SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

11.3.2015 - (COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD) - ***I

Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle


Postup : 2014/0180(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0049/2015
Predkladané texty :
A8-0049/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0358),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0029/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č.1/2015[1],

–       so zreteľom na list európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 3. decembra 2014,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0049/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, Európskemu dvoru audítorov a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Je dôležité objasniť, ako môžu verejní obstarávatelia prispieť k ochrane životného prostredia a podpore trvalo udržateľného rozvoja a zároveň pre svoje zákazky získať najlepší pomer medzi kvalitou a cenou, najmä požadovaním konkrétnych označení a/alebo využitím náležitých postupov verejného obstarávania;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Cieľom verejného obstarávania Únie by malo byť to, aby sa finančné prostriedky Únie využívali efektívnym, transparentným a náležitým spôsobom a elektronické obstarávanie by malo v tejto súvislosti prispievať k lepšiemu využívaniu verejných prostriedkov a rozširovať prístup všetkých hospodárskych subjektov k verejným zákazkám.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Je potrebné identifikovať a inak posudzovať rozličné prípady, ktoré sú obvykle označované ako konflikt záujmov. Pojem konflikt záujmov by sa mal používať jedine v prípadoch, keď je v takejto situácii úradník alebo zamestnanec inštitúcie Únie. V prípade, ak sa hospodársky subjekt pokúsi neoprávnene ovplyvniť postup alebo získať dôverné informácie, má sa to považovať za vážne profesionálne pochybenie. Hospodárske subjekty sa môžu napokon nachádzať aj v situácii, keď nemôžu zákazku vykonať z dôvodu profesionálneho konfliktu záujmov. Spoločnosť by, napríklad, nemala hodnotiť projekt, na ktorom sa sama zúčastnila, alebo audítor by nemal vykonávať audit účtovných závierok, ktoré predtým overoval.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22a) V prípade rámcových dohôd s opätovným otvorením súťaže je vhodné upustiť od povinnosti poskytnúť zamietnutým uchádzačom informácie o charakteristických znakoch a relatívnych výhodách úspešnej ponuky, pretože prijatie týchto informácií zmluvnými stranami tej istej rámcovej zmluvy vždy, keď sa súťaž opätovne otvorí, by mohlo brániť spravodlivej súťaži medzi nimi.

Odôvodnenie

Cieľom odôvodnenia je vyjasniť uvažovanie v rámci ustanovení článku 113 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a) V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článkoch 47 až 50, z ktorých možno odvodiť, že sa musí zaručiť zákonnosť a primeranosť trestných činov a trestov a že každý má právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, právo na obhajobu a právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 58 – odsek 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) Článok 58 ods. 8 sa nahrádza takto:

8. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210a prijať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o spôsoby plnenia rozpočtu vrátane priameho hospodárenia, vykonávania právomocí delegovaných na výkonné agentúry, a osobitných ustanovení pre nepriame hospodárenie s medzinárodnými organizáciami, so subjektmi uvedenými v článku 208 a 209, verejnoprávnymi subjektmi alebo súkromnoprávnymi subjektmi poverenými vykonávaním verejnej služby, súkromnoprávnymi subjektmi spravovanými právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a osobami poverenými vykonávaním osobitných akcií v rámci SZBP.

8. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210a prijať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o spôsoby plnenia rozpočtu vrátane priameho hospodárenia, vykonávania právomocí delegovaných na výkonné agentúry, a osobitných ustanovení pre nepriame hospodárenie s medzinárodnými organizáciami, so subjektmi uvedenými v článku 208 a 209, verejnoprávnymi subjektmi alebo súkromnoprávnymi subjektmi poverenými vykonávaním verejnej služby, súkromnoprávnymi subjektmi spravovanými právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a osobami poverenými vykonávaním osobitných akcií v rámci SZBP. Neziskové organizácie, ktoré nemajú štatút medzinárodnej organizácie zriadenej na základe medzivládnych dohôd, sa nebudú považovať za takéto medzinárodné organizácie.“

Odôvodnenie

Aktualizácia pozmeňujúceho návrhu č. 2.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 60 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Článok 60 ods. 3 sa nahrádza takto:

3. Subjekty a osoby poverené podľa článku 58 ods. 1 písm. c) pri vykonávaní úloh súvisiacich s plnením rozpočtu predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom, odhaľujú ich a zaisťujú ich nápravu. Na tento účel vykonávajú v súlade so zásadou proporcionality, kontroly ex ante a ex post a v náležitých prípadoch aj kontroly na mieste na reprezentatívnych vzorkách transakcií a/alebo vzorkách transakcií založených na riziku s cieľom zaistiť, aby sa akcie financované z rozpočtu skutočne vykonali a správne implementovali. Vymáhajú tiež neoprávnene vyplatené finančné prostriedky a v prípade potreby v tejto súvislosti iniciujú súdne konania.

3. Subjekty a osoby poverené podľa článku 58 ods. 1 písm. c) pri vykonávaní úloh súvisiacich s plnením rozpočtu predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom, odhaľujú ich a zaisťujú ich nápravu. Na tento účel vykonávajú v súlade so zásadou proporcionality kontroly ex ante a ex post a v náležitých prípadoch aj kontroly na mieste na reprezentatívnych vzorkách transakcií a/alebo vzorkách transakcií založených na riziku s cieľom zaistiť, aby sa akcie financované z rozpočtu skutočne vykonali a správne implementovali. Vymáhajú tiež neoprávnene vyplatené finančné prostriedky a v prípade potreby v tejto súvislosti iniciujú súdne konania, pričom informujú Komisiu o každom zistenom prípade podvodu.“

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 60 – odsek 7

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(1b) Článok 60 ods. 7 sa nahrádza takto:

7. Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na príspevky Únie subjektom, ktoré podliehajú osobitnému postupu udelenia absolutória podľa článku 208.

"7. Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na príspevky Únie subjektom, ktoré podliehajú osobitnému postupu udelenia absolutória podľa článku 208 a 209.“

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vykonáva spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k samostatnému postupu udelenia absolutória pre spoločné podniky podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách (29. 5. 2014), ako potvrdili všetky zainteresované strany za okrúhlym stolom o audite a absolutóriu pre SP dňa 13. novembra 2014.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 66 – odsek 2 a (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(1c) Do článku 66 sa vkladá tento odsek 2a:

 

„2a. V prípade akéhokoľvek sporu medzi inštitúciou Únie a jedným alebo viacerými úradníkmi alebo inými odborne spôsobilými zamestnancami môžu strany tohto sporu uzavrieť dohodu (dohodu o urovnaní sporu) s cieľom odstrániť pretrvávajúcu skutkovú alebo právnu neistotu vykonaním vzájomných ústupkov v prípade, ak príslušná inštitúcia považuje na základe najlepšieho vedomia uzavretie takejto dohody za náležité. Povoľujúci úradník vykoná príjmy a výdavky vyplývajúce z tejto dohody.“

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 d (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 66 – odsek 9 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1d) V článku 66 ods. 9 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Vo výkonnej správe sa uvádzajú výsledky operácií v porovnaní so stanovenými cieľmi, riziká spojené s týmito operáciami, použitie poskytnutých zdrojov a efektívnosť a účinnosť systémov vnútornej kontroly vrátane celkového posúdenia nákladov a prínosov kontrol.

V správe o činnosti sa uvádzajú výsledky operácií v porovnaní so stanovenými cieľmi, riziká spojené s týmito operáciami, použitie poskytnutých zdrojov a efektívnosť a účinnosť systémov vnútornej kontroly vrátane celkového posúdenia nákladov a prínosov kontrol. Správa obsahuje aj posúdenie rozsahu, v ktorom operácie prispeli k dosiahnutiu cieľov politík a vytvorili pridanú hodnotu Únie, ako aj celkovej výkonnosti týchto operácií.“

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vykonávajú odporúčania Dvora audítorov uvedené v bodoch 10.63 a 10.65 jeho výročnej správy za rozpočtový rok 2013.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 e (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 66 – odsek 9 – pododsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1e) V článku 66 ods. 9 sa tretí pododsek nahrádza takto:

Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade súhrn výročných správ o činnosti za predchádzajúci rok najneskôr do 15. júna každého roka. Výročná správa o činnosti každého povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním sa tiež poskytuje Európskemu parlamentu a Rade.

„Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade súhrn výročných správ o činnosti za predchádzajúci rok najneskôr do 15. júna každého roka. Výročná správa o činnosti každého povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, ako aj výročné správy o činnosti za predchádzajúci rok povoľujúcich úradníkov/povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním, ktorí sú zamestnancami ostatných inštitúcií, úradov, orgánov a agentúr, sa tiež poskytujú Európskemu parlamentu a Rade a uverejňujú sa na internetovej stránke príslušnej inštitúcie, úradu, orgánu alebo agentúry najneskôr 30. júna každého roku.“

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 f (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 99 – odsek 3 a (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(1f) Do článku 99 sa vkladá tento odsek 3a:

 

3a. V kontexte postupu udelenia absolutória a s ohľadom na požiadavky dôvernosti inštitúcia každý rok postúpi Európskemu parlamentu a Rade na požiadanie výročnú správu o vnútorných auditoch, ako sa uvádza v odseku 3.“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 101 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. „Verejné obstarávanie“ je nadobudnutie nehnuteľností, stavebných prác, tovaru alebo služieb prostredníctvom verejnej zákazky jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi od hospodárskych subjektov, ktorých si títo verejní obstarávatelia vybrali.

1. „Verejné obstarávanie“ je nadobudnutie stavebných prác, tovaru alebo služieb, ako aj nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností prostredníctvom verejnej zákazky jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi od hospodárskych subjektov, ktorých si títo verejní obstarávatelia vybrali.

Odôvodnenie

Zosúladenie s čl. 10 písm. a) smernice o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 101 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a. „Správne rozhodnutie“ znamená konečné a záväzné rozhodnutie správneho orgánu, prijaté v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej sídli hospodársky subjekt, právnymi ustanoveniami členského štátu verejného obstarávateľa alebo platnými právnymi ustanoveniami Únie.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 57 ods. 2 smernice o verejnom obstarávaní na základe odporúčania Dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 102 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Všetky zákazky sa zadávajú na základe čo možno najširšej súťaže okrem prípadov, keď sa použije rokovacie konanie uvedené v článku 104 ods. 1 písm. d).

2. Všetky zákazky sa zadávajú na základe čo možno najširšej súťaže okrem prípadov, keď sa použije rokovacie konanie uvedené v článku 104 ods. 1 písm. d).

 

Odhadovaná hodnota zákazky sa nesmie určiť s úmyslom obísť platné predpisy a zákazku nemožno na tento účel rozdeliť.

 

V prípade, že sa verejný obstarávateľ rozhodne nerozdeliť zákazku na časti, uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

Verejní obstarávatelia nesmú rámcové dohody zneužívať ani používať spôsobom, ktorého účelom alebo dôsledkom by bolo bránenie hospodárskej súťaži, jej obmedzenie alebo jej narušenie.

2a. Verejní obstarávatelia nesmú rámcové dohody zneužívať ani používať spôsobom, ktorého účelom alebo dôsledkom by bolo bránenie hospodárskej súťaži, jej obmedzenie alebo jej narušenie.

Odôvodnenie

Článok 169 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania) tak, ako ho predložila Komisia počas prvého kola stretnutí expertných skupín, obsahuje niektoré základné ustanovenia, ktoré by sa teda mali začleniť do samotného nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 102 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2b. V súlade so zásadou udržateľnosti prijmú verejní obstarávatelia vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri realizácii zákaziek dodržiavali environmentálne, sociálne a pracovné právne záväzky stanovené v právnych predpisoch Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách či medzinárodných environmentálnych, sociálnych alebo pracovných dohovoroch uvedených v prílohe X smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ1a.

 

_____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 103 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Postupy, ktorých hodnota je nižšia ako finančné limity stanovené v článku 118 alebo v článku 190, sa zverejnia vhodným spôsobom.

2. Postupy, ktorých hodnota je nižšia ako finančné limity stanovené v článku 118 ods. 1 alebo v článku 190, sa zverejnia vhodným spôsobom.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 104 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o druhy postupov obstarávania, dynamický nákupný systém, spoločné obstarávanie, zákazky s nízkou hodnotou a platbu na základe faktúr.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o druhy postupov obstarávania na udelenie zákaziek so zreteľom na ich hodnotu v porovnaní so stropmi uvedenými v článku 118 ods. 1, dynamický nákupný systém a spoločné obstarávanie.

Odôvodnenie

Objasnenie. Zachováva sa osobitná zmienka o dynamickom nákupnom systéme, keďže nejde o postup obstarávania.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 105 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch identifikuje predmet obstarávania tak, že poskytne opis svojich potrieb a charakteristické znaky požadovaných stavebných prác, tovaru alebo služieb, ktoré sa majú nakúpiť, a stanoví príslušné kritériá a podmienky. Zároveň uvedie, ktoré prvky vymedzujú minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky ponuky.

2. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch identifikuje predmet obstarávania tak, že poskytne opis svojich potrieb a charakteristické znaky požadovaných stavebných prác, tovaru alebo služieb, ktoré sa majú obstarať, a stanoví príslušné kritériá vylúčenia a výberuna vyhodnotenie ponúk. Zároveň uvedie, ktoré prvky vymedzujú minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky ponuky.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 106 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestných činov súvisiacich s terorizmom, detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi preukázaných na základe dôkazov, ktoré boli konštatované výborom uvedeným v článku 108 alebo právoplatným rozsudkom;

(d) podvodu, daňového podvodu, daňového úniku vrátane nezdanených štruktúr v daňových rajoch, zneužívania podnikových aktív, sprenevery verejných prostriedkov, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestných činov súvisiacich s terorizmom, detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi preukázaných na základe dôkazov, ktoré boli konštatované výborom uvedeným v článku 108 alebo právoplatným rozsudkom;

Odôvodnenie

Jednou z hlavných zásad a cieľov nariadenia o rozpočtových pravidlách je ochrana finančných záujmov Únie. EÚ niekoľkokrát vyjadrila zámer bojovať proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Štatistické údaje ukazujú, že tieňová ekonomika v EÚ predstavuje takmer jednu pätinu HDP. Desiatky miliárd eur tak zostávajú v daňových rajoch, pričom často nie sú priznané ani zdanené. Zintenzívnenie boja proti daňovým podvodom a únikom nie je len otázkou príjmov, ale aj spravodlivosti. Ochrana finančných záujmov Únie sa môže ešte viac posilniť zahrnutím daňových únikov ako dôvodu na vylúčenie z postupov verejného obstarávania v inštitúciách Únie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 106 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Na účely tejto hlavy, „vážne profesionálne pochybenie“ znamená porušenie právnych predpisov, pravidiel či etických noriem vzťahujúcich sa na povolanie hospodárskeho subjektu, ako aj akékoľvek nesprávne konanie, ktoré má dosah na jeho odbornú dôveryhodnosť v prípade, ak svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

 

Za vážne profesionálne pochybenie sa považujú všetky tieto konania:

 

a) poskytnutie nepravdivých informácií z dôvodu podvodu alebo nedbanlivosti;

 

b) uzavretie dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

 

c) porušenie práv duševného vlastníctva;

 

d) snaha ovplyvniť počas postupu proces prijímania rozhodnutí verejného obstarávateľa;

 

e) snaha získať dôverné informácie o postupe.

Odôvodnenie

Článok 140 ods. 1 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania) tak, ako ho predložila Komisia počas prvého kola stretnutí expertných skupín, obsahuje niektoré základné ustanovenia, ktoré by sa následne mali začleniť do samotného nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ide o dodatočný odsek, ktorý sa má vložiť pred nový odsek uvedený v pozmeňujúcom návrhu č. 8 návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 106 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Dôkazom o tom, že hospodársky subjekt sa nachádza v jednej zo situácií, ktoré vedú k vylúčeniu, uvedených v odseku 1 môžu byť aj:

 

a) skutočnosti konštatované v rámci auditov alebo vyšetrovaní Dvora audítorov a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) alebo v rámci vnútorného auditu či akýchkoľvek iných overení, auditov alebo kontrol vykonaných v rámci zodpovednosti verejného obstarávateľa;

 

b) administratívne rozhodnutia, ktoré môžu obsahovať disciplinárne opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu, ktorý je zodpovedný za overovanie uplatňovania noriem profesijnej etiky, rozhodnutia ECB, EIB, medzinárodných organizácií alebo Komisie týkajúce sa porušenia pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže alebo rozhodnutí príslušného vnútroštátneho orgánu.

Odôvodnenie

Článok 140 ods. 1 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania), ktorý predložila Komisia v prvom kole stretnutí skupín odborníkov, obsahuje niektoré podstatné ustanovenia, ktoré by mali byť následne začlenené do samotného nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa vyjasnilo, že sa ustanovenie má vzťahovať na dôkazy týkajúce sa všetkých dôvodov vylúčenia.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. S výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 písm. d) môže verejný obstarávateľ rozhodnúť, že nevylúči dotknutý hospodársky subjekt, ak tento subjekt prijal nápravné opatrenia na preukázanie svojej spoľahlivosti.

3. S výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 písm. d) môže výbor uvedený v článku 108 rozhodnúť, že nevylúči dotknutý hospodársky subjekt, ak tento subjekt prijal nápravné opatrenia na preukázanie svojej spoľahlivosti.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Verejný obstarávateľ každoročne predkladá v súlade s ustanoveniami hlavy IX Európskemu parlamentu a Rade správu o všetkých rozhodnutiach, ktoré prijal v súlade s druhým pododsekom.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 106 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Verejný obstarávateľ tiež môže overiť, či sa subdodávateľ nenachádza v niektorej zo situácií vedúcich k vylúčeniu uvedených v odseku 1 tohto článku alebo či sa na neho vzťahuje niektorý z prípadov uvedených v treťom odseku tohto článku.

7. Verejný obstarávateľ môže uplatniť odseky 1 až 3 aj v prípade subdodávateľa hospodárskeho subjektu, pričom požiada, aby záujemca alebo uchádzač nahradil subdodávateľa alebo subjekt, ktorého kapacitu má v úmysle použiť, čo predstavuje situáciu vylúčenia.

Odôvodnenie

Aktualizácia pozmeňujúceho návrhu č. 9 – začlenenie dodatočných ustanovení článku 141 ods. 5 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 107 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Zákazka sa v rámci daného postupu nezadá hospodárskemu subjektu, ktorý:

1. Verejný obstarávateľ zákazku nezadáva v rámci daného postupu hospodárskemu subjektu, ktorý:

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 107 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Predtým, než sa verejný obstarávateľ rozhodne vylúčiť hospodársky subjekt z daného postupu, musí mu dať príležitosť na predloženie svojich pripomienok s výnimkou prípadu, ak je jeho vylúčenie v súlade s odsekom 1 písm. a) odôvodnené rozhodnutím o vylúčení prijatým vo vzťahu k hospodárskemu subjektu po preskúmaní jeho pripomienok.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania Dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) úradom OLAF v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013*, ak sa na základe prebiehajúceho vyšetrovania preukáže, že by mohlo byť vhodné prijať ochranné opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie;

a) úradom OLAF v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013*, ak sa na základe prebiehajúceho vyšetrovania preukáže, že by mohlo byť vhodné prijať ochranné opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie s náležitým ohľadom na dodržiavanie procedurálnych a základných práv a na ochranu oznamovateľov korupcie;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa uplatňuje odporúčanie organizácie Transparency International.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) povoľujúcim úradníkom Komisie alebo výkonnej agentúry v prípade predpokladaného závažného odborného pochybenia, nezrovnalosti, podvodu alebo vážneho porušenia zmluvy;

b) povoľujúcim úradníkom Komisie alebo výkonnej agentúry v prípade predpokladaného vážneho profesionálneho pochybenia, nezrovnalosti, podvodu, korupcie alebo vážneho porušenia zmluvy;

Odôvodnenie

Podľa odporúčania organizácie Transparency International.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 2– pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) inou inštitúciou, orgánom alebo európskym úradom v prípade predpokladaného závažného odborného pochybenia, nezrovnalosti, podvodu alebo vážneho porušenia zmluvy.

c) inou inštitúciou, orgánom alebo európskym úradom v prípade predpokladaného vážneho profesionálneho pochybenia, nezrovnalosti, podvodu, korupcie alebo vážneho porušenia zmluvy.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania organizácie Transparency International.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v prvom pododseku písm. a), b) a c) sa musia poskytnúť bezodkladne prostredníctvom systému účtovníctva Komisie povoľujúcim úradníkom Komisie a jej výkonných agentúr, všetkým ostatným inštitúciám, orgánom a európskym úradom s cieľom umožniť im prijatie preventívnych dočasných a ochranných opatrení pri plnení rozpočtu. Uvedené opatrenia nesmú presahovať rámec vymedzený podmienkami súťažných podkladov.

Informácie uvedené v prvom pododseku písm. a), b) a c) sa musia poskytnúť bezodkladne prostredníctvom systému účtovníctva Komisie povoľujúcim úradníkom Komisie a jej výkonných agentúr, všetkým ostatným inštitúciám, orgánom a európskym úradom s cieľom umožniť im prijatie preventívnych opatrení pri plnení rozpočtu. Uvedené opatrenia nesmú presahovať rámec vymedzený podmienkami súťažných podkladov.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b), d), e) a f) Komisia zriadi výbor, ak o to požiada povoľujúci úradník Komisie alebo výkonnej agentúry, alebo spoločný výbor, ak o to požiada iná inštitúcia, orgán alebo európsky úrad. Výbor v mene Komisie a jej výkonných agentúr, iných inštitúcií, orgánov alebo európskych úradov uplatní tento postup:

3. V prípade situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b), d), e) a f) Komisia zriadi výbor, ak o to požiada povoľujúci úradník Komisie alebo výkonnej agentúry, alebo spoločný výbor, ak o to požiada iná inštitúcia, orgán alebo európsky úrad. Výbor vymenuje stály orgán na vysokej úrovni a pozostáva z členov s technickými a právnymi znalosťami. Komisia zabezpečí, aby mohol pracovať nezávisle. Výbor v mene Komisie a jej výkonných agentúr, iných inštitúcií, orgánov alebo európskych úradov uplatní tento postup:

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa uplatňujú niektoré odporúčania organizácie Transparency International.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 3– pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) ak sa žiadosť povoľujúceho úradníka zakladá okrem iného na informáciách, ktoré poskytol OLAF, tento úrad bude spolupracovať s výborom v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013;

c) ak sa žiadosť povoľujúceho úradníka zakladá okrem iného na informáciách, ktoré poskytol OLAF, tento úrad je povinný s výborom spolupracovať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a s náležitým ohľadom na dodržiavanie procedurálnych a základných práv a na ochranu oznamovateľov korupcie;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa uplatňuje odporúčanie organizácie Transparency International.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) výbor môže prijať rozhodnutie o vylúčení, a to aj pokiaľ ide o určenie trvanie vylúčenia, a/alebo uložiť finančnú sankciu na základe dôkazov a získaných informácií, pričom zohľadní zásadu proporcionality;

f) výbor môže prijať rozhodnutie o vylúčení, a to aj pokiaľ ide o trvanie vylúčenia, a/alebo uložiť finančnú sankciu na základe dôkazov a získaných informácií, pričom zohľadní zásadu proporcionality; finančná sankcia predstavuje 2 až 10 % celkovej hodnoty zákazky bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie systému náhrady škôd či iných zmluvných sankcií;

Odôvodnenie

Článok 145 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania) tak, ako ho predložila Komisia počas prvého kola stretnutí expertných skupín, obsahuje niektoré základné ustanovenia, ktoré by sa následne mali začleniť do samotného nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vo výnimočných prípadoch vrátane prípadov, keď ide o fyzické osoby alebo keď je to nevyhnutné na zachovanie dôvernosti vyšetrovania alebo vnútroštátneho súdneho konania, môže výbor rozhodnúť, že nezverejní vylúčenie alebo finančnú sankciu podľa prvého pododseku písm. h) tohto odseku po náležitom zohľadnení práva na súkromie a riadnom dodržaní práv stanovených v nariadení (ES) č. 45/2001.

Vo výnimočných prípadoch vrátane prípadov, keď ide o fyzické osoby alebo keď je to nevyhnutné na zachovanie dôvernosti vyšetrovania alebo vnútroštátneho súdneho konania, môže výbor rozhodnúť, že nezverejní vylúčenie alebo finančnú sankciu podľa prvého pododseku písm. h) tohto odseku pri náležitom zohľadnení práva na súkromie a náležitom dodržaní práv stanovených v nariadení (ES) č. 45/2001. Komisia bez ohľadu na uvedené pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o týchto rozhodnutiach, pričom využíva vhodné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti.

 

Verejný obstarávateľ prijme opatrenia potrebné na vykonávanie rozhodnutí výboru.

Odôvodnenie

V prípadoch, keď nemožno zverejniť rozhodnutie výboru, Komisia by o tom mala Parlament a Radu aspoň informovať. Okrem toho sa vkladá nový pododsek s cieľom objasniť súvislosť medzi rozhodnutím výboru a jeho vykonávaním zo strany povoľujúcich úradníkov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) päť rokov v prípade uvedenom v článku 106 ods. 1 písm. d);

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Výbor by mal mať možnosť navždy vylúčiť hospodárske subjekty v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. d) – korupcia, financovanie terorizmu, obchodovanie s ľuďmi atď.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a. Premlčacia lehota na vylúčenie hospodárskeho subjektu alebo uloženie finančných sankcií hospodárskemu subjektu je päť rokov od jedného z týchto dátumov:

a) dátum, keď k protiprávnemu konaniu došlo, alebo v prípade jeho pokračovania či opakovania dátum, keď sa protiprávne konanie ukončilo, v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b), c), d) a e) tohto nariadenia; alebo

b) dátum konečného rozhodnutia vnútroštátneho súdneho orgánu alebo právoplatného správneho rozhodnutia verejného orgánu alebo medzinárodnej organizácie, v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b), c) a d) tohto nariadenia.

Premlčacia lehota sa prerušuje každým aktom Komisie alebo každého iného subjektu podieľajúceho sa na plnení rozpočtu Únie, ktorý sa oznámi hospodárskemu subjektu a ktorý sa týka vyšetrovania alebo súdneho konania. Nová premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po prerušení.

Na účely článku 106 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia sa uplatňuje premlčacia lehota na vylúčenie hospodárskeho subjektu alebo uloženie finančných sankcií hospodárskemu subjektu uvedená v článku 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95.

Odôvodnenie

Článok 144 ods. 1 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania) tak, ako ho predložila Komisia počas prvého kola stretnutí expertných skupín, obsahuje základné ustanovenia a mal by preto byť začlenený do samotného nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4b. Na určenie vylúčenia a jeho trvania alebo finančných sankcií v súlade so zásadou proporcionality výbor zohľadňuje najmä závažnosť situácie vrátane vplyvu na finančné záujmy a dobré meno Únie, čas, ktorý uplynul od protiprávneho konania, jeho trvanie a opakovanie, úmysel či mieru nedbanlivosti, ako aj opatrenia prijaté na nápravu situácie alebo všetky ďalšie poľahčujúce okolnosti.

Odôvodnenie

Článok 144 ods. 1 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania) tak, ako ho predložila Komisia počas prvého kola stretnutí expertných skupín, obsahuje základné ustanovenia a mal by byť preto začlenený do samotného nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Orgány členských štátov a tretích krajín, ako aj ECB, EIB, Európsky investičný fond a subjekty podieľajúce sa na plnení rozpočtu v súlade s článkami 58 a 61 sú povinné:

5. Ak je konanie hospodárskych subjektov škodlivé pre finančné záujmy Únie, orgány členských štátov a tretích krajín, ako aj ECB, EIB, Európsky investičný fond a subjekty podieľajúce sa na plnení rozpočtu v súlade s článkami 58 a 61 sú povinné:

Odôvodnenie

Objasnenie rozsahu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak orgány členských štátov nesplnia tieto požiadavky, sú zodpovedné za prípadné škody spôsobené na finančných záujmoch Únie, ktoré sa pripisujú tomuto nesplneniu.

Odôvodnenie

Zavedenie ďalšieho sankčného mechanizmu pre členské štáty, ktoré nespolupracujú s Komisiou v rámci systému pre včasné odhaľovanie rizika a vylúčenia.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 5 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípadoch, keď sa rozpočet plní v rámci nepriameho hospodárenia s tretími krajinami, Komisia môže prijať rozhodnutie o vylúčení alebo uložiť finančné sankcie v súlade s postupom uvedeným v odseku 3, ak tak tretia krajina poverená podľa článku 58 ods. 1 písm. c) neurobila. Toto neovplyvňuje zodpovednosť tretej krajiny podľa článku 60 ods. 3 predchádzať nezrovnalostiam a podvodom, odhaľovať a naprávať ich.

Odôvodnenie

Zosúladenie s postupmi ERF s cieľom zaistiť, aby mohla Komisia prijať rozhodnutie o vylúčení, ak to neurobí delegovaný subjekt.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o systém Únie na ochranu finančných záujmov Únie vrátane jeho štandardizovaných postupov a zverejňovaných údajov, lehôt pri vylúčení, organizácie výboru, trvania vylúčenia a finančných sankcií.

8. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o systém Únie na ochranu finančných záujmov Únie vrátane jeho štandardizovaných postupov a zverejňovaných údajov, lehôt pri vylúčení, organizácie výboru, kritérií členstva vo výbore, výberového postupu pre členov výboru, predchádzania konfliktom záujmov členov výboru a ich riadenia, trvania vylúčenia a finančných sankcií.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania organizácie Transparency International.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 110 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) záujemca alebo uchádzač spĺňa podmienky účasti stanovené v súťažných podkladoch.

c) záujemca alebo uchádzač spĺňa podmienky účasti stanovené v súťažných podkladoch a nepodlieha protichodným záujmom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na plnenie zákazky.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 110 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Verejný obstarávateľ zadáva verejné zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

2. Verejný obstarávateľ zadáva verejné zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky v súlade s článkom 67 smernice 2014/24/EÚ.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania Dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 110 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Verejný obstarávateľ sa môže rozhodnúť nezadať zákazku uchádzačovi, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ak zistí, že ponuka nie je v súlade s príslušnými environmentálnymi, sociálnymi a pracovnoprávnymi záväzkami stanovenými v právnych predpisoch Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách či medzinárodných environmentálnych, sociálnych alebo pracovných dohovoroch, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe X smernice 2014/24/EÚ.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania Dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 111 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa to považuje za vhodné a primerané, verejný obstarávateľ môže od uchádzačov vyžadovať, aby vopred zložili zábezpeku ako garanciu, že svoje ponuky nestiahnu.

3. Ak sa to považuje za vhodné a primerané, verejný obstarávateľ môže od uchádzačov vyžadovať, aby vopred zložili zábezpeku ako garanciu, že svoje ponuky nestiahnu. Požadovaná zábezpeka je primeraná odhadovanej hodnote zákazky a stanovuje sa veľmi nízko, aby sa predišlo diskriminácii rôznych hospodárskych subjektov.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania Dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 112 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kým prebieha postup verejného obstarávania, každý kontakt medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi musí spĺňať podmienky zabezpečujúce transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie. Po uplynutí lehoty na prijatie ponúk nesmú tieto kontakty viesť k zmenám súťažných podkladov alebo k podstatným zmenám podmienok predložených ponúk s výnimkou prípadu, keď niektorý z postupov stanovených v článku 104 ods. 1 takúto možnosť výslovne pripúšťa.

1. Kým prebieha postup verejného obstarávania, každý kontakt medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi musí spĺňať podmienky zabezpečujúce transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a dobrú správu, ako sa stanovuje v článku 96. Po uplynutí lehoty na prijatie ponúk nesmú tieto kontakty viesť k zmenám súťažných podkladov alebo k podstatným zmenám podmienok predložených ponúk s výnimkou prípadu, keď niektorý z postupov stanovených v článku 104 ods. 1 takúto možnosť výslovne pripúšťa.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 114a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Verejný obstarávateľ môže upraviť zmluvu alebo rámcovú dohodu podstatným spôsobom bez postupu obstarávania len v prípadoch stanovených v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia a za predpokladu, že sa touto podstatnou úpravou nemení predmet zmluvy alebo rámcovej dohody.

2. Verejný obstarávateľ môže upraviť zmluvu alebo rámcovú dohodu bez postupu obstarávania len v prípadoch stanovených v odseku 2a alebo v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia a za predpokladu, že sa touto úpravou nemení predmet ani celkový charakter zmluvy alebo rámcovej dohody.

Odôvodnenie

Aktualizácia pozmeňujúceho návrhu č. 20 s pridaným odkazom na odsek 2a v nadväznosti na jeho vloženie. Koniec vety zosúladený s článkom 72 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 114a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a. Zmluva alebo osobitná zmluva môže byť upravená bez nového postupu obstarávania v týchto prípadoch:

 

a) ak sú nevyhnutné dodatočné práce, tovar alebo služby pôvodného dodávateľa, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom verejnom obstarávaní, a ak sú splnené všetky tieto podmienky:

 

(i) zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov súvisiacich so vzájomnou zameniteľnosťou alebo interoperabilitou s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami;

 

(ii) zmena dodávateľa by pre verejného obstarávateľa znamenala výrazné zdvojenie nákladov;

 

(iii) akékoľvek zvýšenie ceny vrátane čistej kumulatívnej hodnoty úprav nasledujúcich po sebe nepresahuje 50 % pôvodnej hodnoty zákazky;

 

b) ak sú splnené všetky tieto podmienky:

 

(i) potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ predvídať;

 

(ii) akékoľvek zvýšenie ceny nepresahuje 50 % pôvodnej hodnoty zákazky;

 

c) ak je hodnota úpravy nižšia ako obe tieto hodnoty:

 

(i) prahy stanovené v článku 118 ods. 1 a v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 190 ods. 2 v oblasti vonkajších činností v čase úpravy; ako aj

 

(ii) 10 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na poskytnutie služieb, zákaziek na dodanie tovaru a koncesných zmlúv (práce alebo služby) a 15 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

 

Písmená a) a c) prvého pododseku sa môžu uplatňovať aj na rámcové zmluvy.

 

V rámci pôvodnej hodnoty zákazky sa nezohľadní revízia cien.

 

Čistá kumulatívna hodnota viacerých po sebe nasledujúcich úprav podľa písm. c) prvého pododseku nepresiahne žiadny prah stanovený v tomto pododseku.

 

Verejný obstarávateľ požiada o vykonanie ex post opatrení na účely zverejnenia stanovených v článku 103 ods. 1.

Odôvodnenie

Na základe odporúčania Dvora audítorov sa článok 162 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania) v podobe, v ktorej ho predložila Komisia počas prvého kola stretnutí expertných skupín, presúva do nariadenia o rozpočtových pravidlách, keďže obsahuje podstatné ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 115 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) zaistenie splnenia zákazky v plnom rozsahu po zaplatení zostatku.

c) zabezpečenie realizácie zákazky v plnom rozsahu počas obdobia záväznosti zmluvy.

Odôvodnenie

Zosúladenie s obvyklou medzinárodnou praxou/oprava technickej chyby: v niektorých prípadoch sa zostatok vypláca na konci platnosti zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 118 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S výhradou výnimiek a podmienok, ktoré sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, v prípade zákaziek presahujúcich finančné limity uvedené v odseku 1 nemôže verejný obstarávateľ podpísať zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom pred uplynutím odkladnej lehoty.

2. S výhradou výnimiek a podmienok, ktoré sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, v prípade zákaziek presahujúcich finančné limity uvedené v odseku 1 nemôže verejný obstarávateľ podpísať zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom pred uplynutím odkladnej lehoty. Zmluvy podpísané pred skončením odkladnej lehoty sú neplatné.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania Dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 10 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 139 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(10a) Článok 139 ods. 5 sa nahrádza takto:

5. V prípade finančných nástrojov vykonávaných v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi sa ustanovenia vzťahujúce sa na tieto nástroje vrátane pravidiel týkajúcich sa príspevkov do finančných nástrojov riadených priamo alebo nepriamo v súlade s touto hlavou stanovia v nariadeniach, ktoré sa uvádzajú v článku 175.

5. V prípade finančných nástrojov vykonávaných v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi sa ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na tieto nástroje vrátane pravidiel týkajúcich sa príspevkov do finančných nástrojov riadených priamo alebo nepriamo v súlade s touto hlavou, stanovia v nariadeniach, ktoré sa uvádzajú v článku 175. Bez ohľadu na uvedené sa na finančné nástroje vykonávané v rámci zdieľaného hospodárenia uplatňuje aj článok 140 ods. 8.“

Odôvodnenie

Zjednotené a úplné podávanie správ o všetkých finančných nástrojoch vykonávaných v rámci priameho, nepriameho alebo zdieľaného hospodárenia je nevyhnutné na to, aby sa rozpočtovému orgánu umožnilo riadne vykonávanie jeho kontrolnej úlohy.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 139 – odsek 5a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5a. Žiadnu finančnú podporu nie je možné poskytnúť účelovým investičným nástrojom, finančným sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí sa nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a), b) a d) a v článku 107 ods. 1 písm. b) a c).“;

5a. Žiadnu finančnú podporu nie je možné poskytnúť účelovým investičným nástrojom, finančným sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí sa nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a), b), c) a d) a v článku 107 ods. 1 písm. b), ba) a c).“;

Odôvodnenie

Podmienkami vylúčenia z finančných nástrojov by tiež mali byť podvody v oblasti sociálneho zabezpečenia, daňové podvody a konflikty záujmov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 162 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(11a) Článok 162 ods. 1 sa nahrádza takto:

1. Dvor audítorov do 30. júna zašle Komisii a príslušným inštitúciám všetky pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru mali byť uvedené vo výročnej správe. Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú predmetom námietkového konania. Každá inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru audítorov do 15. októbra. Odpovede iných inštitúcií ako Komisie sa súčasne zasielajú Komisii.

1. Dvor audítorov do 30. júna zašle Komisii a príslušným inštitúciám všetky pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru mali byť uvedené vo výročnej správe. Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú predmetom námietkového konania. V prípade potreby sú však na požiadanie dôverne poskytnuté Európskemu parlamentu. Každá inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru audítorov do 15. októbra. Odpovede iných inštitúcií ako Komisie sa súčasne zasielajú Komisii.“

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11 b (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 163 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(11b) Článok 163 ods. 1 sa nahrádza takto:

1. Dvor audítorov zašle príslušnej inštitúcii alebo subjektu všetky pripomienky, ktoré by sa podľa jeho názoru mali uviesť v osobitnej správe. Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú predmetom námietkového konania.

1. Dvor audítorov zašle príslušnej inštitúcii alebo subjektu všetky pripomienky, ktoré by sa podľa jeho názoru mali uviesť v osobitnej správe. Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú predmetom námietkového konania.

Príslušná inštitúcia alebo subjekt v lehote dva a pol mesiaca od zaslania pripomienok informuje Dvor audítorov o všetkých odpovediach, ktoré chce uviesť k príslušným pripomienkam.

Príslušná inštitúcia alebo subjekt vo všeobecnosti do piatich týždňov od zaslania pripomienok informuje Dvor audítorov o všetkých odpovediach, ktoré chce uviesť k príslušným pripomienkam.

 

Príslušná inštitúcia alebo subjekt sa vo svojich odpovediach priamo a výlučne zaoberajú týmito pripomienkami.

Dvor audítorov prijme konečné znenie osobitnej správy v priebehu mesiaca nasledujúceho po získaní odpovedí dotknutej inštitúcie alebo subjektu.

Dvor audítorov zabezpečí, aby sa osobitné správy vypracovali a prijali v primeranej lehote, ktorá vo všeobecnosti nepresahuje 12 mesiacov.

Osobitné správy spolu s odpoveďami príslušných inštitúcií alebo subjektov sa bezodkladne zasielajú Európskemu parlamentu a Rade a tak Európsky parlament, ako aj Rada zvlášť rozhodnú, podľa potreby v spolupráci s Komisiou, aké následné opatrenie je potrebné prijať.

Osobitné správy spolu s odpoveďami príslušných inštitúcií alebo subjektov sa bezodkladne zasielajú Európskemu parlamentu a Rade a Európsky parlament, ako aj Rada zvlášť rozhodnú, podľa potreby v spolupráci s Komisiou, aké následné opatrenie je potrebné prijať.

Dvor audítorov prijme všetky potrebné kroky, aby zaistil, že odpovede všetkých dotknutých inštitúcií alebo subjektov na jeho pripomienky sa uverejnia spolu s osobitnou správou.

Dvor audítorov prijme všetky potrebné kroky, aby zaistil, že odpovede všetkých dotknutých inštitúcií alebo subjektov na jeho pripomienky, ako aj harmonogram na vypracovanie osobitnej správy sa uverejnia spolu s osobitnou správou.“

Odôvodnenie

Aktualizácia pozmeňujúceho návrhu č. 22.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11 c (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 164

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(11c) Článok 164 sa nahrádza takto:

1. Európsky parlament na odporúčanie Rady uznášajúcej sa kvalifikovanou väčšinou, do 15. mája roka n + 2 udelí Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu za rok n.

1. Európsky parlament na odporúčanie Rady uznášajúcej sa kvalifikovanou väčšinou do 15. mája roka n + 2 udelí orgánom a inštitúciám Únie uvedeným v článkoch 208 a 209 absolutórium za plnenie rozpočtu za rok n.

2. Ak lehotu stanovenú v odseku 1 nie je možné dodržať, Európsky parlament alebo Rada informujú Komisiu o dôvodoch odkladu.

2. Ak lehotu stanovenú v odseku 1 nie je možné dodržať, Európsky parlament alebo Rada informujú dotknuté inštitúcie a orgány o dôvodoch odkladu.

3. Ak Európsky parlament odloží rozhodnutie, ktorým sa udeľuje absolutórium, Komisia čo najskôr vyvinie všetko úsilie a prijme opatrenia na uľahčenie alebo odstránenie prekážok pre toto rozhodnutie.

3. Ak Európsky parlament odloží rozhodnutie, ktorým sa udeľuje absolutórium, dotknuté inštitúcie a orgány čo najskôr vyvinú všetko úsilie a prijmú opatrenia na uľahčenie alebo odstránenie prekážok pre toto rozhodnutie.“

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11 d (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 165 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(11d) Článok 165 ods. 3 sa nahrádza takto:

3. Komisia predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatnenie postupu udelenia absolutória za dotknutý rozpočtový rok v súlade s článkom 319 ZFEÚ.

3. Inštitúcie a orgány Únie uvedené v článkoch 208 a 209 predložia Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatnenie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok v súlade s článkom 319 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11 e (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 166

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(11e) Článok 166 sa nahrádza takto:

1.V súlade s článkom 319 ZFEÚ a článkom 106a Zmluvy o Euroatome Komisia a ostatné inštitúcie prijmú všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na pripomienky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a na poznámky pripojené k odporúčaniu na udelenie absolutória, ktoré prijala Rada.

1.V súlade s článkom 319 ZFEÚ a článkom 106a Zmluvy o Euroatome Komisia a ostatné inštitúcie a orgány uvedené v článkoch 208 a 209 prijmú všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na pripomienky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a na poznámky pripojené k odporúčaniu na udelenie absolutória, ktoré prijala Rada.

2. Na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady podávajú inštitúcie správy o opatreniach prijatých v súvislosti s uvedenými pripomienkami a poznámkami, a najmä o pokynoch, ktoré vydali akýmkoľvek svojim útvarom, ktoré sú zodpovedné za plnenie rozpočtu. Členské štáty spolupracujú s Komisiou tak, že ju informujú o opatreniach, ktoré prijali v nadväznosti na uvedené pripomienky, aby ich Komisia mohla zohľadniť pri vypracovaní svojej správy. Správy od týchto inštitúcií sa takisto zasielajú Dvoru audítorov.

2. Na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady podávajú uvedené inštitúcie a orgány správy o opatreniach prijatých v súvislosti s uvedenými pripomienkami a poznámkami, a najmä o pokynoch, ktoré vydali akýmkoľvek svojim útvarom, ktoré sú zodpovedné za plnenie rozpočtu. Členské štáty spolupracujú s Komisiou tak, že ju informujú o opatreniach, ktoré prijali v nadväznosti na uvedené pripomienky, aby ich Komisia mohla zohľadniť pri vypracovaní svojej správy. Správy od týchto inštitúcií sa takisto zasielajú Dvoru audítorov.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 190 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o verejné obstarávanie v prípade vonkajších akcií.

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o verejné obstarávanie v prípade vonkajších akcií. Tieto pravidlá zahŕňajú osobitné ustanovenia o verejnom obstarávaní v súvislosti s civilnými misiami v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) s cieľom zabezpečiť rýchle a pružné vykonávanie operácií, pričom sa stanovia najmä prispôsobené zrýchlené konania, ktoré sa majú uplatňovať v súvislosti so všetkými civilnými misiami SBOP.

Odôvodnenie

Z podstaty misií SBOP vyplýva, že sa vykonávajú v krízových alebo pokrízových prostrediach a počas obmedzeného obdobia. Všeobecné pravidlá EÚ týkajúce sa verejného obstarávania nie sú prispôsobené týmto situáciám a ich uplatňovanie je zdrojom značných oneskorení a neefektívnosti. Individuálnym uplatňovaním existujúcich ustanovení o flexibilite sa tento problém dostatočne nerieši. Treba preto prostredníctvom delegovaného aktu prijať osobitné pravidlá, a to pri náležitom zohľadnení osobitostí civilného krízového riadenia.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 14 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 208 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) V článku 208 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:

 

„Plne samofinancované orgány Únie, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, v prípade potreby stanovia v záujme jednotnosti podobné pravidlá. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli poplatky stanovené na primeranej úrovni s cieľom pokryť náklady na poskytovanie služieb a aby nevznikali značné prebytky. V prípade prebytkov sú finančné prostriedky začlenené do rozpočtu.“

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 14 b (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 209

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(14b) Článok 209 sa nahrádza takto:

Subjekty s právnou subjektivitou, ktoré sú zriadené základným aktom a sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva, prijmú svoje rozpočtové pravidlá.

1. Subjekty s právnou subjektivitou, ktoré sú zriadené základným aktom a sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva, prijmú svoje rozpočtové pravidlá.

Uvedené pravidlá zahŕňajú súbor zásad potrebných na zaistenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie.

Uvedené pravidlá zahŕňajú súbor zásad potrebných na zaistenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijať vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách prostredníctvom delegovaného aktu, ktoré stanoví zásady nevyhnutné pre zabezpečeie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie a ktoré bude založené na článku 60.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijať vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách prostredníctvom delegovaného aktu, ktoré stanoví zásady nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie a ktoré bude vychádzať z článku 60.

Rozpočtové pravidlá týchto subjektov sa neodchyľujú od vzorového nariadeniao rozpočtových pravidlách s výnimkou prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné potreby a Komisia vopred súhlasila.

Rozpočtové pravidlá týchto subjektov sa neodchyľujú od vzorového nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné potreby a Komisia vopred súhlasila.

 

2. Absolutórium za plnenie rozpočtu subjektov uvedených v odseku 1 udeľuje Európsky parlament na odporúčanie Rady. Subjekty uvedené v odseku 1 plne spolupracujú s inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na postupe udeľovania absolutória, a podľa potreby poskytujú všetky ďalšie potrebné informácie, a to aj účasťou na zasadnutiach príslušných orgánov.

 

3. Vnútorný audítor Komisie má vo vzťahu k subjektom uvedeným v odseku 1 tie isté právomoci ako vo vzťahu ku Komisii.

 

4. Nezávislý externý audítor overí, či sa v ročnej účtovnej závierke každého zo subjektov uvedených v odseku 1 správne uvádzajú príjmy, výdavky a finančná pozícia príslušného subjektu pred konsolidáciou v rámci konečnej účtovnej závierky Komisie alebo k dátumu stanovenému v rozpočtových pravidlách príslušných subjektov. Ak nie je v základnom akte uvedenom v odseku 1 stanovené inak, Dvor audítorov vypracuje osobitnú výročnú správu za každý subjekt v súlade s požiadavkami podľa článku 287 ods. 1 ZFEÚ. Dvor audítorov pri vypracovaní tejto správy zohľadňuje audit vykonaný nezávislým externým audítorom a opatrenia prijaté v reakcii na zistenia audítora.‟

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vykonáva spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k samostatnému postupu udelenia absolutória pre spoločné podniky podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách (29. 5. 2014), ako potvrdili všetky zainteresované strany za okrúhlym stolom o audite a absolutóriu pre SP dňa 13. novembra 2014.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 52, 12.2.2015, s. 1.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (27.1.2015)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie
(COM(2014/0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Christian Ehler

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh zameraný na zosúladenie nariadenia o rozpočtových pravidlách s ustanoveniami nových smerníc o verejnom obstarávaní a udeľovaní koncesií. Tento návrh obsahuje zmenu článku 190 o „verejnom obstarávaní v prípade vonkajších akcií“, ktorá je dôležitá pre Výbor pre zahraničné veci.

Povinnosť uplatňovať všeobecné pravidlá verejného obstarávania EÚ na opatrenia krízového riadenia v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a najmä na civilné misie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), je skutočne zdrojom značných oneskorení pri obstarávaní základného vybavenia a služieb so značným negatívnym účinkom na fungovanie týchto misií.

Misie SBOP musia spravidla pôsobiť v krízovom prostredí a počas obmedzeného obdobia. Uskutočňujú sa na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady, ktorá uzná, že je potrebná okamžitá reakcia na krízu. Napriek tomu, uplatňovanie platných rozpočtových pravidiel, určené na fungovanie európskeho vnútorného trhu, a nie na krízové situácie v krajinách ako Mali alebo Južný Sudán, často znamená, že základné materiály sa poskytnú viac ako šesť mesiacov od zverejnenia verejného obstarávania.

V stávke je dôveryhodnosť EÚ na medzinárodnej scéne v okamihoch, keď Únia prijíma dôležité záväzky pre mier a bezpečnosť, ako napríklad v Gruzínsku v roku 2008. Často je ohrozená aj bezpečnosť jej personálu, ktorému chýba nevyhnutné vybavenie, ako sú pancierované vozidlá. Túto nebezpečnú neefektívnosť odsúdil Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe z roku 2012 o podpore EÚ pre Kosovo, v ktorej dospel k záveru, že pravidlá verejného obstarávania stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách „neboli navrhnuté pre misie SBOP, ... ktoré niekedy potrebujú rýchlu a flexibilnú odozvu“.

Výbor pre zahraničné veci sa preto domnieva, že by sa mali zaviesť osobitné pravidlá pre misie SBOP, ktorú sa na základe vymedzenia uskutočňujú v krízových alebo pokrízových prostrediach. Toto je v súlade so závermi Európskej rady z decembra 2013, v ktorých vyzvala „Komisiu, vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby zabezpečili, že postupy a pravidlá pre civilné misie umožnia Únii konať flexibilnejšie a urýchliť nasadenie civilných misií EÚ.“

Výbor podporuje každé úsilie o zvýšenie efektívnosti podľa platných pravidiel, zároveň však zastáva názor, že iba osobitný súbor pravidiel s pružnejšími postupmi, ktoré sa odkláňajú od súčasného prístupu založeného na jednotlivých prípadoch, môže zabezpečiť rýchle nasadenie v súlade s potrebami logistiky a bezpečnostnými požiadavkami. Takéto pravidlá by zabezpečili primeranú ochranu finančných záujmov Únie v kontexte vykonávania kľúčových cieľov bezpečnosti EÚ, v dôsledku čoho by sa lepšie reagovalo na potrebu riadneho, účinného a efektívneho finančného hospodárenia.

Okrem toho by s cieľom zvýšiť efektívnosť misií SBOP bolo vhodné prijať ďalšie zmeny nariadenia o rozpočtových pravidlách, s ktorými sa však Parlament v kontexte tohto návrhu nemôže zaoberať. Komisia by mala zvážiť najmä zmenu článku 56 s cieľom umožniť delegovanie právomocí na plnenie rozpočtu veliteľovi civilnej operácie rovnakým spôsobom, ako sa to stalo v prípade vedúcich delegácií EÚ. Takáto zmena by zvýšila rýchlosť a pružnosť zriaďovania a fungovania misií SBOP, čo im umožní plniť si svoj mandát tak, aby boli účinnejšie a lepšie prispôsobené krízovému prostrediu, v ktorom pôsobia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 190 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o verejné obstarávanie v prípade vonkajších akcií.

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o verejné obstarávanie v prípade vonkajších akcií. Tieto pravidlá zahŕňajú osobitné ustanovenia o verejnom obstarávaní v súvislosti s civilnými misiami v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) s cieľom zabezpečiť rýchle a pružné vykonávanie operácií, pričom sa ustanovia najmä prispôsobené zrýchlené konania, ktoré sa majú uplatňovať na všetky civilné misie SBOP.

Odôvodnenie

Misie SBOP sa na základe vymedzenia uskutočňujú v krízových alebo pokrízových prostrediach a počas obmedzeného obdobia. Všeobecné pravidlá EÚ týkajúce sa verejného obstarávania nie sú prispôsobené týmto situáciám a ich uplatňovanie je zdrojom značných oneskorení a neefektívnosti. Individuálnym uplatňovaním existujúcich ustanovení o flexibilite sa tento problém dostatočne nerieši. Osobitné pravidlá by sa preto mali prijať prostredníctvom delegovaného aktu, pričom sa náležite zohľadnia osobitosti civilného krízového riadenia.

POSTUP

Názov

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

Referenčné čísla

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

3.7.2014

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Christian Ehler

22.9.2014

Prerokovanie vo výbore

3.12.2014

 

 

 

Dátum prijatia

26.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues

STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (27.1.2015)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie
(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tamás Deutsch

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a) Verejné obstarávanie by malo slúžiť na zabezpečenie toho, aby sa finančné prostriedky Únie používali účinným, transparentným a vhodným spôsobom: preto by postupy verejného obstarávania mali realizovať pomocou počítačov, čím by sa v porovnaní s bežnými postupmi verejného obstarávania ušetrilo veľké množstvo finančných prostriedkov a uľahčil by sa prístup malých a stredných podnikov k nim.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Mali by sa identifikovať a rozlišovať rôzne prípady, ktoré sú obvykle označované ako konflikt záujmov. Pojem konflikt záujmov by sa mal používať iba v prípadoch, keď je v tejto situácii úradník alebo zástupca inštitúcie EÚ. V prípade, že sa hospodársky subjekt pokúsi neoprávnene ovplyvniť postup alebo získať dôverné informácie, má to byť považované za vážne profesionálne pochybenie. Hospodárske subjekty môžu byť nakoniec aj v situácii, keď nemôžu zákazku vykonať z dôvodu profesionálneho konfliktu záujmov, napríklad by spoločnosť nemala hodnotiť projekt, na ktorom sa sama zúčastnila alebo by audítor nemal vykonávať audit účtovných závierok, ktoré predtým overoval.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a) V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článkoch 47 až 50, z ktorých možno odvodiť, že sa musí zaručiť zákonnosť a primeranosť trestných činov a trestov a že každý má právo na účinný opravný prostriedok a na spravodlivé súdne konanie, právo na obhajobu a právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 60 – odsek 7

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Článok 60 ods. 7 sa nahrádza takto:

'7. Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na príspevky Únie subjektom, ktoré podliehajú osobitnému postupu udelenia absolutória podľa článku 208.

„7. Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na príspevky Únie subjektom, ktoré podliehajú osobitnému postupu udelenia absolutória podľa článkov 208 a 209.“

Odôvodnenie

Je vhodné zmeniť nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom zohľadniť Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o osobitnom absolutóriu pre spoločné podniky podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách (z 29. mája 2014).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 99 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1b) Článok 99 ods. 5 sa nahrádza takto:

5. Inštitúcia každý rok predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá obsahuje počet a typ vykonaných vnútorných auditov, poskytnuté odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní.

'5. Inštitúcia každý rok na žiadosť Parlamentu podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonaných vnútorných auditoch vrátane informácií o počte a type týchto auditov, poskytnutých odporúčaniach a opatreniach prijatých na základe týchto odporúčaní.“

Odôvodnenie

V súlade s článkom 319 ods. 2 poslednou vetou Zmluvy o fungovaní Európskej únie: „Na žiadosť Európskeho parlamentu mu Komisia predloží všetky potrebné informácie.“ Nariadenie o rozpočtových pravidlách by malo mať znenie, ktoré nebráni vykonaniu tohto ustanovenia zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 106 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestných činov súvisiacich s terorizmom, detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi preukázaných na základe dôkazov, ktoré boli konštatované výborom uvedeným v článku 108 alebo právoplatným rozsudkom;

d) podvodu, daňového podvodu, daňového úniku vrátane nezdanených štruktúr v daňových rajoch, zneužívania podnikových aktív, sprenevery verejných prostriedkov, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestných činov súvisiacich s terorizmom, detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi preukázaných na základe dôkazov, ktoré boli konštatované výborom uvedeným v článku 108 alebo právoplatným rozsudkom;

Odôvodnenie

Jednou z hlavných zásad a cieľov nariadenia o rozpočtových pravidlách je ochrana finančných záujmov Únie. EÚ niekoľkokrát vyjadrila zámer bojovať proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Štatistické údaje ukazujú, že tieňová ekonomika v EÚ predstavuje takmer jednu pätinu HDP. Desiatky miliárd eur tiež zostávajú v daňových rajoch, pričom často nie sú priznané ani zdanené. Zintenzívnenie boja proti daňovým podvodom a únikom nie je len otázkou príjmov, ale aj spravodlivosti. Ochrana finančných záujmov Únie sa môže ešte viac posilniť zahrnutím daňových únikov ako dôvodu na vylúčenie z postupov verejného obstarávania v inštitúciách Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 106 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Dôkazom o tom, že hospodársky subjekt je v jednej zo situácií, ktoré vedú k vylúčeniu, uvedených v odseku 1 môžu byť:

 

a) skutočnosti konštatované v rámci auditov alebo vyšetrovaní vykonávaných Dvorom audítorov, Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) alebo oddelením vnútorného auditu alebo akýchkoľvek iných overení, auditov alebo kontrol vykonaných v rámci zodpovednosti verejného obstarávateľa;

 

b) administratívne rozhodnutia, ktoré môžu obsahovať disciplinárne opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu, ktorý je zodpovedný za overovanie uplatňovania noriem profesijnej etiky, rozhodnutia ECB, EIB, medzinárodných organizácií alebo Komisie týkajúce sa porušenia pravidiel hospodárskej súťaže Únie alebo rozhodnutia príslušného vnútroštátneho orgánu.

Odôvodnenie

Článok 140 ods. 1 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania), ktorý predložila Komisia v prvom kole stretnutí skupín odborníkov, obsahuje niektoré podstatné ustanovenia, ktoré by mali byť následne začlenené do samotného finančného nariadenia, aby sa vyjasnilo, že sa ustanovenie má vzťahovať na dôkazy týkajúce sa všetkých dôvodov vylúčenia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. S výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 písm. d) môže verejný obstarávateľ rozhodnúť, že nevylúči dotknutý hospodársky subjekt, ak tento subjekt prijal nápravné opatrenia na preukázanie svojej spoľahlivosti.

3. S výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 písm. d) môže výbor uvedený v článku 108 rozhodnúť, že nevylúči dotknutý hospodársky subjekt, ak tento subjekt prijal nápravné opatrenia na preukázanie svojej spoľahlivosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b), d), e) a f) Komisia zriadi výbor, ak o to požiada povoľujúci úradník Komisie alebo výkonnej agentúry, alebo spoločný výbor, ak o to požiada iná inštitúcia, orgán alebo európsky úrad. Výbor v mene Komisie a jej výkonných agentúr, iných inštitúcií, orgánov alebo európskych úradov uplatní tento postup:

3. V prípade situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b), d), e) a f) Komisia zriadi neutrálny a politicky nezávislý výbor, ak o to požiada povoľujúci úradník Komisie alebo výkonnej agentúry, alebo Komisia zriadi spoločný výbor, ak o to požiada iná inštitúcia, orgán alebo európsky úrad. Výbor alebo spoločný výbor vymenúva stály orgán na vysokej úrovni a pozostáva z členov s technickými a právnymi znalosťami. Komisia zabezpečí, aby výbor alebo spoločný výbor pracoval nezávisle. Výbor alebo spoločný výbor v mene Komisie a jej výkonných agentúr, iných inštitúcií, orgánov alebo európskych úradov uplatní tento postup:

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vylúčenie je trvalé v prípade nezákonných činností v súvislosti s organizovaným zločinom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 4 – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Premlčacia lehota na vylúčenie a/alebo uloženie finančných sankcií hospodárskemu subjektu trvá desať rokov, ktoré môžu byť rátané od akéhokoľvek z nasledujúcich dátumov:

 

a) dátumu, ku ktorému došlo k protiprávnemu konaniu alebo v prípade pokračujúceho alebo opakovaného protiprávneho konania odo dňa, keď sa protiprávne konanie skončilo, v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b), c), d) a e);

 

b) dátumu právoplatného rozsudku vnútroštátneho súdu alebo právoplatného správneho rozhodnutia verejného orgánu alebo medzinárodnej organizácie v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b), c) a d).

 

Premlčacia lehota sa prerušuje každým aktom Komisie alebo každého iného subjektu podieľajúceho sa na plnení rozpočtu Únie, ktorý sa oznámi hospodárskemu subjektu a ktorý sa týka vyšetrovania alebo súdneho konania. Nová premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po prerušení.

 

Na účely článku 106 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia sa uplatní premlčacia lehota na vylúčenie a/alebo uloženie finančných sankcií hospodárskemu subjektu stanovená v článku 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95*.

 

__________________

 

*Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. S cieľom určiť vylúčenie a jeho trvanie a/alebo finančné sankcie v súlade so zásadou proporcionality výbor zohľadní najmä závažnosť situácie vrátane dosahu na finančné záujmy a povesť Únie, čas, ktorý uplynul od pochybenia, jeho trvanie a opakovanie, úmyselnosť konania alebo mieru nedbanlivosti a opatrenia prijaté na nápravu situácie alebo akékoľvek iné poľahčujúce okolnosti.

Odôvodnenie

Článok 144 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa presúva vyššie ako nový odsek 4a článku 108 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, ktorý sa týka okolností, ktoré sa zohľadňujú pri uložení vylúčenia a jeho trvania a/alebo uložení finančných sankcií.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 108 – odsek 5 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípadoch, keď sa rozpočet plní v rámci nepriameho hospodárenia s tretími krajinami, Komisia môže prijať rozhodnutie o vylúčení alebo uložení finančných sankcií v súlade s postupom uvedeným v odseku 3, ak tak tretia krajina poverená podľa článku 58 ods. 1 písm. c) neurobila. Toto neovplyvňuje zodpovednosť tretej krajiny podľa článku 60 ods. 3 predchádzať nezrovnalostiam a podvodom, odhaľovať a naprávať ich.

Odôvodnenie

Zosúladenie s postupmi ERF na zaistenie toho, aby mohla Komisia prijať rozhodnutie o vylúčení, ak to neurobí delegovaný subjekt.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 110 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) záujemca alebo uchádzač spĺňa podmienky účasti stanovené v súťažných podkladoch.

c) záujemca alebo uchádzač spĺňa podmienky účasti stanovené v súťažných podkladoch a nepodlieha protichodným záujmom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na plnenie zákazky.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 162 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

11a) Článok 162 ods. 1 sa nahrádza takto:

1. Dvor audítorov do 30. júna zašle Komisii a príslušným inštitúciám všetky pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru mali byť uvedené vo výročnej správe. Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú predmetom námietkového konania. Každá inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru audítorov do 15. októbra. Odpovede iných inštitúcií ako Komisie sa súčasne zasielajú Komisii.

'1. Dvor audítorov do 30. júna zašle Komisii a príslušným inštitúciám všetky pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru mali byť uvedené vo výročnej správe. Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú predmetom námietkového konania. V prípade potreby sú však dôverne poskytnuté Európskemu parlamentu. Každá inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru audítorov do 15. októbra. Odpovede iných inštitúcií ako Komisie sa súčasne zasielajú Komisii.“

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 164

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Článok 164 sa nahrádza takto:

1. Európsky parlament na odporúčanie Rady uznášajúcej sa kvalifikovanou väčšinou, do 15. mája roka n + 2 udelí Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu za rok n.

'1. Európsky parlament na odporúčanie Rady uznášajúcej sa kvalifikovanou väčšinou do 15. mája roka n + 2 udelí inštitúciám a subjektom Únie uvedeným v článkoch 208 a 209 absolutórium za plnenie rozpočtu za rok n.

2. Ak lehotu stanovenú v odseku 1 nie je možné dodržať, Európsky parlament alebo Rada informujú Komisiu o dôvodoch odkladu.

2. Ak lehotu stanovenú v odseku 1 nie je možné dodržať, Európsky parlament alebo Rada informujú dotknuté inštitúcie a subjekty o dôvodoch odkladu.

3. Ak Európsky parlament odloží rozhodnutie, ktorým sa udeľuje absolutórium, Komisia čo najskôr vyvinie všetko úsilie a prijme opatrenia na uľahčenie alebo odstránenie prekážok pre toto rozhodnutie.

3. Ak Európsky parlament odloží rozhodnutie, ktorým sa udeľuje absolutórium, dotknuté inštitúcie a subjekty čo najskôr vyvinú všetko úsilie na prijatie opatrení na uľahčenie alebo odstránenie prekážok pre toto rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 165 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

11a) Článok 165 ods. 3 sa nahrádza takto:

3. Komisia predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatnenie postupu udelenia absolutória za dotknutý rozpočtový rok v súlade s článkom 319 ZFEÚ.

'3. Inštitúcie a subjekty Únie predložia Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatnenie postupu udelenia absolutória za dotknutý rozpočtový rok v súlade s článkom 319 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 166

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

11a) Článok 166 sa nahrádza takto:

1. V súlade s článkom 319 ZFEÚ a článkom 106a Zmluvy o Euroatome Komisia a ostatné inštitúcie prijmú všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na pripomienky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a na poznámky pripojené k odporúčaniu na udelenie absolutória, ktoré prijala Rada.

'1. V súlade s článkom 319 ZFEÚ a článkom 106a Zmluvy o Euroatome Komisia a ostatné inštitúcie a subjekty prijmú všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na pripomienky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a na poznámky pripojené k odporúčaniu na udelenie absolutória, ktoré prijala Rada.

2. Na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady podávajú inštitúcie správy o opatreniach prijatých v súvislosti s uvedenými pripomienkami a poznámkami, a najmä o pokynoch, ktoré vydali akýmkoľvek svojim útvarom, ktoré sú zodpovedné za plnenie rozpočtu. Členské štáty spolupracujú s Komisiou tak, že ju informujú o opatreniach, ktoré prijali v nadväznosti na uvedené pripomienky, aby ich Komisia mohla zohľadniť pri vypracovaní svojej správy. Správy od týchto inštitúcií sa takisto zasielajú Dvoru audítorov.

2. Na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady podávajú ostatné inštitúcie a subjekty správy o opatreniach prijatých v súvislosti s uvedenými pripomienkami a poznámkami, a najmä o pokynoch, ktoré vydali akýmkoľvek svojim útvarom, ktoré sú zodpovedné za plnenie rozpočtu. Členské štáty spolupracujú s Komisiou tak, že ju informujú o opatreniach, ktoré prijali v nadväznosti na uvedené pripomienky, aby ich Komisia mohla zohľadniť pri vypracovaní svojej správy. Správy od týchto inštitúcií a subjektov sa takisto zasielajú Dvoru audítorov.“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 14 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 208 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a) V článku 208 sa vkladá tento odsek:

 

„3a.) Subjekty Únie, ktoré sú v plnej miere samofinancované a na ktoré sa nevzťahujú rozpočtové pravidlá stanovené v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách podľa odseku 1, si podľa potreby stanovia podobné pravidlá, aby sa zabezpečil súlad. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli poplatky týchto subjektov stanovené na primeranej úrovni, aby pokryli náklady na poskytovanie služieb a aby nevznikali výrazné prebytky. V prípade prebytkov by finančné prostriedky mali byť začlenené do rozpočtu Únie.“

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 14 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Článok 209

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14a) Článok 209 sa nahrádza takto:

Článok 209

„Článok 209

Vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva

Vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva

Subjekty s právnou subjektivitou, ktoré sú zriadené základným aktom a sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva, prijmú svoje rozpočtové pravidlá.

1. Subjekty s právnou subjektivitou, ktoré sú zriadené základným aktom a sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva, prijmú svoje rozpočtové pravidlá.

Uvedené pravidlá zahŕňajú súbor zásad potrebných na zaistenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie.

Uvedené pravidlá zahŕňajú súbor zásad potrebných na zaistenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijať vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách prostredníctvom delegovaného aktu, ktoré stanoví zásady nevyhnutné pre zabezpečeie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie a ktoré bude založené na článku 60.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijať vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách prostredníctvom delegovaného aktu, ktoré stanoví zásady nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie a ktoré bude založené na článku 60.

Rozpočtové pravidlá týchto subjektov sa neodchyľujú od vzorového nariadeniao rozpočtových pravidlách s výnimkou prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné potreby a Komisia vopred súhlasila.

Rozpočtové pravidlá týchto subjektov sa neodchyľujú od vzorového nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné potreby a Komisia vopred súhlasila.

 

2. Absolutórium za plnenie rozpočtov subjektov uvedených v odseku 1 udeľuje Európsky parlament na odporúčanie Rady. Tieto subjekty plne spolupracujú s inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na postupe udelenia absolutória, a podľa potreby poskytujú akékoľvek ďalšie potrebné informácie, a to aj prostredníctvom účasti na zasadnutiach príslušných orgánov.

 

3. Nezávislý externý audítor overí, či sa v ročnej účtovnej závierke každého zo subjektov uvedených v odseku 1 správne uvádzajú príjmy, výdavky a finančná pozícia príslušného subjektu, a to pred konsolidáciou v rámci konečnej účtovnej závierky Komisie alebo do dátumu stanoveného v rozpočtových pravidlách príslušných subjektov. Pokiaľ nie je v základnom akte uvedenom v prvom pododseku odseku 1 stanovené inak, Dvor audítorov vypracuje osobitnú výročnú správu za každý subjekt v súlade s článkom 287 ods. 1 ZFEÚ. Pri príprave tejto správy Dvor audítorov vezme do úvahy prácu vykonanú nezávislým externým audítorom a opatrenia prijaté v reakcii na zistenia audítora.“

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa vzťahuje aj na článok 60 ods. 7.

POSTUP

Názov

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

Referenčné čísla

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

CONT

3.7.2014

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

dátum vymenovania

Tamás Deutsch

30.9.2014

Prerokovanie vo výbore

8.1.2015

 

 

 

Dátum prijatia

27.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

POSTUP

Názov

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

Referenčné čísla

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Dátum predloženia v EP

17.6.2014

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Spravodajkyňa

dátum vymenovania

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Dátum prijatia

26.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Dátum predloženia

12.3.2015