Postup : 2013/0165(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0053/2015

Předložené texty :

A8-0053/2015

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0099

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 161kWORD 69k
19.3.2015
PE 549.389v02-00 A8-0053/2015

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES

(05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Olga Sehnalová

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES

(05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2013(1),

–       s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0316),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0053/2015),

1.      schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.      konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

3.      pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.      pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 341, 21.11.13, s. 47.

(2)

Přijaté texty ze dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.


POSTUP

Název

Zavedení palubního systému eCall

Referenční údaje

05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

26.2.2014                     T7-0154/2014

Návrh Komise

COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

12.3.2015

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

12.3.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

16.3.2015

 

 

 

Datum přijetí

17.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Datum předložení

19.3.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí