulkopuolinen tarkastaja varmistaa, että kunkin 1 kohdassa tarkoitetun elimen vuotuisessa kirjanpidossa esitetään asianmukaisesti asianomaisen elimen tulot, menot ja taloudellinen tilanne ennen niiden konsolidointia komission lopulliseen tilinpäätökseen tai asianomaisen elimen varanhoitosäännöissä vahvistettuun päivään mennessä. Jollei 1 kohdassa tarkoitetussa perussäädöksessä toisin säädetä, tilintarkastustuomioistuin laatii kutakin elintä koskevan erityisvuosikertomuksen SEUT‑sopimuksen 287 artiklan 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin ottaa vuosikertomusta laatiessaan huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan suorittaman tarkastustyön sekä tarkastajan havaintojen perusteella toteutetut toimet.”

Perustelu

Tarkistuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma (29.5.2014) varainhoitoasetuksen 209 artiklassa tarkoitetusta yhteisyritysten erillisestä vastuuvapausmenettelystä, jonka kaikki osapuolet vahvistivat 13. marraskuuta 2014 pyöreän pöydän keskustelussa yhteisyritysten tarkastuksesta ja vastuuvapaudesta.

(1)

EUVL C 52, 12.2.2015, s. 1.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.1.2015)

budjettivaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta

(COM(2014)0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Valmistelija: Christian Ehler

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on esittänyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, jolla pyritään mukauttamaan varainhoitoasetus julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimusten tekemistä koskeviin uusiin direktiiveihin. Tähän ehdotukseen sisältyy muutos ”ulkoisiin toimiin liittyviä hankintoja” koskevaan 190 artiklaan, joka on merkityksellinen ulkoasiainvaliokunnalle.

Itse asiassa velvoite unionin yleisten hankintasääntöjen soveltamisesta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kriisinhallintatoimenpiteisiin ja eritoten yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) siviilioperaatioihin aiheuttaa huomattavia viivästyksiä oleellisten välineiden ja palvelujen hankinnassa ja vaikuttaa huomattavan negatiivisesti operaatioiden toimintaan.

Sääntönä on, että YTPP-operaatiot toimivat kriisiympäristössä ja että niiden kesto on rajattu. Operaatiot käynnistetään neuvoston yksimielisellä päätöksellä, jossa todetaan, että kriisiin on vastattava nopeasti. Nykyisten rahoitussääntöjen, jotka on suunniteltu toimimaan unionin sisämarkkinoilla eikä kriisitilanteissa esimerkiksi Malin tai Etelä-Sudanin kaltaisissa maissa, soveltaminen merkitsee kuitenkin usein sitä, että tärkeät materiaalit toimitetaan yli kuusi kuukautta tarjousten pyytämisen jälkeen.

Tämä vaarantaa unionin uskottavuuden kansainvälisellä areenalla silloin, kun unioni ottaa hoitaakseen tärkeitä rauhaan ja turvallisuuteen liittyviä sitoumuksia. Näin tapahtui esimerkiksi Georgian kohdalla vuonna 2008. Usein myös operaation henkilöstön turvallisuus joutuu uhatuksi, kun heillä ei ole oleellisia välineitä, kuten panssaroituja ajoneuvoja. Tilintarkastustuomioistuin arvosteli tätä vaarallista tehottomuutta vuoden 2012 erityiskertomuksessa unionin tuesta Kosovolle ja päätteli, että varainhoitoasetuksessa vahvistettuja hankintasääntöjä ”ei ole suunniteltu … YTPP-operaatioihin, joissa nopeat ja joustavat toimet ovat joskus tarpeen”.

Ulkoasiainvaliokunta katsoo siksi, että olisi otettava käyttöön erityiset säännöt YTPP-operaatioita varten, jotka määritelmänsä mukaan toteutetaan kriisiympäristössä ja kriisin jälkeisessä ympäristössä. Tämä noudattaa joulukuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä, joissa pyydettiin ”komissiota, korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita varmistamaan, että siviilioperaatioita koskevat menettelyt ja säännöt antavat unionille mahdollisuuden toimia joustavammin ja nopeuttaa EU:n siviilioperaatioiden käynnistämistä”.

Valiokunta tukee kaikkia pyrkimyksiä tehokkuuden lisäämiseen nykyisten sääntöjen puitteissa mutta katsoo, että ainoastaan erityisillä säännöillä ja joustavammilla menettelyillä, jotka poikkeavat nykyisestä tapauskohtaisesta lähestymistavasta, voidaan varmistaa logististen tarpeiden ja turvallisuusvaatimusten mukaiset nopeat toimet. Tällaisilla säännöillä voitaisiin varmistaa unionin taloudellisten etujen asianmukainen suojelu, kun pyritään unionin keskeisiin turvallisuustavoitteisiin, ja sen tuloksena vastataan paremmin vaatimukseen järkevästä, vaikuttavasta ja tehokkaasta taloushallinnosta.

Varainhoitoasetukseen olisi tarpeen tehdä myös muita tarkistuksia YTPP-operaatioiden tahokkuuden parantamiseksi, mutta parlamentti ei voi käsitellä niitä tämän ehdotuksen yhteydessä. Komission olisi erityisesti harkittava 56 artiklan tarkistamista, jotta tehdään mahdolliseksi talousarvion täytäntöönpanovallan delegointi siviilioperaation komentajalle samalla tavalla kuin sitä delegoidaan unionin edustustojen päälliköille. Tämä muutos nopeuttaisi YTPP-operaation perustamista ja tekisi sen toiminnasta joustavampaa, jolloin operaatio voi täyttää tehtävänsä tehokkaammin mukautuen kriisiympäristöihin, joissa toiminta toteutetaan.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 13 kohta

Asetus (EU, EURATOM) N:o 966/2012

190 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 210 artiklan mukaisesti ulkoisiin toimiin liittyviä hankintoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 210 artiklan mukaisesti ulkoisiin toimiin liittyviä hankintoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Näihin sääntöihin sisältyy erityisiä määräyksiä yhteiseen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) kuuluviin siviilioperaatioihin liittyvistä hankinnoista, jotta voidaan varmistaa operaatioiden nopeus ja joustavuus ja erityisesti ottaa käyttöön mukautettuja nopeutettuja menettelyjä, joita on määrä soveltaa kaikissa YTPP:n siviilioperaatioissa.

Perustelu

Määritelmänsä mukaisesti YTTP-operaatiot toimivat kriisiympäristöissä tai kriisin jälkeisissä ympäristöissä ja niiden kesto on rajattu. Unionin yleiset hankintasäännöt eivät sovellu näihin tilanteisiin. Siksi niiden soveltaminen aiheuttaa huomattavia viivästymisiä ja tehottomuutta, sillä olemassa olevien joustavuusmääräysten tapauskohtaisella soveltamisella ei ratkaista tätä ongelmaa riittävällä tavalla. Siksi olisi delegoidulla säädöksellä otettava käyttöön erityiset säännöt, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon siviilikriisinhallinnan erityispiirteet.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt

Viiteasiakirjat

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

3.7.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Christian Ehler

22.9.2014

Valiokuntakäsittely

3.12.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.1.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.1.2015)

budjettivaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Valmistelija: Tamás Deutsch

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Julkisissa hankinnoissa olisi varmistettava, että unionin varoja käytetään tehokkaasti, avoimesti ja asianmukaisesti. Näin ollen hankintamenettelyt olisi siirrettävä kyberavaruuteen, mikä säästäisi runsaasti varoja verrattuna perinteisiin julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin ja lisäisi pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua tällaisiin menettelyihin.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) On tarpeen tunnistaa ja käsitellä erikseen erilaiset tapaukset, joihin tavallisesti viitataan ”eturistiriitatilanteina”. Eturistiriidan käsitettä olisi käytettävä ainoastaan tapauksissa, joissa unionin toimielimen virkamies tai muu toimihenkilö on tällaisessa tilanteessa. Jos talouden toimija yrittää epäasianmukaisesti vaikuttaa menettelyyn tai saada luottamuksellista tietoa, tätä on käsiteltävä ”ammatin harjoittamiseen liittyvänä vakavana virheenä”. Lisäksi on todettava, että talouden toimijat saattavat olla tilanteessa, jossa he eivät voi ammattiin liittyvän eturistiriidan takia panna sopimusta täytäntöön, esimerkiksi yrityksen ei pitäisi arvioida hanketta, johon se on osallistunut, tai tilintarkastaja ei saisi tarkastaa tilejä, jotka hän on aiemmin varmentanut.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti sen 47–50 artiklassa tunnustetut periaatteet, joiden mukaisesti laillisuus ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuus on varmistettava ja jokaisella on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeus puolustukseen sekä oikeus olla joutumatta syytetyksi ja rangaistuksi oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

60 artikla – 7 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 a) Korvataan 60 artiklan 7 kohta seuraavasti:

'7. Edellä olevia 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta unionin sellaisille yhteisöille maksamiin rahoitusosuuksiin, joihin sovelletaan erillistä vastuuvapausmenettelyä 208 artiklan nojalla.

'7. Edellä olevia 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta unionin sellaisille yhteisöille maksamiin rahoitusosuuksiin, joihin sovelletaan erillistä vastuuvapausmenettelyä 208 ja 209 artiklan nojalla.

Perustelu

On syytä muuttaa varainhoitoasetusta, jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma varainhoitoasetuksen 209 artiklassa tarkoitetusta yhteisyritysten erillisestä vastuuvapausmenettelystä (29.5.2014).

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

99 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1b) Korvataan 99 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5. Toimielin toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen, joka sisältää yhteenvedon tehtyjen sisäisten tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista.

”5. Toimielin raportoi parlamentin pyynnöstä Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tehdyistä sisäisistä tarkastuksista ja antaa tiedot tarkastusten tyypistä ja määrästä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista.”

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan 2 kohdan viimeisessä lauseessa määrätään, että ”komissio antaa kaikki tarpeelliset tiedot Euroopan parlamentille sen pyynnöstä”. Varainhoitoasetuksen sanamuodon olisi oltava sellainen, että se ei estä tämän perussopimuksen määräyksen toteutumista.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

106 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) sen on todistettu syyllistyneen petokseen, korruptioon, rikollisjärjestöön osallistumiseen, rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, terrorismirikoksiin, lapsityövoiman käyttöön tai muihin ihmiskaupan muotoihin, mikä on todettu 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen päätöksessä tai lainvoimaisessa tuomiossa;

d) sen on todistettu syyllistyneen petokseen, veropetokseen, veronkiertoon, verotuksen ulkopuolelle jäävien veroparatiisirakenteiden välityksellä tapahtuva veronkierto mukaan luettuna, yhtiövarallisuuden väärinkäyttöön, julkisten varojen kavaltamiseen, korruptioon, rikollisjärjestöön osallistumiseen, rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, terrorismirikoksiin, lapsityövoiman käyttöön tai muihin ihmiskaupan muotoihin, mikä on todettu 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen päätöksessä tai lainvoimaisessa tuomiossa;

Perustelu

Varainhoitoasetuksen keskeisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin kuuluu unionin taloudellisten etujen suojaaminen. Unioni on ilmaissut useaan otteeseen aikomuksensa torjua veropetoksia ja veronkiertoa. Tilastotiedot osoittavat, että unionin harmaan talouden koko on lähes viidennes BKT:sta. Lisäksi veroparatiiseihin jää kymmeniä miljardeja euroja, joita ei usein ilmoiteta eikä veroteta. Veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostaminen ei liity ainoastaan tuloihin, vaan kyse on myös oikeudenmukaisuudesta. Unionin taloudellisia etuja voidaan suojata entistä tehokkaammin sisällyttämällä veronkierto syihin, joiden vuoksi poissulkeminen unionin toimielinten hankintamenettelyistä on mahdollinen.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

106 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Todisteisiin siitä, että talouden toimija on jossakin 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemiseen johtavista tilanteista, voi kuulua

 

a) tilintarkastustuomioistuimen, OLAFin tai sisäisen tarkastuksen suorittaman tilintarkastuksen tai tutkinnan tai hankintaviranomaisen vastuulla suoritettavan muun tarkastuksen, tilintarkastuksen tai valvonnan yhteydessä havaittuja tosiseikkoja;

 

b) hallinnollisia päätöksiä, joihin saattaa sisältyä ammattietiikkaa koskevien normien noudattamisen varmentamisesta vastaavan toimivaltaisen valvontaelimen toteuttamia kurinpitotoimia, EKP:n, EIP:n, kansainvälisten järjestöjen tai komission päätöksiä, jotka koskevat unionin kilpailusääntöjen rikkomista, tai toimivaltaisen kansallisen viranomaisen päätöksiä.

Perustelu

Delegoidun säädöksen luonnoksen 140 artiklan 1 kohta (soveltamissäännöt), sellaisena kuin komissio sen esitti asiantuntijaryhmän kokousten ensimmäisellä kierroksella, sisältää eräitä oleellisia säännöksiä, jotka olisi näin ollen sisällytettävä itse varainhoitoasetukseen, jotta selvennetään, että säännöstä olisi sovellettava todisteisiin kaikkien poissulkemisperusteiden osalta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta hankintaviranomainen voi päättää, että se ei sulje pois asianomaista talouden toimijaa, jos tämä on toteuttanut korjaavia toimenpiteitä luotettavuutensa osoittamiseksi.

3. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta 108 artiklassa tarkoitettu tutkintaelin voi päättää, että se ei sulje pois asianomaista talouden toimijaa, jos tämä on toteuttanut korjaavia toimenpiteitä luotettavuutensa osoittamiseksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio perustaa 106 artiklan 1 kohdan b, d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja tilanteita varten komission tai toimeenpanoviraston tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä tutkintaelimen tai muun toimielimen, elimen tai unionin toimipaikan pyynnöstä yhteisen tutkintaelimen. Tutkintaelin soveltaa komission ja sen toimeenpanovirastojen, muiden toimielinten, elinten tai unionin toimipaikkojen puolesta seuraavaa menettelyä:

3. Komissio perustaa 106 artiklan 1 kohdan b, d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja tilanteita varten komission tai toimeenpanoviraston tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä puolueettoman ja poliittisesti riippumattoman tutkintaelimen tai muun toimielimen, elimen tai unionin toimipaikan pyynnöstä yhteisen tutkintaelimen. Tutkintaelin tai yhteinen tutkintaelin nimittää pysyvän korkean tason elimen ja koostuu jäsenistä, jotka ovat teknisesti ja oikeudellisesti päteviä. Komissio varmistaa, että tutkintaelin tai yhteinen tutkintaelin toimii riippumattomasti. Tutkintaelin tai yhteinen tutkintaelin soveltaa komission ja sen toimeenpanovirastojen, muiden toimielinten, elinten tai unionin toimipaikkojen puolesta seuraavaa menettelyä:

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Ulkopuolelle sulkeminen on pysyvää, jos kyseessä on järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä laiton toiminta.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Talouden toimijan poissulkemista ja/tai sille määrättäviä taloudellisia seuraamuksia koskeva vanhentumisaika on kymmenen vuotta laskettuna joistakin seuraavista päivämääristä:

 

a) edellä 106 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rikkomisen tapahtumispäivästä tai, jos on kyse jatkuvasta tai toistuvasta rikkomisesta, sen päättymispäivästä;

 

b) edellä 106 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallisen tuomioistuimen lopullisen tuomion tai viranomaisen tai kansainvälisen järjestön lopullisen hallinnollisen päätöksen päivämäärästä.

 

Seuraamusmenettelyn vanhentuminen keskeytyy, kun komissio tai muu unionin talousarvion toteuttamiseen osallistuva elin antaa talouden toimijalle tiedoksi tutkimuksen tai menettelyn vireilletulon. Vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen jokaista keskeytettävää toimea seuraavana päivänä.

 

Tämän asetuksen 106 artiklan 1 kohdan f alakohdan soveltamista varten noudatetaan neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95* 3 artiklassa tarkoitettua talouden toimijan poissulkemista tai sille määrättäviä taloudellisia seuraamuksia koskevaa vanhentumisaikaa.

 

__________________

 

* Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Poissulkemisen ja sen keston ja/tai taloudellisten seuraamusten määrittelemiseksi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tutkintaelimen on erityisesti otettava huomioon tilanteen vakavuus, myös vaikutus unionin taloudellisiin etuihin ja julkisuuskuvaan, väärinkäytöksestä kulunut aika, sen kesto ja mahdollinen toistuminen, sen tahallisuus tai tuottamuksellisuuden aste sekä toimenpiteet, jotka asianomainen yhteisö on toteuttanut tilanteen korjaamiseksi tai muut mahdolliset lieventävät seikat.

Perustelu

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 144 artiklan 1 kohta on siirretty uudeksi 108 artiklan 4 a kohdaksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annettuun asetukseen (EU, Euratom) N:o 966/2012, ja siinä säädetään seikoista, jotka on otettava huomioon määrättäessä poissulkemisesta ja sn kestosta ja/tai taloudellisista seuraamuksista.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

108 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Kun talousarviota toteutetaan kolmansien maiden kanssa välillisen hallinnoinnin kautta, komissio voi päättää poissulkemisesta tai määrätä taloudellisen seuraamuksen tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos kolmas maa, jolle on siirretty toteuttamistehtäviä 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, ei ole niin tehnyt. Tämä ei vaikuta 60 artiklan 3 kohdan mukaiseen kolmannen maan vastuuseen estää, paljastaa ja korjata sääntöjenvastaisuudet ja petokset.

Perustelu

Mukautus EKR:n käytäntöön, jonka mukaan varmistetaan, että komissio voi tehdä päätöksen poissulkemisesta, jos valtuutuksen saanut ei sitä tee.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

110 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) ehdokas tai tarjoaja täyttää hankinta-asiakirjoissa vahvistetut valintaperusteet.

c) ehdokas tai tarjoaja täyttää hankinta-asiakirjoissa vahvistetut valintaperusteet eikä hänellä ole eturistiriitoja, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti sopimuksen täyttämiseen.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

162 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(11 a) Korvataan 162 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa komissiolle ja asianomaisille toimielimille viimeistään 30 päivänä kesäkuuta huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä vuosikertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina, ja niihin sovelletaan kuulemismenettelyä. Kaikki toimielimet toimittavat vastauksensa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 15 päivänä lokakuuta. Muut toimielimet kuin komissio toimittavat vastauksensa samanaikaisesti komissiolle.

1. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa komissiolle ja asianomaisille toimielimille viimeistään 30 päivänä kesäkuuta huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä vuosikertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina, ja niihin sovelletaan kuulemismenettelyä. Ne on kuitenkin pyynnöstä annettava Euroopan parlamentin saataville tarvittaessa luottamuksellisina. Kaikki toimielimet toimittavat vastauksensa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 15 päivänä lokakuuta. Muiden toimielinten kuin komission on toimitettava vastauksensa samanaikaisesti komissiolle.”

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

164 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(11 a) Korvataan 164 artikla seuraavasti:

1. Ennen vuoden n + 2 15 päivää toukokuuta Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta komissiolle vastuuvapauden varainhoitovuoden n talousarvion toteuttamisesta.

1. Ennen vuoden n + 2 15 päivää toukokuuta Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta unionin toimielimille ja 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille vastuuvapauden varainhoitovuoden n talousarvion toteuttamisesta.

2. Jos 1 kohdassa säädettyä määräaikaa ei voida noudattaa, Euroopan parlamentti tai neuvosto antaa komissiolle tiedon siitä, miksi päätöstä on täytynyt lykätä.

2. Jos 1 kohdassa säädettyä määräaikaa ei voida noudattaa, Euroopan parlamentti tai neuvosto antaa asianomaisille toimielimille ja elimille tiedon siitä, miksi päätöstä on täytynyt lykätä.

3. Jos Euroopan parlamentti lykkää vastuuvapauden myöntämistä koskevaa päätöstä, komissio pyrkii viipymättä toteuttamaan kaikki toimenpiteet helpottaakseen tämän päätöksen tiellä olevien esteiden poistamista.

3. Jos Euroopan parlamentti lykkää vastuuvapauden myöntämistä koskevaa päätöstä, asianomaiset toimielimet ja elimet pyrkivät viipymättä toteuttamaan kaikki toimenpiteet helpottaakseen tämän päätöksen tiellä olevien esteiden poistamista.”

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

165 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(11a) Korvataan 165 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Komissio antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki asianomaista varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi tarvittavat tiedot SEUT-sopimuksen 319 artiklan mukaisesti.

'3. Unionin toimielimet ja elimet antavat Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki asianomaista varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi tarvittavat tiedot SEUT-sopimuksen 319 artiklan mukaisesti.”

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

166 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(11 a) Korvataan 166 artikla seuraavasti:

1. SEUT-sopimuksen 319 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 106 a artiklassa mukaisesti komissio ja muut toimielimet pyrkivät kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen huomautusten sekä neuvoston vastuuvapaussuosituksiin liitettyjen huomioiden mukaisesti.

'1. SEUT-sopimuksen 319 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 106 a artiklan mukaisesti komissio ja muut toimielimet ja elimet pyrkivät kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen huomautusten sekä neuvoston vastuuvapaussuosituksiin liitettyjen huomioiden mukaisesti.

2. Toimielimet antavat Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä selvityksen toimenpiteistä, jotka on toteutettu näiden huomautusten ja huomioiden perusteella, ja erityisesti ohjeista, jotka ne ovat antaneet talousarvion toteuttamiseen osallistuville yksiköilleen. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyössä komission kanssa ilmoittamalla sille näiden huomautusten perusteella toteuttamansa toimenpiteet, jotta komissio voi ottaa ne huomioon omassa selvityksessään. Toimielinten selvitykset toimitetaan myös tilintarkastustuomioistuimelle.

2. Muut toimielimet ja elimet antavat Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä selvityksen toimenpiteistä, jotka on toteutettu näiden huomautusten ja huomioiden perusteella, ja erityisesti ohjeista, jotka ne ovat antaneet talousarvion toteuttamiseen osallistuville yksiköilleen. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyössä komission kanssa ilmoittamalla sille näiden huomautusten perusteella toteuttamansa toimenpiteet, jotta komissio voi ottaa ne huomioon omassa selvityksessään. Toimielinten ja elinten selvitykset toimitetaan myös tilintarkastustuomioistuimelle.”

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 14 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

208 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Lisätään 208 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3a. Täysin omarahoitteisten unionin elinten, joihin ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitetussa varainhoidon puiteasetuksessa vahvistettuja varainhoitosääntöjä, olisi johdonmukaisuuden vuoksi vahvistettava tarvittaessa samankaltaisia sääntöjä. Lisäksi on varmistettava, että tällaisten elinten maksut asetetaan asianmukaiselle tasolle, jotta voidaan kattaa niiden palvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset ja välttää merkittäviä ylijäämiä. Mahdolliset ylijäämävarat otetaan unionin talousarvioon.”

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 14 a kohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

209 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(14a) Korvataan 209 artikla seuraavasti:

209 artikla

”209 artikla

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetus

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetus

Perussäädöksellä perustetut elimet, joilla on oikeushenkilöllisyys ja joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano, antavat omat varainhoitoa koskevat sääntönsä.

1. Perussäädöksellä perustetut elimet, joilla on oikeushenkilöllisyys ja joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano, antavat omat varainhoitoa koskevat sääntönsä.

Näiden sääntöjen on sisällettävä unionin varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi tarvittavat periaatteet.

Näiden sääntöjen on sisällettävä unionin varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi tarvittavat periaatteet.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä varainhoidon malliasetus antamalla delegoidun säädöksen 210 artiklan mukaisesti; malliasetus sisältää unionin varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi tarvittavat periaatteet ja se perustuu 60 artiklaan.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä varainhoidon malliasetus antamalla delegoidun säädöksen 210 artiklan mukaisesti; malliasetus sisältää unionin varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi tarvittavat periaatteet ja se perustuu 60 artiklaan.

Näiden elinten varainhoitoa koskevat säännöt voivat poiketa varainhoidon malliasetuksesta ainoastaan, jos se on välttämätöntä elinten erityistarpeiden vuoksi ja jos komissio antaa siihen ennalta suostumuksen.

Näiden elinten varainhoitoa koskevat säännöt voivat poiketa varainhoidon malliasetuksesta ainoastaan, jos se on välttämätöntä elinten erityistarpeiden vuoksi ja jos komissio antaa siihen ennalta suostumuksen.

 

2. Euroopan parlamentti antaa neuvoston suosituksesta vastuuvapauden 1 kohdassa tarkoitettujen elinten talousarvion toteuttamisesta. Elimet toimivat täydessä yhteistyössä vastuuvapausmenettelyyn osallistuvien toimielinten kanssa ja tarvittaessa toimittavat tarpeelliset lisätiedot, myös osallistumalla asiaankuuluvien elinten kokouksiin.

 

3. Riippumaton ulkopuolinen tarkastaja varmistaa, että kunkin 1 kohdassa tarkoitetun elimen tilinpäätöksessä esitetään asianmukaisesti asianomaisen elimen tulot, menot ja taloudellinen asema ennen tilien konsolidointia komission lopullisessa tilinpäätöksessä tai asianomaisen elimen varanhoitosäännöissä vahvistettuun päivään mennessä. Jollei 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa perussäädöksessä toisin säädetä, tilintarkastustuomioistuin laatii kutakin elintä koskevan erityisvuosikertomuksen SEUT-sopimuksen 287 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin ottaa erityisvuosikertomusta laatiessaan huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan suorittaman tarkastustyön sekä tarkastajan havaintojen perusteella toteutetut toimet.”

Perustelu

Tämä perustelu koskee myös 60 artiklan 7 kohtaa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt

Viiteasiakirjat

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

3.7.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Tamás Deutsch

30.9.2014

Valiokuntakäsittely

8.1.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.1.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt

Viiteasiakirjat

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.6.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.3.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö