Postupak : 2014/0180(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0049/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0049/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0341

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 966kWORD 622k
11.3.2015
PE 544.201v02-00 A8-0049/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0358),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0029/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda br.1/2015(1),

–       uzimajući u obzir pismo Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 3. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračunski nadzor (A8‑0049/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Važno je pojasniti kako javni naručitelji mogu doprinijeti zaštiti okoliša i promicanju održivoga razvoja uz istodobno jamčenje mogućnosti da dobiju najbolju vrijednost za novac u svojim ugovorima, posebno traženjem posebnih oznaka i/ili uporabom odgovarajućih načina odabira;

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Javna nabava u Uniji trebala bi služiti jamčenju da se sredstva Unije rabe na učinkovit, transparentan i odgovarajući način te bi se u tom pogledu elektroničkom nabavom trebalo doprinijeti boljoj uporabi javnih sredstava i povećati dostupnost javnih ugovora svim gospodarskim subjektima.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Primjereno je utvrditi različite slučajeve koje se obično naziva situacijama „sukoba interesa” te s njima postupati različito. Pojmom „sukoba interesa” trebalo bi se služiti jedino za slučajeve u kojima se dužnosnik ili djelatnik institucije Unije nađe u takvoj situaciji. Ako gospodarski subjekt pokuša nepropisno utjecati na postupak ili dobiti povjerljive informacije, prema tome se treba ponijeti kao prema „teškoj povredi dužnosti”. Na kraju, gospodarski subjekti mogu biti u situaciji u kojoj ne mogu provesti ugovor zbog sukobljenih profesionalnih interesa, primjerice poduzeće ne bi trebalo ocjenjivati projekt u kojem je sudjelovalo, a revizor ne bi trebao biti u poziciji da revidira račune koje je prethodno potvrdio kao ispravne.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22a) U slučaju ponovljenih natječaja za okvirne ugovore prikladno je odreći se obveze da se neuspješnom izvoditelju pruže informacije o značajkama i relativnim prednostima uspješne ponude s obzirom na to da bi se primitkom takvih informacija među stranama u istom okvirnom ugovoru moglo narušiti pošteno tržišno natjecanje među njima u svakom ponovljenom natječaju.

Obrazloženje

The aim of the recital is to clarify the reasoning behind the provisions of Art. 113(3).

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a) Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela obuhvaćena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, posebno njezinim člancima od 47. do 50., iz čega se može zaključiti da se zakonitost i proporcionalnost kaznenih djela i kazni mora jamčiti te da svatko ima pravo na učinkoviti pravni lijek i na pravično suđenje, na pravo na obranu i na pravo da ga se sudski ne progoni ili kažnjava dvaput u kaznenom postupku zbog istog kaznenog djela.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka - 1. (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 58. – stavak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1) Članak 58. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

8. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o načinima izvršenja proračuna, uključujući izravno upravljanje, izvršavanje ovlasti delegiranih izvršnim agencijama i posebne odredbe o neizravnom upravljanju s međunarodnim organizacijama, s tijelima iz članaka 208. i 209., s tijelima javnog prava ili tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge, s tijelima uređenima privatnim pravom države članice i kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva te s tijelima kojima je povjerena provedba posebnih djelovanja u ZVSP-u.

8. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o načinima izvršenja proračuna, uključujući izravno upravljanje, izvršavanje ovlasti delegiranih izvršnim agencijama i posebne odredbe o neizravnom upravljanju s međunarodnim organizacijama, s tijelima iz članaka 208. i 209., s tijelima javnog prava ili tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge, s tijelima uređenima privatnim pravom države članice i kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva te s tijelima kojima je povjerena provedba posebnih djelovanja u ZVSP-u. Neprofitne organizacije koje nemaju status međunarodne organizacije uspostavljen međuvladinim sporazumima neće se asimilirati u takvu međunarodnu organizaciju.”

Obrazloženje

Update of AM 2.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 60. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a) Članak 60. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Subjekti i osobe kojima su povjerene zadaće izvršenja proračuna u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) moraju sprečavati, prepoznati i ispravljati nedostatke i prijevare pri provedbi zadaća vezanih uz izvršenje proračuna. U tu svrhu, poštujući načelo proporcionalnosti, provode ex ante i ex post kontrole uključujući, prema potrebi, provjere na licu mjesta reprezentativnih uzoraka transakcija ili uzoraka transakcija koji se temelje na riziku, kako bi osigurali da se djelovanja financirana iz proračuna uistinu provode i točno izvršavaju. Također moraju osigurati povrat nepropisno plaćenih sredstva i kad je potrebno pokrenuti pravne postupke s tim u vezi.

3. Subjekti i osobe kojima su povjerene zadaće izvršenja proračuna u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) moraju sprečavati, prepoznati i ispravljati nedostatke i prijevare pri provedbi zadaća vezanih uz izvršenje proračuna. U tu svrhu, poštujući načelo proporcionalnosti, provode ex ante i ex post kontrole uključujući, prema potrebi, provjere na licu mjesta reprezentativnih uzoraka transakcija ili uzoraka transakcija koji se temelje na riziku, kako bi osigurali da se djelovanja financirana iz proračuna uistinu provode i točno izvršavaju. Također moraju osigurati povrat nepropisno plaćenih sredstava, kad je potrebno pokrenuti pravne postupke s tim u vezi i obavijestiti Komisiju o svim otkrivenim slučajevima prijevare.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 60. – stavak 7.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(1b) Članak 60. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

7. Stavci 5. i 6. ne primjenjuju se na doprinos Unije subjektima koji podliježu posebnom postupku davanja razrješnice iz članka 208.

7. Stavci 5. i 6. ne primjenjuju se na doprinos Unije subjektima koji podliježu posebnom postupku davanja razrješnice iz članaka 208. i 209.”

Obrazloženje

The amendment implements the Joint Statement made by the European Parliament, the Council and the Commission on the separate discharge for Joint Undertakings under Article 209 of the Financial Regulation (29.5.2014), as confirmed by all stakeholders at the Round Table of 13 November 2014 on audit and discharge for JUs.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.c (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 66. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

(1c) U članku 66. dodaje se sljedeći stavak 2.a:

 

„2.a U svakom sporu između određene institucije Unije i jednog ili više dužnosnika ili drugih službenika strane u tom sporu mogu sklopiti sporazum („sporazum o nagodbi”) radi uklanjanja trajne činjenične ili pravne nesigurnosti poduzimanjem uzajamnih ustupaka ako institucija o kojoj je riječ, uz najbolje prosuđivanje, smatra da je sklapanje takvoga sporazuma prikladno. Dužnosnik za ovjeravanje izvršava prihode i rashode koji proizlaze iz takvoga sporazuma.”

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.d (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 66. – stavak 9. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1d) Drugi podstavak članka 66. stavka 9. zamjenjuje se sljedećim:

 

Izvješće o radu sadrži rezultate poslova vezano uz utvrđene ciljeve, rizike povezane s tim poslovima, korištenje osiguranih sredstava kao i učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnje kontrole, uključujući sveukupnu procjenu troškova i koristi kontrola.

Izvješće o radu sadrži rezultate poslova vezano uz utvrđene ciljeve, rizike povezane s tim poslovima, korištenje osiguranih sredstava kao i učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnje kontrole, uključujući sveukupnu procjenu troškova i koristi kontrola. Također će obuhvaćati procjenu razmjera u kojem su ti poslovi doprinijeli postignućima politike i proizveli dodanu vrijednost Unije, kao i procjenu ukupne uspješnosti tih poslova.”

Obrazloženje

The AM implements the recommendations made by the Court of Auditors in par. 10.63 and 10.65 of its annual report for the financial year 2013.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.e (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 66. – stavak 9. – podstavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1e) Članak 66. stavak 9. podstavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Komisija najkasnije do 15. lipnja svake godine dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću sažetak godišnjih izvješća o radu za prethodnu godinu. Godišnje izvješće o radu dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti također se stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću.

Komisija najkasnije do 15.lipnja svake godine dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću sažetak godišnjih izvješća o radu za prethodnu godinu. Godišnje izvješće o radu dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti te godišnja izvješća o radu dužnosnika za ovjeravanje/dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti drugih institucija, ureda, tijela i agencija također se stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću i objavljuju se na internetskim stranicama pojedine institucije, ureda, tijela ili agencije najkasnije 30. lipnja svake godine za prethodnu godinu.”

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.f (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 99. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

(1f) U članak 99. umeće se sljedeći stavak 3.a:

 

3a. Institucija svake godine u kontekstu postupka davanja razrješnice i uz dužnu pozornost na uvjete povjerljivosti prosljeđuje na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji kako je navedeno u stavku 3.”

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 101. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. ,Nabava’ znači ugovorno stjecanje zgrada, radova, robe i usluga jednog ili više javnih naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti javni naručitelji odabrali.

1. ,Nabava’ znači ugovorno stjecanje radova, robe i usluga, ili kupnju ili najam zemljišta, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine, jednog ili više javnih naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti javni naručitelji odabrali.

Obrazloženje

Alignment with Art. 10(a) of the procurement directive 2014/24/EU.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 101. – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a. „administrativna odluka” znači odluka administrativnoga tijela koja ima konačni i obvezujući učinak u skladu s pravom zemlje u kojoj gospodarski subjekt ima poslovni nastan, s pravom države članice javnoga naručitelja ili s primjenjivim pravom Unije.

Obrazloženje

Alignment with Art. 57(2) of the Procurement Directive, as recommended by the Court of Auditors.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 102. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za sve ugovore treba provesti nadmetanje na najširoj mogućoj osnovi, osim kad se primjenjuje pregovarački postupak iz članka 104. stavka 1. točke (d).

2. Za sve ugovore treba provesti nadmetanje na najširoj mogućoj osnovi, osim kad se primjenjuje pregovarački postupak iz članka 104. stavka 1. točke (d).

 

Procijenjena vrijednost ugovora ne može se utvrditi u cilju zaobilaženja važećih pravila niti se u tu svrhu ugovor može podijeliti.

 

Javni naručitelj daje razloge ako odluči da ugovor neće dijeliti u grupe.

Javni naručitelji ne smiju se na neprimjereni način koristiti okvirnim ugovorima niti ih koristiti tako da njihova svrha ili učinak bude sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.

2a. Javni naručitelji ne smiju se na neprimjereni način koristiti okvirnim ugovorima niti ih koristiti tako da njihova svrha ili učinak bude sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.

Obrazloženje

Art. 169 of the draft delegated act (RAP), as presented by the Commission during the first round of expert group meetings, contains some essential provisions which should consequently be integrated into the FR itself.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 102. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2b. U skladu s načelom održivosti, javni naručitelji poduzimaju primjerene mjere da zajamče da se pri izvođenju ugovora gospodarski subjekti pridržavaju obveza socijalnog, radnog i zakonodavstva o zaštiti okoliša koje je utvrdila Unija ili nacionalnog zakonodavstva, kolektivnih ugovora ili međunarodnih socijalnih i radnih konvencija te konvencija o zaštiti okoliša navedenih u Prilogu X. Direktivi 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_____________

 

1a Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 103. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Postupci čija je vrijednost ispod graničnih vrijednosti utvrđenih u članku 118. ili članku 190. oglašavaju se odgovarajućim sredstvima.

2. Postupci čija je vrijednost ispod graničnih vrijednosti utvrđenih u članku 118. stavku 1. ili članku 190. oglašavaju se odgovarajućim sredstvima.

Obrazloženje

Clarification.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 104. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o vrstama postupaka nabave, dinamičkom sustavu nabave, zajedničkoj nabavi, ugovorima male vrijednosti i plaćanju na temelju faktura.

5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o vrstama postupaka nabave za sklapanje ugovora s obzirom na njihovu vrijednost u odnosu na granične vrijednosti iz članka 118. stavka 1., o dinamičkom sustavu nabave i o zajedničkoj nabavi.

Obrazloženje

Clarification. The separate mention of the dynamic purchasing system is maintained because it is not a procurement procedure.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 105. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Javni naručitelj određuje predmet nabave u dokumentaciji o nabavi, opisujući u njoj svoje potrebe i tražene značajke radova, robe ili usluga koji se kupuju te određuje kriterije koji se primjenjuju. On navodi i elemente za utvrđivanje minimalnih zahtjeva koje sve ponude moraju ispuniti.

2. Javni naručitelj određuje predmet nabave u dokumentaciji o nabavi, opisujući u njoj svoje potrebe i tražene značajke radova, robe ili usluga koji se kupuju te određuje razloge za isključenje, uvjete sposobnosti i kriterije za odabir ponude koji se primjenjuju. On navodi i elemente za utvrđivanje minimalnih zahtjeva koje sve ponude moraju ispuniti.

Justification

Pojašnjenje

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 106. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) prijevare, korupcije, sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, pranja novca, financiranja terorizma, kaznenih djela terorizma, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima na osnovi dokaza, koje je utvrdilo povjerenstvo iz članka 108. ili kako je utvrđeno konačnom presudom;

(d) prijevare, porezne prijevare, porezne utaje (uključujući poreznu utaju preko neoporezovanih poreznih oaza), zlouporabe korporativne imovine, pronevjere javnih sredstava, korupcije, sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, pranja novca, financiranja terorizma, kaznenih djela terorizma, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima na osnovi dokaza, koje je utvrdilo povjerenstvo iz članka 108. ili kako je utvrđeno konačnom presudom;

Justification

One of the main principles and aims of the Financial Regulation is the protection of the Union financial interests. The EU has expressed its intentions several times to fight against tax fraud and tax evasion. Statistical data show that the size of the shadow economy in the EU is nearly one fifth of GDP. Also, tens of billions of euro remain offshore, often unreported and untaxed. Stepping up the fight against tax fraud and evasion is not only an issue of revenue, but also of fairness. The protection of the Union financial interests can be further reinforced by including tax evasion as an exclusion ground in the public procurement procedures of the Union institutions.

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 106. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Za potrebe ovoga naslova „teška povreda dužnosti” znači kršenje zakona ili propisa ili etičkih normi profesije kojoj gospodarski subjekt pripada, kao i svako protupravno ponašanje koje ima učinak na njegovu profesionalnu vjerodostojnost ako se njime pokazuje protuzakonita namjera ili gruba nepažnja.

 

Svaka od sljedećih vrsta ponašanja smatra se teškom povredom dužnosti:

 

(a) prijevarno ili nesavjesno lažno predstavljanje informacija

 

(b) dogovaranje s drugim gospodarskim subjektima radi narušavanja tržišnog natjecanja

 

(c) kršenje prava intelektualnog vlasništva

 

(d) pokušavanje da se utječe na proces odlučivanja javnog naručitelja tijekom postupka

 

(e) pokušavanje da se dobiju povjerljive informacije o postupku.

Justification

Art. 140(1) of the draft delegated act (RAP), as presented by the Commission during the first round of expert group meeting, contains some essential provisions which should consequently be integrated into the FR itself. Additional paragraph to be inserted before the new paragraph contained in AM 8 of the draft report.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 106. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Dokazi da je gospodarski subjekt u jednoj od situacija za isključenje koje su popisane u stavku 1. mogu obuhvaćati:

 

(a) činjenice utvrđene u kontekstu revizija ili istraga koje provodi Revizorski sud, OLAF ili unutarnje revizije ili svih drugih provjera, revizija ili kontrola poduzetih na odgovornost javnoga naručitelja;

 

(b) administrativne odluke koje mogu obuhvaćati stegovne mjere koje je poduzelo nadležno nadzorno tijelo odgovorno za provjeru primjene normi profesionalne etike, odluke ESB-a, EIB-a, međunarodnih organizacija ili Komisije povezane s kršenjem pravila Unije o tržišnom natjecanju ili odluka nacionalnog nadležnog tijela.

Justification

Art. 140(1) of the draft delegated act (RAP), as presented by the Commission during the first round of expert group meetings, contains some essential provisions which should consequently be integrated into the FR itself to clarify that the provision should apply to evidence for all exclusion grounds.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Osim u slučajevima predviđenima u stavku 1. točki (d), javni naručitelj može odlučiti da neće isključiti dotični gospodarski subjekt ako je on poduzeo korektivne mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost.

3. Osim u slučajevima predviđenima u stavku 1. točki (d), povjerenstvo iz članka 108. može odlučiti da neće isključiti dotični gospodarski subjekt ako je on poduzeo korektivne mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Javni naručitelj jednom godišnje, u skladu s odredbama glave IX., izvješćuje Europski parlament i Vijeće o svim odlukama koje je donio na temelju drugoga podstavka.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 106. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Gospodarski subjekt također može provjeriti da podizvoditelj nije u situaciji za isključenje navedenoj u stavku 1. ovog članka ili da je u jednom od slučajeva iz stavka 3. ovog članka.

7. Javni naručitelj također može primijeniti stavke od 1. do 3. na podizvoditelja gospodarskoga subjekta te traži da natjecatelj ili ponuditelj zamijeni podizvoditelja ili subjekta na čiju se sposobnost namjerava osloniti, a koji je u situaciji za isključenje.

Justification

Update of AM 9 – integration of an additional provision from Art.141(5) of the draft delegated act (RAP).

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 107. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ugovor za određeni postupak ne smije se dodijeliti gospodarskom subjektu koji je:

1. Javni naručitelj ne dodjeljuje ugovor za određeni postupak gospodarskom subjektu koji je:

Justification

Clarification.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 107. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Prije donošenja odluke o izbacivanju gospodarskoga subjekta iz određenoga postupka javni naručitelj daje gospodarskom subjektu mogućnost da podnese svoja zapažanja, osim ako je izbacivanje opravdano u skladu s točkom (a) iz stavka 1. odlukom o isključenju donesenom u odnosu na gospodarski subjekt, nakon proučavanja njegovih zapažanja.

Justification

As recommended by the Court of Auditors.

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća* ako je iz istrage OLAF-a koja je u tijeku vidljivo da bi moglo biti prikladno poduzeti mjere predostrožnosti radi zaštite financijskih interesa Unije;

(a) Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća* ako je iz istrage OLAF-a koja je u tijeku vidljivo da bi moglo biti prikladno poduzeti mjere predostrožnosti radi zaštite financijskih interesa Unije, uz dužnu pažnju posvećenu poštovanju postupovnih i temeljnih prava te zaštiti zviždača;

Justification

The amendment takes up a recommendation by Transparency International.

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dužnosnika Komisije za ovjeravanje ili izvršne agencije u slučaju pretpostavljene teške povrede dužnosti, nepravilnosti, prijevare ili teškog kršenja ugovora;

(b) dužnosnika Komisije za ovjeravanje ili izvršne agencije u slučaju pretpostavljene teške povrede dužnosti, nepravilnosti, prijevare, korupcije ili teškog kršenja ugovora;

Justification

As recommended by Transparency International.

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) druge institucije, tijela ili europskog ureda u slučaju pretpostavljene teške povrede dužnosti, nepravilnosti, prijevare ili teškog kršenja ugovora.

(c) druge institucije, tijela ili europskog ureda u slučaju pretpostavljene teške povrede dužnosti, nepravilnosti, prijevare, korupcije ili teškog kršenja ugovora.

Justification

As recommended by Transparency International.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci iz prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) se putem računovodstvenog sustava Komisije bez odgode dostavljaju dužnosnicima Komisije i njezinih izvršnih agencija nadležnih za ovjeravanje, svim drugim institucijama, tijelima i europskim uredima kako bi im se omogućilo poduzimanje privremenih mjera predostrožnosti i mjera osiguranja u izvršenju proračuna. Tim se mjerama ne prelazi okvir predviđen u uvjetima iz dokumentacije o nabavi.

Podaci iz prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) se putem računovodstvenog sustava Komisije bez odgode dostavljaju dužnosnicima Komisije i njezinih izvršnih agencija nadležnih za ovjeravanje, svim drugim institucijama, tijelima i europskim uredima kako bi im se omogućilo poduzimanje mjera predostrožnosti u izvršenju proračuna. Tim se mjerama ne prelazi okvir predviđen u uvjetima iz dokumentacije o nabavi.

Justification

Clarification.

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Za situacije iz članka 106. stavka 1. točaka (b), (d), (e) i (f) Komisija na zahtjev dužnosnika Komisije za ovjeravanje ili izvršne agencije osniva povjerenstvo ili, na zahtjev druge institucije, tijela ili europskog ureda, zajedničko povjerenstvo. Povjerenstvo u ime Komisije i njezinih izvršnih agencija, drugih institucija, tijela ili europskih ureda primjenjuje sljedeći postupak:

3. Za situacije iz članka 106. stavka 1. točaka (b), (d), (e) i (f) Komisija na zahtjev dužnosnika Komisije za ovjeravanje ili izvršne agencije osniva povjerenstvo ili, na zahtjev druge institucije, tijela ili europskog ureda, zajedničko povjerenstvo. Povjerenstvo imenuje stalni odbor na visokoj razini i sastoji se od članova s tehničkim i pravnim kompetencijama. Komisija jamči neovisan rad povjerenstva. Povjerenstvo u ime Komisije i njezinih izvršnih agencija, drugih institucija, tijela ili europskih ureda primjenjuje sljedeći postupak:

Justification

The amendment takes up some recommendations by Transparency International.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ako se zahtjev dužnosnika za ovjeravanje između ostalog temelji na podacima koje je dostavio OLAF, taj ured surađuje s povjerenstvom u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013;

(c) ako se zahtjev dužnosnika za ovjeravanje između ostalog temelji na podacima koje je dostavio OLAF, taj ured surađuje s povjerenstvom u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013, uz dužnu pažnju posvećenu poštovanju postupovnih i temeljnih prava te zaštiti zviždača;

Justification

The amendment takes up a recommendation by Transparency International.

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 3. – podstavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) povjerenstvo može donijeti odluku o isključenju koja obuvhaća trajanje isključenja i/ili može izreći novčanu kaznu na temelju zaprimljenih dokaza i podataka uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti;

(f) povjerenstvo može donijeti odluku o isključenju koja obuvhaća trajanje isključenja i/ili može izreći novčanu kaznu na temelju zaprimljenih dokaza i podataka uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti; financijska sankcija predstavlja između 2 % i 10 % ukupne vrijednosti ugovora, ne dovodeći u pitanje primjenu naknade štete ili drugih ugovornih sankcija;

 

Justification

Art. 145 of the draft delegated act (RAP), as presented by the Commission during the first round of expert group meeting, contains some essential provisions which should consequently be integrated into the FR itself.

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U iznimnim slučajevima, uključujući one koji se tiču fizičkih osoba ili u kojima je potrebno očuvati povjerljivost istrage ili nacionalnog sudskog postupka, povjerenstvo može odlučiti da neće objaviti isključenje ili izreći novčanu kaznu kako je utvrđeno u ovom stavku prvom podstavku točki (h) vodeći računa o pravu na privatnost i uz dužno uvažavanje prava predviđenih u Uredbi (EZ) br. 45/2001.

U iznimnim slučajevima, uključujući one koji se tiču fizičkih osoba ili u kojima je potrebno očuvati povjerljivost istrage ili nacionalnog sudskog postupka, povjerenstvo može odlučiti da neće objaviti isključenje ili izreći novčanu kaznu kako je utvrđeno u ovom stavku prvom podstavku točki (h) vodeći računa o pravu na privatnost i uz dužno uvažavanje prava predviđenih u Uredbi (EZ) br. 45/2001. Neovisno o navedenom, Komisija o tim odlukama redovito obavješćuje Europski parlament i Vijeće te primjenjuje odgovarajuće mjere radi jamčenja povjerljivosti.

 

Javni naručitelj usvaja mjere potrebne za provedbu odluke povjerenstva.

Justification

In cases where a publication of the panel’s decision is not possible, the Commission should at least inform the Parliament and the Council about it. Furthermore, a new subparagraph is inserted to clarify the link between the decision taken by the panel and its implementation by authorising officers.

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) pet godina za slučaj iz članka 106. stavka 1. točke (d);

Briše se.

Justification

For the cases referred to in Art. 106(1)(d) – corruption, terrorist financing, human trafficking, etc. – the panel should have the possibility to permanently exclude the economic operator.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4a. Rok zastare za isključenje gospodarskog subjekta ili nametanje financijskih sankcija gospodarskom subjektu je pet godina od bilo kojeg od sljedećih dana:

(a) od datuma počinjenja protupravnoga djela ili, u slučaju postojećeg ili ponovljenog protupravnog djela, od datuma prestanka činjenja protupravnog djela, u slučajevima iz članka 106. stavka (1) točaka (b), (c), (d) i (e) ove Uredbe; or

(b) od datuma konačne presude suda s nacionalnom nadležnošću ili konačne administrativne odluke javnoga tijela ili međunarodne organizacije u slučajevima iz članka 106. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) ove Uredbe.

Rok zastare prekida se svakim činom Komisije ili bilo kojeg drugog tijela uključenog u izvršenje proračuna Unije, o čemu se izvješćuje gospodarski subjekt i koji je povezan s istragama ili sudskim postupcima. Novi rok zastare počinje teći od prvoga dana nakon prekida.

Za potrebe članka 106. stavka 1. točke (f) ove Uredbe primjenjuje se rok zastare za isključenje gospodarskog subjetka ili nametanje financijskih sankcija gospodarskom subjektu iz članka 3. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95.

Justification

Art. 144(2) of the draft delegated act (RAP), as presented by the Commission during the first round of expert group meetings, contains essential provisions and should therefore be integrated into the FR itself.

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4b. Radi određivanja isključenja i njegova trajanja ili financijskih sankcija u skladu s načelom proporcionalnosti, povjerenstvo posebno uzima u obzir ozbiljnost situacije, uključujući njezin učinak na financijske interese i sliku Unije, proteklo vrijeme od počinjenja protupravnoga djela, njegovo trajanje i ponavljanje, namjeru ili stupanj nepažnje te mjere poduzete da se situacija popravi i sve ostale olakotne okolnosti.

Justification

Art. 144(1) of the draft delegated act (RAP), as presented by the Commission during the first round of expert group meetings, contains essential provisions and should therefore be integrated into the FR itself.

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 5. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Tijela država članica i trećih zemalja te ESB, EIB, Europski investicijski fond i subjekti koji sudjeluju u izvršenju proračuna u skladu s člancima 58. i 61.:

5. Ako je ponašanje gospodarskih subjekata štetilo financijskim interesima Unije, tijela država članica i trećih zemalja te ESB, EIB, Europski investicijski fond i subjekti koji sudjeluju u izvršenju proračuna u skladu s člancima 58. i 61.:

Justification

Clarification of scope.

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se tijela država članica ne pridržavaju tih zahtjeva, snose odgovornost za svaku štetu počinjenu financijskim interesima Unije koja je posljedica tog nepridržavanja.

Justification

Introduction of an additional sanction mechanism for Member States who fail to cooperate with the Commission on the early detection and exclusion system.

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 5. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se proračun izvršava neizravnim upravljanjem s trećim zemljama, Komisija može donijeti odluku o isključenju ili nametnuti financijsku sankciju u skladu s postupkom iz stavka 3., nakon što to propusti učiniti treća zemlja kojoj je povjerena zadaća izvršenja proračuna iz članka 58. stavka 1. točke (c). To ne utječe na odgovornost treće zemlje da u skladu s člankom 60. stavkom 3. sprečava, prepoznaje i ispravlja nedostatke i prijevare.

Justification

Alignment with EDF practice to ensure that the Commission can take exclusion decisions if the delegatee fails to do so.

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o sustavu Unije za zaštitu financijskih interesa Unije, uključujući svoje standardizirane postupke i pojedinosti koje je dužna objaviti, rokove isključenja, ustroj povjerenstva, trajanje isključenja i novčane kazne.

8. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o sustavu Unije za zaštitu financijskih interesa Unije, uključujući svoje standardizirane postupke i pojedinosti koje je dužna objaviti, rokove isključenja, ustroj povjerenstva, uvjete za članstvo u povjerenstvu, postupak odabira članova povjerenstva, sprečavanje sukoba interesa i upravljanje u slučaju sukoba interesa povjerenstva, trajanje isključenja i novčane kazne.

Justification

As recommended by Transparency International.

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 110. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) natjecatelj ili ponuditelj ispunjuje kriterije odabira navedene u dokumentaciji o nabavi.

(c) natjecatelj ili ponuditelj ispunjuje kriterije odabira navedene u dokumentaciji o nabavi i ne podliježe sukobu interesa koji bi mogao negativno utjecati na izvršavanje ugovora.

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 110. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Javni naručitelj dodjeljuje ugovor na temelju ekonomski najpovoljnije ponude.

2. Javni naručitelj dodjeljuje ugovor na temelju ekonomski najpovoljnije ponude u skladu s člankom 67. Direktive 2014/24/EU.

Justification

As recommended by the Court of Auditors

Amandman  45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 110. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Javni naručitelj može odlučiti da ne dodijeli ugovor ponuditelju koji podnese ekonomski najpovoljniju ponudu ako ustanovi da ponuda nije u skladu s obvezama socijalnog, radnog i zakonodavstva o zaštiti okoliša koje je utvrdila Unija ili nacionalnog zakonodavstva, kolektivnih ugovora ili međunarodnih socijalnih i radnih konvencija te konvencija o zaštiti okoliša navedenih u Prilogu X. Direktivi 2014/24/EU.

Justification

As recommended by the Court of Auditors.

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 111. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako to smatra prikladnim i proporcionalnim, javni naručitelj može zahtijevati od ponuditelja da unaprijed dostave jamstvo kao osiguranje da neće povući podnesenu ponudu.

3. Ako to smatra prikladnim i proporcionalnim, javni naručitelj može zahtijevati od ponuditelja da unaprijed dostave jamstvo kao osiguranje da neće povući podnesenu ponudu. Zatraženo jamstvo mora biti proporcionalno procijenjenoj vrijednosti ugovora i utvrđeno na vrlo niskoj razini kako bi se spriječila diskriminacija različitih gospodarskih subjekata.

Justification

As recommended by the Court of Auditors.

Amandman  47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 112. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Dok je postupak nabave u tijeku, u svakoj komunikaciji između javnog naručitelja i natjecatelja ili ponuditelja moraju biti ispunjeni uvjeti kojima se osigurava transparentnost i jednako postupanje. Nakon isteka roka zaprimanja ponuda, ta komunikacija ne dovodi do izmjena dokumentacije o nabavi ili bitnih izmjena uvjeta podnesene ponude, osim ako se u postupku navedenom u članku 104. stavku 1. te mogućnosti izričito dopuštaju.

1. Dok je postupak javne nabave u tijeku, u svakoj komunikaciji između javnog naručitelja i natjecatelja ili ponuditelja moraju ispunjavati uvjete kojima se osigurava transparentnost, jednako postupanje i dobro upravljanje kako je navedeno u članku 96. Nakon isteka roka zaprimanja ponuda, ta komunikacija ne dovodi do izmjena dokumentacije o nabavi ili bitnih izmjena uvjeta podnesene ponude, osim ako se u postupku navedenom u članku 104. stavku 1. te mogućnosti izričito dopuštaju.

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 114.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Javni naručitelj može bitno izmijeniti ugovor ili okvirni ugovor bez postupka nabave samo u slučajevima predviđenima u delegiranim aktima koji su doneseni u skladu s ovom Uredbom i pod uvjetom da se bitnom izmjenom ne mijenja predmet ugovora ili okvirnog ugovora.

2. Javni naručitelj može izmijeniti ugovor ili okvirni ugovor bez postupka nabave samo u slučajevima predviđenima u stavku 2.a ili u delegiranim aktima koji su doneseni u skladu s ovom Uredbom i pod uvjetom da se izmjenom ne mijenja predmet ili cjelokupna narav ugovora ili okvirnog ugovora.

Justification

Update of AM 20 with added reference to paragraph 2a, following the insertion of the latter. End of sentence aligned with Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 114.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a. Ugovor ili posebni ugovor može se izmijeniti bez novoga postupka javne nabave u svakom od sljedećih slučajeva:

 

(a) ako su se dodatni radovi, roba ili usluge početnog ugovaratelja pokazali potrebnima, a nisu bili obuhvaćeni u prvotnu nabavu i ispunjeni su svi sljedeći uvjeti:

 

(i) promjena ugovaratelja ne može se izvršiti zbog tehničkih razloga povezanih s uvjetima međusobne zamjenjivosti ili međuoperativnosti s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama;

 

(ii) promjena ugovaratelja javnom naručitelju prouzročila bi znatno udvajanje troškova;

 

(iii) svako povećanje cijene, uključujući neto kumulativnu vrijednost uzastopnih izmjena, ne prelazi 50 % vrijednosti početnog ugovora;

 

(b) ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 

(i) do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti;

 

(ii) svako povećanje cijene ne prelazi 50 % vrijednosti početnog ugovora;

 

(c) ako je vrijednost izmjene niža od obiju sljedećih vrijednosti:

 

(i) granične vrijednosti utvrđene u članku 118. stavku 1. i delegiranim aktima donesenima na temelju članka 190. stavka 2. u području vanjskih djelovanja primjenjivih u vrijeme izmjene; i

 

(ii) 10 % vrijednosti početnog ugovora za ugovore za usluge i robu te ugovore o koncesiji (radovi i usluge) i 15 % vrijednosti početnog ugovora za ugovore za radove.

 

Točke (a) i (c) prvoga podstavka mogu se primjenjivati i na okvirne ugovore.

 

U vrijednosti početnog ugovora revizije cijena ne uzimaju se u obzir.

 

Neto kumulativna vrijednost nekoliko uzastopnih izmjena iz točke (c) prvoga podstavka ne prelazi nijednu graničnu vrijednost utvrđenu u tom podstavku.

 

Javni naručitelj primjenjuje ex post mjere objave predviđene u članku 103. stavku 1.

Justification

On recommendation of the Court of Auditors, Art. 162 of the draft delegated act (RAP), as presented by the Commission during the first round of expert group meetings, is moved up to FR level because it contains essential provisions.

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 115. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) osigurao potpuno ispunjenje ugovora nakon plaćanja preostalog iznosa.

(c) osigurao potpuno ispunjenje ugovora tijekom razdoblja ugovorne odgovornosti.

Justification

Alignment with international customary practice / correction of a technical error: in some cases the payment of the balance takes place at the end of the contract.

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 118. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Pridržavajući se iznimaka i uvjeta koji se navode u delegiranim aktima donesenima u skladu s ovom Uredbom, javni naručitelj u slučaju iznosa ugovorâ koji prelaze granične vrijednosti navedene u stavku 1. ne potpisuje ugovor ili okvirni ugovor s uspješnim ponuditeljem do isteka roka mirovanja.

2. Pridržavajući se iznimaka i uvjeta koji se navode u delegiranim aktima donesenima u skladu s ovom Uredbom, javni naručitelj u slučaju iznosa ugovorâ koji prelaze granične vrijednosti navedene u stavku 1. ne potpisuje ugovor ili okvirni ugovor s uspješnim ponuditeljem do isteka roka mirovanja. Ugovori potpisani prije kraja roka mirovanja ništavni su.

Justification

As recommended by the Court of Auditors.

Amandman  52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 10.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 139. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(10a) Članak 139. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5. Ako se financijski instrumenti provode pod podijeljenim upravljanjem s državama članicama, odredbe koje se primjenjuju na te instrumente, uključujući pravila za doprinose financijskim instrumentima kojima se upravlja izravno ili neizravno u skladu s ovom glavom, utvrđuju se uredbama iz članka 175.

5. Ako se financijski instrumenti provode pod podijeljenim upravljanjem s državama članicama, odredbe koje se primjenjuju na te instrumente, uključujući pravila za doprinose financijskim instrumentima kojima se upravlja izravno ili neizravno u skladu s ovom glavom, utvrđuju se uredbama iz članka 175. Baz obzira na navedeno, članak 140. stavak 8. također se primjenjuje na financijske instrumente pod podijeljenim upravljanjem.”

Justification

A unified and full reporting on all financial instruments, whether implemented under direct, shared or indirect management, is essential for enabling the budgetary authority to properly fulfil its scrutiny function.

Amandman  53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 139. – stavak 5.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5a. Namjenskim ulagačkim instrumentima, financijskim posrednicima i krajnjim primateljima koji su u nekoj od situacija iz članka 106. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) i članka 107. stavka 1. točaka (b) i (c) ne dodjeljuje se financijska potpora.

5a. Namjenskim ulagačkim instrumentima, financijskim posrednicima i krajnjim primateljima koji su u nekoj od situacija iz članka 106. stavka 1. točaka (a), (b), (c) i (d) i članka 107. stavka 1. točaka (b) i (c) ne dodjeljuje se financijska potpora.

Justification

Social security fraud, tax fraud and conflicts of interest should also constitute exclusion criteria for financial instruments.

Amandman  54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 162. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(11a) Članak 162. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Revizorski sud do 30. lipnja prosljeđuje Komisiji i odgovarajućim institucijama sva opažanja koja su po njegovom mišljenju takva da bi se trebala naći u godišnjem izvješću. Ta opažanja su povjerljiva i podliježu kontradiktornom postupku. Sve institucije šalju svoj odgovor Revizorskom sudu do 15. listopada. Odgovori institucija osim Komisije šalju se istodobno Komisiji.

1. Revizorski sud do 30. lipnja prosljeđuje Komisiji i odgovarajućim institucijama sva opažanja koja su po njegovom mišljenju takva da bi se trebala naći u godišnjem izvješću. Ta opažanja su povjerljiva i podliježu kontradiktornom postupku. Ona će na zahtjev ipak biti dostupna Europskom parlamentu, prema potrebi na povjerljivoj osnovi. Sve institucije šalju svoj odgovor Revizorskom sudu do 15. listopada. Odgovori institucija osim Komisije šalju se istodobno Komisiji.

Amandman  55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 163. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(11b) Članak 163. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Revizorski sud predmetnoj instituciji ili tijelu prosljeđuje sva opažanja koja su po njegovom mišljenju takva da bi se morala naći u posebnom izvješću. Ta opažanja su povjerljiva i podliježu kontradiktornom postupku.

1. Revizorski sud predmetnoj instituciji ili tijelu prosljeđuje sva opažanja koja su po njegovom mišljenju takva da bi se morala naći u posebnom izvješću. Ta opažanja su povjerljiva i podliježu kontradiktornom postupku.

Predmetna institucija ili tijelo, u roku od dva i pol mjeseca od slanja tih opažanja, obavješćuje Revizorski sud o svim odgovorima koje želi dati o tim opažanjima.

Predmetna institucija ili tijelo, općenito u roku od pet tjedana od slanja tih opažanja, obavješćuje Revizorski sud o svim odgovorima koje želi dati o tim opažanjima.

 

U odgovorima predmetne institucije ili tijela izravno i isključivo pristupa se tim opažanjima.

Revizorski sud donosi konačnu verziju posebnog izvješća u mjesecu koji slijedi nakon primitka odgovora od strane predmetne institucije ili tijela.

Revizorski sud jamči da se u odgovarajućem razdoblju, koje općenito ne prelazi 12 mjeseci, sastavljaju i donose posebna izvješća.

Posebna izvješća, zajedno s odgovorima predmetnih institucija ili tijela, prosljeđuju se bez odgađanja Europskom parlamentu i Vijeću, od kojih svaki odlučuje, prema potrebi u suradnji s Komisijom, koje je radnje potrebno poduzeti kao odgovor.

Posebna izvješća, zajedno s odgovorima predmetnih institucija ili tijela, prosljeđuju se bez odgađanja Europskom parlamentu i Vijeću, od kojih svaki odlučuje, prema potrebi u suradnji s Komisijom, koje je radnje potrebno poduzeti kao odgovor.

Revizorski sud poduzima potrebne korake kako bi osigurao da se odgovori svake predmetne institucije ili tijela na njegova opažanja objave zajedno s posebnim izvješćem.

Revizorski sud poduzima potrebne korake kako bi osigurao da se odgovori svake predmetne institucije ili tijela na njegova opažanja, kao i vremenski okvir za sastavljanje posebnog izvješća, objave zajedno s posebnim izvješćem.

Justification

Update of AM 22.

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.c (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 164.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(11c) Članak 164. zamjenjuje se sljedećim:

1. Na preporuku Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine n + 2 daje razrješnicu Komisiji za izvršenje proračuna za godinu n.

1. Na preporuku Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine n + 2 daje razrješnicu za izvršenje proračuna za godinu n institucijama i tijelima Unije iz članaka 208. i 209.

2. Ako se rok iz stavka 1. ne može ispuniti, Europski parlament ili Vijeće obavješćuje Komisiju o razlozima odgode.

2. Ako se rok iz stavka 1. ne može ispuniti, Europski parlament ili Vijeće obavješćuje predmetne institucije i tijela o razlozima odgode.

3. Ako Europski parlament odgodi odluku o davanju razrješnice, Komisija poduzima sve mjere, što je prije moguće, kako bi otklonila ili olakšala otklanjanje prepreka za donošenje navedene odluke.

3. Ako Europski parlament odgodi odluku o davanju razrješnice, predmetne institucije i tijela poduzimaju sve mjere, što je prije moguće, kako bi otklonili ili olakšali otklanjanje prepreka za donošenje navedene odluke.

Amandman  57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.d (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 165. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(11d) Članak 165. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Komisija Europskom parlamentu, na njegov zahtjev podnosi, sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu, u skladu s člankom 319. UFEU-a.

3. Institucije i tijela Unije iz članaka 208. i 209. Europskom parlamentu na njegov zahtjev podnose sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu, u skladu s člankom 319. UFEU-a.

Amandman  58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.e (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 166.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(11e) Članak 166. zamjenjuje se sljedećim:

 

1. U skladu s člankom 319. UFEU-a i članka 106.a Ugovora o Euratomu, Komisija i ostale institucije poduzimaju potrebne mjere u skladu s opažanjima iz odluke Europskog parlamenta o razrješnici te komentarima danima uz preporuku za razrješnicu koju je donijelo Vijeće.

1. U skladu s člankom 319. UFEU-a i člankom 106.a Ugovora o Euratomu, Komisija i ostale institucije i tijela iz članaka 208. i 209. poduzimaju potrebne mjere u skladu s opažanjima iz odluke Europskog parlamenta o razrješnici te komentarima danima uz preporuku za razrješnicu koju je donijelo Vijeće.

2. Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća institucije podnose izvješće o mjerama koje su poduzele na temelju navedenih opažanja i komentara te osobito o uputama koje su dale onim svojim službama koje su odgovorne za izvršenje proračuna. Države članice surađuju s Komisijom informirajući je o mjerama koje su poduzele u vezi s danim opažanjima kako bi ih Komisija mogla uzeti u obzir pri sastavljanju vlastitog izvješća. Izvješća institucija također se prosljeđuju Revizorskom sudu.

2. Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća spomenute institucije i tijela podnose izvješće o mjerama koje su poduzeli na temelju navedenih opažanja i komentara te osobito o uputama koje su dali onim svojim službama koje su odgovorne za izvršenje proračuna. Države članice surađuju s Komisijom informirajući je o mjerama koje su poduzele u vezi s danim opažanjima kako bi ih Komisija mogla uzeti u obzir pri sastavljanju vlastitog izvješća. Izvješća institucija također se prosljeđuju Revizorskom sudu.

Amandman  59

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 190. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o nabavi za vanjska djelovanja.

1. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o nabavi za vanjska djelovanja. Tim pravilima obuhvaćaju se posebne odredbe o nabavi povezanoj s civilnim misijama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) kako bi se jamčilo brzo i fleksibilno provođenje operacija uz posebno uspostavljanje prilagođenih ubrzanih postupaka koji će se primjenjivati na sve civilne misije u sklopu ZSOP-a.

Justification

CSDP missions by definition operate in crisis or post-crisis environments and within a limited period of time. General EU procurement rules are not adapted to these situations and their application is the source of significant delays and inefficiencies. Case-by-case application of existing flexibility provisions does not address the issue sufficiently. Specific rules should therefore be adopted, by means of a delegated act, taking into due account the specificities of civilian crisis management.

Amandman  60

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 208. – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(14a) U članku 208. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Tijela Unije koja se u potpunosti sama financiraju, a na koja se ova Uredba ne odnosi, radi dosljednosti uspostavljaju slična pravila prema potrebi. Nadalje je potrebno zajamčiti da se naknade utvrde na odgovarajućoj razini kako bi se pokrili troškovi pružanja usluga i izbjegli znatni viškovi. U slučaju viškova novac se prenosi u proračun.”

Amandman  61

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 14.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 209.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(14b) Članak 209. zamjenjuje se sljedećim:

Tijela koja imaju pravnu osobnost, osnovana temeljnim aktom, a kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva usvajaju vlastita financijska pravila.

„1. Tijela koja imaju pravnu osobnost, osnovana temeljnim aktom, a kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva usvajaju vlastita financijska pravila.

Ta pravila uključuju skup načela koja su potrebna kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije.

Ta pravila uključuju skup načela koja su potrebna kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije.

Komisija je ovlaštena donijeti oglednu financijsku uredbu putem delegiranog akta u skladu s člankom 210. koja utvrđuje načela potrebna kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije i koja se temelji na članku 60.

Komisija je ovlaštena donijeti oglednu financijsku uredbu putem delegiranog akta u skladu s člankom 210. koja utvrđuje načela potrebna kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije i koja se temelji na članku 60.

Financijska pravila tih tijela ne smiju odstupati od okvirne financijske uredbe, osim ako njihove specifične potrebe to zahtijevaju i uz prethodni pristanak Komisije.

Financijska pravila tih tijela ne smiju odstupati od okvirne financijske uredbe, osim ako njihove specifične potrebe to zahtijevaju i uz prethodni pristanak Komisije.

 

2. Razrješnicu za izvršenje proračuna tijela iz stavka 1. daje Europski parlament na preporuku Vijeća. Tijela iz stavka 1. u potpunosti surađuju s institucijama uključenima u postupak davanja razrješnice i osiguravaju, prema potrebi, sve dodatne potrebne informacije, uključujući sudjelovanjem na sastancima odgovarajućih tijela.

 

3. Unutarnji revizor Komisije ima jednake ovlasti u odnosu na tijela iz stavka 1. kao što ih ima u odnosu na Komisiju.

 

4. Neovisni vanjski revizor potvrđuje da godišnji financijski izvještaji svih tijela iz stavka 1. propisno iskazuju prihode, rashode i financijsko stanje odgovarajućeg tijela prije konsolidacije završnih financijskih izvještaja Komisije ili do dana zadanog u financijskim pravilima odgovarajućih tijela. Osim ako je drukčije propisano u temeljnom aktu iz stavka 1., Revizorski sud sastavlja posebno godišnje izvješće o svakom tijelu u skladu sa zahtjevima iz članka 287. stavka 1. UFEU-a U pripremi tog izvješća, Sud u obzir uzima reviziju koju je izvršio neovisni vanjski revizor te radnje poduzete kao odgovor na nalaze revizora.”

Justification

The amendment implements the Joint Statement made by the European Parliament, the Council and the Commission on the separate discharge for Joint Undertakings under Article 209 of the Financial Regulation (29.5.2014), as confirmed by all stakeholders at the Round Table of 13 November 2014 on audit and discharge for JUs.

(1)

SL C 52, 12.2.2015., str. 1.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (27.1.2015)

upućeno Odboru za proračune

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, EURATOM) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije

(COM(2014)0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Christian Ehler

SHORT JUSTIFICATION

The Commission has presented to the European Parliament and the Council a proposal aimed at aligning the financial regulation with the provisions of new directives on public procurement and on award of concession contracts. This proposal includes a modification of Article 190 on "external action procurement", which is of relevance for the Committee on Foreign Affairs.

Indeed, the obligation to apply general EU procurement rules to the crisis management measures under the Common Foreign and Security Policy, and in particular the civilian missions under the Common Security and Defence policy (CSDP), is the source of significant delays in procuring essential equipment and services with a considerable negative effect on the missions' functioning.

As a rule, CSDP missions have to operate in a crisis environment and within a limited period of time. They are launched by a unanimous Council Decision, recognising that an urgent response to a crisis is needed. Nevertheless, applying existing financial rules, designed for a functioning European internal market rather than for crisis situations in countries like Mali or South Sudan, often means that essential materials are delivered more than six months after a tender is launched.

The EU's credibility on the international scene is at stake here, in moments when the Union takes on important commitments for peace and security, like in Georgia in 2008. It is often also the security of its personnel which is at stake, lacking essential equipment such as armoured vehicles. This dangerous inefficiency was denounced by the Court of Auditors in its 2012 special report on the EU support for Kosovo, which concluded that the procurement rules laid down in the financial regulation "are not designed for CSDP missions... where fast and flexible responses are sometimes necessary".

The Committee on Foreign Affairs therefore believes that specific rules should be introduced for CSDP missions, which by definition operate in crisis or post-crisis environments. This is in line with the European Council conclusions of December 2013, which invited "the Commission, the High Representative and the Member States to ensure that the procedures and rules for civilian missions enable the Union to be more flexible and speed up the deployment of EU civilian missions".

While the Committee supports any efforts to increase efficiency under the current rules, it takes the view that only a specific set of rules with more flexible procedures, moving away from the current case-by-case approach, can ensure a fast deployment in line with logistical needs and security requirements. Such rules would ensure adequate protection of the Union's financial interests in the context of the pursuit of the EU's key security objectives, responding better to the imperative of sound, effective and efficient financial management as a result.

Furthermore, other amendments of the financial regulation would be appropriate to increase the efficiency of CSDP missions, which the Parliament however cannot address within the context of this proposal. In particular, the Commission should consider amending Article 56 in order to allow the delegation of budget implementation powers to the Civilian Operation Commander in the same way that it has done for Heads of EU Delegations. Such a modification would enhance the speed and flexibility of the establishment and functioning of CSDP missions, allowing them to fulfil their mandate in a manner that is more efficient and better adapted to the crisis environments in which they operate.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 13.

Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012

Članak 190. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o nabavi za vanjska djelovanja.

1. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 210. o detaljnim pravilima o nabavi za vanjska djelovanja. Tim pravilima obuhvaćaju se posebne odredbe o nabavi povezanoj s civilnim misijama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) kako bi se jamčilo brzo i fleksibilno provođenje operacija uz posebno uspostavljanje prilagođenih ubrzanih postupaka koji će se primjenjivati na sve civilne misije u sklopu ZSOP-a.

Justification

CSDP missions by definition operate in crisis or post-crisis environments and within a limited period of time. General EU procurement rules are not adapted to these situations and their application is the source of significant delays and inefficiencies. Case-by-case application of existing flexibility provisions does not address the issue sufficiently. Specific rules should therefore be adopted, by means of a delegated act, taking into due account the specificities of civilian crisis management.

POSTUPAK

Naslov

Financijska pravilia koja se primjenjuju na opći proračun Unije

Referentni dokumenti

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

3.7.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Christian Ehler

22.9.2014

Razmatranje u odboru

3.12.2014

 

 

 

Datum usvajanja

26.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor (27.1.2015)

upućeno Odboru za proračune

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Tamás Deutsch

AMANDMANI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Javna nabava trebala bi služiti jamčenju da se financijska sredstva Unije rabe na učinkovit, transparentan i odgovarajući način; ako je tomu tako, postupke javne nabave trebalo bi premjestiti u virtualni prostor jer bi se time uštedjelo mnogo novca u odnosu na uobičajene postupke javne nabave te bi ti postupci bili dostupniji malim i srednjim poduzećima.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Primjereno je utvrditi različite slučajeve koje se obično naziva situacijama „sukoba interesa” te s njima postupati različito. Pojmom „sukoba interesa” trebalo bi se služiti jedino za slučajeve u kojima se dužnosnik ili djelatnik institucije EU-a nađe u takvoj situaciji. Ako gospodarski subjekt pokuša nepropisno utjecati na postupak ili dobiti povjerljive informacije, prema tome se treba ponijeti kao prema „teškoj povredi dužnosti”. Na kraju, gospodarski subjekti mogu biti u situaciji u kojoj ne mogu provesti ugovor zbog sukoba profesionalnog interesa, primjerice poduzeće ne bi trebalo ocjenjivati projekt u kojem je sudjelovalo, a revizor ne bi trebao biti u poziciji da revidira račune koje je prethodno potvrdio kao ispravne.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a) Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, posebno njezinim člancima od 47. do 50., iz čega se može zaključiti da se zakonitost i proporcionalnost kaznenih djela i kazni mora jamčiti te da svatko ima pravo na učinkoviti pravni lijek i na pravično suđenje, na pravo na obranu i na pravo da ga se sudski ne progoni ili kažnjava dvaput u kaznenom postupku zbog istog kaznenog djela.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 60. – stavak 7.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a) Članak 60. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

'7. Stavci 5. i 6. ne primjenjuju se na doprinos Unije subjektima koji podliježu posebnom postupku davanja razrješnice iz članka 208.

„7. Stavci 5. i 6. ne primjenjuju se na doprinos Unije subjektima koji podliježu posebnom postupku davanja razrješnice iz članaka 208. i 209.

Justification

It is appropriate to modify the Financial Regulation in order to take on board the Joint Statement made by the European Parliament, the Council, and the Commission on the separate discharge for Joint Undertakings under Article 209 of the Financial Regulation (29.5.2014).

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 99. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b) Članak 99. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5. Institucija svake godine Europskom parlamentu i Vijeću prosljeđuje izvješće koje sadrži sažetak broja i vrste provedenih unutarnjih revizija, izdanih preporuka i mjera poduzetih na temelju tih preporuka.

5. Na zahtjev Europskog parlamenta, institucija svake godine izvješćuje Parlament i Vijeće o provedenim unutarnjim revizijama, pružajući informacije o broju i vrsti tih revizija, izdanim preporukama i mjerama poduzetima na temelju tih preporuka.

Justification

In accordance with article 319(2) last sentence of the Treaty on the Functioning of the European Union: "The Commission shall submit any necessary information to the European Parliament at the latter's request". The Financial Regulation should be phrased in a way that it would not hamper the implementation of this Treaty provision.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 106. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) prijevare, korupcije, sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, pranja novca, financiranja terorizma, kaznenih djela terorizma, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima na osnovi dokaza, koje je utvrdilo povjerenstvo iz članka 108. ili kako je utvrđeno konačnom presudom;

(d) prijevare, porezne prijevare, porezne utaje (uključujući poreznu utaju preko neoporezovanih poreznih oaza), zlouporabe korporativne imovine, pronevjere javnih sredstava, korupcije, sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, pranja novca, financiranja terorizma, kaznenih djela terorizma, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima na osnovi dokaza, koje je utvrdilo povjerenstvo iz članka 108. ili kako je utvrđeno konačnom presudom;

Justification

One of the main principles and aims of the Financial Regulation is the protection of the Union financial interests. The EU has expressed its intentions several times to fight against tax fraud and tax evasion. Statistical data show that the size of the shadow economy in the EU is nearly one fifth of GDP. Also, tens of billions of euro remain offshore, often unreported and untaxed. Stepping up the fight against tax fraud and evasion is not only an issue of revenue, but also of fairness. The protection of the Union financial interests can be further reinforced by including tax evasion as an exclusion ground in the public procurement procedures of the Union institutions.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 106. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Dokazi da je gospodarski subjekt u jednoj od situacija za isključenje koje su popisane u stavku 1. mogu obuhvaćati:

 

(a) činjenice utvrđene u kontekstu revizija ili istraga koje provodi Revizorski sud, OLAF ili unutarnja revizija ili sve druge provjere, revizije ili kontrole poduzete na odgovornost javnoga naručitelja;

 

(b) administrativne odluke koje mogu obuhvaćati stegovne mjere koje je poduzelo nadležno nadzorno tijelo odgovorno za provjeru primjene normi profesionalne etike, odluke ESB-a, EIB-a, međunarodnih organizacija ili Komisije povezane s kršenjem pravila Unije o tržišnom natjecanju ili odluka nacionalnog nadležnog tijela.

Justification

Art. 140(1) of the draft delegated act (RAP), as presented by the Commission during the first round of expert group meetings, contains some essential provisions which should consequently be integrated into the FR itself to clarify that the provision should apply to evidence for all exclusion grounds.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Osim u slučajevima predviđenima u stavku 1. točki (d), javni naručitelj može odlučiti da neće isključiti dotični gospodarski subjekt ako je on poduzeo korektivne mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost.

3. Osim u slučajevima predviđenima u stavku 1. točki (d), povjerenstvo iz članka 108. može odlučiti da neće isključiti dotični gospodarski subjekt ako je on poduzeo korektivne mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Za situacije iz članka 106. stavka 1. točaka (b), (d), (e) i (f) Komisija na zahtjev dužnosnika Komisije za ovjeravanje ili izvršne agencije osniva povjerenstvo ili, na zahtjev druge institucije, tijela ili europskog ureda, zajedničko povjerenstvo. Povjerenstvo u ime Komisije i njezinih izvršnih agencija, drugih institucija, tijela ili europskih ureda primjenjuje sljedeći postupak:

3. Za situacije iz članka 106. stavka 1. točaka (b), (d), (e) i (f) Komisija na zahtjev dužnosnika Komisije za ovjeravanje ili izvršne agencije osniva nepristrano i politički neovisno povjerenstvo ili, na zahtjev druge institucije, tijela ili europskog ureda, Komisija osniva zajedničko povjerenstvo. Povjerenstvo ili zajedničko povjerenstvo imenuje stalno tijelo na visokoj razini i sastoji se od članova s tehničkim i pravnim kompetencijama. Komisija jamči neovisan rad povjerenstva ili zajedničkoga povjerenstva. Povjerenstvo ili zajedničko povjerenstvo u ime Komisije i njezinih izvršnih agencija, drugih institucija, tijela ili europskih ureda primjenjuje sljedeći postupak:

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Isključenje je trajno u slučaju nezakonskih aktivnosti u kontekstu organiziranoga kriminaliteta.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 4. – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Rok zastare za isključenje i/ili nametanje financijskih sankcija gospodarskom subjektu je deset godina od bilo kojeg od sljedećih dana:

 

(a) dana počinjenja protupravnoga djela ili, u slučaju protupravnog djela koje je u tijeku ili ponovljenog protupravnog djela, od dana prestanka činjenja protupravnog djela, u slučajevima iz članka 106. stavka 1. točaka (b), (c), (d) i (e);

 

(b) od dana konačne presude suda s nacionalnom nadležnošću ili konačne administrativne odluke javnoga tijela ili međunarodne organizacije u slučajevima iz članka 106. stavka 1. točaka (b), (c) i (d).

 

Rok zastare prekida se svakim činom Komisije ili bilo kojeg drugog tijela uključenog u izvršenje proračuna Unije, o čemu se izvješćuje gospodarski subjekt i što je povezano s istragama ili sudskim postupcima. Novi rok zastare počinje teći prvoga dana nakon prekida.

 

Za potrebe točke (f) članka 106. stavka 1. ove Uredbe primjenjuje se rok zastare za isključenje i/ili nametanje financijskih sankcija gospodarskim subjektima iz članka 3. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95*.

 

__________________

 

* Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Radi određivanja isključenja i njegova trajanja i/ili financijskih sankcija u skladu s načelom proporcionalnosti, povjerenstvo posebno uzima u obzir ozbiljnost situacije, uključujući njezin učinak na financijske interese i sliku Unije, vrijeme proteklo od počinjenja protupravnoga djela, njegovo trajanje i ponavljanje, namjeru ili stupanj nepažnje te mjere poduzete da se situacija popravi i sve ostale olakotne okolnosti.

Justification

Article 144.1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 is moved up as new Article 108.4a of the Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, on the circumstances to be taken into account when imposing exclusion and its duration and/or financial penalties.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 108. – stavak 5. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se proračun izvršava neizravnim upravljanjem s trećim zemljama, Komisija može donijeti odluku o isključenju ili nametnuti financijsku sankciju u skladu s postupkom iz stavka 3., nakon što to propusti učiniti treća zemlja kojoj je povjerena zadaća izvršenja proračuna iz članka 58. stavka 1. točke (c). To ne utječe na odgovornost treće zemlje da u skladu s člankom 60. stavkom 3. sprečava, prepoznaje i ispravlja nedostatke i prijevare.

Justification

Alignment with EDF practice to ensure that the Commission can take exclusion decisions if the delegatee fails to do so.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 110. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) natjecatelj ili ponuditelj ispunjuje kriterije odabira navedene u dokumentaciji o nabavi.

(c) natjecatelj ili ponuditelj ispunjuje kriterije odabira navedene u dokumentaciji o nabavi i ne podliježe sukobu interesa koji bi mogao negativno utjecati na izvršavanje ugovora.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 162. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(11a) Članak 162. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Revizorski sud do 30. lipnja prosljeđuje Komisiji i odgovarajućim institucijama sva opažanja koja su po njegovom mišljenju takva da bi se trebala naći u godišnjem izvješću. Ta opažanja su povjerljiva i podliježu kontradiktornom postupku. Sve institucije šalju svoj odgovor Revizorskom sudu do 15. listopada. Odgovori institucija osim Komisije šalju se istodobno Komisiji.

1. Revizorski sud do 30. lipnja prosljeđuje Komisiji i odgovarajućim institucijama sva opažanja koja su po njegovom mišljenju takva da bi se trebala naći u godišnjem izvješću. Ta opažanja su povjerljiva i podliježu kontradiktornom postupku. Ona će na zahtjev ipak biti dostupna Europskom parlamentu, prema potrebi na povjerljivoj osnovi. Sve institucije šalju svoj odgovor Revizorskom sudu do 15. listopada. Odgovori institucija osim Komisije šalju se istodobno Komisiji.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 164.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(11a) Članak 164. zamjenjuje se sljedećim:

1. Na preporuku Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine n + 2 daje razrješnicu Komisiji za izvršenje proračuna za godinu n.

1. Na preporuku Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine n + 2 daje razrješnicu za izvršenje proračuna za godinu n institucijama i tijelima Unije iz članaka 208. i 209.

2. Ako se rok iz stavka 1. ne može ispuniti, Europski parlament ili Vijeće obavješćuje Komisiju o razlozima odgode.

2. Ako se rok iz stavka 1. ne može ispuniti, Europski parlament ili Vijeće obavješćuje predmetne institucije i tijela o razlozima odgode.

3. Ako Europski parlament odgodi odluku o davanju razrješnice, Komisija poduzima sve mjere, što je prije moguće, kako bi otklonila ili olakšala otklanjanje prepreka za donošenje navedene odluke.

3. Ako Europski parlament odgodi odluku o davanju razrješnice, predmetne institucije i tijela poduzimaju sve mjere, što je prije moguće, kako bi otklonili ili olakšali otklanjanje prepreka za donošenje navedene odluke.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 165. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(11a) Članak 165. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Komisija Europskom parlamentu, na njegov zahtjev podnosi, sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu, u skladu s člankom 319. UFEU-a.

3. Institucije i tijela Unije Europskom parlamentu na njegov zahtjev podnose sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu, u skladu s člankom 319. UFEU-a.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 11.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 166.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(11a) Članak 166. zamjenjuje se sljedećim:

1. U skladu s člankom 319. UFEU-a i članka 106.a Ugovora o Euratomu, Komisija i ostale institucije poduzimaju potrebne mjere u skladu s opažanjima iz odluke Europskog parlamenta o razrješnici te komentarima danima uz preporuku za razrješnicu koju je donijelo Vijeće.

1. U skladu s člankom 319. UFEU-a i člankom 106.a Ugovora o Euratomu, Komisija i ostale institucije i tijela poduzimaju potrebne mjere u skladu s opažanjima iz odluke Europskog parlamenta o razrješnici te komentarima danima uz preporuku za razrješnicu koju je donijelo Vijeće.

2. Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća institucije podnose izvješće o mjerama koje su poduzele na temelju navedenih opažanja i komentara te osobito o uputama koje su dale onim svojim službama koje su odgovorne za izvršenje proračuna. Države članice surađuju s Komisijom informirajući je o mjerama koje su poduzele u vezi s danim opažanjima kako bi ih Komisija mogla uzeti u obzir pri sastavljanju vlastitog izvješća. Izvješća institucija također se prosljeđuju Revizorskom sudu.

2. Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća ostale institucije i tijela podnose izvješće o mjerama koje su poduzeli na temelju navedenih opažanja i komentara te osobito o uputama koje su dali onim svojim službama koje su odgovorne za izvršenje proračuna. Države članice surađuju s Komisijom informirajući je o mjerama koje su poduzele u vezi s danim opažanjima kako bi ih Komisija mogla uzeti u obzir pri sastavljanju vlastitog izvješća. Izvješća institucija i tijela također se prosljeđuju Revizorskom sudu.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 208. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) U članak 208. umeće se sljedeći stavak:

 

„3a. Tijela Unije koja se u potpunosti sama financiraju i na koja se ne primjenjuju financijska pravila utvrđena u okvirnoj financijskoj uredbi iz stavka 1. trebala bi prema potrebi i radi dosljednosti uspostaviti slična pravila. Nadalje je potrebno zajamčiti da se naknade tih tijela utvrde na odgovarajuću razinu kako bi se pokrili troškovi pružanja njihovih usluga i izbjegli znatni viškovi. U slučaju viškova novac bi se trebao prenijeti u proračun Unije.”

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Članak 209.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(14a) Članak 209. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 209.

Članak 209.

Ogledna financijska uredba za tijela javno-privatnog partnerstva

Ogledna financijska uredba za tijela javno-privatnog partnerstva

Tijela koja imaju pravnu osobnost, osnovana temeljnim aktom, a kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva usvajaju vlastita financijska pravila.

1. Tijela koja imaju pravnu osobnost, osnovana temeljnim aktom, a kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva usvajaju vlastita financijska pravila.

Ta pravila uključuju skup načela koja su potrebna kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije.

Ta pravila uključuju skup načela koja su potrebna kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije.

Komisija je ovlaštena donijeti oglednu financijsku uredbu putem delegiranog akta u skladu s člankom 210. koja utvrđuje načela potrebna kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije i koja se temelji na članku 60.

Komisija je ovlaštena donijeti oglednu financijsku uredbu putem delegiranog akta u skladu s člankom 210. koja utvrđuje načela potrebna kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije i koja se temelji na članku 60.

Financijska pravila tih tijela ne smiju odstupati od okvirne financijske uredbe, osim ako njihove specifične potrebe to zahtijevaju i uz prethodni pristanak Komisije.

Financijska pravila tih tijela ne smiju odstupati od ogledne financijske uredbe, osim ako njihove specifične potrebe to zahtijevaju i uz prethodni pristanak Komisije.

 

2. Razrješnicu za izvršenje proračuna tijela iz stavka 1. daje Europski parlament na preporuku Vijeća. Ta tijela dužna su u potpunosti surađivati s institucijama uključenima u postupak davanja razrješnice i pružati, prema potrebi, sve potrebne dodatne informacije, uključujući sudjelovanjem na sastancima odgovarajućih tijela.

 

3. Neovisni vanjski revizor potvrđuje da godišnji financijski izvještaji tijela iz stavka 1. propisno iskazuju prihode, rashode i financijsko stanje odgovarajućeg tijela prije konsolidacije završnih financijskih izvještaja Komisije ili do dana zadanog u financijskim pravilima odgovarajućeg tijela. Osim ako je drukčije propisano u temeljnom aktu iz prvog podstavka stavka 1., Revizorski sud sastavlja posebno godišnje izvješće za svako tijelo u skladu s člankom 287. stavkom 1. UFEU-a. Prilikom pripreme tog izvješća, Revizorski sud u obzir uzima rad koji je obavio neovisni vanjski revizor te radnje poduzete kao odgovor na nalaze revizora.”

Justification

This justification applies also to Article 60 - paragraph 7.

POSTUPAK

Naslov

Financijska pravilia koja se primjenjuju na opći proračun Unije

Referentni dokumenti

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

3.7.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Tamás Deutsch

30.9.2014

Razmatranje u odboru

8.1.2015

 

 

 

Datum usvajanja

27.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera


POSTUPAK

Naslov

Financijska pravilia koja se primjenjuju na opći proračun Unije

Referentni dokumenti

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.6.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Datum usvajanja

26.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Datum podnošenja

12.3.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti