SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

19.3.2015 - (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)) - ***II

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Olga Sehnalová


Menetlus : 2013/0165(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0053/2015
Esitatud tekstid :
A8-0053/2015
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

(05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2013. aasta arvamust[1],

–       võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0316) suhtes,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–       võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0053/2015),

1.      kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.      märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.      teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

MENETLUS

Pealkiri

Sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmine

Viited

05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

26.2.2014                     T7-0154/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

12.3.2015

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

12.3.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.3.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Esitamise kuupäev

19.3.2015