ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam

11.3.2015 - (COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD)) - ***I

Budžeta komiteja
Referente: Ingeborg Gräßle


Procedūra : 2014/0180(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0049/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0049/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0358),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 322. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0029/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas atzinumu Nr. 1/2015[1]

–       ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2014. gada 3. decembra vēstuli,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Budžeta kontroles komitejas atzinumus (A8-0049/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un Eiropas Revīzijas palātai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.   1

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Ir svarīgi precizēt, kādā veidā līgumslēdzējas iestādes var dot ieguldījumu vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, vienlaikus nodrošinot, ka tās saviem līgumiem var panākt vislabāko rezultātu par samaksāto cenu, jo īpaši pieprasot īpašus marķējumus un/vai izmantojot atbilstīgas metodes līgumslēgšanas tiesību piešķiršanai.

Grozījums Nr.   2

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Savienības publiskajam iepirkumam vajadzētu būtu vērstam uz to, lai nodrošinātu, ka Savienības līdzekļi tiek izlietoti efektīvi, pārredzami un atbilstīgi, un šajā sakarībā elektroniskajam iepirkumam būtu jāveicina uzlabojumi publiskā sektora līdzekļu izmantošanā un lielāka publiskā iepirkuma līgumu pieejamība visiem ekonomikas dalībniekiem.

Grozījums Nr.   3

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Ir lietderīgi konstatēt dažādus gadījumus, kurus parasti dēvē par interešu konflikta situācijām, un tajos rīkoties atšķirīgi. Jēdziens „interešu konflikts” būtu jāizmanto tikai gadījumos, kad šāda situācija skar kādas Savienības iestādes ierēdni vai darbinieku. Ja ekonomikas dalībnieks cenšas nepamatoti ietekmēt procedūru vai iegūt konfidenciālu informāciju, šāda rīcība ir jāuzskata par smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību. Visbeidzot, var būt situācijas, kad ekonomikas dalībnieki līgumu nevar īstenot profesionālu interešu konfliktu dēļ, piemēram, uzņēmumam nevajadzētu izvērtēt projektu, kurā tas ir piedalījies, vai revidentam nevajadzētu būt iespējai veikt to pārskatu revīziju, kurus tas iepriekš ir apstiprinājis.

Grozījums Nr.   4

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22a) Attiecībā uz pamatlīgumiem, par kuriem atkārtoti izsludina konkursu, ir lietderīgi atcelt pienākumu norādīt neizraudzītajam līgumslēdzējam izraudzītā piedāvājuma īpašības un salīdzinošās priekšrocības, pamatojoties uz to, ka šādas informācijas izpaušana konkrētā pamatlīguma pusēm gadījumos, kad konkurss tiek atklāts no jauna, var apdraudēt viņu savstarpējās konkurences godīgumu.

Pamatojums

Apsvēruma mērķis ir precizēt pamatojumu 113. panta 3. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr.   5

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas iekļauti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, īpaši tās 47. līdz 50. pantā, un no tā izriet, ka saistībā ar pārkāpumiem un sankcijām ir jānodrošina likumība un samērība un ka ikvienam ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, tiesības uz aizstāvību un tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam par to pašu pārkāpumu.

Grozījums Nr.   6

Regulas priekšlikums

1. pants – -1. punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

58. pants – 8. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1) regulas 58. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

8. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par budžeta izpildes metodēm, tostarp par tiešu pārvaldību, par izpildaģentūrām deleģēto pilnvaru īstenošanu, un par īpašiem noteikumiem, īstenojot netiešu pārvaldību ar starptautiskām organizācijām, ar 208. un 209. pantā minētajām struktūrām, ar publisko tiesību subjektiem vai struktūrām, uz kurām attiecas privāttiesības un kuras veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misiju, ar struktūrām, uz kurām attiecas kādas dalībvalsts privāttiesības un kurām uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana, un ar personām, kurām ir uzticēts veikt īpašas darbības KĀDP jomā.

8. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par budžeta izpildes metodēm, tostarp par tiešu pārvaldību, par izpildaģentūrām deleģēto pilnvaru īstenošanu, un par īpašiem noteikumiem, īstenojot netiešu pārvaldību ar starptautiskām organizācijām, ar 208. un 209. pantā minētajām struktūrām, ar publisko tiesību subjektiem vai struktūrām, uz kurām attiecas privāttiesības un kuras veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misiju, ar struktūrām, uz kurām attiecas kādas dalībvalsts privāttiesības un kurām uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana, un ar personām, kurām ir uzticēts veikt īpašas darbības KĀDP jomā. Bezpeļņas organizācijas, kurām nav tādas starptautiskas organizācijas statusa, kas izveidota ar starpvaldību nolīgumiem, netiek pielīdzinātas šādai starptautiskai organizācijai.”

Pamatojums

Groz. Nr. 2 atjaunināšana.

Grozījums Nr.   7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

60. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a) regulas 60. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3. Šīs regulas 58. panta 1. punkta c) apakšpunktā pilnvarotās vienības un personas, veicot uzdevumus saistībā ar budžeta izpildi, novērš, atklāj un labo pārkāpumus un krāpšanu. Šim nolūkam tās saskaņā ar proporcionalitātes principu veic ex ante un ex post kontroles, tostarp attiecīgā gadījumā pārbaudes uz vietas, izmantojot tipiskus un/vai ar risku saistītus darījumu paraugus, lai nodrošinātu no budžeta finansēto darbību efektīvu un pareizu izpildi. Tās arī veic nepareizi izmaksāto līdzekļu atgūšanu un vajadzības gadījumā šajā sakarā uzsāk tiesvedību.

3. Šīs regulas 58. panta 1. punkta c) apakšpunktā pilnvarotās vienības un personas, veicot uzdevumus saistībā ar budžeta izpildi, novērš, atklāj un labo pārkāpumus un krāpšanu. Šim nolūkam tās saskaņā ar proporcionalitātes principu veic ex ante un ex post kontroles, tostarp attiecīgā gadījumā pārbaudes uz vietas, izmantojot tipiskus un/vai ar risku saistītus darījumu paraugus, lai nodrošinātu no budžeta finansēto darbību efektīvu un pareizu izpildi. Tās arī veic nepareizi izmaksāto līdzekļu atgūšanu, vajadzības gadījumā šajā sakarā uzsāk tiesvedību un paziņo Komisijai par visiem konstatētajiem krāpšanas gadījumiem.

Grozījums Nr.   8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

60. pants – 7. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(1b) regulas 60. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

7. 5. un 6. punktu nepiemēro Savienības sniegtajiem līdzekļiem vienībām un personām, kam piemēro atsevišķu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru saskaņā ar 208. pantu.

7. Šā panta 5. un 6. punktu nepiemēro Savienības sniegtajiem līdzekļiem vienībām un personām, kam piemēro atsevišķu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru saskaņā ar 208. un 209. pantu.

Pamatojums

Ar grozījumu tiek īstenots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums par atsevišķu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru kopuzņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu (29.5.2014.), kuru visas ieinteresētās puses apstiprināja 2014. gada 13. novembra apaļā galda sanāksmē par kopuzņēmumu revīziju un budžeta izpildes apstiprināšanu.

Grozījums Nr.   9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.c punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

66. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(1c) regulas 66. pantam pievieno šādu 2.a punktu:

 

„2.a Jebkurā strīdā starp Savienības iestādi un vienu vai vairākiem tās ierēdņiem vai citiem darbiniekiem attiecīgā strīda puses var slēgt vienošanos (tā dēvētā vienošanās par izlīgumu), lai ar savstarpēju piekāpšanos novērstu faktisku un juridisku nenoteiktību, ja attiecīgā iestāde, labāko apsvērumu vadīta, šādu vienošanos uzskata par atbilstīgu. Kredītrīkotājs veic ar šādu vienošanos saistīto ieņēmumu un izdevumu izpildi.”

Grozījums Nr.   10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.d punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

66. pants – 9. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1d) regulas 66. panta 9. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Darbības ziņojumā izklāsta operāciju rezultātus, atsaucoties uz noteiktajiem mērķiem, ar šīm operācijām saistītos riskus, piešķirto resursu izlietojumu un iekšējās kontroles sistēmas lietderību un efektivitāti, tostarp vispārēju izvērtējumu par kontroļu izmaksām un ieguvumiem.

Darbības pārskatā izklāsta operāciju rezultātus, atsaucoties uz noteiktajiem mērķiem, ar šīm operācijām saistītos riskus, piešķirto resursu izlietojumu un iekšējās kontroles sistēmas lietderību un efektivitāti, tostarp vispārēju izvērtējumu par kontroļu izmaksām un ieguvumiem. Pārskatā arī iekļauj izvērtējumu, cik lielā mērā operācijas ir ietekmējušas politikas mērķu sasniegšanu un radījušas Savienības pievienoto vērtību, kā arī šo operāciju vispārējo rezultātu izvērtējumu.”

Pamatojums

Ar grozījumu tiek īstenoti Revīzijas palātas pārskata par 2013. finanšu gadu 10.63. un 10.65. punktā sniegtie ieteikumi.

Grozījums Nr.   11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.e punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

66. pants – 9. punkts – 3. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1e) regulas 66. panta 9. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

Ne vēlāk kā katra gada 15. jūnijā Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei gada darbības ziņojumu kopsavilkumu par iepriekšējo gadu. Eiropas Parlamentam un Padomei dara pieejamus arī katra deleģētā kredītrīkotāja gada darbības ziņojumus.

Ne vēlāk kā katra gada 15. jūnijā Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei gada darbības pārskata kopsavilkumu par iepriekšējo gadu. Eiropas Parlamentam un Padomei dara pieejamus arī katra deleģētā kredītrīkotāja gada darbības pārskatus, kā arī kredītrīkotāju / citu iestāžu deleģēto kredītrīkotāju, biroju, struktūru un aģentūru gada darbības pārskatus, un katru gadu ne vēlāk kā 30. jūnijā iepriekšējā gada pārskatu publicē attiecīgās iestādes, biroja, struktūras vai aģentūras tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.   12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.f punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

99. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(1f) regulas 99. pantu papildina ar šādu 3.a punktu:

 

„3.a Katru gadu iestāde saistībā ar budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru un pienācīgi ņemot vērā konfidencialitātes prasības, pēc Eiropas Parlamenta un Padomes pieprasījuma sniedz 3. punktā minēto iekšējās revīzijas gada pārskatu.”

Grozījums Nr.   13

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

101. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. “Iepirkums” ir vienas vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu veikta ēku pirkšana vai noma vai būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde no šo līgumslēdzēju iestāžu izraudzītiem ekonomikas dalībniekiem, izmantojot līgumu.

1. “Iepirkums” ir vienas vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu veikta būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde un zemes, pastāvošo ēku vai cita nekustamā īpašuma iegāde vai noma no šo līgumslēdzēju iestāžu izraudzītiem ekonomikas dalībniekiem, izmantojot līgumu.

Pamatojums

Saskaņošana ar Iepirkuma direktīvas (2014/24/ES) 10. panta a) punktu.

Grozījums Nr.   14

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

101. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a „Administratīvs lēmums” ir administratīvas iestādes lēmums, kam ir galīgs un saistošs spēks, saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā ekonomikas dalībnieks ir reģistrēts, vai saskaņā ar līgumslēdzējas iestādes dalībvalsts vai piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem.

Pamatojums

Saskaņošana ar Iepirkuma direktīvas 57. panta 2. punktu atbilstīgi Revīzijas palātas ieteikumam.

Grozījums Nr.   15

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

102. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Par visiem līgumiem konkursu rīko, nodrošinot pēc iespējas lielāku konkurenci, izņemot tad, ja tiek izmantota 104. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā sarunu procedūra.

2. Par visiem līgumiem konkursu rīko, nodrošinot pēc iespējas lielāku konkurenci, izņemot tad, ja tiek izmantota 104. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā sarunu procedūra.

 

Līguma aplēsto vērtību nedrīkst noteikt ar nolūku izvairīties no piemērojamajiem noteikumiem, un līgumu nedrīkst sadalīt šādā nolūkā.

 

Ja līgumslēdzēja iestāde nolemj nedalīt līgumu daļās, tā šo lēmumu pamato.

Līgumslēdzējas iestādes pamatlīgumus neizmanto nepareizi vai tā, ka to mērķis vai sekas ir konkurences novēršana, ierobežošana vai izkropļošana.

2.a Līgumslēdzējas iestādes pamatlīgumus neizmanto nepareizi vai tā, ka to mērķis vai sekas ir konkurences novēršana, ierobežošana vai izkropļošana.

Pamatojums

Ekspertu grupas sanāksmju pirmajā kārtā Komisijas iesniegtā deleģētā akta projekta (piemērošanas noteikumi) 169. pantā ir daži būtiski noteikumi, kuri tādēļ būtu jāiekļauj arī Finanšu regulā.

Grozījums Nr.   16

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

102. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b Saskaņā ar ilgtspējības principu līgumslēdzējas iestādes veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka līguma izpildē ekonomikas dalībnieki ievēro vides, sociālās un darba tiesību jomas pienākumus, kurus noteikusi Savienība vai kuri paredzēti valstu tiesību aktos, koplīgumos vai starptautiskajās vides, sociālajās un darba konvencijās, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES1a X pielikumā.

 

_____________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

Grozījums Nr.   17

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

103. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Procedūras, kuru vērtība ir zemāka nekā 118. vai 190. pantā norādītās robežvērtības, izsludina attiecīgā veidā.

2. Procedūras, kuru vērtība ir zemāka nekā 118. panta 1. punktā vai 190. pantā norādītās robežvērtības, izsludina attiecīgā veidā.

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr.   18

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

104. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par iepirkuma procedūras veidiem, dinamisko iepirkuma sistēmu, kopīgu iepirkumu, zemas vērtības līgumiem un rēķinu apmaksu.

5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par iepirkuma procedūras veidiem līgumu piešķiršanai, ņemot vērā to vērtību salīdzinājumā ar 118. panta 1. punktā minētajām robežvērtībām, dinamisko iepirkuma sistēmu un kopīgu iepirkumu.

Pamatojums

Precizējums. Atsevišķa norāde uz dinamisko iepirkuma sistēmu tiek saglabāta, jo tā nav iepirkuma procedūra.

Grozījums Nr.   19

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

105. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līgumslēdzēja iestāde iepirkuma procedūras dokumentos norāda iepirkuma priekšmetu, aprakstot savas vajadzības un iegādājamo būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu nepieciešamos raksturlielumus un piemērojamos kritērijus. Tā arī norāda, kuri elementi nosaka minimālās prasības, kurām jāatbilst visiem pretendentiem.

2. Līgumslēdzēja iestāde iepirkuma procedūras dokumentos norāda iepirkuma priekšmetu, aprakstot savas vajadzības un iegādājamo būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu nepieciešamos raksturlielumus un piemērojamos izslēgšanas, atlases un piešķiršanas kritērijus. Tā arī norāda, kuri elementi nosaka minimālās prasības, kurām jāatbilst visiem pretendentiem.

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr.   20

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

106. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) ja notikusi krāpšana, korupcija, līdzdalība noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, teroristu finansēšana, ar terorismu saistīti nodarījumi, bērnu darba izmantošana un citu veidu tirdzniecība ar cilvēkiem, pamatojoties uz pierādījumiem, ko konstatējusi 108. pantā minētā darba grupa vai kā konstatēts ar likumīgā spēkā stājušos spriedumu;

d) ja notikusi krāpšana, krāpšana nodokļu jomā, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, tostarp izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, izmantojot ārzonu struktūras, kuras neapliek ar nodokļiem, publisku līdzekļu piesavināšanās, korupcija, līdzdalība noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, teroristu finansēšana, ar terorismu saistīti nodarījumi, bērnu darba izmantošana un citu veidu tirdzniecība ar cilvēkiem, pamatojoties uz pierādījumiem, ko konstatējusi 108. pantā minētā darba grupa vai kā konstatēts ar likumīgā spēkā stājušos spriedumu;

Pamatojums

Viens no Finanšu regulas galvenajiem principiem un mērķiem ir Savienības finansiālo interešu aizsardzība. ES ir vairākkārt paudusi apņemšanos cīnīties pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Statistikas dati liecina, ka ēnu ekonomika ES veido gandrīz vienu piekto daļu no IKP. Turklāt desmitiem miljardu eiro paliek ārzonās, un bieži vien tie nav nedz deklarēti, nedz aplikti ar nodokļiem. Pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vērstās cīņas pastiprināšana ir ne tikai ieņēmumu, bet arī taisnīguma jautājums. Savienības finansiālo interešu aizsardzību var pastiprināt, iekļaujot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas kā pamatu izslēgšanai no dalības Savienības iestāžu publiskā iepirkuma procedūrās.

Grozījums Nr.   21

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

106. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Šajā sadaļā „smags pārkāpums saistībā ar profesionālo darbību” ir tiesību aktu, noteikumu vai tādu ētikas standartu pārkāpums, ko piemēro profesijā, kurā darbojas attiecīgais ekonomikas dalībnieks, kā arī jebkura prettiesiska rīcība, kurai ir ietekme uz viņa profesionālo uzticamību, ja tie liecina par ļaunprātīgu nodomu vai rupju neuzmanību.

 

 

Visus turpmāk norādītos rīcības veidus uzskata par smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību:

 

a) informācijas sagrozīšana krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības rezultātā;

 

b) līguma slēgšana ar citiem ekonomikas dalībniekiem ar mērķi izkropļot konkurenci;

 

c) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana;

 

d) centieni ietekmēt līgumslēdzējas iestādes lēmumu pieņemšanas procesu;

 

e) centieni iegūt konfidenciālu informāciju par procedūru.

Pamatojums

Ekspertu grupas sanāksmju pirmajā kārtā Komisijas iesniegtā deleģētā akta projekta (piemērošanas noteikumi) 140. panta 1. punktā ir daži būtiski noteikumi, kuri būtu jāiekļauj arī Finanšu regulā. Papildu punkts, kas jāiekļauj pirms jaunā punkta, kas izklāstīts ziņojuma projekta groz. Nr. 8.

Grozījums Nr.   22

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

106. pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Pierādījumi, kas apliecina, ka uz ekonomikas dalībnieku attiecas kāda no 1. punktā minētajām izslēgšanas situācijām, var būt:

 

a) fakti, kas konstatēti Revīzijas palātas, OLAF vai iekšējās revīzijas veiktās revīzijās vai izmeklēšanās vai jebkādās citās pārbaudēs, revīzijās vai kontrolēs, kas veiktas līgumslēdzējas iestādes uzdevumā;

 

b) administratīvi lēmumi, kas var ietvert disciplinārus pasākumus, ko veikusi kompetentā uzraudzības iestāde, kura ir atbildīga par profesionālās ētikas standartu piemērošanas pārbaudi, kā arī lēmumi, kurus pieņēmusi ECB, EIB, starptautiskas organizācijas, Komisija saistībā ar Savienības konkurences noteikumu pārkāpumu vai valsts kompetentā iestāde.

Pamatojums

Ekspertu grupas sanāksmju pirmajā kārtā Komisijas iesniegtā deleģētā akta projekta (piemērošanas noteikumi) 140. panta 1. punktā ir daži būtiski noteikumi, kuri tādēļ būtu jāiekļauj arī Finanšu regulā, lai precizētu, ka noteikumi būtu jāpiemēro pierādījumiem, kas attiecas uz visiem izslēgšanas iemesliem.

Grozījums Nr.   23

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

106. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Izņemot 1. punkta d) apakšpunktā paredzētos gadījumos, līgumslēdzēja iestāde var nolemt neizslēgt attiecīgo ekonomikas dalībnieku, ja tas ir veicis korektīvus pasākumus, lai pierādītu savu uzticamību.

3. Izņemot 1. punkta d) apakšpunktā paredzētos gadījumos, 108. pantā minētā darba grupa var nolemt neizslēgt attiecīgo ekonomikas dalībnieku, ja tas ir veicis korektīvus pasākumus, lai pierādītu savu uzticamību.

Grozījums Nr.   24

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

106. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Līgumslēdzēja iestāde, ievērojot IX sadaļas noteikumus, katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par visiem lēmumiem, kurus tā ir pieņēmusi saskaņā ar otro daļu.

Grozījums Nr.   25

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

106. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Līgumslēdzēja iestāde var arī pārbaudīt, vai apakšuzņēmējs nav kādā no šā panta 1. punktā minētajām izslēgšanas situācijām vai arī vai uz to attiecas viens no šā panta 3. punktā minētajiem gadījumiem.

7. Līgumslēdzēja iestāde ekonomikas dalībnieka apakšuzņēmējam var arī piemērot 1. līdz 3. punktu, un pieprasa, lai kandidāts vai pretendents aizstātu apakšuzņēmēju vai struktūru, kuras darbu tas paredzējis izmantot, ja šis apakšuzņēmējs vai struktūra ir izslēgšanas situācijā.

Pamatojums

Groz. Nr. 9 atjaunināšana — papildu noteikumu iekļaušana no deleģētā akta projekta (piemērošanas noteikumi) 141. panta 5. punkta.

Grozījums Nr.   26

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

107. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tiesības slēgt līgumu konkrētā procedūrā nepiešķir ekonomikas dalībniekam:

1. Līgumslēdzēja iestāde tiesības slēgt līgumu konkrētā procedūrā nepiešķir ekonomikas dalībniekam, kas:

 

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr.   27

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

107. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Pirms pieņemt lēmumu par ekonomikas dalībnieka noraidīšanu konkrētā procedūrā, līgumslēdzēja iestāde dod ekonomikas dalībniekam iespēju iesniegt savus apsvērumus, izņemot gadījumus, kad noraidīšanu saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu pamato lēmums par konkrētā ekonomikas dalībnieka izslēgšanu pēc viņa apsvērumu izskatīšanas.

Pamatojums

Atbilstīgi Revīzijas palātas ieteikumam.

Grozījums Nr.   28

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) OLAF atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 883/2013*, ja notiekošā OLAF izmeklēšana liecina, ka varētu būt lietderīgi veikt piesardzības pasākumus Savienības finanšu interešu aizsardzībai;

a) OLAF atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 883/2013*, ja notiekošā OLAF izmeklēšana liecina, ka varētu būt lietderīgi veikt piesardzības pasākumus Savienības finanšu interešu aizsardzībai, pienācīgi ievērojot procesuālās tiesības un pamattiesības un nodrošinot pienācīgu aizsardzību ziņotājiem;

Pamatojums

Grozījumā pārņemts organizācijas „Transparency International” ieteikums.

Grozījums Nr.   29

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) Komisijas vai izpildaģentūras kredītrīkotājs tādā gadījumā, ja tiek uzskatīts, ka noticis ar profesionālo darbību saistīts smags pārkāpums, pārkāpums, krāpšana vai būtiski pārkāpti līguma noteikumi;

b) Komisijas vai izpildaģentūras kredītrīkotājs tādā gadījumā, ja tiek uzskatīts, ka noticis ar profesionālo darbību saistīts smags pārkāpums, pārkāpums, krāpšana, korupcija vai būtiski pārkāpti līguma noteikumi;

Pamatojums

Atbilstīgi organizācijas „Transparency International” ieteikumam.

Grozījums Nr.   30

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 2. punkts – 1. daļa – c punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) cita iestāde, struktūra vai Eiropas birojs tādā gadījumā, ja tiek uzskatīts, ka noticis ar profesionālo darbību saistīts smags pārkāpums, pārkāpums, krāpšana vai būtiski pārkāpti līguma noteikumi.

c) cita iestāde, struktūra vai Eiropas birojs tādā gadījumā, ja tiek uzskatīts, ka noticis ar profesionālo darbību saistīts smags pārkāpums, pārkāpums, krāpšana, korupcija vai būtiski pārkāpti līguma noteikumi.

Pamatojums

Atbilstīgi organizācijas „Transparency International” ieteikumam.

Grozījums Nr.   31

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minēto informāciju, izmantojot Komisijas grāmatvedības sistēmu, nekavējoties nosūta Komisijas un tās izpildaģentūru kredītrīkotājiem, visām pārējām iestādēm, struktūrām un Eiropas birojiem, lai tie varētu veikt preventīvus pagaidu un aizsardzības pasākumus attiecībā uz budžeta izpildi. Šie pasākumi nedrīkst pārsniegt to, kas paredzēts iepirkuma procedūras dokumentu noteikumos un nosacījumos.

Pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minēto informāciju, izmantojot Komisijas grāmatvedības sistēmu, nekavējoties nosūta Komisijas un tās izpildaģentūru kredītrīkotājiem, visām pārējām iestādēm, struktūrām un Eiropas birojiem, lai tie varētu veikt preventīvus pasākumus attiecībā uz budžeta izpildi. Šie pasākumi nedrīkst pārsniegt to, kas paredzēts iepirkuma procedūras dokumentu noteikumos un nosacījumos.

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr.   32

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Situācijās, kas minētas 106. panta 1. punkta b), d), e) un f) apakšpunktā, Komisija pēc Komisijas vai izpildaģentūras kredītrīkotāja pieprasījuma izveido darba grupu vai pēc citas iestādes, struktūras vai Eiropas biroja pieprasījuma izveido kopīgu darba grupu. Komisijas un tās izpildaģentūru, citu iestāžu, struktūru vai Eiropas biroju vārdā darba grupa piemēro šādu procedūru:

3. Situācijās, kas minētas 106. panta 1. punkta b), d), e) un f) apakšpunktā, Komisija pēc Komisijas vai izpildaģentūras kredītrīkotāja pieprasījuma izveido darba grupu vai pēc citas iestādes, struktūras vai Eiropas biroja pieprasījuma izveido kopīgu darba grupu. Šī darba grupa ieceļ pastāvīgu augsta līmeņa padomi, kuras locekļiem ir tehniskas un juridiskas zināšanas. Komisija nodrošina šīs darba grupas darba neatkarību. Komisijas un tās izpildaģentūru, citu iestāžu, struktūru vai Eiropas biroju vārdā darba grupa piemēro šādu procedūru:

Pamatojums

Grozījumā pārņemti daži organizācijas „Transparency International” ieteikumi.

Grozījums Nr.   33

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 3. punkts – 1. daļa – c punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) ja kredītrīkotāja pieprasījums citstarp ir balstīts uz OLAF sniegtu informāciju, tad Birojs sadarbojas ar darba grupu atbilstīgi Regulai (ES, Euratom) Nr. 883/2013;

c) ja kredītrīkotāja pieprasījums citstarp ir balstīts uz OLAF sniegtu informāciju, tad Birojs sadarbojas ar darba grupu atbilstīgi Regulai (ES, Euratom) Nr. 883/2013, pienācīgi ievērojot procesuālās tiesības un pamattiesības un nodrošinot pienācīgu aizsardzību ziņotājiem;

Pamatojums

Grozījumā pārņemts organizācijas „Transparency International” ieteikums.

Grozījums Nr.   34

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 3. punkts – 1. daļa – f punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) darba grupa, pamatojoties uz saņemtajiem pierādījumiem un informāciju un ņemot vērā proporcionalitātes principu, var pieņemt izslēgšanas lēmumu, tostarp attiecībā uz izslēgšanas ilgumu, un/vai var noteikt finansiālas sankcijas;

f) darba grupa, pamatojoties uz saņemtajiem pierādījumiem un informāciju un ņemot vērā proporcionalitātes principu, var pieņemt izslēgšanas lēmumu, tostarp attiecībā uz izslēgšanas ilgumu, un/vai var noteikt finansiālas sankcijas; finansiālo sankciju apmērs ir 2–10 % no līguma kopējās vērtības, neņemot vērā līgumsodu vai citu līgumā noteiktu sankciju piemērošanu;

Pamatojums

Ekspertu grupas sanāksmju pirmajā kārtā Komisijas iesniegtā deleģētā akta projekta (piemērošanas noteikumi) 145. pantā ir daži būtiski noteikumi, kuri tādēļ būtu jāiekļauj arī Finanšu regulā.

Grozījums Nr.   35

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 3. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izņēmuma gadījumos, tostarp, ja ir runa par fiziskām personām, vai ja ir nepieciešams saglabāt izmeklēšanas vai valsts tiesu procesu konfidencialitāti, darba grupa var pieņemt lēmumu nepublicēt informāciju par izslēgšanu vai par finansiālām sankcijām, kā paredzēts šā punkta pirmās daļas h) apakšpunktā, pienācīgi ņemot vērā tiesības uz privātumu un Regulā (EK) Nr. 45/2001 paredzētās tiesības.

Izņēmuma gadījumos, tostarp, ja ir runa par fiziskām personām, vai ja ir nepieciešams saglabāt izmeklēšanas vai valsts tiesu procesu konfidencialitāti, darba grupa var pieņemt lēmumu nepublicēt informāciju par izslēgšanu vai par finansiālām sankcijām, kā paredzēts šā punkta pirmās daļas h) apakšpunktā, pienācīgi ņemot vērā tiesības uz privātumu un Regulā (EK) Nr. 45/2001 paredzētās tiesības. Neatkarīgi no iepriekš minētā Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par minētajiem lēmumiem, piemērojot atbilstīgus pasākumus konfidencialitātes nodrošināšanai.

 

Līgumslēdzēja iestāde pieņem pasākumus, kas vajadzīgi darba grupas lēmuma īstenošanai.

Pamatojums

Ja darba grupas lēmumu nav iespējams publicēt, Komisijai vajadzētu vismaz informēt Parlamentu un Padomi par šo ziņojumu. Turklāt tiek pievienota jauna daļa, lai precizētu saikni starp darba grupas pieņemtajiem lēmumiem un to īstenošanu, ko veic kredītrīkotāji.

Grozījums Nr.   36

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 4. punkts – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) piecus gadus 106. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajā gadījumā;

svītrots

Pamatojums

Attiecībā uz 106. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem gadījumiem — korupciju, teroristu finansēšanu, cilvēku tirdzniecību utt. — darba grupai vajadzētu būt iespējai neatgriezeniski izslēgt ekonomikas dalībnieku.

Grozījums Nr.   37

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Noilguma termiņš ekonomikas dalībnieka izslēgšanai un/vai finansiālu sankciju piemērošanai ekonomikas dalībniekam ir pieci gadi, ko aprēķina, skaitot no vienas no šādām dienām:

a) no pārkāpuma izdarīšanas dienas vai nepārtrauktu vai atkārtotu pārkāpumu gadījumos no dienas, kad izbeigts pārkāpums — šīs regulas 106. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktos minētajos gadījumos; vai

b) no valsts tiesas galīgā sprieduma vai publiskas iestādes galīgā administratīvā lēmuma, vai starptautiskas organizācijas galīgā sprieduma dienas — šīs regulas 106. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktos minētajos gadījumos.

Noilguma termiņu pārtrauc jebkāds Komisijas vai citas Savienības budžeta izpildē iesaistītas struktūras akts, par ko ir paziņots ekonomikas dalībniekam un kas ir saistīts ar izmeklēšanu vai tiesvedību. Jauns noilguma termiņš sākas nākamajā dienā pēc pārtraukuma beigām.

Šīs regulas 106. panta 1. punkta f) apakšpunkta piemērošanas nolūkā ir spēkā Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 3. pantā noteiktais noilguma termiņš ekonomikas dalībnieka izslēgšanai vai finansiālu sankciju piemērošanai ekonomikas dalībniekam.

Pamatojums

Ekspertu grupas sanāksmju pirmajā kārtā Komisijas iesniegtā deleģētā akta projekta (piemērošanas noteikumi) 144. panta 2. punktā ir daži būtiski noteikumi, kuri tādēļ būtu jāiekļauj arī Finanšu regulā.

Grozījums Nr.   38

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 4.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.b Lai pieņemtu lēmumu par izslēgšanu un tās ilgumu vai finansiālām sankcijām saskaņā ar proporcionalitātes principu, darba grupa jo īpaši ņem vērā situācijas nopietnību, tostarp tās ietekmi uz Savienības finanšu interesēm un tēlu, laiku, kas pagājis kopš pārkāpuma brīža, pārkāpuma ilgumu un atkārtošanos, nodomu vai neuzmanības smaguma pakāpi un pasākumus, kas veikti, lai šo situāciju novērstu, vai visus citus atbildību mīkstinošus apstākļus.

Pamatojums

Ekspertu grupas sanāksmju pirmajā kārtā Komisijas iesniegtā deleģētā akta projekta (piemērošanas noteikumi) 144. panta 1. punktā ir daži būtiski noteikumi, kuri tādēļ būtu jāiekļauj arī Finanšu regulā.

Grozījums Nr.   39

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstu un trešo valstu iestādes, kā arī ECB, EIB, Eiropas Investīciju fonds un struktūras, kuras piedalās budžeta izpildē saskaņā ar 58. un 61. pantu:

5. Ja ekonomikas dalībnieku rīcība ir radījusi kaitējumu Savienības finanšu interesēm, dalībvalstu un trešo valstu iestādes, kā arī ECB, EIB, Eiropas Investīciju fonds un struktūras, kuras piedalās budžeta izpildē saskaņā ar 58. un 61. pantu:

Pamatojums

Darbības jomas precizējums

Grozījums Nr.   40

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja dalībvalstu iestādes neievēro šīs prasības, tās sauc pie atbildības par jebkuru tādu kaitējumu Savienības finanšu interesēm, kas saistīts ar minēto prasību neievērošanu.

Pamatojums

Tiek iekļauts papildu sankciju mehānisms dalībvalstīm, kuras nesadarbojas ar Komisiju saistībā ar agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmu.

Grozījums Nr.   41

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja budžetu izpilda netieši, uzticot tā izpildi trešām valstīm, Komisija var pieņemt lēmumu par izslēgšanu vai piemērot finansiālas sankcijas saskaņā ar šā panta 3. punktā minēto procedūru, ja saskaņā ar 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu pilnvarotā trešā valsts to nav izdarījusi. Minētais neskar 60. panta 3. punktā paredzēto trešās valsts pienākumu novērst, atklāt un labot pārkāpumus un krāpšanu.

Pamatojums

Saskaņošana ar EAF praksi, lai nodrošinātu, ka Komisija var pieņemt lēmumus par izslēgšanu to deleģēto personu vietā, kuras to nedara.

Grozījums Nr.   42

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par Savienības sistēmu Savienības finanšu interešu aizsardzībai, tostarp tās standartizētajām procedūrām un publicējamajiem datiem, termiņiem izslēgšanai, darba grupas organizāciju, izslēgšanas ilgumu un finansiālajām sankcijām.

8. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par Savienības sistēmu Savienības finanšu interešu aizsardzībai, tostarp tās standartizētajām procedūrām un publicējamajiem datiem, termiņiem izslēgšanai, darba grupas organizāciju, kritērijiem dalībai darba grupā, darba grupas locekļu atlases procesu, darba grupas locekļu interešu konfliktu novēršanu un risināšanu, izslēgšanas ilgumu un finansiālajām sankcijām.

Pamatojums

Atbilstīgi organizācijas „Transparency International” ieteikumam.

Grozījums Nr.   43

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

110. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) kandidāts vai pretendents atbilst atlases kritērijiem, kas norādīti iepirkuma procedūras dokumentos.

c) kandidāts vai pretendents atbilst atlases kritērijiem, kas norādīti iepirkuma procedūras dokumentos, un šo kandidātu vai pretendentu neskar interešu konflikts, kas var negatīvi ietekmēt līguma izpildi.

Grozījums Nr.   44

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

110. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līgumslēdzēja iestāde piešķir tiesības slēgt līgumus, pamatojoties uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

2. Līgumslēdzēja iestāde piešķir tiesības slēgt līgumus, pamatojoties uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 67. pantu.

Pamatojums

Atbilstīgi Revīzijas palātas ieteikumam.

Grozījums Nr.   45

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

110. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Līgumslēdzēja iestāde var pieņemt lēmumu nepiešķirt līgumslēgšanas tiesības pretendentam, kas iesniedz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja tā ir konstatējusi, ka piedāvājums neatbilst vides, sociālajā un darba tiesību jomā noteiktajām prasībām, kas paredzētas Savienības vai valstu tiesību aktos, koplīgumos vai starptautiskajās vides, sociālajās un darba konvencijās, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES X pielikumā.

Pamatojums

Atbilstīgi Revīzijas palātas ieteikumam.

Grozījums Nr.   46

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

111. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja to atzīst par vajadzīgu un samērīgu, līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt no pretendentiem iepriekšēju nodrošinājumu, lai nodrošinātu, ka iesniegtie piedāvājumi netiek atsaukti.

3. Ja to atzīst par vajadzīgu un samērīgu, līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt no pretendentiem iepriekšēju nodrošinājumu, lai nodrošinātu, ka iesniegtie piedāvājumi netiek atsaukti. Pieprasītais nodrošinājums ir samērīgs ar līguma aplēsto vērtību, un tas ir ļoti neliels, lai novērstu dažādu ekonomikas dalībnieku diskrimināciju.

Pamatojums

Atbilstīgi Revīzijas palātas ieteikumam.

Grozījums Nr.   47

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

112. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Iepirkuma procedūras laikā visiem kontaktiem starp līgumslēdzēju iestādi un kandidātiem vai pretendentiem jānotiek tā, lai būtu ievērota pārredzamība un vienlīdzīga attieksme. Pēc piedāvājumu pieņemšanas termiņa beigām šo kontaktu rezultātā nedrīkst tikt veiktas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos vai būtiskas izmaiņas iesniegtā piedāvājuma noteikumos, izņemot gadījumus, kad 104. panta 1. punktā izklāstītā procedūra īpaši atļauj šādas iespējas.

1. Iepirkuma procedūras laikā visiem kontaktiem starp līgumslēdzēju iestādi un kandidātiem vai pretendentiem jānotiek tā, lai būtu ievērota pārredzamība, vienlīdzīga attieksme un laba administrācija, kā izklāstīts 96. pantā. Pēc piedāvājumu pieņemšanas termiņa beigām šo kontaktu rezultātā nedrīkst tikt veiktas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos vai būtiskas izmaiņas iesniegtā piedāvājuma noteikumos, izņemot gadījumus, kad 104. panta 1. punktā izklāstītā procedūra īpaši atļauj šādas iespējas.

Grozījums Nr.   48

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

114.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līgumslēdzēja iestāde drīkst bez iepirkuma procedūras veikt būtisku grozījumu līgumā vai pamatlīgumā vienīgi tādos gadījumos, kas paredzēti saskaņā ar šo regulu pieņemtajos deleģētajos aktos, un ja attiecīgais būtiskais grozījums nemaina līguma vai pamatlīguma priekšmetu.

2. Līgumslēdzēja iestāde drīkst bez iepirkuma procedūras veikt grozījumu līgumā vai pamatlīgumā vienīgi tādos gadījumos, kas paredzēti 2.a punktā vai saskaņā ar šo regulu pieņemtajos deleģētajos aktos, un ja attiecīgais grozījums nemaina līguma vai pamatlīguma priekšmetu vai vispārējo būtību.

Pamatojums

Groz. Nr. 20 atjaunināšana, pievienojot atsauci uz 2.a punktu pēc šā punkta iekļaušanas. Teikuma beigas saskaņotas ar Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Grozījums Nr.   49

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

114.a pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Neveicot jaunu iepirkuma procedūru, izmaiņas līgumā vai konkrētā līgumā var veikt jebkurā no šiem gadījumiem:

 

a) par sākotnējā līgumslēdzēja veiktiem papildu būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm, kas kļuvuši nepieciešami un kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, ja ir ievēroti visi turpmāk norādītie nosacījumi:

 

i) līgumslēdzēju nevar nomainīt tehnisku iemeslu dēļ, kuri saistīti ar aizstājamības vai savietojamības prasībām attiecībā uz esošo aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām,

 

ii) līgumslēdzēja nomaiņa līgumslēdzējai iestādei radītu būtisku izmaksu pieaugumu,

 

iii) jebkurš cenas pieaugums, tostarp turpmāko izmaiņu neto kopējā vērtība, nepārsniedz 50 % no līguma sākotnējās vērtības;

 

b) ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

 

i) izmaiņu nepieciešamība ir radusies tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde nevarēja paredzēt,

 

ii) jebkāds cenas pieaugums nepārsniedz 50 % no līguma sākotnējās vērtības;

 

c) ja izmaiņu radītā vērtība nepārsniedz nevienu no šīm abām vērtībām:

 

i) robežvērtības, kuras izklāstītas 118. panta 1. punktā un saskaņā ar 190. panta 2. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos ārējo darbību jomā, un kuras piemērojamas izmaiņu veikšanas laikā, un

 

ii) 10 % no līguma sākotnējās vērtības pakalpojumu un piegādes līgumiem un koncesiju līgumiem (par būvdarbiem vai pakalpojumiem) un 15 % no sākotnējās būvdarbu līgumu vērtības.

 

Punkta pirmās daļas a) un c) apakšpunktu var piemērot arī pamatlīgumiem.

 

Sākotnējā līguma vērtībā netiek ņemta vērā cenu pārskatīšana.

 

Dažu turpmāko izmaiņu neto kopējā vērtība, kas paredzēta pirmās daļas c) apakšpunktā, nepārsniedz nevienu no tajā norādītajām robežvērtībām.

 

Līgumslēdzēja iestāde piemēro 103. panta 1. punktā paredzētos ex post publicitātes pasākumus.

Pamatojums

Atbilstīgi Revīzijas palātas ieteikumam ekspertu grupas sanāksmju pirmajā kārtā Komisijas iesniegtā deleģētā akta projekta (piemērošanas noteikumi) 162. pants tiek pārcelts uz Finanšu regulas līmeni, jo tas ietver būtiskus noteikumus.

Grozījums Nr.   50

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

115. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) nodrošinātu pilnīgu līguma izpildi pēc atlikuma maksājuma veikšanas dienas.

c) nodrošinātu pilnīgu līguma izpildi līguma darbības termiņa laikā.

Pamatojums

Saskaņošana ar starptautisko ierasto praksi / tehniskas kļūdas labojums — dažos gadījumos atlikuma maksājumu veic līguma beigās.

Grozījums Nr.   51

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

118. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ievērojot deleģētajos aktos, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, paredzētos izņēmumus un nosacījumus, tādu līgumu gadījumā, kuru vērtība pārsniedz 1. punktā noteiktās robežvērtības, līgumslēdzēja iestāde neslēdz līgumu vai pamatlīgumu ar veiksmīgo pretendentu, pirms nav beidzies nogaidīšanas periods.

2. Ievērojot deleģētajos aktos, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, paredzētos izņēmumus un nosacījumus, tādu līgumu gadījumā, kuru vērtība pārsniedz 1. punktā noteiktās robežvērtības, līgumslēdzēja iestāde neslēdz līgumu vai pamatlīgumu ar veiksmīgo pretendentu, pirms nav beidzies nogaidīšanas periods. Līgumi, kas parakstīti pirms nogaidīšanas perioda beigām, nav spēkā.

Pamatojums

Atbilstīgi Revīzijas palātas ieteikumam.

Grozījums Nr.   52

Regulas priekšlikums

1. pants – 10.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

139. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(10a) regulas 139. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5. Ja finanšu instrumentus īsteno dalītā pārvaldībā ar dalībvalstīm, noteikumus, ko piemēro šiem instrumentiem, tostarp noteikumus par iemaksām finanšu instrumentos, ko tieši vai netieši pārvalda saskaņā ar šo sadaļu, iekļauj 175. pantā minētajās regulās.

5. Ja finanšu instrumentus īsteno dalītā pārvaldībā ar dalībvalstīm, noteikumus, ko piemēro šiem instrumentiem, tostarp noteikumus par iemaksām finanšu instrumentos, ko tieši vai netieši pārvalda saskaņā ar šo sadaļu, iekļauj 175. pantā minētajās regulās. Neņemot vērā iepriekš minēto, 140. panta 8. punktu piemēro arī dalītās pārvaldības finanšu instrumentiem.

Pamatojums

Lai budžeta lēmējinstitūcija varētu pienācīgi veikt savu kontroles funkciju, ir būtiski nodrošināt vienotu un pilnīgu kārtību ziņošanai par visiem finanšu instrumentiem neatkarīgi no tā, vai tos īsteno tiešajā, dalītajā vai netiešajā pārvaldībā.

Grozījums Nr.   53

Regulas priekšlikums

1. pants – 11. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

139. pants – 5.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5a. Finansiālu atbalstu nepiešķir specializētām ieguldījumu sabiedrībām, finanšu starpniekiem un galasaņēmējiem, uz kuriem attiecas viena no 106. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā un 107. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajām situācijām.

5.a Finansiālu atbalstu nepiešķir specializētām ieguldījumu sabiedrībām, finanšu starpniekiem un galasaņēmējiem, uz kuriem attiecas viena no 106. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā un 107. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajām situācijām.

Pamatojums

Arī krāpšanās sociālās nodrošināšanas jomā, krāpšana nodokļu jomā un interešu konflikti būtu jāuzskata par izslēgšanas kritēriju attiecībā uz finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr.   54

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

162. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(11a) regulas 162. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Revīzijas palāta līdz 30. jūnijam nosūta Komisijai un attiecīgajām iestādēm jebkādus apsvērumus, ko tā uzskata par iekļaujamiem gada ziņojumos. Šie apsvērumi paliek konfidenciāli, un tiem piemēro pretrunu procedūru. Katra iestāde nosūta Revīzijas palātai atbildi līdz 15. oktobrim. Iestāžu atbildes, izņemot Komisijas atbildes, tajā pašā reizē nosūta Komisijai.

 

1. Revīzijas palāta līdz 30. jūnijam nosūta Komisijai un attiecīgajām iestādēm jebkādus apsvērumus, ko tā uzskata par iekļaujamiem gada ziņojumos. Šie apsvērumi paliek konfidenciāli, un tiem piemēro pretrunu procedūru. Tomēr tie pēc pieprasījuma un vajadzības gadījumā konfidenciāli ir pieejami Eiropas Parlamentam. Katra iestāde nosūta Revīzijas palātai atbildi līdz 15. oktobrim. Iestāžu atbildes, izņemot Komisijas atbildes, tajā pašā reizē nosūta Komisijai.

Grozījums Nr.   55

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.b punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

163. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(11b) regulas 163. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Revīzijas palāta nodod attiecīgajām iestādēm vai struktūrām jebkurus apsvērumus, kuri pēc Revīzijas palātas ieskata būtu jāiekļauj īpašā ziņojumā. Šie apsvērumi paliek konfidenciāli, un tiem piemēro pretrunu procedūru.

1. Revīzijas palāta nodod attiecīgajām iestādēm vai struktūrām jebkurus apsvērumus, kuri pēc Revīzijas palātas ieskata būtu jāiekļauj īpašā ziņojumā. Šie apsvērumi paliek konfidenciāli, un tiem piemēro pretrunu procedūru.

Attiecīgā iestāde vai struktūra divarpus mēnešos pēc apsvērumu nosūtīšanas informē Revīzijas palātu par atbildēm, ko tā vēlas sniegt saistībā ar minētajiem apsvērumiem.

Attiecīgā iestāde vai struktūra parasti piecu nedēļu laikā pēc apsvērumu nosūtīšanas informē Revīzijas palātu par atbildēm, ko tā vēlas sniegt saistībā ar minētajiem apsvērumiem.

 

Attiecīgās iestādes vai struktūras atbildes tieši attiecas vienīgi uz šiem apsvērumiem.

Revīzijas palāta pieņem attiecīgā īpašā ziņojuma galīgo redakciju nākamajā mēnesī pēc atbilžu saņemšanas no attiecīgās iestādes vai struktūras.

Revīzijas palāta nodrošina to, lai īpašie ziņojumi tiktu sagatavoti un pieņemti, ievērojot atbilstīgu termiņu, kas parasti nepārsniedz 12 mēnešus.

Īpašos ziņojumus kopā ar attiecīgo iestāžu vai struktūru atbildēm nekavējoties nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei, kas katrs lemj par atbildes rīcību, ja nepieciešams — sadarbojoties ar Komisiju.

Īpašos ziņojumus kopā ar attiecīgo iestāžu vai struktūru atbildēm nekavējoties nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei, kas katrs lemj par atbildes rīcību, ja nepieciešams — sadarbojoties ar Komisiju.

Revīzijas palāta veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka katras iestādes vai struktūras atbildi uz Revīzijas palātas apsvērumiem publicē kopā ar īpašo ziņojumu.

Revīzijas palāta veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka katras iestādes vai struktūras atbildi uz Revīzijas palātas apsvērumiem, kā arī īpašā ziņojuma sagatavošanas grafiku publicē kopā ar īpašo ziņojumu.

Pamatojums

Groz. Nr. 22 atjaunināšana.

Grozījums Nr.   56

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.c punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

164. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(11c) regulas 164. pantu aizstāj ar šādu:

1. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz n + 2 gada 15. maijam sniedz Komisijai apstiprinājumu par n gada budžeta izpildi.

1. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz n + 2 gada 15. maijam Savienības iestādēm un struktūrām, kas minētas 208. un 209. pantā, sniedz apstiprinājumu par n gada budžeta izpildi.

2. Ja nav iespējams ievērot 1. punktā noteikto termiņu, Eiropas Parlaments vai Padome informē Komisiju par termiņa pagarināšanas iemesliem.

2. Ja nav iespējams ievērot 1. punktā noteikto termiņu, Eiropas Parlaments vai Padome informē attiecīgās iestādes un struktūras par termiņa pagarināšanas iemesliem.

3. Ja Eiropas Parlaments atliek lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu, Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai iespējami drīz likvidētu šķēršļus šā lēmuma pieņemšanai vai nodrošinātu to likvidāciju.

3. Ja Eiropas Parlaments atliek lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu, attiecīgās iestādes un struktūras veic vajadzīgos pasākumus, lai iespējami drīz likvidētu šķēršļus šā lēmuma pieņemšanai vai nodrošinātu to likvidāciju.

Grozījums Nr.   57

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.d punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

165. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(11d) regulas 165. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3. Komisija pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma iesniedz tam jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai bez kavējumiem piemērotu attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru saskaņā ar LESD 319. pantu.

3. Savienības iestādes un struktūras, kas minētas 208. un 209. pantā, pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma iesniedz tam jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai bez kavējumiem piemērotu attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru saskaņā ar LESD 319. pantu.

Grozījums Nr.   58

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.e punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

166. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(11e) regulas 166. pantu aizstāj ar šādu:

1. Saskaņā ar LESD 319. pantu un Euratom līguma 106.a pantu Komisija un pārējās iestādes atbilstīgi rīkojas, lai veiktu pasākumus attiecībā uz apsvērumiem, kas pievienoti Eiropas Parlamenta lēmumam par budžeta izpildes apstiprinājuma sniegšanu, kā arī piezīmēm, kas pievienotas Padomes pieņemtajam ieteikumam sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu.

1. Saskaņā ar LESD 319. pantu un Euratom līguma 106.a pantu Komisija un pārējās iestādes un struktūras, kas minētas 208. un 209. pantā, atbilstīgi rīkojas, lai veiktu pasākumus attiecībā uz apsvērumiem, kas pievienoti Eiropas Parlamenta lēmumam par budžeta izpildes apstiprinājuma sniegšanu, kā arī piezīmēm, kas pievienotas Padomes pieņemtajam ieteikumam sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu.

2. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes pieprasījuma iestādes ziņo par pasākumiem, kas veikti sakarā ar šiem apsvērumiem un piezīmēm, jo īpaši par šo iestāžu dotajiem norādījumiem to struktūrvienībām, kuras atbild par budžeta izpildi. Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, sniedzot tai informāciju par pasākumiem, ko tās veikušas, rīkojoties šo apsvērumu sakarā, lai Komisija varētu ņemt tos vērā, sagatavojot savu ziņojumu. Iestāžu ziņojumus nosūta arī Revīzijas palātai.

2. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes pieprasījuma iepriekš minētās iestādes un struktūras ziņo par pasākumiem, kas veikti sakarā ar šiem apsvērumiem un piezīmēm, jo īpaši par šo iestāžu dotajiem norādījumiem to struktūrvienībām, kuras atbild par budžeta izpildi. Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, sniedzot tai informāciju par pasākumiem, ko tās veikušas, rīkojoties šo apsvērumu sakarā, lai Komisija varētu ņemt tos vērā, sagatavojot savu ziņojumu. Iestāžu ziņojumus nosūta arī Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.   59

Regulas priekšlikums

1. pants – 13. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

190. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par iepirkumu ārējo darbību jomā.

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par iepirkumu ārējo darbību jomā. Lai garantētu kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) satvarā veiktu operāciju ātru un elastīgu norisi, šajos noteikumos tiek iekļauti īpaši noteikumi par iepirkumu, kuri attiecas uz KDAP civilajām misijām un ar kuriem jo īpaši tiek ieviestas visām KDAP civilajām misijām piemērojamas paātrinātas procedūras.

Pamatojums

KDAP misijas pēc savas būtības darbojas krīzes vai pēckrīzes apstākļos ierobežotā laika posmā. Vispārējie ES iepirkuma noteikumi nav pielāgoti šīm situācijām un to piemērošana kavē misiju darbu un mazina tā efektivitāti. Spēkā esošo elastīguma noteikumu piemērošana katrā atsevišķā gadījumā šo problēmu pilnībā neatrisina. Tādēļ ar deleģētu aktu būtu jāpieņem īpaši noteikumi, pienācīgi ievērojot civilo krīžu pārvaldības īpatnības.

Grozījums Nr.   60

Regulas priekšlikums

1. pants – 14.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

208. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(14a) regulas 208. panta 1. punktu papildina ar šādu daļu:

 

„Pilnībā pašfinansētas Savienības struktūras, uz kurām šī regula neattiecas, atbilstīgā gadījumā konsekvences labad paredz līdzīgus noteikumus. Turklāt ir jānodrošina maksu noteikšana atbilstīgā līmenī, lai segtu pakalpojumu sniegšanas izmaksas un novērstu ievērojamus pārpalikumus. Ja ir izveidojušies pārpalikumi, naudas līdzekļi tiek iekļauti budžetā.”

Grozījums Nr.   61

Regulas priekšlikums

1. pants – 14.b punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

209. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(14b) regulas 209. pantu aizstāj ar šādu:

Struktūras, kas ir juridiskas personas, izveidotas ar pamataktu, un kurām ir uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana, pieņem savus finanšu noteikumus.

„1. Struktūras, kas ir juridiskas personas, izveidotas ar pamataktu, un kurām ir uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana, pieņem savus finanšu noteikumus.

Minētie noteikumi ietver tādu principu kopumu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību.

Minētie noteikumi ietver tādu principu kopumu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību.

Komisija tiek pilnvarota ar deleģēto aktu saskaņā ar 210. pantu pieņemt finanšu paraugregulu, kurā noteikti principi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību, un kuras pamatā ir 60. pants.

Komisija tiek pilnvarota ar deleģēto aktu saskaņā ar 210. pantu pieņemt finanšu paraugregulu, kurā noteikti principi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību, un kuras pamatā ir 60. pants.

Minēto struktūru finanšu noteikumi nenovirzās no finanšu paraugregulas, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams to īpašajām vajadzībām, un ar Komisijas iepriekšēju piekrišanu.

Minēto struktūru finanšu noteikumi nenovirzās no finanšu paraugregulas, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams to īpašajām vajadzībām, un ar Komisijas iepriekšēju piekrišanu.

 

2. Struktūrām, kas minētas 1. punktā, Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma sniedz apstiprinājumu par to budžeta izpildi. Struktūras, kas minētas 1. punktā, pilnībā sadarbojas ar iestādēm, kuras iesaistītas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, un attiecīgā gadījumā sniedz jebkādu nepieciešamo papildinformāciju, tostarp piedaloties attiecīgo struktūru sanāksmēs.

 

3. Komisijas iekšējam revidentam ir tādas pašas pilnvaras attiecībā uz 1. punktā minētajām struktūrām, kādas viņam ir attiecībā uz Komisiju.

 

4. Neatkarīgs ārējais revidents pārbauda, vai katras 1. punktā minētās struktūras gada pārskati pareizi atspoguļo attiecīgās struktūras ienākumus, izdevumus un finanšu stāvokli pirms konsolidācijas Komisijas galīgajos pārskatos vai termiņā, kas noteikts attiecīgās struktūras finanšu noteikumos. Ja vien 1. punktā minētajā pamataktā nav noteikts citādi, Revīzijas palāta sagatavo īpašu gada ziņojumu par katru struktūru saskaņā ar LESD 287. panta 1. punkta prasībām. Sagatavojot šo ziņojumu, Revīzijas palāta izskata neatkarīgā ārējā revidenta veikto revīzijas darbu un pasākumus, kas veikti saistībā ar revidenta konstatējumiem.”

Pamatojums

Ar grozījumu tiek īstenots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums par atsevišķu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru kopuzņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu (29.5.2014.), kuru visas ieinteresētās puses apstiprināja 2014. gada 13. novembra apaļā galda sanāksmē par kopuzņēmumu revīziju un budžeta izpildes apstiprināšanu.

  • [1]  OV C 52,12.2.2015., 1. lpp.

Ārlietu komitejas ATZINUMS (27.1.2015)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam
(COM(2014/0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Christian Ehler

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ir iesniegusi Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu, kura mērķis ir pielāgot finanšu noteikumus noteikumiem, kas iekļauti jaunajās direktīvās par publisko iepirkumu un par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu. Šajā priekšlikumā ir ietverts grozījums 190. pantā par ārējo darbību iepirkumu, kas ietilpst Ārlietu komitejas darbības kompetencē.

Pienākums piemērot vispārējus ES iepirkuma noteikumus kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā iekļautajiem krīžu pārvaldības pasākumiem, jo īpaši kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) civilajām misijām, ievērojami kavē svarīgu iekārtu un pakalpojumu iegādi, tādējādi radot nopietnu negatīvu ietekmi uz misiju darbību.

KDAP misijas parasti notiek krīzes apstākļos un ierobežotā laika posmā. Tās sāk, pieņemot vienbalsīgu Padomes lēmumu, ar kuru tiek atzīts, ka ir steidzami nepieciešams reaģēt uz krīzi. Tomēr, piemērojot spēkā esošos finanšu noteikumus, kas izstrādāti funkcionējošam Eiropas iekšējam tirgum, nevis krīzes situācijām tādās valstīs kā Mali vai Dienvidsudāna, svarīgi materiāli bieži vien tiek piegādāti vairāk nekā sešus mēnešus pēc tam, kad ir izsludināts konkurss.

Brīžos, kad Savienība uzņemas pildīt svarīgas saistības miera un drošības atjaunošanā, piemēram, Gruzijā 2008. gadā, uz spēles starptautiskajā arēnā tiek likta ES ticamība. Bieži vien tas ir arī jautājums par personāla drošību, kura tiek apdraudēta, ja trūkst tāda būtiska aprīkojuma kā bruņumašīnas. Revīzijas palāta 2012. gada īpašajā ziņojumā par ES atbalstu Kosovai nosodīja šādu bīstamu efektivitātes trūkumu, secinot, ka finanšu noteikumos noteiktās iepirkuma procedūras „nav izstrādātas .. KDAP misijām .. , kurās dažreiz ir jāreaģē ātri un elastīgi”.

Tādēļ Ārlietu komiteja uzskata, ka KDAP misijām, kuras parasti tiek veiktas krīzes vai pēckrīzes situācijās, būtu jāpiemēro īpaši noteikumi. Tas atbilst Eiropadomes 2013. gada decembra sanāksmes secinājumiem, kuros Komisijai, augstajai pārstāvei un dalībvalstīm tika pausts aicinājums „nodrošināt, lai civilo misiju procedūras un noteikumi dotu Savienībai iespēju būt elastīgākai un paātrināt ES civilo misiju izvietošanu”.

Lai gan komiteja atbalsta ikvienus centienus palielināt efektivitāti spēkā esošo noteikumu satvarā, tā uzskata, ka ātru misijas izvietošanu atbilstīgi nepieciešamajai loģistikai un drošības prasībām var nodrošināt, tikai izveidojot īpašu noteikumu kopumu, kurā paredzēta elastīgāka procedūra, un pārstājot izmantot pašreizējo nostāju, kad katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi. Ar šādiem noteikumiem tiktu nodrošināta Savienības finanšu interešu pienācīga aizsardzība ES svarīgāko drošības mērķu īstenošanā, tādējādi labāk izpildot prasību par pareizu, efektīvu un lietderīgu finanšu pārvaldību.

Turklāt, lai uzlabotu KDAP misiju efektivitāti, būtu atbilstīgi izdarīt finanšu noteikumos vēl citus grozījumus, kuriem Parlaments nevar pievērsties saistībā ar šo priekšlikumu. Komisijai jo īpaši būtu jāizskata iespēja grozīt 56. pantu, lai ļautu nodot budžeta īstenošanas pilnvaras civilās operācijas komandierim gluži tāpat, kā tās tiek nodotas ES delegāciju vadītājiem. Ar šādu grozījumu tiktu uzlabots KDAP misiju izveides un darbības ātrums un elastīgums, ļaujot misijām izpildīt to mandātus efektīvāk un labāk pielāgoties krīzes apstākļiem, kuros tās darbojas.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. pants – 13. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

190. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par iepirkumu ārējo darbību jomā.

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par iepirkumu ārējo darbību jomā. Lai garantētu kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) satvarā veiktu operāciju ātru un elastīgu norisi, šajos noteikumos tiek iekļauti īpaši noteikumi par iepirkumu, kuri attiecas uz KDAP civilajām misijām un ar kuriem jo īpaši tiek ieviestas visām KDAP civilajām misijām piemērojamas paātrinātas procedūras.

Pamatojums

KDAP misijas pēc savas būtības darbojas krīzes vai pēckrīzes apstākļos ierobežotā laika posmā. Vispārējie ES iepirkuma noteikumi nav pielāgoti šīm situācijām un to piemērošana kavē misiju darbu un mazina tā efektivitāti. Spēkā esošo elastīguma noteikumu piemērošana katrā atsevišķā gadījumā šo problēmu pilnībā neatrisina. Tādēļ ar deleģētu aktu būtu jāpieņem īpaši noteikumi, pienācīgi ievērojot civilo krīžu pārvaldības īpatnības.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības vispārējam budžetam piemērojamie finanšu noteikumi

Atsauces

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

3.7.2014

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Christian Ehler

22.9.2014

Izskatīšana komitejā

3.12.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.1.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues

Budžeta kontroles komitejas ATZINUMS (27.1.2015)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam
(COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Tamás Deutsch

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Publiskajam iepirkumam vajadzētu būt vērstam uz to, lai nodrošinātu, ka Savienības līdzekļi tiek izlietoti efektīvi, pārredzami un atbilstīgi; ja tas tiek nodrošināts, publiskā iepirkuma procedūras būtu jāpārceļ uz elektronisko vidi, jo tādējādi varētu ietaupīt ļoti daudz līdzekļu salīdzinājumā ar tradicionālajām iepirkuma procedūrām un palielināt šo procedūru pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Ir lietderīgi konstatēt dažādus gadījumus, kurus parasti dēvē par interešu konflikta situācijām, un tajos rīkoties atšķirīgi. Jēdziens „interešu konflikts” būtu jāizmanto tikai gadījumos, kad šāda situācija skar kādas ES iestādes ierēdni vai darbinieku. Ja ekonomikas dalībnieks cenšas nepamatoti ietekmēt procedūru vai iegūt konfidenciālu informāciju, šāda rīcība ir jāuzskata par smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību. Visbeidzot, var būt situācijas, kad ekonomikas dalībnieki līgumu nevar īstenot profesionālu interešu konfliktu dēļ, piemēram, uzņēmumam nevajadzētu izvērtēt projektu, kurā tas ir piedalījies, vai revidentam nevajadzētu būt iespējai veikt to pārskatu revīziju, kurus tas iepriekš ir apstiprinājis.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas iekļauti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, īpaši tās 47. līdz 50. pantā, un no tā izriet, ka saistībā ar pārkāpumiem un sankcijām ir jānodrošina likumība un samērība un ka ikvienam ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, tiesības uz aizstāvību un tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam par to pašu pārkāpumu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

60. pants – 7. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a) regulas 60. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

7. 5. un 6. punktu nepiemēro Savienības sniegtajiem līdzekļiem vienībām un personām, kam piemēro atsevišķu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru saskaņā ar 208. pantu.

7. Šā panta 5. un 6. punktu nepiemēro Savienības sniegtajiem līdzekļiem vienībām un personām, kam piemēro atsevišķu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru saskaņā ar 208. un 209. pantu.

Pamatojums

Ir lietderīgi grozīt Finanšu regulu, lai ņemtu vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Kopīgo paziņojumu par atsevišķu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru kopuzņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu (29.5.2014.).

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

99. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1b) regulas 99. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5. Iestāde katru gadu nodod ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, iekļaujot šajā ziņojumā kopsavilkumu par veikto iekšējo revīziju skaitu un veidu, sniegtajiem ieteikumiem un sakarā ar tiem veiktajiem pasākumiem.

„5. Iestāde katru gadu pēc Parlamenta pieprasījuma ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par veiktajām iekšējām revīzijām, sniedzot informāciju par šo revīziju skaitu un veidu, sniegtajiem ieteikumiem un sakarā ar tiem veiktajiem pasākumiem.”

Pamatojums

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. panta 2. punkta pēdējo teikumu „Komisija pēc Eiropas Parlamenta lūguma tam sniedz visu vajadzīgo informāciju”. Finanšu regulas teksts būtu jāformulē tā, lai tas netraucētu šī Līguma noteikuma īstenošanu.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

106. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) ja notikusi krāpšana, korupcija, līdzdalība noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, teroristu finansēšana, ar terorismu saistīti nodarījumi, bērnu darba izmantošana un citu veidu tirdzniecība ar cilvēkiem, pamatojoties uz pierādījumiem, ko konstatējusi 108. pantā minētā darba grupa vai kā konstatēts ar likumīgā spēkā stājušos spriedumu;

d) ja notikusi krāpšana, krāpšana nodokļu jomā, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, tostarp caur ārzonu struktūrām, kuras neapliek ar nodokļiem, publisku līdzekļu piesavināšanās, korupcija, līdzdalība noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, teroristu finansēšana, ar terorismu saistīti nodarījumi, bērnu darba izmantošana un citu veidu tirdzniecība ar cilvēkiem, pamatojoties uz pierādījumiem, ko konstatējusi 108. pantā minētā darba grupa vai kā konstatēts ar likumīgā spēkā stājušos spriedumu;

Pamatojums

Viens no Finanšu regulas galvenajiem principiem un mērķiem ir Savienības finansiālo interešu aizsardzība. ES ir vairākkārt paudusi apņemšanos cīnīties pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Statistikas dati liecina, ka ēnu ekonomika ES veido gandrīz vienu piekto daļu no IKP. Turklāt desmitiem miljardu eiro paliek ārzonās, un bieži vien tie nav nedz deklarēti, nedz aplikti ar nodokļiem. Pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vērstās cīņas pastiprināšana ir ne tikai ieņēmumu, bet arī taisnīguma jautājums. Savienības finanšu interešu aizsardzību var pastiprināt, iekļaujot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas kā pamatu izslēgšanai no dalības Savienības iestāžu publiskā iepirkuma procedūrās.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

106. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Pierādījumi, kas apliecina, ka uz ekonomikas dalībnieku attiecas kāda no 1. punktā minētajām izslēgšanas situācijām, var ietvert:

 

a) faktus, kas konstatēti Revīzijas palātas, OLAF vai iekšējās revīzijas veiktās revīzijās vai izmeklēšanās vai jebkādās citās pārbaudēs, revīzijās vai kontrolēs, kuras veiktas līgumslēdzējas iestādes uzdevumā;

 

b) administratīvus lēmumus, kas var ietvert disciplinārus pasākumus, kurus veikusi kompetentā uzraudzības iestāde, kas ir atbildīga par profesionālās ētikas standartu piemērošanas pārbaudi, lēmumus, kurus pieņēmusi ECB, EIB, starptautiskas organizācijas vai Komisija saistībā ar Savienības konkurences noteikumu pārkāpumu, vai valsts kompetentās iestādes pieņemtus lēmumus.

Pamatojums

Ekspertu grupas sanāksmju pirmajā kārtā Komisijas iesniegtā deleģētā akta projekta (piemērošanas noteikumi) 140. panta 1. punktā ir daži būtiski noteikumi, kuri tādēļ būtu jāiekļauj arī Finanšu regulā, lai precizētu, ka noteikumi būtu jāpiemēro pierādījumiem, kas attiecas uz visiem izslēgšanas iemesliem.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

106. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Izņemot 1. punkta d) apakšpunktā paredzētos gadījumos, līgumslēdzēja iestāde var nolemt neizslēgt attiecīgo ekonomikas dalībnieku, ja tas ir veicis korektīvus pasākumus, lai pierādītu savu uzticamību.

3. Izņemot 1. punkta d) apakšpunktā paredzētos gadījumos, 108. pantā minētā darba grupa var nolemt neizslēgt attiecīgo ekonomikas dalībnieku, ja tas ir veicis korektīvus pasākumus, lai pierādītu savu uzticamību.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Situācijās, kas minētas 106. panta 1. punkta b), d), e) un f) apakšpunktā, Komisija pēc Komisijas vai izpildaģentūras kredītrīkotāja pieprasījuma izveido darba grupu vai pēc citas iestādes, struktūras vai Eiropas biroja pieprasījuma izveido kopīgu darba grupu. Komisijas un tās izpildaģentūru, citu iestāžu, struktūru vai Eiropas biroju vārdā darba grupa piemēro šādu procedūru:

3. Situācijās, kas minētas 106. panta 1. punkta b), d), e) un f) apakšpunktā, Komisija pēc Komisijas vai izpildaģentūras kredītrīkotāja pieprasījuma izveido neitrālu un politiski neatkarīgu darba grupu vai pēc citas iestādes, struktūras vai Eiropas biroja pieprasījuma izveido kopīgu darba grupu. Šī darba grupa vai kopīgā darba grupa ieceļ augsta līmeņa padomi un tās locekļiem ir tehniskas un juridiskas zināšanas. Komisija nodrošina šīs darba grupas vai kopīgās darba grupas darba neatkarību. Komisijas un tās izpildaģentūru, citu iestāžu, struktūru vai Eiropas biroju vārdā darba grupa vai kopīgā darba grupa piemēro šādu procedūru:

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ar organizēto noziedzību saistītu nelikumīgu darbību gadījumā izslēdz uz visiem laikiem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Noilguma termiņš ekonomikas dalībnieka izslēgšanai un/vai finansiālu sankciju piemērošanai ekonomikas dalībniekam ir desmit gadi, ko aprēķina, skaitot no vienas no šādām dienām:

 

a) no pārkāpuma izdarīšanas dienas vai nepārtrauktu vai atkārtotu pārkāpumu gadījumos no dienas, kad izbeigts pārkāpums — 106. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktos minētajos gadījumos;

 

b) no valsts tiesas galīgā sprieduma vai publiskas iestādes vai starptautiskas organizācijas galīgā administratīvā lēmuma dienas — 106. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktos minētajos gadījumos.

 

Noilguma termiņu pārtrauc jebkāds Komisijas vai citas Savienības budžeta izpildē iesaistītas struktūras akts, par ko ir paziņots ekonomikas dalībniekam un kas ir saistīts ar izmeklēšanu vai tiesvedību. Jauns noilguma termiņš sākas nākamajā dienā pēc pārtraukuma beigām.

 

Šīs regulas 106. panta 1. punkta f) apakšpunkta piemērošanas nolūkā ir spēkā Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95* 3. pantā noteiktais noilguma termiņš ekonomikas dalībnieka izslēgšanai vai finansiālu sankciju piemērošanai ekonomikas dalībniekam.

 

__________________

 

* Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Lai pieņemtu lēmumu par izslēgšanu un tās ilgumu un/vai finansiālām sankcijām saskaņā ar proporcionalitātes principu, darba grupa jo īpaši ņem vērā situācijas nopietnību, tostarp tās ietekmi uz Savienības finanšu interesēm un tēlu, laiku, kas pagājis kopš pārkāpuma brīža, pārkāpuma ilgumu un atkārtošanos, nodomu vai neuzmanības smaguma pakāpi un pasākumus, kas veikti, lai šo situāciju novērstu, vai visus citus atbildību mīkstinošus apstākļus.

Pamatojums

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 par Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 piemērošanas noteikumiem 144. panta 1. punkts tiek pārcelts uz Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, kā jauns 108. panta 4.a punkts par apstākļiem, kuri jāņem vērā, piemērojot izslēgšanu un nosakot tās ilgumu un/vai finansiālas sankcijas.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

108. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja budžetu izpilda netieši, uzticot tā izpildi trešām valstīm, Komisija var pieņemt lēmumu par izslēgšanu vai piemērot finansiālas sankcijas saskaņā ar šā panta 3. punktā minēto procedūru, ja saskaņā ar 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu pilnvarotā trešā valsts to nav izdarījusi. Minētais neskar 60. panta 3. punktā paredzēto trešās valsts pienākumu novērst, atklāt un labot pārkāpumus un krāpšanu.

Pamatojums

Saskaņošana ar EAF praksi, lai nodrošinātu, ka Komisija var pieņemt lēmumus par izslēgšanu to deleģēto personu vietā, kuras to nedara.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

110. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) kandidāts vai pretendents atbilst atlases kritērijiem, kas norādīti iepirkuma procedūras dokumentos.

c) kandidāts vai pretendents atbilst atlases kritērijiem, kas norādīti iepirkuma procedūras dokumentos, un šo kandidātu vai pretendentu neskar interešu konflikts, kas var negatīvi ietekmēt līguma izpildi.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

162. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(11a) regulas 162. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Revīzijas palāta līdz 30. jūnijam nosūta Komisijai un attiecīgajām iestādēm jebkādus apsvērumus, ko tā uzskata par iekļaujamiem gada ziņojumos. Šie apsvērumi paliek konfidenciāli, un tiem piemēro pretrunu procedūru. Katra iestāde nosūta Revīzijas palātai atbildi līdz 15. oktobrim. Iestāžu atbildes, izņemot Komisijas atbildes, tajā pašā reizē nosūta Komisijai.

1. Revīzijas palāta līdz 30. jūnijam nosūta Komisijai un attiecīgajām iestādēm jebkādus apsvērumus, ko tā uzskata par iekļaujamiem gada ziņojumos. Šie apsvērumi paliek konfidenciāli, un tiem piemēro pretrunu procedūru. Tomēr tie pēc pieprasījuma un, ja nepieciešams, nodrošinot konfidencialitāti, ir pieejami Eiropas Parlamentam. Katra iestāde nosūta Revīzijas palātai atbildi līdz 15. oktobrim. Iestāžu atbildes, izņemot Komisijas atbildes, tajā pašā reizē nosūta Komisijai.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

164. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(11a) regulas 164. pantu aizstāj ar šādu:

1. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz n + 2 gada 15. maijam sniedz Komisijai apstiprinājumu par n gada budžeta izpildi.

1. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz n + 2 gada 15. maijam Savienības iestādēm un struktūrām, kas minētas 208. un 209. pantā, sniedz apstiprinājumu par n gada budžeta izpildi.

2. Ja nav iespējams ievērot 1. punktā noteikto termiņu, Eiropas Parlaments vai Padome informē Komisiju par termiņa pagarināšanas iemesliem.

2. Ja nav iespējams ievērot 1. punktā noteikto termiņu, Eiropas Parlaments vai Padome informē attiecīgās iestādes un struktūras par termiņa pagarināšanas iemesliem.

3. Ja Eiropas Parlaments atliek lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu, Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai iespējami drīz likvidētu šķēršļus šā lēmuma pieņemšanai vai nodrošinātu to likvidāciju.

3. Ja Eiropas Parlaments atliek lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu, attiecīgās iestādes un struktūras veic vajadzīgos pasākumus, lai iespējami drīz likvidētu šķēršļus šā lēmuma pieņemšanai vai nodrošinātu to likvidāciju.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

165. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(11a) regulas 165. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3. Komisija pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma iesniedz tam jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai bez kavējumiem piemērotu attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru saskaņā ar LESD 319. pantu.

3. Savienības iestādes un struktūras pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma iesniedz tam jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai bez kavējumiem piemērotu attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru saskaņā ar LESD 319. pantu.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

166. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(11a) regulas 166. pantu aizstāj ar šādu:

1. Saskaņā ar LESD 319. pantu un Euratom līguma 106.a pantu Komisija un pārējās iestādes atbilstīgi rīkojas, lai veiktu pasākumus attiecībā uz apsvērumiem, kas pievienoti Eiropas Parlamenta lēmumam par budžeta izpildes apstiprinājuma sniegšanu, kā arī piezīmēm, kas pievienotas Padomes pieņemtajam ieteikumam sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu.

1. Saskaņā ar LESD 319. pantu un Euratom līguma 106.a pantu Komisija un pārējās iestādes un struktūras atbilstīgi rīkojas, lai veiktu pasākumus attiecībā uz apsvērumiem, kas pievienoti Eiropas Parlamenta lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī piezīmēm, kas pievienotas Padomes pieņemtajam ieteikumam sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu.

2. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes pieprasījuma iestādes ziņo par pasākumiem, kas veikti sakarā ar šiem apsvērumiem un piezīmēm, jo īpaši par šo iestāžu dotajiem norādījumiem to struktūrvienībām, kuras atbild par budžeta izpildi. Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, sniedzot tai informāciju par pasākumiem, ko tās veikušas, rīkojoties šo apsvērumu sakarā, lai Komisija varētu ņemt tos vērā, sagatavojot savu ziņojumu. Iestāžu ziņojumus nosūta arī Revīzijas palātai.

2. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes pieprasījuma pārējās iestādes un struktūras ziņo par pasākumiem, kas veikti sakarā ar šiem apsvērumiem un piezīmēm, jo īpaši par šo iestāžu dotajiem norādījumiem to struktūrvienībām, kuras atbild par budžeta izpildi. Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, sniedzot tai informāciju par pasākumiem, ko tās veikušas, rīkojoties šo apsvērumu sakarā, lai Komisija varētu ņemt tos vērā, sagatavojot savu ziņojumu. Iestāžu un struktūru ziņojumus nosūta arī Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 14.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

208. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) regulas 208. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„3.a Pilnībā pašfinansētas Savienības struktūras, uz kurām neattiecas 1. punktā minētās finanšu pamatregulas finanšu noteikumi, attiecīgā gadījumā konsekvences labad paredz līdzīgus noteikumus. Turklāt ir jānodrošina, ka šīs struktūras savas maksas nosaka atbilstīgā līmenī, lai segtu pakalpojumu sniegšanas izmaksas un novērstu ievērojamus pārpalikumus. Ja ir izveidojušies pārpalikumi, naudas līdzekļi tiek iekļauti Savienības budžetā.”

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants – 14.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

209. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(14a) regulas 209. pantu aizstāj ar šādu:

209. pants

209. pants

Finanšu paraugregula publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām

Finanšu paraugregula publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām

Struktūras, kas ir juridiskas personas, izveidotas ar pamataktu, un kurām ir uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana, pieņem savus finanšu noteikumus.

1. Struktūras, kas ir juridiskas personas, izveidotas ar pamataktu, un kurām ir uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana, pieņem savus finanšu noteikumus.

Minētie noteikumi ietver tādu principu kopumu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību.

Minētie noteikumi ietver tādu principu kopumu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību.

Komisija tiek pilnvarota ar deleģēto aktu saskaņā ar 210. pantu pieņemt finanšu paraugregulu, kurā noteikti principi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību, un kuras pamatā ir 60. pants.

Komisija tiek pilnvarota ar deleģēto aktu saskaņā ar 210. pantu pieņemt finanšu paraugregulu, kurā noteikti principi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību, un kuras pamatā ir 60. pants.

Minēto struktūru finanšu noteikumi nenovirzās no finanšu paraugregulas, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams to īpašajām vajadzībām, un ar Komisijas iepriekšēju piekrišanu.

Minēto struktūru finanšu noteikumi nenovirzās no finanšu paraugregulas, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams to īpašajām vajadzībām, un ar Komisijas iepriekšēju piekrišanu.

 

2. Struktūrām, kas minētas 1. punktā, Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma sniedz apstiprinājumu par to budžeta izpildi. Šīs struktūras pilnībā sadarbojas ar iestādēm, kas piedalās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, un attiecīgā gadījumā sniedz jebkādu vajadzīgo papildinformāciju, tostarp piedaloties attiecīgo struktūru sanāksmēs.

 

3. Neatkarīgs ārējais revidents pārbauda, vai 1. punktā minēto struktūru gada pārskati pareizi atspoguļo attiecīgās struktūras ienākumus, izdevumus un finanšu stāvokli pirms konsolidācijas Komisijas galīgajos pārskatos vai termiņā, kas noteikts attiecīgās struktūras finanšu noteikumos. Ja vien 1. punkta pirmajā daļā minētajā pamataktā nav noteikts citādi, Revīzijas palāta sagatavo īpašu gada ziņojumu par katru struktūru saskaņā ar LESD 287. panta 1. punktu. Sagatavojot šo ziņojumu, Revīzijas palāta ņem vērā neatkarīgā ārējā revidenta veikto revīzijas darbu un pasākumus, kas veikti saistībā ar revidenta konstatējumiem.”

Pamatojums

Šis pamatojums attiecas arī uz 60. panta 7. punkta grozījumu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības vispārējam budžetam piemērojamie finanšu noteikumi

Atsauces

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

3.7.2014

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Tamás Deutsch

30.9.2014

Izskatīšana komitejā

8.1.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.1.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības vispārējam budžetam piemērojamie finanšu noteikumi

Atsauces

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.6.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Iesniegšanas datums

12.3.2015