Förfarande : 2014/0180(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0049/2015

Ingivna texter :

A8-0049/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0341

BETÄNKANDE     ***I
PDF 869kWORD 512k
11.3.2015
PE 544.201v02-00 A8-0049/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Budgetutskottet

Föredragande: Ingeborg Gräßle

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0358),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0029/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska revisionsrättens yttrande nr 1/2015(1),

–       med beaktande av skrivelsen från Europeiska datatillsynsmannen av den 3 december 2014,

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och budgetkontrollutskottet (A8-0049/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Det är viktigt att klargöra hur de upphandlande myndigheterna kan bidra till att skydda miljön och främja en hållbar utveckling, samtidigt som de sörjer för det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris i sina avtal, i synnerhet genom att kräva särskild märkning och/eller genom användning av lämpliga tilldelningsmetoder.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Unionens offentliga upphandling bör fungera som en garanti för att unionens medel används på ett effektivt, transparent och ändamålsenligt sätt, och i detta hänseende bör elektronisk upphandling bidra till bättre användning av offentliga medel och förbättrad tillgång till offentliga avtal för alla ekonomiska aktörer.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Det är lämpligt att fastställa och omsorgsfullt hantera olika fall som vanligtvis går under benämningen ”intressekonflikt”. Begreppet ”intressekonflikt” bör endast användas för fall där en tjänsteman eller en anställd vid en av unionens institutioner befinner sig i en sådan situation. Om en ekonomisk aktör försöker påverka ett förfarande på ett otillbörligt sätt eller komma åt konfidentiella uppgifter bör detta hanteras som ”allvarligt fel i yrkesutövningen”. Ekonomiska aktörer kan också ställas inför en situation där de inte kan tillämpa ett avtal på grund av motstridande yrkesmässiga intressen, till exempel bör ett företag inte bedöma ett projekt i vilket det själv har deltagit, och inte heller bör en revisor granska räkenskaper vars riktighet denne tidigare själv har intygat.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22a) Vid ramavtal med förnyad inbjudan att lämna anbud är det lämpligt att göra undantag från skyldigheteten att informera en uppdragstagare vars anbud inte valts ut om de egenskaper och relativa fördelar som kännetecknar det utvalda anbudet, eftersom mottagandet av sådan information av parter i samma ramavtal varje gång en förnyad inbjudan att lämna anbud görs kan skada den lojala konkurrensen mellan dessa parter.

Motivering

Syftet med skälet är att förtydliga motiven bakom bestämmelserna i artikel 113.3.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet artiklarna 47–50, av vilka det kan utläsas att laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff måste tryggas och att alla har rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätt till försvar samt rätt att inte bli dömda eller straffade två gånger för samma brott.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 58 – punkt 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1) Artikel 58.8 8 ska ersättas med följande:

8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser om metoderna för genomförandet av budgeten, inklusive direkt förvaltning, utövande av befogenheter som delegerats till genomförandeorgan och särskilda bestämmelser om indirekt förvaltning tillsammans med internationella organisationer, med sådana organ som avses i artiklarna 208 och 209, med offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, med organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat och som anförtrotts uppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap samt med personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp.

8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser om metoderna för genomförandet av budgeten, inklusive direkt förvaltning, utövande av befogenheter som delegerats till genomförandeorgan och särskilda bestämmelser om indirekt förvaltning tillsammans med internationella organisationer, med sådana organ som avses i artiklarna 208 och 209, med offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, med organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat och som anförtrotts uppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap samt med personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp. Ideella organisationer som inte har status som internationella organisationer som inrättats genom mellanstatliga överenskommelser ska inte likställas med en sådan internationell organisation.”

Motivering

Uppdatering av ändringsförslag 2.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 60 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 60 ska ersättas med följande:

3. När de personer och enheter som anförtrotts uppgifter enligt artikel 58.1 c utför uppgifter som ingår i genomförandet av budgeten ska de förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter och bedrägerier. De ska för detta ändamål i enlighet med proportionalitetsprincipen utföra förhands- och efterhandskontroller, vilka där så är lämpligt ska omfatta kontroller på plats av ett representativt och/eller riskbaserat urval transaktioner för att försäkra sig om att de åtgärder som finansierats med medel ur budgeten faktiskt har ägt rum och har genomförts korrekt. De ska också kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder och inleda rättsliga förfaranden i detta avseende där så krävs.

3. När de personer och enheter som anförtrotts uppgifter enligt artikel 58.1 c utför uppgifter som ingår i genomförandet av budgeten ska de förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter och bedrägerier. De ska för detta ändamål i enlighet med proportionalitetsprincipen utföra förhands- och efterhandskontroller, vilka där så är lämpligt ska omfatta kontroller på plats av ett representativt och/eller riskbaserat urval transaktioner för att försäkra sig om att de åtgärder som finansierats med medel ur budgeten faktiskt har ägt rum och har genomförts korrekt. De ska också kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder och inleda rättsliga förfaranden i detta avseende där så krävs, och underrätta kommissionen om eventuella fall av upptäckta bedrägerier.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 60 – punkt 7

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(1b) Artikel 60.7 ska ersättas med följande:

7. Punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på bidrag från unionen till enheter som är föremål för ett separat ansvarsfrihetsförfarande enligt artikel 208.

7. Punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på bidrag från unionen till enheter som är föremål för ett separat ansvarsfrihetsförfarande enligt artiklarna 208 och 209.

Motivering

Genom ändringsförslaget genomförs det gemensamma uttalande som gjorts av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen (29.5.2014), och som bekräftats av alla intressenter vid rundabordsmötet den 13 november 2014 om revision av och ansvarsfrihet för gemensamma företag.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 66 – punkt 2a (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(1c) I artikel 66 ska följande punkt läggas till som punkt 2a:

 

”2a. Vid en tvist mellan en av unionens institutioner och en eller flera av dess tjänstemän, kan parterna i denna tvist ingå en överenskommelse (förlikningsöverenskommelse”) i syfte att undanröja rättslig osäkerhet eller osäkerhet angående sakfrågan genom att göra ömsesidiga medgivanden, om den berörda institutionen enligt bästa möjliga bedömning anser att det är lämpligt att ingå en sådan överenskommelse. Den behörige utanordnaren ska verkställa de inkomster och utgifter som en sådan överenskommelse ger upphov till.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1d (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 66 – punkt 9 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1d) Andra stycket i artikel 66.9 ska ersättas med följande:

Av verksamhetsrapporten ska det framgå vilka resultat som uppnåtts genom åtgärderna i förhållande till de mål som ställts upp, vilka risker som är förenade med åtgärderna, vilka resurser som utnyttjas och effektiviteten och ändamålsenligheten hos systemen för intern kontroll, inbegripet en helhetsbedömning av kontrollernas kostnader och fördelar.

Av verksamhetsrapporten ska det framgå vilka resultat som uppnåtts genom åtgärderna i förhållande till de mål som ställts upp, vilka risker som är förenade med åtgärderna, vilka resurser som utnyttjas och effektiviteten och ändamålsenligheten hos systemen för intern kontroll, inbegripet en helhetsbedömning av kontrollernas kostnader och fördelar. Rapporten ska även inbegripa en bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna bidragit till politiska resultat och genererat mervärde för unionen, samt en bedömning av åtgärdernas övergripande resultat.”

Motivering

Ändringsförslaget tillämpar revisionsrättens rekommendationer i punkterna 10.63 och 10.65 i årsrapporten för budgetåret 2013.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1e (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 66 – punkt 9 – stycke 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1e) I artikel 66.9 ska tredje stycket ersättas med följande:

Kommissionen ska senast den 15 juni varje år till Europaparlamentet och rådet överlämna ett sammandrag av de årliga verksamhetsrapporterna för föregående år. Den årliga verksamhetsrapporten från varje delegerad utanordnare ska också göras tillgängliga för Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska senast den 15 juni varje år till Europaparlamentet och rådet överlämna ett sammandrag av de årliga verksamhetsrapporterna för föregående år. Den årliga verksamhetsrapporten från varje delegerad utanordnare, samt de årliga verksamhetsrapporterna från de övriga institutionernas, organens och byråernas utanordnare/utanordnare med delegerade befogenheter, ska också göras tillgängliga för Europaparlamentet och rådet och offentliggöras på respektive institutions, organs eller byrås webbplats senast den 30 juni varje år för det föregående året.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1f (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 99 – punkt 3a (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(1f) I artikel 99 skall en ny punkt 3a föras in:

 

”3a. Institutionen ska varje år, inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet och med vederbörligt iakttagande av sekretesskraven, på Europaparlamentets och rådets begäran överlämna den årliga rapport om internrevisionen som avses i punkt 3.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 101 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. upphandling: en eller flera upphandlande myndigheters anskaffning genom avtal om offentlig upphandling av fastigheter, byggkoncessioner, varor eller tjänster som valts ut av dessa upphandlande myndigheter.

1. upphandling: en eller flera upphandlande myndigheters anskaffning genom avtal om offentlig upphandling av byggkoncessioner, varor eller tjänster, samt förvärv eller hyra av mark, befintliga fastigheter eller annan fast egendom, från ekonomiska aktörer som valts ut av dessa upphandlande myndigheter.

Motivering

Anpassning till artikel 10 a i upphandlingsdirektivet (2014/24/EU).

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 101 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. administrativt beslut: ett beslut av en administrativ myndighet som har slutgiltig och bindande verkan i enlighet med lagstiftningen i det land där den ekonomiska aktören är etablerad eller i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där den upphandlande myndigheten finns, eller i enlighet med tillämplig unionslagstiftning.

Motivering

Anpassning till artikel 57.2 i upphandlingsdirektivet, i överensstämmelse med revisionsrättens rekommendation.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 102 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. All upphandling ska ske med så brett deltagande som möjligt, utom i de fall då förhandlat förfarande enligt artikel 104.1 d används.

2. All upphandling ska ske med så brett deltagande som möjligt, utom i de fall då förhandlat förfarande enligt artikel 104.1 d används.

 

Det uppskattade värdet på ett avtal får inte fastställas i syfte att kringgå tillämpliga regler, och en upphandling får inte heller delas upp i denna avsikt.

 

Den upphandlande myndigheten ska ange skälen när den beslutar att inte dela upp upphandlingen i delar.

Upphandlande myndigheter får inte använda ramavtal felaktigt eller på ett sätt som har som avsikt att, eller faktiskt, förhindra, inskränka eller snedvrida konkurrensen.

2a. Upphandlande myndigheter får inte använda ramavtal felaktigt eller på ett sätt som har som avsikt att, eller faktiskt, förhindra, inskränka eller snedvrida konkurrensen.

Motivering

I artikel 169 i det förslag till delegerad akt som kommissionen lade fram under den första omgången expertgruppsmöten ingår vissa grundläggande bestämmelser som följaktligen bör införlivas i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 102 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2b. I enlighet med hållbarhetsprincipen ska upphandlande myndigheter vidta lämpliga åtgärder för att se till att ekonomiska aktörer i samband med genomförandet av avtal uppfyller de miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionslagstiftningen eller i nationell lagstiftning, kollektivavtal eller i de internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga konventioner som förtecknas i bilaga X till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/21/EU1a.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EU (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 103 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förfaranden som avser belopp under tröskelvärdena i artikel 118 eller artikel 190 ska offentliggöras på ett lämpligt sätt.

2. Förfaranden som avser belopp under tröskelvärdena i artikel 118.1 eller artikel 190 ska offentliggöras på ett lämpligt sätt.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 104 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser om typer av upphandlingsförfaranden, dynamiska inköpssystem, gemensam upphandling, avtal till lågt värde och betalning mot faktura.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser om typer av upphandlingsförfaranden för tilldelning av avtal med hänsyn till deras värde i jämförelse med de tröskelvärden som anges i artikel 118.1, om ett dynamiskt inköpssystem och om gemensam upphandling.

Motivering

Förtydligande. Det särskilda omnämndandet av dynamiska inköpssystem bibehålls eftersom det inte är ett upphandlingsförfarande.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 105 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I upphandlingsdokumenten ska den upphandlande myndigheten fastställa föremålet för upphandlingen genom att beskriva sina behov och de krav som ställs på de byggkoncessioner, varor eller tjänster som ska upphandlas samt ange tillämpliga kriterier. De ska också ange vilka delar som fastställer de minimikrav som ska uppfyllas av alla anbud.

2. I upphandlingsdokumenten ska den upphandlande myndigheten fastställa föremålet för upphandlingen genom att beskriva sina behov och de krav som ställs på de byggkoncessioner, varor eller tjänster som ska upphandlas samt ange tillämpliga kriterier för uteslutning, urval och tilldelning. De ska också ange vilka delar som fastställer de minimikrav som ska uppfyllas av alla anbud.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 106 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) har gjort sig skyldig till bedrägerier, korruption, deltagande i kriminell verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism, terroristbrott, barnarbete eller andra former av människohandel och ett beslut fattats av den panel som avses i artikel 108 eller en lagakraftvunnen dom meddelats,

d) har gjort sig skyldig till bedrägerier, skattebedrägerier, skatteundandragande – inbegripet skatteundandragande via obeskattade offshore-strukturer –, missbruk av bolagets tillgångar, förskingring av offentliga medel, korruption, deltagande i kriminell verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism, terroristbrott, barnarbete eller andra former av människohandel och ett beslut fattats av den panel som avses i artikel 108 eller en lagakraftvunnen dom meddelats,

Motivering

En av de centrala principerna och ett av målen i budgetförordningen är skyddet av unionens ekonomiska intressen. EU har flera gånger uttryckt sina avsikter att bekämpa skattebedrägerier och skatteundandragande. Statistik visar att skuggekonomin i EU har en storlek på nästan en femtedel av BNP. Tiotals miljarder euro förblir även kvar – ofta orapporterade och obeskattade – i offshore-centrum. Att påskynda bekämpningen av skattebedrägerier och skatteundandragande är inte endast en fråga om inkomster utan det handlar även om rättvisa. Skyddet av unionens ekonomiska intressen kan stärkas ytterligare genom att man inför skatteundandragande som ett motiv för uteslutande i samband med offentliga upphandlingsförfaranden vid unionens institutioner.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 106 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I denna avdelning avses med allvarligt fel i yrkesutövningen överträdelse av lagar eller författningar eller de yrkesetiska regler som gäller för det yrke inom vilket den ekonomiska aktören är verksam, samt all former av felaktiga ageranden som inverkar på aktörens trovärdighet i professionellt avseende, om det inbegriper avsiktligt fel eller grov oaktsamhet.

 

Följande handlingar ska betraktas som allvarligt fel i yrkesutövningen:

 

a) Lämnande av vilseledande uppgifter på ett bedrägligt eller försumligt sätt.

 

b) Ingående av avtal med andra ekonomiska aktörer i syfte att snedvrida konkurrensen.

 

c) Överträdelse av immateriella rättigheter.

 

d) Försök att påverka den upphandlande myndighetens beslutsprocess under förfarandet.

 

e) Försök att få tillgång till konfidentiella uppgifter om förfarandet.

Motivering

I artikel 140.1 i det förslag till delegerad akt som kommissionen lade fram under den första omgången expertgruppsmöten ingår vissa grundläggande bestämmelser som följaktligen bör införlivas i själva budgetförordningen. En ny punkt som ska införas före den nya punkt som ingår i ändringsförslag 8 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 106 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Bevis för att en ekonomisk aktör befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 i kan bestå av följande:

 

a) Fakta som fastställts inom ramen för granskningar eller utredningar som utförts av revisionsrätten, Olaf eller internrevisionstjänsten eller andra kontroller eller granskningar som utförts på uppdrag av den upphandlande myndigheten.

 

b) Administrativa beslut som kan inbegripa disciplinära åtgärder som vidtagits av den behöriga tillsynsmyndigheten som ansvarar för att kontrollera tillämpningen av yrkesetiska regler, beslut som fattats av ECB, EIB, internationella organisationer, eller av kommissionen i samband med överträdelse av unionens konkurrensregler, eller beslut av en nationell behörig myndighet.

Motivering

I artikel 140.1 i det förslag till delegerad akt som kommissionen lade fram under den första omgången expertgruppsmöten ingår vissa grundläggande bestämmelser som följaktligen bör införlivas i själva budgetförordningen för att förtydliga att bestämmelsen bör tillämpas på bevis när det gäller alla motiv till uteslutning.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Med undantag för de fall som avses i artikel 106.1 d får den upphandlande myndigheten besluta att inte utesluta den ekonomiska aktören om denne vidtagit korrigerande åtgärder för att visa sin tillförlitlighet.

3. Med undantag för de fall som avses i artikel 106.1 d får den panel som avses i artikel 108 besluta att inte utesluta den ekonomiska aktören om denne vidtagit korrigerande åtgärder för att visa sin tillförlitlighet.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den upphandlande myndigheten ska årligen, och i enlighet med bestämmelserna i avdelning IX, till Europaparlamentet och rådet rapportera alla beslut som fattats enligt andra stycket.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 106 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Den upphandlande myndigheten får även kontrollera att en underleverantör inte befinner sig i någon av de situationer som föranleder uteslutning och som anges i punkt 1 i denna artikel eller i någon av de situationer som avses i artikel 106.3.

7. Den upphandlande myndigheten får även tillämpa punkterna 1–3 på en underleverantör till den ekonomiska aktören, och ska kräva att en anbudssökande eller anbudsgivare ersätter en underleverantör, eller ett organ vars kapacitet den avser att utnyttja, som befinner sig i en situation som föranleder uteslutning.

Motivering

Uppdatering av ändringsförslag 9 – införlivande av en ytterligare bestämmelse från artikel 141.5 i förslaget till delegerad akt.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 107 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Anbud ska avvisas från ekonomiska aktörer som

1. Upphandlingsmyndigheten ska avvisa anbud från ekonomiska aktörer som

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 107 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Den upphandlande myndigheten ska innan den fattar ett beslut om att avvisa en ekonomisk aktör i ett visst förfarande ge den ekonomiska aktören möjlighet att framföra sina synpunkter, såvida inte avvisningen har motiverats i enlighet med punkt 1 a genom ett beslut om uteslutning som fattats med avseende på den ekonomiska aktören efter granskning av dennes synpunkter.

Motivering

Enligt revisionsrättens rekommendationer.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 2 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Olaf, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013*, om en av Olafs pågående utredningar visar att det kan vara lämpligt att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen.

a) Olaf, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013*, om en av Olafs pågående utredningar visar att det kan vara lämpligt att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen, med vederbörlig hänsyn till respekten för processuella och grundläggande rättigheter och skyddet av personer som slår larm om missförhållanden.

Motivering

Ändringsförslaget införlivar en rekommendation från Transparency International.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 2 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) En av kommissionens eller ett genomförandeorgans utanordnare vid misstanke om allvarligt fel i yrkesutövningen, oriktigheter, bedrägerier eller grova avtalsbrott.

b) En av kommissionens eller ett genomförandeorgans utanordnare vid misstanke om allvarligt fel i yrkesutövningen, oriktigheter, bedrägerier, korruption eller grova avtalsbrott.

Motivering

Enligt rekommendationer från Transparency International.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 2 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) En annan europeisk institution, organ eller byrå vid misstanke om allvarligt fel i yrkesutövningen, oriktigheter, bedrägerier eller grova avtalsbrott.

c) En annan europeisk institution, organ eller byrå vid misstanke om allvarligt fel i yrkesutövningen, oriktigheter, bedrägerier, korruption eller grova avtalsbrott.

Motivering

Enligt rekommendationer från Transparency International.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som avses i a, b och c första stycket ska överlämnas utan dröjsmål via kommissionens räkenskapssystem till kommissionens och genomförandeorganens utanordnare, övriga europeiska institutioner, organ och byråer för att de ska kunna vidta tillfälliga förebyggande säkerhetsåtgärder i samband med genomförandet av budgeten. Dessa åtgärder får inte gå utöver det som fastställs i upphandlingsdokumentens villkor och krav.

De uppgifter som avses i a, b och c första stycket ska överlämnas utan dröjsmål via kommissionens räkenskapssystem till kommissionens och genomförandeorganens utanordnare, övriga europeiska institutioner, organ och byråer för att de ska kunna vidta förebyggande åtgärder i samband med genomförandet av budgeten. Dessa åtgärder får inte gå utöver det som fastställs i upphandlingsdokumentens villkor och krav.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I de situationer som avses i artikel 106.1 b, d, e och f ska kommissionen inrätta en panel på begäran från en av kommissionens eller ett genomförandeorgans utanordnare alternativt en gemensam panel på begäran från en annan europeisk institution, organ eller byrå. Panelen ska tillämpa följande förfarande istället för kommissionen, dess genomförandeorgan, övriga institutioner, organ eller byråer:

3. I de situationer som avses i artikel 106.1 b, d, e och f ska kommissionen inrätta en panel på begäran från en av kommissionens eller ett genomförandeorgans utanordnare alternativt en gemensam panel på begäran från en annan europeisk institution, organ eller byrå. Panelen ska utse en ständig högnivågrupp och bestå av medlemmar med teknisk och juridisk kompetens. Kommissionen ska se till att panelen kan arbeta självständigt. Panelen ska tillämpa följande förfarande istället för kommissionen, dess genomförandeorgan, övriga institutioner, organ eller byråer:

Motivering

Ändringsförslaget införlivar ett antal rekommendationer från Transparency International.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 3 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Om utanordnarens begäran bland annat bygger på uppgifter från Olaf, ska Olaf samarbeta med panelen i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013.

(c) Om utanordnarens begäran bland annat bygger på uppgifter från Olaf, ska Olaf samarbeta med panelen i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, med vederbörlig hänsyn tagen till respekten för processuella och grundläggande rättigheter och skyddet av personer som slår larm om missförhållanden.

Motivering

Ändringsförslaget införlivar en rekommendation från Transparency International.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 3 – stycke 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Panelen får fatta beslut om uteslutning, uteslutningens varaktighet och/eller ålägga ekonomiska sanktioner med utgångspunkt i den bevisning och de uppgifter som lämnats, med hänsyn till proportionalitetsprincipen.

f) Panelen får fatta beslut om uteslutning, uteslutningens varaktighet och/eller ålägga ekonomiska sanktioner med utgångspunkt i den bevisning och de uppgifter som lämnats, med hänsyn till proportionalitetsprincipen. De ekonomiska sanktionerna ska, utan att de påverkar tillämpning av avtalsviten eller andra avtalsenliga påföljder, utgöra mellan 2 % och 10 % av avtalets sammanlagda värde.

Motivering

I artikel 145 i det förslag till delegerad akt som kommissionen lade fram under den första omgången expertgruppsmöten ingår vissa grundläggande bestämmelser som följaktligen bör införlivas i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I undantagsfall, även när fysiska personer berörs eller när det är nödvändigt att bevara utredningshemligheten i undersökningen eller i nationella rättsliga förfaranden, får panelen besluta att inte offentliggöra uppgifter om uteslutningen eller de ekonomiska sanktioner som avses i 3.h i den här artikeln med vederbörlig hänsyn till rätten till personlig integritet och de rättigheter som följer av förordning (EG) nr 45/2001.

I undantagsfall, även när fysiska personer berörs eller när det är nödvändigt att bevara utredningshemligheten i undersökningen eller i nationella rättsliga förfaranden, får panelen besluta att inte offentliggöra uppgifter om uteslutningen eller de ekonomiska sanktioner som avses i 3.h i den här artikeln med vederbörlig hänsyn till rätten till personlig integritet och de rättigheter som följer av förordning (EG) nr 45/2001. Utan hinder av det ovannämnda ska kommissionen regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om dessa beslut och då vidta lämpliga åtgärder för att trygga sekretess.

 

Upphandlingsmyndigheten ska anta de åtgärder som krävs för att genomföra panelens beslut.

Motivering

I fall då panelens beslut inte kan offentliggöras bör kommissionen åtminstone informera parlamentet och rådet om beslutet. Dessutom införs ett nytt stycke för att kopplingen mellan panelens beslut och dess genomförande av utanordnare ska förtydligas.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 4 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Fem år, i de situationer som avses i artikel 106.1 d.

utgår

Motivering

I de fall som avses i artikel 106.1 d (korruption, finansiering av terrorism, människohandel m.m.) bör panelen ha möjlighet att permanent utesluta den ekonomiska aktören.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a. Preskriptionstiden för att utesluta en ekonomisk aktör eller ålägga ekonomiska sanktioner ska vara fem år räknat från någon av följande tidpunkter:

a) I fall som avses i artikel 106.1 b, c, d och e i denna förordning: från den dag förseelsen har begåtts eller, om det gäller långvariga eller upprepade förseelser, den dag då den upphört.

b) I fall som avses i artikel 106.1 b, c och d i denna förordning: från den dag då slutlig dom meddelats av en nationell jurisdiktion eller ett slutligt administrativt beslut fattats av en offentlig myndighet eller en internationell organisation.

Preskriptionstiden ska avbrytas av en åtgärd från kommissionens sida, eller från någon annan enhet som är involverad i genomförandet av unionens budget, som meddelats den ekonomiska aktören och som avser utredningar eller rättsliga förfaranden. En ny preskriptionstid ska börja löpa dagen efter avbrottet.

Vid tillämpningen av artikel 106.1 f i denna förordning ska den preskriptionstid för att utesluta en ekonomisk aktör eller ålägga ekonomiska sanktioner som fastställs i artikel 3 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 gälla.

Motivering

Artikel 144.2 i det förslag till delegerad akt som kommissionen lade fram under den första omgången expertgruppsmöten innehåller vissa grundläggande bestämmelser och bör följaktligen införlivas i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4b. I syfte att fastställa uteslutning och dess varaktighet, eller ekonomiska sanktioner, i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, ska panelen i synnerhet beakta allvaret i förseelsen, inbegripet dess inverkan på unionens ekonomiska intressen och anseende samt hur lång tid som förflutit sedan den inträffade, dess varaktighet, eventuella upprepningar, uppsåt eller grad av försummelse samt vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till situationen och eventuella andra förmildrande omständigheter.

Motivering

Artikel 144.1 i det förslag till delegerad akt som kommissionen lade fram under den första omgången expertgruppsmöten innehåller vissa grundläggande bestämmelser och bör följaktligen införlivas i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Myndigheter i medlemsstater och tredjeland samt ECB, EIB, Europeiska investeringsfonden och de organ som deltar i genomförandet av budgeten i enlighet med artiklarna 58 och 61 ska göra följande:

5. Om en ekonomisk aktörs agerande har skadat unionens ekonomiska intressen ska myndigheter i medlemsstater och tredjeland samt ECB, EIB, Europeiska investeringsfonden och de organ som deltar i genomförandet av budgeten i enlighet med artiklarna 58 och 61 göra följande:

Motivering

Förtydligande av tillämpningsområdet.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om medlemsstaternas myndigheter underlåter att uppfylla dessa krav ska de hållas ansvariga för eventuell skada som åsamkats unionens ekonomiska intressen och som är en följd av denna underlåtenhet att uppfylla kraven.

Motivering

En ytterligare sanktionsmekanism införs för medlemsstater som underlåter att samarbeta med kommissionen rörande systemet för tidigt upptäckt och uteslutning.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om budgeten genomförs genom indirekt förvaltning tillsammans med tredjeländer får kommissionen fatta ett beslut om uteslutande eller ålägga ekonomiska sanktioner i enlighet med det förfarande som avses i punkt 3, efter det att det tredjeland som anförtrotts uppgifter enligt artikel 58.1 c underlåtit att göra detta. Detta påverkar inte ansvaret enligt artikel 60.3 för tredjelandet att förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter och bedrägerier.

Motivering

Anpassning till Europeiska utvecklingsfondens praxis att se till att kommissionen kan fatta beslut om uteslutande om den person till vilken befogenheter delegerats underlåter att göra detta.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser om det system som ska skydda unionens finansiella intressen, däribland om standardiserade förfaranden och de uppgifter som ska offentliggöras, tidsfrister för uteslutning, panelens verksamhet, uteslutningens varaktighet och ekonomiska sanktioner.

8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser om det system som ska skydda unionens finansiella intressen, däribland om standardiserade förfaranden och de uppgifter som ska offentliggöras, tidsfrister för uteslutning, panelens verksamhet, kriterier för medlemskap i panelen, förfarande för urval av medlemmar i panelen, förebyggande och hantering av intressekonflikter bland medlemmarna i panelen, uteslutningens varaktighet och ekonomiska sanktioner.

Motivering

Enligt rekommendationer från Transparency International.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 110 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) att den anbudssökande eller anbudsgivaren uppfyller de urvalskriterier som angivits i upphandlingsdokumenten.

c) att den anbudssökande eller anbudsgivaren uppfyller de urvalskriterier som angivits i upphandlingsdokumenten och inte befinner sig i en intressekonflikt som kan ha en negativ inverkan på genomförandet av avtalet.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 110 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

2. Den upphandlande myndigheten ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med artikel 67 i direktiv 2014/24/EG.

Motivering

Enligt revisionsrättens rekommendationer.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 110 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Den upphandlande myndigheten får besluta att inte tilldela ett avtal till den anbudsgivare som lägger det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet om den har fastställt att anbudet inte uppfyller de miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionslagstiftningen eller i nationell lagstiftning, kollektivavtal eller i de internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga konventioner som anges i bilaga X till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU.

Motivering

Enligt revisionsrättens rekommendationer.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 111 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om det bedöms vara lämpligt och rimligt får den upphandlande myndigheten kräva att anbudsgivarna i förväg ställer en säkerhet som garanti för att anbuden inte dras tillbaka.

3. Om det bedöms vara lämpligt och rimligt får den upphandlande myndigheten kräva att anbudsgivarna i förväg ställer en säkerhet som garanti för att anbuden inte dras tillbaka. Den säkerhet som krävs som garanti ska stå i proportion till det uppskattade avtalsvärdet och ska fastställas på en mycket låg nivå så att diskriminering av olika ekonomiska aktörer undviks.

Motivering

Enligt revisionsrättens rekommendationer.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 112 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medan upphandlingsförfarandet pågår får kontakter mellan de anbudssökande eller anbudsgivarna och den upphandlande myndigheten endast ske på ett sätt som säkerställer öppenhet och likabehandling. Sedan fristen för inlämning av anbud löpt ut får dessa kontakter inte längre leda till att upphandlingsdokumenten ändras eller väsentliga ändringar i villkoren på de lämnade anbuden, utom om detta är uttryckligen tillåtet enligt ett förfarande som anges i artikel 104.1.

1. Medan upphandlingsförfarandet pågår får kontakter mellan de anbudssökande eller anbudsgivarna och den upphandlande myndigheten endast ske på ett sätt som säkerställer öppenhet, likabehandling och god förvaltning i enlighet med bestämmelserna i artikel 96. Sedan fristen för inlämning av anbud löpt ut får dessa kontakter inte längre leda till att upphandlingsdokumenten ändras eller väsentliga ändringar i villkoren på de lämnade anbuden, utom om detta är uttryckligen tillåtet enligt ett förfarande som anges i artikel 104.1.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 114a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Väsentliga ändringar i ett avtal eller ett ramavtal får göras av den upphandlande myndigheten endast i de fall som anges i de delegerade akter som antas med grund i denna förordning, förutsatt att dessa väsentliga ändringar inte påverkar avtalsföremålet.

2. Ändringar i ett avtal eller ett ramavtal får göras av den upphandlande myndigheten endast i de fall som anges i punkt 2a eller i de delegerade akter som antas med grund i denna förordning, förutsatt att dessa ändringar inte påverkar avtalsföremålet eller avtalets övergripande karaktär.

Motivering

Uppdatering av ändringsförslag 20 tillsammans med en hänvisning till punkt 2a, till följd av att denna punkt lagts till. Slutet av meningen anpassad till artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EG.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 114a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Ett avtal eller ett specifikt avtal kan ändras utan något nytt upphandlingsförfarande i följande fall:

 

a) Om kompletterande byggentreprenader, varor eller tjänster från den ursprunglige entreprenören blivit nödvändiga och dessa inte ingår i den ursprungliga upphandlingen, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

 

i) Ett byte av entreprenör kan inte göras av tekniska skäl kopplade till krav på utbytbarhet eller kompatibilitet med redan befintlig utrustning, tjänster eller installationer.

 

ii) Ett byte av entreprenör skulle medföra betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten.

 

iii) Inga prisökningar, inbegripet det samlade nettovärdet av successiva ändringar, överstiger 50 % av det ursprungliga avtalsvärdet.

 

b) Om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 

i) Behovet av ändringen har uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse.

 

ii) Inga prisökningar överstiger 50 % av det ursprungliga avtalsvärdet.

 

c) Om värdet av ändringen är lägre än

 

i) de tröskelvärden som fastställs i artikel 118.1 och i de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 190.2 på området för externa åtgärder vid den tidpunkt då ändringen ägde rum, och

 

ii) 10 % av det ursprungliga avtalsvärdet för tjänste- och varuavtal och koncessionsavtal (byggentreprenader eller tjänster) och 15 % av det ursprungliga avtalsvärdet för avtal om byggentreprenader.

 

Leden a och c i första stycket kan också tillämpas på ramavtal.

 

I det ursprungliga avtalsvärdet ska ingen hänsyn tas till prisjusteringar.

 

Det samlade nettovärdet av flera successiva ändringar i led c i första stycket ska inte överstiga någon av de trösklar som anges i det ledet.

 

Den upphandlande myndigheten ska tillämpa de åtgärder för offentliggörande efter upphandlingsförfarandet som fastställs i artikel 103.1.

Motivering

Rekommendation från revisionsrätten. Artikel 169 i det förslag till delegerad akt som kommissionen lade fram under den första omgången expertgruppsmöten innehåller vissa grundläggande bestämmelser och införlivas därför i budgetförordningen.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 115 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) för att garantera fullt genomförande av avtalet efter slutbetalning.

c) för att garantera fullt genomförande av avtalet under avtalsperioden.

Motivering

Anpassning till internationell praxis / korrigering av ett tekniskt fel. I vissa fall sker slutbetalningen efter det att avtalet löpt ut.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 118 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av undantagen och villkoren i de delegerade akter som antas enligt denna förordning ska den upphandlande myndigheten, vid avtal som överstider tröskelvärdena i punkt 1 inte underteckna avtal eller ramavtal med den utvalda anbudsgivaren förrän en frysningsperiod har förflutit.

2. Om inte annat följer av undantagen och villkoren i de delegerade akter som antas enligt denna förordning ska den upphandlande myndigheten, vid avtal som överstider tröskelvärdena i punkt 1 inte underteckna avtal eller ramavtal med den utvalda anbudsgivaren förrän en frysningsperiod har förflutit. Avtal som undertecknas före utgången av frysningsperioden ska undvikas.

Motivering

Enligt revisionsrättens rekommendationer.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 139 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(10a) Artikel 139.5 ska ersättas med följande:

5. När det gäller finansieringsinstrument som förvaltas genom delad förvaltning med medlemsstaterna, ska bestämmelser för dessa instrument, inbegripet regler för bidrag till finansieringsinstrument som förvaltas direkt eller indirekt enligt denna avdelning, fastställas i de förordningar som avses i artikel 175.

5. När det gäller finansieringsinstrument som förvaltas genom delad förvaltning med medlemsstaterna, ska bestämmelser för dessa instrument, inbegripet regler för bidrag till finansieringsinstrument som förvaltas direkt eller indirekt enligt denna avdelning, fastställas i de förordningar som avses i artikel 175. Utan hinder av det ovannämnda ska artikel 140.8 också tillämpas på finansiella instrument inom ramen för delad förvaltning.

Motivering

En enhetlig och fullständig rapportering av alla finansiella instrument, oavsett om de genomförs inom ramen för direkt, delad eller indirekt förvaltning, är av avgörande betydelse för att budgetmyndigheten ska kunna uppfylla sin granskningsfunktion korrekt.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 139 – punkt 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5a. Inget finansiellt stöd ska beviljas till särskilda investeringsverktyg, finansiella intermediärer eller slutmottagare som befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 106.1 a, b och d eller artikel 107.1.”.

5a. Inget finansiellt stöd ska beviljas till särskilda investeringsverktyg, finansiella intermediärer eller slutmottagare som befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 106.1 a, b, c och d och artikel 107.1 b och c.

Motivering

Socialförsäkringsbedrägerier, skattebedrägerier och intressekonflikter bör även utgöra uteslutningskriterier för finansiella instrument.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 162 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(11a) Artikel 162.1 ska ersättas med följande:

1. Revisionsrätten skall senast den 30 juni underrätta kommissionen och de berörda institutionerna om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt, och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande. Varje institution ska sända sina svar till revisionsrätten senast den 15 oktober. Institutionerna, förutom kommissionen själv, ska samtidigt sända sina svar till kommissionen.

1. Revisionsrätten skall senast den 30 juni underrätta kommissionen och de berörda institutionerna om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt, och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande. De ska dock på begäran, och om så är lämpligt, göras tillgängliga för Europaparlamentet under iakttagande av sekretess. Varje institution ska sända sina svar till revisionsrätten senast den 15 oktober. Institutionerna, förutom kommissionen själv, ska samtidigt sända sina svar till kommissionen.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11b (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 163 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(11b) Artikel 163.1 ska ersättas med följande:

1. Revisionsrätten ska till den institution eller det organ som berörs översända de eventuella iakttagelser som enligt dess bedömning kan komma att tas upp i den särskilda rapporten. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt, och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande.

1. Revisionsrätten ska till den institution eller det organ som berörs översända de eventuella iakttagelser som enligt dess bedömning kan komma att tas upp i den särskilda rapporten. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt, och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande.

Den institution eller det organ som berörs ska ha två och en halv månad på sig för att underrätta revisionsrätten om sina svar på dessa iakttagelser.

Den institution eller det organ som berörs ska i allmänhet ha fem veckor på sig för att underrätta revisionsrätten om sina svar på dessa iakttagelser.

 

Svaren från den institution eller det organ som berörs ska direkt och uteslutande behandla dessa iakttagelser.

Revisionsrätten ska under den följande månaden, efter att ha tagit emot svaren från den institution eller det organ som berörs, anta den särskilda rapporten i dess slutliga lydelse.

Revisionsrätten ska se till att särskilda rapporter utarbetas och antas inom en rimlig tidsperiod, som i allmänhet inte ska överstiga 12 månader.

De särskilda rapporterna ska tillsammans med de berörda institutionernas eller organens svar utan dröjsmål översändas till Europaparlamentet och rådet, och var och en av dessa institutioner ska därefter, eventuellt tillsammans med kommissionen, besluta vilka åtgärder som ska vidtas som uppföljning av rapporten.

De särskilda rapporterna ska tillsammans med de berörda institutionernas eller organens svar utan dröjsmål översändas till Europaparlamentet och rådet, och var och en av dessa institutioner ska därefter, eventuellt tillsammans med kommissionen, besluta vilka åtgärder som ska vidtas som uppföljning av rapporten.

Revisionsrätten ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de berörda institutionernas och organens svar på dess iakttagelser offentliggörs tillsammans med den särskilda rapporten.

Revisionsrätten ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de berörda institutionernas och organens svar på dess iakttagelser, liksom tidsramen för utarbetandet av den särskilda rapporten, offentliggörs tillsammans med den särskilda rapporten.

Motivering

Uppdatering av ändringsförslag 22.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11c (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 164

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(11c) Artikel 164 ska ersättas med följande:

1. Europaparlamentet ska före den 15 maj år n+2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande år n.

1. Europaparlamentet ska före den 15 maj år n+2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande år n för de unionsinstitutioner och unionsorgan som avses i artiklarna 208 och 209.

2. Om det datum som anges i punkt 1 inte kan hållas ska Europaparlamentet eller rådet underrätta kommissionen om orsakerna till att beslutet har skjutits upp.

2. Om det datum som anges i punkt 1 inte kan hållas ska Europaparlamentet eller rådet underrätta de berörda institutionerna och organen om orsakerna till att beslutet har skjutits upp.

3. Om Europaparlamentet skjuter upp beslutet om beviljande av ansvarsfrihet ska kommissionen så fort som möjligt vidta åtgärder för att underlätta att hindren för detta beslut undanröjs.

3. Om Europaparlamentet skjuter upp beslutet om beviljande av ansvarsfrihet ska de berörda institutionerna och organen så fort som möjligt vidta åtgärder för att underlätta att hindren för detta beslut undanröjs.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11d (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 165 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(11d) Artikel 165.3 ska ersättas med följande:

3. Kommissionen ska på Europaparlamentets begäran lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska fungera väl, i enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget.

3. Unionens institutioner och organ enligt artiklarna 208 och 209 ska på Europaparlamentets begäran lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska fungera väl, i enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget.”

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11e (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 166

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(11e) Artikel 166 ska ersättas med följande:

1. I enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget och artikel 106a i Euratomfördraget, ska kommissionen och övriga institutioner vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet samt de kommentarer som är fogade till den rekommendation om ansvarsfrihet som antas av rådet.

1. I enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget och artikel 106a i Euratomfördraget, ska kommissionen och de övriga institutioner och organ som avses i artiklarna 208 och 209 vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet samt de kommentarer som är fogade till den rekommendation om ansvarsfrihet som antas av rådet.

2. På Europaparlamentets eller rådets begäran ska institutionerna rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser och kommentarer, och särskilt om de instruktioner som utfärdats för de avdelningar som ansvarar för budgetens genomförande. Medlemsstaterna ska samarbeta med kommissionen genom att rapportera om de åtgärder de vidtagit till följd av iakttagelserna, så att kommissionen kan ta hänsyn till dem i sin egen rapport. Institutionernas rapporter ska också överlämnas till revisionsrätten.

2. På Europaparlamentets eller rådets begäran ska de ovannämnda institutionerna och organen rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser och kommentarer, och särskilt om de instruktioner som utfärdats för de avdelningar som ansvarar för budgetens genomförande. Medlemsstaterna ska samarbeta med kommissionen genom att rapportera om de åtgärder de vidtagit till följd av iakttagelserna, så att kommissionen kan ta hänsyn till dem i sin egen rapport. Institutionernas rapporter ska också överlämnas till revisionsrätten.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 190 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser för offentlig upphandling inom området för externa åtgärder.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser för offentlig upphandling inom området för externa åtgärder. Dessa bestämmelser ska omfatta specifika regler för offentlig upphandling i förbindelse med civila uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i syfte att garantera ett snabbt och flexibelt genomförande av insatserna, framför allt genom att ett lämpligt påskyndat förfarande införs för alla civila GSFP-uppdrag.

Motivering

GSFP-uppdragen utförs per definition under eller efter krissituationer och under en begränsad tidsperiod. EU:s allmänna upphandlingsregler är inte anpassade för dessa situationer och tillämpningen av dem skapar avsevärda förseningar och bristande effektivitet. En individuell tillämpning av de befintliga bestämmelserna om flexibilitet löser inte problemet. Specifika regler bör därför antas, genom en delegerad akt, med beaktande av särdragen för civil krishantering.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 208 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(14a) I artikel 208.1 ska följande stycke läggas till:

 

 

”Unionsorgan som är helt själfinansierade, och som inte omfattas av denna förordning, ska om så är lämpligt, för att säkra enhetlighet, fastställa liknande bestämmelser. Det är dessutom nödvändigt att se till att avgifterna fastställs på en lämplig nivå för att täcka kostnaderna för tillhandahållande av tjänster och för att undvika överskott. Eventuella överskott ska tillföras budgeten.”

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14b (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 209

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(14b) Artikel 209 ska ersättas med följande:

Organ som är juridiska personer, som inrättats genom en grundläggande akt och som anförtros genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap ska anta egna finansiella regler.

”1. Organ som är juridiska personer, som inrättats genom en grundläggande akt och som anförtros genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap ska anta egna finansiella regler.

Dessa regler ska innehålla ett antal principer som är nödvändiga för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel.

Dessa regler ska innehålla ett antal principer som är nödvändiga för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta en modellbudgetförordning genom en delegerad akt enligt artikel 210, vilken ska innehålla de principer som är nödvändiga för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel och vilken ska baseras på artikel 60.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta en modellbudgetförordning genom en delegerad akt enligt artikel 210, vilken ska innehålla de principer som är nödvändiga för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel och vilken ska baseras på artikel 60.

De finansiella reglerna för dessa organ får endast avvika från modellbudgetförordningen efter överenskommelse med kommissionen och förutsatt att detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet.

De finansiella reglerna för dessa organ får endast avvika från modellbudgetförordningen efter överenskommelse med kommissionen och förutsatt att detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet.

 

2. Ansvarsfrihet för genomförande av budgetarna för de organ som avses i punkt 1 ska beviljas av Europaparlamentet på rekommendation av rådet. De organ som avses i punkt 1 ska helt och fullt samarbeta med de institutioner som medverkar i ansvarsfrihetsförfarandet och vid behov lämna nödvändiga kompletterande uppgifter, även genom närvaro vid de relevanta organens sammanträden.

 

3. Kommissionens internrevisor ska med hänsyn till de organ som avses i punkt 1 ha samma befogenheter som han eller hon har i förhållande till kommissionen.

 

4. En oberoende extern revisor ska kontrollera att de årliga räkenskaperna för vart och ett av de organ som avses i punkt 1 på ett korrekt sätt redovisar inkomster, utgifter och den finansiella ställningen för det berörda organet före konsolideringen i kommissionens slutliga räkenskaper eller före den tidpunkt som fastställts i de relevanta organens budgetförordningar. Om inget annat anges i den grundläggande akt som avses i punkt 1 ska revisionsrätten utarbeta en särskild årsrapport för varje organ i överensstämmelse med kraven i artikel 287.1 i EUF-fördraget. Vid utarbetandet av denna rapport ska revisionsrätten beakta det revisionsarbete som utförts av den oberoende externa revisorn och de åtgärder som vidtagits som svar på revisorns iakttagelser.”

Motivering

Genom ändringsförslaget genomförs det gemensamma uttalande som gjorts av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen (29.5.2014), och som bekräftats av alla intressenter vid rundabordsmötet den 13 november 2014 om revision av och ansvarsfrihet för gemensamma företag.

(1)

EUT C 52, 12.2.2015, s. 1.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (27.1.2015)

till budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Föredragande av yttrande: Christian Ehler

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har lagt fram ett förslag inför Europaparlamentet och rådet i syfte att anpassa budgetförordningen till bestämmelserna i de nya direktiven om offentlig upphandling och tilldelning av koncessioner. Förslaget omfattar en ändring av artikel 190 om offentlig upphandling inom området för externa åtgärder, som är relevant för utskottet för utrikesfrågor.

Skyldigheten att tillämpa EU:s allmänna bestämmelser om offentlig upphandling i förbindelse med krishanteringsåtgärder inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och särskilt de civila uppdragen inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), har avsevärt försenat upphandlingen av viktig utrustning och viktiga tjänster vilket får allvarliga negativa konsekvenser för genomförandet av uppdragen.

GSFP-uppdrag utförs som regel i en krissituation och inom en begränsad tidsperiod. De inleds genom ett enhälligt rådsbeslut, i vilket det bekräftas att det krävs snabba åtgärder i en krissituation. Tillämpningen av de befintliga finansiella reglerna, som har utformats för en välfungerande inre marknad i Europa och inte för krissituationer i länder såsom Mali eller Sydsudan, innebär dock ofta att väsentligt material levereras mer än sex månader efter det att en upphandling har inletts.

Det är EU:s trovärdighet på den internationella arenan som står på spel, vid en tidpunkt då unionen ingår viktiga åtaganden för fred och säkerhet, såsom i Georgien 2008. Det handlar ofta också om säkerheten för unionens personal när viktig utrustning såsom pansarfordon saknas. Revisionsrätten kritiserade denna farliga ineffektivitet i sin särskilda rapport från 2012 om unionens stöd till Kosovo, där man drog slutsatsen att bestämmelserna för offentlig upphandling i budgetförordningen inte är ”utformade för GSFP‑uppdrag... där snabba och flexibla reaktioner ibland är nödvändiga”.

Utskottet för utrikesfrågor anser därför att specifika regler bör införas för GSFP-uppdrag, som per definition genomförs under och efter en krissituation. Detta är i linje med Europeiska rådets slutsatser från december 2013, där man uppmanar ”kommissionen, den höga representanten och medlemsstaterna att se till att förfarandena och reglerna för civila uppdrag gör att unionen kan vara flexiblare och snabbare kan sätta in civila EU-uppdrag”.

Utskottet stöder alla insatser för att göra de nuvarande reglerna mer effektiva, men anser att endast specifika regler med mer flexibla förfaranden, som inte följer den nuvarande individuella särbehandlingen, kan säkerställa ett snabbt genomförande i linje med logistiska behov och säkerhetskrav. Sådana regler skulle säkerställa ett korrekt skydd för unionens ekonomiska intressen i samband med genomförandet av EU:s centrala säkerhetsmål och därmed bättre uppfylla kravet på en sund, effektiv och ändamålsenlig ekonomisk förvaltning.

Det skulle dessutom behövas andra ändringar av budgetförordningen för att effektivisera GSFP-uppdragen, men detta kan parlamentet dock inte behandla inom ramen för detta förslag. Framför allt bör kommissionen överväga att ändra artikel 56 i syfte att tillåta delegering av befogenheter vad gäller budgetens genomförande till EU:s civila insatschef på samma sätt som den har gjort för cheferna för EU:s delegationer. En sådan ändring skulle göra inrättandet och genomförandet av GSFP-uppdragen snabbare och mer flexibelt, så att de kan utföra sina mandat på ett sätt som är mer effektivt och bättre anpassat till den krissituation som de verkar i.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 190 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser för offentlig upphandling inom området för externa åtgärder.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser för offentlig upphandling inom området för externa åtgärder. Dessa bestämmelser ska omfatta specifika regler för offentlig upphandling i förbindelse med civila uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i syfte att garantera ett snabbt och flexibelt genomförande av insatserna, framför allt genom att ett lämpligt påskyndat förfarande införs för alla civila GSFP-uppdrag.

Motivering

GSFP-uppdragen utförs per definition under eller efter krissituationer och under en begränsad tidsperiod. EU:s allmänna upphandlingsregler är inte anpassade för dessa situationer och tillämpningen av dem skapar avsevärda förseningar och bristande effektivitet. En individuell tillämpning av de befintliga bestämmelserna om flexibilitet löser inte problemet. Specifika regler bör därför antas, genom en delegerad akt, med beaktande av särdragen för civil krishantering.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Finansiella regler för unionens allmänna budget

Referensnummer

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

3.7.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Christian Ehler

22.9.2014

Behandling i utskott

3.12.2014

 

 

 

Antagande

26.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christian Ehler, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Traian Ungureanu, Janusz Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Liliana Rodrigues


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (27.1.2015)

till budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget

(COM(2014)0358 – C8‑0029/2014 – 2014/0180(COD))

Föredragande av yttrande: Tamás Deutsch

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Offentliga upphandling bör fungera som en garanti för att unionens medel används på ett effektivt, transparent och ändamålsenligt sätt. Förfarandena för offentlig upphandling bör därför genomföras elektroniskt, eftersom detta skulle möjliggöra stora inbesparingar jämfört med traditionella upphandlingsförfaranden och göra förfarandena mer tillgängliga för små och medelstora företag.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Det är lämpligt att fastställa och omsorgsfullt hantera olika fall som vanligtvis går under benämningen ”intressekonflikt”. Begreppet ”intressekonflikt” bör endast användas för fall där en tjänsteman eller en anställd vid en EU-institution befinner sig i en sådan situation. Om en ekonomisk aktör försöker påverka ett förfarande på ett otillbörligt sätt eller komma åt konfidentiella uppgifter bör detta hanteras som ”allvarligt fel i yrkesutövningen”. Ekonomiska aktörer kan också ställas inför en situation där de inte kan tillämpa ett avtal på grund av ett motstridande yrkesmässigt intresse, till exempel bör ett företag inte bedöma ett projekt i vilket det själv har deltagit, och inte heller bör en revisor granska räkenskaper vars riktighet denne tidigare själv har intygat.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet artiklarna 47–50, av vilka det kan utläsas att laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff måste tryggas och att alla har rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätt till försvar samt rätt att inte bli dömda eller straffade två gånger för samma brott.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 60 – punkt 7

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 60.7 ska ersättas med följande:

7. Punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på bidrag från unionen till enheter som är föremål för ett separat ansvarsfrihetsförfarande enligt artikel 208.

7. Punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på bidrag från unionen till enheter som är föremål för ett separat ansvarsfrihetsförfarande enligt artiklarna 208 och 209.

Motivering

Det är lämpligt att man ändrar budgetförordningen för att införliva det gemensamma uttalandet av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om ett separat ansvarsfrihetsförfarande för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen (29.5.2014).

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 99 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b) Artikel 99.5 ska ersättas med följande:

5. Institutionen ska varje år till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport innehållande en sammanfattning av antalet och typen av internrevisioner som genomförts, rekommendationer som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer.

5. Institutionen ska varje år på parlamentets begäran rapportera till Europaparlamentet och rådet om internrevisioner som genomförts, med uppgift om antalet och typen av dessa internrevisioner, rekommendationer som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer.

Motivering

I enlighet med artikel 319.2 sista meningen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt där följande föreskrivs: ”Kommissionen ska på begäran lägga fram alla nödvändiga uppgifter för Europaparlamentet.” Budgetordningens ordalydelse bör vara sådan att genomförandet av denna bestämmelse i fördraget inte försvåras.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 106 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) har gjort sig skyldig till bedrägerier, korruption, deltagande i kriminell verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism, terroristbrott, barnarbete eller andra former av människohandel och ett beslut fattats av den panel som avses i artikel 108 eller en lagakraftvunnen dom meddelats,

d) har gjort sig skyldig till bedrägerier, skattebedrägerier, skatteundandragande – inbegripet skatteundandragande via obeskattade offshore-strukturer –, missbruk av bolagets tillgångar, förskingring av offentliga medel, korruption, deltagande i kriminell verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism, terroristbrott, barnarbete eller andra former av människohandel och ett beslut fattats av den panel som avses i artikel 108 eller en lagakraftvunnen dom meddelats,

Motivering

En av de centrala principerna och ett av målen i budgetförordningen är skyddet av unionens ekonomiska intressen. EU har flera gånger uttryckt sina avsikter att bekämpa skattebedrägerier och skatteundandragande. Statistik visar att skuggekonomin i EU har en storlek på nästan en femtedel av BNP. Tiotals miljarder euro förblir även kvar – ofta orapporterade och obeskattade – i offshore-centrum. Att påskynda bekämpningen av skattebedrägerier och skatteundandragande är inte endast en fråga om inkomster utan det handlar även om rättvisa. Skyddet av unionens ekonomiska intressen kan stärkas ytterligare genom att man inför skatteundandragande som ett motiv för uteslutande i samband med offentliga upphandlingsförfaranden vid unionens institutioner.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 106 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Bevis för att en ekonomisk aktör befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 i kan bestå av följande:

 

a) Fakta som fastställts inom ramen för granskningar eller utredningar som utförts av revisionsrätten, Olaf eller internrevisionstjänsten (IAS) eller andra kontroller eller granskningar som utförts på uppdrag av den upphandlande myndigheten.

 

b) Administrativa beslut som kan inbegripa disciplinära åtgärder som vidtagits av den behöriga tillsynsmyndigheten med ansvar för att kontrollera tillämpningen av yrkesetiska regler, beslut som fattats av ECB, EIB, internationella organisationer, eller av kommissionen i samband med överträdelse av unionens konkurrensregler, eller beslut av en nationell behörig myndighet.

Motivering

I artikel 140.1 i det förslag till delegerad akt som kommissionen lade fram under den första omgången expertgruppsmöten ingår vissa grundläggande bestämmelser som följaktligen bör införlivas i själva budgetförordningen för att förtydliga att bestämmelsen bör tillämpas på bevis när det gäller alla motiv till uteslutning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Med undantag för de fall som avses i artikel 106.1 d får den upphandlande myndigheten besluta att inte utesluta den ekonomiska aktören om denne vidtagit korrigerande åtgärder för att visa sin tillförlitlighet.

3. Med undantag för de fall som avses i artikel 106.1 d får den panel som avses i artikel 108 besluta att inte utesluta den ekonomiska aktören om denne vidtagit korrigerande åtgärder för att visa sin tillförlitlighet.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I de situationer som avses i artikel 106.1 b, d, e och f ska kommissionen inrätta en panel på begäran från en av kommissionens eller ett genomförandeorgans utanordnare alternativt en gemensam panel på begäran från en annan europeisk institution, organ eller byrå. Panelen ska tillämpa följande förfarande istället för kommissionen, dess genomförandeorgan, övriga institutioner, organ eller byråer:

3. I de situationer som avses i artikel 106.1 b, d, e och f ska kommissionen inrätta en neutral och politiskt oberoende panel på begäran från en av kommissionens eller ett genomförandeorgans utanordnare, alternativt en gemensam panel på begäran från en annan europeisk institution, ett organ eller en byrå. Panelen eller den gemensamma panelen ska utse en ständig högnivågrupp och bestå av medlemmar med teknisk och juridisk kompetens. Kommissionen ska se till att panelen eller den gemensamma panelen kan arbeta självständigt. Panelen eller den gemensamma panelen ska tillämpa följande förfarande istället för kommissionen, dess genomförandeorgan, övriga institutioner, organ eller byråer:

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Uteslutningen ska vara permanent om den är en följd av olaglig verksamhet inom ramen för organiserad brottslighet.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Preskriptionstiden för att utesluta en ekonomisk aktör och/eller ålägga ekonomiska sanktioner ska vara tio år räknat från någon av följande tidpunkter:

 

a) I fall som avses i artikel 106.1 b, c, d och e: från den dag förseelsen har begåtts eller, om det gäller långvariga eller upprepade förseelser, den dag då den upphört.

 

b) I fall som avses i artikel 106.1 b, c och d: från den dag då slutlig dom meddelats av en nationell domstol eller ett slutligt administrativt beslut fattats av en offentlig myndighet eller en internationell organisation.

 

Preskriptionstiden ska avbrytas av en åtgärd från kommissionens sida, eller från någon annan enhet som är involverad i genomförandet av unionens budget, som meddelats den ekonomiska aktören och som avser utredningar eller rättsliga förfaranden. En ny preskriptionstid ska börja löpa dagen efter avbrottet.

 

Vid tillämpningen av artikel 106.1 f i denna förordning ska den preskriptionstid för att utesluta en ekonomisk aktör och/eller ålägga ekonomiska sanktioner som fastställs i artikel 3 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95* gälla.

 

__________________

 

* Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. I syfte att fastställa uteslutning och dess varaktighet och/eller ekonomiska sanktioner i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, ska panelen i synnerhet beakta allvaret i förseelsen, inbegripet dess inverkan på unionens ekonomiska intressen och anseende samt hur lång tid som förflutit sedan den inträffade, dess varaktighet, eventuella upprepningar, uppsåt eller grad av försummelse samt vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till situationen och eventuella andra förmildrande omständigheter.

Motivering

Artikel 144.1 (omständigheter som ska beaktas vid fastställande av uteslutning och dess varaktighet och/eller ekonomiska sanktioner) i kommissionens delegerade förordning (EG) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 flyttas till artikel 108.4a i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 108 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om budgeten genomförs genom indirekt förvaltning tillsammans med tredjeländer får kommissionen fatta ett beslut om uteslutande eller ålägga ekonomiska sanktioner i enlighet med det förfarande som avses i punkt 3, efter det att det tredjeland som anförtrotts uppgifter enligt artikel 58.1 c underlåtit att göra detta. Detta påverkar inte ansvaret enligt artikel 60.3 för tredjelandet att förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter och bedrägerier.

Motivering

Anpassning till Europeiska utvecklingsfondens praxis att se till att kommissionen kan fatta beslut om uteslutande om den person till vilken befogenheter delegerats underlåter att göra detta.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 110 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) att den anbudssökande eller anbudsgivaren uppfyller de urvalskriterier som angivits i upphandlingsdokumenten.

c) att den anbudssökande eller anbudsgivaren uppfyller de urvalskriterier som angivits i upphandlingsdokumenten och inte befinner sig i en intressekonflikt som kan ha en negativ inverkan på genomförandet av avtalet.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 162 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(11a) Artikel 162.1 ska ersättas med följande:

1. Revisionsrätten skall senast den 30 juni underrätta kommissionen och de berörda institutionerna om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt, och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande. Varje institution ska sända sina svar till revisionsrätten senast den 15 oktober. Institutionerna, förutom kommissionen själv, ska samtidigt sända sina svar till kommissionen.

1. Revisionsrätten skall senast den 30 juni underrätta kommissionen och de berörda institutionerna om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt, och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande. De ska dock på begäran och om så är lämpligt, göras tillgängliga för Europaparlamentet under iakttagande av sekretess. Varje institution ska sända sina svar till revisionsrätten senast den 15 oktober. Institutionerna, förutom kommissionen själv, ska samtidigt sända sina svar till kommissionen.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 164

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(11a) Artikel 164 ska ersättas med följande:

1. Europaparlamentet ska före den 15 maj år n+2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande år n.

1. Europaparlamentet ska före den 15 maj år n+2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande år n för de unionsinstitutioner och unionsorgan som avses i artiklarna 208 och 209.

2. Om det datum som anges i punkt 1 inte kan hållas ska Europaparlamentet eller rådet underrätta kommissionen om orsakerna till att beslutet har skjutits upp.

2. Om det datum som anges i punkt 1 inte kan hållas ska Europaparlamentet eller rådet underrätta de berörda institutionerna och organen om orsakerna till att beslutet har skjutits upp.

3. Om Europaparlamentet skjuter upp beslutet om beviljande av ansvarsfrihet ska kommissionen så fort som möjligt vidta åtgärder för att underlätta att hindren för detta beslut undanröjs.

3. Om Europaparlamentet skjuter upp beslutet om beviljande av ansvarsfrihet ska de berörda institutionerna och organen så fort som möjligt vidta åtgärder för att underlätta att hindren för detta beslut undanröjs.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 165 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(11a) Artikel 165.3 ska ersättas med följande:

3. Kommissionen ska på Europaparlamentets begäran lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska fungera väl, i enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget.

3. Unionens institutioner och organ ska på Europaparlamentets begäran lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska fungera väl, i enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 166

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(11a) Artikel 166 ska ersättas med följande:

1. I enlighet med artikel 319 i EUFfördraget och artikel 106a i Euratomfördraget, ska kommissionen och övriga institutioner vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet samt de kommentarer som är fogade till den rekommendation om ansvarsfrihet som antas av rådet.

1. I enlighet med artikel 319 i EUFfördraget och artikel 106a i Euratomfördraget, ska kommissionen och övriga institutioner och organ vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet samt de kommentarer som är fogade till den rekommendation om ansvarsfrihet som antas av rådet.

2. På Europaparlamentets eller rådets begäran ska institutionerna rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser och kommentarer, och särskilt om de instruktioner som utfärdats för de avdelningar som ansvarar för budgetens genomförande. Medlemsstaterna ska samarbeta med kommissionen genom att rapportera om de åtgärder de vidtagit till följd av iakttagelserna, så att kommissionen kan ta hänsyn till dem i sin egen rapport. Institutionernas rapporter ska också överlämnas till revisionsrätten.

2. På Europaparlamentets eller rådets begäran ska de övriga institutionerna och organen rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser och kommentarer, och särskilt om de instruktioner som utfärdats för de avdelningar som ansvarar för budgetens genomförande. Medlemsstaterna ska samarbeta med kommissionen genom att rapportera om de åtgärder de vidtagit till följd av iakttagelserna, så att kommissionen kan ta hänsyn till dem i sin egen rapport. Institutionernas och organens rapporter ska också överlämnas till revisionsrätten.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 208 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) I artikel 208 ska följande punkt införas:

 

”3a. Unionsorgan som är helt själfinansierade, och som inte omfattas av de finansiella regler som fastställs i den rambudgetförordning som avses i punkt 1, ska om så är lämpligt, för att säkra enhetlighet, fastställa liknande bestämmelser. Det är dessutom nödvändigt att se till att avgifterna för dessa organ fastställs på en lämplig nivå för att täcka kostnaderna för tillhandahållande av tjänster och för att undvika större överskott. Eventuella överskott ska tillföras budgeten.”

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Artikel 209

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(14a) Artikel 209 ska ersättas med följande:

Artikel 209

Artikel 209

Modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap

Modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap

Organ som är juridiska personer, som inrättats genom en grundläggande akt och som anförtros genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap ska anta egna finansiella regler.

1. Organ som är juridiska personer, som inrättats genom en grundläggande akt och som anförtros genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap ska anta egna finansiella regler.

Dessa regler ska innehålla ett antal principer som är nödvändiga för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel.

Dessa regler ska innehålla ett antal principer som är nödvändiga för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta en modellbudgetförordning genom en delegerad akt enligt artikel 210, vilken ska innehålla de principer som är nödvändiga för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel och vilken ska baseras på artikel 60.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta en modellbudgetförordning genom en delegerad akt enligt artikel 210, vilken ska innehålla de principer som är nödvändiga för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel och vilken ska baseras på artikel 60.

De finansiella reglerna för dessa organ får endast avvika från modellbudgetförordningen efter överenskommelse med kommissionen och förutsatt att detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet.

De finansiella reglerna för dessa organ får endast avvika från modellbudgetförordningen efter överenskommelse med kommissionen och förutsatt att detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet.

 

2. Europaparlamentet ska på rådets rekommendation ha befogenhet att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgetarna för de organ som avses i punkt 1. Dessa organ ska till fullo samarbeta med de institutioner som medverkar i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, och vid behov tillhandahålla all nödvändig tilläggsinformation, även genom att närvara vid de relevanta organens sammanträden.

 

3. En oberoende extern revisor ska kontrollera att de årliga räkenskaperna för de organ som avses i punkt 1 på ett korrekt sätt redovisar inkomster, utgifter och den finansiella ställningen för det berörda organet före konsolideringen i kommissionens slutliga räkenskaper eller före den tidpunkt som fastställts i det relevanta organets budgetförordning. Om inget annat anges i den grundläggande akt som avses i punkt 1 första stycket ska revisionsrätten utarbeta en särskild årsrapport för varje organ i överensstämmelse med artikel 287.1 i EUF-fördraget. Vid utarbetandet av denna rapport ska revisionsrätten beakta det arbete som utförts av den oberoende externa revisorn och de åtgärder som vidtagits som svar på revisorns iakttagelser.”

Motivering

Denna motivering gäller även för artikel 60.7.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Finansiella regler för unionens allmänna budget

Referensnummer

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

3.7.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Tamás Deutsch

30.9.2014

Behandling i utskott

8.1.2015

 

 

 

Antagande

27.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Finansiella regler för unionens allmänna budget

Referensnummer

COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

Framläggande för parlamentet

17.6.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.7.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

3.7.2014

INTA

3.7.2014

CONT

3.7.2014

ECON

3.7.2014

 

EMPL

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

ITRE

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

 

TRAN

3.7.2014

REGI

3.7.2014

CULT

3.7.2014

JURI

3.7.2014

 

LIBE

3.7.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

3.9.2014

ECON

22.7.2014

EMPL

17.9.2014

ENVI

24.7.2014

 

ITRE

22.7.2014

IMCO

17.7.2014

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

CULT

3.9.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

Föredragande

       Utnämning

Ingeborg Gräßle

24.9.2014

 

 

 

Antagande

26.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Claudia Tapardel

Ingivande

12.3.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy