Postopek : 2014/0180(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0049/2015

Predložena besedila :

A8-0049/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0341

POROČILO     ***I
PDF 1016kWORD 600k
11.3.2015
PE 544.201v02-00 A8-0049/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Ingeborg Gräßle

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za proračunski nadzor
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0358),

–       ob upoštevanju členov 294(2) in 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0029/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča št. 1/2015(1),

–       ob upoštevanju pisma evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 3. decembra 2014,

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za proračunski nadzor (A8-0049/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu računskemu sodišču in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Treba je pojasniti, kako lahko javni naročniki prispevajo k varstvu okolja in spodbujanju trajnostnega razvoja ter hkrati dosežejo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno za svoja javna naročila, zlasti z zahtevami za posebne oznake in/ali z ustreznimi načini za oddajo naročil.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Z javnimi naročili Unije bi bilo treba zagotavljati, da se sredstva Unije uporabljajo učinkovito, pregledno in ustrezno, elektronski postopki za javno naročanje pa bi morali prispevati k boljši porabi javnih sredstev in vsem gospodarskim subjektom olajšati dostop do javnih naročil.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Primerno je prepoznati in obravnavati izrazito različne primere, ki se običajno opredelijo kot primeri navzkrižja interesov. Pojem navzkrižja interesov bi bilo treba uporabljati samo v primerih, ko je v takšnem položaju uradnik ali uslužbenec institucije Unije. Če poskuša gospodarski subjekt neprimerno vplivati na postopek ali pridobiti zaupne informacije, je treba to obravnavati kot hujšo kršitev poklicnih pravil. Gospodarski subjekti se lahko znajdejo v položaju, ko pogodbe ne morejo izvajati zaradi navzkrižja poklicnih interesov; podjetje na primer ne bi smelo ocenjevati projekta, pri katerem je sodelovalo, revizor pa ne bi smel revidirati računovodskih izkazov, ki jih je prej sam potrdil.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22a) Pri okvirnih pogodbah s ponovnim odpiranjem konkurence je primerno opustiti obveznost posredovanja značilnosti in sorazmernih prednosti uspešne ponudbe neuspešnemu ponudniku, saj bi se utegnila ogroziti poštena konkurenca med stranmi v isti okvirni pogodbi, če bi te prejele tovrstne informacije vsakič, ko se razpis ponovno odpre.

Obrazložitev

Namen uvodne izjave je pojasniti razloge za določbe člena 113(3).

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti iz členov od 47 do 50 te listine, iz katerih je mogoče sklepati, da je treba zagotoviti zakonitost ter sorazmernost kaznivih dejanj in kazni in da ima vsakdo pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja, pravico do obrambe in pravico, da mu ni dvakrat sojeno ali da ni dvakrat kaznovan v postopku za isto kaznivo dejanje.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 58 – odstavek 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1) Člen 58(8) se nadomesti z naslednjim:

8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 210 v zvezi s podrobnimi pravili o načinih izvrševanja proračuna, vključno z neposrednim upravljanjem, izvajanjem pooblastil, prenesenih na izvajalske agencije, in posebnimi določbami o posrednem upravljanju z mednarodnimi organizacijami, organi iz členov 208 in 209, subjekti javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, subjekti zasebnega prava države članice, ki so pooblaščeni za izvajanje javno-zasebnih partnerstev, in z osebami, pooblaščenimi za izvajanje določenih ukrepov SZVP.

8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 210 v zvezi s podrobnimi pravili o načinih izvrševanja proračuna, vključno z neposrednim upravljanjem, izvajanjem pooblastil, prenesenih na izvajalske agencije, in posebnimi določbami o posrednem upravljanju z mednarodnimi organizacijami, organi iz členov 208 in 209, subjekti javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, subjekti zasebnega prava države članice, ki so pooblaščeni za izvajanje javno-zasebnih partnerstev, in z osebami, pooblaščenimi za izvajanje določenih ukrepov SZVP. Nepridobitne organizacije, ki nimajo statusa mednarodne organizacije, ustanovljene z medvladnimi sporazumi, se ne izenačijo s takšnimi mednarodnimi organizacijami.“

Obrazložitev

Posodobitev predloga spremembe 2.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 60 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a) Člen 60(3) se nadomesti z naslednjim:

3. Subjekti in osebe, ki so jim poverjene naloge v skladu s točko (c) člena 58(1), pri opravljanju nalog, povezanih z izvrševanjem proračuna, preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti in goljufije. V ta namen v skladu z načelom sorazmernosti izvajajo predhodne in naknadne kontrole, ki po potrebi vključujejo preglede reprezentativnih in/ali na tveganju temelječih vzorcev transakcij na kraju samem, s čimer zagotavljajo, da se ukrepi, ki se financirajo iz proračuna, izvajajo učinkovito in pravilno. Poleg tega izterjajo nepravilno plačane zneske in po potrebi v zvezi s tem začnejo pravni postopek.

3. Subjekti in osebe, ki so jim poverjene naloge v skladu s točko (c) člena 58(1), pri opravljanju nalog, povezanih z izvrševanjem proračuna, preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti in goljufije. V ta namen v skladu z načelom sorazmernosti izvajajo predhodne in naknadne kontrole, ki po potrebi vključujejo preglede reprezentativnih in/ali na tveganju temelječih vzorcev transakcij na kraju samem, s čimer zagotavljajo, da se ukrepi, ki se financirajo iz proračuna, izvajajo učinkovito in pravilno. Poleg tega izterjajo nepravilno plačane zneske, po potrebi v zvezi s tem začnejo pravni postopek in obvestijo Komisijo o vsakem ugotovljenem primeru goljufije.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 60 – odstavek 7

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(1b) Člen 60(7) se nadomesti z naslednjim:

7. Odstavka 5 in 6 se ne uporabljata za prispevke Unije za subjekte, za katere se uporablja ločen postopek razrešnice v skladu s členom 208.

7. Odstavka 5 in 6 se ne uporabljata za prispevke Unije za subjekte, za katere se uporablja ločen postopek razrešnice v skladu s členoma 208 in 209.

Obrazložitev

Predlog spremembe izvršuje skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o ločeni razrešnici za skupna podjetja na podlagi člena 209 finančne uredbe (29. 5. 2014), ki so jo potrdili vsi deležniki na okrogli mizi 13. novembra 2014 o revizijah in razrešnicah za skupna podjetja.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 66 – odstavek 2 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(1c) V členu 66 se doda naslednji odstavek 2a:

 

„2a. V morebitnih sporih med institucijo Unije in enim ali več njenih uradnikov ali drugih uslužbencev lahko stranke v sporu sklenejo dogovor (sporazum o poravnavi), da bi z vzajemnim kompromisom odpravile obstoječo dejansko ali pravno nejasnost, če zadevna institucija presodi, da je tak dogovor ustrezen. Prihodke in odhodke, ki izhajajo iz takšnega dogovora, izvršuje odredbodajalec.“

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 d (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 66 – odstavek 9 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1d) V členu 66(9) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Poročilo o dejavnostih opisuje rezultate poslovanja glede na zastavljene cilje, tveganja, povezana s tem poslovanjem, uporabo zagotovljenih sredstev ter učinkovitost in uspešnost sistemov notranje kontrole, vključno s splošno oceno stroškovne učinkovitosti kontrol.

Poročilo o dejavnostih opisuje rezultate poslovanja glede na zastavljene cilje, tveganja, povezana s tem poslovanjem, uporabo zagotovljenih sredstev ter učinkovitost in uspešnost sistemov notranje kontrole, vključno s splošno oceno stroškovne učinkovitosti kontrol. Poročilo vključuje tudi oceno, v kolikšni meri je poslovanje prispevalo k uresničevanju politik in prineslo dodano vrednost na ravni Unije, pa tudi oceno splošne uspešnosti tega poslovanja.“

Obrazložitev

S predlogom spremembe se izvršijo priporočila Računskega sodišča iz odstavkov 10.63 in 10.65 letnega poročila za proračunsko leto 2013.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 e (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 66 – odstavek 9 – pododstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1e) V členu 66(9) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

Komisija vsako leto najpozneje 15. junija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje povzetek letnih poročil o dejavnostih za predhodno leto. Letna poročila o dejavnostih, ki jih pripravi vsak odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil, se dajo na voljo tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija vsako leto najpozneje 15. junija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje povzetek letnih poročil o dejavnostih za predhodno leto. Letna poročila o dejavnostih, ki jih pripravi vsak odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil, pa tudi letna poročila o dejavnostih, ki jih pripravijo odredbodajalci/odredbodajalci na podlagi prenosa pooblastil v drugih institucijah, uradih, organih in agencijah, se dajo na voljo tudi Evropskemu parlamentu in Svetu ter se vsako leto objavijo na spletnem mestu ustrezne institucije, urada, organa ali agencije najpozneje do 30. junija za preteklo leto.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 f (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 99 – odstavek 3 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(1f) V člen 99 se vstavi naslednji odstavek 3a:

 

3a. Institucija v okviru postopka razrešnice in ob ustreznem upoštevanju zaupnosti Evropskemu parlamentu in Svetu na zahtevo posreduje poročilo o letnih notranjih revizijah, kot določa odstavek 3.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 101 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. „Javno naročanje“ pomeni pridobitev nepremičnin, gradenj, blaga ali storitev s pogodbo o izvedbi javnega naročila s strani enega ali več javnih naročnikov od gospodarskih subjektov, ki jih ti javni naročniki izberejo.

1. „Javno naročanje“ pomeni pridobitev gradenj, blaga ali storitev ter nakup ali najem zemljišč, obstoječih stavb ali drugih nepremičnin s pogodbo o izvedbi javnega naročila s strani enega ali več javnih naročnikov od gospodarskih subjektov, ki jih ti javni naročniki izberejo.

Obrazložitev

Uskladitev s členom 10(a) direktive o javnem naročanju 2014/24/EU.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 101 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. „Upravna odločba“ pomeni odločbo upravnega organa, ki je dokončna in zavezujoča v skladu z zakonodajo države, kjer ima gospodarski subjekt sedež, z zakonodajo države članice javnega naročnika ali z veljavno zakonodajo Unije.

Obrazložitev

Uskladitev s členom 57(2) direktive o javnih naročilih, kot je priporočilo Računsko sodišče.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 102 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri vseh naročilih se omogoči sodelovanje najširšemu možnemu krogu ponudnikov, razen če se ne uporabi postopek s pogajanji iz točke (d) člena 104(1).

2. Pri vseh naročilih se omogoči sodelovanje najširšemu možnemu krogu ponudnikov, razen če se uporabi postopek s pogajanji iz točke (d) člena 104(1).

 

Ocenjene vrednosti naročila se ne sme določiti tako, da bi se namenoma zaobšla veljavna pravila, prav tako se s tem namenom ne sme naročila razdeliti na manjše dele.

 

Če se javni naročnik odloči, da naročila ne razdeli na sklope, svojo odločitev utemelji.

Naročniki ne smejo uporabljati okvirnih pogodb neustrezno ali tako, da je njihov namen ali učinek preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence.

2a. Naročniki ne smejo uporabljati okvirnih pogodb neustrezno ali tako, da je njihov namen ali učinek preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence.

Obrazložitev

Člen 169 osnutka delegiranega akta (pravila uporabe), ki ga je predstavila Komisija med prvim krogom srečanj skupin strokovnjakov, vsebuje nekaj bistvenih določb, ki bi jih bilo treba vključiti v finančno uredbo.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 102 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2b. Javni naročniki v skladu z načelom trajnostnosti sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da gospodarski subjekti pri izvedbi naročil spoštujejo zahteve okoljske, socialne in delovne zakonodaje Unije ali držav, kolektivne pogodbe in mednarodne okoljske, socialne in delovne konvencije, navedene v prilogi X Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_____________

 

1aDirektiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 103 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Javnost se na ustrezen način obvesti o naročilih, katerih vrednost ne dosega mejnih vrednosti iz člena 118 ali 190.

2. Javnost se na ustrezen način obvesti o naročilih, katerih vrednost ne dosega mejnih vrednosti iz člena 118(1) ali 190.

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 104 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 210 v zvezi s podrobnimi pravili glede vrst postopkov za oddajo javnih naročil, dinamičnega nabavnega sistema, skupnih postopkov za oddajo javnih naročil, naročil nizke vrednosti in plačila na podlagi računa.

5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 210 v zvezi s podrobnimi pravili glede vrst postopkov za oddajo javnih naročil za sklenitev pogodb z vidika njihove vrednosti glede na mejne vrednosti iz člena 118(1), v zvezi z dinamičnim nabavnim sistemom in s skupnimi postopki za oddajo javnih naročil.

Obrazložitev

Pojasnilo. Ločena navedba dinamičnega nabavnega sistema se ohrani, ker ne gre za postopek javnega naročila.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 105 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila javni naročnik opredeli predmet javnega naročila z opisom svojih potreb in zahtevanih značilnosti za gradnje, blago ali storitve, ki bodo predmet nabave, ter določi zadevna merila. Navede tudi, kateri elementi določajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe.

2. V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila javni naročnik opredeli predmet javnega naročila z opisom svojih potreb in zahtevanih značilnosti za gradnje, blago ali storitve, ki bodo predmet nabave, ter določi zadevna merila za izključitev, izbor in oddajo naročila. Navede tudi, kateri elementi določajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe.

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 106 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) v primeru goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi, pranja denarja, financiranja terorizma, kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, dela otrok ali drugih oblik trgovine z ljudmi, ugotovljenih na podlagi dokazov s strani odbora iz člena 108 ali s pravnomočno sodbo;

(d) v primeru goljufije, davčne goljufije, davčne utaje, vključno z davčno utajo prek neobdavčenih struktur offshore, zlorabe premoženja podjetja, poneverbe javnih sredstev, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi, pranja denarja, financiranja terorizma, kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, dela otrok ali drugih oblik trgovine z ljudmi, ugotovljenih na podlagi dokazov s strani odbora iz člena 108 ali s pravnomočno sodbo;

Obrazložitev

Eno glavnih načel in ciljev finančne uredbe je zaščita finančnih interesov Unije. EU je večkrat izrazila namero, da se bo borila proti davčnim goljufijam in utaji davkov. Statistični podatki kažejo, da delež sive ekonomije v EU znaša približno petino BDP. Na desetine milijard evrov ostaja zunaj EU, pogosto v tajnosti in neobdavčenih. Poostritev boja proti davčnim goljufijam in utajam ni le vprašanje prihodkov, ampak tudi pravičnosti. Zaščita finančnih interesov Unije bo boljša, če bo davčna utaja eden od razlogov za izključitev iz postopkov javnega naročanja institucij Unije.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 106 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za namene tega naslova „huda kršitev poklicnih pravil“ pomeni kršitev zakonov, predpisov ali etičnih standardov stroke, kateri pripada gospodarski subjekt, pa tudi morebitno neprimerno ravnanje, ki vpliva na strokovno verodostojnost tega subjekta, če gre za naklep ali hudo malomarnost.

 

Za hujšo kršitev poklicnih pravil se šteje naslednje ravnanje:

 

(a) navajanje zavajajočih informacij z namenom goljufije ali iz malomarnosti;

 

(b) sklepanje dogovorov z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;

 

(c) kršenje pravic intelektualne lastnine;

 

(d) poskus vplivanja na postopek odločanja javnega naročnika med postopkom;

 

(e) poskus pridobitve zaupnih informacij o postopku.

Obrazložitev

Člen 140(1) osnutka delegiranega akta (pravila uporabe), kot ga je predstavila Komisija med prvim krogom srečanj skupin strokovnjakov, vsebuje nekaj bistvenih določb, ki bi jih bilo treba vključiti v finančno uredbo. Dodatni odstavek se vključi pred novi odstavek iz predloga spremembe 8 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 106 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Dokazi, da je gospodarski subjekt v eni od situacij za izključitev iz odstavka 1, lahko vključujejo:

 

(a) dejstva, ugotovljena pri revizijah ali preiskavah, ki jih opravijo Računsko sodišče, OLAF ali služba za notranjo revizijo, ali med katerim koli drugim preverjanjem, revizijo ali kontrolo, ki se opravi na podlagi odgovornosti naročnika;

 

(b) upravne sklepe, ki lahko vključujejo disciplinske ukrepe pristojnih nadzornih organov, odgovornih za preverjanje uporabe standardov poklicne etike, sklepe ECB, EIB, mednarodnih organizacij ali Komisije v zvezi s kršitvijo predpisov Unije o konkurenci ali sklepe nacionalnega pristojnega organa.

Obrazložitev

Člen 140(1) osnutka delegiranega akta (pravila uporabe), kot ga je predstavila Komisija med prvim krogom srečanj skupin strokovnjakov, vsebuje nekaj bistvenih določb, ki bi jih bilo treba vključiti v finančno uredbo, da se pojasni, da bi se morala določba uporabljati v povezavi z vsemi dokazi za izključitev.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 106 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Razen v primerih iz točke (d) odstavka 1 se lahko javni naročnik odloči, da ne bo izključil zadevnega gospodarskega subjekta, če je ta s sprejetjem popravnih ukrepov dokazal svojo zanesljivost.

3. Razen v primerih iz točke (d) odstavka 1 se lahko odbor iz člena 108 odloči, da ne bo izključil zadevnega gospodarskega subjekta, če je ta s sprejetjem popravnih ukrepov dokazal svojo zanesljivost.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 106 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Javni naročnik v skladu z določbami naslova IX Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poroča o vseh odločitvah, ki jih je sprejel na podlagi drugega pododstavka.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 106 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Javni naročnik lahko preveri tudi, ali so podizvajalci v eni od situacij za izključitev iz odstavka 1 tega člena oziroma v eni od situacij iz odstavka 3 tega člena.

7. Javni naročnik lahko odstavke od 1 do 3 uporabi tudi za podizvajalce gospodarskega subjekta in zahteva, da kandidat ali ponudnik nadomesti podizvajalca ali subjekt, katerega zmogljivosti namerava uporabiti, če je ta v situaciji za izključitev.

Obrazložitev

Posodobljen predlog spremembe 9 – vključi se dodatna določba iz člena 141(5) osnutka delegiranega akta (pravila uporabe).

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 107 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V postopku se naročilo ne odda gospodarskemu subjektu, ki:

1. V postopku javni naročnik ne odda naročila gospodarskemu subjektu, ki:

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 107 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Preden javni naročnik sprejme odločitev, da bo zavrnil sodelovanje gospodarskega subjekta v postopku, slednjemu da možnost, da predstavi svoje pripombe, razen če je zavrnitev v skladu s točko (a) odstavka 1 utemeljena z odločitvijo o izključitvi gospodarskega subjekta po preučitvi njegovih pripomb.

 

Obrazložitev

V skladu s priporočilom Računskega sodišča.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) urada OLAF v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*, če se pri tekoči preiskavi urada OLAF pokaže, da bi bilo morda primerno sprejeti previdnostne ukrepe za zaščito finančnih interesov Unije;

(a) urada OLAF v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*, če se pri tekoči preiskavi urada OLAF pokaže, da bi bilo morda primerno sprejeti previdnostne ukrepe za zaščito finančnih interesov Unije ob ustreznem spoštovanju procesnih in temeljnih pravic ter upoštevanju zaščite prijaviteljev nepravilnosti;

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz priporočila organizacije Transparency International.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) odgovornega odredbodajalca Komisije ali izvajalske agencije v primeru domnevne hujše kršitve poklicnih pravil, nepravilnosti, goljufije ali resne kršitve pogodbenih obveznosti;

(b) odgovornega odredbodajalca Komisije ali izvajalske agencije v primeru domnevne hujše kršitve poklicnih pravil, nepravilnosti, goljufije, korupcije ali resne kršitve pogodbenih obveznosti;

Obrazložitev

V skladu s priporočilom organizacije Transparency International.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) druge institucije, organa ali evropskega urada v primeru domnevne hujše kršitve poklicnih pravil, nepravilnosti, goljufije ali resne kršitve pogodbenih obveznosti.

(c) druge institucije, organa ali evropskega urada v primeru domnevne hujše kršitve poklicnih pravil, nepravilnosti, goljufije, korupcije ali resne kršitve pogodbenih obveznosti.

Obrazložitev

V skladu s priporočilom organizacije Transparency International.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka se prek računovodskega sistema Komisije nemudoma posredujejo odgovornim odredbodajalcem Komisije in njenih izvajalskih agencij ter vsem drugim institucijam, organom in evropskim uradom, da lahko sprejmejo preventivne začasne in varnostne ukrepe pri izvrševanju proračuna. Ti ukrepi ne smejo presegati ukrepov, ki so predvideni v pogojih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Informacije iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka se prek računovodskega sistema Komisije nemudoma posredujejo odgovornim odredbodajalcem Komisije in njenih izvajalskih agencij ter vsem drugim institucijam, organom in evropskim uradom, da lahko sprejmejo preventivne ukrepe pri izvrševanju proračuna. Ti ukrepi ne smejo presegati ukrepov, ki so predvideni v pogojih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za situacije iz točk (b), (d), (e) in (f) člena 106(1) Komisija na zahtevo odgovornega odredbodajalca Komisije ali izvajalske agencije ustanovi odbor, na zahtevo druge institucije, organa ali evropskega urada pa skupni odbor. Odbor v imenu Komisije in njenih izvajalskih agencij, drugih institucij, organov ali evropskih uradov uporabi naslednji postopek:

3. Za situacije iz točk (b), (d), (e) in (f) člena 106(1) Komisija na zahtevo odgovornega odredbodajalca Komisije ali izvajalske agencije ustanovi odbor, na zahtevo druge institucije, organa ali evropskega urada pa skupni odbor. Odbor imenuje stalni svet na visoki ravni, sestavljajo pa ga člani s tehničnim in pravnim znanjem. Komisija zagotovi, da lahko odbor dela neodvisno. Odbor v imenu Komisije in njenih izvajalskih agencij, drugih institucij, organov ali evropskih uradov uporabi naslednji postopek:

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz priporočil organizacije Transparency International.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) če zahteva odgovornega odredbodajalca med drugim temelji na informacijah, ki jih je posredoval OLAF, OLAF sodeluje z odborom v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013;

(c) če zahteva odgovornega odredbodajalca med drugim temelji na informacijah, ki jih je posredoval OLAF, OLAF sodeluje z odborom v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013, pri čemer se ustrezno spoštujejo procesne in temeljne pravice ter se zagotavlja zaščita prijaviteljev nepravilnosti;

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz priporočila organizacije Transparency International.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) odbor lahko sprejme sklep o izključitvi, vključno glede trajanja izključitve, in/ali naloži denarno kazen na podlagi prejetih dokazov in informacij ob upoštevanju načela sorazmernosti;

(f) odbor lahko sprejme sklep o izključitvi, vključno glede trajanja izključitve, in/ali naloži denarno kazen na podlagi prejetih dokazov in informacij ob upoštevanju načela sorazmernosti; finančna kazen predstavlja od 2 do 10 % skupne vrednosti naročila, kar ne posega v uporabo odškodnin, določenih v pogodbi, in drugih pogodbenih kazni;

Obrazložitev

Člen 145 osnutka delegiranega akta (pravila uporabe), ki ga je predstavila Komisija med prvim krogom srečanj skupin strokovnjakov, vsebuje nekaj bistvenih določb, ki bi jih bilo treba vključiti v finančno uredbo.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V izjemnih primerih, vključno kadar gre za fizične osebe ali kadar je treba ohraniti zaupnost preiskave ali nacionalnega sodnega postopka, se lahko odbor odloči, da ne bo objavil informacij o izključitvi ali naložitvi denarne kazni, kot je določeno v točki (h) prvega pododstavka tega odstavka, pri čemer ustrezno upošteva pravico do zasebnosti in spoštuje pravice, določene v Uredbi (ES) št. 45/2001.

V izjemnih primerih, vključno kadar gre za fizične osebe ali kadar je treba ohraniti zaupnost preiskave ali nacionalnega sodnega postopka, se lahko odbor odloči, da ne bo objavil informacij o izključitvi ali naložitvi denarne kazni, kot je določeno v točki (h) prvega pododstavka tega odstavka, pri čemer ustrezno upošteva pravico do zasebnosti in spoštuje pravice, določene v Uredbi (ES) št. 45/2001. Ne glede na navedeno Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o teh odločitvah, pri čemer uporablja ustrezne ukrepe za zagotavljanje zaupnosti.

 

Javni naročnik sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje odločitev odbora.

Obrazložitev

V primerih, ko objava odločitve odbora ni mogoča, bi morala Komisija o njej vsaj obvestiti Parlament in Svet. Poleg tega se vključi pododstavek, s katerim se pojasni povezava med odločitvijo odbora in njenim izvajanjem s strani odredbodajalcev.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) petih let v primeru iz točke (d) člena 106(1);

črtano

Obrazložitev

Za primere iz člena 106(1)(d) – korupcija, financiranje terorizma, trgovina z ljudmi itd. – bi moral imeti odbor možnost trajne izključitve gospodarskega subjekta.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a. Zastaralni rok za izključitev ali naložitev finančnih kazni gospodarskemu subjektu je pet let od enega od naslednjih datumov:

(a) v primerih iz točk (b), (c), (d) in (e) člena 106(1) te uredbe od datuma, ko je bila storjena nepravilnost, ali datuma, na katerega nepravilnost preneha, če je nepravilnost dolgotrajna ali se ponavlja; ali

(b) v primerih iz točk (b), (c) in (d) člena 106(1) te uredbe od datuma pravnomočne sodbe nacionalne jurisdikcije ali dokončni sklepa javnega organa ali mednarodne organizacije v upravnem postopku.

Zastaralni rok se prekine s katerim koli aktom Komisije ali katerega koli drugega organa, vključenega v izvrševanje proračuna Unije, o katerem je bil gospodarski subjekt obveščen in je povezan s preiskavami ali pravosodnimi postopki. Novi zastaralni rok začne teči na dan, ki sledi prekinitvi.

Za namen točke (f) člena 106(1) te uredbe se uporabi zastaralni rok za izključitev ali naložitev finančnih kazni gospodarskemu subjektu iz člena 3 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95.

Obrazložitev

Člen 144(2) osnutka delegiranega akta (pravila uporabe), kot ga je predstavila Komisija med prvim krogom srečanj skupin strokovnjakov, vsebuje nekaj bistvenih določb in ga je treba vključiti v finančno uredbo.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4b. Odbor pri odločanju o izključitvi in njenem trajanju oziroma finančni kazni v skladu z načelom sorazmernosti upošteva zlasti resnost položaja, vključno z vplivom na finančne interese Unije in njen ugled, časom, ki je pretekel od nepravilnosti, njeno trajanje in ponovitev, namen ali stopnjo malomarnosti ter ukrepe, sprejete za odpravo tega stanja, oziroma katere koli druge olajševalne okoliščine.

Obrazložitev

Člen 144(1) osnutka delegiranega akta (pravila uporabe), kot ga je predstavila Komisija med prvim krogom srečanj skupin strokovnjakov, vsebuje nekaj bistvenih določb in ga je treba vključiti v finančno uredbo.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Organi držav članic in tretjih držav, kot tudi ECB, EIB in Evropski investicijski sklad ter subjekti, ki sodelujejo pri izvrševanju proračuna v skladu s členoma 58 in 61:

5. Če ravnanje gospodarskih subjektov škoduje finančnim interesom Unije, organi držav članic in tretjih držav, kot tudi ECB, EIB in Evropski investicijski sklad ter subjekti, ki sodelujejo pri izvrševanju proračuna v skladu s členoma 58 in 61:

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če organi držav članic ne izpolnijo teh zahtev, so odgovorni za morebitno škodo, povzročeno finančnim interesom Unije, ki je posledica te neizpolnitve.

Obrazložitev

Uvede se dodaten mehanizem sankcioniranja držav članic, ki ne sodelujejo s Komisijo v sistemu za zgodnje odkrivanje in izključitve.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar se proračun izvršuje s posrednim upravljanjem s tretjimi državami, lahko Komisija sprejme odločbo o izključitvi ali naloži denarno kazen v skladu s postopkom iz odstavka 3, če tretja država, ki so ji bile poverjene naloge v skladu s točko (c) člena 58(1), teh ni opravila. To ne vpliva na odgovornost tretje države v skladu s členom 60(3), da preprečuje, odkriva in popravlja nepravilnosti in goljufije.

 

Obrazložitev

Uskladitev s prakso Evropskega razvojnega sklada, ki zagotavlja, da lahko Komisija sprejme odločitev o izključitvi, če tega ne stori pooblaščeni subjekt.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 210 v zvezi s podrobnimi pravili glede sistema Unije za zaščito finančnih interesov Unije, vključno s standardiziranimi postopki in podrobnimi informacijami, ki jih je treba objaviti, roki za izključitev, organizacijo odbora, trajanjem izključitve in denarnimi kaznimi.

8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 210 v zvezi s podrobnimi pravili glede sistema Unije za zaščito finančnih interesov Unije, vključno s standardiziranimi postopki in podrobnimi informacijami, ki jih je treba objaviti, roki za izključitev, organizacijo odbora, merili za članstvo v odboru, postopkom za izbor članov odbora, preprečevanjem in odpravljanjem navzkrižja interesov pri članih odbora, trajanjem izključitve in denarnimi kaznimi.

Obrazložitev

V skladu s priporočilom organizacije Transparency International.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 110 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) kandidat ali ponudnik izpolnjuje merila za izbor, določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

(c) kandidat ali ponudnik izpolnjuje merila za izbor, določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in nima navzkrižnih interesov, ki utegnejo negativno vplivati na izvedbo naročila.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 110 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Javni naročnik naročilo odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.

2. Javni naročnik naročilo odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe v skladu s členom 67 Direktive 2014/24/EU.

Obrazložitev

V skladu s priporočilom Računskega sodišča.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 110 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Javni naročnik se lahko odloči, da naročila ne odda ponudniku z ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če ugotovi, da ponudnik ne spoštuje veljavnih obveznosti okoljskega, socialnega in delovnega prava, določenih v zakonodaji Unije ali nacionalni zakonodaji, kolektivnih pogodbah ali mednarodnih okoljskih, socialnih in delovnih konvencijah, navedenih v prilogi X Direktive 2014/24/EU.

Obrazložitev

V skladu s priporočilom Računskega sodišča.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 111 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če javni naročnik meni, da je to ustrezno in sorazmerno, lahko zahteva, da ponudniki vnaprej predložijo jamstvo, da ne bodo umaknili ponudbe.

3. Če javni naročnik meni, da je to ustrezno in sorazmerno, lahko zahteva, da ponudniki vnaprej predložijo jamstvo, da ne bodo umaknili ponudbe. Zahtevano jamstvo mora biti sorazmerno z ocenjeno vrednostjo pogodbe in se določi na zelo nizki ravni, da se prepreči diskriminacija zaradi različnosti gospodarskih subjektov.

Obrazložitev

V skladu s priporočilom Računskega sodišča.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 112 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Med postopkom za oddajo javnega naročila vsi stiki med naročnikom in kandidati ali ponudniki potekajo tako, da sta zagotovljeni preglednost in enako obravnavanje. Po izteku roka za prejem ponudb ti stiki ne smejo povzročiti spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali bistvenih sprememb pogojev predložene ponudbe, razen če postopek iz člena 104(1) izrecno dovoljuje to možnost.

1. Med postopkom za oddajo javnega naročila vsi stiki med javnim naročnikom in kandidati ali ponudniki potekajo tako, da so zagotovljeni preglednost, enako obravnavanje ter dobro upravljanje, kot je določeno v členu 96. Po izteku roka za prejem ponudb ti stiki ne smejo povzročiti spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali bistvenih sprememb pogojev predložene ponudbe, razen če postopek iz člena 104(1) izrecno dovoljuje to možnost.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 114a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Javni naročnik lahko bistveno spremeni naročilo ali okvirno pogodbo brez postopka za oddajo javnega naročila le v primerih, določenih v delegiranih aktih, sprejetih na podlagi te uredbe, ter pod pogojem, da se z bistveno spremembo ne spremeni predmet naročila ali okvirne pogodbe.

2. Javni naročnik lahko spremeni naročilo ali okvirno pogodbo brez postopka za oddajo javnega naročila le v primerih, določenih v odstavku 2a ali delegiranih aktih, sprejetih na podlagi te uredbe, ter pod pogojem, da se s spremembo ne spremeni predmet ali splošna narava naročila ali okvirne pogodbe.

Obrazložitev

Posodobitev predloga spremembe 20 s sklicem na odstavek 2a, ki je bil dodan. Zadnji del stavka je usklajen s členom 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 114a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Naročilo ali posebno naročilo je možno spremeniti brez novega postopka za oddajo javnega naročila le v naslednjih primerih:

 

(a) če so potrebne dodatne gradnje, dobave blaga ali storitve, ki jih izvede prvotni izvajalec, niso pa bile vključene v prvotno javno naročilo, in če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

(i) zamenjava izvajalca ni mogoča iz tehničnih razlogov, povezanih z zahtevami glede zamenljivosti ali medopravilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali instalacijami;

 

(ii) zamenjava izvajalca bi javnemu naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno povečanje stroškov;

 

(iii) zvišanje cene, vključno s kumulativno neto vrednostjo zaporednih sprememb, ne presega 50 % vrednosti prvotnega naročila;

 

(b) če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 

(i) sprememba je bila potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik ni mogel predvideti;

 

(ii) zvišanje cene ne presega 50 % vrednosti prvotnega naročila;

 

(c) če je vrednost spremembe nižja od obeh naslednjih vrednosti:

 

(i) mejnih vrednosti, določenih v členu 118(1) in delegiranih aktih, sprejetih na podlagi člena 190(2) na področju zunanjih ukrepov, ki se uporabljajo v času spremembe; ter

 

(ii) pri naročilih storitev in blaga ter koncesijskih pogodbah (gradnje ali storitve) 10 % vrednosti prvotnega naročila, pri naročilih gradenj pa 15 % vrednosti prvotnega naročila.

 

Točki (a) in (c) prvega pododstavka se lahko uporabljata tudi za okvirne pogodbe.

 

V vrednosti prvotnega naročila se ne upoštevajo popravki cen.

 

Kumulativna neto vrednost več zaporednih sprememb iz točke (c) prvega pododstavka ne presega nobene mejne vrednosti, določene v tej točki.

 

Javni naročnik uporabi naknadne ukrepe za obveščanje javnosti, določene v členu 103(1).

Obrazložitev

V skladu s priporočilom Računskega sodišča je člen 162 osnutka delegiranega akta (pravila uporabe), ki ga je predložila Komisija v prvem krogu srečanj skupin strokovnjakov, prestavljen na raven finančne uredbe, saj vsebuje bistvene določbe.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 115 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zagotovi popolna izvedba naročila po izplačilu razlike.

(c) zagotovi popolna izvedba naročila v obdobju pogodbene odgovornosti.

Obrazložitev

Uskladitev z običajno mednarodno prakso/popravek tehnične napake: v nekaterih primerih se izplačilo razlike izvede ob izteku pogodbe.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 118 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Javni naročnik ob upoštevanju izjem in pogojev, ki se določijo v delegiranih aktih, sprejetih na podlagi te uredbe, v primeru naročil, ki presegajo mejne vrednosti iz odstavka 1, ne podpiše pogodbe ali okvirne pogodbe z uspešnim ponudnikom do izteka obdobja mirovanja .

2. Javni naročnik ob upoštevanju izjem in pogojev, ki se določijo v delegiranih aktih, sprejetih na podlagi te uredbe, v primeru naročil, ki presegajo mejne vrednosti iz odstavka 1, ne podpiše pogodbe ali okvirne pogodbe z uspešnim ponudnikom do izteka obdobja mirovanja . Pogodbe, podpisane pred iztekom obdobja mirovanja, so neveljavne.

Obrazložitev

V skladu s priporočilom Računskega sodišča.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 10 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 139 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(10a) Člen 139(5) se nadomesti z naslednjim:

5. Kadar se finančni instrumenti izvajajo v okviru deljenega upravljanja z državami članicami, se določbe, ki se uporabljajo za te instrumente, vključno s pravili za prispevke finančnim instrumentom, ki se v skladu s tem naslovom upravljajo neposredno ali posredno, opredelijo v uredbah iz člena 175.

5. Kadar se finančni instrumenti izvajajo v okviru deljenega upravljanja z državami članicami, se določbe, ki se uporabljajo za te instrumente, vključno s pravili za prispevke finančnim instrumentom, ki se v skladu s tem naslovom upravljajo neposredno ali posredno, opredelijo v uredbah iz člena 175. Ne glede na prejšnji odstavek se člen 140(8) uporablja tudi za finančne instrumente, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja.“

Obrazložitev

Enotno in celovito poročanje o vseh finančnih instrumentih, ne glede na to, ali se izvajajo v okviru neposrednega, deljenega ali posrednega upravljanja, je bistveno, da bi lahko proračunski organ pravilno izvajal svojo nadzorno funkcijo.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 139 – odstavek 5 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a. Namenskim naložbenim nosilcem, finančnim posrednikom in končnim prejemnikom, ki so v eni od situacij iz točk (a), (b) in (d) člena 106(1) ter točk (b) in (c) člena 107(1), se finančna podpora ne odobri.

5a. Namenskim naložbenim nosilcem, finančnim posrednikom in končnim prejemnikom, ki so v eni od situacij iz točk (a), (b), (c) in (d) člena 106(1) ter točk (b) in (c) člena 107(1), se finančna podpora ne odobri.

Obrazložitev

Tudi goljufije na področju socialne varnosti, davčne goljufije in navzkrižja interesov bi morala soditi med merila za izključitev finančnih instrumentov.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 162 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(11a) Člen 162(1) se nadomesti z naslednjim:

1. Računsko sodišče pošlje Komisiji in zadevnim institucijam do 30. junija vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju morala biti vključena v letno poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku. Vsaka institucija pošlje svoj odgovor Računskemu sodišču do 15. oktobra. Odgovori drugih institucij so istočasno poslani tudi Komisiji.

1. Računsko sodišče pošlje Komisiji in zadevnim institucijam do 30. junija vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju morala biti vključena v letno poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku. Vseeno se na zahtevo in po potrebi na zaupni podlagi dajo na voljo Evropskemu parlamentu. Vsaka institucija pošlje svoj odgovor Računskemu sodišču do 15. oktobra. Odgovori drugih institucij so istočasno poslani tudi Komisiji.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 163 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(11b) Člen 163(1) se nadomesti z naslednjim:

1. Računsko sodišče pošlje zadevni instituciji ali organu vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju morala biti vključena v posebno poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku.

1. Računsko sodišče pošlje zadevni instituciji ali organu vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju morala biti vključena v posebno poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku.

Zadevna institucija ali organ v dveh mesecih in pol po posredovanju opažanj sporoči Računskemu sodišču svoje odgovore, ki jih želi dati na ta opažanja.

Zadevna institucija ali organ praviloma v petih tednih po posredovanju opažanj sporoči Računskemu sodišču svoje odgovore, ki jih želi dati na ta opažanja.

 

Zadevna institucija ali organ v svojih odgovorih obravnava ta opažanja neposredno in izključno.

Računsko sodišče sprejme dokončno različico posebnega poročila v mesecu, ki sledi prejemu odgovorov zadevne institucije ali organa.

Računsko sodišče zagotovi, da se posebna poročila pripravijo in sprejmejo v ustreznem obdobju, ki praviloma ni daljše od 12 mesecev.

Posebna poročila se skupaj z odgovori zadevnih institucij ali organov nemudoma pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu, od katerih vsak odloči, kadar je ustrezno skupaj s Komisijo, kakšne ukrepe je treba sprejeti v odziv na ta poročila.

Posebna poročila se skupaj z odgovori zadevnih institucij ali organov nemudoma pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu, od katerih vsak odloči, kadar je ustrezno skupaj s Komisijo, kakšne ukrepe je treba sprejeti v odziv na ta poročila.

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se odgovori vsake zadevne institucije ali organa na njegova opažanja objavijo skupaj s posebnim poročilom.

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se odgovori vsake zadevne institucije ali organa na njegova opažanja in časovni razpored za pripravo posebnega poročila objavijo skupaj s posebnim poročilom.

Obrazložitev

Posodobitev predloga spremembe 22.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11 c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 164

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(11c) Člen 164 se nadomesti z naslednjim:

1. Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament Komisiji da razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto n do 15. maja leta n + 2.

1. Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament do 15. maja leta n + 2 institucijam in organom Unije iz členov 208 in 209 da razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto n.

2. Če datuma iz odstavka 1 ni mogoče spoštovati, Evropski parlament ali Svet obvesti Komisijo o razlogih za odložitev.

2. Če datuma iz odstavka 1 ni mogoče spoštovati, Evropski parlament ali Svet zadevne institucije in organe obvesti o razlogih za odložitev.

3. Če Evropski parlament odloži sprejetje sklepa o razrešnici, Komisija stori vse potrebno, da čim prej sprejme ukrepe za odpravo ali za lažjo odpravo ovir za sprejetje tega sklepa.

3. Če Evropski parlament odloži sprejetje sklepa o razrešnici, zadevne institucije in organi storijo vse potrebno, da čim prej sprejmejo ukrepe za odpravo ali za lažjo odpravo ovir za sprejetje tega sklepa.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11 d (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 165 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(11d) Člen 165(3) se nadomesti z naslednjim:

3. Komisija predloži Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo vse potrebne informacije za nemoteno izvedbo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 319 PDEU.

3. Institucije in organi Unije iz členov 208 in 209 Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predložijo vse potrebne informacije za nemoteno izvedbo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 319 PDEU.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11 e (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 166

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(11e) Člen 166 se nadomesti z naslednjim:

1. V skladu s členom 319 PDEU in členom 106a Pogodbe Euratom Komisija in druge institucije sprejmejo vse potrebne ukrepe na podlagi ugotovitev, izraženih v sklepu o razrešnici Evropskega parlamenta, ter pripomb, priloženih priporočilu glede razrešnice, ki ga je sprejel Svet.

1. V skladu s členom 319 PDEU in členom 106a Pogodbe Euratom Komisija in druge institucije ter organi iz členov 208 in 209 sprejmejo vse potrebne ukrepe na podlagi ugotovitev, izraženih v sklepu o razrešnici Evropskega parlamenta, ter pripomb, priloženih priporočilu glede razrešnice, ki ga je sprejel Svet.

2. Institucije na zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi navedenih ugotovitev in pripomb, zlasti pa o navodilih, ki so jih dale svojim službam, odgovornim za izvrševanje proračuna. Države članice sodelujejo s Komisijo in jo obveščajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi teh ugotovitev, tako da jih Komisija lahko upošteva pri pripravi svojega lastnega poročila. Tudi poročila institucij se pošljejo Računskemu sodišču.

2. Omenjene institucije in organi na zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi navedenih ugotovitev in pripomb, zlasti pa o navodilih, ki so jih dale svojim službam, odgovornim za izvrševanje proračuna. Države članice sodelujejo s Komisijo in jo obveščajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi teh ugotovitev, tako da jih Komisija lahko upošteva pri pripravi svojega lastnega poročila. Tudi poročila institucij se pošljejo Računskemu sodišču.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 13

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 190 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 201a v zvezi s podrobnimi pravili o javnih naročilih za zunanje ukrepe.

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 201a v zvezi s podrobnimi pravili o javnih naročilih za zunanje ukrepe. Ta pravila vsebujejo posebne določbe o javnih naročilih za civilne misije skupne varnostne in obrambne politike, da se zagotovi hitro in prožno izvedbo operacij, in sicer uvajajo prilagojene pospešene postopke, ki se uporabljajo za vse civilne misije skupne varnostne in obrambne politike.

Obrazložitev

Misije skupne varnostne in obrambne politike se navadno izvajajo v kriznih okoliščinah in v omejenem časovnem obdobju. Splošna pravila EU za javno naročanje tem okoliščinam niso prilagojena in povzročajo občutne zamude ter neučinkovitost. Uporaba obstoječih določb o prilagodljivosti za vsak primer posebej ni primerna rešitev. Z delegiranim aktom bi bilo treba sprejeti posebna pravila, pri tem pa ustrezno upoštevati posebnosti civilnega kriznega upravljanja.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 14 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 208 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(14a) V odstavku 1 člena 208 se doda naslednji pododstavek:

 

„Organi Unije, ki se financirajo iz lastnih sredstev in za katere se ta uredba ne uporablja, zaradi usklajenosti po potrebi vzpostavijo podobna pravila. Poleg tega je treba zagotoviti, da je višina pristojbin določena tako, da se krijejo stroški izvajanja storitev in da se ne ustvarjajo presežki. V primeru presežkov se denar nakaže v proračun.“

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 14 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 209

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(14b) Člen 209 se nadomesti z naslednjim:

Subjekti, ki so pravne osebe, ustanovljene s temeljnim aktom in pooblaščene za izvajanje javno-zasebnega partnerstva, sprejmejo svoja finančna pravila.

1. Subjekti, ki so pravne osebe, ustanovljene s temeljnim aktom in pooblaščene za izvajanje javno-zasebnega partnerstva, sprejmejo svoja finančna pravila.

Ta pravila zajemajo sklop načel, ki so potrebna za zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije.

Ta pravila zajemajo sklop načel, ki so potrebna za zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje vzorčne finančne uredbe z delegiranim aktom v skladu s členom 210, v kateri se določijo načela, potrebna za zagotovitev dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije in sicer na podlagi člena 60.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje vzorčne finančne uredbe z delegiranim aktom v skladu s členom 210, v kateri se določijo načela, potrebna za zagotovitev dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije in sicer na podlagi člena 60.

Finančna pravila teh subjektov ne odstopajo od vzorčne finančne uredbe, razen če tako ne zahtevajo posebni razlogi in s predhodnim soglasjem Komisije.

Finančna pravila teh subjektov ne odstopajo od vzorčne finančne uredbe, razen če tako ne zahtevajo posebni razlogi in s predhodnim soglasjem Komisije.

 

2. Razrešnico za izvrševanje proračunov organov iz odstavka 1 da Evropski parlament na priporočilo Sveta. Organi iz odstavka 1 v celoti sodelujejo z institucijami, ki so vključene v postopek razrešnice, in po potrebi zagotovijo vse potrebne dodatne informacije, tudi prek udeležbe na sejah ustreznih organov.

 

3. Notranji revizor Komisije ima v zvezi z organi iz odstavka 1 enaka pooblastila, kakor jih ima v zvezi s Komisijo.

 

4. Neodvisni zunanji revizor preveri, ali letni računovodski izkazi posameznih organov iz odstavka 1 ustrezno prikazujejo njihove prihodke, odhodke in finančno stanje pred konsolidacijo v končnem zaključnem računu Komisije ali do datuma, določenega v finančnih pravilih ustreznih organov. Če v temeljnem aktu iz odstavka 1 ni določeno drugače, Računsko sodišče pripravi posebno letno poročilo za vsak organ v skladu z zahtevami iz člena 287(1) PDEU. Pri pripravi tega poročila Računsko sodišče upošteva revizijsko delo, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, ter ukrepe, sprejete na podlagi ugotovitev revizorja.“

Obrazložitev

Predlog spremembe izvršuje skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o ločeni razrešnici za skupna podjetja na podlagi člena 209 finančne uredbe (29. 5. 2014), ki so jo potrdili vsi deležniki na okrogli mizi 13. novembra 2014 o revizijah in razrešnicah za skupna podjetja.

(1)

UL C 52, 12.2.2015, str. 1.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (27.1.2015)

za Odbor za proračun

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

(COM(2014/0358) – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Pripravljavec mnenja: Christian Ehler

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je Evropskemu parlamentu in Svetu predstavila predlog za uskladitev finančne uredbe z določbami novih direktiv o javnih naročilih in o podeljevanju koncesijskih pogodb. Predlog vsebuje spremembo člena 190 o javnih naročilih za zunanje ukrepe, ki je pomembna za Odbor za zunanje zadeve.

Obvezna uporaba splošnih pravil EU o javnih naročilih za ukrepe kriznega upravljanja v okviru skupne zunanje in varnostne politike, zlasti civilnih misij skupne varnostne in obrambne politike, povzroča precejšnje zamude pri nakupu nujne opreme in storitev, kar zelo neugodno vpliva na izvajanje misij.

Misije skupne varnostne in obrambne politike navadno potekajo v kriznih okoliščinah in v omejenem časovnem obdobju. Začnejo se s soglasnim sklepom Sveta, da je potreben takojšen odziv na krizo. Uporaba obstoječih finančnih pravil, primernih za delujoči evropski notranji trg, ne pa za krizne razmere v državah, kot sta Mali in Južni Sudan, pogosto povzroči, da je nujna oprema dostavljena več kot šest mesecev po objavi javnega razpisa.

Na kocki je verodostojnost Unije na mednarodnem prizorišču, v trenutkih, ko sprejema pomembne zaveze miru in varnosti, kot se je na primer zgodilo v primeru Gruzije leta 2008. Pogosto je v nevarnosti tudi njeno osebje, ker nima nujno potrebne opreme, denimo oklepnikov. To nevarno neučinkovitost je grajalo tudi Računsko sodišče v posebnem poročilu o podpori EU za Kosovo iz leta 2012, v katerem je zapisalo, da pravila za javna naročila iz finančne uredbe niso primerna za misije skupne varnostne in obrambne politike, saj te včasih potrebujejo hitro in prožno odzivanje.

Odbor za zunanje zadeve je zato prepričan, da bi bilo treba za te misije sprejeti posebna pravila, saj se po definiciji izvajajo v kriznih oziroma pokriznih razmerah. To je v skladu s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2013, v katerih je pozval „Komisijo, visoko predstavnico in države članice, naj zagotovijo, da bodo postopki in pravila za civilne misije Uniji omogočili večjo prožnost in hitrejšo napotitev civilnih misij EU“.

Odbor sicer podpira vse poskuse, da bi se povečala učinkovitost pri uporabi obstoječih pravil, vendar meni, da lahko samo posebna pravila, ki bodo predvidela bolj prilagodljive postopke in se oddaljila od obravnave vsakega primera posebej, omogočijo hiter razvoj v skladu z logističnimi potrebami in varnostnimi zahtevami. Takšna pravila bi zagotovila ustrezno zaščito finančnih interesov Unije pri uresničevanju glavnih varnostnih ciljev EU, bolje pa bi ustrezala tudi zahtevi za dobro, učinkovito in uspešno finančno poslovodenje.

Če bi želeli povečati učinkovitost misij skupne varnostne in obrambne politike, bi bile potrebne še druge spremembe finančne uredbe, vendar jih Parlament v okviru tega predloga ne more obravnavati. Komisija bi morala razmisliti zlasti o spremembi člena 56, da bi omogočila prenos pooblastila za izvrševanje proračuna na poveljnike civilnih operacij, podobno kot je storila za vodje delegacij EU. To bi omogočilo hitrejše in prožnejše ustanavljanje in izvajanje misij skupne varnostne in obrambne politike, te pa bi bile pri uresničevanju svojega poslanstva uspešnejše in bolje prilagojene kriznim okoliščinam, v katerih delujejo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 13

Uredba (EU, EURATOM) št. 966/2012

Člen 190 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 201 v zvezi s podrobnimi pravili glede javnih naročil za zunanje ukrepe.

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 201 v zvezi s podrobnimi pravili glede javnih naročil za zunanje ukrepe. Ta pravila vsebujejo posebne določbe o javnih naročilih za civilne misije skupne varnostne in obrambne politike, da se zagotovi hitro in prožno izvedbo operacij, in sicer uvajajo prilagojene pospešene postopke, ki se uporabljajo za vse civilne misije skupne varnostne in obrambne politike.

Obrazložitev

Misije skupne varnostne in obrambne politike se navadno izvajajo v kriznih okoliščinah in v omejenem časovnem obdobju. Splošna pravila EU za javno naročanje tem okoliščinam niso prilagojena in povzročajo občutne zamude ter neučinkovitost. Uporaba obstoječih določb o prilagodljivosti za vsak primer posebej ni primerna rešitev. Z delegiranim aktom bi bilo treba sprejeti posebna pravila, pri tem pa ustrezno upoštevati posebnosti civilnega kriznega upravljanja.

POSTOPEK

Naslov

Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

Referenčni dokumenti

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor BUDG

3.7.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor AFET

3.7.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Christian Ehler

22.9.2014

Obravnava v odboru

3.12.2014

 

 

 

Datum sprejetja

26.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučjuk (Ilhan Kyuchyuk), Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Christian Ehler, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


MNENJE Odbora za proračunski nadzor (27.1.2015)

za Odbor za proračun

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Pripravljavec mnenja: Tamás Deutsch

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Z javnimi naročili bi bilo treba zagotavljati, da se sredstva Unije uporabljajo učinkovito, pregledno in ustrezno: zato bi bilo treba postopke javnih naročil premestiti v kibernetski prostor, saj bi se tako prihranilo veliko denarja glede na običajne postopke javnih naročil, izboljšala pa bi se tudi dostopnost teh postopkov za majhna in srednja podjetja.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Primerno je prepoznati in obravnavati izrazito različne primere, ki se običajno opredelijo kot primeri "navzkrižja interesov". Pojem "navzkrižja interesov"bi bilo treba uporabljati samo v primerih, ko je v takšnem položaju uradnik ali uslužbenec institucije EU. Če poskuša gospodarski subjekt neprimerno vplivati na postopek ali pridobiti zaupne informacije, je treba to obravnavati kot "hujšo kršitev poklicnih pravil". Gospodarski subjekti so nazadnje lahko v položaju, ko pogodbe ne morejo izvajati zaradi poklicnega navzkrižnega interesa, podjetje na primer ne bi smelo ocenjevati projekta, pri katerem je samo sodelovalo, oziroma revizor ne bi smel biti v položaju, ko bi moral revidirati računovodske izkaze, ki jih je pred tem sam potrdil.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, priznana v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti členih od 47 do 50 te listine, iz katerih se lahko sklepa, da je treba zagotoviti zakonitost in sorazmernost kaznivih dejanj in kazni ter da ima vsakdo pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja, pravico do obrambe in pravico, da nisi dvakrat sojen ali kaznovan v postopku za isto kaznivo dejanje.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 60 – odstavek 7

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a) Člen 60(7) se nadomesti z naslednjim:

„7. Odstavka 5 in 6 se ne uporabljata za prispevke Unije za subjekte, za katere se uporablja ločen postopek razrešnice v skladu s členom 208.

„7. Odstavka 5 in 6 se ne uporabljata za prispevke Unije za subjekte, za katere se uporablja ločen postopek razrešnice v skladu s členoma 208 in 209.“

Obrazložitev

Primerno je, da se spremeni finančna uredba, da bi vključili skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o ločeni razrešnici za skupna podjetja v skladu s členom 209 finančne uredbe (29.5.2014).

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 99 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b) Člen 99(5) se nadomesti z naslednjim besedilom:

5. Institucija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto pošlje poročilo s povzetkom, v katerem navede število in vrsto opravljenih notranjih revizij, dana priporočila ter ukrepe, sprejete glede teh priporočil.

„5. Institucija Evropskemu parlamentu in Svetu, na zahtevo Parlamenta, vsako leto poroča o opravljenih notranjih revizijah, pri čemer zagotovi informacije o številu in vrsti teh revizij, danih priporočilih ter sprejetih ukrepih na podlagi teh priporočil.“

Obrazložitev

V skladu s členom 319(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije: »Komisija Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predloži vse potrebne informacije.« Finančna uredba bi morala biti oblikovana tako, da ne bi ovirali izvajanja te določbe iz Pogodbe.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 106 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) v primeru goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi, pranja denarja, financiranja terorizma, kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, dela otrok ali drugih oblik trgovine z ljudmi, ugotovljenih na podlagi dokazov s strani odbora iz člena 108 ali s pravnomočno sodbo;

(d) v primeru goljufije, davčne goljufije, davčne utaje, vključno z davčno utajo preko neobdavčenih struktur offshore, zlorabe premoženja podjetja, poneverbe javnih sredstev, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi, pranja denarja, financiranja terorizma, kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, dela otrok ali drugih oblik trgovine z ljudmi, ugotovljenih na podlagi dokazov s strani odbora iz člena 108 ali s pravnomočno sodbo;

Obrazložitev

Eno glavnih načel in ciljev finančne uredbe je zaščita finančnih interesov Unije. EU je večkrat izrazila svoj namen, da se bo borila proti davčnim goljufijam in utaji davkov. Statistični podatki kažejo, da delež sive ekonomije v EU znaša približno petino BDP. Na desetine milijard evrov tudi ostaja zunaj EU, pogosto v tajnosti in neobdavčenih. Krepitev boja proti davčnim goljufijam in utajam ni le vprašanje prihodkov, ampak tudi pravičnosti. Zaščita finančnih interesov Unije se lahko dodatno okrepi z vključitvijo davčne utaje kot razloga za izključitev iz postopkov javnega naročanja institucij Unije.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 106 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Dokazi, da je gospodarski subjekt v eni od situacij za izključitev iz odstavka 1, lahko vključujejo:

 

(a) dejstva, ugotovljena v okviru revizij ali preiskav, ki jih opravijo Računsko sodišče, urad OLAF ali služba za notranjo revizijo, ali med katerim koli drugim preverjanjem, revizijo ali kontrolo, ki se opravi na podlagi odgovornosti naročnika;

 

(b) upravne sklepe, ki lahko vključujejo disciplinske ukrepe, ki jih je sprejel pristojni nadzorni organ, odgovoren za preverjanje uporabe standardov poklicne etike, sklepe ECB, EIB, mednarodnih organizacij ali Komisije v zvezi s kršitvijo predpisov Unije o konkurenci ali sklepe nacionalnega pristojnega organa.

Obrazložitev

Člen 140(1) osnutka delegiranega akta (pravila uporabe), kot ga je predstavila Komisija med prvim krogom srečanj skupin strokovnjakov, vsebuje nekaj bistvenih določb, ki bi jih bilo treba posledično vključiti v samo finančno uredbo, da se pojasni, da bi se morala določba uporabljati v povezavi z vsemi dokazi za izključitev.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 106 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Razen v primerih iz točke (d) odstavka 1 se lahko javni naročnik odloči, da ne bo izključil zadevnega gospodarskega subjekta, če je ta s sprejetjem popravnih ukrepov dokazal svojo zanesljivost.

3. Razen v primerih iz točke (d) odstavka 1 se lahko odbor iz člena 108 odloči, da ne bo izključil zadevnega gospodarskega subjekta, če je ta s sprejetjem popravnih ukrepov dokazal svojo zanesljivost.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za situacije iz točk (b), (d), (e) in (f) člena 106(1) Komisija na zahtevo odgovornega odredbodajalca Komisije ali izvajalske agencije ustanovi odbor, na zahtevo druge institucije, organa ali evropskega urada pa skupni odbor. Odbor v imenu Komisije in njenih izvajalskih agencij, drugih institucij, organov ali evropskih uradov uporabi naslednji postopek:

3. Za situacije iz točk (b), (d), (e) in (f) člena 106(1) Komisija na zahtevo odgovornega odredbodajalca Komisije ali izvajalske agencije ustanovi nepristranski in politično neodvisen odbor, na zahtevo druge institucije, organa ali evropskega urada pa Komisija ustanovi skupni odbor. Odbor ali skupni odbor imenuje stalni organ na visoki ravni, sestavljajo pa ga člani s tehničnim in pravnim znanjem. Komisija zagotovi, da odbor ali skupni odbor deluje neodvisno. Odbor ali skupni odbor v imenu Komisije in njenih izvajalskih agencij, drugih institucij, organov ali evropskih uradov uporabi naslednji postopek:

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izključitev je trajna v primerih nezakonitih dejavnosti, povezanih z organiziranim kriminalom.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 4 – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Zastaralni rok za izključitev in/ali naložitev finančnih kazni ekonomskemu subjektu je deset let od katerega koli od naslednjih datumov:

 

(a) od datuma, ko je bila storjena nepravilnost, ali, v primeru trajanja ali ponavljanja nepravilnosti, datuma, na katerega nepravilnost preneha, v primerih iz točk (b), (c), (d) in (e) člena 106(1);

 

(b) od datuma končne sodbe nacionalnega sodišča ali končnega upravnega sklepa javnega organa ali mednarodne organizacije v primerih iz točk (b), (c) in (d) člena 106(1).

 

Zastaralni rok se prekine s katerim koli aktom Komisije ali katerega koli drugega organa, vključenega v izvrševanje proračuna Unije, o katerem je bil gospodarski subjekt obveščen in je povezan s preiskavami ali pravosodnimi postopki. Novi zastaralni rok začne teči na dan, ki sledi prekinitvi z dejanjem.

 

Za namen točke (f) člena 106(1) te uredbe se uporablja zastaralni rok za izključitev in/ali naložitev finančnih kazni gospodarskemu subjektu iz člena 3 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95*.

 

__________________

 

* Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Da bi določili izključitev in njeno trajanje ter/ali finančne kazni v skladu z načelom sorazmernosti, odbor upošteva zlasti resnost položaja, vključno z vplivom na finančne interese Unije in njeno podobo, časom, ki je pretekel od nepravilnosti, njeno trajanje in ponovitev, namen ali stopnjo malomarnosti ter ukrepe, sprejete za odpravo tega stanja, ali katere koli druge olajševalne okoliščine.

Obrazložitev

Člen 144(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 se vključi kot novi člen 108(4)(a) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, o okoliščinah, ki jih je treba upoštevati pri naložitvi izključitve in njenega trajanja in/ali finančnih kazni.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 108 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar se proračun izvršuje v posrednem upravljanju s tretjimi državami, lahko Komisija sprejme odločbo o izključitvi ali naloži denarno kazen v skladu s postopkom iz odstavka 3, če tretja država, ki so ji bile poverjene naloge v skladu s točko (c) člena 58(1), teh ni opravila. To ne vpliva na odgovornost tretje države v skladu s členom 60(3), da preprečuje, odkriva in popravlja nepravilnosti in goljufije.

Obrazložitev

Uskladitev s prakso EDF, da se zagotovi, da lahko Komisija sprejme odločitev o izključitvi, če tega ne stori pooblaščena oseba.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 110 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) kandidat ali ponudnik izpolnjuje merila za izbor, določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

(c) kandidat ali ponudnik izpolnjuje merila za izbor, določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in nima navzkrižnih interesov, ki utegnejo negativno vplivati na izvedbo naročila.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 162 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(11a) Člen 162(1) se nadomesti z naslednjim:

1. Računsko sodišče pošlje Komisiji in zadevnim institucijam do 30. junija vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju morala biti vključena v letno poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku. Vsaka institucija pošlje svoj odgovor Računskemu sodišču do 15. oktobra. Odgovori drugih institucij so istočasno poslani tudi Komisiji.

1. Računsko sodišče pošlje Komisiji in zadevnim institucijam do 30. junija vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju morala biti vključena v letno poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku. Vseeno se na zahtevo dajo na voljo Evropskemu parlamentu, če je to primerno z vidika zaupnosti. Vsaka institucija pošlje svoj odgovor Računskemu sodišču do 15. oktobra. Odgovori drugih institucij so istočasno poslani tudi Komisiji.“

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 164

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(11a) Člen 164 se nadomesti z naslednjim:

1. Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament Komisiji da razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto n do 15. maja leta n + 2.

1. Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament da razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto n do 15. maja leta n + 2 institucijam in organom Unije iz členov 208 in 209.

2. Če datuma iz odstavka 1 ni mogoče spoštovati, Evropski parlament ali Svet obvesti Komisijo o razlogih za odložitev.

2. Če datuma iz odstavka 1 ni mogoče spoštovati, Evropski parlament ali Svet obvesti zadevne institucije in organe o razlogih za odložitev.

3. Če Evropski parlament odloži sprejetje sklepa o razrešnici, Komisija stori vse potrebno, da čim prej sprejme ukrepe za odpravo ali za lažjo odpravo ovir za sprejetje tega sklepa.

3. Če Evropski parlament odloži sprejetje sklepa o razrešnici, zadevne institucije in organi storijo vse potrebno, da čim prej sprejmejo ukrepe za odpravo ali za lažjo odpravo ovir za sprejetje tega sklepa.“

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 165 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(11a) Člen 165(3) se nadomesti z naslednjim:

3. Komisija predloži Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo vse potrebne informacije za nemoteno izvedbo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 319 PDEU.

„3. Institucije in organi Unije predložijo Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo vse potrebne informacije za nemoteno izvedbo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 319 PDEU.“

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 166

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(11a) Člen 166 se nadomesti z naslednjim:

1. V skladu s členom 319 PDEU in členom 106a Pogodbe Euratom Komisija in druge institucije sprejmejo vse potrebne ukrepe na podlagi ugotovitev, izraženih v sklepu o razrešnici Evropskega parlamenta, ter pripomb, priloženih priporočilu glede razrešnice, ki ga je sprejel Svet.

„1. V skladu s členom 319 PDEU in členom 106a Pogodbe Euratom Komisija in druge institucije ter organi sprejmejo vse potrebne ukrepe na podlagi ugotovitev, izraženih v sklepu o razrešnici Evropskega parlamenta, ter pripomb, priloženih priporočilu glede razrešnice, ki ga je sprejel Svet.

2. Institucije na zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi navedenih ugotovitev in pripomb, zlasti pa o navodilih, ki so jih dale svojim službam, odgovornim za izvrševanje proračuna. Države članice sodelujejo s Komisijo in jo obveščajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi teh ugotovitev, tako da jih Komisija lahko upošteva pri pripravi svojega lastnega poročila. Tudi poročila institucij se pošljejo Računskemu sodišču.

2. Druge institucije in organi na zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta poročajo o ukrepih, ki so jih sprejeli na podlagi navedenih ugotovitev in pripomb, zlasti pa o navodilih, ki so jih dali svojim službam, odgovornim za izvrševanje proračuna. Države članice sodelujejo s Komisijo in jo obveščajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi teh ugotovitev, tako da jih Komisija lahko upošteva pri pripravi svojega lastnega poročila. Tudi poročila institucij in organov se pošljejo Računskemu sodišču.“

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 14 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 208 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) V členu 208 se vstavi naslednji odstavek:

 

„3a. Organi Unije, ki se v celoti financirajo sami in za katere se finančna pravila iz okvirne finančne uredbe iz odstavka 1 ne uporabljajo, bi morala zaradi skladnosti oblikovati podobna pravila, kjer je to primerno. Poleg tega je treba zagotoviti, da so pristojbine, ki jih zaračunavajo ti organi, določene tako, da se krijejo stroški zagotavljanja storitev in da se ne ustvarjajo večji presežki. V primeru presežkov bi bilo treba denar nakazati v proračun Unije.“

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 14 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Člen 209

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(14a) Člen 209 se nadomesti z naslednjim:

Člen 209

„Člen 209

Vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva

Vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva

Subjekti, ki so pravne osebe, ustanovljene s temeljnim aktom in pooblaščene za izvajanje javno-zasebnega partnerstva, sprejmejo svoja finančna pravila.

1. Subjekti, ki so pravne osebe, ustanovljene s temeljnim aktom in pooblaščene za izvajanje javno-zasebnega partnerstva, sprejmejo svoja finančna pravila.

Ta pravila zajemajo sklop načel, ki so potrebna za zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije.

Ta pravila zajemajo sklop načel, ki so potrebna za zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje vzorčne finančne uredbe z delegiranim aktom v skladu s členom 210, v kateri se določijo načela, potrebna za zagotovitev dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije in sicer na podlagi člena 60.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje vzorčne finančne uredbe z delegiranim aktom v skladu s členom 210, v kateri se določijo načela, potrebna za zagotovitev dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije in sicer na podlagi člena 60.

Finančna pravila teh subjektov ne odstopajo od vzorčne finančne uredbe, razen če tako ne zahtevajo posebni razlogi in s predhodnim soglasjem Komisije.

Finančna pravila teh subjektov ne odstopajo od vzorčne finančne uredbe, razen če tako ne zahtevajo posebni razlogi in s predhodnim soglasjem Komisije.

 

2. Razrešnico za izvrševanje proračunov organov iz odstavka 1 da Evropski parlament na priporočilo Sveta. Ti organi v celoti sodelujejo z institucijami, ki so vključene v postopek razrešnice, in po potrebi zagotovijo vse potrebne dodatne informacije, vključno prek udeležbe na sejah ustreznih organov.

 

3. Neodvisni zunanji revizor preveri, da letni zaključni računi organov iz odstavka 1 ustrezno prikazujejo njegove prihodke, odhodke in finančno stanje zadevnega organa pred konsolidacijo v končnem zaključnem računu Komisije ali do datuma, določenega v finančnih pravilih teh organov. Če ni v temeljnem aktu iz prvega pododstavka odstavka 1 določeno drugače, Računsko sodišče pripravi posebno letno poročilo za vsak organ v skladu s členom 287(1) PDEU. Pri pripravi tega poročila Računsko sodišče upošteva delo, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, ter ukrepe, sprejete na podlagi ugotovitev revizorja.“

Obrazložitev

Ta obrazložitev velja tudi za člen 60(7).

POSTOPEK

Naslov

Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

Referenčni dokumenti

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor BUDG

3.7.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor CONT

3.7.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Tamás Deutsch

30.9.2014

Obravnava v odboru

8.1.2015

 

 

 

Datum sprejetja

27.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brian Hayes, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera


POSTOPEK

Naslov

Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

Referenčni dokumenti

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Datum predložitve EP

17.6.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor BUDG

3.7.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor AFET

3.7.2014

odbor INTA

3.7.2014

Odbor CONT

3.7.2014

Odbor ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

Odbor ENVI

3.7.2014

Odbor ITRE

3.7.2014

Odbor IMCO

3.7.2014

 

Odbor TRAN

3.7.2014

Odbor REGI

3.7.2014

CULT 37

3.7.2014

Odbor JURI

3.7.2014

 

Odbor LIBE

3.7.2014

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

odbor INTA

3.9.2014

Odbor ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

Odbor ENVI

24.7.2014

 

Odbor ITRE

22.7.2014

Odbor IMCO

17.7.2014

Odbor TRAN

16.7.2014

Odbor REGI

22.9.2014

 

CULT 37

3.9.2014

Odbor JURI

3.9.2014

Odbor LIBE

15.7.2014

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Datum sprejetja

26.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Janusz Lewandowski, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Claudia Tapardel

Datum predložitve

12.3.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov