Procedūra : 2014/0180(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0049/2015

Pateikti tekstai :

A8-0049/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0341

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1150kWORD 631k
11.3.2015
PE 544.201v02-00 A8-0049/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių

(COM(2014) 0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių

(COM(2014) 0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0358),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 322 straipsnį bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0029/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr.1/2015(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 3 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno laišką,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A8-0049/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, Europos Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) svarbu paaiškinti, kaip perkančiosios institucijos gali prisidėti prie aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi skatinimo, kartu užtikrinant, kad jos galėtų gauti geriausią savo sutarčių kainos ir kokybės santykį, ypač reikalaujant konkrečių ženklinimo dokumentų ir (arba) naudojant atitinkamus sutarties sudarymo metodus;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) atliekamais Sąjungos viešaisiais pirkimais turėtų būti siekiama užtikrinti efektyvų, skaidrų ir tikslingą Sąjungos lėšų panaudojimą, taigi elektroniniai viešieji pirkimai turėtų padėti geriau panaudoti viešąsias lėšas ir visiems ūkinės veiklos vykdytojams pagerinti prieigą prie viešųjų pirkimų sutarčių.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) reikėtų nustatyti atvejus, paprastai įvardijamus kaip interesų konfliktas, ir diferencijuotai į juos reaguoti. Sąvoką „interesų konfliktas“ reikėtų vartoti tik atvejais, kai Sąjungos institucijos pareigūnas ar tarnautojas atsiduria minėtoje situacijoje. Jei ūkinės veiklos vykdytojas bando netinkamai paveikti procedūrą ar gauti konfidencialią informaciją, tai šis elgesys turi būti traktuojamas kaip sunkus profesinis nusižengimas. Be to, ūkinės veiklos vykdytojas gali atsidurti situacijoje, kai jis negali įvykdyti sutarties dėl profesinio interesų konflikto, pavyzdžiui, bendrovė neturėtų vertinti projekto, kuriame ji dalyvavo, arba auditorius neturėtų audituoti sąskaitų, kurias jis pats anksčiau patvirtino;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22a) bendrosios sutarties skelbiant naują konkursą atveju reikėtų netaikyti prievolės pateikti laimėjusio dalyvio charakteristikas ir santykinius pranašumus nelaimėjusiam rangovui, kadangi, jei tokią informaciją gaus tos pačios bendrosios sutarties šalys kiekvieną kartą, kai skelbiamas naujas konkursas, tai gali turėti neigiamos įtakos sąžiningai jų tarpusavio konkurencijai;

Pagrindimas

Šia aiškinamąja dalimi siekiama paaiškinti 113 straipsnio 3 dalies nuostatų pagrindimą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 47–50 straipsniuose, įtvirtintų principų, pagal kuriuos galima nustatyti, kad turi būti užtikrintas teisėtumas ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumas ir kad kiekvienas asmuo turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisę į gynybą ir teisę nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

58 straipsnio 8 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1) 58 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

8. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles, susijusias su biudžeto vykdymo būdais, įskaitant tiesioginį valdymą, vykdomosioms įstaigoms deleguotų įgaliojimų vykdymą, bei konkrečias nuostatas dėl netiesioginio valdymo su tarptautinėmis organizacijomis, 208 ir 209 straipsniuose nurodytomis įstaigomis, viešosios teisės įstaigomis ar įstaigomis, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančiomis viešųjų paslaugų srityje, įstaigomis, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė ir kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, taip pat su asmenimis, kuriems pavesta įgyvendinti konkrečius BUSP srities veiksmus.

8. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles, susijusias su biudžeto vykdymo būdais, įskaitant tiesioginį valdymą, vykdomosioms įstaigoms deleguotų įgaliojimų vykdymą, bei konkrečias nuostatas dėl netiesioginio valdymo su tarptautinėmis organizacijomis, 208 ir 209 straipsniuose nurodytomis įstaigomis, viešosios teisės įstaigomis ar įstaigomis, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančiomis viešųjų paslaugų srityje, įstaigomis, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė ir kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, taip pat su asmenimis, kuriems pavesta įgyvendinti konkrečius BUSP srities veiksmus. Pelno nesiekiančios organizacijos, kurios neturi tarptautinės organizacijos, įsteigtos tarpvyriausybiniais susitarimais, statuso, nelaikomos tokiomis tarptautinėmis organizacijomis.“

Pagrindimas

2 pakeitimo atnaujinimas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

60 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1a) 60 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3. Subjektai ir asmenys, kuriems pavedamos biudžeto vykdymo užduotys pagal 58 straipsnio 1 dalies c punktą, užkerta kelią pažeidimams ir sukčiavimo atvejams, juos nustato ir ištaiso, atlikdami su biudžeto vykdymu susijusias užduotis. Šiuo tikslu jie, vadovaudamiesi proporcingumo principu, vykdo ex ante ir ex post kontrolę, taip pat prireikus tipinių ir (arba) su rizika susijusių operacijų patikras vietoje, siekdami užtikrinti, kad iš biudžeto finansuojami veiksmai būtų efektyviai vykdomi ir teisingai įgyvendinami. Jie taip pat susigrąžina netinkamai išmokėtas lėšas ir prireikus iškelia bylas.

„3. Subjektai ir asmenys, kuriems pavedamos biudžeto vykdymo užduotys pagal 58 straipsnio 1 dalies c punktą, užkerta kelią pažeidimams ir sukčiavimo atvejams, juos nustato ir ištaiso, atlikdami su biudžeto vykdymu susijusias užduotis. Šiuo tikslu jie, vadovaudamiesi proporcingumo principu, vykdo ex ante ir ex post kontrolę, taip pat prireikus tipinių ir (arba) su rizika susijusių operacijų patikras vietoje, siekdami užtikrinti, kad iš biudžeto finansuojami veiksmai būtų efektyviai vykdomi ir teisingai įgyvendinami. Jie taip pat susigrąžina netinkamai išmokėtas lėšas, prireikus iškelia bylas ir praneša Komisijai apie kiekvieną sukčiavimo atvejį.“.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

60 straipsnio 7 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(1b) 60 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

7. 5 ir 6 dalys netaikomos Sąjungos įnašams, skirtiems subjektams, kuriems taikoma atskira biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal 208 straipsnį.

„7. 5 ir 6 dalys netaikomos Sąjungos įnašams, skirtiems subjektams, kuriems taikoma atskira biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal 208 ir 209 straipsnius.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įgyvendinamas bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl bendrosioms įmonėms taikomo atskiro biudžeto įvykdymo patvirtinimo pagal Finansinio reglamento 209 straipsnį (2014 m. gegužės 29 d.), kaip patvirtino visi suinteresuotieji subjektai per 2014 m. lapkričio 13 d. įvykusią apskritojo stalo diskusiją bendrųjų įmonių audito ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimais.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

66 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(1c) 66 straipsnis papildomas šia 2a dalimi:

 

„2a. Iškilus ginčui tarp Sąjungos institucijos ir vieno jos pareigūno ar kito tarnautojo, ar daugiau jų, šio ginčo šalys gali sudaryti susitarimą („ginčo sprendimo susitarimą“), siekdamos pašalinti nuolatinius faktinius ar teisinius neapibrėžtumus, darydamos abipuses nuolaidas, kai atitinkama institucija, priimdama savo geriausią sprendimą, mano, kad tokio susitarimo sudarymas yra tinkamas. Leidimus suteikiantis pareigūnas įgyvendina dėl tokio susitarimo susidariusias pajamas ir išlaidas.“

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

66 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1d) 66 straipsnio 9 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Veiklos ataskaitoje nurodomi veiklos rezultatai remiantis nustatytais tikslais, su ta veikla susijusi rizika, suteiktų išteklių panaudojimas ir vidaus kontrolės sistemų veiksmingumas bei efektyvumas, įskaitant su kontrole susijusių išlaidų ir naudos bendrą įvertinimą.

Veiklos ataskaitoje nurodomi veiklos rezultatai remiantis nustatytais tikslais, su ta veikla susijusi rizika, suteiktų išteklių panaudojimas ir vidaus kontrolės sistemų veiksmingumas bei efektyvumas, įskaitant su kontrole susijusių išlaidų ir naudos bendrą įvertinimą. Joje taip pat pateikiamas įvertinimas, kiek veikla prisidėjo prie politikos laimėjimų ir padėjo sukurti Sąjungos pridėtinę vertę, taip pat tos veiklos bendro veiksmingumo vertinimas.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įgyvendinamos Audito Rūmų 2013 finansinių metų ataskaitos 10.63 ir 10.65 dalyse pateiktos rekomendacijos.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

66 straipsnio 9 dalies 3 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1e) 66 straipsnio 9 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai siunčia praėjusių metų metinių veiklos ataskaitų suvestinę. Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat suteikiama galimybė susipažinti su kiekvieno įgalioto leidimus suteikiančių pareigūno metinėmis veiklos ataskaitomis.

Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d.Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai siunčia praėjusių metų metinių veiklos ataskaitų suvestinę.“ Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat suteikiama galimybė susipažinti su kiekvieno įgalioto leidimus suteikiančių pareigūno metine veiklos ataskaita, taip pat su kitų institucijų, organų, įstaigų ir agentūrų leidimus suteikiančių pareigūnų ar įgaliotų leidimus suteikiančių pareigūnų metinėmis veiklos ataskaitomis ir jos skelbiamos atitinkamos institucijos, organo, įstaigos ar agentūros interneto svetainėje ne vėliau kaip kiekvienų metų, einančių po tų metų, už kuriuos teikiama ataskaita, birželio 30 d.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 f punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

99 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(1f) 99 straipsnyje įterpiama tokia 3a dalis:

 

„3a. Kiekvienais metais institucija, vykstant biudžeto įvykdymo procedūrai, tinkamai atsižvelgdama į konfidencialumo reikalavimus, Europos Parlamento ir Tarybos prašymu pateikia metinę vidaus audito ataskaitą, kaip nurodyta 3 dalyje.“

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

101 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Viešieji pirkimai – įsigijimas pagal pastatų, darbų, prekių ar paslaugų sutartį, kurią viena ar daugiau perkančiųjų institucijų sudaro su pasirinktu ūkinės veiklos vykdytoju.

1. Viešieji pirkimai – vienos ar daugiau perkančiųjų institucijų įsigijimas pagal darbų, prekių ar paslaugų sutartį ir žemės, esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto įsigijimas arba nuoma iš perkančiųjų institucijų pasirinktų ūkinės veiklos vykdytojų.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su Viešųjų pirkimų direktyvos 2014/24/ES 10 straipsnio a punktu.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

101 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Administracinis sprendimas – administracinės institucijos sprendimas, turintis galutinį ir privalomą poveikį pagal teisę šalies, kurioje įsisteigęs ūkinės veiklos vykdytojas, pagal perkančiosios institucijos valstybės narės teisę arba pagal taikomą Sąjungos teisę.

Pagrindimas

Suderinimas su Viešųjų pirkimų direktyvos 57 straipsnio 2 dalimi, kaip rekomendavo Audito Rūmai.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

102 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Visoms sutartims sudaryti kuo plačiau skelbiami konkursai, išskyrus atvejus, kai taikoma derybų procedūra, nurodyta 104 straipsnio 1 dalies d punkte.

2. Visoms sutartims sudaryti kuo plačiau skelbiami konkursai, išskyrus atvejus, kai taikoma derybų procedūra, nurodyta 104 straipsnio 1 dalies d punkte.

 

Apskaičiuotoji sutarties vertė negali būti nustatoma siekiant apeiti taikomas taisykles ir šiuo tikslu negalima sutarties suskaidyti.

 

Perkančioji institucija pateikia priežastis, kai ji nusprendžia sutarties neskirstyti į dalis.

Perkančiosios institucijos netaiko bendrųjų sutarčių netinkamai arba taip, kad jų tikslas arba poveikis būtų užkirsti kelią konkurencijai, ją apriboti arba iškraipyti.

2a. Perkančiosios institucijos netaiko bendrųjų sutarčių netinkamai arba taip, kad jų tikslas arba poveikis būtų užkirsti kelią konkurencijai, ją apriboti arba iškraipyti.

Pagrindimas

Į Komisijos per pirmąjį ekspertų grupių susitikimų turą pristatyto deleguotojo akto projekto (taikymo taisyklės) 169 straipsnį įtrauktos labai svarbios nuostatos, kurias atitinkamai reikėtų įtraukti ir į patį Finansinį reglamentą.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

102 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b. Pagal tvarumo principą perkančiosios institucijos imasi tinkamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad vykdydami sutartis ūkinės veiklos vykdytojai laikytųsi aplinkos apsaugos, socialinių ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ar tarptautinėse aplinkos apsaugos, socialinėse ar darbo konvencijose, nurodytose Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2014/24/ES X priede1a.

 

_____________

 

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

103 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Procedūros, kurių vertė mažesnė už 118 arba 190 straipsnyje nustatytas ribines vertes, skelbiamos tinkamomis priemonėmis.

2. Procedūros, kurių vertė mažesnė už 118 straipsnio 1 dalyje arba 190 straipsnyje nustatytas ribines vertes, skelbiamos tinkamomis priemonėmis.

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

104 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles, susijusias taisykles, susijusias su viešųjų pirkimų procedūrų rūšimis, dinamine pirkimo sistema, bendrais viešaisiais pirkimais, mažos vertės sutartimis ir mokėjimu pagal sąskaitas faktūras.

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles dėl viešųjų pirkimų procedūrų rūšių, taikomų sudarant sutartis su nuoroda į jų vertę, palyginti su 118 straipsnio 1 dalyje nurodytomis ribinėmis vertėmis, dėl dinaminės pirkimo sistemos ir dėl bendrų viešųjų pirkimų.

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo. Išlaikyta atskira nuoroda į dinaminę pirkimo sistemą, nes tai nėra viešųjų pirkimų procedūra.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

105 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pirkimo dokumentuose perkančioji institucija, aprašydama savo poreikius ir reikiamas darbų, prekių ar paslaugų, kurias ketinama pirkti, charakteristikas, nurodo viešųjų pirkimų dalyką ir taikytinus kriterijus. Ji taip pat nurodo, kurie elementai sudaro minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti visi pasiūlymai.

2. Pirkimo dokumentuose perkančioji institucija, aprašydama savo poreikius ir reikiamas darbų, prekių ar paslaugų, kurias ketinama pirkti, charakteristikas, nurodo viešųjų pirkimų dalyką ir taikytinus draudimo dalyvauti procedūroje, atrankos ir sutarties sudarymo kriterijus. Ji taip pat nurodo, kurie elementai sudaro minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti visi pasiūlymai.

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

106 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, su teroristais susijusių nusikaltimų, vaikų darbo ir kitų formų prekybos žmonėmis atvejais, kurie, remiantis įrodymais, nustatyti 108 straipsnyje nurodytos komisijos arba galutiniame teismo sprendime;

d) sukčiavimo, mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo, įskaitant mokesčių slėpimą pasitelkiant neapmokestinamas lengvatinių mokesčių struktūras, piktnaudžiavimo įmonės turtu, viešųjų lėšų pasisavinimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, su teroristais susijusių nusikaltimų, vaikų darbo ir kitų formų prekybos žmonėmis atvejais, kurie, remiantis įrodymais, nustatyti 108 straipsnyje nurodytos komisijos arba galutiniame teismo sprendime;

Pagrindimas

Vienas pagrindinių Finansinio reglamento principų ir tikslų yra Sąjungos finansinių interesų apsauga. ES ne kartą išsakė savo ketinimus kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Statistiniai duomenys rodo, kad šešėlinė ekonomika ES sudaro beveik vieną penktadalį BVP. Taigi dešimtys milijardų eurų lieka lengvatinių mokesčių centruose, jie dažnai nedeklaruojami ir neapmokestinami. Siekiant sustiprinti kovą su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, kyla ne tik įplaukų, bet ir sąžiningumo klausimas. Sąjungos finansinių interesų apsauga gali būti dar labiau sustiprinta mokesčių slėpimą į Sąjungos institucijų viešųjų pirkimų procedūras įtraukiant kaip pagrindą uždrausti dalyvauti procedūroje.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

106 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Šioje antraštinėje dalyje sąvoka „sunkus profesinis nusižengimas“ reiškia teisės aktų ar taisyklių, ar profesijos, kurios atstovas yra ūkinės veiklos vykdytojas, etikos normų pažeidimą, taip pat bet kokį kitą neteisingą elgesį, kuris daro poveikį jo profesiniam patikimumui, kai šie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį aplaidumą.

 

Sunkiu profesiniu nusižengimu laikomi visi šie veiksmai:

 

a) dėl sukčiavimo ar aplaidumo klaidingas informacijos pateikimas;

 

b) susitarimo su kitais ūkinės veiklos vykdytojais sudarymas siekiant iškreipti konkurenciją;

 

c) intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas;

 

d) bandymas vykstant procedūrai padaryti įtaką perkančiosios institucijos sprendimų priėmimo procesui;

 

e) bandymas gauti konfidencialios informacijos apie procedūrą.

Pagrindimas

Į Komisijos per pirmąjį ekspertų grupių susitikimų turą pristatyto deleguotojo akto projekto (taikymo taisyklės) 140 straipsnio 1 dalį įtrauktos labai svarbios nuostatos, kurias atitinkamai reikėtų įtraukti ir į patį Finansinį reglamentą. Prieš naują dalį, pateiktą pranešimo projekto 8 pakeitime, reikia įtraukti papildomą dalį.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

106 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Įrodymai, kad ūkinės veiklos vykdytojas pateko į vieną iš 1 dalyje nurodytų draudimo dalyvauti situacijų, gali būti šie:

 

a) faktai, nustatyti Audito Rūmų, OLAF arba vidaus audito atliktų auditų ar tyrimų metu, arba bet kokio kito patikrinimo, audito ar kontrolės, kurie atliekami perkančiosios organizacijos atsakomybe, metu;

 

b) administraciniai sprendimai, kurie gali apimti drausmines priemones, kurių ėmėsi kompetentinga priežiūros įstaiga, atsakinga už profesinės etikos standartų taikymo tikrinimą, taip pat ECB, EIB, tarptautinės organizacijos arba Komisijos sprendimai, susiję su Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimu, arba nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimai.

Pagrindimas

Į Komisijos per pirmąjį ekspertų grupių susitikimų turą pristatyto deleguotojo akto projekto (taikymo taisyklės) 140 straipsnio 1 dalį įtrauktos labai svarbios nuostatos, kurias atitinkamai reikėtų įtraukti ir į patį Finansinį reglamentą ir taip patikslinti, kad nuostata taikoma įrodymams visų draudimo dalyvauti procedūroje pagrindų atveju.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Išskyrus 1 dalies d punkte numatytus atvejus, perkančioji institucija gali nuspręsti neuždrausti atitinkamam ūkinės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, jei jis ėmėsi taisomųjų priemonių, kad įrodytų savo patikimumą.

3. Išskyrus 1 dalies d punkte numatytus atvejus, 108 straipsnyje nurodyta komisija gali nuspręsti neuždrausti atitinkamam ūkinės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, jei jis ėmėsi taisomųjų priemonių, kad įrodytų savo patikimumą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

106 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Perkančioji institucija kasmet Europos Parlamentui ir Tarybai pagal IX antraštinės dalies nuostatas praneša apie visus sprendimus, kuriuos ji priėmė pagal antrą pastraipą.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

106 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Perkančioji institucija taip pat gali patikrinti, ar subrangovas nėra patekęs nė į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, arba ar jis yra patekęs į vieną iš šio straipsnio 3 dalyje nurodytų situacijų.

7. Perkančioji institucija taip pat gali ūkinės veiklos vykdytojo subrangovui taikyti 1–3 dalis ir reikalauja, kad kandidatas ar konkurso dalyvis pakeistų subrangovą ar subjektą, kurio pajėgumais jis ketina naudotis ir kuriam draudžiama dalyvauti procedūroje.

Pagrindimas

9 pakeitimo atnaujinimas – įtraukiama papildoma nuostata iš deleguotojo akto projekto (taikymo taisyklės) 141 straipsnio 5 dalies.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

107 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sutartis pagal konkrečią procedūrą nesudaroma su ūkinės veiklos vykdytoju, kuris:

1. Perkančioji institucija neskiria pagal konkrečią procedūrą sutarties ūkinės veiklos vykdytojui, kuris:

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

107 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Prieš priimdama sprendimą pašalinti ūkinės veiklos vykdytoją iš konkrečios procedūros, perkančioji institucija ūkinės veiklos vykdytojui suteikia galimybę pateikti savo pastabas, nebent pašalinimas buvo pagrįstas pagal 1 dalies a punktą sprendimu dėl draudimo ūkiniam subjektui dalyvauti procedūroje, išnagrinėjus jo pastabas.

Pagrindimas

Audito Rūmų rekomendacijos.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) OLAF – pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013*, jei OLAF atliekant tyrimą paaiškėja, kad būtų tikslinga imtis atsargumo priemonių, siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

a) OLAF – pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013*, jei OLAF atliekant tyrimą paaiškėja, kad būtų tikslinga imtis atsargumo priemonių, siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, tinkamai laikantis procesinių ir pagrindinių teisių pagarbos principo ir informatorių apsaugos principo;

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įgyvendinama organizacijos „Transparency International“ rekomendacija.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Komisijos ar vykdomosios įstaigos leidimus suteikiantis pareigūnas įtariamo sunkaus profesinio nusižengimo, pažeidimo, sukčiavimo arba rimto sutarties pažeidimo atvejais;

b) Komisijos ar vykdomosios įstaigos leidimus suteikiantis pareigūnas įtariamo sunkaus profesinio nusižengimo, pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos arba rimto sutarties pažeidimo atvejais;

Pagrindimas

Organizacijos „Transparency International“ rekomendacija.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kita Europos institucija, įstaiga arba organas įtariamo sunkaus profesinio nusižengimo, pažeidimo, sukčiavimo arba rimto sutarties pažeidimo atvejais.

c) kita Europos institucija, įstaiga arba organas įtariamo sunkaus profesinio nusižengimo, pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos arba rimto sutarties pažeidimo atvejais.

Pagrindimas

Organizacijos „Transparency International“ rekomendacija.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodyta informacija nedelsiant perduodama per Komisijos apskaitos sistemą Komisijos ir jos vykdomųjų įstaigų, visų kitų Europos institucijų, įstaigų ir organų leidimus suteikiantiems pareigūnams, kad vykdant biudžetą jie galėtų imtis laikinų prevencinių ir apsaugos priemonių. Tomis priemonėmis neviršijama tai, kas numatyta pirkimo dokumentų sąlygose.

Pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodyta informacija nedelsiant perduodama per Komisijos apskaitos sistemą Komisijos ir jos vykdomųjų įstaigų, visų kitų Europos institucijų, įstaigų ir organų leidimus suteikiantiems pareigūnams, kad vykdant biudžetą jie galėtų imtis prevencinių priemonių. Tomis priemonėmis neviršijama tai, kas numatyta pirkimo dokumentų sąlygose.

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei susiklosto 106 straipsnio 1 dalies b, d, e ir f punktuose nurodytos situacijos, Komisija savo ar vykdomosios įstaigos leidimus suteikiančio pareigūno prašymu įsteigia komisiją arba kitos Europos institucijos, įstaigos arba organo prašymu – bendrą komisiją. Ši komisija Komisijos ir jos vykdomųjų įstaigų, kitų Europos institucijų, įstaigų arba organų vardu taiko tokią procedūrą:

3. Jei susiklosto 106 straipsnio 1 dalies b, d, e ir f punktuose nurodytos situacijos, Komisija savo ar vykdomosios įstaigos leidimus suteikiančio pareigūno prašymu įsteigia komisiją arba kitos Europos institucijos, įstaigos arba organo prašymu – bendrą komisiją. Nuolatinę aukšto lygio grupę paskiria komisija, ją sudaro nariai, turintys techninę ir teisinę kompetenciją. Komisija užtikrina, kad komisija galėtų dirbti nepriklausomai. Ši komisija Komisijos ir jos vykdomųjų įstaigų, kitų Europos institucijų, įstaigų arba organų vardu taiko tokią procedūrą:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įgyvendinamos organizacijos „Transparency International“ kai kuriosrekomendacijos.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) jei leidimus suteikiančio pareigūno prašymas grindžiamas, inter alia, OLAF pateikta informacija, Tarnyba bendradarbiauja su komisija, vadovaudamasi Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013;

c) jei leidimus suteikiančio pareigūno prašymas grindžiamas, inter alia, OLAF pateikta informacija, Tarnyba bendradarbiauja su komisija, vadovaudamasi Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, tinkamai laikydamasi procesinių ir pagrindinių teisių pagarbos principo ir informatorių apsaugos principo;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įgyvendinama organizacijos „Transparency International“ rekomendacija.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) komisija gali priimti sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje, nurodant draudimo trukmę, ir (arba) skirti finansinę nuobaudą remdamasi gautais įrodymais ir informacija ir atsižvelgdama į proporcingumo principą;

f) komisija gali priimti sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje, nurodant draudimo trukmę, ir (arba) skirti finansinę nuobaudą remdamasi gautais įrodymais ir informacija ir atsižvelgdama į proporcingumo principą; finansinė nuobauda siekia 2–10 % visos sutarties vertės nedarant poveikio atlygintų nuostolių taikymui ar sutartyse numatytoms nuobaudoms;

Pagrindimas

Į Komisijos per pirmąjį ekspertų grupių susitikimų turą pristatyto deleguotojo akto projekto (taikymo taisyklės) 145 straipsnį įtrauktos labai svarbios nuostatos, kurias atitinkamai reikėtų įtraukti ir į patį Finansinį reglamentą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išskirtiniais atvejais, įskaitant atvejus, kai tai susiję su fiziniais asmenimis arba kai būtina išlaikyti tyrimo ar nacionalinio teismo proceso konfidencialumą, komisija gali nuspręsti neskelbti apie draudimą dalyvauti procedūroje arba apie finansinę nuobaudą, kaip nustatyta šios dalies pirmos pastraipos h punkte, tinkamai atsižvelgdama į teisę į privatumą ir į Reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytas teises.

Išskirtiniais atvejais, įskaitant atvejus, kai tai susiję su fiziniais asmenimis arba kai būtina išlaikyti tyrimo ar nacionalinio teismo proceso konfidencialumą, komisija gali nuspręsti neskelbti apie draudimą dalyvauti procedūroje arba apie finansinę nuobaudą, kaip nustatyta šios dalies pirmos pastraipos h punkte, tinkamai atsižvelgdama į teisę į privatumą ir į Reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytas teises. Nepaisant to, kas išdėstyta, Komisija, taikydama atitinkamas konfidencialumo užtikrinimo priemones, reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie minėtus sprendimus.

 

Perkančioji institucija priima komisijos sprendimui įgyvendinti reikalingas priemones.

Pagrindimas

Atvejais, kai negalima skelbti komisijos sprendimo, Komisija apie jį turėtų informuoti bent Parlamentą ir Tarybą. Be to, įrašoma nauja pastraipa siekiant paaiškinti komisijos priimamų sprendimų ir jų įgyvendinimo, kurį vykdo leidimus suteikiantys pareigūnai, sąsają.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) penkerių metų 106 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu atveju;

Išbraukta.

Pagrindimas

106 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytais atvejais (korupcija, teroristų finansavimas, prekyba žmonėmis) komisija turėtų turėti galimybę visam laikui uždrausti ūkinės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a. Senaties terminas uždrausti ūkinės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje arba taikyti jam finansines nuobaudas yra penkeri metai, apskaičiuojami nuo kurios nors iš šių datų:

a) nuo dienos, kurią buvo įvykdytas pažeidimas, arba, besitęsiančių ar pakartotinių pažeidimų atveju, – nuo dienos, kurią pažeidimas pasibaigia, šio reglamento 106 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose nurodytais atvejais arba

b) nuo dienos, kurią priimtas galutinis nacionalinės jurisdikcijos teismo sprendimas ar galutinis administracinis viešosios valdžios institucijos arba tarptautinės organizacijos sprendimas, šio reglamento 106 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytais atvejais.

Senaties terminas nutraukiamas bet kokiu Komisijos arba bet kurio kito subjekto, dalyvaujančio vykdant Sąjungos biudžetą, veiksmu, susijusiu su tyrimu ar teismo procesu, apie tai informuojant ūkinės veiklos vykdytoją. Naujas senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, einančios po nutraukimo dienos.

Šio reglamento 106 straipsnio 1 dalies f punkto tikslu taikomas Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 3 straipsnyje nurodytas senaties terminas uždrausti ūkinės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje arba taikyti jam finansines nuobaudas.

Pagrindimas

Į Komisijos per pirmąjį ekspertų grupių susitikimų turą pristatyto deleguotojo akto projekto (taikymo taisyklės) 144 straipsnio 2 dalį įtrauktos labai svarbios nuostatos, kurias atitinkamai reikėtų įtraukti ir į patį Finansinį reglamentą.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4b. Komisija, pagal proporcingumo principą nustatydama draudimą dalyvauti procedūroje, draudimo trukmę arba finansines nuobaudas, visų pirma atsižvelgia į situacijos rimtumą, įskaitant poveikį Sąjungos finansiniams interesams ir įvaizdžiui, į nuo nusižengimo įvykdymo praėjusį laiką, nusižengimo trukmę ir pasikartojimą, ketinimus arba aplaidumo laipsnį ir priemones, kurių buvo imtasi siekiant ištaisyti padėtį, arba bet kokias kitas lengvinančias aplinkybes.

Pagrindimas

Į Komisijos per pirmąjį ekspertų grupių susitikimų turą pristatyto deleguotojo akto projekto (taikymo taisyklės) 144 straipsnio 1 dalį įtrauktos labai svarbios nuostatos, kurias atitinkamai reikėtų įtraukti ir į patį Finansinį reglamentą.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybių narių ir trečiųjų šalių valdžios institucijos, taip pat ECB, EIB ir Europos investicijų fondas ir subjektai, dalyvaujantys vykdant biudžetą pagal 58 ir 61 straipsnius:

5. Kai ūkinės veiklos vykdytojų elgesys daro žalą Sąjungos finansiniams interesams, valstybių narių ir trečiųjų šalių valdžios institucijos, taip pat ECB, EIB ir Europos investicijų fondas ir subjektai, dalyvaujantys vykdant biudžetą pagal 58 ir 61 straipsnius:

Pagrindimas

Taikymo srities paaiškinimas.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei valstybių narių valdžios institucijos neįvykdo šių reikalavimų, jos yra laikomos atsakingomis už Sąjungos finansiniams interesams padarytą žalą, kuri sietina su reikalavimų nevykdymu.

Pagrindimas

Numatomas papildomas sankcijų valstybėms narėms, kurios nebendradarbiauja su Komisija taikant ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemą, mechanizmas.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai biudžetas vykdomas taikant netiesioginį valdymą kartu su trečiosiomis šalimis, Komisija gali priimti sprendimą uždrausti dalyvauti procedūroje arba skirti finansinę nuobaudą šio straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka, jei trečioji šalis, kuriai pavesta vykdymo užduotis pagal 58 straipsnio 1 dalies c punktą, to nepadaro. Tai nedaro poveikio trečiosios šalies atsakomybei užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimo atvejams, juos nustatyti ir ištaisyti pagal 60 straipsnio 3 dalį.

Pagrindimas

Tekstas koreguojamas atsižvelgiant į Europos plėtros fondo praktiką, kad būtų galima užtikrinti galimybę Komisijai priimti sprendimą uždrausti dalyvauti procedūroje, jei įgalioti asmenys to nepadaro.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles dėl Sąjungos sistemos, pagal kurią saugomi Sąjungos finansiniai interesai, įskaitant jos standartizuotas procedūras ir detales, kurias reikia skelbti, terminus, kurių nesilaikant galima uždrausti dalyvauti procedūroje, komisijos veiklos organizavimą, draudimo dalyvauti procedūroje trukmę ir finansines nuobaudas.

8. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles dėl Sąjungos sistemos, pagal kurią saugomi Sąjungos finansiniai interesai, įskaitant jos standartizuotas procedūras ir detales, kurias reikia skelbti, terminus, kurių nesilaikant galima uždrausti dalyvauti procedūroje, komisijos veiklos organizavimą, tapimo komisijos nariu kriterijus, komisijos narių atrankos procesą, komisijos narių interesų konfliktų prevenciją ir valdymą, draudimo dalyvauti procedūroje trukmę ir finansines nuobaudas.

Pagrindimas

Organizacijos „Transparency International“ rekomendacija.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

110 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kandidatas arba konkurso dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus atrankos kriterijus.

c) kandidatas arba konkurso dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus atrankos kriterijus ir nepatiria interesų konflikto, kuris gali neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

110 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Perkančioji institucija sutartis sudaro pasirinkdama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

2. Perkančioji institucija sutartis sudaro pasirinkdama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal Direktyvos 2014/24/ES 67 straipsnį.

Pagrindimas

Audito Rūmų rekomendacijos.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

110 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Perkančioji institucija gali nuspręsti neskirti sutarties ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, jeigu ji nustato, kad pasiūlymas neatitinka taikomų aplinkos apsaugos, socialinių ar darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ar tarptautinėse aplinkos apsaugos, socialinėse ir darbo konvencijose, nurodytose Direktyvos 2014/24/ES X priede.

Pagrindimas

Audito Rūmų rekomendacijos.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

111 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu nustatoma, kad tai tinkama ir proporcinga, perkančioji institucija gali reikalauti, kad konkurso dalyviai iš anksto pateiktų garantiją, siekiant užtikrinti, kad pateikti pasiūlymai nebus atsiimti.

3. Jeigu nustatoma, kad tai tinkama ir proporcinga, perkančioji institucija gali reikalauti, kad konkurso dalyviai iš anksto pateiktų garantiją, siekiant užtikrinti, kad pateikti pasiūlymai nebus atsiimti. Reikalaujama garantija yra proporcinga apskaičiuotai sutarties vertei ir nustatoma labai žemo lygio siekiant užkirsti kelią įvairių ūkinės veiklos vykdytojų diskriminacijai.

Pagrindimas

Audito Rūmų rekomendacijos.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

112 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vykstant viešųjų pirkimų procedūrai, perkančioji institucija ir kandidatai arba konkurso dalyviai bendrauja taip, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir vienodos sąlygos. Pasibaigus pasiūlymų priėmimo terminui, dėl šio bendravimo negali būti pakeisti pirkimo dokumentai arba iš esmės pakeistos pateikto pasiūlymo sąlygos, išskyrus atvejus, kai 104 straipsnio 1 dalyje nustatytoje procedūroje konkrečiai numatytos tokios galimybės.

1. Vykstant viešųjų pirkimų procedūrai, perkančioji institucija ir kandidatai arba konkurso dalyviai bendrauja taip, kad būtų užtikrintas skaidrumas, vienodos sąlygos ir geras administravimas, kaip nustatyta 96 straipsnyje. Pasibaigus pasiūlymų priėmimo terminui, dėl šio bendravimo negali būti pakeisti pirkimo dokumentai arba iš esmės pakeistos pateikto pasiūlymo sąlygos, išskyrus atvejus, kai 104 straipsnio 1 dalyje nustatytoje procedūroje konkrečiai numatytos tokios galimybės.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

114a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Perkančioji institucija gali iš esmės keisti sutartį ar bendrąją sutartį nevykdydama viešųjų pirkimų procedūros tik tais atvejais, kurie numatyti pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose, ir jei dėl esminio pakeitimo nepakeičiamas sutarties ar bendrosios sutarties dalykas.

2. Perkančioji institucija gali keisti sutartį ar bendrąją sutartį nevykdydama viešųjų pirkimų procedūros tik tais atvejais, kurie numatyti 2a dalyje arba pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose, ir jei dėl pakeitimo nepakeičiamas sutarties ar bendrosios sutarties dalykas ar bendras pobūdis.

Pagrindimas

Atnaujintas 20 pakeitimas pridedant nuorodą į 2a dalį ją įterpus. Sakinio pabaiga suderinta su Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktu.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

114 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Sutartis arba konkreti sutartis gali būti keičiama nevykdant naujos viešųjų pirkimų procedūros visais šiais atvejais:

 

a) kai prireikia papildomų pradinio rangovo darbų, prekių ar paslaugų, neįtrauktų į pradinį pirkimą, ir kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

 

i) rangovo pakeisti neįmanoma dėl techninių priežasčių, susijusių su tarpusavio sukeičiamumo ar sąveikumo su esančia įranga, paslaugomis ar įrenginiais reikalavimų;

 

ii) pakeitus rangovą labai padidėtų perkančiosios institucijos išlaidos;

 

iii) bet koks kainos padidėjimas, įskaitant susikaupusią vienas po kito atliktų pakeitimų grynąją vertę, neviršija 50 % pradinės sutarties vertės;

 

b) kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

 

i) būtinybė daryti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija negalėjo numatyti;

 

ii) bet koks kainos padidėjimas neviršija 50 % pradinės sutarties vertės;

 

c) kai pakeitimo vertė yra mažesnė už abi šias vertes:

 

i) ribines vertes, nurodytas 118 straipsnio 1 dalyje ir pagal 190 straipsnio 2 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose išorės veiksmų srityje, taikomuose pakeitimų laikotarpiu; taip pat

 

ii) 10 % pradinės sutarties vertės paslaugų ir tiekimo sutarčių bei koncesijų sutarčių (darbų ar paslaugų) atveju ir 15% pradinės sutarties vertės darbų sutarčių atveju.

 

Pirmosios pastraipos a ir c punktai taip pat gali būti taikomi bendrosioms sutartims.

 

Į pradinę sutarties vertę neįskaičiuojamas kainų koregavimas.

 

Kelių vienas po kito atliktų pakeitimų susikaupusi grynoji vertė pagal pirmosios pastraipos c punktą neviršija nei vienos jame nurodytos ribinės vertės.

 

Perkančioji institucija taiko 103 straipsnio 1 dalyje nurodytas ex post viešinimo priemones.

Pagrindimas

Remiantis Audito Rūmų rekomendacija, Komisijos per pirmąjį ekspertų grupių susitikimų turą pristatyto deleguotojo akto projekto (taikymo taisyklės) 162 straipsnis perkeliamas į Finansinio reglamento lygį, nes jis apima esmines nuostatas.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

115 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) užtikrinti visišką sutarties vykdymą po likučio išmokėjimo.

c) užtikrinti visišką sutarties vykdymą sutarties įsipareigojimų laikotarpiu.

Pagrindimas

Suderinimas su tarptautine įprasta praktika / techninės klaidos ištaisymas: tam tikrais atvejais likutis išmokamas sutarties laikotarpio pabaigoje.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

118 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose nustatytas išimtis ir sąlygas, perkančioji institucija sutarčių, kurių vertė viršija 1 dalyje nustatytas ribines vertes, atveju su konkurso nugalėtoju nepasirašo sutarties arba bendrosios sutarties nepasibaigus status quo laikotarpiui.

2. Atsižvelgdama į pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose nustatytas išimtis ir sąlygas, perkančioji institucija sutarčių, kurių vertė viršija 1 dalyje nustatytas ribines vertes, atveju su konkurso nugalėtoju nepasirašo sutarties arba bendrosios sutarties nepasibaigus status quo laikotarpiui. Sutartys, pasirašytos nepasibaigus status quo laikotarpiui, negalioja.

Pagrindimas

Audito Rūmų rekomendacijos.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

139 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(10a) 139 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5. Kai finansinės priemonės įgyvendinamos pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis būdu, toms priemonėms taikomos nuostatos, įskaitant taisykles dėl įnašų į finansines priemones, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos pagal šią antraštinę dalį, išdėstytos 175 straipsnyje nurodytuose reglamentuose.

5. Kai finansinės priemonės įgyvendinamos pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis būdu, toms priemonėms taikomos nuostatos, įskaitant taisykles dėl įnašų į finansines priemones, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos pagal šią antraštinę dalį, išdėstytos 175 straipsnyje nurodytuose reglamentuose. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, 140 straipsnio 8 dalis taip pat taikoma finansinėms priemonėms, įgyvendinamoms pasidalijamojo valdymo būdu.“

Pagrindimas

Suvienodintas ir išsamus atsiskaitymas už visas finansines priemones, tiek įgyvendinamas tiesioginio, tiek pasidalijamojo ar netiesioginio valdymo būdu, yra itin svarbus siekiant, kad biudžeto valdymo institucija galėtų tinkamai vykdyti savo tikrinimo užduotį.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

139 straipsnio 5 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Finansinė parama neteikiama specialios paskirties investavimo subjektams, finansų tarpininkams ir galutiniams gavėjams, kurie yra patekę į vieną iš situacijų, nurodytų 106 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose ir 107 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

5a. Finansinė parama neteikiama specialios paskirties investavimo subjektams, finansų tarpininkams ir galutiniams gavėjams, kurie yra patekę į vieną iš situacijų, nurodytų 106 straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktuose ir 107 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

Pagrindimas

Sukčiavimas socialinio draudimo srityje, mokestinis sukčiavimas ir interesų konfliktas taip pat turėtų būti kriterijai, kuriais remiantis draudžiama dalyvauti taikant finansines priemones.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

162 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(11a) 162 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Iki birželio 30 d. Audito Rūmai Komisijai ir atitinkamoms institucijoms perduoda visas pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų atsispindėti metinėje ataskaitoje. Tos pastabos lieka konfidencialios ir joms taikoma prieštaravimų procedūra. Kiekviena institucija savo atsakymą Audito Rūmams atsiunčia iki spalio 15 d. Institucijų, išskyrus Komisijos, atsakymai tuo pačiu metu siunčiami Komisijai.

1. Iki birželio 30 d. Audito Rūmai Komisijai ir atitinkamoms institucijoms perduoda visas pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų atsispindėti metinėje ataskaitoje. Tos pastabos lieka konfidencialios ir joms taikoma prieštaravimų procedūra. Visgi tam tikrais atvejais jos konfidencialiai pateikiamos Europos Parlamentui paprašius. Kiekviena institucija savo atsakymą Audito Rūmams atsiunčia iki spalio 15 d. Institucijų, išskyrus Komisijos, atsakymai tuo pačiu metu siunčiami Komisijai.

 

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

163 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(11b) 163 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Audito Rūmai atitinkamai institucijai arba įstaigai perduoda pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų būti pateiktos specialiojoje ataskaitoje. Tos pastabos lieka konfidencialios ir joms taikoma prieštaravimų procedūra.

1. Audito Rūmai atitinkamai institucijai arba įstaigai perduoda pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų būti pateiktos specialiojoje ataskaitoje. Tos pastabos lieka konfidencialios ir joms taikoma prieštaravimų procedūra.

Atitinkama institucija arba įstaiga per du su puse mėnesio nuo pastabų perdavimo Audito Rūmams praneša savo atsakymus, kuriuos ji nori pateikti dėl tų pastabų.

Atitinkama institucija arba įstaiga paprastai per penkias savaites nuo pastabų perdavimo Audito Rūmams praneša savo atsakymus, kuriuos ji nori pateikti dėl tų pastabų.

 

Atitinkama institucija arba įstaiga tiesiogiai ir išimtinai atsako į tas pastabas.

Audito Rūmai galutinį specialiosios ataskaitos variantą patvirtina kitą mėnesį, gavę susijusios institucijos arba įstaigos atsakymus.

Audito Rūmai užtikrina, kad specialiosios ataskaitos būtų rengiamos ir patvirtinamos per tinkamą laikotarpį, kuris paprastai neviršija 12 mėnesių.

Specialiosios ataskaitos kartu su atitinkamų institucijų arba įstaigų atsakymais nedelsiant perduodamos Europos Parlamentui ir Tarybai ir kiekviena iš šių institucijų sprendžia, prireikus kartu su Komisija, kokių veiksmų reikia imtis.

Specialiosios ataskaitos kartu su atitinkamų institucijų arba įstaigų atsakymais nedelsiant perduodamos Europos Parlamentui ir Tarybai ir kiekviena iš šių institucijų sprendžia, prireikus kartu su Komisija, kokių veiksmų reikia imtis.

Audito Rūmai imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad kiekvienos susijusios institucijos arba įstaigos atsakymai į jos pastabas būtų paskelbti kartu su specialia ataskaita“.

Audito Rūmai imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad kiekvienos susijusios institucijos arba įstaigos atsakymai į jos pastabas ir specialiosios ataskaitos parengimo terminas būtų paskelbti kartu su specialiąja ataskaita.

Pagrindimas

22 pakeitimo atnaujinimas.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

164 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(11c) 164 straipsnis pakeičiamas taip:

 

1. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, priimta kvalifikuota balsų dauguma, iki n+2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Komisija n metų biudžetą įvykdė.

1. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, priimta kvalifikuota balsų dauguma, iki n+2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Sąjungos institucijos ir 208 ir 209 straipsniuose minėtos įstaigos n metų biudžetą įvykdė.

 

2. Jei 1 dalyje nustatytą dieną sprendimo priimti negalima, Europos Parlamentas arba Taryba Komisijai praneša sprendimo atidėjimo priežastis.

2. Jei 1 dalyje nustatytą dieną sprendimo priimti negalima, Europos Parlamentas arba Taryba susijusioms institucijoms ir įstaigoms praneša sprendimo atidėjimo priežastis.

3. Jei Europos Parlamentas atideda sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, Komisija deda visas pastangas kuo skubiau imtis priemonių sprendimo priėmimo kliūtims pašalinti arba padėti jas pašalinti.

3. Jei Europos Parlamentas atideda sprendimą dėl biudžeto įvykdymo, susijusios institucijos ir įstaigos deda visas pastangas, kad kuo skubiau būtų imtasi priemonių sprendimo priėmimo kliūtims pašalinti ar būtų padedama jas pašalinti.

 

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

165 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(11d) 165 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3. Komisija Europos Parlamento prašymu pateikia visą informaciją, kurios reikia sprendimo dėl susijusių finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimo sklandžiai procedūrai pagal SESV 319 straipsnį.

3. Sąjungos institucijos ir 208 ir 209 straipsniuose minėtos įstaigos Europos Parlamento prašymu pateikia visą informaciją, kurios reikia sprendimo dėl susijusių finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimo sklandžiai procedūrai pagal SESV 319 straipsnį.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

166 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(11e) 166 straipsnis pakeičiamas taip:

1. Vadovaudamosi SESV 319 straipsniu ir Euratomo sutarties 106a straipsniu, Komisija ir kitos institucijos imasi deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir dėl pastabų, pateiktų kartu su Tarybos rekomendacija priimti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

1. Vadovaudamosi SESV 319 straipsniu ir Euratomo sutarties 106a straipsniu, Komisija, kitos institucijos ir 208 ir 209 straipsniuose minėtos įstaigos imasi deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir dėl pastabų, pateiktų kartu su Tarybos rekomendacija priimti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

2. Europos Parlamento arba Tarybos prašymu institucijos praneša apie priemones, kurių buvo imtasi, atsižvelgiant į tas pastabas ir komentarus, ir, visų pirma, apie nurodymus, kuriuos jos davė visiems savo departamentams, kurie yra atsakingi už biudžeto vykdymą. Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, pranešdamos jai apie priemones, kurių jos ėmėsi dėl tų pastabų, kad Komisija galėtų į jas atsižvelgti, rengdama savo pačios ataskaitą. Audito Rūmams taip pat perduodamos institucijų ataskaitos.

2. Europos Parlamento arba Tarybos prašymu anksčiau minėtos institucijos ir įstaigos praneša apie priemones, kurių buvo imtasi, atsižvelgiant į tas pastabas ir komentarus, ir, visų pirma, apie nurodymus, kuriuos jos davė visiems savo departamentams, kurie yra atsakingi už biudžeto vykdymą. Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, pranešdamos jai apie priemones, kurių jos ėmėsi dėl tų pastabų, kad Komisija galėtų į jas atsižvelgti, rengdama savo pačios ataskaitą. Audito Rūmams taip pat perduodamos institucijų ataskaitos.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 13 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

190 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles dėl su išorės veiksmais susijusių viešųjų pirkimų.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles dėl su išorės veiksmais susijusių viešųjų pirkimų. Šios taisyklės apima specialias nuostatas dėl viešųjų pirkimų, susijusių su civilinėmis misijomis pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP), siekiant užtikrinti greitą ir lankstų operacijų vykdymą, visų pirma nustatant pritaikytą skubos tvarką, taikytiną visoms civilinėms BSGP misijoms.

Pagrindimas

BSGP misijos iš esmės dirba krizės sąlygomis bei po krizės ir ribotą laiką. Bendrosios ES viešųjų pirkimų taisyklės nepritaikytos minėtoms sąlygoms ir jų taikymas lemia didžiulius vėlavimus ir neveiksmingumą. Galiojančių lankstumo nuostatų taikymas nagrinėjant kiekvieną atvejį atskirai nepadeda tinkamai spręsti šios problemos. Todėl reikėtų patvirtinti specialias taisykles priimant deleguotąjį aktą, pagal kurias būtų tinkamai atsižvelgiama į civilinių krizių valdymo savitumus.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

208 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(14a) 208 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Sąjungos įstaigos, kurios visiškai pačios save finansuoja ir kurioms šis reglamentas netaikomas, nuoseklumo tikslais prireikus nustato panašias taisykles. Taip pat būtina užtikrinti, kad būtų nustatyti atitinkamo lygio mokesčiai, kad būtų galima padengti paslaugų teikimo išlaidas ir išvengti didelio perviršio. Perviršio atveju lėšos pervedamos į biudžetą.“

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 14 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

209 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(14b) 209 straipsnis pakeičiamas taip:

Juridinio asmens statusą turinčios įstaigos, įsteigtos pagrindiniu teisės aktu, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, priima savo finansines taisykles.

1. Juridinio asmens statusą turinčios įstaigos, įsteigtos pagrindiniu teisės aktu, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, priima savo finansines taisykles.

Į šias taisykles įtraukti principai, kurie būtini, siekiant užtikrinti patikimą Sąjungos lėšų finansinį valdymą.

Į šias taisykles įtraukti principai, kurie būtini, siekiant užtikrinti patikimą Sąjungos lėšų finansinį valdymą.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pavyzdinį finansinį reglamentą, priimant deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, kuris nustatytų principus, būtinus užtikrinti Sąjungos fondų patikimą finansų valdymą, ir kuris būtų paremtas 60 straipsniu.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pavyzdinį finansinį reglamentą, priimant deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, kuris nustatytų principus, būtinus užtikrinti Sąjungos fondų patikimą finansų valdymą, ir kuris būtų paremtas 60 straipsniu.

Tų įstaigų finansinės taisyklės nenukrypsta nuo pavyzdinio finansinio reglamento, išskyrus atvejus, kai to reikia dėl jų specifinių reikalavimų, ir gavus Komisijos išankstinį sutikimą.

Tų įstaigų finansinės taisyklės nenukrypsta nuo pavyzdinio finansinio reglamento, išskyrus atvejus, kai to reikia dėl jų specifinių reikalavimų, ir gavus Komisijos išankstinį sutikimą.

 

2. Sprendimą dėl 1 dalyje nurodytų įstaigų biudžetų įvykdymo patvirtinimo priima Europos Parlamentas, Tarybai rekomendavus. 1 dalyje nurodytos įstaigos visapusiškai bendradarbiauja su institucijomis, dalyvaujančiomis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, ir atitinkamais atvejais pateikia visą reikalingą papildomą informaciją, be kita ko, dalyvaudamos atitinkamų organų posėdžiuose.

 

3. Komisijos vidaus auditorius 1 dalyje nurodytoms įstaigoms turi tuos pačius įgaliojimus kaip ir Komisijai.

 

4. Nepriklausomas išorės auditorius patikrina, ar metinėse kiekvienos įstaigos, nurodytos 1 dalyje, ataskaitose tinkamai nurodytos pajamos, išlaidos ir susijusios įstaigos finansinė būklė, iki tol, kol jos ataskaitos konsoliduojamos su galutinėmis Komisijos ataskaitomis, arba iki atitinkamų įstaigų finansinėse taisyklės nustatytos datos. Jeigu 1 dalyje nurodytame pagrindiniame teisės akte nenumatyta kitaip, Audito Rūmai pagal SESV 287 straipsnio 1 dalies reikalavimus parengia specialiąją metinę ataskaitą dėl kiekvienos įstaigos. Rengdami šią ataskaitą Audito Rūmai atsižvelgia į nepriklausomo išorės auditoriaus audito rezultatus ir veiksmus, kurių imtasi dėl auditoriaus išvadų.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įgyvendinamas bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl bendrosioms įmonėms taikomo atskiro biudžeto įvykdymo patvirtinimo pagal Finansinio reglamento 209 straipsnį (2014 m. gegužės 29 d.), kaip patvirtino visi suinteresuotieji subjektai per 2014 m. lapkričio 13 d. įvykusią apskritojo stalo diskusiją bendrųjų įmonių audito ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimais.

(1)

OL C 52, 2015 2 12, p. 1.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (27.1.2015)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių

(COM(2014) 0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Nuomonės referentas: Christian Ehler

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pristatė pasiūlymą, kuriuo siekiama suderinti finansinį reglamentą su naujų direktyvų dėl viešųjų pirkimų ir dėl koncesijų sutarčių suteikimo nuostatomis. Į šį pasiūlymą įrašytas 190 straipsnio „Su išorės veiksmais susiję pirkimai“ dalinis pakeitimas, kuris yra svarbus Užsienio reikalų komitetui.

Iš tiesų, pareiga taikyti bendrąsias ES viešųjų pirkimų taisykles krizės valdymo priemonėms pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką ir visų pirma civilinėms misijoms pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP) yra priežastis, dėl kurios vėluojama nupirkti pagrindinę įrangą ir paslaugas, o tai daro didžiulį neigiamą poveikį misijų darbui.

Kaip įprasta, BSGP misijos turi dirbti krizės sąlygomis ir ribotą laiką. Jos pradedamos vieningu Tarybos sprendimu, kuriuo pripažįstama, kad reikalinga neatidėliotina reakcija į krizę. Vis dėlto galiojančių finansinių taisyklių, skirtų veikiančiai Europos vidaus rinkai, o ne krizinėms situacijoms tokiose šalyse kaip Malis ar Pietų Sudanas, taikymas dažnai reiškia, kad būtinos medžiagos pristatomos praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo konkurso pradžios.

Kyla grėsmė ES patikimumui tarptautiniu mastu tokiais atvejais, kai Sąjunga prisiima svarbius įsipareigojimus dėl taikos ir saugumo, kaip antai Gruzijoje 2008 m. Be to, dažnai itin svarbus yra misijų darbuotojų saugumas, o jie neturi būtinos įrangos, kaip antai šarvuotų automobilių. Audito Rūmai šį pavojingą neveiksmingumą pasmerkė savo 2012 m. specialiojoje ataskaitoje dėl ES paramos Kosovui, kurioje buvo padaryta išvada, kad finansiniais reglamentais nustatyta viešųjų pirkimų tvarka „nėra pritaikyta BSGP misijoms ... kurias vykdant kartais būtina reaguoti greitai ir lanksčiai“.

Todėl Užsienio reikalų komitetas mano, kad reikia nustatyti specialias taisykles BSGP misijoms, kurios iš esmės dirba krizės sąlygomis ar po krizės. Tai atitinka 2013 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose prašoma „Komisijos, vyriausiosios įgaliotinės ir valstybių narių užtikrinti, kad civilinių misijų procedūromis ir taisyklėmis būtų sudarytos sąlygos Sąjungai lanksčiau veikti ir greičiau dislokuoti ES civilines misijas“.

Nors komitetas pritaria visoms veiksmingumo didinimo pagal dabar galiojančias taisykles pastangoms, jis mano, kad tik patvirtinus specialių taisyklių rinkinį, kuriame būtų numatytos lankstesnės procedūros, ir nustojus laikytis atskiro požiūrio taikymo kiekvienu konkrečiu atveju principo būtų užtikrinamas greitas misijų dislokavimas atsižvelgiant į logistinius poreikius ir saugumo reikalavimus. Tokiomis taisyklėmis būtų užtikrinama tinkama Sąjungos finansinių interesų apsauga atsižvelgiant į ES siekiamus svarbiausius saugumo tikslus ir dėl to būtų geriau laikomasi privalomo reikalavimo dėl patikimo, veiksmingo ir tinkamo finansų valdymo.

Be to, reikėtų atlikti kitus finansinio reglamento pakeitimus tam, kad būtų padidintas BSGP misijų veiksmingumas, ir šio klausimo Parlamentas negali spręsti šio pasiūlymo kontekste. Visų pirma Komisija turėtų apsvarstyti galimybę iš dalies pakeisti 56 straipsnį, kad civilinių operacijų vadui būtų suteikti biudžeto vykdymo įgaliojimai, kaip suteikta ES delegacijų vadovams. Dėl tokio dalinio pakeitimo padidėtų BGSP misijų sukūrimo ir veiklos greitis ir lankstumas, joms būtų sudaryta galimybė vykdyti savo įgaliojimus veiksmingiau ir labiau prisitaikant prie krizės aplinkos, kurioje jos dirba.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 13 punktas

Reglamentas (ES, EURATOMAS) Nr. 966/2012

190 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles dėl su išorės veiksmais susijusių viešųjų pirkimų.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, nustatančius išsamias taisykles dėl su išorės veiksmais susijusių viešųjų pirkimų. Šios taisyklės apima specialias nuostatas dėl viešųjų pirkimų, susijusių su civilinėmis misijomis pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP), siekiant užtikrinti greitą ir lankstų operacijų vykdymą, visų pirma nustatant visoms civilinėms BSGP misijoms taikytiną pritaikytą skubos tvarką.

Pagrindimas

BSGP misijos iš esmės dirba krizės sąlygomis bei po krizės ir ribotą laiką. Bendrosios ES viešųjų pirkimų taisyklės nepritaikytos minėtoms sąlygoms ir jų taikymas lemia didžiulius vėlavimus ir neveiksmingumą. Galiojančių lankstumo nuostatų taikymas nagrinėjant kiekvieną atvejį atskirai nepadeda tinkamai spręsti šią problemą. Todėl reikėtų patvirtinti specialias taisykles priimant deleguotąjį aktą, pagal kurias būtų tinkamai atsižvelgiama į civilinių krizių valdymo savitumus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

Nuorodos

COM(2014) 0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

3.7.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Christian Ehler

22.9.2014

Svarstymas komitete

3.12.2014

 

 

 

Priėmimo data

26.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (27.1.2015)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių

(COM(2014) 0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Pranešėjas Tamás Deutsch

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) atliekamais viešaisiais pirkimais turėtų būti siekiama užtikrinti efektyvų, skaidrų ir tikslingą Sąjungos lėšų panaudojimą, todėl būtina perkelti viešųjų pirkimų procedūras į elektroninę erdvę − tai leistų sutaupyti daug lėšų, lyginant su įprastinėmis viešųjų pirkimų procedūromis, ir užtikrinti, kad minėtos procedūros būtų labiau prieinamos mažoms ir vidutinėms įmonėms;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) reikėtų nustatyti atvejus, paprastai įvardijamus kaip interesų konfliktas, ir diferencijuotai į juos reaguoti. Sąvoką „interesų konfliktas“ reikėtų vartoti tik atvejais, kai ES institucijos pareigūnas ar tarnautojas atsiduria minėtoje situacijoje. Jei ūkinės veiklos vykdytojas bando netinkamai paveikti procedūrą ar gauti konfidencialią informaciją, tai šis elgesys turi būti traktuojamas kaip sunkus profesinis nusižengimas. Be to, ūkinės veiklos vykdytojas gali atsidurti padėtyje, kai jis negali įvykdyti sutarties dėl profesinio interesų konflikto, pavyzdžiui, bendrovė neturėtų vertinti projekto, kuriame ji dalyvavo, arba auditorius neturėtų audituoti anksčiau jo patvirtintų sąskaitų;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir atsižvelgiama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 47–50 straipsniuose, pripažintus principus, pagal kuriuos galima nustatyti, kad turi būti užtikrintas teisėtumas ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumas ir kad kiekvienas asmuo turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisę į gynybą ir teisę nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

60 straipsnio 7 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a) 60 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7. 5 ir 6 dalys netaikomos Sąjungos įnašams, skirtiems subjektams, kuriems taikoma atskira biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal 208 straipsnį.

„7. 5 ir 6 dalys netaikomos Sąjungos įnašams, skirtiems subjektams, kuriems taikoma atskira biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal 208 ir 209 straipsnius.

Pagrindimas

Reikėtų iš dalies pakeisti Finansinį reglamentą, kad būtų atsižvelgta į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl bendrosioms įmonėms taikomo atskiro biudžeto įvykdymo patvirtinimo pagal Finansinio reglamento 209 straipsnį (2014 m. gegužės 29 d.).

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

99 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b) 99 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5. Kiekvienais metais institucija Europos Parlamentui ir Tarybai siunčia ataskaitą – atliktų vidaus auditų skaičių ir rūšių, pateiktų rekomendacijų ir veiksmų, kurių imtasi dėl tų rekomendacijų, santrauką.

5. Kiekvienais metais institucija Europos Parlamento prašymu Parlamentui ir Tarybai teikia atliktų vidaus auditų ataskaitą, apimančią informaciją apie šių auditų skaičių ir rūšį, pateiktas rekomendacijas ir veiksmų, kurių imtasi dėl tų rekomendacijų.

Pagrindimas

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnio 2 dalies paskutiniu sakiniu, „Komisija teikia Europos Parlamentui visą jo prašymu reikalingą informaciją.“ Finansinis reglamentas turėtų būti suformuluotas taip, kad tai netrukdytų įgyvendinti šios Sutarties nuostatos.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

106 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, su teroristais susijusių nusikaltimų, vaikų darbo ir kitų formų prekybos žmonėmis atvejais, kurie, remiantis įrodymais, nustatyti 108 straipsnyje nurodytos komisijos arba galutiniame teismo sprendime;

d) sukčiavimo, mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo, įskaitant mokesčių slėpimą pasitelkiant neapmokestinamas lengvatinių mokesčių struktūras, piktnaudžiavimo įmonės turtu, viešųjų lėšų pasisavinimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, su teroristais susijusių nusikaltimų, vaikų darbo ir kitų formų prekybos žmonėmis atvejais, kurie, remiantis įrodymais, nustatyti 108 straipsnyje nurodytos komisijos arba galutiniame teismo sprendime;

Pagrindimas

Vienas pagrindinių Finansinio reglamento principų ir tikslų yra Sąjungos finansinių interesų apsauga. ES ne kartą išsakė savo ketinimus kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Statistiniai duomenys rodo, kad šešėlinė ekonomika ES sudaro beveik vieną penktadalį BVP. Taigi dešimtys milijardų eurų lieka lengvatinių mokesčių centruose, jie dažnai nedeklaruojami ir neapmokestinami. Siekiant sustiprinti kovą su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, kyla ne tik įplaukų, bet ir sąžiningumo klausimas. Sąjungos finansinių interesų apsauga gali būti dar labiau sustiprinta mokesčių slėpimą į Sąjungos institucijų viešųjų pirkimų procedūras įtraukiant kaip pagrindą uždrausti dalyvauti procedūroje.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

106 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Įrodymai, kad ūkinės veiklos vykdytojas pateko į vieną iš 1 dalyje nurodytų draudimo dalyvauti situacijų, gali būti šie:

 

a) faktai, nustatyti Audito Rūmų, OLAF arba vidaus audito atliktų auditų ar tyrimų metu, arba bet kokio kito patikrinimo, audito ar kontrolės, kurie atliekami perkančiosios organizacijos atsakomybe, metu;

 

b) administraciniai sprendimai, kurie gali apimti drausmines priemones, kurių ėmėsi kompetentinga priežiūros įstaiga, atsakinga už profesinės etikos standartų taikymo tikrinimą, taip pat ECB, EIB, tarptautinės organizacijos arba Komisijos sprendimai, susiję su Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimu, arba nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimai.

Pagrindimas

Į Komisijos per pirmąjį ekspertų grupių susitikimų turą pristatyto deleguotojo akto projekto (taikymo taisyklės) 140 straipsnio 1 dalį įtrauktos labai svarbios nuostatos, kurias atitinkamai reikėtų įtraukti ir į patį Finansinį reglamentą ir taip patikslinti, kad nuostata turėtų būti taikoma įrodymams visų draudimo dalyvauti procedūroje pagrindimų atveju.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Išskyrus 1 dalies d punkte numatytus atvejus, perkančioji institucija gali nuspręsti neuždrausti atitinkamam ūkinės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, jei jis ėmėsi taisomųjų priemonių, kad įrodytų savo patikimumą.

3. Išskyrus 1 dalies d punkte numatytus atvejus, 108 straipsnyje nurodyta komisija gali nuspręsti neuždrausti atitinkamam ūkinės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, jei jis ėmėsi taisomųjų priemonių, kad įrodytų savo patikimumą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei susiklosto 106 straipsnio 1 dalies b, d, e ir f punktuose nurodytos situacijos, Komisija savo ar vykdomosios įstaigos leidimus suteikiančio pareigūno prašymu įsteigia komisiją arba kitos Europos institucijos, įstaigos arba organo prašymu – bendrą komisiją. Ši komisija Komisijos ir jos vykdomųjų įstaigų, kitų Europos institucijų, įstaigų arba organų vardu taiko tokią procedūrą:

3. Jei susiklosto 106 straipsnio 1 dalies b, d, e ir f punktuose nurodytos situacijos, Komisija savo ar vykdomosios įstaigos leidimus suteikiančio pareigūno prašymu įsteigia neutralią ir politiškai nepriklausomą komisiją arba kitos Europos institucijos, įstaigos arba organo prašymu – bendrą komisiją. Komisija arba bendra komisija paskiria nuolatinę aukšto lygio grupę ir jas sudaro nariai, turintys techninę ir teisinę kompetenciją. Komisija užtikrina, kad komisija arba bendra komisija galėtų dirbti nepriklausomai. Ši komisija arba bendra komisija Komisijos ir jos vykdomųjų įstaigų, kitų Europos institucijų, įstaigų arba organų vardu taiko tokią procedūrą:

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

procedūroje uždraudžiama dalyvauti visam laikui su organizuotu nusikalstamumu susijusios nelegalios veiklos atveju.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Senaties terminas siekiant uždrausti ūkinės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje ir (arba) taikyti jam finansines nuobaudas yra dešimt metų, apskaičiuojamas nuo kurios nors iš šių datų:

 

a) nuo dienos, kurią buvo įvykdytas pažeidimas, arba, besitęsiančių ar pakartotinių pažeidimų atveju, – nuo dienos, kurią pažeidimas pasibaigia, 106 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose nurodytais atvejais;

 

b) nuo dienos, kurią priimtas galutinis nacionalinio teismo sprendimas ar galutinis administracinis viešosios valdžios institucijos arba tarptautinės organizacijos sprendimas, 106 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytais atvejais.

 

Senaties terminas nutraukiamas bet kokiu Komisijos arba bet kurio kito subjekto, dalyvaujančio vykdant Sąjungos biudžetą, veiksmu, susijusiu su tyrimu ar teismo procesu, apie tai informuojant ūkinės veiklos vykdytoją. Naujas senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, einančios po nutraukimo dienos.

 

Šio reglamento 106 straipsnio 1 dalies f punkto tikslu taikomas Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95* 3 straipsnyje nurodytas senaties terminas uždrausti ūkinės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje arba taikyti jam finansines nuobaudas.

 

__________________

 

* 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Komisija, siekdama pagal proporcingumo principą nustatyti draudimą dalyvauti procedūroje, draudimo trukmę ir (arba) finansines nuobaudas, visų pirma atsižvelgia į situacijos rimtumą, įskaitant poveikį Sąjungos finansiniams interesams ir įvaizdžiui, į nuo nusižengimo įvykdymo praėjusį laiką, nusižengimo trukmę ir pasikartojimą, ketinimus arba aplaidumo laipsnį ir priemones, kurių buvo imtasi siekiant ištaisyti padėtį, arba bet kokias kitas lengvinančias aplinkybes.

Pagrindimas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 dėl Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 taikymo taisyklių 144 straipsnio 1 dalis įtraukiama kaip nauja Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 108 straipsnio 4a dalis, kurioje nurodomos sąlygos, į kurias atsižvelgiama nustatant draudimą dalyvauti procedūroje, jo trukmę ir (arba) finansines nuobaudas.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

108 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai biudžetas vykdomas taikant netiesioginį valdymą kartu su trečiosiomis šalimis, Komisija gali priimti sprendimą uždrausti dalyvauti procedūroje arba skirti finansinę nuobaudą šio straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka, jei trečioji šalis, kuriai pavesta vykdymo užduotis pagal 58 straipsnio 1 dalies c punktą, to nepadaro. Tai nedaro poveikio trečiosios šalies atsakomybei užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimo atvejams, juos nustatyti ir ištaisyti pagal 60 straipsnio 3 dalį.

Pagrindimas

Tekstas koreguojamas atsižvelgiant į Europos plėtros fondo praktiką, kad būtų galima užtikrinti galimybę Komisijai priimti sprendimą uždrausti dalyvauti procedūroje, jei įgalioti asmenys to nepadaro.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

110 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kandidatas arba konkurso dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus atrankos kriterijus.

c) kandidatas arba konkurso dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus atrankos kriterijus ir nepatiria interesų konflikto, kuris gali neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

162 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a) 162 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Iki birželio 30 d. Audito Rūmai Komisijai ir atitinkamoms institucijoms perduoda visas pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų atsispindėti metinėje ataskaitoje. Tos pastabos lieka konfidencialios ir joms taikoma prieštaravimų procedūra. Kiekviena institucija savo atsakymą Audito Rūmams atsiunčia iki spalio 15 d. Institucijų, išskyrus Komisijos, atsakymai tuo pačiu metu siunčiami Komisijai.

1. Iki birželio 30 d. Audito Rūmai Komisijai ir atitinkamoms institucijoms perduoda visas pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų atsispindėti metinėje ataskaitoje. Tos pastabos lieka konfidencialios ir joms taikoma prieštaravimų procedūra. Visgi tam tikrais atvejais jos konfidencialiai pateikiamos Europos Parlamentui, jam paprašius. Kiekviena institucija savo atsakymą Audito Rūmams atsiunčia iki spalio 15 d. Institucijų, išskyrus Komisijos, atsakymai tuo pačiu metu siunčiami Komisijai.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

164 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a) 164 straipsnis pakeičiamas taip:

1. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, priimta kvalifikuota balsų dauguma, iki n+2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Komisija n metų biudžetą įvykdė.

1. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, priimta kvalifikuota balsų dauguma, iki n+2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Sąjungos institucijos ir 208 ir 209 straipsniuose minėtos įstaigos n metų biudžetą įvykdė.

2. Jei 1 dalyje nustatytą dieną sprendimo priimti negalima, Europos Parlamentas arba Taryba Komisijai praneša sprendimo atidėjimo priežastis.

2. Jei 1 dalyje nustatytą dieną sprendimo priimti negalima, Europos Parlamentas arba Taryba susijusioms institucijoms ir įstaigoms praneša sprendimo atidėjimo priežastis.

3. Jei Europos Parlamentas atideda sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, Komisija deda visas pastangas kuo skubiau imtis priemonių sprendimo priėmimo kliūtims pašalinti arba padėti jas pašalinti.

3. Jei Europos Parlamentas atideda sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, susijusios institucijos ir įstaigos deda visas pastangas kuo skubiau imtis priemonių sprendimo priėmimo kliūtims pašalinti arba padėti jas pašalinti.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

165 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a) 165 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3. Komisija Europos Parlamento prašymu pateikia visą informaciją, kurios reikia sprendimo dėl susijusių finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimo sklandžiai procedūrai pagal SESV 319 straipsnį.

3. Sąjungos institucijos ir įstaigos Europos Parlamento prašymu pateikia visą informaciją, kurios reikia sprendimo dėl susijusių finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimo sklandžiai procedūrai pagal SESV 319 straipsnį.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

166 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a) 166 straipsnis pakeičiamas taip:

1. Vadovaudamosi SESV 319 straipsniu ir Euratomo sutarties 106a straipsniu, Komisija ir kitos institucijos imasi deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir dėl pastabų, pateiktų kartu su Tarybos rekomendacija priimti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

1. Vadovaudamosi SESV 319 straipsniu ir Euratomo sutarties 106a straipsniu, Komisija, kitos institucijos ir įstaigos imasi deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir dėl pastabų, pateiktų kartu su Tarybos rekomendacija priimti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

2. Europos Parlamento arba Tarybos prašymu institucijos praneša apie priemones, kurių buvo imtasi, atsižvelgiant į tas pastabas ir komentarus, ir, visų pirma, apie nurodymus, kuriuos jos davė visiems savo departamentams, kurie yra atsakingi už biudžeto vykdymą. Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, pranešdamos jai apie priemones, kurių jos ėmėsi dėl tų pastabų, kad Komisija galėtų į jas atsižvelgti, rengdama savo pačios ataskaitą. Audito Rūmams taip pat perduodamos institucijų ataskaitos.

2. Europos Parlamento arba Tarybos prašymu kitos institucijos ir įstaigos praneša apie priemones, kurių buvo imtasi, atsižvelgiant į tas pastabas ir komentarus, ir, visų pirma, apie nurodymus, kuriuos jos davė visiems savo departamentams, kurie yra atsakingi už biudžeto vykdymą. Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, pranešdamos jai apie priemones, kurių jos ėmėsi dėl tų pastabų, kad Komisija galėtų į jas atsižvelgti, rengdama savo pačios ataskaitą. Audito Rūmams taip pat perduodamos institucijų ir įstaigų ataskaitos.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

208 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a) 208 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3a. Sąjungos įstaigos, kurios savo veiklą finansuoja vien savo lėšomis ir kurioms netaikomos finansinės taisyklės, nustatytos 1 dalyje nurodytame finansiniame pagrindų reglamente, dėl nuoseklumo, jeigu reikia, turėtų nustatyti panašias taisykles. Taip pat būtina užtikrinti, kad būtų nustatyti atitinkamo lygio šių įstaigų mokesčiai, kad būtų galima padengti paslaugų teikimo išlaidas ir išvengti didelio perviršio. Perviršio atveju lėšos turėtų būti pervedamos į Sąjungos biudžetą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

209 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14a) 209 straipsnis pakeičiamas taip:

209 straipsnis

„209 straipsnis

Pavyzdinis finansinis reglamentas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms

Pavyzdinis finansinis reglamentas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms

Juridinio asmens statusą turinčios įstaigos, įsteigtos pagrindiniu teisės aktu, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, priima savo finansines taisykles.

1. Juridinio asmens statusą turinčios įstaigos, įsteigtos pagrindiniu teisės aktu, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, priima savo finansines taisykles.

Į šias taisykles įtraukti principai, kurie būtini, siekiant užtikrinti patikimą Sąjungos lėšų finansinį valdymą.

Į šias taisykles įtraukti principai, kurie būtini, siekiant užtikrinti patikimą Sąjungos lėšų finansinį valdymą.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pavyzdinį finansinį reglamentą, priimant deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, kuris nustatytų principus, būtinus užtikrinti Sąjungos fondų patikimą finansų valdymą, ir kuris būtų paremtas 60 straipsniu.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pavyzdinį finansinį reglamentą, priimant deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį, kuris nustatytų principus, būtinus užtikrinti Sąjungos fondų patikimą finansų valdymą, ir kuris būtų paremtas 60 straipsniu.

Tų įstaigų finansinės taisyklės nenukrypsta nuo pavyzdinio finansinio reglamento, išskyrus atvejus, kai to reikia dėl jų specifinių reikalavimų, ir gavus Komisijos išankstinį sutikimą.

Tų įstaigų finansinės taisyklės nenukrypsta nuo pavyzdinio finansinio reglamento, išskyrus atvejus, kai to reikia dėl jų specifinių reikalavimų, ir gavus Komisijos išankstinį sutikimą.

 

2. Sprendimą dėl 1 dalyje nurodytų įstaigų biudžetų įvykdymo priima Europos Parlamentas, Tarybai rekomendavus. Šios įstaigos visapusiškai bendradarbiauja su institucijomis, dalyvaujančiomis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, ir atitinkamais atvejais pateikia visą reikalingą papildomą informaciją, be kita ko, dalyvaudamos atitinkamų įstaigų posėdžiuose.

 

3. Nepriklausomas išorės auditorius patikrina, ar metinėse įstaigų, nurodytų 1 dalyje, ataskaitose tinkamai nurodytos susijusios įstaigos pajamos, išlaidos ir finansinė būklė, iki tol, kol jos ataskaitos konsoliduojamos su galutinėmis Komisijos ataskaitomis, arba iki atitinkamos įstaigos finansinėse taisyklės nustatytos datos. Jeigu 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytame pagrindiniame teisės akte nenumatyta kitaip, Audito Rūmai pagal SESV 287 straipsnio 1 dalies reikalavimus parengia specialiąją metinę ataskaitą dėl kiekvienos įstaigos. Rengdami šią ataskaitą Audito Rūmai atsižvelgia į nepriklausomo išorės auditoriaus atliktą darbą ir veiksmus, kurių imtasi dėl auditoriaus išvadų.“

Pagrindimas

Šis pagrindimas taip pat taikomas 60 straipsnio 7 daliai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

Nuorodos

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

3.7.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Tamás Deutsch

30.9.2014

Svarstymas komitete

8.1.2015

 

 

 

Priėmimo data

27.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

Nuorodos

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.6.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Priėmimo data

26.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Pateikimo data

12.3.2015

Teisinis pranešimas - Privatumo politika