Procedura : 2014/0180(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0049/2015

Teksty złożone :

A8-0049/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0341

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1065kWORD 612k
11.3.2015
PE 544.201v02-00 A8-0049/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD)

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0358),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi Komisja przedłożyła wniosek Parlamentowi (C8–0029/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 1/2015(1),

–       uwzględniając pismo Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 3 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0049/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Należy sprecyzować, w jaki sposób instytucje zamawiające mogą przyczyniać się do ochrony środowiska i wspierania zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie zadbać o możliwość uzyskania przez te instytucje najlepszej jakości za daną cenę w ramach udzielanych zamówień, zwłaszcza poprzez wymaganie szczególnego oznakowania lub stosowanie odpowiednich metod udzielania zamówień.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Udzielanie zamówień publicznych przez UE powinno prowadzić do skutecznego, przejrzystego i odpowiedniego wydatkowania środków finansowych UE, a w związku z tym elektroniczne zamówienia publiczne powinny przyczynić się do lepszego wykorzystania środków publicznych i ułatwić wszystkim podmiotom gospodarczym dostęp do umów w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Właściwym podejściem jest identyfikowanie i zróżnicowane traktowanie spraw określanych zazwyczaj mianem sytuacji charakteryzujących się „konfliktem interesów”. Pojęcie „konfliktu interesów” należy stosować jedynie w odniesieniu do przypadków, w których w takiej sytuacji znajduje się urzędnik lub pracownik instytucji UE. Jeżeli podmiot gospodarczy usiłuje bezprawnie wpłynąć na procedurę lub uzyskać dostęp do informacji poufnych, dopuszcza się poważnego uchybienia zawodowego. Ponadto podmioty gospodarcze mogą znaleźć się w sytuacji, w której nie są w stanie wykonać umowy z powodu zawodowego konfliktu interesów; i tak np. przedsiębiorstwo nie powinno oceniać projektu, w którym brało udział, a audytor nie powinien kontrolować rachunków, które wcześniej poświadczył.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22a) W przypadku umów ramowych, w związku z którymi zamówienie ponownie poddaje się procedurze konkurencyjnej, należy odstąpić od obowiązku informowania niewybranego wykonawcy o cechach charakterystycznych oraz względnych zaletach wybranej oferty, gdyż otrzymanie takich informacji przez strony tej samej umowy ramowej w przypadku każdego ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej może stać na przeszkodzie uczciwej konkurencji między nimi.

Uzasadnienie

Celem motywu jest wyjaśnienie rozumowania, którego podstawą są przepisy art. 113 ust. 3.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a) W niniejszym rozporządzeniu przestrzega się podstawowych praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w art. 47–50, z których wynika konieczność respektowania zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary, prawo każdej osoby do skutecznego środka odwoławczego i uczciwego procesu, prawo do obrony oraz prawo do niebycia sądzonym lub karanym dwukrotnie w ramach jednego procesu za to samo wykroczenie.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 58 – ustęp 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1) artykuł 58 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 210, dotyczących szczegółowych zasad regulujących metody wykonywania budżetu, w tym zarządzania bezpośredniego, a także wykonywania uprawnień delegowanych na agencje wykonawcze oraz przepisów szczególnych w sprawie zarządzania pośredniego z udziałem organizacji międzynarodowych, organów, o których mowa w art. 208 i 209, organów prawa publicznego lub organów podlegających prawu prywatnemu świadczących usługi publiczne, organów podlegających prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz osób, którym powierzono wykonywanie szczególnych zadań WPZiB.

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 210, dotyczących szczegółowych zasad regulujących metody wykonywania budżetu, w tym zarządzania bezpośredniego, a także wykonywania uprawnień delegowanych na agencje wykonawcze oraz przepisów szczególnych w sprawie zarządzania pośredniego z udziałem organizacji międzynarodowych, organów, o których mowa w art. 208 i 209, organów prawa publicznego lub organów podlegających prawu prywatnemu świadczących usługi publiczne, organów podlegających prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz osób, którym powierzono wykonywanie szczególnych zadań WPZiB. Organizacji non profit nieposiadających statusu organizacji międzynarodowej powołanej na mocy porozumień międzyrządowych nie zrównuje się z taką organizacją międzynarodową.”.

Uzasadnienie

Aktualizacja poprawki 2.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 60 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a) artykuł 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wypełniając zadania związane z wykonywaniem budżetu, podmioty i osoby, którym powierzono zadania zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c), zapobiegają nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, wykrywają je i korygują. W tym celu przeprowadzają – zgodnie z zasadą proporcjonalności – kontrole ex ante i ex post, w tym, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu na reprezentatywnych lub wybranych na podstawie oceny stopnia ryzyka próbkach transakcji, w celu zapewnienia faktycznego i prawidłowego wykonywania działań finansowanych z budżetu. Odzyskują również nienależnie wypłacone środki finansowe, a w razie konieczności wszczynają postępowanie sądowe w tym zakresie.

3. Wypełniając zadania związane z wykonywaniem budżetu, podmioty i osoby, którym powierzono zadania zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c), zapobiegają nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, wykrywają je i korygują. W tym celu przeprowadzają – zgodnie z zasadą proporcjonalności – kontrole ex ante i ex post, w tym, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu na reprezentatywnych lub wybranych na podstawie oceny stopnia ryzyka próbkach transakcji, w celu zapewnienia faktycznego i prawidłowego wykonywania działań finansowanych z budżetu. Odzyskują również nienależnie wypłacone środki finansowe, a w razie konieczności wszczynają postępowanie sądowe w tym zakresie i powiadamiają Komisję o wszelkich ujawnionych przypadkach nadużyć.”.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 60 – ustęp 7

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1b) artykuł 60 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Ustępy 5 i 6 nie mają zastosowania do środków przekazanych przez Unię podmiotom, które podlegają odrębnej procedurze udzielania absolutorium na mocy art. 208.

7. Ustępy 5 i 6 nie mają zastosowania do środków przekazanych przez Unię podmiotom, które podlegają odrębnej procedurze udzielania absolutorium na mocy art. 208 i 209.

Uzasadnienie

Przy pomocy niniejszej poprawki wprowadza się w życie wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie odrębnego absolutorium dla wspólnych przedsięwzięć na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego (oświadczenie z dnia 29 maja 2014 r.), co wszystkie zainteresowane strony potwierdziły przy okrągłym stole w dniu 13 listopada 2014 r. podczas rozmów poświęconych kontroli wspólnych przedsięwzięć i udzielania im absolutorium.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 66 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1c) w art. 66 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

 

„2a. W przypadku sporu między instytucją Unii a co najmniej jednym urzędnikiem lub innym pracownikiem strony tego sporu mogą zawrzeć porozumienie (tzw. porozumienie ugodowe) w celu rozwiązania utrzymującego się problemu braku pewności co do stanu faktycznego lub prawnego w drodze wzajemnych ustępstw, jeżeli dana instytucja, opierając się na własnej ocenie sytuacji, uważa, że zawarcie takiego porozumienia jest właściwe. Urzędnik zatwierdzający realizuje dochody i wydatki wynikające z takiego porozumienia.”.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 d (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 66 – ustęp 9 – akapit drugi

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1d) art. 66 ust. 9 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W sprawozdaniu z działalności wskazuje się wyniki operacji w odniesieniu do ustalonych celów, ryzyka związanego z tymi operacjami, wykorzystania przekazanych zasobów oraz skuteczności i wydajności systemów kontroli wewnętrznej, w tym ogólnej oceny kosztów i korzyści z kontroli.

„W sprawozdaniu z działalności wskazuje się wyniki operacji w odniesieniu do ustalonych celów, ryzyka związanego z tymi operacjami, wykorzystania przekazanych zasobów oraz skuteczności i wydajności systemów kontroli wewnętrznej, w tym ogólnej oceny kosztów i korzyści z kontroli. W sprawozdaniu należy również uwzględnić ocenę stopnia, w jakim operacje przyczyniły się do realizacji zamierzeń politycznych i wygenerowania wartości dodanej Unii, jak i ocenę ogólnych wyników tych operacji.”.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi wdrożenie zaleceń poczynionych przez Trybunał Obrachunkowy w ust. 10.63 i 10.65 sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2013.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 e (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 66 – ustęp 9 – akapit trzeci

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1e) art. 66 ust. 9 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

Do dnia 15 czerwca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podsumowanie sprawozdań rocznych z działalności za poprzedni rok. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udostępniane są również roczne sprawozdania z działalności każdego z delegowanych urzędników zatwierdzających.

Do dnia 15 czerwca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podsumowanie sprawozdań rocznych z działalności za poprzedni rok. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udostępniane są również roczne sprawozdania z działalności każdego z delegowanych urzędników zatwierdzających, a także roczne sprawozdania z działalności urzędników zatwierdzających lub delegowanych urzędników zatwierdzających pozostałych instytucji, urzędów, organów i agencji. Sprawozdania te publikuje się następnie na stronie internetowej odpowiedniej instytucji, urzędu, organu lub agencji nie później niż 30 czerwca każdego roku za rok poprzedni.”.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 99 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1f) W art. 99 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

 

 

3a. Każdego roku w ramach procedury udzielania absolutorium instytucja, należycie uwzględniając wymogi w zakresie poufności, przedstawia na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego, zgodnie z ust. 3.”.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 101 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. „Udzielanie zamówień” oznacza nabywanie w drodze umowy budynków, robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jedną instytucję zamawiającą od podmiotów gospodarczych wybranych przez tę instytucję zamawiającą.

1. „Udzielanie zamówień” oznacza nabywanie w drodze umowy robót budowlanych, dostaw lub usług, a także nabywanie lub wynajem gruntów, istniejących budynków lub innych nieruchomości przez co najmniej jedną instytucję zamawiającą od podmiotów gospodarczych wybranych przez tę instytucję zamawiającą.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 10 lit. a) dyrektywy 2014/24/UE o udzielaniu zamówień.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 101 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. „Decyzja administracyjna” oznacza decyzję organu administracji mającą charakter ostateczny i wiążący stosownie do przepisów prawnych kraju, w którym podmiot gospodarczy ma swoją siedzibę, przepisów państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub stosownie do obowiązującego prawa Unii.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 57 ust. 2 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, zgodnie z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 102 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do wszystkich umów stosuje się w jak najszerszym zakresie tryb konkurencyjny, z wyjątkiem sytuacji, w których stosuje się procedurę negocjacyjną, o której mowa w art. 104 ust. 1 lit. d).

2. Do wszystkich umów stosuje się w jak najszerszym zakresie tryb konkurencyjny, z wyjątkiem sytuacji, w których stosuje się procedurę negocjacyjną, o której mowa w art. 104 ust. 1 lit. d).

 

Szacunkowej wartości umowy nie określa się z myślą o obejściu obowiązujących przepisów ani umowy nie można w tym celu podzielić.

 

Instytucja zamawiająca uzasadnia decyzję o niedokonywaniu podziału zamówienia na części.

Instytucje zamawiające nie mogą wykorzystywać umów ramowych w sposób nienależyty ani w taki sposób, aby celem lub skutkiem było uniemożliwianie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji.

2a. Instytucje zamawiające nie mogą wykorzystywać umów ramowych w sposób nienależyty ani w taki sposób, aby celem lub skutkiem było uniemożliwianie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji.

Uzasadnienie

W art. 169 projektu aktu delegowanego przedstawionego przez Komisję podczas pierwszej rundy posiedzeń grup ekspertów znalazły się pewne istotne przepisy, które w konsekwencji należy uwzględnić w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 102 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b. Zgodnie z zasadą zrównoważoności instytucje zamawiające podejmują odpowiednie kroki gwarantujące, że w ramach realizacji umów podmioty gospodarcze wypełniają zobowiązania prawne w dziedzinie ochrony środowiska oraz w sferze socjalnej i pracowniczej, ustanowione na mocy przepisów unijnych lub krajowych, układów zbiorowych, a także międzynarodowych konwencji w zakresie ochrony środowiska oraz w sferze socjalnej i pracowniczej, wymienionych w załączniku X do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE1a.

 

_____________

 

1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 103 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Postępowania o wartości poniżej progów określonych w art. 118 lub art. 190 ogłaszane są przy użyciu właściwych środków.

2. Postępowania o wartości poniżej progów określonych w art. 118 ust. 1 lub art. 190 ogłaszane są przy użyciu właściwych środków.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 104 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad odnoszących się do rodzajów postępowań o udzielenie zamówienia, dynamicznego systemu zakupów, wspólnych zamówień, zamówień o niskiej wartości oraz płatności na podstawie faktur, zgodnie z art. 210.

5. Zgodnie z art. 210 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad odnoszących się do rodzajów postępowań w przypadku udzielania zamówień w odniesieniu do ich wartości w porównaniu z wartościami progowymi, o których mowa w art. 118 ust. 1, dynamicznego systemu zakupów oraz wspólnych zamówień.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie. Utrzymano odrębne odniesienie do dynamicznego systemu zakupów, gdyż nie stanowi on procedury w ramach składania zamówień.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 105 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W dokumentach zamówienia instytucja zamawiająca określa przedmiot zamówienia, przedstawiając opis swoich potrzeb i cechy charakterystyczne, jakie muszą mieć nabywane roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz określa mające zastosowanie kryteria. Wskazuje ona również, które elementy definiują minimalne wymogi, jakie muszą spełnić wszystkie oferty.

2. W dokumentach zamówienia instytucja zamawiająca określa przedmiot zamówienia, przedstawiając opis swoich potrzeb i cechy charakterystyczne, jakie muszą mieć nabywane roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz określa mające zastosowanie kryteria dotyczące wykluczenia, wyboru i przyznania. Wskazuje ona również, które elementy definiują minimalne wymogi, jakie muszą spełnić wszystkie oferty.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) dopuścił się nadużycia finansowego lub korupcji, brał udział w organizacji przestępczej, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, popełnił przestępstwa powiązane z terroryzmem, pracą dzieci czy innymi formami handlu ludźmi, co potwierdzają dowody ustalone przez panel, o którym mowa w art. 108, lub potwierdzone prawomocnym wyrokiem;

d) dopuścił się nadużycia finansowego, oszustwa podatkowego, uchylania się od opodatkowania – w tym również za pośrednictwem nieopodatkowanych struktur w rajach podatkowych – dopuścił się sprzeniewierzenia majątku wspólnego, przywłaszczenia środków publicznych lub korupcji, brał udział w organizacji przestępczej, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, popełnił przestępstwa powiązane z terroryzmem, pracą dzieci czy innymi formami handlu ludźmi, co potwierdzają dowody ustalone przez panel, o którym mowa w art. 108, lub potwierdzone prawomocnym wyrokiem;

Uzasadnienie

Jedną z głównych zasad i jednym z głównych celów rozporządzenia finansowego jest ochrona finansowych interesów Unii. UE kilkakrotnie wyrażała zamiar zwalczania oszustw podatkowych i przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania. Z danych statystycznych wynika, że szara strefa gospodarcza w UE odpowiada prawie jednej piątej PKB. Poza tym dziesiątki miliardów euro znajduje się w rajach podatkowych, przy czym środki te często nie są zgłaszane ani nie były opodatkowane. Wzmożenie walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania to nie tylko kwestia przychodów, lecz również uczciwości. Ochronę finansowych interesów Unii można dodatkowo wzmocnić poprzez traktowanie uchylania się od opodatkowania jako podstawy wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia przez instytucje Unii.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Dla celów niniejszego tytułu „poważne uchybienie zawodowe” oznacza naruszenie przepisów ustawowych lub wykonawczych, lub norm etycznych profesji podmiotu gospodarczego, a także wszelkie zawinione uchybienia mające wpływ na jego wiarygodność zawodową, jeżeli są one wyrazem złych intencji lub rażącego niedbalstwa.

 

Następujące uchybienia uważa się za poważne uchybienia zawodowe:

 

a) udzielenie fałszywych informacji z zamiarem oszukania lub bez dochowania należytej staranności;

 

b) zawarcie umowy z innymi podmiotami gospodarczymi w celu zakłócenia konkurencji;

 

c) naruszenie praw własności intelektualnej;

 

d) próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą w trakcie postępowania;

 

e) próby uzyskania poufnych informacji o postępowaniu.

Uzasadnienie

W art. 140 ust. 1 projektu aktu delegowanego przedstawionego przez Komisję podczas pierwszej rundy posiedzeń grup ekspertów znalazły się pewne istotne przepisy, które w konsekwencji należy uwzględnić w rozporządzeniu finansowym. Przed nowym ustępem zawartym w poprawce nr 8 do projektu sprawozdania należy wprowadzić dodatkowy ustęp.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 106 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Dowody na to, że podmiot gospodarczy znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia wymienionych w ust. 1 mogą mieć postać:

 

a) ustaleń poczynionych w ramach kontroli lub dochodzeń przeprowadzonych przez Trybunał Obrachunkowy, OLAF lub Służbę Audytu Wewnętrznego bądź też wszelkich innych działań kontrolnych podejmowanych na zlecenie instytucji zamawiającej;

 

b) decyzji administracyjnych, które mogą obejmować środki dyscyplinarne podjęte przez właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za kontrolę stosowania norm etyki zawodowej, decyzji EBC, EBI, organizacji międzynarodowej lub Komisji dotyczących naruszenia unijnych zasad konkurencji lub decyzji właściwego organu krajowego.

Uzasadnienie

W art. 140 ust. 1 projektu aktu delegowanego przedstawionego przez Komisję podczas pierwszej rundy posiedzeń grup ekspertów znalazły się pewne istotne przepisy, które należy włączyć do samego rozporządzenia finansowego, aby było jasne, że zapis ten powinien mieć zastosowanie do dowodów w odniesieniu do wszystkich podstaw wykluczenia.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 1 lit. d), instytucja zamawiająca może podjąć decyzję, aby nie wykluczać zainteresowanego podmiotu gospodarczego, jeżeli podjął on działania naprawcze, aby wykazać swoją wiarygodność.

3. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 1 lit. d), panel, o którym mowa w art. 108, może podjąć decyzję, aby nie wykluczać zainteresowanego podmiotu gospodarczego, jeżeli podjął on działania naprawcze, aby wykazać swoją wiarygodność.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w tytule IX instytucja zamawiająca co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wszelkich decyzji podjętych na podstawie drugiego akapitu.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 106 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Instytucja zamawiająca może również sprawdzić, czy dany podwykonawca nie znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia wymienionych w ust. 1 niniejszego artykułu, lub że dotyczy go jedna z sytuacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

7. Instytucja zamawiająca może również stosować ust. 1–3 do podwykonawcy podmiotu gospodarczego oraz wymaga, aby kandydat lub oferent zastąpił podwykonawcę lub podmiot, z którego usług zamierza skorzystać i który jest w sytuacji wykluczenia.

Uzasadnienie

Aktualizacja poprawki nr 9 – włączenie dodatkowego przepisu z art. 141 ust. 5 projektu aktu delegowanego.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 107 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zamówienie nie jest udzielane w ramach danego postępowania podmiotowi gospodarczemu, który:

1. Instytucja zamawiająca nie udzieli zamówienia w ramach danego postępowania podmiotowi gospodarczemu, który:

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 107 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu podmiotu gospodarczego w ramach danego postępowania instytucja zamawiająca umożliwia temu podmiotowi przedstawienie swoich uwag, chyba że zgodnie z ust. 1 lit. a) odrzucenie uzasadniono decyzją o wykluczeniu podjętą w stosunku do podmiotu gospodarczego po rozpatrzeniu jego uwag.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) OLAF, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013*, w przypadku gdy z trwającego dochodzenia prowadzonego przez OLAF wynika, że wskazane może być podjęcie środków ostrożności w celu ochrony interesów finansowych Unii;

a) OLAF, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013*, w przypadku gdy z trwającego dochodzenia prowadzonego przez OLAF wynika, że wskazane może być podjęcie środków ostrożności w celu ochrony interesów finansowych Unii, przy należytym poszanowaniu praw procesowych i praw podstawowych oraz zasady ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia;

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia zalecenie Transparency International.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) urzędnika zatwierdzającego Komisji lub agencji wykonawczej w przypadku domniemania poważnego uchybienia zawodowego, nieprawidłowości, nadużycia finansowego lub poważnego naruszenia umowy;

b) urzędnika zatwierdzającego Komisji lub agencji wykonawczej w przypadku domniemania poważnego uchybienia zawodowego, nieprawidłowości, nadużycia finansowego, korupcji lub poważnego naruszenia umowy;

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Transparency International.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) inną instytucję, organ lub urząd europejski w przypadku domniemania poważnego uchybienia zawodowego, nieprawidłowości, nadużycia finansowego lub poważnego naruszenia umowy.

c) inną instytucję, organ lub urząd europejski w przypadku domniemania poważnego uchybienia zawodowego, nieprawidłowości, nadużycia finansowego, korupcji lub poważnego naruszenia umowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Transparency International.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje, o których mowa w lit. a), b) i c) akapitu pierwszego, są niezwłocznie przekazywane za pomocą systemu rachunkowości Komisji urzędnikom zatwierdzającym Komisji oraz jej agencji wykonawczych, wszystkim innym instytucjom, organom oraz urzędom europejskim, aby umożliwić im podjęcie zapobiegawczych środków tymczasowych i zabezpieczających w zakresie wykonania budżetu. Środki te nie wykraczają poza to, co jest przewidziane w warunkach określonych w dokumentach zamówienia.

Informacje, o których mowa w lit. a), b) i c) akapitu pierwszego, są niezwłocznie przekazywane za pomocą systemu rachunkowości Komisji urzędnikom zatwierdzającym Komisji oraz jej agencji wykonawczych, wszystkim innym instytucjom, organom oraz urzędom europejskim, aby umożliwić im podjęcie środków zapobiegawczych w zakresie wykonania budżetu. Środki te nie wykraczają poza to, co jest przewidziane w warunkach określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W sytuacjach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. b), d), e) i f), Komisja powołuje panel na wniosek urzędnika zatwierdzającego Komisji lub agencji wykonawczej lub wspólny panel na wniosek innej instytucji, organu lub urzędu europejskiego. Panel, w imieniu Komisji i jej agencji wykonawczych, innych instytucji, organów lub urzędów europejskich, stosuje następującą procedurę:

3. W sytuacjach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. b), d), e) i f), Komisja powołuje panel na wniosek urzędnika zatwierdzającego Komisji lub agencji wykonawczej lub wspólny panel na wniosek innej instytucji, organu lub urzędu europejskiego. Panel wyznacza stałą radę wysokiego szczebla, a jego członkowie dysponują wiedzą techniczną i prawną. Komisja dba o to, aby panel mógł pracować niezależnie. Panel, w imieniu Komisji i jej agencji wykonawczych, innych instytucji, organów lub urzędów europejskich, stosuje następującą procedurę:

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia niektóre zalecenia Transparency International.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) jeżeli wniosek urzędnika zatwierdzającego opiera się, między innymi, na informacjach przekazanych przez OLAF, Urząd współpracuje z panelem zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013;

c) jeżeli wniosek urzędnika zatwierdzającego opiera się, między innymi, na informacjach przekazanych przez OLAF, Urząd współpracuje z panelem zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013, przy należytym poszanowaniu praw procesowych i praw podstawowych oraz zasady ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia;

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia zalecenie Transparency International.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) panel może podjąć decyzję o wykluczeniu, w tym w odniesieniu do okresu trwania wykluczenia, lub może nałożyć karę finansową na podstawie otrzymanych dowodów i informacji, uwzględniając przy tym zasadę proporcjonalności;

f) panel może podjąć decyzję o wykluczeniu, w tym w odniesieniu do okresu trwania wykluczenia, lub może nałożyć karę finansową na podstawie otrzymanych dowodów i informacji, uwzględniając przy tym zasadę proporcjonalności; kara finansowa stanowi od 2 do 10% całkowitej wartości umowy, bez uszczerbku dla możliwości stosowania kar umownych;

Uzasadnienie

W art. 145 projektu aktu delegowanego przedstawionego przez Komisję podczas pierwszej rundy posiedzeń grup ekspertów znalazły się pewne istotne przepisy, które w konsekwencji należy uwzględnić w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 3 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W wyjątkowych przypadkach, w tym również gdy chodzi o osoby fizyczne lub kiedy jest to konieczne dla zachowania poufności dochodzenia lub krajowego postępowania sądowego, panel może podjąć decyzję o niepublikowaniu informacji o wykluczeniu lub nałożeniu kary finansowej, o których mowa w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. h), z należytym uwzględnieniem prawa do prywatności i przy należytym poszanowaniu praw, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

W wyjątkowych przypadkach, w tym również gdy chodzi o osoby fizyczne lub kiedy jest to konieczne dla zachowania poufności dochodzenia lub krajowego postępowania sądowego, panel może podjąć decyzję o niepublikowaniu informacji o wykluczeniu lub nałożeniu kary finansowej, o których mowa w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. h), z należytym uwzględnieniem prawa do prywatności i przy należytym poszanowaniu praw, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001. Niezależnie od powyższych przepisów Komisja regularnie informuje o tych decyzjach Parlament Europejski i Radę oraz stosuje odpowiednie środki gwarantujące poufność.

 

Instytucja zamawiająca przyjmuje środki niezbędne do wdrożenia decyzji panelu.

Uzasadnienie

Jeżeli publikacja decyzji panelu nie jest możliwa, Komisja powinna co najmniej poinformować o niej Parlament i Radę. Dodaje się ponadto nowy akapit, aby wyjaśnić związek między decyzją podjętą przez panel a jej wdrożeniem przez urzędników zatwierdzających.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) pięciu lat w przypadku, o którym mowa w art. 106 ust. 1 lit. d);

skreślona

Uzasadnienie

W przypadkach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. d) (korupcja, finansowanie terroryzmu, handel ludźmi itp.), panel powinien mieć możliwość trwałego wykluczenia podmiotu gospodarczego.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Termin przedawnienia dotyczący wykluczenia podmiotu gospodarczego lub nałożenia nań kar finansowych wynosi pięć lat:

a) od dnia popełnienia wykroczenia lub – w przypadku ciągłych lub wielokrotnych naruszeń – od dnia zaprzestania wykroczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. b), c), d) i e) niniejszego rozporządzenia; lub

b) od dnia wydania przez sąd krajowy ostatecznego orzeczenia lub podjęcia ostatecznej decyzji administracyjnej przez organ publiczny lub organizację międzynarodową, w przypadkach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. b), c) i d) niniejszego rozporządzenia.

Wszelkie czynności Komisji lub innego podmiotu zaangażowanego w proces wykonania budżetu Unii, o których podmiot gospodarczy został powiadomiony i które dotyczą dochodzenia lub postępowania sądowego, przerywają bieg okresu przedawnienia. Początkiem nowego okresu przedawnienia jest dzień następujący po dniu, w którym doszło do przerwania biegu poprzedniego okresu przedawnienia.

Dla celów art. 106 ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia zastosowanie ma okres przedawnienia dotyczący wykluczenia lub nałożenia kar finansowych na podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95.

Uzasadnienie

W art. 144 ust. 2 projektu aktu delegowanego przedstawionego przez Komisję podczas pierwszej rundy posiedzeń grup ekspertów znalazły się istotne przepisy, które w związku z tym należy uwzględnić w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4b. W celu podjęcia decyzji o wykluczeniu i okresie jego trwania bądź o nałożeniu kar finansowych zgodnych z zasadą proporcjonalności panel uwzględnia w szczególności powagę sytuacji, w tym również skutki w odniesieniu do finansowych interesów Unii i jej wizerunku, czas, jaki upłynął od wykroczenia, czas trwania i powtarzalność wykroczenia, umyślność bądź stopień zaniedbania, podjęte środki naprawcze lub wszelkie inne okoliczności łagodzące.

Uzasadnienie

W art. 144 ust. 1 projektu aktu delegowanego przedstawionego przez Komisję podczas pierwszej rundy posiedzeń grup ekspertów znalazły się istotne przepisy, które w związku z tym należy uwzględnić w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Władze państw członkowskich i państw trzecich, jak również EBC, EBI, Europejski Fundusz Inwestycyjny i podmioty uczestniczące w wykonaniu budżetu zgodnie z art. 58 i 61:

5. Jeżeli podmioty gospodarcze postępowały ze szkodą dla finansowych interesów Unii, władze państw członkowskich i państw trzecich, jak również EBC, EBI, Europejski Fundusz Inwestycyjny i podmioty uczestniczące w wykonaniu budżetu zgodnie z art. 58 i 61:

Uzasadnienie

Sprecyzowanie zakresu stosowania.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli władze państw członkowskich nie spełnią tych wymogów, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody w zakresie interesów finansowych Unii dające się przypisać faktowi niespełnienia tych wymogów.

Uzasadnienie

Wprowadzenie dodatkowego mechanizmu sankcji dla państw członkowskich, które nie współpracują z Komisją w kwestii systemu wczesnego wykrywania i wykluczenia.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli wykonanie budżetu ma miejsce w ramach zarządzania pośredniego we współpracy z krajami trzecimi, Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu lub o nałożeniu kary finansowej zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 3, jeśli nie uczynił tego kraj trzeci, któremu powierzono zadania zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c). Nie ma to wpływu na wynikającą z art. 60 ust. 3 odpowiedzialność kraju trzeciego w zakresie zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, wykrywania ich i podejmowania w stosunku do nich działań naprawczych.

Uzasadnienie

Dostosowanie do praktyk stosowanych przez EFR, aby Komisja mogła podejmować decyzje o wykluczeniu, jeżeli nie uczyni tego podmiot upoważniony.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad odnoszących się do unijnego systemu ochrony interesów finansowych Unii, w tym jego znormalizowanych procedur i szczegółowych informacji podlegających wymogowi publikacji, terminów wykluczenia, zasad funkcjonowania panelu, czasu trwania wykluczenia oraz kar finansowych, zgodnie z art. 210.

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad odnoszących się do unijnego systemu ochrony interesów finansowych Unii, w tym jego znormalizowanych procedur i szczegółowych informacji podlegających wymogowi publikacji, terminów wykluczenia, zasad funkcjonowania panelu, kryteriów członkostwa w panelu, procedury selekcji członków panelu, zapobiegania konfliktom interesów wśród członków panelu i zarządzania nimi, czasu trwania wykluczenia oraz kar finansowych, zgodnie z art. 210.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Transparency International.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 110 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) kandydat lub oferent spełnia kryteria wyboru określone w dokumentach zamówienia.

c) kandydat lub oferent spełnia kryteria wyboru określone w dokumentach zamówienia oraz nie jest narażony na konflikt interesów, który mógłby negatywnie wpłynąć na wykonanie zamówienia.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 110 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Udzielając zamówienia, instytucja zamawiająca opiera się na kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

2. Udzielając zamówienia, instytucja zamawiająca opiera się na kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zgodnie z art. 67 dyrektywy 2014/24/UE.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 110 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Instytucja zamawiająca może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia oferentowi przedstawiającemu ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, jeżeli stwierdzi, że oferta nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska oraz w sferze socjalnej i pracowniczej, ustanowionymi na mocy przepisów unijnych lub krajowych, układów zbiorowych, a także międzynarodowych konwencji w zakresie ochrony środowiska oraz w sferze socjalnej i pracowniczej, wymienionych w załączniku X do dyrektywy 2014/24/UE.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 111 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Instytucja zamawiająca może, o ile uzna to za właściwe i proporcjonalne, zażądać od oferentów złożenia z wyprzedzeniem zabezpieczenia gwarantującego, że złożone oferty nie zostaną wycofane.

3. Instytucja zamawiająca może, o ile uzna to za właściwe i proporcjonalne, zażądać od oferentów złożenia z wyprzedzeniem zabezpieczenia gwarantującego, że złożone oferty nie zostaną wycofane. Żądane zabezpieczenie jest proporcjonalne do szacunkowej wartości umowy, a jego wysokość ustala się na bardzo niskim poziomie, aby zapobiec dyskryminacji różnych podmiotów gospodarczych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 112 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podczas trwania postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie kontakty między instytucją zamawiającą a kandydatami lub oferentami muszą spełniać warunki gwarantujące przejrzystość i równe traktowanie. Po upływie terminu składania ofert kontakty te nie mogą prowadzić do zmian w dokumentach zamówienia lub do istotnych zmian w warunkach przedstawionych ofert, z wyjątkiem przypadku, gdy wyraźnie zezwala na to procedura określona w art. 104 ust. 1.

1. Podczas trwania postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie kontakty między instytucją zamawiającą a kandydatami lub oferentami muszą spełniać warunki gwarantujące przejrzystość, równe traktowanie i dobre zarządzanie, zgodnie z art. 96. Po upływie terminu składania ofert kontakty te nie mogą prowadzić do zmian w dokumentach zamówienia lub do istotnych zmian w warunkach przedstawionych ofert, z wyjątkiem przypadku, gdy wyraźnie zezwala na to procedura określona w art. 104 ust. 1.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 114 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja zamawiająca może wprowadzić istotne zmiany do umowy lub umowy ramowej bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach przewidzianych w aktach delegowanych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz pod warunkiem, że taka istotna zmiana nie zmienia przedmiotu zamówienia lub umowy ramowej.

2. Instytucja zamawiająca może wprowadzić zmiany do umowy lub umowy ramowej bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach przewidzianych w ust. 2a lub w aktach delegowanych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz pod warunkiem, że taka zmiana nie zmienia przedmiotu ani ogólnego charakteru zamówienia lub umowy ramowej.

Uzasadnienie

Aktualizacja poprawki nr 20 i dodanie odniesienia do ust. 2a w wyniku wprowadzenia tego ustępu. Koniec zdania dostosowany do art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 114 a – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Umowę lub umowę szczegółową można zmienić bez nowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w następujących przypadkach:

 

a) w przypadku dodatkowych robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych przez pierwotnego wykonawcę, które stały się niezbędne i które nie były uwzględnione w pierwotnym zamówieniu, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 

 

(i) zmiana wykonawcy nie może nastąpić z przyczyn technicznych związanych z wymogami w zakresie zamienności lub interoperacyjności z istniejącym sprzętem, usługami lub instalacjami;

 

(ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby znaczny wzrost kosztów dla instytucji zamawiającej;

 

(iii) wzrost ceny, w tym łączna wartość netto kolejnych modyfikacji, nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia;

 

b) gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

 

(i) konieczność modyfikacji spowodowana jest okolicznościami, których instytucja zamawiająca, działająca z należytą starannością, nie mogła przewidzieć;

 

(ii) wzrost ceny nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia;

 

c) gdy wartość modyfikacji jest niższa od obydwu poniższych wartości:

 

(i) wartości progowe ustalone w art. 118 ust. 1 i aktach delegowanych przyjętych zgodnie z art. 190 ust. 2 w dziedzinie działań zewnętrznych, obowiązujące w chwili dokonywania modyfikacji; oraz

 

(ii) 10% pierwotnej wartości zamówienia w przypadku zamówień na usługi i dostawy oraz umów koncesji (roboty lub usługi) i 15% pierwotnej wartości zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlane.

 

Litery a) i c) pierwszy akapit można również stosować do umów ramowych.

 

Pierwotna wartość zamówienia nie uwzględnia korekt ceny.

 

Łączna wartość netto kilku kolejnych modyfikacji na mocy lit. c) pierwszy akapit nie przekracza żadnego progu określonego w tej literze.

 

Instytucja zamawiająca podejmuje działania promocyjne ex post przewidziane w art. 103 ust. 1.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego art. 162 projektu aktu delegowanego przedstawionego przez Komisję podczas pierwszej rundy posiedzeń grup ekspertów przenosi się na poziom rozporządzenia finansowego, gdyż zawiera on istotne przepisy.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 115 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zapewnienia pełnego wykonania umowy po dokonaniu płatności salda.

c) zapewnienia pełnego wykonania umowy w okresie odpowiedzialności kontraktowej.

Uzasadnienie

Dostosowanie do praktyki i zwyczajów międzynarodowych, usunięcie błędu technicznego. W niektórych przypadkach płatność salda końcowego następuje pod koniec obowiązywania umowy.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 118 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wyjątków i warunków określonych w aktach delegowanych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, w przypadku zamówień przekraczających progi, o których mowa w ust. 1, instytucja zamawiająca podpisuje umowę lub umowę ramową z wybranym oferentem dopiero po upływie okresu zawieszenia.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków i warunków określonych w aktach delegowanych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, w przypadku zamówień przekraczających progi, o których mowa w ust. 1, instytucja zamawiająca podpisuje umowę lub umowę ramową z wybranym oferentem dopiero po upływie okresu zawieszenia. Umowy podpisane przed upływem okresu zawieszenia są nieważne.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 139 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

10a) artykuł 139 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Jeżeli instrumenty finansowe są wykonywane w trybie zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi, to przepisy mające zastosowanie do tych instrumentów, w tym zasady dotyczące wkładów do instrumentów finansowych zarządzanych pośrednio lub bezpośrednio zgodnie z niniejszym tytułem, określa się w rozporządzeniach, o których mowa w art. 175.

5. Jeżeli instrumenty finansowe są wykonywane w trybie zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi, to przepisy mające zastosowanie do tych instrumentów, w tym zasady dotyczące wkładów do instrumentów finansowych zarządzanych pośrednio lub bezpośrednio zgodnie z niniejszym tytułem, określa się w rozporządzeniach, o których mowa w art. 175. Niezależnie od powyższego art. 140 ust. 8 ma również zastosowanie do instrumentów finansowych wykonywanych w trybie zarządzania dzielonego.”.

Uzasadnienie

Jednolita i pełna sprawozdawczość w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych, wykonywanych w trybie zarządzania bezpośredniego, pośredniego czy dzielonego, ma decydujące znaczenie, jeżeli chodzi o umożliwienie władzy budżetowej właściwego sprawowania funkcji kontrolnej.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 139 – ustęp 5 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. Wsparcia finansowego nie udziela się specjalnym instrumentom inwestycyjnym, pośrednikom finansowym ani odbiorcom końcowym, którzy znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. a), b) i d) oraz w art. 107 ust. 1 lit. b) i c).”;

5a. Wsparcia finansowego nie udziela się specjalnym instrumentom inwestycyjnym, pośrednikom finansowym ani odbiorcom końcowym, którzy znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. a), b), c) i d) oraz w art. 107 ust. 1 lit. b) i c).

Uzasadnienie

Oszustwa związane z zabezpieczeniem społecznym, oszustwa podatkowe i konflikty interesów również powinny stanowić kryterium wykluczające w przypadku instrumentów finansowych.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 162 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

11a) artykuł 162 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji i właściwym instytucjom, do dnia 30 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu rocznym. Uwagi te pozostają poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego do dnia 15 października. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.

1. Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji i właściwym instytucjom, do dnia 30 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu rocznym. Uwagi te pozostają poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu. W stosownych okolicznościach udostępnia się je jednak na zasadzie poufności Parlamentowi Europejskiemu po złożeniu przezeń odpowiedniego wniosku. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego do dnia 15 października. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.”.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 163 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

11b) artykuł 163 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Trybunał Obrachunkowy przekazuje właściwej instytucji lub właściwemu organowi wszelkie dotyczące ich uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu specjalnym. Uwagi te pozostają poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu.

1. Trybunał Obrachunkowy przekazuje właściwej instytucji lub właściwemu organowi wszelkie dotyczące ich uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu specjalnym. Uwagi te pozostają poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu.

Właściwa instytucja lub właściwy organ informuje Trybunał Obrachunkowy w terminie dwóch i pół miesiąca od przekazania tych uwag o wszelkich odpowiedziach, jakich chce udzielić na te uwagi.

Właściwa instytucja lub właściwy organ informuje Trybunał Obrachunkowy z reguły w terminie pięciu tygodni od przekazania tych uwag o wszelkich odpowiedziach, jakich chce udzielić na te uwagi.

 

Odpowiedzi właściwej instytucji lub właściwego organu odnoszą się bezpośrednio i wyłącznie do tych uwag.

Trybunał Obrachunkowy przyjmuje ostateczną wersję sprawozdania specjalnego w kolejnym miesiącu po otrzymaniu odpowiedzi właściwej instytucji lub właściwemu organu.

Trybunał Obrachunkowy dba o to, aby sprawozdania specjalne były sporządzane i przyjmowane w odpowiednim terminie, który na ogół nie przekracza 12 miesięcy.

Sprawozdania specjalne wraz z odpowiedziami właściwej instytucji lub właściwych organów są niezwłocznie przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które decydują, w stosownych przypadkach wspólnie z Komisją, jakie działania należy podjąć w odpowiedzi.

Sprawozdania specjalne wraz z odpowiedziami właściwej instytucji lub właściwych organów są niezwłocznie przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które decydują, w stosownych przypadkach wspólnie z Komisją, jakie działania należy podjąć w odpowiedzi.

Trybunał Obrachunkowy podejmuje wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia opublikowania wraz ze sprawozdaniem specjalnym odpowiedzi każdej właściwej instytucji lub każdego właściwego organu na jego uwagi.

Trybunał Obrachunkowy podejmuje wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia opublikowania wraz ze sprawozdaniem specjalnym odpowiedzi każdej właściwej instytucji lub każdego właściwego organu na jego uwagi oraz harmonogramu sporządzania sprawozdania specjalnego.”.

Uzasadnienie

Aktualizacja poprawki 22.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 164

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

11c) Artykuł 164 otrzymuje brzmienie:

1. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 15 maja roku n + 2 udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu za rok n.

1. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 15 maja roku n + 2 udziela instytucjom i organom Unii, o których mowa w art. 208–209, absolutorium z wykonania budżetu za rok n.

2. Jeżeli termin przewidziany w ust. 1 nie może być dotrzymany, Parlament Europejski lub Rada powiadamia Komisję o przyczynach jego odroczenia.

2. Jeżeli termin przewidziany w ust. 1 nie może być dotrzymany, Parlament Europejski lub Rada powiadamia zainteresowane instytucje i organy o przyczynach jego odroczenia.

3. Jeżeli Parlament Europejski odroczy wydanie decyzji o udzieleniu absolutorium, Komisja dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszego podjęcia środków zmierzających do usunięcia lub ułatwienia usunięcia przeszkód w podjęciu tej decyzji.

3. Jeżeli Parlament Europejski odroczy wydanie decyzji o udzieleniu absolutorium, zainteresowane instytucje i organy dokładają wszelkich starań w celu jak najszybszego podjęcia środków zmierzających do usunięcia lub ułatwienia usunięcia przeszkód w podjęciu tej decyzji.”.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 d (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 165 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

11d) artykuł 165 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 319 TFUE.

3. Instytucje i organy Unii, o których mowa w art. 208 i 209, przedkładają Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 319 TFUE.”.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 e (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 166

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

11e) Artykuł 166 otrzymuje brzmienie:

1. Zgodnie z art. 319 TFUE oraz art. 106 a Traktatu Euratom Komisja i pozostałe instytucje podejmują wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium oraz komentarzy towarzyszących przyjętemu przez Radę zaleceniu w sprawie absolutorium.

1. Zgodnie z art. 319 TFUE oraz art. 106 a Traktatu Euratom Komisja oraz pozostałe instytucje i organy, o których mowa w art. 208 i 209, podejmują wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium oraz komentarzy towarzyszących przyjętemu przez Radę zaleceniu w sprawie absolutorium.

2. Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady instytucje składają sprawozdanie na temat środków podjętych w odpowiedzi na uwagi i komentarze, a w szczególności co do instrukcji udzielonych ich służbom odpowiedzialnym za wykonanie budżetu. Państwa członkowskie współpracują z Komisją, powiadamiając ją o środkach, jakie podjęły w celu odpowiedzi na te uwagi, aby Komisja mogła uwzględnić je przy sporządzaniu swojego sprawozdania. Sprawozdania instytucji są również przekazywane Trybunałowi Obrachunkowemu.

2. Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady wymienione wyżej instytucje i organy składają sprawozdanie na temat środków podjętych w odpowiedzi na uwagi i komentarze, a w szczególności co do instrukcji udzielonych ich służbom odpowiedzialnym za wykonanie budżetu. Państwa członkowskie współpracują z Komisją, powiadamiając ją o środkach, jakie podjęły w celu odpowiedzi na te uwagi, aby Komisja mogła uwzględnić je przy sporządzaniu swojego sprawozdania. Sprawozdania instytucji są również przekazywane Trybunałowi Obrachunkowemu.”.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 190 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad odnoszących się do udzielania zamówień w ramach działań zewnętrznych, zgodnie z art. 210.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad odnoszących się do udzielania zamówień w ramach działań zewnętrznych, zgodnie z art. 210. Zasady te powinny obejmować szczegółowe przepisy dotyczące udzielania zamówień w zakresie misji cywilnych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), aby zagwarantować szybkie i elastyczne przeprowadzanie operacji, oraz w szczególności wprowadzające specjalne przyspieszone procedury mające zastosowanie do wszystkich misji cywilnych w ramach WPBiO.

Uzasadnienie

Misje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z definicji realizuje się w warunkach kryzysu lub w sytuacji pokryzysowej oraz w ograniczonym czasie. Ogólne zasady UE dotyczące udzielania zamówień nie są przystosowane do tych sytuacji, a ich stosowanie powoduje znaczne opóźnienia i prowadzi do niskiej skuteczności. Stosowanie istniejących przepisów w zakresie elastyczności w oparciu o indywidualne podejście nie rozwiązuje problemu w sposób zadowalający. Należy zatem przyjąć specjalne zasady w drodze aktu delegowanego, zwracając przy tym należytą uwagę na specyfikę cywilnego zarządzania kryzysowego.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 208 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14a) w art. 208 ust. 1 dodaje się następujący akapit:

 

„Organy Unii, które w całości finansują się same i do których niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania, z uwagi na spójność powinny w razie potrzeby ustanowić podobne zasady. Ponadto należy zadbać o ustalenie wysokości opłat na odpowiednim poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów świadczonych usług i uniknięcie wysokich nadwyżek. W przypadku wystąpienia nadwyżek środki przekazuje się do budżetu UE.”.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 209

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

14b) artykuł 209 otrzymuje brzmienie:

Ustanowione aktem podstawowym organy mające osobowość prawną, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, przyjmują swoje przepisy finansowe.

„1. Ustanowione aktem podstawowym organy mające osobowość prawną, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, przyjmują swoje przepisy finansowe.

Przepisy te obejmują zestaw zasad niezbędnych do zapewnienia należytego zarządzania unijnymi środkami finansowymi.

Przepisy te obejmują zestaw zasad niezbędnych do zapewnienia należytego zarządzania unijnymi środkami finansowymi.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia modelu rozporządzenia finansowego w drodze aktów delegowanych, które ustanawiają zasady niezbędne do zapewnienia należytego zarządzania finansowego funduszami Unii i w oparciu o art. 60, zgodnie z art. 210.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia modelu rozporządzenia finansowego w drodze aktów delegowanych, które ustanawiają zasady niezbędne do zapewnienia należytego zarządzania finansowego funduszami Unii i w oparciu o art. 60, zgodnie z art. 210.

Przepisy finansowe tych organów nie mogą odbiegać od modelowego rozporządzenia finansowego, chyba że wymagają tego ich specyficzne potrzeby i po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji.

Przepisy finansowe tych organów nie mogą odbiegać od modelowego rozporządzenia finansowego, chyba że wymagają tego ich specyficzne potrzeby i po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji.

 

2. Absolutorium z wykonania budżetu organów, o których mowa w ust. 1, udziela Parlament Europejski na podstawie zalecenia Rady. Organy, o których mowa w ust. 1, w pełni współpracują z instytucjami uczestniczącymi w procedurze udzielania absolutorium i w stosownych przypadkach przekazują wszelkie dodatkowe niezbędne informacje, w tym biorą udział w posiedzeniach odpowiednich organów.

 

3. Te same uprawnienia, które są wykonywane względem Komisji, audytor wewnętrzny Komisji wykonuje względem organów, o których mowa w ust. 1.

 

4. Niezależny audytor zewnętrzny sprawdza, czy roczne sprawozdanie finansowe każdego z organów, o którym mowa w ust. 1, prawidłowo przedstawia jego przychody, wydatki i sytuację finansową, zanim przeprowadzona zostanie konsolidacja w końcowym sprawozdaniu finansowym Komisji lub w terminie określonym w przepisach finansowych danego organu. Jeżeli akt podstawowy, o którym mowa w ust. 1, nie przewiduje inaczej, Trybunał Obrachunkowy przygotowuje specjalne sprawozdania roczne dotyczące poszczególnych organów zgodnie z wymogami art. 287 ust. 1 TFUE. Przygotowując to sprawozdanie, Trybunał uwzględnia audyt przeprowadzony przez niezależnego audytora zewnętrznego oraz działania podjęte w odpowiedzi na ustalenia audytora.”.

Uzasadnienie

Przy pomocy niniejszej poprawki wprowadza się w życie wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie odrębnego absolutorium dla wspólnych przedsięwzięć na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego (oświadczenie z dnia 29 maja 2014 r.), co wszystkie zainteresowane strony potwierdziły przy okrągłym stole w dniu 13 listopada 2014 r. podczas rozmów poświęconych kontroli wspólnych przedsięwzięć i udzielania im absolutorium.

(1)

Dz.U. C 52 z 12.2.2015, s. 1.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (27.1.2015)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

(COM(2014)0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Christian Ehler

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek, którego celem jest dostosowanie rozporządzenia finansowego do przepisów nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i zawierania umów koncesyjnych. Wniosek ten obejmuje modyfikacje w art. 190 dotyczącym udzielania zamówień w ramach działań zewnętrznych, który jest ważny dla Komisji Spraw Zagranicznych.

W rzeczy samej obowiązek stosowania ogólnych zasad UE dotyczących zamówień publicznych w odniesieniu do środków zarządzania kryzysowego w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a w szczególności do misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, jest przyczyną znacznych opóźnień w nabywaniu ważnego sprzętu i usług, co ma poważny negatywny wpływ na funkcjonowanie misji.

Zasadniczo misje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony muszą być realizowane w warunkach kryzysu i w ograniczonym czasie. Ich podstawą jest jednomyślna decyzja Rady, która dostrzega potrzebę pilnych działań w odpowiedzi na sytuację kryzysową. Niemniej jednak stosowanie istniejących zasad finansowych, które opracowano na potrzeby funkcjonującego europejskiego rynku wewnętrznego, w sytuacjach kryzysowych w krajach takich jak Mali lub Sudan Południowy oznacza często, że dostarczenie ważnych materiałów ma miejsce ponad sześć miesięcy po rozpoczęciu procedury przetargowej.

Stawką jest tu wiarygodność UE na arenie międzynarodowej, zwłaszcza wtedy, gdy Unia podejmuje się ważnych zobowiązań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, jak np. w 2008 r. w Gruzji. Często zagrożone jest również bezpieczeństwo jej pracowników, którym brakuje istotnego wyposażenia, takiego jak pojazdy opancerzone. Ów niebezpieczny brak skuteczności był przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego w jego sprawozdaniu specjalnym z 2012 r. poświęconym wsparciu UE na rzecz Kosowa, w którym zawarto wniosek, iż określone w rozporządzeniu finansowym zasady dotyczące zamówień „nie przystają do misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony [...], w przypadku których czasami konieczna jest szybka i elastyczna reakcja”.

Komisja Spraw Zagranicznych uważa wobec tego, że należy wprowadzić specyficzne zasady dotyczące misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, które z definicji realizuje się w warunkach kryzysu lub w sytuacji pokryzysowej. Jest to zgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2013 r., w których zwraca się [ona] „do Komisji, Wysokiego Przedstawiciela i państw członkowskich o zapewnienie, by procedury i zasady dotyczące misji cywilnych pozwoliły Unii na większą elastyczność i przyspieszyły rozmieszczanie misji cywilnych UE”.

Choć Komisja Spraw Zagranicznych popiera wszelkie wysiłki mające na celu poprawę skuteczności w oparciu o obowiązujące zasady, jest jednocześnie zdania, że jedynie specjalny zbiór zasad obejmujących elastyczniejsze procedury i umożliwiających odejście od obecnego indywidualnego podejścia może gwarantować szybkie rozmieszczanie misji stosownie do potrzeb logistycznych i wymogów bezpieczeństwa. Tego rodzaju zasady gwarantowałyby odpowiednią ochronę interesów finansowych Unii w kontekście dążenia przez UE do osiągnięcia kluczowych celów w dziedzinie bezpieczeństwa oraz w rezultacie stanowiłyby lepszą odpowiedź na konieczność należytego, skutecznego i wydajnego zarządzania finansami.

Ponadto należałoby wprowadzić inne poprawki do rozporządzenia finansowego, aby podnieść stopień efektywności misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, czym jednak Parlament nie może się zająć w kontekście tego wniosku. Komisja powinna w szczególności rozważyć możliwość wprowadzenia zmian do art. 56, aby umożliwić przekazanie dowódcy operacji cywilnej uprawnień w zakresie wykonywania budżetu, tak jak ma to miejsce w przypadku szefów delegatur UE. Tego rodzaju zmiany pozwoliłyby na szybsze i elastyczniejsze powoływanie i funkcjonowanie misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, dzięki czemu mogłyby one wykonywać swój mandat skuteczniej oraz w sposób lepiej dostosowany do warunków kryzysowych, w jakich działają.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 190 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad odnoszących się do udzielania zamówień w ramach działań zewnętrznych, zgodnie z art. 210.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad odnoszących się do udzielania zamówień w ramach działań zewnętrznych, zgodnie z art. 210. Zasady te powinny obejmować szczegółowe przepisy dotyczące udzielania zamówień w zakresie misji cywilnych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), aby zagwarantować szybkie i elastyczne przeprowadzanie operacji, oraz w szczególności wprowadzające specjalne przyspieszone procedury mające zastosowanie do wszystkich misji cywilnych w ramach WPBiO.

Uzasadnienie

Misje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z definicji realizuje się w warunkach kryzysu lub w sytuacji pokryzysowej oraz w ograniczonym czasie. Ogólne zasady UE dotyczące udzielania zamówień nie są przystosowane do tych sytuacji, a ich stosowanie powoduje znaczne opóźnienia i prowadzi do niskiej skuteczności. Stosowanie istniejących przepisów w zakresie elastyczności w oparciu o indywidualne podejście nie rozwiązuje problemu w sposób zadowalający. Należy zatem przyjąć specjalne zasady w drodze aktu delegowanego, zwracając przy tym należytą uwagę na specyfikę cywilnego zarządzania kryzysowego.

PROCEDURA

Tytuł

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Odsyłacze

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

3.7.2014

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Christian Ehler

22.9.2014

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2014

 

 

 

Data przyjęcia

26.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (27.1.2015)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EU, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tamás Deutsch

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Udzielanie zamówień publicznych powinno prowadzić do skutecznego, przejrzystego i odpowiedniego wydatkowania środków finansowych Unii. Wychodząc z takiego założenia, procedury stosowane na potrzeby zamówień publicznych należy skomputeryzować, gdyż umożliwiłoby to znaczne oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi procedurami w ramach zamówień publicznych oraz ułatwiło dostęp do nich w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Właściwym podejściem jest identyfikowanie i zróżnicowane traktowanie spraw określanych zazwyczaj mianem sytuacji charakteryzujących się „konfliktem interesów”. Pojęcie „konfliktu interesów” należy stosować jedynie w odniesieniu do przypadków, w których w takiej sytuacji znajduje się urzędnik lub pracownik instytucji UE. Jeżeli podmiot gospodarczy usiłuje bezprawnie wpłynąć na procedurę lub uzyskać dostęp do informacji poufnych, dopuszcza się „poważnego uchybienia zawodowego”. Ponadto podmioty gospodarcze mogą znaleźć się w sytuacji, w której nie są w stanie wykonać umowy z powodu zawodowego konfliktu interesów; i tak np. przedsiębiorstwo nie powinno oceniać projektu, w którym brało udział, a audytor nie powinien kontrolować rachunków, które wcześniej poświadczył.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a) W niniejszym rozporządzeniu przestrzega się podstawowych praw i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w art. 47–50, z których wynika konieczność respektowania zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary, prawo każdej osoby do skutecznego środka odwoławczego i uczciwego procesu, prawo do obrony oraz prawo do niebycia sądzonym lub karanym dwukrotnie w ramach jednego procesu za to samo wykroczenie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 60 – ustęp 7

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a) art. 60 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ustępy 5 i 6 nie mają zastosowania do środków przekazanych przez Unię podmiotom, które podlegają odrębnej procedurze udzielania absolutorium na mocy art. 208.

„7. Ustępy 5 i 6 nie mają zastosowania do środków przekazanych przez Unię podmiotom, które podlegają odrębnej procedurze udzielania absolutorium na mocy art. 208 i 209.”.

Uzasadnienie

Rozporządzenie finansowe należy zmodyfikować, aby uwzględnić w nim wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie odrębnej procedury udzielania absolutorium wspólnym przedsięwzięciom na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego (29.5.2014 r.).

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 99 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1b) art. 99 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Co roku instytucja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające zestawienie liczby i rodzajów przeprowadzonych audytów wewnętrznych, przedstawionych zaleceń i działań podjętych na ich podstawie.

5. Co roku na wniosek Parlamentu instytucja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat przeprowadzonych audytów wewnętrznych, w tym przedkłada również informacje o liczbie i rodzajach tych audytów, przedstawionych zaleceniach i działaniach podjętych na ich podstawie.”.

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 319 ust. 2 ostatnie zdanie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie niezbędne informacje”. Zapis w rozporządzeniu finansowym powinien być sformułowany w taki sposób, aby nie utrudniać wdrożenia powyższego zapisu traktatowego.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) dopuścił się nadużycia finansowego lub korupcji, brał udział w organizacji przestępczej, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, popełnił przestępstwa powiązane z terroryzmem, pracą dzieci czy innymi formami handlu ludźmi, co potwierdzają dowody ustalone przez panel, o którym mowa w art. 108, lub potwierdzone prawomocnym wyrokiem;

d) dopuścił się nadużycia finansowego, oszustwa podatkowego, uchylania się od opodatkowania – w tym również za pośrednictwem nieopodatkowanych struktur w rajach podatkowych – dopuścił się sprzeniewierzenia majątku wspólnego, przywłaszczenia środków publicznych lub korupcji, brał udział w organizacji przestępczej, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, popełnił przestępstwa powiązane z terroryzmem, pracą dzieci czy innymi formami handlu ludźmi, co potwierdzają dowody ustalone przez panel, o którym mowa w art. 108, lub potwierdzone prawomocnym wyrokiem;

Uzasadnienie

Jedną z głównych zasad i jednym z głównych celów rozporządzenia finansowego jest ochrona finansowych interesów Unii. UE kilkakrotnie wyrażała zamiar zwalczania oszustw podatkowych i przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania. Z danych statystycznych wynika, że szara strefa gospodarcza w UE odpowiada prawie jednej piątej PKB. Poza tym dziesiątki miliardów euro znajduje się w rajach podatkowych, przy czym środki te często nie są zgłaszane ani nie były opodatkowane. Wzmożenie walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania to nie tylko kwestia przychodów, lecz również uczciwości. Ochronę finansowych interesów Unii można dodatkowo wzmocnić poprzez traktowanie uchylania się od opodatkowania jako podstawy wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia przez instytucje Unii.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Dowody na to, że podmiot gospodarczy znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia wymienionych w ust. 1 mogą mieć postać:

 

a) ustaleń poczynionych w ramach kontroli lub dochodzeń przeprowadzonych przez Trybunał Obrachunkowy, OLAF lub Służbę Audytu Wewnętrznego bądź też wszelkich innych działań kontrolnych podejmowanych na zlecenie instytucji zamawiającej;

 

b) decyzji administracyjnych, które mogą obejmować środki dyscyplinarne podjęte przez właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za kontrolę stosowania norm etyki zawodowej, decyzji EBC, EBI, organizacji międzynarodowej lub Komisji dotyczących naruszenia unijnych zasad konkurencji lub decyzji właściwego organu krajowego.

Uzasadnienie

W art. 140 ust. 1 projektu aktu delegowanego przedstawionego przez Komisję podczas pierwszej rundy posiedzeń grup ekspertów znalazły się pewne istotne przepisy, które należy włączyć do samego rozporządzenia finansowego, aby było jasne, że zapis ten powinien mieć zastosowanie do dowodów w odniesieniu do wszystkich podstaw wykluczenia.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 1 lit. d), instytucja zamawiająca może podjąć decyzję, aby nie wykluczać zainteresowanego podmiotu gospodarczego, jeżeli podjął on działania naprawcze, aby wykazać swoją wiarygodność.

3. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 1 lit. d), panel, o którym mowa w art. 108, może podjąć decyzję, aby nie wykluczać zainteresowanego podmiotu gospodarczego, jeżeli podjął on działania naprawcze, aby wykazać swoją wiarygodność.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W sytuacjach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. b), d), e) i f), Komisja powołuje panel na wniosek urzędnika zatwierdzającego Komisji lub agencji wykonawczej lub wspólny panel na wniosek innej instytucji, organu lub urzędu europejskiego. Panel, w imieniu Komisji i jej agencji wykonawczych, innych instytucji, organów lub urzędów europejskich, stosuje następującą procedurę:

3. W sytuacjach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. b), d), e) i f), Komisja powołuje neutralny i politycznie niezależny panel na wniosek urzędnika zatwierdzającego Komisji lub agencji wykonawczej, lub wspólny panel na wniosek innej instytucji, organu lub urzędu europejskiego. Panel lub wspólny panel wyznacza stały organ wysokiego szczebla, a jego członkowie dysponują wiedzą techniczną i prawną. Komisja dba o to, aby panel lub wspólny panel mógł pracować niezależnie. Panel lub wspólny panel, w imieniu Komisji i jej agencji wykonawczych, innych instytucji, organów lub urzędów europejskich, stosuje następującą procedurę:

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wykluczenie ma charakter stały w przypadku nielegalnej działalności w związku z przestępczością zorganizowaną.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 4 – akapit trzeci a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Termin przedawnienia dotyczący wykluczenia lub nałożenia kar finansowych na podmiot gospodarczy wynosi dziesięć lat:

 

a) od dnia popełnienia wykroczenia lub – w przypadku ciągłych lub wielokrotnych naruszeń – od dnia zaprzestania wykroczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. b), c), d) i e);

 

b) od dnia wydania przez sąd krajowy ostatecznego orzeczenia lub podjęcia ostatecznej decyzji administracyjnej przez organ publiczny lub organizację międzynarodową, w przypadkach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. b), c) i d).

 

Wszelkie czynności Komisji lub innego podmiotu zaangażowanego w proces wykonania budżetu Unii, o których podmiot gospodarczy został powiadomiony i które dotyczą dochodzenia lub postępowania sądowego, przerywają bieg okresu przedawnienia. Początkiem nowego okresu przedawnienia jest dzień następujący po dniu, w którym doszło do przerwania biegu poprzedniego okresu przedawnienia.

 

Dla celów art. 106 ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia zastosowanie ma okres przedawnienia dotyczący wykluczenia lub nałożenia kar finansowych na podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95*.

 

__________________

 

*Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W celu podjęcia decyzji o wykluczeniu i okresie jego trwania bądź o nałożeniu kar finansowych zgodnych z zasadą proporcjonalności panel uwzględnia w szczególności powagę sytuacji, w tym również skutki w odniesieniu do finansowych interesów Unii i jej wizerunku, czas, jaki upłynął od wykroczenia, czas trwania i powtarzalność wykroczenia, umyślność bądź stopień zaniedbania, podjęte środki naprawcze i wszelkie inne okoliczności łagodzące.

Uzasadnienie

Treść art. 144 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 zostaje przeniesiona do nowego art. 108 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, w którym jest mowa o okolicznościach wymagających uwzględnienia w przypadku podjęcia decyzji o wykluczeniu i długości jego trwania lub o nałożeniu kar finansowych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 108 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli wykonanie budżetu ma miejsce w ramach zarządzania pośredniego we współpracy z krajami trzecimi, Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu lub o nałożeniu kary finansowej zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 3, jeśli nie uczynił tego kraj trzeci, któremu powierzono zadania zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c). Nie ma to wpływu na wynikającą z art. 60 ust. 3 odpowiedzialność kraju trzeciego w zakresie zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, wykrywania ich i podejmowania w stosunku do nich działań naprawczych.

Uzasadnienie

Dostosowanie do praktyk stosowanych przez EFR, aby Komisja mogła podejmować decyzje o wykluczeniu, jeżeli nie uczyni tego podmiot upoważniony.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 110 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) kandydat lub oferent spełnia kryteria wyboru określone w dokumentach zamówienia.

c) kandydat lub oferent spełnia kryteria wyboru określone w dokumentach zamówienia oraz nie jest narażony na konflikt interesów, który mógłby negatywnie wpłynąć na wykonanie zamówienia.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 162 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

11a) art. 162 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji i właściwym instytucjom, do dnia 30 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu rocznym. Uwagi te pozostają poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego do dnia 15 października. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.

1. Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji i właściwym instytucjom, do dnia 30 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w sprawozdaniu rocznym. Uwagi te pozostają poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu. W stosownych okolicznościach udostępnia się je jednak na zasadzie poufności Parlamentowi Europejskiemu po złożeniu przezeń odpowiedniego wniosku. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego do dnia 15 października. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.”.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 164

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

11a) art. 164 otrzymuje brzmienie:

1. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 15 maja roku n + 2 udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu za rok n.

1. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 15 maja roku n + 2 udziela instytucjom i organom Unii, o których mowa w art. 208–209, absolutorium z wykonania budżetu za rok n.

2. Jeżeli termin przewidziany w ust. 1 nie może być dotrzymany, Parlament Europejski lub Rada powiadamia Komisję o przyczynach jego odroczenia.

2. Jeżeli termin przewidziany w ust. 1 nie może być dotrzymany, Parlament Europejski lub Rada powiadamia zainteresowane instytucje i organy o przyczynach jego odroczenia.

 

3. Jeżeli Parlament Europejski odroczy wydanie decyzji o udzieleniu absolutorium, Komisja dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszego podjęcia środków zmierzających do usunięcia lub ułatwienia usunięcia przeszkód w podjęciu tej decyzji.

3. Jeżeli Parlament Europejski odroczy wydanie decyzji o udzieleniu absolutorium, zainteresowane instytucje i organy dokładają wszelkich starań w celu jak najszybszego podjęcia środków zmierzających do usunięcia lub ułatwienia usunięcia przeszkód w podjęciu tej decyzji.”.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 165 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

11a) art. 165 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 319 TFUE.

3. Instytucje i organy Unii przedkładają Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 319 TFUE.”.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 166

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

11a) art. 166 otrzymuje brzmienie:

1. Zgodnie z art. 319 TFUE oraz art. 106 a Traktatu Euratom Komisja i pozostałe instytucje podejmują wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium oraz komentarzy towarzyszących przyjętemu przez Radę zaleceniu w sprawie absolutorium.

1. Zgodnie z art. 319 TFUE oraz art. 106 a Traktatu Euratom Komisja oraz pozostałe instytucje i organy podejmują wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium oraz komentarzy towarzyszących przyjętemu przez Radę zaleceniu w sprawie absolutorium.

2. Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady instytucje składają sprawozdanie na temat środków podjętych w odpowiedzi na uwagi i komentarze, a w szczególności co do instrukcji udzielonych ich służbom odpowiedzialnym za wykonanie budżetu. Państwa członkowskie współpracują z Komisją, powiadamiając ją o środkach, jakie podjęły w celu odpowiedzi na te uwagi, aby Komisja mogła uwzględnić je przy sporządzaniu swojego sprawozdania. Sprawozdania instytucji są również przekazywane Trybunałowi Obrachunkowemu.

2. Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady pozostałe instytucje i organy składają sprawozdanie na temat środków podjętych w odpowiedzi na uwagi i komentarze, a w szczególności co do instrukcji udzielonych ich służbom odpowiedzialnym za wykonanie budżetu. Państwa członkowskie współpracują z Komisją, powiadamiając ją o środkach, jakie podjęły w celu odpowiedzi na te uwagi, aby Komisja mogła uwzględnić je przy sporządzaniu swojego sprawozdania. Sprawozdania instytucji i organów są również przekazywane Trybunałowi Obrachunkowemu.”.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 208 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14a) w art. 208 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Organy Unii, które w całości finansują się same i do których nie mają zastosowania przepisy finansowe określone w ramowym rozporządzeniu finansowym, o którym mowa w ust. 1, z uwagi na spójność powinny w razie potrzeby ustanowić podobne zasady. Ponadto należy zadbać o ustalenie wysokości opłat na rzecz tych organów na odpowiednim poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów świadczonych usług i uniknięcie wysokich nadwyżek. W przypadku wystąpienia nadwyżek środki przekazuje się do budżetu Unii.”.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Artykuł 209

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14a) art. 209 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 209

Artykuł 209

Modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwo publiczno-prywatne

Modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwo publiczno-prywatne

Ustanowione aktem podstawowym organy mające osobowość prawną, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, przyjmują swoje przepisy finansowe.

1. Ustanowione aktem podstawowym organy mające osobowość prawną, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, przyjmują swoje przepisy finansowe.

Przepisy te obejmują zestaw zasad niezbędnych do zapewnienia należytego zarządzania unijnymi środkami finansowymi.

Przepisy te obejmują zestaw zasad niezbędnych do zapewnienia należytego zarządzania unijnymi środkami finansowymi.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia modelu rozporządzenia finansowego w drodze aktów delegowanych, które ustanawiają zasady niezbędne do zapewnienia należytego zarządzania finansowego funduszami Unii i w oparciu o art. 60, zgodnie z art. 210.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia modelu rozporządzenia finansowego w drodze aktów delegowanych, które ustanawiają zasady niezbędne do zapewnienia należytego zarządzania finansowego funduszami Unii i w oparciu o art. 60, zgodnie z art. 210.

Przepisy finansowe tych organów nie mogą odbiegać od modelowego rozporządzenia finansowego, chyba że wymagają tego ich specyficzne potrzeby i po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji.

Przepisy finansowe tych organów nie mogą odbiegać od modelowego rozporządzenia finansowego, chyba że wymagają tego ich specyficzne potrzeby i po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji.

 

2. Absolutorium z wykonania budżetu organów , o których mowa w ust. 1, udziela Parlament Europejski na zalecenie Rady. Organy te w pełni współpracują z instytucjami zaangażowanymi w procedurę udzielania absolutorium i w stosownych przypadkach przekazują wszelkie niezbędne dodatkowe informacje, w tym poprzez udział w posiedzeniach właściwych organów.

 

3. Niezależny audytor zewnętrzny sprawdza, czy roczne sprawozdanie finansowe organów, o których mowa w ust. 1, prawidłowo przedstawia jego przychody, wydatki i sytuację finansową, zanim przeprowadzona zostanie konsolidacja w końcowym sprawozdaniu finansowym Komisji lub w terminie określonym w przepisach finansowych danego organu. Jeżeli akt podstawowy, o którym mowa w ust. 1 pierwszy akapit, nie przewiduje inaczej, Trybunał Obrachunkowy przygotowuje specjalne sprawozdania roczne dotyczące poszczególnych organów zgodnie z art. 287 ust. 1 TFUE. Przygotowując te sprawozdania, Trybunał Obrachunkowy uwzględnia audyt przeprowadzony przez niezależnego audytora zewnętrznego oraz działania podjęte w odpowiedzi na ustalenia audytora.”.

Uzasadnienie

Niniejsze uzasadnienie dotyczy również art. 60 ust. 7.

PROCEDURA

Tytuł

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Odsyłacze

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

3.7.2014

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Tamás Deutsch

30.9.2014

Rozpatrzenie w komisji

8.1.2015

 

 

 

Data przyjęcia

27.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera


PROCEDURA

Tytuł

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Odsyłacze

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Data przedstawienia w PE

17.6.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Data przyjęcia

26.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Data złożenia

12.3.2015

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności